UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Den Lille Byrådssal

STARTTIDSPUNKT

21-06-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-06-2016 18:00:00


PUNKTER

98. Godkendelse af dagsorden til den 21. juni 2016
99. Beslutning om valgfag i folkeskolen i skoleår 2016-17
100. Beslutning om skolemad
101. Beslutning om opfølgning på drøftelse af uddannelsesvejledning
102. Beslutning om Plan for Ungdomsskolevirksomhed - juni 2016
103. Beslutning af retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud
104. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier
105. Orientering om anbefalinger til organisering af modtageundervisning (modtageklasser)
106. Orientering om status på handleplan for Familiecentret
107. Orientering til mødet den 21. juni 2016
108. Eventuelt til mødet den 21. juni 201698. Godkendelse af dagsorden til den 21. juni 2016

Godkendelse af dagsorden til den 21. juni 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 21. juni 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Godkendt.


caseno16-2055_#3825744_v1_program til den 21. juni 2016.pdf

Bilag

Program til den 21. juni 2016


99. Beslutning om valgfag i folkeskolen i skoleår 2016-17

Beslutning om valgfag i folkeskolen i skoleår 2016-17

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender forslag til valgfag i skoleår 2016-17.

Beskrivelse af sagen
 
Ifølge aftalen mellem folketingets partier om et fagligt løft af folkeskolen kan kommunalbestyrelser godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over valgfagene i valgfagsrækken, og som ikke nødvendigvis er praktisk eller kunstnerisk betonede fag.
 
Dermed kan elever få fx valgfag som astronomi, metal/teknologiværksted og udformning af hjemmesider. Kommunerne kan også tone valgfagene ud fra temaer som fx innovation og naturfag.
 
Undervisningsministeriet har som led i arbejdet med forenklingen af Fælles Mål for folkeskolens fag udarbejdet en skabelon for etablering af nye valgfag i kommunerne, som kommunerne skal følge ved beskrivelsen af egne valgfag. Skabelonen indeholder krav om formulering af formål, kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål samt læseplan.
 
I Holbæk har de daglige ledere af afdelinger med udskoling afholdt en workshop sammen med Fagcentret for Læring og Trivsel for at udarbejde forslag til kommunale valgfag i det kommende skoleår.
 
Der er forslag om 20 valgfag til at supplere valgfagsrækken. De 20 valgfag udbydes på enkelte skoler, som en del af skolens særlige profil, men selve beskrivelsen betragtes som gældende for hele kommunen, hvis en anden skole ønsker at oprette et lignende valgfag.

Godkendelse af følgende valgfag for skoleåret 2016/17:
 
1.         Bridge
2.         Teater og drama
3.         Spansk
4.         Parkour
5.         Parkour og OCR
6.         OCR Løb
7.         Arabisk
8.         Kunstnerisk udfoldelser
9.         Friluftsliv
10.       Design og re-design
11.       Hip Hop- dans og bevægelse 
12.       Forfatterskolen 
13.       Beklædningsdesign
14.       Økonomi
15.       Verden omkring mig
16.       Innovation
17.       Erhvervskompetence
18.       Engelsksproget kultur
19.       Idræt
20.       Fagligt løft
 
Beskrivelsen af valgfagene er vedlagt som bilag i sagen.

Lovgrundlag – link
Folkeskolelovens §9
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163970
 
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170471&exp=1

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.
 
Dansk Folkeparti kan ikke godkende indstillingen, da de supplerende valgfag samlede set ikke understøtter elevernes basisfaglighed og byrådets fokus på karakterløft.


caseno16-27252_#3825464_v1_valgfag 2016.pdf.pdf

Bilag

Valgfag 2016.pdf


100. Beslutning om skolemad

Beslutning om skolemad

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 1. at forsøg med skolemadsordning i folkeskolerne ophører ved indeværende skoleårs afslutning ultimo juni 2016.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget besluttede i august 2014, at bevillige 1. mio. kr. til et pilotprojekt med skolemadordning på to skoler og UngHolbæk. Skolemadsordningen startede i oktober 2014 og blev fra august 2015 udvidet til at omfatte alle kommunes folkeskoler.
 
