UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

den lille byrådssal, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

25-10-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-10-2016 18:00:00


PUNKTER

133. Godkendelse af dagsorden til den 25. oktober 2016
134. Beslutning om styrelsesvedtægt for dagtilbud
135. Beslutning om styrelsesvedtægt for folkeskolerne
136. Beslutning om fordeling af ressourcer til styrket læring og trivsel i dagtilbud i 2017
137. Beslutning om lokale madordninger på skolerne
138. Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier
139. Drøftelse af ny organisering af modtageklasser
140. Orientering om status på handleplan for Familiecentret
141. Orientering til mødet den 25. oktober 2016
142. Eventuelt til mødet den 25. oktober 2016133. Godkendelse af dagsorden til den 25. oktober 2016

Godkendelse af dagsorden til den 25. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 25. oktober 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-10-2016
 
Godkendt.


caseno16-2055_#3968982_v1_program til den 25. oktober 2016.pdf

Bilag

Program til den 25. oktober 2016


134. Beslutning om styrelsesvedtægt for dagtilbud

Beslutning om styrelsesvedtægt for dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. bilag til styrelsesvedtægt for kommunens dagtilbud godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i maj 2016 styrelsesvedtægt for kommunens dagtilbud.
 
Vedtægten suppleres af et sæt bilag, som resumerer de politiske beslutninger på området og uddyber vedtægterne. Bilaget er således et dynamisk dokument, der skal opdateres i takt med politiske beslutninger om rammer for drift af dagtilbud. Bilaget erstatter tidligere administrationsgrundlag på området.
 
I forbindelse med fastsættelse af styrelsesvedtægten var det senest godkendte bilagsmateriale fra 2012 vedlagt. Bilaget er nu opdateret i forhold til de seneste politiske beslutninger og lovændringer. Bilaget fremlægges til udvalgets godkendelse.
 
Bilaget konsekvensrettes i takt med ændrede politiske beslutninger og ny lovgivning. Der fremsendes revideret bilag til godkendelse i efteråret 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-10-2016
 
Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.
 
Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten kan ikke godkende indstillingen, da Enhedslisten ikke bifalder den tildelingsmodel, der er besluttet for dagtilbudsområdet samt den ny område og ledelsesstruktur.  


caseno16-12370_#3950768_v1_16.09.30 dagtilbud.styrelsesvedtægt og bilag.pdf

Bilag

16.09.30 DAGTILBUD.Styrelsesvedtægt og bilag


135. Beslutning om styrelsesvedtægt for folkeskolerne

Beslutning om styrelsesvedtægt for folkeskolerne

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. bilag til styrelsesvedtægt for kommunens folkeskoler godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i maj 2016 styrelsesvedtægten for kommunens folkeskoler.
 
Vedtægten suppleres af et sæt bilag, som resumerer de politiske beslutninger på området og uddyber vedtægterne. Bilaget er således et dynamisk dokument, der skal opdateres i takt med politiske beslutninger om rammer for drift af skolerne. Bilaget erstatter tidligere administrationsgrundlag på området.
 
I forbindelse med fastsættelse af styrelsesvedtægten var det senest godkendte bilagsmateriale fra 2012 vedlagt. Bilaget er nu opdateret i forhold til de seneste politiske beslutninger og lovændringer.
 
Bilaget konsekvensrettes i takt med ændrede politiske beslutninger og ny lovgivning. Der fremsendes revideret bilag til godkendelse i efteråret 2017.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” vil i november 2016 tage stilling til serviceniveauet for modermålsundervisning. Såfremt udvalgets beslutning ændrer på det nuværende serviceniveau, vil styrelsesvedtægten blive konsekvensrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-10-2016
 
Indstilles godkendt. For stemte A, O og V.
 
Imod stemte Ø, da Enhedslisten ikke bifalder den tildelingsmodel, der er besluttet for skolerne samt den ny område og ledelsesstruktur. 


caseno16-11836_#3967467_v1_16.10.13 - folkeskoler styrelsesvedtægt og bilag.pdf.pdf

Bilag

16.10.13 - Folkeskoler styrelsesvedtægt og bilag.pdf


136. Beslutning om fordeling af ressourcer til styrket læring og trivsel i dagtilbud i 2017

Beslutning om fordeling af ressourcer til styrket læring og trivsel i dagtilbud i 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. beslutter at den øgede bevilling samt frigjorte midler til øget læring og trivsel på dagtilbudsområdet på i alt 14,5 mio. kr. i 2017 fordeles således:
 • at 12 mio. kr. ud af de i alt 14,5 mio. kr. anvendes til en generel forøgelse af bemandingen i alle dagtilbud.
 • at de resterende 2,5 mio. kr. anvendes til fokuserede indsatser i udvalgte dagtilbud i 2017 og 18.

