UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

den lille byrådssal, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

27-09-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-09-2016 18:00:00


PUNKTER

118. Godkendelse til møde den 27. september 2016
119. Beslutning om godkendelse af frokostordning i daginstitutioner
120. Beslutning om Budgetrevision 3 og handlingsplaner
121. Drøftelse af udmøntning af handleplaner for overholdelse af budget 2016
122. Drøftelse af fokusområder i inklusionsrapport 2016
123. Drøftelse af modermålsundervisning
124. Drøftelse af brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet
125. Orientering om tilsyn med kommunale dagtilbud 2015/2016
126. Orientering om samarbejdsaftale med Naturskolen
127. Orientering om årsrapport for undervisning på dagbehandlingsskoler skoleåret 2015/16
128. Orientering om på status handleplan for omstillingen Familieindsats og forebyggelse
129. Orientering om analyse af udgifter til specialindsatser på børneområdet
130. Orientering om status på handleplan for Familiecentret
131. Orientering til mødet den 27. september 2016
132. Eventuelt den 27. september 2016118. Godkendelse til møde den 27. september 2016

Godkendelse til møde den 27. september 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 27. september 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Godkendt


caseno16-2055_#3937694_v1_program til den 27. september 2016.pdf

Bilag

Program til den 27. september 2016


119. Beslutning om godkendelse af frokostordning i daginstitutioner

Beslutning om godkendelse af frokostordning i daginstitutioner

Sagsgang og sagstype
 
Beslutningssag
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. forslag til rammer for kommunens frokostordning i daginstitutioner godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
Kommunen skal ifølge dagtilbudsloven tilbyde børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid.  Byrådet besluttede i 2010, at forældrene selv skal betale alle udgifter til frokostordningen. Forældrene i det enkelte børnehus skal mindst hvert andet år have mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at fravælge ordningen.
 
Vilkårene for den gældende frokostordning blev besluttet i Udvalget for Børn på mødet d. 26. august 2014. I den forbindelse blev der fastsat en række kvalitetskrav til sammensætningen af frokostordningen. Disse fremgår af vedlagte pjece. Samtidig fastsatte udvalget rammerne for forældrenes stillingtagen til fravalg af ordningen.
 
Frokostordningen anvendes i dag i 14 af vore 33 børnehuse. Otte huse får leveret frokost fra ”Fru Hansens Kælder” til 157 børn under 3 år og 6 huse producerer selv mad til 131 børn under 3 år og 230 børn over 3 år. Forældrene tog senest stilling til fravalg af ordningen i november 2014, og skal derfor tage stilling på ny i dette efterår. I den forbindelse anbefales det at rammer og vilkår for frokostordningen videreføres stort set uændret.
 
Rammer og vilkår er resumeret i nedenstående tabel, der tillige angiver den administrative anbefaling for næste periode.
 
 
Område
Gældende ordning
Anbefaling
Kvalitet
 
Pjece med beskrivelse af kvalitets krav vedlægges.
Videreføres
Leverance
Bestyrelsen beslutter om der skal etableres egenproduktion eller om frokostmåltidet skal leveres udefra.
Videreføres
Finansiering
Forældre betaler alle udgifter til måltidet
Videreføres.
Aldersgrupper
Forældre til børn over og under tre år tager stilling til fravalg hver for sig.
Videreføres
Beslutningens gyldighed
Afstemning inden udgangen af nov. 2016 med gyldighed 01.04.17.
Inden udgangen af aug. 2018 med gyldighed 01.01.19
Pris
Fastsat i januar 2015 og fremskrevet i forbindelse med budgetlægningen. Takst i 2017 598 kr.
Forventes uændret. Fastsættes konkret i januar 2017
 
 
Baggrunden for den anbefalede ændring af beslutningens gyldighedsperiode er, at skabe mulighed for at den endelige takst fremover kan fastsættes i forbindelse med budgetlægningen.
 
Det er, som hidtil, bestyrelserne, der har ansvar for at tilrettelægge forældrenes dialog om fordele og ulemper ved at benytte frokostordningen forud for stillingtagen til fravalg.
 
Selve fravalget forventes denne gang tilrettelagt elektronisk.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Det forslås fra Enhedslisten (Karen Thestrup Clausen), at det indføjes et kvalitetskrav om, at en nærmere fastsat % af basisvarerne er økologiske.
 
Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti stemte i mod forslaget, som derfor bortfaldt. 
 
Udvalget godkendte derefter indstillingen om, at den forslåede ramme for kommunens frokostordning i daginstitutioner godkendes.      


caseno16-43116_#3922993_v1_forældreinfo_frokostordning.pdf.pdf

Bilag

Forældreinfo_frokostordning.pdf


120. Beslutning om Budgetrevision 3 og handlingsplaner

Beslutning om Budgetrevision 3 og handlingsplaner

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
1. budgetrevision 3 tages til efterretning.
2. de politiske handlingsplaner på Læring og Trivsel godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
Budgetrevision 3 er udarbejdet på baggrund af data ultimo august og på baggrund af forventninger til, hvordan økonomien vil udvikle sig resten af året.
 
Særligt for Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” 
 
Budgetrevision 3 viser at det korrigerede budget holder, idet forventningerne til regnskabet er 0,5 mio. kr. lavere.
 
Med beslutning om fastfrysning af overførslerne til 2017, skal hvert udvalgsområde overføre det samme beløb til 2017 som blev overført til 2016. Budgetrevisionen viser at vi forventer at overføre et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Der skulle overføres 10,2 mio. kr.
 
Dermed forventes det at udvalgsområdet mangler 4,7 mio. kr., for at kunne overføre det samme beløb til 2017, som blev overført til 2016. Det manglende beløb skal imidlertid ses i forhold til at Holbæk Kommune som helhed forventer at overføre 58 mio. kr., hvilket er tæt på det samlede mål.
 
