UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

0.13

STARTTIDSPUNKT

26-04-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-04-2016 18:00:00


PUNKTER

69. Godkendelse af dagsorden til den 26. april 2016
70. Beslutning om høring af ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel
71. Beslutning om dispensation til oprettelse af en 0. klasse med 30 elever i skoleåret 2016/2017
72. Beslutning af styrelsesvedtægt for kommunens dagtilbudsdistrikter
73. Beslutning af styrelsesvedtægt for Holbæk Kommunens folkeskoler
74. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020
75. Drøftelse med de kommende områdeledelser for dagtilbud og skoler
76. Drøftelse af temaet Uddannelsesvejledning i grundskolen
77. Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg
78. Orientering om status på uddannelsesvejledning
79. Orientering om Familiecentret
80. Orientering om klassedannelse i skoleåret 2016/2017
81. Orientering om dagtilbud og skolers deltagelse i kinesisk festivalsuge i uge 36
82. Eventuelt til mødet den 26. april 201669. Godkendelse af dagsorden til den 26. april 2016

Godkendelse af dagsorden til den 26. april 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 26. april 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Godkendt.


caseno16-2055_#3754278_v1_program til den 26. april 2016.docx

Bilag

Program til den 26. april 2016


70. Beslutning om høring af ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

Beslutning om høring af ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. forslag til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel sendes i høring forud for endelig beslutning i byrådet.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget har på udvalgsmøderne i februar og marts 2016 drøftede foreløbige oplæg til en ny organisering af de specialiserede indsatser i Læring og Trivsel.
 
Der foreligger nu et forslag, som udvalget skal tage stilling om skal sendes i høring.
 
Baggrund
Forslag til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel skal ses i sammenhæng med flere af de initiativer, som byrådet har sat i gang. Byrådets beslutning om ny organisation ”En stærk medspiller”, har sat kerneopgaven ”Læring og Trivsel” i centrum og stillet skarpt på den værdi, vi skal skabe for og med borgerne. Og byrådet har i de politiske effektmål sat tydelig mål for at børns læring og trivsel skal øges, herunder blandet andet at elevernes faglige kompetencer i folkeskolerne skal løftes.
 
Med ”En stærk medspiller” er det vi før kaldte ”det specialiserede børneområde” blevet en del af et fælles chefområde ”Læring og Trivsel”. Den nuværende organisering af kommunens specialiserede børneindsatser består af: Familiecenter, Børnekonsulentcentret, Tandplejen, Børnespecialcenter 1 og Børnespecialcenter 2. 
 
Et af elementerne i udmøntningen af ”En stærk medspiller” er at styrke handlerummet hos de ledere og medarbejdere, der er tættest på forældre og børn. Det er netop en af intentionerne med den nye distrikts- og ledelsesstruktur for skoler og dagtilbud, som træder i kraft pr. 1. august 2016. En af de ledelsesopgaver som med den ny distriktsstruktur skal styrkes er ledelse med særlig vægt på inklusion og understøttelse af børn i udsatte positioner.
 
Samtidig viser erfaringerne fra den politiske omstilling ”Familieindsats og forebyggelse” og arbejdet med handleplanen i Familiecentret, at det er brug for, at vi bliver en stærkere medspiller til familier i udsatte positioner – og bliver bedre til at sikre koordination og sammenhæng i den fælles indsats. Det giver anledning til at se på, hvordan vi bedst organiserer kommunes specialiserede børneindsatser, som er med til at understøtte børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler – og i familien.
 
Forslag til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel.
Administrationen har formuleret følgende principper, som forslaget bygger på.

 
Den nye organisering – helt kort:
 
Fagcenter for Læring og Trivsel
Bibeholder sin nuværende form og funktion
 
Dagtilbuds/skoleområder (pr. 1.8.2016 fire områder)
Områdeledelsen har ansvar for

Indsatsen for støtte til børns udvikling i dagtilbud efter dagtilbudsloven ledes af området. Konkret betyder det, at de nuværende ressourcepædagoger, som i dag ledes af Børnekonsulentcentret placeres i områderne og refererer til leder i området.
 
Undløse skole- og behandlingshjem
Bliver en del af område Engskov/Tornved. Undløse skole- og behandlingshjem er fortsat et tilbud, som omfatter børn fra hele kommunen.
 
Børneindsats – en ny afdeling
Det nuværende Familiecenter, det nuværende Børnekonsulentcenter og det nuværende Familiehus. Børneindsatsen har én leder samt afdelings- og/eller teamledere.
 