Forsøg med skolemad på folkeskolerne har kørt i et år og otte måneder. Tilskuddet på 1 mio. kr. som har været anvendt til medfinansiering til bl.a. at holde prisen nede på ca. 20 kr., er brugt, og ordningen skal nu være økonomisk selvbærende for at kunne fortsætte uden tilskud. 
 
Formålet med pilotprojektet
Igangsættelse af projektet havde to formål:
 
Formål:
a) Afprøvning af madordning på skoler, blev iværksat, fordi sund og varieret kost er et element til at fremme børn og unges læring og trivsel. Sunde mad- og måltidsvaner har – i samspil med bl.a. fysisk aktivitet – stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at forebygge overvægt, underernæring og livsstilsrelaterede sygdomme.
 
b) Understøtte praktikordninger for unge. I projektet kan bl.a. unge deltage som led i beskæftigelsestilbud via Socialt Arbejdsmarkedscenter. Herudover vil unge kunne tilbydes særpraktik i projektet og unge fra kommunes udskolinger og UngHolbæk vil kunne deltage i projektet. Det er Holbæk Kommunes storkøkkener, som står for produktionen af maden.
 
Skolemadsprojektet
Skolernes forældre kan bestille et frokostmåltid via et internetbaseret system, som leveres til skolerne inden spisefrikvarteret. Alle retter er kolde og kan købes i to portionsstørrelser.
 
Folkesundhed har fra 1.6.2015 til 31.5.2016 afsat en medarbejder til at understøtte og booste skolemadsordningen via bl.a. informationsmaterialer, involvering af elever til at udvikle nye retter og generelt udbrede kendskab til ordningen. Bilag med beskrevne initiativer er vedlagt.
 
Status på salg af skolemad i maj 2016
Status i maj 2016 er, at der i gennemsnit sælges 240 portioner dagligt. For at ordningen kan finansiere sig selv, skal der sælges 450 portioner. To privatskolerne er pt. også med i ordningen. Det samlede elevtal i folkeskolerne (0.kl - 10 kl.) er knap 6.600 elever, som dagligt har mulighed for at køb skolemad.
 
På grund af for få bestillinger pr. dag vil fortsættelse af ordningen kræve et kommunalt tilskud. Økonoma i skolemadsprojektet har beregnet, at det vil koste 1. mio. kr. at drive ordningen i skoleåret 2016-17.
 
Administrationen anbefaler derfor, at den nuværende skolemadsordning ophører ved udgangen af indeværende skoleår ultimo juni 2016.
 
Resultatet af brugerundersøgelsen gennemført på to skoler
Folkesundhed gennemførte fra april til maj 2016 en brugerplejning blandt forældre og elever på to folkeskoler.

Svarprocenterne var:
 
Uddrag af konklusioner:
 
For uddybning se vedlagte bilag med resultatet af brugerplejningen.
 
Skoler og dagtilbuds fortsatte arbejde med børnesundhed
Der er nedsat en sundhedsgruppe i Læring og Trivsel, som bl.a. arbejder med sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, herunder ”Mad og Måltider”. Her peges bl.a. på en række indsatser udover madordninger, som skolerne kan arbejde med. Det kan fx ske ved at fremme elevernes viden og handlekompetence i forhold til deres egen sundhed gennem fag som madkundskab, natur og teknik og idræt.

Økonomiske konsekvenser
 
Sundhedspuljen under Læring og Trivsel på en mio. kr. årligt er blevet nedlagt i forbindelse med udmøntningen af budget 2016.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Et flertal af udvalget godkendte indstillingen.
 