Generelt for Holbæk Kommune
Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne på driften fra 2016 til 2017 skal udgøre det samme beløb, som blev overført fra 2015 til 2016. I alt besluttede Byrådet, at der i sidste halvår af 2016 skulle ske forbrugsreduktioner på ca. 95 mio. kr.
 
Budgetrevision 3 viser at:
-det korrigerede budget for serviceudgifter overskrides med 19 mio. kr.
-vi er tæt på målet om overførsler på 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 58 mio. kr.
-budgettet for forsørgelsesudgifter overskrides med 12,1 mio. kr.
-budgettet til øvrige driftsudgifter er i balance. Beløbet indeholder medfinansiering og tomgangshusleje.
-det korrigerede budget for driftsudgifterne holder, idet der forventes et mindreforbrug på 34,7 mio. kr.. Det skal dog ses i forhold til at vi skulle have et mindreforbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en udfordring på 29,5 mio. kr.
-anlægsbudgettet nedjusteres med 127,3 mio. kr. Beløbet overføres til 2017
-nettoresultatet af renter og finansiering er netto en negativ afvigelse på 14 mio. kr.
-likviditeten påvirkes negativt, og at vi forventer at skulle trække 165 mio. kr. op af kassen
 
Den samlede vurdering er, at udfordringen på serviceudgifterne er større end ved BR2. Her bliver vi hjulpet af at der på landsplan, via indberetningerne til KL, forventes et mindreforbrug på 0,3 mia. Vi er næsten i mål når det gælder overførsler. Vi er udfordret på forsørgelsesudgifter. Og samlet er vores driftsudgifter højere end ved BR2. Det samlede resultat er et forventet kassetræk på 165 mio. kr., svarende til den usikkerhedsmargin vi præsenterede ved budgetcampen.
 
Vi har udfordret organisationen ved medio 2016 at indføre udgiftsreduktioner og krav om overførsler. Vi har endvidere taget nye styringsredskaber i brug, bl.a. ansættelsesstop og ”indkøb med omtanke”. Det samlede billede er derfor lidt mere usikkert end ved tidligere budgetrevisioner.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Et flertal af udvalget med undtagelse af Enhedslisten (Karen Thestrup Clausen) indstiller Budgetrevision 3 til godkendelse i Byrådet.
 
Vedrørende indstillingspunktet om forslag til de politiske handlingsplaner for Læring og Trivsel indstiller Venstre (Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen og Maria Friis Keyani) de forslåede handlingsplaner til godkendelse.
 
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti (Lars Dinesen, Jens Kristiansen og Peter Hansen) indstiller ligeledes forslaget til handlingsplaner til godkendelse med undtagelse af forslagene om opsigelse af tidsbegrænsede medarbejdere, samt forslag om den decentrale finansiering af udgifter til fællespasning i Dagtilbud og SFO. Desuden bemærkes, at der ikke er tale om at stoppe forbruget af specialtandlæger, men om at mindske forbruget i resten af 2016, der hvor det er muligt. 
 
Enhedslisten (Karen Thestrup Clausen) kan ikke indstille forslaget til politiske handlingsplaner til godkendelse, da Enhedslisten ikke ønsker at tage ansvaret for hverken indkøbs- eller ansættelsesstop. Enhedslisten ønsker i stedet, at udvalget skal stoppe omkostnings- og ressourcekrævende projekter. 


caseno16-10621_#3935844_v1_br3 notat ltbu.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935843_v1_br 3 handleplan ltbu.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935840_v1_br3 samlet oversigt.pdf

Bilag

BR3 Notat LTBU.pdf
BR 3 Handleplan LTBU.pdf
BR3 Samlet oversigt


121. Drøftelse af udmøntning af handleplaner for overholdelse af budget 2016

Drøftelse af udmøntning af handleplaner for overholdelse af budget 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter udmøntningen af handleplaner for overholdelse af budget 2016 og herunder konsekvenserne af indkøbsstoppet.

Beskrivelse af sagen
 
For at sikre overholdelsen af indeværende års budget traf byrådet den 29. juni 2016 en række beslutninger, der blandt andet påvirker kerneområdet Læring og Trivsel.
 
 
Ud over konsekvenserne fra indfrysningen af overførsler betyder det, at der indenfor Læring og Trivsel i alt skal findes reduktioner på 13,8 mio. kr.. Beløbet er fordelt således:
 
Administrative reduktioner mm.
Dagtilbud
Skoler
Børne-indsatsen
Sundhed for børn
Øvrige
I alt
7,01
4,83
1,24
0,24
0,51
 
Da det i foråret blev konstateret, at der kunne forventes et øget merforbrug på skoleområdet, er der forud for budgetrevision 2 udarbejdet handleplaner for de enkelte skoler, der skal sikre, at skolernes merforbrug fra 2015 ikke øges yderligere i indeværende år. Det betyder, at der på skoleområdet allerede inden byråds behandling af budgetrevisionen er forudsat en betydelig udgiftsreduktion på skolerne.  
 
Med afsæt i ovenstående blev udvalget på sit møde den 23. august 2016 orienteret om, at det indenfor Læring og Trivsels område - i lighed med de øvrige kerneområder – er nødvendigt at foretage en økonomisk opbremsning, hvis budget 2016 skal kunne overholdes.
 
Den 15. august indførte direktionen et indkøbsstop gældende i hele kommunen for resten af 2016. Indkøbsstoppet er indført af hensyn til kommunens likviditet og for at nå i mål med det reviderede budget 2016. Hvis budgettet ikke overholdes, overskrides den udmeldte serviceramme, hvilket kan indebære sanktioner fra statens side.
 
