UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Den Lille Byrådssal

STARTTIDSPUNKT

23-08-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-08-2016 18:00:00


PUNKTER

109. Godkendelse af dagsorden til 23. august 2016
110. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2017
111. Beslutning om finansiering af omstillingen de 10 mest udsatte familier
112. Godkendelse af mødeplan 2017
113. Orientering om måling af elevernes trivsel
114. Orientering om status på handleplan for Familiecentret
115. Orientering om opfølgning på budgetrevision 2
116. Orientering til mødet den 23. august 2016
117. Eventuelt til mødet den 23. august 2016109. Godkendelse af dagsorden til 23. august 2016

Godkendelse af dagsorden til 23. august 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 23. august 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 23-08-2016
 
Godkendt.


caseno16-2055_#3897013_v1_program til den 23. august 2016.pdf

Bilag

Program til den 23. august 2016


110. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2017

Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, ”Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:
 1. godkender Rammeaftale for 2017

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest den 15. oktober indgå en fornyet Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (som dækker kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder), og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Udkast til Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.
 
Udviklingsstrategien
Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattende tilbud, samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder.
Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.
 
Kapacitetsbehov
Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.
I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.
 
Følgende initiativer er igangsat:
 
Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.
 
Fokusområder
Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet.
Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.
 
Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:
 
Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.
 
Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper.
Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.
 
Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og regioner i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.
 
Socialstyrelsen har pr. 1. november 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017.
Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.
 
Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser Region Sjælland har i den pågældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.
 
I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til ”hoteldøgn” dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1. januar 2017.
 
I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftale for 2017.
 
K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.
 
Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanter pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.
 
KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 23-08-2016
 
Godkendt.


caseno16-37167_#3878620_v1_allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878630_v1_bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878631_v1_kontrakt_b_rn_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878632_v1_kontrakt_voksen_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878633_v1_lands-_og_landsdelsd_kkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878625_v1_paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_de.pdf
caseno16-37167_#3878626_v1_rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878627_v1_takstaftale_2017_revideret.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878628_v1_tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878629_v1_vejledning_standardkontrakt.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878434_v1_rammeaftale 2017 til behandling i kommuner og regionsråd - rammeaftale 2017 på det specialiserede so.pdf
caseno16-37167_#3878428_v1_rammeaftale 2017 til behandling i kommuner og regionsråd - ledelsesresume af rammeaftale 2017 til ko.pdf
caseno16-37167_#3878431_v1_rammeaftale 2017 til behandling i kommuner og regionsråd - rammeaftale 2017 - udviklingsstrategi og .pdf

Bilag

allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf
bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf
kontrakt_børn_2017.pdf
kontrakt_voksen_2017.pdf
lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf
paragrafområder_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialområde_og_specialundervisningsområdet.pdf
rapport_om_borgere_med_svære_spiseforstyrrelser.pdf
takstaftale_2017_revideret.pdf
tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf
vejledning_standardkontrakt.pdf
Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf
Rammeaftale 2017 - Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf
Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi for det Specialiserede social- og undervisningsområde.pdf


111. Beslutning om finansiering af omstillingen de 10 mest udsatte familier

Beslutning om finansiering af omstillingen de 10 mest udsatte familier

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 1. Finansieringen af de 4 mio. kr. for omstillingen De 10 mest udsatte familier i år 2016 sker ved, at
  1. 2,75 mio. kr. finansieres ved et forventet mindreforbrug på Familiecentrets budget
  2. 1,25 mio. kr. finansieres ved at reducere budgetterne på de fire skoler.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede den 21. april 2016, at der skulle etableres et omstillingsprojekt ”De 10 mest udsatte familier”.
 
Den økonomiske ambition er at minimere de sociale udgifter med 4 mio. kr. – på tværs af kerneområderne Læring og Trivsel, Alle kan bidrage, Uddannelse til alle unge, Aktiv hele livet.
 