Enhedslisten kan ikke godkende indstillingen, da Enhedslisten ønsker et løfte fra udvalget om, at der sikres en ny skolemadsordning.


caseno16-27527_#3815578_v1_brugerpejling skolemad maj 2016.pdf
caseno16-27527_#3813793_v1_notat om skolemad, folkesundhed marts 2016.pdf

Bilag

Brugerpejling skolemad maj 2016
Notat om skolemad, Folkesundhed marts 2016


101. Beslutning om opfølgning på drøftelse af uddannelsesvejledning

Beslutning om opfølgning på drøftelse af uddannelsesvejledning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. opfølgning på drøftelse af uddannelsesvejledning godkendes.


Beskrivelse af sagen
 
Udvalget ”Uddannelse og job” og Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” havde i april måned et fælles temamøde om uddannelsesvejledning. Ungdomsbyrådet deltog i mødet.

Udvalgene drøftede blandt andet behovet for at sikre, at flere unge bliver både fagligt, socialt og personligt klar til uddannelse i grundskolen, samt hvordan kommunen kan bidrage til at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Endeligt drøftede udvalgene mulige fælles initiativer, herunder turboforløb i og umiddelbart efter grundskolen.

På baggrund af udvalgenes drøftelser arbejder administrationen videre med følgende:

Handleplan for bedre udskolinger
Handleplanen vil tage afsæt i anbefalingerne fra omstillingsgruppen ’Større og bedre udskolingsmiljøer’ (2015). De nyvalgte skolebestyrelser involveres i udvikling af handleplanen, som kommer til politisk behandling i november 2016. Jf. drøftelserne på det fælles temamøde vil handleplanen også indeholde forslag til:
 
Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse
Flere unge i Holbæk Kommune skal tage en erhvervsuddannelse, hvis vi skal realisere den nationale målsætning om at 30% af en ungdomsårgang skal vælge erhvervsuddannelsesvejen. Der er derfor fortsat behov for fokus i såvel uddannelsesvejledningen som i grundskole og ungdomsvejledning på at inspirere og motivere unge til en erhvervsuddannelse eller en fremtid som iværksættere. Holbæk Kommune vil involvere flere rollemodeller fra erhvervslivet, bygge videre på erfaringerne fra projekter som f.eks. ”Reflekteret uddannelsesvalg” og udbygge samarbejdet med EUC-Nordvestsjælland og Erhvervsforum om valg af uddannelse.

Opfølgning på partnerskab om praktikpladser
Holbæk Kommune har indgået partnerskab med Dansk Byggeri og EUC-Nordvestsjælland om flere praktikpladser. Udvalget ”Uddannelse og Job” vil løbende følge op og dermed sikre, at der er adgang til de nødvendige praktikpladser i kommunen.

Turboforløb, som gør den unge klar til uddannelse
I sommeren 2015 gennemførte Holbæk Kommune den første sommerskole for unge, som ønskede at påbegynde en erhvervsuddannelse men ikke havde den nødvendige 02-karakter i dansk og matematik. Sommerskolen viste gode resultater og gentages i sommeren 2016.

På baggrund af erfaringerne fra både denne sommerskole og andre kommuners tilsvarende ”turboforløb” vil administrationen udarbejde forslag til, hvordan Holbæk Kommune fremadrettet kan tilbyde sådanne forløb - også som en del af udskolingen.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Godkendt.
102. Beslutning om Plan for Ungdomsskolevirksomhed - juni 2016

Beslutning om Plan for Ungdomsskolevirksomhed - juni 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” og Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet

Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Plan for Holbæk Kommunes Ungdomsskolevirksomhed godkendes.


Beskrivelse af sagen
 
Plan for Ungdomsskolevirksomhed i Holbæk Kommune er udarbejdet af bestyrelsen for ”UngHolbæk”. Planen sikrer, at ungdomsskolens aktiviteter lever op til de lovmæssige krav og understøtter kerneopgaverne Læring og Trivsel (jfr. målgruppen fra 13 år) og Uddannelse til Alle Unge.

Om Plan for Ungdomsskolevirksomhed i Holbæk Kommune
Ungdomsskole er for målgruppen alle unge i alderen fra 13 år (eller når den unge starter i 7. klasse) til og med det 17. år. Ungdomsskolen kan yderligere etablere aktiviteter for unge i alderen 18 år til 25 år. Ungdomsskolevirksomheden er organisatorisk forankret i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.