Indkøbsstoppet effektueres ikke som et reelt stop, da indkøbsstoppet ikke omfatter borgerrettede ydelser – eksempelvis printerpapir til undervisningsbrug og bleer til de ældre. Indkøbsstoppet omfatter derimod indkøb som it-udstyr, værktøj og arbejdstøj, det vil sige medarbejderrettede indkøb.
 
Det er den enkelte chef, der er ansvarlig for indkøbsstoppets overholdelse, og det er også muligt for den enkelte chef at dispensere for indkøbsstoppet i samarbejde med den enkelte leder. Det er således en del af ledelsesrummet at sikre en hensigtsmæssig indkøbsadfærd på alle niveauer i organisationen.
 
Specielt for skoleområdet er der allerede fra før sommerferien sket en betydelig opbremsning/stop for indkøb af inventar, it-udstyr mm. og en af forudsætningerne for, at skolerne kan nå i mål med budget 2016 er, at de ved alle ny-indkøb nøje vurderer om indkøbet kan udskydes og/eller erstattes af andre løsninger.
 
Tilsvarende indkøbsstoppet blev der indført et ansættelsesstop i juni måned som et andet redskab til at nå i mål med budgettet.
 
Ansættelsesstoppet indebærer, at ledige stillinger som udgangspunkt kun opslås internt. Det betyder, at den naturlige afgang kan omsættes til at indfri den nødvendige økonomiske opbremsning. Ved at opretholde muligheden for interne stillingsopslag sikres det desuden, at der kan foregå interne rokeringer. Der kan gives dispensation til at opslå stillinger eksternt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Drøftet.
122. Drøftelse af fokusområder i inklusionsrapport 2016

Drøftelse af fokusområder i inklusionsrapport 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter fokusområder i inklusionsrapport 2016-17.

Beskrivelse af sagen
 
Fagcenter for Læring og Trivsel har af udvalget fået til opgave at udarbejde en inklusionsrapport. Nedenfor er beskrevet et forslag til, hvordan rapporten opbygges, og hvad rapporten vil indeholde. Udvalget bedes drøfte, om det er dækkende, eller om andre fokusområder i inklusionsrapport 2016-17 skal indarbejdes.
 
Baggrund
I forbindelse med byrådets beslutning om at decentralisere midler til specialundervisning til skolerne, blev det samtidigt besluttet, at der årligt skal følges op på beslutningen i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”. Hidtil har opfølgningen primært været baseret på økonomiske og statistiske data med fokus på inklusionsgraden (dvs. hvor mange elever som undervises i almene skoler). Udvalget har i forbindelse med behandling af effektmålene for Læring og Trivsel udtrykt ønske om at supplere effektmålene med et kvalitativt blik på børns læring og trivsel, hvor skolernes arbejde med inkluderende læringsmiljøer og effekten heraf beskrives.
 
Hvad vil rapporten indeholde?
Inklusionsrapporten vil bestå af en kvantitativ del (datadel) og en kvalitativ del (interview, eksempler på arbejdet med inkluderende læringsmiljøer).
 
Fagcentret vil basere inklusionsrapporten på følgende:
 
 •  
Effektmål - Inklusionsgrad
I rapporten vil fremgå status på antal elever, der modtager specialundervisning i folkeskolen, på specialskoler, og i specialtilbud.
 
 •  
Økonomiske nøgletal
Status på udviklingen i forbruget af midler til specialundervisning.
 
 •  
Elevernes faglige resultater
Med afsæt i skolernes kvalitetsrapporter vil elevernes faglige resultater fremgå af rapporten.
 
 •  
Den nationale trivselsmåling, 2015-16, Kommunerapport, 0.-3.kl. + 4.-9.kl.
Ved hjælp af trivselsmålingen vil Fagcenteret belyse elevernes oplevelse af at være en del af læringsfællesskabet i folkeskolen.
 
 •  
Program for Læringsledelse, Læringsrapport 2015 for Holbæk Kommune.
Ud fra data fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt elever, forældre og lærere udledes relevant viden om fx lærernes forventninger til elevernes faglige præstationer, og elevernes egne forventninger til sig selv.
 
 •  
Afrapportering af inklusionseftersynet (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, maj 2016).
En ekspertgruppe nedsat af regeringen har i maj 2016 udsendt en rapport med anbefalinger til indsatser, som anses at fremme arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer i skolerne. Anbefalinger fra ekspertgruppen vil blive inddraget, når eksempler Holbæk Kommunes skolers arbejde med inklusion beskrives.
 
 •  
Eksempler på arbejdet med inkluderende læringsmiljøer i kommunen.
Fagcenteret vil indsamle ny viden med særlig vægt på de gode eksempler på inkluderende læringsmiljøer fra skolernes praksis, eksempelvis via interview.
 
I udvælgelsen af eksempler vil Fagcenteret tage afsæt i følgende tre anbefalinger fra ekspertgruppens inklusionseftersyn:
 
”Fokus på læring (faglig progression) og trivsel suppleres med øget fokus på sociale og personlige kompetencer” – her fokuseres på skolernes arbejde med elevernes oplevelse af egen kunne og mestring.
 
”En bedre adgang til viden og hjælp” – her gives eksempler på det gode tværfaglige samarbejde samt udnyttelsen og udviklingen af kompetencer på tværs af folkeskolerne og specialområdet.
 
”Styrket forældreinddragelse og - ansvar” – eksempler på det gode forældresamarbejde som en væsentlig forudsætning for inklusionsarbejdets succes.
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Drøftet.
123. Drøftelse af modermålsundervisning

Drøftelse af modermålsundervisning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. tager orientering om effekt af modersmålsundervisning til efterretning.
 2. drøfter serviceniveauet for modermålsundervisning i Holbæk Kommune med henblik på revision af styrelsesvedtægten for skolerne.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget har ønsket en orientering om hvilken viden der er af om effekten af modersmålsundervisning.  Desuden hvad udgiften til modersmålsundervisning er i dag.
 
