UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

0.10

STARTTIDSPUNKT

31-05-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

31-05-2016 18:00:00


PUNKTER

83. Godkendelse af dagsorden til den 31. maj 2016
84. Beslutning af ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel
85. Beslutning om godkendelse af navne på de fire skole og dagtilbudsområder
86. Beslutning om placering af lukkedage fra 2017 og frem.
87. Beslutning om fortsat nedsættelse at timetallet for elever på Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen
88. Budgetrevision 2 og handlingsplaner
89. Drøftelse med de kommende områdeledelser for dagtilbud og skoler
90. Drøftelse om en eventuel revision af serviceniveauet for modersmålsundervisning ved folkeskolerne
91. Orientering om resultaterne fra to og trepartsforhandlingerne om rammer for modtagelse af flygtninge
92. Orientering om aftale om drift af dagplejepladser i postdistrikt 4390 Vipperød
93. Orientering om ny disponering af midler til "Holbæk Danner Skole"
94. Orientering om status på uro i gadebilledet i Holbæk by
95. Orientering om status på handleplan for Familiecentret
96. Orientering til mødet den 31. maj 2016
97. Eventuelt til mødet den 31. maj 201683. Godkendelse af dagsorden til den 31. maj 2016

Godkendelse af dagsorden til den 31. maj 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 31. maj 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
 
Godkendt med den bemærkning, at rækkefølgen af dagsordenspunkterne ændres således, at pkt. 84 først behandles efter behandlingen af punkt 88.


caseno16-2055_#3796571_v1_program til den 31. maj 2016.docx

Bilag

Program til den 31. maj 2016


84. Beslutning af ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

Beslutning af ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Organiseringen af Læring og Trivsels samlede opgaveløsning ændres som beskrevet.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge besluttede på sit møde i april 2016, at sende forslag om ændret organisering af samarbejdet omkring børns læring og trivsel i høring frem til d. 18. april 2016. På baggrund af høringen skal der nu tages stilling til den endelig model for organiseringen
 
Baggrund
Forslag til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel skal ses i sammenhæng med flere af de initiativer, som byrådet i øvrige har sat i gang. Qua Byrådets beslutning om den ny organisation ”En stærk medspiller” er kerneopgaven ”Læring og Trivsel” sat i centrum og der stilles skarpt på den værdi, vi skal skabe for og med borgerne, - og der er i de politiske effektmål sat tydelig mål for, at børns læring og trivsel skal øges.
 
Med ”En stærk medspiller” er det vi før kaldte ”det specialiserede børneområde” blevet en del af et fælles chefområde ”Læring og Trivsel” og det er med det afsæt, at der nu er arbejdet videre med den fremtidige organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel.
 
Forslaget til den ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel er tæt forbundet med den nye område- og ledelsesstruktur for skoler og dagtilbud, hvor der blandt skal skabes et øget handlerum hos de ledere og medarbejdere, der er tættest på forældre og børn – og hvor ledelsen med særlig vægt på inklusion og understøttelse af børn i udsatte positioner skal styrkes.
 
Samtidig viser erfaringerne fra den politiske omstilling ”Familieindsats og forebyggelse” og arbejdet med handleplanen i Familiecentret, at det er brug for, at vi bliver en stærkere medspiller til familier i udsatte positioner – og bliver bedre til at sikre koordination og sammenhæng i den fælles indsats. Det giver anledning til at se på, hvordan vi bedst organiserer kommunes specialiserede børneindsatser, som er med til at understøtte børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler – og i familien.
 
Udgangspunktet for forslaget er blandt andet:
 
 
Resultatet af høringen
Resultatet af høringen er resumeret i det vedlagte resumé af høringssvarene. De opmærksomhedspunkter høringssvarene rejser, har givet anledning til præcisering og justering af det udsendte oplæg på følgende punkter:
 
 
Den ny organisering helt kort efter endt høring
Områdelederne i de fire kommende dagtilbuds- og skoleområder har ansvar for at sikre indsatsen sættes i gang. Samt for at sikre koordination - og herunder at forældre og børn samt de relevante fagpersoner er inddraget.

Undløse skole- og behandlingshjem bliver en del af det kommende område Engskov/Tornved. Skole- og behandlingshjemmet er fortsat et tilbud, som omfatter børn fra hele kommunen.
 
Børneindsats bliver en ny afdeling, der samler det nuværende Familiecenter, det nuværende Børnekonsulentcenter og det nuværende Familiehus.
 
Det nuværende Børnespecialcenter 2 (Ladegårdsskolen, Spiretårnet, Hjortholmskolen og Kikhøj) videreføres uændret.
 
Sundhed for børn og unge bliver fremover en samlet enhed bestående af Sundhedsplejen og Tandplejen.
 