Gennem erfaringer fra tilsvarende projekter fra andre kommuner stod det hurtigt klart, at det var urealistisk at forvente, at omstillingsprojektet kan reducere budgettet med 4 mio. kr. allerede i 2016. De sociale og økonomiske gevinster kan først høstes på længere sigt.
 
Sagen fremlægges for økonomiudvalget den 10. august og for Byrådet den 17. august til endelig godkendelse.
 
I sagen anføres, at administrationen i august vil fremsætte forslag til kompenserende handlinger i budget 2016 inden for det specialiserede børneområde.
 
Således foranlediget er Familiecentrets budget gennemgået med udgangspunkt i, hvad vi kan forvente, at det forventede forbrug vil blive for 2016. Denne har givet anledning til forslag af følgende justeringer (et positivt tal svarer til et mindreforbrug, mens et negativt tal svarer til et merforbrug) i mio. kr.:
 
 
Sted
Kor.budget 2016
Forventet forbrug
 
Difference
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge
15,710
12,810
2,900
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger
40,842
39,642
1,200
05.28.22 Plejefamilier
39,628
38,928
0,700
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
10,425
11,525
-1,100
05.57.72 Sociale formål
10,914
11,864
-0,950
Mindreforbrug i alt
2,750
 
Mindreforbruget kan realiseres, fordi der er sket opstramninger af praksis i Familiecentret. Eksempelvis skal alle bevillingssager forelægges i et visitationsudvalg, så den faglige som den økonomiske vurdering kan gå hånd i hånd.
 
De manglende 1,250 mio.kr. foreslås hentet på de 4 skoles budgetter. Grunden til dette er:
a)
Der er et merforbrug på dagbehandling § 52.3.1 på 2,5 mio. kr. Baggrunden for dette er delvis, at skolerne henviser børn til denne.
 
b)
Skolerne skal have et incitament til selv – så langt det nu er muligt – at inkludere flere børn i eget regi, så børnene kan forblive i deres nærmiljø.
 
c)
Besparelsen på de 4 mio. kr. skal nås.
 
 

Høring
Sagens indstillingspunkt 1.b ”at 1,25 mio. kr. finansieres ved at reducere budgetterne på de fire skoler” sendes i høring i skolebestyrelserne forud for byrådets beslutning.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 23-08-2016
 
Lars Dinesen (Socialdemokratiet), Rasmus Brandstrup Larsen (Venstre) og Rolf Rasmussen (Venstre) godkendte indstillingen.
 
Enhedslisten (Karen Thestrup Clausen) stemte nej til indstillingen, idet enhedslisten finder det helt uacceptabelt at spare så drastisk inden for et område, der udelukkende rammer de børn og familier, der i forvejen er presset.
 
Dansk Folkeparti (Peter Hansen) stemte nej til indstillingen og henviser til byrådsdagsorden den 17.08.16 punkt 181.
 
Jens Kristiansen (Socialdemokratiet) undlod at stemme.
112. Godkendelse af mødeplan 2017

Godkendelse af mødeplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” godkender mødeplan for 2017.

Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 13:00 – 18:00 i Den Lille Byrådssal på følgende datoer:
 
•           Tirsdag d. 10. januar 2017
•           Tirsdag d. 24. januar 2017
•           Tirsdag d. 21. februar 2017
•           Tirsdag d. 21. marts 2017
•           Tirsdag d. 25. april 2017
•           Tirsdag d. 30. maj 2017
•           Tirsdag d. 20. juni 2017
•           Tirsdag d. 29. august 2017
•           Tirsdag d. 26. september 2017
•           Tirsdag d. 24. oktober 2017
•           Tirsdag d. 28. november 2017

Lovgrundlag – link
Lov om kommuners styrelse § 20

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 23-08-2016
 
Godkendt.


caseno15-27421_#3895337_v1_forslag politisk mødekalender 2017.doc

Bilag

Forslag Politisk mødekalender 2017


113. Orientering om måling af elevernes trivsel

Orientering om måling af elevernes trivsel

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
1. orientering om elevernes trivsel tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Et af skolereformens tre nationale mål er, at elevernes trivsel skal styrkes. For at understøtte kommunernes arbejde med målet gennemføres der i alle landets folkeskoler og specialskoler en national trivselsmåling hvert år.
 