Børnespecialcenter
Det nuværende Børnespecialcenter 2
 
Sundhed for børn og unge
Børnesundhed bliver fremover en samlet enhed (det nuværende Sundhedspleje og det nuværende Tandpleje). Den selvstændige sundhedsfaglige ledelse fastholdes.
 
En uddybende beskrivelse af forslaget er vedlagt som bilag.
 
Implementering starter når byrådet har truffet beslutning om ny organisering d. 15. juni 2016. Den ny organisering skal være fuldt implementeret pr. 1.januar 2017.

Høring
 
Forslaget sendes i høring i relevante bestyrelser og handicapråd (fra 27. april til og med 18. maj 2016). I samme periode høres også MED-organisationen i Læring & Trivsel.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Godkendt.


caseno16-7550_#3752966_v1_forslag til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel.pdf.pdf

Bilag

Forslag til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel.pdf


71. Beslutning om dispensation til oprettelse af en 0. klasse med 30 elever i skoleåret 2016/2017

Beslutning om dispensation til oprettelse af en 0. klasse med 30 elever i skoleåret 2016/2017

Sagsgang og sagstype
 
Besluttes i ”Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller; at:
 
 1. Udvalget imødekommer  Katrinedal/ved Tuse Næs Skolens ansøgning om dispensation  fra folkeskolelovens bestemmelser om elevmaksimum

Beskrivelse af sagen
 
Katrinedal/ Ved Tuse Næs skolen ansøger om dispensation fra folkeskolelovens bestemmelser om, at der maksimalt må være 28 elever i klasser på 0-klassetrin. Loven giver kommunalbestyrelsen hjemmel til, at dispensere for bestemmelsen op til et maksimum på 30 elever. I Holbæk Kommune er kompetencen jf. styrelsesvedtægten delegeret til Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
Baggrunden for ansøgningen er at skolen pt. har indskrevet 29 børn i 0. klasse i det kommende skoleår ved skolens afdeling i Gislinge og erfaringsvis kan der ske ændring i skolens indskrivning helt frem til skoleårets start.
 
Skolebestyrelsen har på møde den 30. marts 2016 behandlet anmodningen og har givet opbakning til den.
 
Det forudsættes fra skolens side, at der afsættes de nødvendige ressourcer, så der gives mulighed for holddeling i hverdagen.
 
Det kan tilføjes at skolen fik en tilsvarende dispensation for indeværende skoleår. Den nuværende 0. klasse startede således op med 30 elever. Aktuelt forventes det, at der vil være 28 elever i afdelingens  kommende 1. klasse. Der har både været til- og afgang til klassen i skoleåret.
 
Skolen oplyser, at. erfaringerne med den nuværende 0.kl. har de været positive – dog er der enkelte elever, der har valgt anden skole i forbindelse med overgangen til 1. klasse med henvisning til klassestørrelsen. Nogle af klassens forældre har desuden haft forventning om, at der blev oprettet to første klasser.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.
 
Enhedslisten undlod at stemme. 


caseno16-19414_#3743385_v1_16.04.14 - ansøgning og dispensation katrinedalskolen afd. gislinge 0-klasse.doc

Bilag

16.04.14 - Ansøgning og dispensation Katrinedalskolen afd. Gislinge 0-klasse


72. Beslutning af styrelsesvedtægt for kommunens dagtilbudsdistrikter

Beslutning af styrelsesvedtægt for kommunens dagtilbudsdistrikter

Sagsgang og sagstype
Beslutningssag
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. det reviderede forslag til styrelsesvedtægt godkendes
 2. bestyrelsernes plan for tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet i overgangsfasen godkendes

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på sit møde d. 30. marts 2016 at sende udkast til ny styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet med til hørende bilag i høring frem til d. 20. april. Forældrebestyrelsernes høringssvar vedlægges som bilag.
 
I forbindelse med gennemgangen af høringssvarerene er hovedparten af bestyrelsernes ændringsforslag indarbejdet i forslaget til nye vedtægter.  Dagtilbudsdistrikternes høringssvar og status for behandlingen af disse fremgår af vedlagte notat med opsamling af høringssvar.
 
Generelt viser høringen, at der er stor enighed blandt bestyrelserne. Den største principielle uenighed handler om tidspunkt for bestyrelsesvalg. Dette er begrundet i, at der er store forskelle mellem distrikterne i forhold til, hvornår de kommende skolebørn skifter til SFO. I det reviderede forslag foreslås det derfor, at bestyrelserne kan afholde valget fra maj til oktober.
 