Sagen vedlægges en revideret beskrivelse af den ændrede organisering, et resumé af de indkomne høringssvar samt de 20 indkomne svar og referatet fra MED-dialogmødet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
 
Beklageligvis har administrationen overset høringssvaret fra MED-udvalget ved Sundhed for børn og unge (sundhedspleje og tandplejen) i forbindelse med forberedelse af sagen.
 
Det er administrationens vurdering, at høringsvaret ikke giver anledning til at ændre det udarbejdede resumé samt det endelige forslag til den ny organisering. Forud for mødet er samlingen af høringssvar opdateret og udsendt til udvalget.
 
Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.
 
Enhedslisten kan ikke tilslutte sig indstillingen, da forslaget ikke i tilstrækkelig grad tager høje for den udfordring, som omstillingsgruppen om det specialiserede børneområde pegede på. At sikre børn med særligt behov det rigtige skoletilbud, uanset at det bliver en økonomisk udfordring for skolerne, på den korte bane.


caseno16-7550_#3792688_v1_forslag til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel.pdf.pdf
caseno16-7550_#3796344_v1_bilag - samling af samtlige høringssvar.pdf
caseno16-7550_#3796867_v1_bilag resumé af høringssvar.pdf.pdf
caseno16-7550_#3806380_v1_ny version - resumé af høringssvar.pdf
caseno16-7550_#3806383_v1_ny version - høringssvar.pdf

Bilag

Forslag til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel
Bilag - Samling af samtlige høringssvar
Bilag: Resumé af høringssvar.pdf
Ny version - Resumé af høringssvar
Ny version - Høringssvar


85. Beslutning om godkendelse af navne på de fire skole og dagtilbudsområder

Beslutning om godkendelse af navne på de fire skole og dagtilbudsområder

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 1. Dagtilbuds- og skolebestyrelsernes forslag til navne til de nye områder (dagtilbud og skoler) godkendes. 

Beskrivelse af sagen
 
Udvalgt Læring og Trivsel for Børn og Unge besluttede den 30. marts 2016 samtidig med, at udkastet til nye styrelsesvedtægter blev sendt i høring, at bede forældre- og skolebestyrelser finde et navn til de fire områder i den nye organisering.
 
Bestyrelserne har efterfølgende peget på nedenstående navne:
 
Nuværende navne
 
Nyt navn
Katrinedalskolen og Skolen ved Tuse Næs
 
Katrinedalskolen
Dagtilbudsdistrikterne Katrinedal og Ved  Tuse Næs
 
Dagtilbud Katrinedal
 
 
 
Engskovskolen og Tornvedskolen
 
Skovvejens Skole
Dagtilbudsdistrikterne Engskov og Tornved
 
Dagtilbud Skovvejen
 
 
 
Kildevangsskolen og Elverdamskolen
 
Kildedamskolen
Dagtilbudsdistrikterne Kildevang og  Elverdam
 
Dagtilbud Kildedam
 
 
 
Isefjord og Sofielund skolen
 
Holbæk By Skole
Dagtilbudsdistrikterne Isefjord og Sofielund
 
Dagtilbud Holbæk By
 
Bestyrelserne blev ved samme lejlighed bedt om, at melde tilbage, hvorvidt børnehuse og skoleafdelinger bevarer de nuværende navne i forbindelse med strukturændringen.
 
Bestyrelserne i Holbæk By Skole har meddelt at den nuværende Isefjord skoles ”Afdeling Holbæk” ændrer navn til Afdeling Absalon.
 
De nye navne tages i brug d. 1. august 2016. Frem til den 1. august vil de gradvist blive anvendt i forbindelse med tilpasningen af kommunens administrative systemer til den nye dagtilbuds- og skolestruktur. 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
Godkendt.
86. Beslutning om placering af lukkedage fra 2017 og frem.

Beslutning om placering af lukkedage fra 2017 og frem.

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Forslag om at lukkedage i dagtilbud og SFO med virkning fra 2017 placeres på faste dage, sendes i høring frem til d. 12. september 2016.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2011, at dagtilbud og skolefritidsordninger skal holdes lukket 19 dage om året. I forbindelse med beslutningen blev budgetterne reduceret forholdsmæssigt. Forældrene tilbydes alternativt fælles pasning på lukkedagene i 4 geografisk spredte børnehuse.
 
Byrådet kan jf. dagtilbudsloven beslutte at holde lukket på dage, hvor børnefremødet et lavt. I Holbæk Kommune er lavt fremmøde defineret som et fremmøde på under 25 %, hvor dagene støder op til ferier og helligdage.
 
Lukkedagene er hidtil blevet placeret med 19 dage i hvert kalenderår. Eftersom helligdagene nogle år falder i weekender betyder det f.eks., at antallet af lukkedage omkring påske har varieret. Nogle år er der lukket alle tre dage og andre år kun en eller to dage, og det kan forståeligt skabe en unødig usikkerhed omkring, hvornår lukkedagene er placeret.
 