Beskrivelse af sagen
En lang række nationale og internationale undersøgelser viser, at kvaliteten i det pædagogiske tilbud i dagtilbuddet har afgørende betydning for barnets videre liv, og herunder hvordan barnet klarer sig i skole og på uddannelsesområdet. Der er derfor god grund til at investere i dagtilbud med det formål at styrke børns læring og trivsel.      
Byrådet besluttede derfor med budget 2015, at der som et som led i realiseringen af børne- og ungepolitikken afsættes yderligere midler til dagtilbudsområdet via en omprioritering af midler fra skoler og det specialiserede børne- og unge område. I 2015 blev der flyttet 5 mio. kr., og i 2016 blev der flyttet yderligere 5 mio. kr.. Fra 2017 flyttes de sidste 10 mio. kr.. Når beløbet reguleres for forældrebetaling betyder det, at der fra 2017, og fremefter er tilført i alt 24 mio. kr. til dagtilbudsområdet.
 
2015
2016
2017
Fremover i alt
Omprioritering til dagtilbud pr. år
5
5
10
20 mio. kr.
Øget forældrebetaling
1
1
2
4 mio. kr.
I alt
6
6
12
24 mio. kr.
 
I 2015 er de første 6 mio. kr. anvendt til at øge den daglige bemanding i børnehusene.
I 2016 er 3,5 mio. kr. ud af de efterfølgende 6 mio. kr. anvendt til generelt at øge bemandingen i dagtilbuddene. De resterende 2,5 mio. kr. er tidsbegrænset til 2016 prioriteret til at understøtte dagtilbudsdistrikt Engskov i forbindelse med distriktets deltagelse i ”projekt Engskov” (0,5 mio. kr.), samt til at øge bemandingen i forbindelse med gennemførelsen af fokuserede indsatser i en række børnehuse (2 mio. kr.).
I forbindelse ressourceudmeldingen for 2017 skal udvalget derfor nu tage stillingen til prioriteringen af et samlet beløb på 14,5 mio. kr. til øget Læring og Trivsel i dagtilbud.
De 14,5 mio. kr. fremkommer ved:
Tidsbegrænset prioritering fra 2016 (fokuserede indsatser og projekt Engskov)
2,5
Nye 10 mio. kr. i 2017
10,0
Indtægt fra forældrebetaling fra nye 10 mio. kr.
2,0
I alt
14,5 mio. kr.
 
Forslag til fordeling af ressourcer
I en sammenligning med andre kommuner indenfor regionen hører Holbæk Kommune fortsat til en af de kommuner, hvor den daglige bemanding ligger under gennemsnittet. Bemandingen gør det ikke alene, men har alt andet end lige stor betydning for kvaliteten i det pædagogiske arbejde og mulighederne for, at arbejde med tidlige forebyggende indsatser.
Administrationen foreslår derfor, at 12 ud af de i alt 14,5 mio. kr. anvendes til en generel forøgelse af bemandingen i alle dagtilbud.
Endvidere foreslås det, at de resterende 2,5 mio. kr. anvendes til fokuserede indsatser i udvalgte dagtilbud i 2017 og 2018. Hvorefter der på ny skal tages stilling til om indsatsen skal videreføres.
Udvalget blev på udvalgsmødet den 27. september 2016 orienteret om de gennemførte tilsynsbesøg i de kommunale dagtilbud for perioden 2015-16.
Af orienteringen til udvalget fremgår det blandt andet, at der siden sidste tilsynsrunde i 2014 er sket en væsentlig udvikling og dermed også et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune.
Den positive udvikling, der kan iagttages, kan blandt andet henføres til de senere års indsatser med f.eks. udvikling af den pædagogiske læreplan og gennemførelsen af det kompetencegivende aktionslæringsforløb, hvor alle medarbejdere er aktivt deltagende via læringsgrupper i de enkelte børnehuse. Indsatserne har blandt andet resulteret i en mere reflekteret og bevidst tilgang til det pædagogiske arbejde med fokus på, hvilken betydning de pædagogiske aktiviteter har for børnenes læring.
For enkelte børnehuse er arbejdet med den pædagogiske læreplan og udviklingen af den pædagogiske kvalitet en udfordring – og i lighed med tidligere tilsyn kan der iagttages betydelige forskelle i, hvordan de enkelte børnehuse profitere af de fælles indsatser.
Som følge af byrådets beslutninger ved budget revision 2 er der i indeværende år kun iværksat fokuserede indsatser for lidt under 1 mio. kr. ud af de 2 mio. kr., der var bevilliget til formålet. Indsatserne er primært iværksat fra medio 2016 og frem – og det er endnu for tidligt, at vurder effekten af dem. Der er dog ingen tvivl om, at der fortsat er behov for et fokus på, at der sker en udvikling af børne- og læringsmiljøet i alle børnehuse. 

