UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

0.10

STARTTIDSPUNKT

30-03-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-03-2016 18:00:00


PUNKTER

46. Godkendelse af mødet den 30. marts 2016
47. Beslutning om høring af ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne
48. Beslutning om høring af ny styrelsesvedtægt for dagtilbud
49. Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. august 2016
50. Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester
51. Beslutning om politiske omstillinger 2016
52. Beslutning om budgetrevision 1 2016
53. Beslutning vedrørende understøttende undervisning i folkeskolerne
54. Drøftelse af ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel
55. Drøftelse af udvalgets arbejde med budget 2017
56. Drøftelse og planlægning af dialogmøde med bestyrelserne
57. Drøftelse af delegationsoverblik
58. Orientering om skolernes arbejde med Åben skole
59. Orientering om arbejdet med bedre udskolingsmiljøer
60. Orientering om læringsrapport for folkeskolerne
61. Orientering om anvendelse af midler til "Holbæk Danner Skole"
62. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2015
63. Orientering om tilsyn i private institutioner
64. Orientering om Familiecentret
65. Orientering om skolernes brug af Holbæk naturskole
66. Orientering vedrørende borgerrettede puljer
67. Orientering til mødet den 30. marts 2016
68. Eventuelt til mødet den 30. marts 201646. Godkendelse af mødet den 30. marts 2016

Godkendelse af mødet den 30. marts 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 30. marts 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Godkendt.


caseno16-2055_#3712646_v1_program til den 30. marts 2016.docx

Bilag

Program til den 30. marts 2016


47. Beslutning om høring af ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne

Beslutning om høring af ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udkast til ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne udsendes i høring frem til d. 15. april 2016.
 2. skolebestyrelserne i forbindelse med høringen tager stilling til, hvordan bestyrelsernes overgang til ny struktur tilrettelægges i de fire nye skoler.
 3. skole- og dagtilbudsbestyrelserne i forbindelse med høringen tager stilling til navne til de fire skoler og dagtilbud gældende fra 1. august 2016.

Beskrivelse af sagen
 
Styrelsesvedtægten skal ændres som en konsekvens af byrådets beslutning om ny struktur på folkeskoleområdet.
 
Udkast til ændrede vedtægter er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra både skole og dagtilbudsområdet. Arbejdsgruppen har lagt vægt på:
 
 1. at understrege, at børns læring og trivsel skal være omdrejningspunkt, også for det organiserede forældresamarbejde
 2. at skabe synlig sammenhæng mellem styringen af henholdsvis folkeskole og dagtilbud
 3. at åbne mulighed for, at den enkelte skole kan organisere bestyrelsesarbejdet, så det tilpasses lokale forhold
 4. at understøtte byrådets tidligere beslutning om, at forældre- og skolebestyrelser skal have den kompetence lovgivningerne maksimalt åbner mulighed for.
 
Arbejdsgruppen har i forbindelse med udarbejdelse af forslag til ny styrelsesvedtægt afholdt en workshop, hvor 20 bestyrelsesrepræsentanter arbejdede med at give indspark til formulering af forordet.
 
Bestyrelsesformænd og andre forældrerepræsentanter har endvidere haft mulighed for at kommentere udkastet til styrelsesvedtægter før færdiggørelse.
 
Ændringer i forhold til gældende styrelsesvedtægt
Udkastet til styrelsesvedtægt er udarbejdet med udgangspunkt i den styrelsesvedtægt, der blev besluttet i forbindelse med implementering af skolereformen.
 
Der er tilføjet følgende:
 
1. Forord.
2. Præcisering af, at det er bestyrelsen, der beslutter, om der skal oprettes afdelingsråd.
3. Nye bestemmelser om bestyrelsens relationer til omverdenen.
 
Overgang til ny struktur
I forbindelse med overgangen til ny struktur skal de siddende skolebestyrelser tage stilling til:
 1. om de nuværende skolebestyrelser skal sammenlægges og fortsætte, som én bestyrelse frem til det første valg.
 2. om, der skal arrangeres et ekstraordinært skolebestyrelsesvalg i forbindelse med strukturændringen.
 
Det anbefales, at bestyrelserne i de fire nye skoler tager stilling til, hvilken model de vil anvende i forbindelse med høringen.
 