Specielt i kalenderår hvor grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag falder i weekender bliver det vanskeligt at overholde forudsætningen om lavt fremmøde.
 
I forbindelse med fastsættelse af lukkedage for 2017 vil der eksempelvis skulle findes to dage udenfor de sædvanlige lukkedags perioder, eftersom der kun kan placeres 17 dage i tilknytning til påske, Kr. Himmelfart, sommerferie og jul. En alternativ mulighed er, at placere lukkedagene den 21. og 22. december, hvor skolerne holder fri, men det er ikke nogen ideel løsning.
 
Det foreslås derfor, at der fremover holdes lukket på faste årlige dage, og at antallet af lukkedage beregnes som et gennemsnit over årene.
 
Konkret foreslås følgende lukkedage:
 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
 • Fredag efter kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Ugerne 29 og 30
 • Juleaftensdag
 • Dagene mellem jul og nytår
 
I et gennemsnit over de næste 7 år svarer det til 18,7 lukkedage. Udgiften til den resterende 0,3 lukkedag forudsættes for dagtilbudsområdets vedkommende afholdt af de midler, der indenfor de senere år er tilført dagtilbudsområdet. For SFO’s vedkommende forudsættes det, at opgaven kan løses indenfor de eksisterende rammer, da tildelingen til SFO ikke er blevet reduceret i forbindelse med den udvidede åbningstid. Beløbsmæssigt svarer de 0,3 lukkedage til en årlig udgift på ca. 150 - 200.000 kr. for henholdsvis dagtilbud og SFO.
 
En model med lukkedage på faste dage betyder, at driftsudgiften til dagtilbud og SFO vil variere alt efter det faktiske antal lukkedage i året. Udgiftsforskellen forudsættes udlignet via institutionernes overførselsadgang.
 
Gennemføres forslaget vil det betyde, at lukkedagene i de næste tre år placeres på følgende dage:
 
Lukkedage 2017-2019
2017
2018
2019
Påske
10. - 12. april
26. - 28. marts
15. - 17. april
Fredag efter KR. Himmelfart
26. maj
11. maj
31. maj
Grundlovsdag
-
5. juni
5. juni
Uge 29 og 30
17. - 28. juli
16. – 27. juli
15. - 26. juli
Juleaftensdag
-
24. dec.
24. dec.
Mellem jul og nytår
27.- 29. dec.
27., 28., og 31. dec.
27., 30., og 31. dec.
 
Forud for endelig stillingtagen til forslaget skal forældre- og skolebestyrelser have mulighed for at udtale sig om forslaget, og der ska ligeledes indhentes udtalelse fra MED-organisationen. Det foreslås derfor, at forslaget sendes i høring med høringsfrist den 12. september 2016.
 
Af hensyn til familiernes såvel som institutionernes planlægning kan udmeldingen om placeringen af lukkedage i 1. halvår af 2017 imidlertid ikke vente til en eventuel afgørelse i september. Der vil derfor som vanligt ske en orientering om placeringen med udgangspunkt i de 17 lukkedage og med forbehold for, at der skal placeres yderligere to lukkedage omkring jul og nytår.
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
Et flertal godkendte forslaget.
 
Enhedslisten stemte mod forslaget med den begrundelse, at Enhedslisten ønsker at udvide antallet af lukkedag med en halv dag den 1. maj fra kl. 12.
87. Beslutning om fortsat nedsættelse at timetallet for elever på Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen

Beslutning om fortsat nedsættelse at timetallet for elever på Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Børnespecialcenter 2 bevilges dispensation til fortsat nedsættelse af det obligatoriske timetal for 12 hold på Hjortholmskolen og 10 hold på Ladegårdsskolen i skoleåret 2016/2017.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn besluttede i oktober 2015, at give dispensation til nedsættelse af timetallet for 22 hold ved Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen. Det obligatoriske timetal for eleverne blev således nedsat med henholdsvis 2 timer i indskolingen, 3 timer på mellemtrinnet og 2 timer i udskolingen.
 
Dispensationen blev givet ud fra individuelle begrundelser for hvert enkelt af de 22 hold. BSC 2 anmoder nu om at nedsættelsen forlænges til skoleåret 2016/2017, idet disse begrundelser stadig er gældende.
 