I Holbæk Kommune er formålet med ungdomsskolen at sikre, at kerneopgaverne understøttes bedst muligt gennem styrkelse af unges faglige, personlige og sociale kompetencer samt demokratisk dannelse og medindflydelse. De unge skal opleve sig som aktive medspillere, der træffer argumenterede valg i eget liv og får det bedst mulige afsæt på vejen mod det gode liv.

Ungdomsskolens samlede program skabes og udvikles med input fra flere steder, bl.a. fra de unge selv, idet de efterspørger og medvirker til aktiviteter, der modsvarer deres behov. Men også skoler med overbygningsklasser, andre kommuners ungdomsskoler, ungdomsuddannelser, frivillig-organisationer, idrætsforeninger mm giver værdifulde input til det samlede program.

Aktiviteterne i ungdomsskolens program inddeles i fire hovedspor:
 
 1. Faglige kompetencer, f.eks. understøttende undervisning, prøveforberedende undervisning, specifikke forløb i dansk og matematik målrettet ikke-uddannelsesparate elever (eksempelvis udviklet sammen med EUC) samt valgfag målrettet specifikke erhvervsuddannelser (f.eks. ”mekaniker-fysik”).
 2. Personlige og sociale kompetencer, f.eks. håndtering af eksamensangst, aktiviteter målrettet udsatte unge, drama og andre kreative aktiviteter. I dette hovedspor er det generelt mestring og mestringsstrategier, som er omdrejningspunktet i undervisningen. Det handler om at skabe selvtillid og selvværd, og det handler om at hjælpe de unge til at overvinde og mestre vanskelige situationer.
 3. Demokrati og medindflydelse, f.eks. videreudvikling af arbejdet i og med kommunens ungdomsbyråd, udvikling af indhold og samværsformer i ungdomsklubberne samt nye initiativer, som kommer fra unge i ungdomsskolens målgruppe.
 4. Partnerskaber, f.eks. valgfag udbudt på initiativ fra overbygningsskoler, knallertundervisning som retter sig mod at deltagerne får knallertkørekort, samt foredrag og andre aktiviteter, som kommer i stand gennem samarbejde med foreninger.
 
Ungdomsskolen skal til enhver tid agere proaktivt i forhold til at udvikle og udbyde aktiviteter med og i det omgivende samfund – naturligvis under forudsætning af, at de givne aktiviteter kan rummes i lovgivningen eller flere lovgivninger i kombination.


Lovgrundlag – link
 
Efter Bekendtgørelse af lov ungdomsskoler (LBK nr 375 af 04/04/2014) skal kommunalbestyrelsen fastsætte en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed (§4).


Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Godkendt.


caseno16-27672_#3812698_v1_plan for ungdomsskolevirksomhed - juni 2016.pdf

Bilag

Plan for ungdomsskolevirksomhed - juni 2016


103. Beslutning af retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud

Beslutning af retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Beslutningssag
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og unge”

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1. beslutter følgende principper for optagelse af børn i dagtilbud:
 
a)
børn indskrives, i den rækkefølge forældrene booker plads, hos den enkelte dagplejer/i det enkelte børnehus.
b)
søskende til børn, der er indskrevet hos dagplejeren/i børnehuset tilbydes plads samme sted.
c)
områdelederen kan i tilfælde af pladsmangel reservere et antal pladser til børn fra lokalområdet.
 

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget blev på sidste møde orienteret om, at vi i forbindelse med digitaliseringen på dagtilbudsområdet har taget et nyt pladsadministrationssystem i brug. Systemet understøtter generelt arbejdet med digitalisering af kommunes ydelser.
 
Kommunalbestyrelsen skal jf. dagtilbudslovens § 27 fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud (anvisningsprincipper). I Holbæk Kommune er kompetencen til at fastsætte sådanne retningslinjer delegeret til udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”. Retningslinjerne beskriver, hvordan pladserne i kommunens dagtilbud fordeles mellem børnene. Det nye system betyder, at pladserne ikke længere anvises af pladsanvisningen, men bookes af forældrene.
 