Økonomiske konsekvenser
 
Byrådet har ved budgetvedtagelsen i 2014 besluttet, at den øgede bevilling til dagtilbuddene skal finansieres af de øvrige politikområder på børne- og ungeområdet (nu Læring & Trivsel).
Den forøgede ramme på i alt 12 mio. kr. er i 2017 finansieret således:
Folkeskolerne
7,3 mio. kr.
Børneindsatsen samt Sundhed for børn og unge
2,7 mio. kr.
Øget indtægt fra forældrebetaling
2,0 mio. kr.
I alt
12,0 mio. kr.
 
I lyset af det netop vedtagne budget for 2017 skal det bemærkes, at flytningen af midler fra skoler, Børneindsatsen og Sundhed for børn og unge udgør en betydelig udfordring, - og ikke mindst for skolerne, som i 2017 skal indhente det merforbrug, der er oparbejdet på området i 2015 og 16. Men også for de øvrige enheder, hvor der i forvejen er indarbejdet budgetreduktioner.    

Høring
I henhold til Holbæk Kommunes MED-aftale skal MED-organisationen have mulighed for at drøfte og eventuelt udtale sig om forslagets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejde- og arbejdsmiljøforhold inden der træffes beslutning. Udtalelse fra MED-dialogmøde (nedsat under Hovedudvalget) vil derfor foreligge på mødet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-10-2016
 
Referat samt udtalelse fra MED-dialogmøde afholdt den 25. oktober 2016 er fremsendt til udvalget.
 
Indstillingen blev godkendt.


caseno15-57566_#3984573_v1_vs udvalget læring og trivsel for børn og unge 25-10-2016.docx - caseno15-57566_#3982051_v1_referat.docx

Bilag

VS: Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge 25-10-2016.docx - CaseNo15-57566_#3982051_v1_Referat fra MED-dialogmøde med udtalelse til forslag om prioritering af midler til øget læring og tr.DOCX


137. Beslutning om lokale madordninger på skolerne

Beslutning om lokale madordninger på skolerne

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 1. skolernes statusbeskrivelse af eksisterende lokale madordninger samt ideer til nye tiltag tages til efterretning.
 2. de skolerne sammen med skolebestyrelsen årligt drøfter og fastlægger lokale ordninger med udgangspunkt i fødevarestyrelsens inspirationsmateriale og skolernes vedtagne kostpolitik/principper. Følgende områder indgår i skolernes drøftelser:
 
a. Sunde madpakker
b. Skolebod
c. Eksterne leverandører, der opfylder betingelserne for sund mad.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget har i maj 2016 besluttet at nedlægge skolernes madordning med udgangen af juni måned 2016. Fagcenteret for Læring og Trivsel har således på udvalgets opfordring indhentet en kort statusbeskrivelse af eksisterende madordninger (indhold/menu) på den enkelte skoleafdeling samt en beskrivelse og forslag til evt. påtænkte initiativer i den nærmeste fremtid, der kan understøtte elevernes muligheder for sund kost i løbet af skoledagen.
 
Status på skolerne ordninger:
Der er på 5 ud af 17 afdelinger forskellige ordninger som f.eks. skolebod, elevcafe. Et sted omfatter elevcafe, at madkundskabsholdene tilbereder maden, og afdelingen aftager madspild fra den lokale Superbrugs. En hals kantine leverer supplement til elevernes madpakker.
 
Forslag til nye initiativer: To skoler foreslår et udvidet samarbejde med hallen i tilknytning til skolen. En skole foreslår samarbejde med forsamlingshus. En skole foreslår, at der afsættes økonomi til en ”madmor”. For uddybning se bilag.
 