De tilbagevendende målinger af elevernes trivsel vil udgøre et grundlag for, at kommunen og skoler kan arbejde systematisk med trivsel og undervisningsmiljø på baggrund af data, som kan sammenlignes med data for hele landet og hvor den enkelte skole og kommunen vil kunne følge sin egen udvikling år for år. Trivselsmålingen danner grundlag for skolernes valg af indsatsområder.
 
Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for eleverne i fjerde til niende klasse. Elever i børnehaveklasse til tredje klasse har fået 20 mere enkle spørgsmål.
Kommunen har valgt at supplere med 9 ekstra spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser, der tilsammen udgør en fuld kortlægning af undervisningsmiljøet til brug i den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV).
 
Resultaterne for Holbæk Kommune
I alt 6017 skoleelever har svaret (inklusive specialskoler), hvilket svarer til 84 % af det samlede elevtal (7135 elever). Trivselssituationen ser generelt positiv ud. Vurderingen er fortrinsvist foretaget på baggrund af følgende fire indikatorer – ”Social trivsel”, Faglig trivsel”, Støtte og inspiration” samt ”Ro og orden”.
 
Socialt er eleverne langt overvejende glade for deres skole, klasse, og kammerater, oplever et positivt tilhørsforhold og føler sig accepteret og hjulpet.
 
Fagligt oplever størstedelen af eleverne at udvikle sig og oplever ligeledes, at læreren ser en faglig udvikling/progression hos dem.
I forhold til støtte og inspiration er størstedelen af eleverne enige om, at undervisningen både kan være kedelig og spændende og ca. halvdelen af eleverne oplever kun sjældent eller aldrig at have indflydelse på undervisningens form og indhold.
 
I forhold til elevernes oplevelse af ro og orden samt de fysiske og æstetiske omgivelser, tegner der sig et billede af, at mange elever oplever støj og uro i klassen. 81 % bliver en gang imellem, tit eller meget tit forstyrret af larm i timerne, og der er en generel utilfredshed med toiletforhold (antal og rengøring).
 
Det er anden gang, der foretages en standardiseret trivselsmåling, og her sammenlignes med sidste år opmærksomhedspunkter. Udvalgte data fra trivselsmåling 2016 er bilag i sagen.
 
Opmærksomhedspunkter
Fagcentret har udvalgt tre opmærksomhedspunkter fra undersøgelsen:
 
På trods af generel høj trivsel og tilfredshed, fremgår det af undersøgelsen, at 4 procent af eleverne i fjerde til niende klasse tit eller meget tit er blevet mobbet. Dette tal er uændret i forhold til sidste års trivselsmåling, (6 % svarer ’en gang i mellem’). På landsplan er andelen af elever, der angiver at have oplevet mobning meget tit/tit faldet fra 4 % til 3 %.
 
Forstyrrende uro i timerne er et generelt problem forholdsvis mange elever giver udtryk for, at være påvirket af. 52 % af eleverne i fjerde til niende klasse, oplever, at lærerne kun en gang imellem, sjældent eller aldrig får skabt ro, når der er larm i klassen(2015: knap 58 %). På landsplan oplever 51 % af eleverne, at det forholder sig sådan.
 
Der er en tydelig tendens til, at eleverne oplever, at de ikke er inddraget i, hvad der skal foregå i undervisningen. 88 % af eleverne i fjerde til niende klasse vurderer, at de en gang imellem, sjældent eller aldrig er med til at bestemme, hvad de skal arbejde med i klassen (2014/15: 83 %). På landsplan er det 86 % af eleverne, der oplever dette. (2014/15: 82 %).
 