BSC 2 resumerer de generelle begrundelser således:
 
 
Det er Fagcetrets vurdering, at anmodningen om forlængelse af bevillingen til nedsættelse af timetallet, er pædagogisk velbegrundet

Høring
Skolebestyrelsen for de to skoler besluttede på møde d. 18. april, at anbefale fortsættelse af timenedsættelsen

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
 
Godkendt.


caseno15-50368_#3785393_v1_caseno15-50368_#3775467_v1_2015.10 beslutning om nedsættelse af det obligatoriske timetal for elever.pdf
caseno15-50368_#3785235_v1_16.05.18 - bsc 2 ansøgning nedsat timetal 2016-17 - ansøgning nedsat timetal 2016-17.pdf.pdf
caseno15-50368_#3785158_v1_16.05.18 ansøgning nedsat timetal - bilag sb - ansøgning nedsat timetal - bilag sb.pdf.pdf

Bilag

CaseNo15-50368_#3775467_v1_2015.10 Beslutning om nedsættelse af det obligatoriske timetal for elever på Ladegårdsskolen og Hjor - CaseNo15-50368_#3775467_v1_2015.10 Beslutning om nedsættelse af det obligatoriske timetal for elever på Ladegårdsskolen og H
16.05.18 - BSC 2 Ansøgning nedsat timetal 2016-17 - Ansøgning nedsat timetal 2016-17.pdf
16.05.18 Ansøgning nedsat timetal - bilag SB - Ansøgning nedsat timetal - bilag SB.pdf


88. Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.
.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Budgetrevision 2 tages til efterretning
 2. Mindreforbrug på dagtilbud på 2,5 mio.kr. omplaceres til skoleområdet for at dække forventet merforbrug her
 3. Fra 1. januar 2017 skal pædagogernes deltagelse i undervisningen reduceres fra 12 lektioner til 6 lektioner, som puljes, så skoleledelsen kan bruge ressourcerne, hvor behovet er størst
 4. Driftsoverførslerne 2015 til 2016 ”indefryses”.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune skal holde budgettet. Budgetrevision 2 viser, at kommunen har store udfordringer i forhold til at holde budgettet på driften, især på serviceudgifterne. Budgetrevision 2 følges derfor af handleplaner, som adresserer udfordringerne på de enkelte kerneområder. 
 
Det er altid vigtigt at overholde budgettet. I år er det endnu vigtigere at holde budgettet på serviceudgifterne. Det skyldes, at der er stor sandsynlighed for at en overskridelse af budgettet på serviceudgifterne vil betyde, at vi vil blive ramt af sanktion fra regeringen.
 
Hvis kommunen skal overholde den budgetterede serviceramme, er det en forudsætning at indstillingerne vedrørende handleplanerne besluttes, så de kan blive implementeret straks.
 
De vigtigste årsager til udfordringerne er;
 
Regnskab 2015 viste et merforbrug på driften på 104,8 mio.kr., hvoraf 59,8 mio.kr. var serviceudgifter. Dermed gik kommunen ind i 2016 med et højt forbrug, som skal reduceres for at budget 2016 kan holdes.
 
I budget 2016 er der budgetteret med administrative og politiske budgetreduktioner på 100 mio. kr. Det betyder, at der skal ske store omlægninger i den måde, administrationen arbejder på – især på kerneopgaverne.
 
Holbæk Kommune var én af de 43 kommuner, som i 2015 ikke overholdt deres del af servicerammen for 2015. Det er et udtryk for, at mange kommuner oplever et udgiftspres på flere områder, som skal håndteres indenfor den udmeldte serviceramme.
 
Budgetrevision 2 viser, at alle kerneopgaver er udfordret. Og fordi budgettet skal holdes, har administrationen udarbejdet forslag til handlingsplaner.
 
Handlingsplanerne indeholder forslag til initiativer og servicejusteringer, som er nødvendige for at gennemføre udgiftsreduktioner og dermed holde budgettet og servicerammen. Det er nødvendigt at servicejusteringerne vedtages allerede nu, hvis de skal nå at få den nødvendige effekt allerede år. Fordelen ved den hurtige implementering er, at det gør opgaven med at håndtere de nye budgetreduktioner i 2017 lidt lettere.
 
Handlingsplanerne fortæller også kort om, de administrative handlinger, der igangsættes med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Kendetegnet for disse handlinger er, at de ligger indenfor de rammer, der allerede er vedtaget politisk.
 
 
Driftsoverførsler
Budgetrevision 2 bygger på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb til 2017, som de har fået overført til 2016. Med andre ord lægger vi op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til 2016, dog således, at sammensætningen af mer- og mindreforbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant.
 
Normalt ligger overførslerne imellem årene på omtrent samme niveau, og overførslerne er dermed blot udtryk for en likviditetsforskydning. I år er vi jævnfør ovenfor imidlertid nødt til at sikre, at forbruget af serviceudgifter ikke overstiger det oprindelige budget – som svarer til vores del af servicerammen.
 
I budgetrevisionen er der derfor lagt op til, at de overførte midler fra 2015 til 2016; 60 mio.kr. på driften, indefryses, hvilket betyder, at vi forventer, at et tilsvarende beløb bliver overført fra 2016 til 2017.
.

Høring
Den politiske handlingsplan sendes i høring i skole- og forældrebestyrelser, i Hovedudvalget og i lokale med-udvalg.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
 
Et enigt udvalg tog punkt 1 til efterretning.
 
Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kan anbefale pkt. 2.
Et flertal af udvalget bestående af Venstre og Socialdemokratiet kan ikke anbefale at pkt. 3 medtages i budgetrevisionen, idet dette tema bør behandles i forbindelse med budgetforhandlingerne.
 
Enhedslisten kan ikke tilslutte sig indstillingens pkt. 2-4 idet Enhedslisten heller ikke ønsker at omplacere et mindreforbrug fra daginstitution til skole, og ikke vil indefryse driftsoverførsler.
 
Dansk Folkeparti stemte nej til pkt.3 i indstillingen, da punktet ikke følger byrådets målsætning om bedre læring og trivsel. Dansk Folkeparti betragter skole-og dagtilbudsområdet, som en kerneopgave og ønsker, at inddrage flere udvalg i handleplanen. Dansk Folkeparti ønsker derudover at modersmålsundervisningen indgår i en fremtidig handleplan og følger undervisningsministeriets bekendtgørelse af 20. juni 2014.


caseno16-10621_#3795954_v1_br2 - 0_samlet oversigt samlet dokument 26.05.2016.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795929_v2_samlet - handleplan - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795925_v1_handleplan br2 - uta - 240516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795912_v1_handleplan br2 - l&t - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795899_v1_handleplan br2 - akb - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795878_v1_handleplan br2 - ahl - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795867_v1_handleplan br2 - v&b - 250516.pdf.pdf

Bilag

BR2 - 0_Samlet oversigt SAMLET DOKUMENT 26.05.2016.pdf
Samlet - handleplan - 250516.pdf
Handleplan BR2 - UTA - 240516.pdf
Handleplan BR2 - L&T - 250516.pdf
Handleplan BR2 - AKB - 250516.pdf
Handleplan BR2 - AHL - 250516.pdf
Handleplan BR2 - V&B - 250516.pdf


89. Drøftelse med de kommende områdeledelser for dagtilbud og skoler

Drøftelse med de kommende områdeledelser for dagtilbud og skoler

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. udvalget og de kommende områdeledelser for dagtilbud og skoler drøfter indsatser til at fremme børns læring og trivsel.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget har ønsket en dialog med de nye kommende områdeledelser for dagtilbud og skoler. På udvalgets møde i april 2016 deltog de to områdeledelser fra Kildevang-Elverdam og Sofielund-Isefjord. På dette møde deltager områdeledelserne fra Engskov-Tornved og Ved Tuse Næs-Katrinedal.
 
Udgangspunktet for dialogen er områdeledelsernes præsentation af de indsatser, som ledelserne forventer at prioritere i den kommende periode for at fremme børns læring og trivsel.
 
Indsatserne er blandt andet udpeget ud fra:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
 
Drøftet.
90. Drøftelse om en eventuel revision af serviceniveauet for modersmålsundervisning ved folkeskolerne

Drøftelse om en eventuel revision af serviceniveauet for modersmålsundervisning ved folkeskolerne

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ” Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter behovet for en eventuel revision af serviceniveauet for modersmålsundervisning i folkeskolerne.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
På byrådsmødet den 18. maj blev det drøftet, hvorvidt kommunens folkeskoler af egen kraft kan ændre serviceniveauet for tilbuddet om modersmålsundervisning, hvis der har været kutyme for, at skolens tilbud er mere vidtrækkende end det niveau, der er fastsat i de kommunale styrelsesvedtægter for folkeskolerne.
 
Drøftelsen var udløst af, at en af kommunens folkeskoler (Sofielundskolen) har besluttet, at skolens tilbud om modermålsundervisning fra det kommende skoleår tilpasses til det kommunale serviceniveau, hvor skolen hidtil har givet et tilbud, der er mere vidtgående end det niveau, der fremgår af bilaget til styrelsesvedtægten for folkeskolerne.
 
Byrådets drøftelse mundede ud i en tilkendegivelse af, at Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge på førstkommende møder vil drøfte en eventuel revision af det nuværende serviceniveau for skolerne tilbud om modersmålsundervisning.
 
Den kommunale forpligtigelse til at tilbyde modersmålsundervisning er beskrevet i bekendtgørelse nr. 689 af 20/06/2014 om folkeskolens modersmålsundervisning.
 
Af bekendtgørelsen fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS), undervisning i den pågældende stats officielle sprog.  Kommunalbestyrelsen er endvidere forpligtet til, at tilbyde undervisningspligtige børn, i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes som talesprog, undervisning i færøsk henholdsvis grønlandsk.
 