Hvordan løser Holbæk Kommune opgaven i dag?
Modersmålsundervisning tilbydes i Holbæk til elever fra 0.-6.klasse efter bestemte kriterier fastsat i bilag til styrelsesvedtægten, hvis eleven, den ene eller begge forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det talte sprog. Desuden tilbydes lovpligtig modersmålsundervisning til elever fra EØS lande, samt Færøerne og Grønland. Det er ikke lovpligtigt at tilbyde modersmålsundervisning til elever uden for EØS lande, samt Færøerne og Grønland, og det er forskelligt i kommunerne om det er en del af kommunens tilbud.
 
Hvilken viden er der om effekten af modersmålsundervisning
 
Der er på nuværende tidspunkt meget begrænset viden om effekten af modersmålsundervisning.  Der er ikke et entydigt billede, og der er ikke viden om, hvad der reelt virker. I efteråret 2016 forventes et stort forsøgsprogram med modersmålsundervisning offentliggjort, der forhåbentlig skærper viden om effekten af modersmålsundervisning i en dansk kontekst.
 
Uddybning
 
Der er meget lidt viden om, hvad der virker i forhold til tosprogede elevers sproglige og faglige udvikling. Derfor igangsatte undervisningsministeren i 2013 i samarbejde med Skolerådet et stort forsøgsprogram om sproginddragelse i undervisningen.  Forsøg med modersmålsundervisning er en del af dette program med henblik på at skabe solid viden om effekten af modersmålsundervisning. Det omfatter også nyudvikling af almen sprogforståelse, ekstra undervisning i dansk og sproginddragelse i matematik. 
Programmet om modersmålsbaseret undervisning er afsluttet og der er lavet en afsluttende rapport, der forventes at blive offentliggjort i løbet af september 2016. Der er udarbejdet et midtvejsnotat om de foreløbige resultater vedr. ekstra undervisning i dansk og almen sprogforståelse. De viser, at de tosprogede elever ikke har det store udbytte af hverken ekstra dansk eller forløbet om almen sprogforståelse.  Forsøgene der retter sig til blandt andet modersmålsundervisning i og på tyrkisk, og i og på arabisk er en del af rapporten, der kommer i september 2016.
 
Som indledning til programmet om modersmålsbaseret undervisning er der i 2013 udarbejdet en forskningskortlægning om læseindsatser overfor tosprogede elever. Samlet set viser forskningskortlægningen at den pædagogisk-didaktiske kvalitet i undervisningen har større effekt på tosprogede elevers læsekompetence end hvilket sprog undervisningen foregår på. Studier før 2000 (primært 1970`erne) viser en positiv effekt af at elever undervises i læsning på modersmålet, mens nyere studier ikke viser en positiv effekt.
I 2011 iværksatte formandskabet for Skolerådet en undersøgelse af forskelle mellem Sverige og Danmark. Det overordnede formål var at vurdere, hvilke indsatser der kan forbedre indvandrerelevers faglige resultater. Her viste resultaterne at deltagelse i modersmålsundervisning kan forbedre elevernes læseforståelse. Undersøgelsen konkluderer dog, at det bør undersøges, under hvilke rammer og betingelser modersmålsundervisningen og inddragelsen af elevens modersmål og kultur i bredere forstand virker bedst
 
Københavns Kommune har i 2007 foretaget en gennemgang af dansk og international litteratur om modersmålsundervisning. Selvom hovedparten af den gennemgående forskning konkluderer, at der er en positiv effekt af modersmålsundervisning, er der ikke etableret en videnskabelig konsensus. Der er forholdsvis få undersøgelser i Danmark, og der er ikke dokumenteret positiv effekt. Der peges på, at der er behov for bedre undersøgelser der kan isolere effekten af modersmålsundervisning.
 
Økonomi
Udgiften til modersmålsundervisning i Holbæk Kommune var i skoleåret 2015/16 kr.430.000. Udgiften anslås til kr.145.000 i skoleåret 2016/17, da tilbuddet om modersmålsundervisning er reduceret til et minimum i forhold til styrelsesvedtægten.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Drøftet.
124. Drøftelse af brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Drøftelse af brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse i kommunens dagtilbud i 1. kvartal 2017 tages til efterretning.
 2. udvalget drøfter, om der er flere fokusområder, som skal indgå i brugertilfredshedsundersøgelsen.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” godkendte på udvalgsmødet i januar årshjul for brugerpejlinger og brugerundersøgelser i 2016. Af årshjulet fremgår det, at der i 4. kvartal 2016 gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud.
 
Brugerundersøgelsen på dagtilbudsområdet
Fagcentret for Læring og Trivsel er ansvarlig for gennemførelsen af undersøgelsen. Da det er en stor undersøgelse, hvor alle forældre med børn i dagtilbud spørges, har Fagcentret planlagt med forberedelse af undersøgelsen i efteråret 2016 og udsendelse af spørgeskemaer til forældre i 1. kvartal 2017.
 
Spørgeskemaundersøgelsen følger et koncept fra Kommunernes Landsforening. Det betyder dels at spørgsmålene er kvalitetssikret og dels giver det mulighed for at sammenligne forældrenes svar i Holbæk Kommune med resultaterne af tilsvarende undersøgelser i andre kommuner.
 
Hvornår gennemføres undersøgelsen?
Forældre til børn i dagtilbud vil modtage et spørgeskema i 1. kvartal 2017.
 