I forbindelse med behandlingen af høringssvarene blev det tydeligt, at der er flere afsnit i bilaget til styrelsesvedtægten, der først kan færdiggøres, når der er truffet endelig beslutning om de senest foreslåede strukturændringer indenfor Læring og Trivsel. Desuden mangler der blandt andet en beslutning om navne til de ny områder. 
 
Bilaget til styrelsesvedtægten er i forvejen tænkt som et dynamisk materiale, der samler de politisk fastsatte mål og rammer for bestyrelsesarbejdet. Bilaget skal derfor fremover løbende revideres (årligt). Udkastet til bilag vedlægges til orientering i sin nuværende form. Bilaget til styrelsesvedtægterne planlægges i sin endelige form forelagt til beslutning i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” til september.
 
Bestyrelserne i forbindelse med overgang til ny struktur
De siddende bestyrelser har ud fra de konkrete lokale vilkår forholdt sig til, hvordan bestyrelsesarbejdet får den bedste start i den nye struktur. Det anbefales at byrådet godkender de 4 distrikters planer for overgang til ny struktur.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.
 
Dansk Folkeparti stemmer nej til indstillingen og henviser til udvalgsmødet den 30.03.2016 pkt.48.
 
Enhedslisten stemmer nej til indstillingen. Enhedslisen anerkender, at der er behov for en styrelsesvedtægt, men kan ikke tilslutte sig den nye skolestruktur.


caseno16-12370_#3753866_v1_1høringssvar dagtilbud fra katrinedal og tuse næs - 16.03.31 høringsspørgsmål. dagtilbud fra katrine.pdf
caseno16-12370_#3753867_v1_høringssvar om styrelsesvedtægt fra dagtilbud sofielund 12.04.16 - høringssvar om styrelsesvedtægt f.pdf
caseno16-12370_#3753870_v1_høringssvar dagtilbud elverdam kildevang - 16.03.31 høringsspørgsmål. dagtilbud.pdf.pdf
caseno16-12370_#3753874_v1_høringssvar dagtilbud. engskov tornved -.pdf
caseno16-12370_#3753881_v1_høringssvar. dagtilbud. isefjord - .pdf
caseno16-12370_#3754181_v1_12.11.01 styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud - gældende.pdf
caseno16-12370_#3754238_v1_16.04.21 dagtilbud.styrelsesvedtægt og bilag pdf.pdf
caseno16-12370_#3754233_v1_16.04.21 opsamling af høringssvar, dagtilbud. - pdf.pdf.pdf

Bilag

1Høringssvar Dagtilbud fra Katrinedal og Tuse Næs - 16.03.31 Høringsspørgsmål. Dagtilbud fra Katrinedal og Tuse Næs.pdf
Høringssvar om styrelsesvedtægt fra Dagtilbud Sofielund 12.04.16 - Høringssvar om styrelsesvedtægt fra Dagtilbud Sofielund 12.04.16.pdf
Høringssvar dagtilbud Elverdam Kildevang - 16.03.31 Høringsspørgsmål. Dagtilbud.pdf
Høringssvar Dagtilbud. Engskov Tornved -
Høringssvar. Dagtilbud. Isefjord -
12.11.01 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud - Gældende
16.04.21 DAGTILBUD.Styrelsesvedtægt og bilag pdf
16.04.21 Opsamling af høringssvar, dagtilbud. - pdf.pdf


73. Beslutning af styrelsesvedtægt for Holbæk Kommunens folkeskoler

Beslutning af styrelsesvedtægt for Holbæk Kommunens folkeskoler

Sagsgang og sagstype
Beslutningssag
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. det reviderede forslag til styrelsesvedtægt godkendes
 2. bestyrelsernes plan for tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet i overgangsfasen godkendes

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på sit møde d. 30. marts 2016 at sende udkast til ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne med tilhørende bilag i høring frem til d. 20. april. Skolebestyrelsernes høringssvar vedlægges som bilag.
 
I forbindelse med gennemgangen af høringssvarerene er en række af bestyrelsernes ændringsforslag indarbejdet i forslaget til nye vedtægter. Skolebestyrelsernes høringssvar og status for behandlingen af disse fremgår af vedlagte notat med opsamling af høringssvar.
 
Generelt er der få ændringsforslag til det fremlagte vedtægtsforslag. Dog peger bestyrelserne i Elverdam/Kildevang og Katrinedal på, at bestyrelserne fortsat skal kunne beslutte om der skal oprettes afdelingsråd.
 