EU-EØS-statsborgere er statsborgere fra Belgien, Bulgarien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske område), Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Liechtenstein, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
 
Hvis der ikke tilmeldes mindst 12 elever til modersmålsundervisning i et sprog eller hvis der ikke kan tilknyttes en kvalificeret lærer eller andet undervisende personale, så kan kommunalbestyrelsen beslutte ikke at oprette undervisning i det pågældende sprog og kan i stedet henvise eleverne til modersmålsundervisning i en nabokommune, hvis der her er oprettet undervisning i sproget.
 
I Holbæk kommune har byrådet der senest den 10. december 2014 i forbindelse med revision af styrelsesvedtægten for folkeskolerne truffet beslutning om det nuværende serviceniveau for tilbuddet om modersmålsundervisning.
 
Tilbuddet i Holbæk Kommune er til forskel fra bekendtgørelsen ikke afgrænset til børn af borgere fra EU-EØS lande og målgruppen for modersmålsundervisning er defineret således:
 1. Eleven er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog.
 2. Begge elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog.
 3. Den ene af elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog, mens den anden forælder af samme nationalitet er født her i landet.
 4. Elever fra EØS lande, Færøerne og Grønland. Disse elever har krav på modersmålsundervisning fra 1 til 9. klasse.
 
For kategorierne 1-3 tilbydes undervisning i alle årgange fra 0. til og med 6. klasse.
 
Tilbuddet er gratis for de elever, der opfylder kriterierne 1, 2 eller 4 og inkluderer befordring i overensstemmelse med Holbæk Kommunes kriterier herfor.
 
For elever, der alene opfylder kriterium 3, betales 200 kr. pr. måned i 10 måneder, og der ydes ingen befordringsgodtgørelse.
 
I det konkrete tilfælde (Sofielundskolen) har skolen hidtil haft et serviceniveau, som ligger over det, byrådet har vedtaget.
 
Skolens tilbud inden for modermålsundervisning omfatter i indeværende skoleår (2015/16) tyrkisk, arabisk og somalisk og tilbydes elever fra 0. til og med 6. klassetrin.
 
Skolens skole/hjem-vejleder koordinerer tilmeldingen og sikrer, at forældrene med anden etnisk baggrund indenfor de tre sprog kan tilmelde deres børn tilbuddet.
 
Alle tilmeldte elever modtager undervisning. Styrelsesvedtægtens kriterier har ikke været benyttet til at afvise elever og der  har ikke været opkrævet betaling for elever, der alene opfylder kriterium 3.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
 
Drøftet.
91. Orientering om resultaterne fra to og trepartsforhandlingerne om rammer for modtagelse af flygtninge

Orientering om resultaterne fra to og trepartsforhandlingerne om rammer for modtagelse af flygtninge

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. orienteringen om resultaterne fra to- og trepartsforhandlingerne om rammer for modtagelse af flygtninge tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik i marts 2016 topartsaftalen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”. Desuden har arbejdsmarkedsparterne sammen med regeringen indgået en delaftale om øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen på baggrund af de gennemførte trepartsforhandlinger. 
 
Set i relation til kerneområdet Læring og Trivsel åbner topartsaftalen blandt andet op for:
 
Lempelse af kravene til modtagelsesklasser:
 • Klasseloftet for modtagelsesklasser hæves fra 12 til 15 elever, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt (og op til 18 hvis eleverne overvejende har samme sproglige baggrund).
 • Loftet for højeste antal aldersgrupper i en klasse hæves fra tre til fem, hvis eleverne overvejende har samme sproglige- og læringsmæssige baggrund. Fremover skal eleverne have alle eller en del af timerne i modtageklassen ud fra en vurdering af den enkelte elevs behov. I dag er der krav om, at minimum 50 % af undervisningen skal foregå i modtagelsesklassen.
 
Mulighed for etablering af særligt undervisningstilbud:
 • Kommunerne får mulighed for at etablere et særligt undervisningstilbud som alternativ til modtagelsesklasser. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, men kommunerne skal ikke leve op til krav om klasseloft, timetal, lærerkvalifikationer mv.
 
Større fleksibilitet i forbindelse med sprogstimulering til flygtningebørn uden for dagtilbud:
 • Kommunerne får midlertidigt mulighed for selv at tilrettelægge rammerne (og herunder omfanget) for sprogstimuleringsindsatsen for nytilkomne flygtningebørn som ikke er i dagtilbud på tidspunktet for den lovfastsatte sprogvurdering ved treårsalderen. Da alle nytilkomne flygtningebørn i Holbæk Kommune, som har alderen til det, opskrives til dagtilbud kort efter ankomsten får denne ændring ikke umiddelbart den store betydning her i kommunen.
 
To- og trepartsaftalerne indeholder desuden en række tiltag, der har til hensigt at lette den kommunale modtagelses- og integrationsopgave og åbne mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af indsatserne ift. boligplacering, beskæftigelse, øget brug af medbragte kompetencer, erhvervsrettet danskuddannelse mv.. Mange af disse tiltag har også betydning for familiernes generelle trivsel og kan understøtte kommunes strategi for modtagelse af nyankommne flygtninge og deres familier.  
 