Skole- og dagtilbudsnavne
De nuværende otte skoledistrikter bliver fra 1. august til fire distrikter, hver med én skole, én bestyrelse og én leder. Antallet af dagtilbudsdistrikter ændres tilsvarende. En afledt konsekvens af den ny struktur er derved, at der skal findes ét navn til hver af de fire nye skoler/dagtilbud. Det sker i overensstemmelse med svar fra Ministeriet, om at én skole skal have et entydigt navn – altså være kendt under det samme navn både i institutionsregistret og lokalt. De enkelte afdelingsnavne og børnehuse kan fortsat hedde det samme.
 
Administrationen anbefaler, at bestyrelserne drøfter og indstiller til udvalget, om de ønsker ét af de to skolers/dagtilbuds nuværende navne, eller om bestyrelsen vil indstille et andet navn til skolen/dagtilbuddet. Skolebestyrelserne og dagtilbudsbestyrelserne inden for de kommende nye distrikter opfordres til at drøfte navne sammen, sådan at de nye skole- og dagtilbudsdistrikter får samme navn. Høringsfrist vil være den 9. maj 2016.

Høring
 
Udkast til høringsmateriale vedlægges sagen.

Lovgrundlag – link
 
Folkeskolelovens § 42.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Et flertal godkendte med de faldne bemærkninger, at det første udkast til ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne udsendes i høring. Høringsperioden forlænges til den 20. april 2016.
 
Et flertal godkendte ligeledes, at skolebestyrelserne i forbindelse med høringen tager stilling til, hvordan bestyrelsernes overgang til ny struktur tilrettelægges i de fire nye skoler, samt at skole- og dagtilbudsbestyrelserne i forbindelse med høringen tager stilling til navne til de fire skoler og dagtilbud gældende fra 1. august 2016.  
 
Enhedslisten kan ikke stemme for indstillingen om, at sende forslaget i høring.
Enhedslisten er enig i, at man må tilpasse styrelsesvedtægterne til den nye struktur. Selvom høringsfristen er forlænget, så mener Enhedslisten høringsfristen er for kort, samt at forslaget til ny styrelsesvedtægt ikke på tilstrækkelig vis tilgodeser alle lokalområders medindflydelse.
 
Dansk Folkeparti kan ikke stemme for indstillingen og henviser til alternativt fremlagt ændringsforslag vedr. distrikter og ledelsesstruktur, fremsat i byrådet den 11.11.2015 pkt.226, den 9.12.2015 pkt.250 og endvidere på udvalgets møde den 23.2.2016 pkt.32.


caseno16-11836_#3712595_v1_udkast, skoler.styrelsesvedtægt og bilag.pdf

Bilag

Udkast, SKOLER.Styrelsesvedtægt og bilag


48. Beslutning om høring af ny styrelsesvedtægt for dagtilbud

Beslutning om høring af ny styrelsesvedtægt for dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at: 
 1. udkast til ny styrelsesvedtægt for dagtilbudsdistrikterne udsendes i høring frem til d. 15. april 2016
 2. forældrebestyrelserne i forbindelse med høringen tager stilling til, hvordan bestyrelsernes overgang til ny struktur tilrettelægges i de fire nye distrikter.
 3. dagtilbuds- og skolebestyrelserne i forbindelse med høringen tager stilling til navne til de fire skoler og dagtilbud gældende fra 1. august 2016.

Beskrivelse af sagen
 
Styrelsesvedtægten skal ændres som en konsekvens af byrådets beslutning om ny struktur på dagtilbudsområdet.
 
Udkast til ændrede vedtægter er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra både skole og dagtilbudsområdet. Arbejdsgruppen har lagt vægt på:
 1. at understrege, at børns læring og trivsel skal være omdrejningspunkt også for det organiserede forældresamarbejde
 2. at skabe synlig sammenhæng mellem styringen af henholdsvis folkeskole og dagtilbud
 3. at åbne mulighed for, at det enkelte dagtilbudsdistrikt kan organisere bestyrelsesarbejdet, så det tilpasses lokale forhold
 4. understøtte byrådets tidligere beslutning om, at forældre- og skolebestyrelser skal have den kompetence lovgivningerne maksimalt åbner mulighed for.
Arbejdsgruppen har i forbindelse med udarbejdelse af forslag til ny styrelsesvedtægt afholdt en workshop, hvor 20 bestyrelsesrepræsentanter arbejdede med at give indspark til formulering af forordet.
 