Hvad bliver forældrene spurgt om?
Forældrene bliver spurgt om deres tilfredshed inden for følgende temaer:
 
 
Drøftelse af ekstra fokusområder i undersøgelse
Som supplement til standard-spørgsmålene i spørgeskemaet har Fagcentret udarbejdet nogle ekstra spørgsmål om tilfredshed med kommunikation/formidling på forældreintra ”Børn i Holbæk” og forældrenes oplevelse af tryghed ved dagtilbuddet. Udvalget bedes drøfte, om der er andre fokusområder, som skal indgå i spørgeskemaet.
 
Opfølgning på undersøgelsen
Udvalget vil blive orienteret om resultatet af undersøgelsen i 2. kvartal 2017. Ligeledes vil resultatet blive sendt til dagtilbudsbestyrelserne, og resultatet vil blive brugt som led i udviklingen af området.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Godkendt.


caseno16-42653_#3936702_v1_udkast til spørgeskema, brugertilfredshedsundersøgelse dagtilbud.pdf

Bilag

Udkast til spørgeskema, brugertilfredshedsundersøgelse dagtilbud


125. Orientering om tilsyn med kommunale dagtilbud 2015/2016

Orientering om tilsyn med kommunale dagtilbud 2015/2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager orienteringen om det gennemførte tilsyn med kommunale dagtilbud til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Kommunerne er jf. Dagtilbudsloven samt lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område forpligtet til at fører tilsyn med såvel kommunale som private dagtilbud.
 
I Holbæk Kommune varetages opgaven af Fagcenteret for Læring & Trivsel og som et led i tilsynet gennemføres der hvert andet år et tilsynsbesøg i de kommunale dagtilbud. Den seneste tilsynsrunde i de kommunale dagtilbud (børnehuse og dagplejens legestuer) er gennemført i perioden 1. september 2015 til 31. maj 2016.
 
Formålet med tilsynet
Tilsynet er både en myndigheds – og udviklingsopgave.
Myndighedsopgaven består i, at kontrollere hvorvidt og hvordan dagtilbudslovens rammer efterleves. Udviklingsopgaven består i – gennem dialog – at få øje på og vejlede om, hvordan kvaliteten af den pædagogiske praksis kan udvikles yderligere.
Hensigten med tilsynet er desuden at give forældrebestyrelsen og det politiske niveau et indblik i den aktuelle kvalitet på dagtilbudsområdet, der kan danne grundlag for dialog om prioriteringer af de kommende års indsatser. 
 
Pædagogisk tilbud som helhed
Helt overordnet set viser den senest gennemførte tilsynsrunde, når der sammenlignes med tidligere tilsyn (2014), at der er sket en væsentlig udvikling og dermed også et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune.
 
Det generelle indtryk fra tilsynsbesøgende er, at der under de givne rammer i de fleste børnehuse og dagplejegrupper arbejdes med systematisk med udviklingen af børns læring og trivsel – og med børnegruppens læringsmål for øje.
 
Den positive udvikling, der kan iagttages, kan blandt andet henføres til de senere års indsatser med f.eks. udvikling af den pædagogiske læreplan og gennemførelsen af det kompetencegivende aktionslæringsforløb, hvor alle medarbejdere er aktivt deltagende via læringsgrupper i de enkelte børnehuse. Indsatserne har blandt andet resulteret i en mere reflekteret og bevidst tilgang til det pædagogiske arbejde med fokus på, hvilken betydning de pædagogiske aktiviteter har for børnenes læring.
 
For enkelte børnehuse er arbejdet med den pædagogiske læreplan og udviklingen af den pædagogiske kvalitet, ved hjælp af fælles kompetenceudvikling en udfordring. I lighed med tidligere tilsyn kan der iagttages betydelige forskelle i, hvordan de enkelte børnehuse profitere af de fælles indsatser.
Tilsynet bidrager i den sammenhæng til at få øje på de børnehuse, hvor der er brug individuelt designede og fokuserede faglige indsatser, samt understøttelse fra Fagcenteret. Indsatserne er muliggjort af de midler, som udvalget har prioriteret i 2016 til særligt fokuserede indsatser i dagtilbud.
 
Anbefalinger, indskærpelser og påbud
Der er i forbindelse tilsynet i alt udstedt syv indskærpelser og to påbud.
Indskærpelserne er primært givet på baggrund af manglende dokumentation og evaluering af læringsmål fra den pædagogiske læreplan.
 
Det ene påbud er givet i et børnehus, der - på tilsynet - ikke kunne redegøre for arbejdet med de pædagogiske læreplaner, som er et lovkrav.
 
Det andet påbud er givet, fordi et børnehus ikke overholdt den gældende lovgivning vedr. sprogvurderinger af børn i sprogligt udsatte positioner.
 
I alle ni tilfælde samarbejder Fagcenteret med områdeleder og pædagogisk leder samt børnehusets TRIO gruppe, om at udarbejde en handleplan for det videre arbejde. I seks af børnehusene er der f.eks. via midlerne til de fokuserede indsatser ansat tidsbegrænsende projektmedarbejdere til understøttelse af børnehusenes kvalitetsudvikling. Desuden ydes der eksempelvis ledelsessparring via Fagcenteret.
 
Ud over indskærpelser og påbud er der afgivet en række anbefalinger om, hvordan børnehusene kan arbejde med videreudviklingen af deres pædagogiske praksis. 
Antallet af indskærpelser og påbud er ved denne tilsynsrunde lidt højere end ved tilsynet i 2014. Det skyldes umiddelbart, at der på baggrund af de igangsatte indsatser (f.eks. revisionen af de pædagogiske læreplaner) stilles noget højere krav til kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-43539_#3930945_v1_notat til udvalget vedr. tilsyn i kommunale dagtilbud 2015-2016.pdf.pdf

Bilag

Notat til udvalget vedr. tilsyn i kommunale dagtilbud 2015-2016.pdf


126. Orientering om samarbejdsaftale med Naturskolen

Orientering om samarbejdsaftale med Naturskolen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 1. orientering om samarbejdsaftale mellem Holbæk Naturskole og Læring og Trivsel tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Holbæk Naturskole/NVPro og Læring og Trivsel den 22. juni 2016 for at kvalificere og udvikle brugen af undervisningstilbud til kommunes folkeskoler i forlængelse af Folkeskolereformen.
 