I forbindelse med behandlingen af høringssvarene blev det tydeligt, at der er flere afsnit i bilaget til styrelsesvedtægten, der først kan færdiggøres, når der er truffet endelig beslutning om de senest foreslåede strukturændringer indenfor Læring og Trivsel. Desuden mangler der blandt andet en beslutning om navne til de ny områder.
 
Bilaget til styrelsesvedtægten er i forvejen tænkt som et dynamisk materiale, der samler de politisk fastsatte mål og rammer for bestyrelsesarbejdet. Bilaget skal derfor fremover løbende revideres (årligt). Udkastet til bilag vedlægges til orientering i sin nuværende form. Bilaget til styrelsesvedtægterne planlægges i sin endelige form forelagt til beslutning i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” til september.
 
Bestyrelserne i forbindelse med overgang til ny struktur
De siddende bestyrelser har ud fra de konkrete lokale vilkår forholdt sig til, hvordan bestyrelsesarbejdet får den bedste start i den nye struktur. Det anbefales, at byrådet godkender skolebestyrelsernes planer for overgang til ny struktur.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.
 
Dansk Folkeparti stemmer nej til indstillingen og henviser til udvalgsmødet den 30.03.2016 pkt.47.
 
Enhedslisten stemmer nej til indstillingen. Enhedslisen anerkender, at der er behov for en styrelsesvedtægt, men kan ikke tilslutte sig den nye skolestruktur.


caseno16-11836_#3753930_v1_høringssvar katrinedal. pdf.pdf
caseno16-11836_#3753922_v1_høringssvar tornved engskov.pdf.pdf
caseno16-11836_#3753918_v1_ 1hørigssvar skolen ved tuse næs.pdf.pdf
caseno16-11836_#3753891_v1_15.04.16 bestyrelsens kommentarer til styrelsesvedtægten -elverdam kildevangf.pdf
caseno16-11836_#3753898_v1_15.04.16 hæøringssvar isefjord sofielund.pdf.pdf
caseno16-11836_#3753883_v1_høringssvar elverdam kildevang.pdf
caseno16-11836_#3754218_v1_2012- styrelsesvedtægt for folkeskolerne i holbæk kommune pr. august 2014 (2) - endelig styrelsesve.pdf
caseno16-11836_#3754264_v1_16.04.21 skoler.styrelsesvedtægt og bilag-.pdf.pdf
caseno16-11836_#3754262_v1_16.04.21 opsamling af høringssvar, skoler .pdf

Bilag

Høringssvar Katrinedal. pdf
Høringssvar Tornved Engskov.pdf
1Hørigssvar Skolen ved Tuse Næs.pdf
15.04.16 bestyrelsens kommentarer til styrelsesvedtægten -Elverdam Kildevangf
15.04.16 Hæøringssvar Isefjord Sofielund.pdf
Høringssvar Elverdam Kildevang
2012- Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune pr. august 2014 (2) - ENDELIG Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune pr. august 2014 (2).pdf
16.04.21 SKOLER.Styrelsesvedtægt og bilag-.pdf
16.04.21 Opsamling af høringssvar, skoler


74. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter første udkast til politiske effektmål for 2017-2020.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet er aktuelt i gang med at formulere en ny vision for Holbæk Kommune. Det er fortællingen om, hvor vi vil hen, hvad vi arbejder for, og hvad vi vil.
 
Samtidig er retningen for de seks kerneopgaver sat via de 27 politiske effektmål, som byrådet vedtog med Budget 2016. De politiske effektmål viser den værdi vi som kommune vil skabe for og med borgere og virksomheder. De gør det tydeligt, hvilken forandring vi skal skabe, og hvilken værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Servicetjek af de politiske effektmål
Nu skal de politiske effektmål have et ”servicetjek” frem mod, at byrådet vedtager Budget 2017.
 
Servicetjekket består af, at udvalget drøfter første udkast til politiske effektmål for perioden 2017-2020 (Bilag 1) ud fra følgende spørgsmål:
 
A. Er de politiske effektmål dækkende for kerneopgaven?
B. Er ambitionsniveauet for de kommende fire år passende?
C. Hvad skal målet være for 2020?
D. Kommentarer eller forslag særligt for kerneopgaven ”Fællesskab”?
 
Vi er i gang med det første år med politiske effektmål i Holbæk Kommune. Derfor vurderer administrationen, at servicetjekket hovedsageligt drejer sig om mindre justeringer og tilpasninger.
 