En arbejdsgruppe (med rep. fra Fagcentret, skoler og Folkesundhed) anbefaler ikke en madordning, der går på tværs af skolerne, da det er forsøgt igennem 2 år med en ekstern leverandør uden et tilfredsstillende resultat. Men arbejdsgruppen opfordrer til, at skolerne videreudvikler lokale ordninger med udgangspunkt i de eksisterende ordninger og nye idéer. Se bilag der beskriver, hvordan skolerne kan arbejde med sund kost.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-10-2016
 
Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten foreslår, at indstillingens pkt. 2 C ”Eksterne leverandører, der opfylder betingelserne for sund mad” tilføjes ”gerne økologisk og lokalt produceret.
 
For Enhedslistens forslag stemte Karen Thestrup Clausen og Lars Dinesen. Jens Kristiansen,
Peter Hansen, Maria Friis Keyani og Rolf Rasmussen kunne ikke godkende tilføjelsen og forslaget bortfaldt derfor. 
 
Udvalget godkendte derefter enstemmigt hovedindstillingen.


caseno16-47151_#3956702_v1_undersøgelse skolemadsordninger 090916.pdf
caseno16-47151_#3956699_v1_muligheder for skolemad notat.pdf.pdf

Bilag

Undersøgelse skolemadsordninger 090916
Muligheder for skolemad notat.pdf


138. Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier

Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. kommissorium for projekt ”Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier” godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet besluttede at etablere omstillingsprojektet ”Tværfaglig indsats for mest udsatte familier” i april 2016. Erfaringer fra andre kommuner viste dog ret hurtigt, at det var urealistisk at realisere den økonomiske ambition om at hente de 4 mio. kr. på denne omstilling allerede i 2016. Derfor besluttede byrådet den 17. august at justere omstillingsprojektet, så det vedrører budget 2017 og frem. På den baggrund fremlægger administrationen nu et nyt og uddybende kommissorium for omstillingsprojektet.
 
Centrale punkter i kommissoriet
Målgruppen er familier med komplekse problemer, som modtager offentlig forsørgelse, og hvor der samtidig er mindst én børnesag. Hovedformålet er at omstille og effektivisere Holbæk Kommunes indsats for at opnå større effekt af kerneopgaverne:
 
 
Den grundlæggende idé: Projektet tilrettelægges som et pilotprojekt med 10-12 familier, som inviteres med i projektet. I første fase er familier og medarbejdere m.fl. medudviklere af de løsninger, der skal arbejdes med. I næste fase pilottestes de udvalgte løsninger, og indsatserne udvikles og justeres undervejs. Til slut udbredes indsatsen til flere familier i målgruppen, hvis det viser gode resultater.
 
Ny tilgang i indsatsen: Projektet tager udgangspunkt i forståelse af, at der er ressourcer og potentialer i alle familier. Og at det er tilgangen til de udsatte familier, der udgør et problem i forhold til at rykke familien positivt. Vi skal som kommune være langt bedre til at prioritere på tværs af kerneopgaverne for at opnå effekt og skabe helhed og sammenhæng for den enkelte familie.
 
Med afsæt i erfaringer fra andre kommuner vil følgende elementer indgå i løsningerne:
 
Tidsramme: Pilotprojektet begynder forberedelserne i november 2016. Senest februar 2018 tages der politisk stilling til om projektet skal stoppe eller evt. udbredes til flere familier. Projektets hovedfaser fremgår af vedlagte kommissorium.
 
Politisk forankring i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” bliver projektejer og følger løbende op på projektets fremdrift og resultater. Udvalget bliver samtidig ansvarlig for at inddrage andre relevante udvalg – særligt Udvalget ”Uddannelse og Job”, når der er behov for principielle, tværgående drøftelser. Desuden er udvalget ansvarlig for at afrapportere til byråd, som minimum inden endelig beslutning og eventuelt ved midtvejsstatus.

Økonomiske konsekvenser
 
Omstillingsprojektet forventer først fra 2018 at kunne bidrage til – på tværs af kerneopgaverne - at reducere udgifterne til forsørgelse og foranstaltninger. Potentialet for at reducere udgifterne vil blive nærmere vurderet, når de 10-12 familier til pilotprojektet er fundet primo 2017, og igen i forbindelse med en eventuel beslutning om at udvide indsatsen til flere familier primo 2018.
 