Formålet med samarbejdsaftalen er:

 
Samarbejdsaftalen evalueres den 1.7.17 mellem Naturskolen og Læring og Trivsel.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-44162_#3925931_v1_samarbejdsaftale naturskole og fagcenter 2016.pdf.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale Naturskole og Fagcenter 2016.pdf


127. Orientering om årsrapport for undervisning på dagbehandlingsskoler skoleåret 2015/16

Orientering om årsrapport for undervisning på dagbehandlingsskoler skoleåret 2015/16

Sagsgang og sagstype
             
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om årsrapport for skoleåret 2015-2016 for undervisning på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Tilsynet har udarbejdet årsrapport for:

• Tilsyn med undervisningen på interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder beliggende i Holbæk Kommune.
 
En intern skole er et specialundervisningstilbud, der er knyttet til et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted (døgn). I Holbæk kommune er der aktuelt 13 interne skoler. Én af skolerne er kommunal, mens de øvrige er selvejende institutioner med undervisningsoverenskomst med Holbæk Kommune. Én intern skole er lukket i løbet af skoleåret. Undervisningen finder sted inden for folkeskolelovens rammer.
 
Rapporten omhandler perioden 1/8 2015 til 31/7 2016.
 
Fokusområder 2015 – 2016
 
 •  
Læringsmålsstyret undervisning – og ledelse af denne
 •  
Samarbejde med forældre – og andre nøglepersoner
 •  
Arbejdet med uddannelsesparathed – dvs. fokus på arbejdet med at få de unge på den rette hylde i uddannelsessystemet
 •  
Samarbejdet med den lokale folkeskole
 
 
Fokusområder 2016 – 2017
 
 •  
Skolens primære fokus/udviklingsområde for skoleåret 2016/17
 •  
Læringsmålsstyret undervisning/synlig læring for eleverne – og ledelse af denne.
 •  
Uddannelsesparathed - en drøftelse af, hvordan skolen arbejder med vurdering af elevens uddannelsesparathed, herunder inddragelse af den digitale elevplan i 8. og 9. klasse med henblik på at udfordre, afklare og kvalificere elevernes uddannelsesvalg
 •  
Elevfravær
 •  
Forældresamarbejde og samarbejde med andre
 
 
Det er tilsynets opfattelse, at børn og unge, der modtager specialundervisning på Holbæk kommunes interne skoler, får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen under hensyn til deres behov og udfordringer.
 
Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag – link
Tilsynet udføres i henhold til Undervisningsministeriets ”Manual om tilsyn med specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder” og ”Bekendtgørelse (nr. 702) om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder”, dateret 23/06/2014.
 
Tilsynet er både en vejledning og en kontrolforanstaltning, der bl.a. skal sikre, at undervisning i dagbehandlingstilbud står mål med, hvad der almindeligvis tilbydes og kræves i folkeskolen. Endvidere er det i Holbæk kommune besluttet, at tilsynet godkender skolernes undervisningsbudget.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-42512_#3915205_v1_årsrapport 2015 - 2016 - årsrapport 2015 - 2016.pdf.pdf

Bilag

Årsrapport 2015 - 2016 - Årsrapport 2015 - 2016.pdf


128. Orientering om på status handleplan for omstillingen Familieindsats og forebyggelse

Orientering om på status handleplan for omstillingen Familieindsats og forebyggelse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at

 1. udvalget tager orienteringen om status på omstillingen ”Familieindsats og forebyggelse” til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” besluttede på møde den 23. februar 2016 en handleplan i forlængelse af omstillingen på forlængelse af omstillingen Familieindsats og forebyggelse. Administrationen har i denne sag udarbejdet en kort status på de igangsatte tiltag, som indgår i handleplanen.
 
Handleplanen indeholder følgende:
 1. Fleksible hold” på Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken
 2. Projekt ”Engskov” i distrikt Skovvejen
 3. Familiekurser
 4. Trivsels- og udviklingsteam om småbørnsfamilier
 5. ”En indgang til familien”
 
Nedenfor er en kort orientering om status på følgende indsatser.
 
 1. Fleksible hold på Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken.
Der har siden starten af Fleksible hold været 16 elever tilknyttet. Heraf er de 14 fortsat tilknyttet. To af eleverne er afsluttet og udsluset til stamklassen, og to elever er i gang med udslusning til stamklassen.
Pr. 1. august 2016 startede tre elever i Fleksible hold direkte fra børnehave, hvilket er interessant i forhold til tidlig indsats og samarbejdet mellem dagtilbud og skole.
Samarbejdet mellem skole og Børneindsatsen er blevet styrket i forløbet, men der er fortsat behov for udvikling af samarbejdet. Familiebehandling i tæt samarbejde med skolen gør en forskel.
 
Vedlagt som bilag er beskrivelse af samarbejdet med/i stamklassen i forbindelse med overgang til stamklassen.
 
 1. Projekt ”Engskov”
Børneindsatsen har i august 2016 udarbejdet en midtvejsevaluering af projekt Engskov. Et kort resumé er gengivet nedenfor.
 