Flere steder venter vi på nye data
Byrådet skal følge op på de politiske effektmål ved årets udgang. Kerneopgaverne følger løbende op og gør status på effektmål og indsatser. Det er dog forskelligt, hvornår på året og hvor ofte kerneopgaverne kan hente data (konkrete tal). På mange af effektmålene er der således ikke kommet nye data siden efteråret 2015. I dette første udkast er nogle af de foreslåede mål for 2020 derfor direkte overført fra 2019.
 
Det giver en udfordring at drøfte mål for 2020, der hvor vi endnu ikke har data for, hvordan det er gået med at opnå effektmålene indtil videre. Kerneopgaverne og Økonomi & Effekt opdaterer løbende data, når de bliver tilgængelige. Hvis der er nye data, vil udvalget få en status på mødet.
 
Første udkast til politiske effektmål 2017-2020
Tabel 1-2 viser de politiske effektmål for kerneopgaverne Læring og trivsel og Fællesskab. Tabellerne viser selve målformuleringen og de mål byrådet har vedtaget for 2016. Det er forslag til mål for 2020 udvalget skal drøfte.
 
Tabel 1 Politiske effektmål for kerneopgaven Læring og trivsel
Målformulering
Mål 2016
Forslag 2020
1) Flere børn inkluderes og undervises i en almindelig klasse i folkeskolen
 
92,8%
93,1%
2) Flere børn trives bedre1
 
3,7
3,9
3) Flere unge opnår ved folkeskolens 9.-klasseprøve bedre faglige kompetencer, og karaktergennemsnittet stiger til landsgennemsnittet
 
< lands-gns.
= lands-gns.
4) Flere unge gennemfører folkeskolens 9.-klasseprøve i dansk og matematik med minimum karakteren 02 og opnår mulighed for at få adgang til en ungdomsuddannelse
 
< lands-gns.
= lands-gns.
5) Færre 0-15 årige har behov for at blive anbragt uden for hjemmet
 
115
106
Note 1: Børn i 4.-9. klasse. Trivselsmåling med en svarskala på 5 trin.

 
Tabel 2 Politiske effektmål for kerneopgaven Fællesskab
Målformulering
Mål 2016
Forslag 2020
1) Folkesundhed: Borgerne1 opnår bedre sundhed og trivsel
a) Færre borgere føler sig ensomme og står uden for fællesskaberne
b) Færre borgere har et overforbrug af alkohol
 
5,1%
6,5%
 
3,4%
4,5%
 
2) Kultur og Fritid: Flere borgere tager del i fællesskabet og er aktive i fritids- og foreningslivet2
a) 0-24-årige
b) 60-årige og derover
 
 
 
75,9%
24,5%
 
 
80,0%
27,0%
3) Demokrati og valg: Flere borgere deltager i valg til byråd, regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet
a) Alle borgere
b) Unge (22-29 år)
c) Nydanskere (indvandrere)
d) Socialt udsatte (borgere på kontanthjælp)
 
[KV]3
 
73%
59%
51%
44%
 
Note 1: Borgere på 16 år og derover
Note 2: F.eks. idrætsforeninger, spejderkorps, religiøse og kulturelle foreninger
Note 3: KV: Kommunalvalg (2017)
 
Sagsgang frem mod at byrådet vedtager Budget 2017
På den baggrund samarbejder kerneopgaver og Økonomi & Effekt om andet udkast.
 
På den baggrund udarbejder kerneopgaver og Økonomi & Effekt forslag til politiske effektmål 2017-2020.
 
 
Oversættelse til faglige effektmål
Hver kerneopgave er i gang med at oversætte de overordnede politiske effektmål til nogle mere konkrete faglige effektmål. De skal give mening for medarbejdere og ledere at arbejde efter i hverdagen og kan f.eks. indeholde strategiske mål, driftsmål og brugeroplevelser.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Drøftet.


caseno16-16940_#3750242_v1_bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf.pdf

Bilag

Bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf


75. Drøftelse med de kommende områdeledelser for dagtilbud og skoler

Drøftelse med de kommende områdeledelser for dagtilbud og skoler

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget og de kommende områdeledelser for dagtilbud og skoler drøfter indsatser til at fremme børns læring og trivsel.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget har ønsket en dialog med de nye kommende områdeledelser. På udvalgets møde i april 2016 deltager to områdeledelser (Kildevang-Elverdam og Sofielund-Isefjord) og i maj de to øvrige områder (Engskov-Tornved og Ved Tuse Næs-Katrinedal). Udgangspunktet for dialogen er områdeledelsernes præsentation af de indsatser, som ledelserne forventer at prioritere i den kommende periode for at fremme børns læring og trivsel. Indsatserne er udpeget ud fra blandt andet:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Drøftet.
76. Drøftelse af temaet Uddannelsesvejledning i grundskolen