Forældrene har således hidtil skulle skrive barnet på den digitale venteliste, med angivelse af hvilket børnehus/dagplejer de ønskede. Pladsanvisningen har derefter fordelt pladserne ud fra ventelisten.  Forældrene fik tidligst 3 måneder før, de skulle bruge pladsen, besked om hvilken plads de havde fået anvist.
 
I forbindelse med indkøbet af dagtilbuddenes intranet ”Børn i Holbæk”, er det imidlertid blevet muligt at etablere et system – NemPlads -, hvor forældrene selv kan booke den plads de ønsker, når den er ledig. Når barnet har fået cpr. nummer, kan forældrene f.eks. både booke en dagplejeplads hos en dagplejer med start, når barnet er 6 måneder, og en daginstitutionsplads i et børnehus med start når barnet er to år og 9 måneder. Hvis der ikke er plads, der hvor forældrene ønsker det, kan de bestille en advisering, når der bliver plads og således ændre deres booking. Det nye system giver således forældrene mulighed for, at få overblik over barnets dagtilbudsforløb tidligere og mere præcist end nu.
 
Det er dagtilbudsområdet, der styrer, hvor stor den del af områdets samlede kapacitet, der stilles til rådighed for booking. Det betyder, at der som hidtil kan reserveres pladser, der stilles til rådighed for søskendebørn.
 
Kommunen har hidtil lagt stor vægt på, at kunne tilbyde pladser tæt på forældrenes bopæl. Sådan vil det også være fremover. Stort set alle områder har mulighed for at tilpasse antallet af pladser til efterspørgslen. Imidlertid kan det i enkelte områder blive aktuelt at stille færre pladser til rådighed for fri booking, for at sikre at der er plads til børn, der bor i lokalområdet. Det betyder, at princippet om at der så vidt muligt skal tilbydes plads i nærheden af barnets bopæl kan opretholdes.
 
I sagen er vedlagt pjecer, der beskriver henholdsvis den hidtidige anvisningspraksis og den nye mulighed.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Godkendt.


caseno16-28000_#3814800_v1_bilag, anvisningspjece 2013.pdf.pdf
caseno16-28000_#3814788_v1_bilag pjece nemplads 2016.pdf.pdf

Bilag

Bilag, anvisningspjece 2013.pdf
Bilag: Pjece NemPlads 2016.pdf


104. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier

Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. tidsperspektivet for det politiske omstillingsprojekt ”Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier” justeres, så det vedrører budget 2017 og frem
 2. administrationen fremsætter til august forslag til kompenserende handlinger i budget 2016 inden for det specialiserede børneområde.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Et flertal i Byrådet besluttede den 21. april at godkende igangsætningen af tre politiske omstillinger. På byrådets sommerseminar den 23. juni skal der præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 6. april. Derfor fremlægger administrationen her en status på omstillingsprojektet ”Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier”.
 
Hovedbudskaber i sagsfremstillingen
Kort om erfaringer fra 10 andre kommuner
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemfører i 2014-2016 et forsøg med helhedsindsatser for udsatte familier i 10 kommuner (Assens, Brøndby, Furesø, Hedensted, Kolding, Lolland, Randers, Silkeborg, Skive og Thisted kommuner).
 
Målgruppen i disse projekter er udsatte familier, hvor en eller begge forældre modtager offentlig forsørgelse, og hvor familien har komplekse og sammensatte problemer af social, helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter, der involverer flere forvaltninger og indsatsområder i kommunen.
 
Samlet set har 303 familier deltaget i projektet det første år, herunder 448 voksne og 672 børn og unge. Hver kommune har løbende optaget mellem 15 og 40 familier.
 
Konsulentfirmet Deloitte har udarbejdet en midtvejsevaluering, som i meget korte træk viser følgende efter det første år med en konkret indsats i projekterne (dec. 2014- dec. 2015).
 