Opfølgning
Trivselsmålingens data indgår i den samlede pakke af data om skolen, som er grundlaget for de dialoger, der føres mellem fagcenter og skolens ledelse med henblik på at understøtte skolernes udvikling af elevernes undervisningsmiljø.
 
Trivselsmålingen giver anledning til et fortsat og øget fokus på:
 
Holbæk Kommune deltager i A.P. Møllerforløbet ”Program for læringsledelse”. I dette program er elevernes trivsel en vigtig komponent, bl.a. med udvikling af teamene omkring klasserne, samt fokus på inklusion og elevernes medinddragelse. Skolerne har på baggrund af kortlægning i Program for læringsledelse valgt at arbejde med børns motivation og mestring samt feedback og klasseledelse i et didaktisk læringsmiljø i skoleåret 2016/17.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 23-08-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-37688_#3889445_v1_kommuneniveau 2015 - fjerde til niende klasse.pdf
caseno16-37688_#3889444_v1_kommuneniveau 2015 - børnehaveklasse til tredje klasse.pdf
caseno16-37688_#3896256_v1_kommuneniveau 2016. 4.-9.klasse.med landsgns..pdf
caseno16-37688_#3896253_v1_kommuneniveau 2016..0.-3.klasse.med landsgns..pdf

Bilag

Kommuneniveau 2015 - Fjerde til niende klasse
Kommuneniveau 2015 - børnehaveklasse til tredje klasse
Kommuneniveau 2016. 4.-9.klasse.Med landsgns.
Kommuneniveau 2016..0.-3.klasse.Med landsgns.


114. Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ’Læring og Trivsel for børn og unge’
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om status på handleplan for Familiecentret til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ besluttede på mødet d. 24. februar
2016, at udvalget fremover skal have nøgletal fra Familiecentret til orientering på hvert udvalgsmøde.
 
Nedenfor følger de centrale nøgletal, som udvalget fremover vil få status på. Hvis der viser sig, at være behov for flere eller andre tal, vil listen blive udvidet.
 
Status på sags tal i Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmed-arbejder
 
Primo
februar
2016
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Modtagelsen
35
35
40
37
35
34
34
Børneteamet i Handicapafdelingen
42
42
40
37
38
37
37
Asylteamet i Handicapafdelingen
69
69
61
62
63
64
64
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
92
92
84
78
78
75
75
Børnefamilieafdelingen
30
30
32
33
33
34
34
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
26
25
26
25
25
25
25
 
 
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned
---
25
19
8
35
19
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned
---
40
13
17
17
5
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt
66
 
81
 
75
84
66
52
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse
28
22
16
13
8
8
 
 
 
Status på underretninger
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Modtagne underretninger i den sidste måned
108
98
103
91
101
47
 
Der er ingen underretninger i Familiecentret, som ikke er blevet håndteret
inden for de lovmæssige 24 timer.
 
 
 
Status på anbringelser af børn
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
 
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Anbringelser i plejefamilie
83
2.830.397
85
2.903.559
86
2.905.874
85
2.911.475
Anbringelser på opholdssted
15
1.067.828
13
1.007.960
14
988.833
15
994.974
Anbringelser på Netværkspleje
8
70.126
9
76.551
8
76.054
8
70.786
Anbringelser på kost-/efterskole
1
45.670
2
94.493
1
43.550
1
51.323
Døgninstitutioner for børn og unge
10
808.296
10
808.296
10
808.296
9
662.752
 
Status på anbringelser af børn
 
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
 
 
 
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
 
 
 
 
Anbringelser i plejefamilie
88
3.106.000
89
3.089.000
 
 
 
 
Anbringelser på opholdssted
13
1.176.000
8
925.000
 
 
 
 
Anbringelser på Netværkspleje
8
76.000
8
66.000
 
 
 
 
Anbringelser på kost-/efterskole
1
50.000
1
50.000
 
 
 