Drøftelse af temaet Uddannelsesvejledning i grundskolen

Sagsgang og sagstype
 
Fællesmøde i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelse

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. temaet Uddannelsesvejledning i grundskolen drøftes.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Flere end 30 % af eleverne på 8. klassetrin på kommunens folkeskoler er vurderet ikke-uddannelsesparate af faglige, sociale og/eller personlige årsager. Desuden viser de nyeste opgørelser, at andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse kun er på 15,7 % (bilag viser tal for uddannelsesvalg de seneste 5 år). Der er derfor et betydeligt forbedringspotentiale, når målene er, at:
 
Det er skolernes ansvar i samarbejde med forældrene at gøre de unge uddannelsesparate, eventuelt med særlige indsatser ud over den almindelige undervisning.
 
Uddannelsesvejledningen spiller også en vigtig rolle i forhold til udfordringerne. Uddannelsesvejlederne har kontakt med alle unge og er med til at vurdere de unges uddannelsesparathed, de udvikler vejledningsindsatser til forskellige målgrupper indenfor unge-gruppen, og de giver sparring til skolerne om både enkelte unge og mulighederne for gruppeaktiviteter.
 
Uddannelsesvejledningen fungerer på sin vis som en ’bro’ mellem kerneopgaveområdet Læring og Trivsel, som har ansvar for børn og unge frem til afslutning af grundskolen og kerneopgaveområdet Uddannelse til Alle Unge, som har ansvar for at de unge fortsætter efter grundskolen med at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job” ønsker en fællesdrøftelse af, hvordan uddannelsesvejledningen kan understøtte en positiv udvikling for så vidt angår antallet af uddannelsesparate i grundskolen samt andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse.
 
Oplæg til drøftelse
Udgangspunkt for drøftelsen er samarbejdet mellem folkeskoler og uddannelsesvejledningen, herunder uddannelsesvejledningens rolle i forhold til at bidrage til at gøre flere elever uddannelsesparate og at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Drøftelsen forventes at identificere nye muligheder for samarbejde mellem Læring og Trivsel og Uddannelse til Alle Unge, om at nå målene for de unge.
 
Drøftelsen indledes med følgende spørgsmål:
 
 
Program
16.00 – 16.05 Indledning ved udvalgsformændene Sine Agerholm og Lars Dinesen
16.05 – 16.10 Chef for kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge Julie Becher introducerer temaet og udfordringerne
16.10 – 16.20 Centerleder af UU-Nordvestsjælland Jørgen Dan Pedersen fortæller kort om fokus i UUs arbejde
16.20 – 16.55 Drøftelse
16.55 – 17.00 Opsamling ved Sine Agerholm og Lars Dinesen
 
Årsberetningen for UU-Nordvestsjælland kan ses på: http://www.uu-nordvest.dk/uu-nordvestsjaelland/statistik-og-rapporter/årsberetning/årsberetning-2015/
 
Der er afsat 1 time til drøftelsen. I drøftelsen deltager repræsentanter for Ungdomsbyrådet, Centerleder Jørgen Dan Pedersen og Chefkonsulent Søren Moses.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Drøftet.


caseno16-8236_#3727757_v1_tillæg til uu-årsberetning 2015.pdf

Bilag

Tillæg til UU-årsberetning 2015


77. Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg

Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget.
 
Drøftelsessag.
.

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:
 1. drøfter budgetaftalerne for 2015 og 2016 med henblik på dannelsen af Budget 2017.

Beskrivelse af sagen
 
For at inspirere og igangsætte politiske drøftelser om Budget 2017 i de stående udvalg og Økonomiudvalget, har Økonomi og Effekt samlet beslutningerne fra de seneste to års budgetaftaler i ét notat.
 
Notatet samler de konkrete beslutninger fra budgetaftalen i 2016 og 2015 for hvert udvalg. Når der ikke har været en beslutning i et af årene, står der ingenting.
 