Der er stor usikkerhed forbundet med at beregne potentialet for budgetreduktioner. Erfaringer fra andre kommuner viser, at indsatser af denne karakter typisk kræver en investering det første år, men at prognoserne på længere sigt er positive. Dog er der også kommuner, der har forventninger om at reducere udgifterne allerede år ét ved at sikre stærkt fokus på og prioritering af indsatsen.
 
Konkret bliver projektet finansieret ved en administrativ prioritering af de nødvendige ressourcer til indsatsen fra kerneopgaverne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-10-2016
 
Udvalget godkendte indstillingen.


caseno16-23527_#3951683_v1_kommissorium tværfaglig indsats for særligt udsatte familier.doc
caseno16-23527_#3951826_v1_bilag 2. processen i hovedtræk - tværfaglig indsats for særligt udsatte familier.pptx

Bilag

Kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier
Bilag 2. Processen i Hovedtræk - Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier


139. Drøftelse af ny organisering af modtageklasser

Drøftelse af ny organisering af modtageklasser

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. drøfter principper for ny organisering af undervisning i dansk som andetsprog for nyankomne elever.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget blev på mødet d.21. juni 2016 orienteret om anbefalingerne fra arbejdsgruppen, der har arbejdet med ny organisering af modtageundervisning. Fagcenter for Læring og Trivsel har på baggrund af anbefalingerne udarbejdet forslag til principper, der kan ligge til grund for en ny organisering. Herudover er der udarbejdet en anbefaling til konkret organisering af undervisningen. Begge dele er drøftet i skoleledergruppen.
 
Drøftelse af principper der kan ligge til grund for organisering:
 
Principper
Det betyder at
De yngste børn/elever forbliver i nærmiljøet
Børnene i daginstitution forbliver i lokalområdet og de yngste skolebørn går i skole i lokalområdet på lige fod med andre børn.
Eleven er kortest mulige tid i modtageklasse
Elever, der visiteres til modtageklasse, modtager intensivt forløb og går i modtageklasse så kort tid som muligt efter individuel vurdering. Det har positiv betydning for elevernes udbytte, hvis tiden i modtageklasse begrænses til ca. et år.
Eleven indskrives i distriktsskolen
Eleven indskrives i distriktsskolen, og tæller med i skolens elevtal. Budget til nyankomne elever der skal modtage undervisning i dansk som andetsprog justeres løbende.
Pengene følger eleven
Hvis eleven i en periode visiteres til skolegang et andet sted end distriktsskolen, betaler distriktsskolen for undervisningen
Én indgang til visitation
Der etableres et kommunalt forankret visitationsteam der består af koordinator for modtageundervisning, repræsentanter fra Børneindsatsen (asylteam, sundhedsområdet) samt områdeleder eller dennes repræsentant. Visiteringen bygger på grundig afdækning af eleven/familien.
Lokale løsninger
Indenfor skolelederens ledelsesrum og i samarbejde med visitationsteamet er der mulighed for at etablere lokale løsninger. Det kan f.eks. være en midlertidig modtageklasse, holddannelse, enkeltintegration eller andet.
Den højest mulige grad af inklusion
Der tænkes i løsninger, der sikrer elevens tilknytning til lokalmiljøet med henblik på integration så tidligt som muligt
Fleksibilitet i organiseringen
Organiseringen kan understøtte en eventuel øget tilgang af elever, der har brug for dansk som andetsprog
 
 
Drøftelse af en mulig organisering med baggrund i principperne:
 
 
Forudsætninger
Klasse for analfabeter placeres kun ét sted i kommunen, da der her kræves særlige kompetencer.
Der udarbejdes tydelige procedurer for visitation og en klar ansvars- og rollefordeling mellem kommune og skole. Herunder at snitfladen til UTA også afklares. Der er én centralt forankret koordinator funktion, der dækker alle områder.
Der er brug for kompetenceudvikling/ understøttelse i dansk som andetsprog, når eleverne spredes geografisk. De nuværende oparbejdede kompetencer skal i spil. Der er også behov for fokus på arbejdet med traumatiserede børn og familier i både dagtilbud og skole
 
Elevtal pr.19.09.16. 9 elever er ikke placeret
 
 
Katrinedal
Skovvejen
Kildedam
Holbæk ny Skole
0.
1
1
2
9
1.
2
1
1
8
2.
1
2
4
3
3.
1
2
 