Indholdet i aftalerne er aktuelt ved at blive omsat til lovgivning f.eks. i forhold til de ændrede rammer for modtagerklasser mm.
 
Pt. er kommunens tilbud til nyankomne flygtningebørn og andre børn i den skolepligtige alder, der ikke kan tilstrækkeligt dansk til at følge almenundervisningen, placeret ved Isefjordskolen, afd. Holbæk. Da antallet af nyankommne flygtningebørn og dermed antallet af modtagerklasser er øget betydeligt indenfor det seneste år, er administrationen i gang med at udarbejde et forslag om, hvordan tilbuddet til elever med behov for særligt tilrettelagt danskundervisning (modtagelsesundervisning) skal tilrettelægges fremover. Forslaget til en ny model for modtagelsesundervisningen forventes fremlagt for udvalget til udvalgsmødet i juni eller august.
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
Orienteringen blev taget til efterretning.
92. Orientering om aftale om drift af dagplejepladser i postdistrikt 4390 Vipperød

Orientering om aftale om drift af dagplejepladser i postdistrikt 4390 Vipperød

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om det fremtidige samarbejde omkring drift af dagplejen i postdistrikt 4390 Vipperød tages til efterretning. 

Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev det besluttet, at Dagtilbudsdistrikt Kildevangen ikke længere skulle have til opgave at drive dagpleje. Det ledelsesmæssige ansvar for dagplejere bosat i distriktet blev overgivet til Dagplejen Isefjord.
 
I forbindelse med strukturændringen pr. 1. august 2016 sammenlægges Dagtilbudsdistrikt Kildevangen med Dagtilbudsdistrikt Elverdam. I den forbindelse har det været overvejet, hvorvidt dagplejedriften i området fremover skal varetages af det nye område. Der er imidlertid stor tilfredshed med den nuværende løsning både blandt forældre og dagplejere.
 
Geografisk og infrastrukturelt er der således en god sammenhæng mellem dagplejen i Holbæk by og Vipperød, hvilket f.eks. betyder, at gæstepleje- og legestueaktiviteter naturligt kan afvikles i fællesskab.
 
De to nye områder har på den baggrund aftalt, at det også fortsat er dagplejen i Holbæk by, der har ansvar for at drive dagplejepladser hos dagplejere bosat i postdistrikt 4390 Vipperød.
 
Dagplejerne vil fortsat have tæt pædagogisk samarbejde med Vipperød Børnegård, ligesom der skal være enighed mellem de to nye områder om tilpasninger af dagplejekapaciteten i området 4390 Vipperød.
 
Aftale om samarbejde mellem de to dagtilbudsdistrikter vedlægges sagen. Aftalen er godkendt af Dagtilbudsdistrikt Kildevangs bestyrelse d. 12. maj 2016.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
 
Orienteringen er taget til efterretning.
93. Orientering om ny disponering af midler til "Holbæk Danner Skole"

Orientering om ny disponering af midler til "Holbæk Danner Skole"

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen om den reviderede prioritering af midlerne fra puljen Holbæk Danner Skole til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” blev på udvalgsmødet den 30. marts 2016 orienteret om prioriteringen af puljen til kvalitetsudvikling af folkeskolen (Holbæk Danner Skole).
 
Prioriteringen af midlerne tog på daværende tidspunkt udgangspunkt i, at det samlede beløb i puljen Holbæk Danner Skole i 2016 udgør 7,1 mio. kr., hvoraf de 5 mio. kr. hidrørte fra en forventet overførsel fra 2015 (mindre forbrug) på ca. 5 mio. kr..
 
Efterfølgende har byrådet den 21. april truffet beslutning om godkendelse af overførsler fra 2015 til 2016. I den forbindelse er overførslen fra 2015 fra Holbæk Danner Skole blevet reduceret til 2,8 mio. kr.. Reduktionen skyldes de aktuelle problemer med at overholde driftsservicerammen i 2016 og der er derfor på en række driftsområder foretaget en reduktion i overførslerne fra 2015.
 
Det samlede beløb i puljen Holbæk Danner Skole udgør herefter 4,9 mio. kr. i 2016.
 
Der er på den baggrund foretaget en fornyet prioritering af midlerne i puljen. Den nye prioritering fremgår af nedenstående tabel.
 
Formål
Hidtidig prioritering
Ny prioritering
SFO kurser
500.000
500.000
Skole IT (licenser)
1.000.000
850.000
Medfinansiering A.P. Møller forløb (lønninger samt materialer og samarbejdsaftaler)
4.380.000
2.980.000
Lokal udviklingsstøtte (læringsnetværk, Læringsfestival og mindre forløb til netværk inkl. ledelsesudvikling)
520.000
220.000
Læringsplatform - nyt indkøb
700.000
350.000
I alt
7.100.000
4.900.000
 
Ved den fornyede prioritering af puljen er der primært sket en vurdering af, hvor det er praktisk muligt at foretage en reduktion, da en del af puljen allerede er disponeret og anvendt. 
 