Der opleves generelt en meget stor forbedring i samarbejdet mellem familier og tværfaglige partnere i Projekt Engskov. Der arbejdes tidligere sammen med familierne, tværfagligheden er blevet bedre, dialogen med forældrene er blevet bedre, og der skabes nye løsninger, som før ikke var mulige. Når deltagerne spørges til, hvad som har gjort denne positive forskel, kan man opsummere det i fire temaer:
 
 
Samarbejdet med Familiehuset har ikke udviklet sig i takt med resten af projektet, så her er der brug for at udvikle samarbejdet.
 
 1. Familiekurser
Status september 2016 er, at der i 2016 har været afholdt følgende kurser målrettet børn eller forældre:
 
Skilsmissegruppe (børn): 2 forløb afholdt (med henholdsvis 5 og 7 børn)
 
Cool Kids: 1 forløb afholdt med 6 tilmeldte børn, et igangværende forløb med 7 tilmeldte børn.
 
Skilsmissegruppe (voksne): 1 forløb afholdt med 3 forældrepar (pt. 3 par på venteliste)
 
Forældregruppe til børn med ADHD: 1 forløb afholdt med 7 forældrepar
 
ICDP (samtaler med familier): 15 familier har indgået i et forløb med 6 samtaler pr. familie. 
 
Børneindsatsen vurderer, at familierne oplever, at kurserne giver et stort udbytte. Det at kurserne udbydes uden visitering fungerer godt (dvs. ikke er tilbud koblet til Serviceloven). I forhold til finansiering af kurserne pågår der pt. en afklaring i Børneindsatsen, om der fortsat er økonomi til at udbyde kurserne.  
 
 1. Trivsels- og udviklingsteam om småbørnsfamilier
Børneindsatsen har etableret et spædbørnsteam, hvor medarbejdere der samarbejder med familier før fødsel og spædbørn er samlet. Temaet har et tæt samarbejde med tilbuddet ”En god start”, som tilbydes til de familier, som kan have gavn af indsatsen. Børneindsatsen vurderer, at samarbejdet med ” En god start” er rigtigt godt, og at indsatsen har en forebyggende effekt. Børneindsatsen har inddraget ”Uddannelse til Alle”, der hvor det har været relevant for familien.
 
 1. Én indgang til familien”
Efter udvalgets beslutning om handleplan for omstillingen ”Familieindsats og forebyggelse” er der sat en del aktiviteter i gang i kommunen med henblik på at samordne og koordinere indsatserne omkring den enkelte familie, og – ikke mindst – samskabe denne med familierne. Således har byrådet besluttet at søge om frikommunestatus omkring temaerne Borgeren og familien i centrum, Sammenhængende indsats for komplekse borgere/familier på tværs af sektorer samt Øget borgerinvolvering og samskabelse, ligesom byrådet har igangsat omstillingsprojektet ”De 10 mest udsatte familier”.
Samtlige initiativer forsøges koordineret, så de alle trækker imod samme mål: Mere effekt af indsatserne for familierne.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno15-46312_#3936673_v1_slutrapport familieindsats og forebyggelse.pdf
caseno15-46312_#3926698_v1_fleksibel hold samarbejde med stamklasse.docx

Bilag

Slutrapport familieindsats og forebyggelse
Fleksibel hold samarbejde med stamklasse


129. Orientering om analyse af udgifter til specialindsatser på børneområdet

Orientering om analyse af udgifter til specialindsatser på børneområdet

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om analyser på børneområdet til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har udarbejdet fire analyser, som sammenligner udgifter på tværs af de 17 kommuner i K17 samarbejdet. Et samarbejde som Holbæk Kommune er en del af.
 
Baggrund for analysen
K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder hhv. 27/3-2015 og 21/4-2015 styregruppens forslag til analyser og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen 2017.
 
Det blev tiltrådt, at der arbejdes videre med følgende fælles effektiviseringsværktøjer, som går på tværs af de 17 kommuner i region Sjælland:
 
1)  
Benchmarking på hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicap-området.
2)  
Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig tyngde.
3)  
Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen og muligheden for at hæve den.
4)  
Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument.
5)  
Takster som bredt effektiviseringsinstrument.
 
De ovenstående økonomiske analyser indgår som fokusområde 5) i Rammeaftale 2016.
KORA har udarbejdet analyser af punkt 1), 2) og 5) i analysen.
 
KORA har udarbejdet følgende fire rapporter og sammenligning på tværs af de 17 kommuner:
 
 1. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde
 2. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde
 3. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde
 4. Udvikling i takster på det specialiserede område.
 
I alle analyser (1-4) er der store variationer på tværs af kommunerne.
 
Overordnede konklusioner fra KORA-analyserne (børneområdet):
 
Det specialiserede børneområde - udgifter, brugere og enhedsudgifter
Overordnet set viser analyserne, at kommunernes udgifter til det specialiserede børneområde pr. 0-22 årig er faldet fra 2010 til 2014. I samme periode er andelen af foranstaltningsmodtagere faldet, mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger er steget blandt kommunerne i Region Sjælland.
 
Der er færre børn, der modtager en social foranstaltning i kommunerne, end man statistisk skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund.
 
 
Region Sjællands kommuner i forhold til landsgennemsnittet i 2013/2014:
 
 
Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde
På børne-/ungeområdet viser den regionale benchmarking, at kommunerne brugte en relativ stor del af deres samlede anbringelsesudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører. I Region Sjælland er købsandelen 61 pct., hvor den i de øvrige regioner er mellem 48 pct. og 63 pct.. Den større samlede købsandel dækker bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (36 pct.).
 
Børneområdet:
 
Udvikling i takster på det specialiserede område
Økonomigruppen gør opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med datagrundlaget, men mindst usikkerhed om tallene for udviklingen 2010-2014.
 