7
4.-6.kl
2
 
4
9
4.-6.kl
2
3
 
6
7.-9.kl
3
 
4
6
7.-9.kl
5
3
 
2
Ialt
17
12
15
50
 

Økonomiske konsekvenser
 
Budget til nyankomne elever med behov for dansk som andetsprog tillægges distriktsskolen som elevtalsbeløb og justeres løbende. Økonomien svarer til den nuværende samlede udgift til modtageklasser.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-10-2016
 
Drøftet.
140. Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ’Læring og Trivsel for børn og unge’
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om status på handleplan for Familiecentret til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
 
Udvalget for ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ besluttede på mødet d. 24. februar
2016, at udvalget fremover skal have nøgletal fra Familiecentret til orientering på hvert udvalgsmøde.
 
Nedenfor følger de centrale nøgletal, som udvalget fremover vil få status på. Hvis der viser sig, at være behov for flere eller andre tal, vil listen blive udvidet.
 
Status på sags tal i Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmed-arbejder
 
Primo
februar
2016
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Modtagelsen
35
35
40
37
35
34
34
Børneteamet i Handicapafdelingen
42
42
40
37
38
37
37
Asylteamet i Handicapafdelingen
69
69
61
62
63
64
64
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
92
92
84
78
78
75
75
Børnefamilieafdelingen
30
30
32
33
33
34
34
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
26
25
26
25
25
25
25
 
Status på sags tal i Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmed-arbejder
 
Primo
Sept.
2016
Primo
Okt.
2016
 
 
Modtagelsen
32
36
 
 
Børneteamet i Handicapafdelingen
36
35
 
 
Asylteamet i Handicapafdelingen
64
64
 
 
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
73
71
 
 
Børnefamilieafdelingen
36
36
 
 
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
25
26
 
 
 
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned
---
25
19
8
35
19
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned
---
40
13
17
17
5
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt
66
 
81
 
75
84
66
52
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse
28
22
16
13
8
8
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo
Sept.
2016
Primo
Okt..
2016
 
 
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned
29
4
 
 
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned
18
8
 
 
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt
41
45
 
 
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse
0
0
 
 
 
 
 
Status på underretninger
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Modtagne underretninger i den sidste måned
108
98
103
91
101
47
 
 
Status på underretninger
 
Primo
Sept.
2016
Primo
Okt..
2016
 
 
Modtagne underretninger i den sidste måned
96
120
 
 
 
Der er ingen underretninger i Familiecentret, som ikke er blevet håndteret
inden for de lovmæssige 24 timer.
 
 Status på anbringelser af børn
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
 
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Anbringelser i plejefamilie
83
2.830.397
85
2.903.559
86
2.905.874
85
2.911.475
Anbringelser på opholdssted
15
1.067.828
13
1.007.960
14
988.833
15
994.974
Anbringelser på Netværkspleje
8
70.126
9
76.551
8
76.054
8
70.786
Anbringelser på kost-/efterskole
1
45.670
2
94.493
1
43.550
1
51.323
Døgninstitutioner for børn og unge
10
808.296
10
808.296
10
808.296
9
662.752
 
Status på anbringelser af børn
 
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Primo
Sept.
2016
Primo
Okt.
2016
 
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Anbringelser i plejefamilie
88
3.106.000
89
3.089.000
88
3.114.000
85
2.957.000
Anbringelser på opholdssted
13
1.176.000
8
925.000
13
951.000
13
950.537
Anbringelser på Netværkspleje
8
76.000
8
66.000
7
61.000
7
61.000
Anbringelser på kost-/efterskole
1
50.000
1
50.000
1
56.000
1
50.000
Døgninstitutioner for børn og unge
9
873.000
9
879.000
13
1.135.000
13
1.135.000
 
NB. Alle tal er fra uge 39, da dagsordenspunkter skulle indsendes ultimo september.
 
 
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-10-2016
 
Orienteringen er taget til efterretning.
141. Orientering til mødet den 25. oktober 2016

Orientering til mødet den 25. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. 10. klassecentret er midlertidigt flyttet til Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk, mens skolens lokaler på Gl. Ringstedvej 32 i Holbæk er under ombygning. 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-10-2016
 
Orienteringen er taget til efterretning.
142. Eventuelt til mødet den 25. oktober 2016

Eventuelt til mødet den 25. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-10-2016
 
Behandlet.