Til orientering berør reduktionen i beløbet til ”lokal udviklingsstøtte” primært de midler, der er prioriteret til lederudvikling i 2016. Desuden var det forudsat, at skolerne i første del af skoleåret 2016-17 fik tilført delvis vikardækning (5/12 af otte årsværk) til deltagelse i forløbene. Efter reduktion af den samlede pulje er det ikke længere muligt jf. budgetposten ”Medfinansiering A.P. Møller forløb”.       

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
94. Orientering om status på uro i gadebilledet i Holbæk by

Orientering om status på uro i gadebilledet i Holbæk by

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Orienteringssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager orientering om status på uro i gadebilledet i Holbæk by til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
En mindre gruppe unge har hen over det seneste halve års tid ændret deres adfærd i Holbæk by med adfærd og voldsom fremtræden, som forstyrrer roen i gadebilledet – især i området omkring Holbæk Station/Nygade.

Holbæk Kommune har derfor taget en række initiativer for at bidrage til igen at få ro i gadebilledet, herunder:
 
 
Yderligere initiativer er under forberedelse, herunder et samarbejde med den frivillige organisation Ungdommens Røde Kors om ’gadeplansmægling’ mv.
 
På udvalgets møde orienterer chef for Uddannelse til alle unge Julie Becher om den aktuelle situation i gadebillet Holbæk by og om de forskellige initiativers foreløbige resultater.
 
 
 
 
 
 Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
95. Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ’Læring og Trivsel for børn og unge’
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager orienteringen om status på handleplan for Familiecentret til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ besluttede på mødet d. 24. februar
2016, at udvalget fremover skal have nøgletal fra Familiecentret til orientering på hvert udvalgsmøde.
 
Nedenfor følger de centrale nøgletal, som udvalget fremover vil få status på. Hvis der viser sig, at være behov for flere eller andre tal, vil listen blive udvidet.
 
 
Status på sagstal i Familiecentret
 
Sags-gennemsnit pr fuldtidsmed-arbejder, primo februar 2016
Sags-gennemsnit pr fuldtidsmed-arbejder, primo marts 2016
Sags-gennemsnit pr fuldtidsmed-arbejder, primo april 2016
Sags-gennemsnit pr fuldtidsmed-arbejder, primo maj 2016
Modtagelsen
35
35
40
37
Børneteamet i Handicapafdelingen
42
42
40
37
Asylteamet i Handicapafdelingen
69
69
61
62
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
92
92
84
78
Børnefamilieafdelingen
30
30
32
33
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
26
25
26
25
 
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo marts 2016
Primo april 2016
Primo maj 2016
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned
---
25
19
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned
---
40
13
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt
66
 
81
 
75
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse
28
22
16
 
 
 
 
Status på underretninger
 
Primo marts 2016
Primo april 2016
Primo maj 2016
Modtagne underretninger i den sidste måned
108
98
103
Der er ingen underretninger i Familiecentret, som ikke er blevet håndteret
inden for de lovmæssige 24 timer.
 
 
Status på anbringelser af børn
 
Primo marts 2016
Primo april 2016
Primo maj 2016
 
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Anbringelser i plejefamilie
83
2.830.397
85
2.903.559
86
2.905.874
Anbringelser på opholdssted
15
1.067.828
13
1.007.960
14
988.833
Anbringelser på Netværkspleje
8
70.126
9
76.551
8
76.054
Anbringelser på kost-/efterskole
1
45.670
2
94.493
1
43.550
Døgninstitutioner for børn og unge
10
808.296
10
808.296
10
808.296
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
96. Orientering til mødet den 31. maj 2016

Orientering til mødet den 31. maj 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. Orientering om redskabet Beregner.
 
 1. Orientering om reduktionen af ledelse i forbindelse med ny ledelses- og områdestruktur for dagtilbud og skoler.
 
 1. Orientering om ny digital pladsanvisning til dagtilbud.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning
 
Rolf Rasmussen deltog ikke under behandlingen af punktet.


caseno16-2055_#3791824_v1_orientering om reduktion i ledelse dagtilbud og skoler 1. august 2016.pdf.pdf
caseno16-2055_#3793080_v1_notat om redskabet beregner.pdf

Bilag

Orientering om reduktion i ledelse dagtilbud og skoler 1. august 2016
Notat om redskabet Beregner


97. Eventuelt til mødet den 31. maj 2016

Eventuelt til mødet den 31. maj 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
 
Behandlet.
 
Rolf Rasmussen deltog ikke under behandlingen af punktet.