Bestyrelsesformænd og andre forældrerepræsentanter har endvidere haft mulighed for at kommentere udkastet til styrelsesvedtægter før færdiggørelse.
 
Ændringer i forhold til gældende styrelsesvedtægt
Udkastet til styrelsesvedtægt er udarbejdet med udgangspunkt i den gældende styrelsesvedtægt for folkeskolerne. I forbindelse med udarbejdelsen, er der lagt vægt på, at forældrebestyrelsernes kompetencer svarer til skolebestyrelsernes.
 
I forhold til den gældende styrelsesvedtægt, indebærer det følgende ændringer:
 
 1. Forord fælles med styrelsesvedtægt for folkeskolerne.
 2. Delegation af beslutningen om hvorvidt der skal oprettes forældre-/børnehusråd fra udvalget til forældrebestyrelsen.
 3. Delegation af kompetencen til at godkende læreplaner fra udvalget til forældrebestyrelsen.
 4. Specificering af forpligtelsen til at fastsætte principper på områder, der tilsvarer skolebestyrelsernes forpligtelser samt i relation til omverdenen.
 
Overgang til ny struktur
Ifølge gældende styrelsesvedtægt er der ordinært valg til forældrebestyrelserne hvert år i maj. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år.
 
I forbindelse med overgangen til ny struktur skal de siddende forældrebestyrelser tage stilling til:
 1. om valgperioden for de siddende skal forlænges, eller om de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg udgør den nye bestyrelse frem til første valg
 2. om de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt frem til maj 2017 skal genvælges ved første valg til ny bestyrelse
 3. hvornår, der arrangeres valg til den nye bestyrelse.
Det anbefales, at bestyrelserne i de fire nye dagtilbudsdistrikter tager stilling til disse spørgsmål i forbindelse med høringen.
 
Skole- og dagtilbudsnavne
De nuværende otte skoledistrikter bliver fra 1. august til fire distrikter, hver med én skole, én bestyrelse og én leder. Antallet af dagtilbudsdistrikter ændres tilsvarende. En afledt konsekvens af den ny struktur er derved, at der skal findes ét navn til hver af de fire nye skoler/dagtilbud. Det sker i overensstemmelse med svar fra Ministeriet, om at én skole skal have et entydigt navn – altså være kendt under det samme navn både i institutionsregistret og lokalt. De enkelte afdelingsnavne og børnehuse kan fortsat hedde det samme.
 
Administrationen anbefaler, at bestyrelserne drøfter og indstiller til udvalget, om de ønsker ét af de to skolers/dagtilbuds nuværende navne, eller om bestyrelsen vil indstille et andet navn til skolen/dagtilbuddet. Skolebestyrelserne og dagtilbudsbestyrelserne inden for de kommende nye distrikter opfordres til at drøfte navne sammen, sådan at de nye skole- og dagtilbudsdistrikter får samme navn. Høringsfrist vil være den 9. maj 2016.

Høring
 
Udkast til høringsmateriale vedlægges sagen.

Lovgrundlag – link
 
Dagtilbudslovens §§ 14-16

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Et flertal godkendte med de faldne bemærkninger, at det første udkast til ny styrelsesvedtægt for dagtilbudsdistrikterne udsendes i høring. Høringsperioden forlænges til den 20. april 2016.
 
Et flertal godkendte ligeledes, at forældrebestyrelserne i forbindelse med høringen tager stilling til, hvordan bestyrelsernes overgang til ny struktur tilrettelægges i de fire nye distrikter, samt at skole- og dagtilbudsbestyrelserne i forbindelse med høringen tager stilling til navne til de fire skoler og dagtilbud gældende fra 1. august 2016.  
 
Enhedslisten kan ikke stemme for indstillingen om, at sende forslaget i høring.
Enhedslisten er enig i, at man må tilpasse styrelsesvedtægterne til den nye struktur. Selv om høringsfristen er forlænget, så mener Enhedslisten høringsfristen er for kort, samt at forslaget til ny styrelsesvedtægt ikke på tilstrækkelig vis tilgodeser alle lokalområders medindflydelse.
 