Fremskridt med hensyn til:
Ingen fremskridt med hensyn til fald i børns skolefravær samlet set.
 
Foreløbig endnu ingen budgetreduktioner samlet set:
Det videre arbejde med omstillingsprojektet
Administrationen har netop meldt Holbæk Kommune til et samarbejde med en række andre kommuner, der arbejder med tilsvarende projekter. Samarbejdet har til formål hurtigt at finde frem til modeller og løsninger, som kan iværksættes i kommunerne. Dette samarbejde bliver koordineret af Kommunernes Landsforening (KL).
 
Administrationen forventer, at erfaringerne fra dette samarbejde giver konkret inspiration til, hvordan vi i Holbæk Kommune smartest kan tilrettelægge omstillingsarbejdet, så gevinsterne for familierne og kommunen høstes hurtigst muligt.
 
På den baggrund forventer administrationen at kunne præsentere udvalget for et oplæg til en mere konkret indsats i oktober måned. Det betyder samtidig, at omstillingsprojektet får et mere langsigtet perspektiv og antagelig vil løbe frem til udgangen af 2018.

Det videre arbejde med at fremsætte forslag til kompenserende handlinger i budget 2016
Administrationen vil til august fremsætte forslag til kompenserende handlinger i budget 2016 inden for det specialiserede børneområde. Forslagene vil blive sendt i høring i relevante fora, hvis de lægger op til servicereduktioner.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Indstillingerne godkendt, idet udvalget ønsker at, forslagene fra administrationen også rækker frem i 2017.
Leif Juhl ønsker ikke at stemme for indstillingen.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Et flertal af udvalget godkendte indstillingen
 
Dansk Folkeparti kan ikke godkende indstillingen, da omtalte omstillingsprojekt og omstillingsgrupper samlede set, har påvist at have ringe effekt. Dansk Folkeparti ønsker at få klarlagt de administrative omkostninger vedr. omstillingsgrupper.
105. Orientering om anbefalinger til organisering af modtageundervisning (modtageklasser)

Orientering om anbefalinger til organisering af modtageundervisning (modtageklasser)

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om arbejdsgruppes anbefalinger til organiseringen af modtageundervisning (modtageklasser) tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Antallet af elever i modtageklasserne på Isefjordskolen er steget. Der har i en årrække været 3 modtageklasser, og der er på nuværende tidspunkt 8 klasser. Elevtallet er øget i takt med et stigende antal flygtninge og familiesammenføringer. Udvidelsen af antal klasser giver udfordringer, dels i form af de fysiske rammer på Isefjordskolen, og dels øger det omfanget af klasser på Isefjordskolen, der skal fungere som praktikklasser for eleverne i modtagerklasserne.
 
Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de nuværende modtageklasser på Isefjordskolen, Børnekonsulentcenteret, Asylteamet, 10.klasse centeret, Uddannelse til Alle unge og Fagcenteret for Læring og Trivsel, som har haft til formål at undersøge om undervisningen med fordel kan organiseres på en anden måde samt at komme med anbefalinger til løsninger. Arbejdsgruppens rapport foreligger nu med anbefalinger. Rapporten er vedlagt som bilag i sagen.   
 
Hvordan er undervisningen organiseret i dag?
Nyankomne elever i Holbæk Kommune, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen i folkeskolen kan deltage i den almindelige undervisning, skal tilbydes basisundervisning i dansk. I dag er denne undervisning samlet ét sted i kommunen som modtagelsesklasser på Isefjordskolen. Der er pt. 8 modtagerklasser. De fleste elever er i modtagerklasserne i ca. 2 år, hvorefter eleverne integreres i egen distriktsskole.
 
Arbejdsgruppens anbefalinger
Arbejdsgruppen har forholdt sig til lovgivningen, politikker, praksis på området, samt en dybdegående litteraturgennemgang foretaget af Rambøll.
 