Det er tanken, at budgetaftalerne skal tjene som inspiration til, hvor og hvordan udvalget kan dykke ned i, spørge ind til og påvirke Budget 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Drøftet.


caseno16-4131_#3741307_v1_igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017.pdf

Bilag

Igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017


78. Orientering om status på uddannelsesvejledning

Orientering om status på uddannelsesvejledning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1. tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
På udvalgsmøderne giver administrationen en kort mundtlig orientering om de unges uddannelsesparathed og uddannelsesvalg i Holbæk kommune, herunder:


Om uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejledning skal sikre, at alle unge, også usikre unge og unge med svage sociale netværk, opnår et tilstrækkeligt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om valg af uddannelse og erhverv, som svarer til den unges potentialer.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland (UU) har ansvaret for uddannelsesvejledning i Holbæk Kommune, samt i Odsherred og Kalundborg Kommuner.

Uddannelsesvejledningen omfatter alle elever fra 7. – 10. klasse og finder sted som kollektiv vejledning til alle, suppleret med gruppe- og individuel vejledning til de elever der har særligt vejledningsbehov.

Endvidere omfatter vejledningen alle unge op til de fylder 25 år, der endnu ikke har gennemført eller ikke er i gang ungdomsuddannelse, og som ikke modtager en ydelse (f.eks. uddannelsesydelse).  Denne vejledning består af gruppevejledning og individuel vejledning med det formål at få den unge i uddannelse eller uddannelsesforberedende aktiviteter.

Gennem vejledningsindsatsen skal UU bidrage til kerneopgaverne Læring & Trivsel og Uddannelse til alle unge, blandt andet for at opfylde de nationale målsætninger om at 95% af de unge gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse, samt målet om at 30% af de unge skal søge en erhvervsuddannelse.

Årsberetning 2015 for UU-Nordvestsjælland er vedlagt som bilag.Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno16-12464_#3686942_v1_uu nordvestsjælland årsberetning 2015.pdf

Bilag

UU Nordvestsjælland årsberetning 2015


79. Orientering om Familiecentret

Orientering om Familiecentret

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ’Læring og Trivsel for børn og unge’
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller til udvalget:
 
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for ’Læring og trivsel hos børn og unge’ besluttede på mødet d. 24. februar
2016 at udvalget fremover skal have nøgletal fra Familiecentret til orientering på hvert udvalgsmøde.
 
Nedenfor følger de centrale nøgletal, som udvalget fremover vil få status på. Hvis der
viser sig at være behov for flere eller andre tal, vil listen blive udvidet.
 
 
Status på sagstal i Familiecentret
 
Sags-gennemsnit pr fuldtidsmed-arbejder, primo februar 2016
Sags-gennemsnit pr fuldtidsmed-arbejder, primo marts 2016
Sags-gennemsnit pr fuldtidsmed-arbejder, primo april 2016
Modtagelsen
35
35
40
Børneteamet i Handicapafdelingen
42
42
40
Asylteamet i Handicapafdelingen
69
69
61
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
92
92
84
Børnefamilieafdelingen
30
30
32
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
26
25
26
 
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo marts 2016
Primo april 2016
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned
---
25
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned
---
40
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt
66
 
81
 
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse
28
22
 
 
Status på underretninger
 
Primo marts 2016
Primo april 2016
Modtagne underretninger i den sidste måned
108
98
Der er ingen underretninger i Familiecentret som ikke er blevet håndteret
inden for de lovmæssige 24 timer.
 
 
Status på anbringelser af børn
 
Primo marts 2016
Primo april 2016
 
Antal
Samlet pris pr måned
Antal
Samlet pris pr måned
Anbringelser i plejefamilie
83
2.830.397
85
2.903.559
Anbringelser på opholdssted
15
1.067.828
13
1.007.960
Anbringelser på Netværkspleje
8
70.126
9
76.551
Anbringelser på kost/efterskole
1
45.670
2
94.493
Døgninstitutioner for børn og unge
10
808.296
10
808.296
 
 
 
Orientering om projekt Engskov
Administrationen ønsker en kort drøftelse med udvalget om arbejdet med projekt
Engskov.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Orientering blev taget til efterretning.
80. Orientering om klassedannelse i skoleåret 2016/2017

Orientering om klassedannelse i skoleåret 2016/2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager orientering om klassedannelse i skoleåret 2016/2017 til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget besluttede i forbindelse med etablering af afdelingsopdelte skoler, at der hvert år skal udarbejdes en orientering til udvalget, om skolernes forventninger til klassedannelser opgjort pr. 1 marts forud for skoleårets start.
 