Dansk Folkeparti kan ikke stemme for indstillingen og henviser til alternativt fremlagt ændringsforslag vedr. distrikter og ledelsesstruktur, fremsat i byrådet den 11.11.2015 pkt.226, den 9.12.2015 pkt.250 og endvidere på udvalgets møde den 23.2.2016 pkt.32.


caseno16-12370_#3712604_v1_dagtilbud, udkast til styrelsesvedtægt og bilag.pdf

Bilag

Dagtilbud, udkast til styrelsesvedtægt og bilag


49. Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. august 2016

Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. august 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”, økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. takster og tilskud reguleres pr. 1. august 2016, som beregnet.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet beslutter hvert år i forbindelse med budgetlægningen satser for det kommende års takster for forældrebetaling og tilskud til private daginstitutioner og pasningsordninger. Takster og tilskud fastsættes med udgangspunkt i kommunens bruttoudgifter til drift af en plads, således at forældrenes egen andel udgør 25 % af den samlede udgift. Det betyder, at hvis budgettet forøges stiger taksten, hvis budgettet reduceres falder taksten.
 
Udvalget besluttede på sit møde i februar, hvordan den budgetreduktion der er knyttet til byrådets beslutning om ny struktur skal udmøntes. Beslutningen indebærer, at budgettildelingen til dagtilbud reduceres med 2,9 mio. om året. I 2016 reduceres budgettet således pr. 1. august med 1,2 mio. svarende til 5/12 af den samlede besparelse.
 
Ifølge dagtilbudsloven skal områdets takster og tilskud reguleres ved større ændringer af budgettet. Økonomi og effekt har derfor beregnet nedenstående nye takster pr. 1. august 2016. Takstændringer skal i følge loven varsles med 3 måneders varsel.
 
Takst og tilskud pr. måned
Nuværende takst
Ny struktur
Kommunal dagpleje
2.779
2.741
Institutionsplads 0 - 2 år og 8 mdr.
2.849
2.817
Institutionsplads 2 år og 9 mdr. - 5 år
1.679
1.663
 
 
 
Tilskud til privatinstitutioner
 
 
Samlet tilskud pr. barn under 3 år
8.970
8.869
Samlet tilskud pr. barn over 3 år
4.694
4.643
 
 
 
Tilskud til privat pasning
 
 
Tilskud til privat pasning 0 - 2 år max.
6.253
6.167
Tilskud til privat pasning 3 - 5 år max.
3.441
3.404
 
 
Budgetændringerne har ikke konsekvenser for taksterne på SFO og klubområdet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
Godkendt.
50. Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester

Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester

Sagsgang og sagstype
 
De stående udvalg og projektudvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester vedtages.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet har på seminarer d. 21. oktober 2015 og d. 10. februar 2016 drøftet samarbejdet mellem byråd og administration. En af konklusionerne af drøftelserne var, at byrådet skulle vedtage et kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester.
 
Kodekset svarer til anbefalingerne fra Bo Smith-udvalget nedsat af Djøf, der har undersøgt og kommet med anbefalinger til det gode samarbejde mellem det politiske niveau og embedsmændene i staten, regionerne og kommunerne.
 
Kodekset beskriver syv centrale principper og pligter, som ansatte i kommunerne har i relation til rådgivning og bistand til byråd, udvalg og borgmester. Det drejer sig om:
 
1. Lovlighed
Administrationen skal altid handle inden for gældende ret.
 
2. Sandhed
Administrationen skal leve op til sandhedspligten. Hverken ledelse eller medarbejdere må videregive oplysninger, som er urigtige, eller som i den givne sammenhæng må anses for vildledende. Og de må ikke medvirke til, at borgmesteren, byrådet eller et udvalg giver urigtige eller vildledende oplysninger.
 
3. Faglighed
Administrationen skal handle inden for rammerne af almindelig faglighed. Det gælder i forbindelse med udarbejdelse af dagsordentekster og andet beslutningsgrundlag samt i øvrigt ved udarbejdelse af materiale, der fremstår som udtryk for faglige vurderinger. Det samme gælder, når beslutningerne skal gennemføres.
 
4. Partipolitisk neutralitet
Ansatte – herunder ledelsen – i administrationen skal i deres arbejde være partipolitisk neutrale.
 