Analysen viser, at gennemsnitstaksten i botilbud er faldet med 4 pct. fra 2010 til 2014. Gennemsnitstaksten i dagtilbud er steget med 2 pct. fra 2010 til 2014, og gennemsnitstaksten i tilbud til socialt udsatte er steget med 41 pct. fra 2010 til 2014. Fra 2010 til 2014 er gennemsnitstaksten i døgninstitutioner faldet med 9 pct. og gennemsnitstaksten i særlige dagtilbud er faldet med 7 pct.
 
Vurdering af hvordan kommunerne kan anvende analyserne
Analyserne stiller data, som kommunerne ikke tidligere har haft til rådighed. Data som kan bruges af hver enkelt kommune. Analyserne giver mulighed for, at de enkelte kommuner – kan overvåge udviklingen over tid forudsat, at datagrundlaget opdateres årligt, og dermed kan danne grundlag for ledelsesinformation. 
 
Analyserne afdækker betydelige forskelle fra kommune til kommune. Hver kommune må benytte analysen til at iværksætte/videreføre netop de udviklingstiltag, som gør deres respektive praksis i visitation og effektivitet i tilbuddene mere ”konkurrencedygtig” (sikrer et fortsat bedre forhold mellem kvalitet og pris).

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-44293_#3936491_v1_sammenfattende notat om kora analyserne til kommunerne i region sjælland på børneområdet september 2.docx
caseno16-44293_#3936501_v1_udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde_090916.pdf
caseno16-44293_#3936498_v1_køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde.pdf
caseno16-44293_#3936505_v1_rs17_udkast notat_kora_delanalyse 6_040316.pdf

Bilag

Sammenfattende notat om KORA analyserne til kommunerne i region Sjælland på børneområdet september 2016
Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde_090916
Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde
RS17_udkast notat_KORA_delanalyse 6_040316


130. Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ’Læring og Trivsel for børn og unge’
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om status på handleplan for Familiecentret til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ besluttede på mødet d. 24. februar
2016, at udvalget fremover skal have nøgletal fra Familiecentret til orientering på hvert udvalgsmøde.
 
Nedenfor følger de centrale nøgletal, som udvalget fremover vil få status på. Hvis der viser sig, at være behov for flere eller andre tal, vil listen blive udvidet.
 
Status på sags tal i Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmed-arbejder
 
Primo
februar
2016
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Modtagelsen
35
35
40
37
35
34
34
Børneteamet i Handicapafdelingen
42
42
40
37
38
37
37
Asylteamet i Handicapafdelingen
69
69
61
62
63
64
64
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
92
92
84
78
78
75
75
Børnefamilieafdelingen
30
30
32
33
33
34
34
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
26
25
26
25
25
25
25
 
Status på sags tal i Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmed-arbejder
 
Primo
Sept.
2016
 
 
 
Modtagelsen
32
 
 
 
Børneteamet i Handicapafdelingen
36
 
 
 
Asylteamet i Handicapafdelingen
64
 
 
 
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
73
 
 
 
Børnefamilieafdelingen
36
 
 
 
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
25
 
 
 
 
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned
---
25
19
8
35
19
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned
---
40
13
17
17
5
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt
66
 
81
 
75
84
66
52
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse
28
22
16
13
8
8
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo
Sept. 
2016
 
 
 
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned
29
 
 
 
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned
18
 
 
 
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt
41
 
 
 
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse
0
 
 
 
 
 
 
Status på underretninger
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Modtagne underretninger i den sidste måned
108
98
103
91
101
47
 
 
Status på underretninger
 
Primo
Sept.
2016
 
 
 
Modtagne underretninger i den sidste måned
96
 
 
 
 
Der er ingen underretninger i Familiecentret, som ikke er blevet håndteret
inden for de lovmæssige 24 timer.
 
 
 
Status på anbringelser af børn
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
 
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Anbringelser i plejefamilie
83
2.830.397
85
2.903.559
86
2.905.874
85
2.911.475
Anbringelser på opholdssted
15
1.067.828
13
1.007.960
14
988.833
15
994.974
Anbringelser på Netværkspleje
8
70.126
9
76.551
8
76.054
8
70.786
Anbringelser på kost-/efterskole
1
45.670
2
94.493
1
43.550
1
51.323
Døgninstitutioner for børn og unge
10
808.296
10
808.296
10
808.296
9
662.752
 
Status på anbringelser af børn
 
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Primo
Sept.
2016
 
 
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
 
 
Anbringelser i plejefamilie
88
3.106.000
89
3.089.000
88
3.114.000
 
 
Anbringelser på opholdssted
13
1.176.000
8
925.000
13
951.000
 
 
Anbringelser på Netværkspleje
8
76.000
8
66.000
7
61.000
 
 
Anbringelser på kost-/efterskole
1
50.000
1
50.000
1
56.000
 
 
Døgninstitutioner for børn og unge
9
873.000
9
879.000
13
1.135.000
 
 
 
”Bemærk Læring og Trivsel pr. 1. august 2016 har ansvaret for børn og unge fra 0 til afsluttet 9. klasse. Dette er med rullende overgang, således at alle unge der er fyldt 15 inden 1/8-16 er UTA’s ansvar, efter 1/8-2016 overføres unge til UTA ved afslutning af 9. klasse. Nøgletal for september 2016 tager højde for denne ændring.”

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
131. Orientering til mødet den 27. september 2016

Orientering til mødet den 27. september 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. status på byggeriet på Skovvejens skole afdeling Nr. Jernløse.
 2. status i forhold til skimmelsvamp på Kildedamsskolen afdeling St. Merløse.
 3. status på det igangsatte arbejde med udbedring pga. rotter, Sølyst børnehus

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Orienteringerne blev taget til efterretning.
132. Eventuelt den 27. september 2016

Eventuelt den 27. september 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 27-09-2016
 
Behandlet.