 
Døgninstitutioner for børn og unge
9
873.000
9
879.000
 
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 23-08-2016
 
Orienteringen er taget til efterretning.
115. Orientering om opfølgning på budgetrevision 2

Orientering om opfølgning på budgetrevision 2

Sagsgang og sagstype
 
Orienteringssag
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager orientering om opfølgning på budgetrevision 2 til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Byrådet behandlede på sit møde d. 29. juni 2016 en status på kommunens økonomi i 2016 (budgetrevision 2). Budgetrevision 2 viste, at kommunen har store udfordringer i forhold til at holde budgettet på driften, især på serviceudgifterne. Byrådet traf på den baggrund en række beslutninger om, hvordan det sikres, at budgettet for 2016 overholdes.
 
I forhold til kerneområdet Læring og Trivsel er der i den forbindelse besluttet følgende, der påvirker økonomien på dagtilbud og skoler samt det øvrige Læring og Trivsel:
 
På Læring og Trivsels område kan de økonomiske udfordringer i 2016, som følge af budgetrevision 2 opgøres således:
 
Fordeling af overførsler
Fælles-områder
Dagtilbud
Skoler
Børne-indsatsen
Sundhed for børn
Øvrige
I alt
 
5,84
6,41
-10,57
5,26
2,81
4,02
13,8
 
Administrative reduktioner mm.
Dagtilbud
Skoler
Børne-indsatsen
Sundhed for børn
Øvrige
I alt
Fra dagtilbud til skoler
2,5
Udmøntning af administrative reduktioner
4,51
4,83
1,24
0,24
0,51
8,90
I alt
7,01
4,83
1,24
0,24
0,51
 
 
De gennemførte reduktioner og indefrysningen af overførslerne betyder, at det indenfor Læring og Trivsels område - i lighed med de øvrige kerneområder – er nødvendigt at foretage en økonomisk opbremsning, for at budgettet i 2016 kan overholdes. 
 
I forbindelse med budgetrevision 3 vil der blive fulgt op på, hvordan de enkelte enheder sikrer overholdelsen af budgettet. 
 
Overflytningen af de 2,5 mio. kr. fra dagtilbud til skole og udmøntningen af de administrative reduktioner betyder, at budgettet og dermed beregningsgrundlaget for forældrebetalingen til dagtilbud reduceres i forhold til det hidtidige budget.
 
Kommunen er derfor forpligtiget til at nedsætte forældrebetalingen tilsvarende samt reducere tilskuddene til private daginstitutioner og private pasningsordninger. Ændringen i forældrebetalingen er sket med virkning fra 1. august, mens ændringen i tilskud sker med virkning fra den 1. oktober 2016 (3 måneders varsel).  
 
Det skal bemærkes, at dagtilbudsområdets andel af de indefrosne overførelser ikke er medtaget i takstberegningen, idet det forudsættes, at beløbet genbevilges i 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 23-08-2016
 
Orienteringen er taget til efterretning.
116. Orientering til mødet den 23. august 2016

Orientering til mødet den 23. august 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. fastsættelse af dato for dialogmøde med bestyrelserne i november 2016.
 2. invitation fra KL (Kommunernes Landsforening) til politiske møder. Bilag er vedlagt.
 3. udvalgets besøgsrunde. Bilag med oversigt over hvor udvalget har været på besøg er vedlagt.
 4. praksis i forhold til registrering og skriftlighed i dagtilbud.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 23-08-2016
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno16-2055_#3887826_v1_invitation til møder for det politiske udvalg.pdf
caseno16-2055_#3896220_v1_oversigt, udvalgets besøgsrunde.pdf

Bilag

Invitation til møder for det politiske udvalg
Oversigt, udvalgets besøgsrunde


117. Eventuelt til mødet den 23. august 2016

Eventuelt til mødet den 23. august 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt: Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienenteringssag

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 23-08-2016
 
Behandlet.