De fire områdeledere for skolerne har sammen med fagcenteret udarbejdet vedlagte notat om klassedannelsen.
 
Generelt er der stadig stor usikkerhed om skolerne indskrivning i det kommende skoleår. Idet der erfaringsmæssigt sker ændringer helt frem til skolestart. Samtidig er der ledelserne og bestyrelserne endnu ikke endeligt færdige med at vurdere, hvordan undervisningen bedst organiseres indenfor rammerne af skolernes budget. Her spiller ikke bare klassedannelsen, men også muligheden for samlæsning og holddannelse en stor rolle.
 
I forhold til ledernes forventninger til indskrivningen på samme tid sidste år forventes antallet af elever at falde med godt hundrede. Lederne forventer samlet set at oprette 291 klasser, hvilket svarer til sidste års forventninger. Det betyder alt andet lige at det faldende elevtal fører til lavere klassekvotienter, hvilket udfordrer skolernes planlægning specielt for skoler med de mindste afdelinger.

Økonomiske konsekvenser
 
Skoleledernes skøn over, hvor mange elever der vil være indskrevet i der kommende skoleår indberettes pr. 1. marts til Økonomi og Effekt. Derefter indarbejdes disse elevtal i tildelingsmodellen, som regulerer budgettet for det kommende skoleår.
 
Som det fremgår, forventes indskrivningen i skoleåret 2016/2017 at falde til 6.449 i forhold til sidste års forventning om 6.545 indskrevne i skoleåret 2015/2016. Det betyder at tildelingen i det kommende skoleår reduceres med knap 4,5 mio. kr., i forhold til budgettet i indeværende år.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno16-17870_#3745307_v1_16.04.15 notat om klassedannelse april 2016 .pdf

Bilag

16.04.15 Notat om klassedannelse april 2016


81. Orientering om dagtilbud og skolers deltagelse i kinesisk festivalsuge i uge 36

Orientering om dagtilbud og skolers deltagelse i kinesisk festivalsuge i uge 36

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om kinesisk festivalsuge i uge 36 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Eventyret om Silkevejen er overskriften på en festival, der afholdes i Holbæk uge 36 2016. Der planlægges med aktiviteter i løbet af ugen, og det kulminerer fredag, lørdag og søndag. Festivalen skal understøtte fortællingen om ”Silkevejen”, og tager sit afsæt i de relationer der er bygget op mellem Holbæk og søsterbyen Quanzhou i Kina. Det er målet, at byen emmer af dansk og kinesisk kultur. Temaerne i ugen vil blandt andet være: sport og bevægelse, gastronomi, handel, erhverv, historie og kundskab, billedkunst, teater og scenografi, musik og uddannelse og leg.
 
Initiativtagere til ugen er Pandagruppen. Den består af repræsentanter fra Stenhus Gymnasium og HF, Stenhus Kostskole, Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Basketball Klub, Holbæk Teater, Teatret Fair Play, Kunsthøjskolen i Holbæk og det lokale erhvervsliv. Pandagruppen arbejder for at skabe og fastholde tætte relationer og innovative samarbejder med Kina.
 
Holbæks skoler har nikket til at deltage i ugen under temaet ”Uddannelse og Leg”. Det er op til den enkelte skole, hvor stor involveringen er. To skoleledere er en del af planlægningen, og der er derudover en kontaktperson/koordinator på hver skole. Oplægget fra koordinationsgruppen vil være at aktiviteterne målrettes mellemtrinnet, men alle kan deltage. I slutningen af april samles koordinatorerne fra skolerne til et inspirationsarrangement, hvor målet blandt andet også er at give viden om hvilke eksterne lærere/oplægsholdere, der kan trækkes på. Der er også givet mulighed for deltagelse af dagtilbud, og enkelte har meldt positivt tilbage.
 
Status på samarbejdet mellem Kildevangens Skole og No. 1 Highschool i Quanzhou
Skoleleder for Kildevangens skole Kathy Mikkelsen og international koordinator Lina Fuglheim har deltaget i en uddannelsesdelegation til Quanzhou i marts måned. Der var arrangeret officielt besøg på skolen, hvor der blev underskrevet en hensigtserklæring om udveksling og samarbejde. Der blev også anledning til besøg i undervisningen, samtaler med lærere og elever. Forældre og elever i 7.klasse arbejder med at samle penge ind til rejsen, der påtænkes at finde sted om et år.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Orienteringen er taget til efterretning.
82. Eventuelt til mødet den 26. april 2016

Eventuelt til mødet den 26. april 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Behandlet.