Arbejdsgruppen foreslår på denne baggrund følgende principper
 
Arbejdsgruppens konkrete forslag til mulig fremtidig organisering

Udvidede modtageklasser fra 9.klasse
Der etableres udvidede modtageklasser for sent ankomne elever, der er fyldt 14 år i 10. klasses regi fra deres 9.skoleår
 
Modtageklasser på Isefjordsskolen 0.- 8. kl.(eller til 9. kl.) og etablering af satellitklasser
Der etableres satellitklasser i forbindelse med to af de øvrige skoler med udgangspunkt i, hvor eleverne er bosat. Der er en koordinator med base på Isefjord, der koordinerer arbejdet
 
0.-3.klasse integreres i den lokale skoleafdeling og fra 4.klasse i en skoleafdeling med udskoling.
 
De enkelte forslag kan ses særskilt eller kombineres, og klassetrin justeres afhængigt af, hvilke løsninger som vælges.
 
Arbejdsgruppen anbefaler
 
Hvis eleverne fremadrettet spredes på flere skoler kræver det en større kompetenceudvikling.
 
De foreslåede modeller til organisering er alle mulige inden for lovgivningen.
 
Den videre proces
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” vil i efteråret (september og oktober) få forelagt konkrete løsningsforslag til ny organisering af modtageundervisning, som ligger i tråd med arbejdsgruppens anbefalinger. Herunder en økonomisk fordelingsnøgle såfremt eleverne hurtigere integreres i distriktsskolerne/10. klassecentret.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Orienteringen er taget til underretning.


caseno16-27860_#3825494_v1_arbejdsgruppens rapport om modtageundervisning.docx

Bilag

Arbejdsgruppens rapport om Modtageundervisning


106. Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ’Læring og Trivsel for børn og unge’
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om status på handleplan for Familiecentret til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ besluttede på mødet d. 24. februar
2016, at udvalget fremover skal have nøgletal fra Familiecentret til orientering på hvert udvalgsmøde.
 
Nedenfor følger de centrale nøgletal, som udvalget fremover vil få status på. Hvis der viser sig, at være behov for flere eller andre tal, vil listen blive udvidet.
 
Status på sags tal i Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmed-arbejder,
 
Primo
februar
2016
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Modtagelsen
35
35
40
37
35
Børneteamet i Handicapafdelingen
42
42
40
37
38
Asylteamet i Handicapafdelingen
69
69
61
62
63
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
92
92
84
78
78
Børnefamilieafdelingen
30
30
32
33
33
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
26
25
26
25
25
 
 
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned
---
25
19
8
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned
---
40
13
17
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt
66
 
81
 
75
84
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse
28
22
16
13
 
 
 
Status på underretninger
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Modtagne underretninger i den sidste måned
108
98
103
91
 
Der er ingen underretninger i Familiecentret, som ikke er blevet håndteret
inden for de lovmæssige 24 timer.
 
 
 
Status på anbringelser af børn
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
 
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Anbringelser i plejefamilie
83
2.830.397
85
2.903.559
86
2.905.874
85
2.911.475
Anbringelser på opholdssted
15
1.067.828
13
1.007.960
14
988.833
15
994.974
Anbringelser på Netværkspleje
8
70.126
9
76.551
8
76.054
8
70.786
Anbringelser på kost-/efterskole
1
45.670
2
94.493
1
43.550
1
51.323
Døgninstitutioner for børn og unge
10
808.296
10
808.296
10
808.296
9
662.752
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Orientering blev taget til efterretning.
107. Orientering til mødet den 21. juni 2016

Orientering til mødet den 21. juni 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. reduktion i antal lærer- og pædagogstillinger i kommunens folkeskole. Se vedlagte bilag.
 2. status på modtagelsen af flygtningebørn i børnehuset Elverhøj.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-2055_#3816329_v1_orientering om reduktion i antal lærer- og pædagogstillinger.pdf

Bilag

Orientering om reduktion i antal lærer- og pædagogstillinger


108. Eventuelt til mødet den 21. juni 2016

Eventuelt til mødet den 21. juni 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienenteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Behandlet.