5. Ansvar og ledelse
Alle ansatte skal aktivt medvirke til at realisere de politikker, strategier og kerneopgaver, som byrådet, borgmesteren og den administrative ledelse har fastlagt. Og de skal inden for lovgivningens rammer efterleve de instruktioner, som de modtager fra overordnede i overensstemmelse med ansvarsfordelingen i organisationen.
 
6. Udvikling og samarbejde
Medarbejderne skal løbende bestræbe sig på at udvikle opgaveløsningen og at forbedre kvaliteten af bistanden til byrådet, udvalgene og borgmesteren. De skal i deres bestræbelse på at opnå de bedste resultater følge udviklingen på deres område og være åbne og lydhøre over for omverdenen og samarbejde med andre. Og de skal forvalte de offentlige ressourcer på en økonomisk effektiv måde.
 
7. Åbenhed om fejl
Ledelsen skal sikre en kultur, hvor fejl bliver håndteret hurtigst muligt, og hvor man lærer af fejl.
 
I den politiske behandling kan det drøftes, om der er andre principper og pligter udover de syv beskrevne, der skal være gældende i Holbæk Kommune. Det kan også drøftes, om der er noget, som skal specificeres i forhold til de syv principper og pligter.
 
Ud over forslaget til kodeks er der som bilag også vedlagt et katalog fra KL, der bl.a. indeholder temaer til diskussion vedrørende kodekset.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 29-03-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
Godkendt.


caseno16-11155_#3691971_v1_forslag - kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester.pdf
caseno16-11155_#3691972_v1_kl-katalog - kodeks for forvaltningens rådgivning.pdf

Bilag

Forslag - Kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester
KL-katalog - Kodeks for forvaltningens rådgivning


51. Beslutning om politiske omstillinger 2016

Beslutning om politiske omstillinger 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalg, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. De politiske omstillinger godkendes

Beskrivelse af sagen
 
På Byrådets vinterseminar den 10. februar kom det frem, at de to omstillinger ”Det gode liv på plejecentrene” og ”Det specialiserede socialområde” ikke er lykkedes efter forventning.
 
Derfor fremlagdes forslag til nye omstillinger: Flygtninge, Kontanthjælp og Uddannelseshjælp og Det specialiserede børne- og voksenområde. Byrådet udtrykte ønske om, at administrationen frem til møderne i de stående udvalg i marts skulle arbejde videre, med at udfolde disse omstillinger, og gerne fremlægge andre.
 
Dette er sket, og der ligger nu tre forslag til politiske omstillinger:
 
Det forventes at hvert projekt reducerer budgettet med 4 mio.kr.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Et flertal i udvalget godkendte indstillingen til byrådet om, at de politiske omstillinger godkendes.
 
Dansk Folkeparti kan ikke stemme for indstillingen, da Dansk Folkeparti fortsat ikke ser politiske omstillinger som det rette værktøj.
Enhedslisten stemmer imod, da Enhedslisten ikke ud fra det foreliggende materiale kan se, hvilke konkrete konsekvenser en besparelse på 12 mio. kr. på de nævnte områder må få.


caseno16-4131_#3698371_v1_politiske omstillinger - nytænkning af tilbud til voksne med handicap og socialpsykiatriske udfordri.pdf
caseno16-4131_#3698359_v1_politiske omstillinger - flere flygtninge i beskæftigelse.pdf.pdf
caseno16-4131_#3698353_v1_politiske omstilling - de 10 mest udsatte familier.pdf

Bilag

Politiske omstillinger - nytænkning af tilbud til voksne med handicap og socialpsykiatriske udfordringer.pdf
Politiske omstillinger - flere flygtninge i beskæftigelse.pdf
Politiske omstilling - de 10 mest udsatte familier


52. Beslutning om budgetrevision 1 2016

Beslutning om budgetrevision 1 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
1. Udvalget anbefaler, at budgetrevision 1 2016 sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og i byrådet.

Beskrivelse af sagen
 
På baggrund af oplysninger ved udgangen af februar forventer vi et merforbrug på 11 mio.kr. på Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”. Det skyldes primært øgede udgifter på anbringelsesområdet og befordring på skoleområdet.
 
Holbæk Kommune
De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016.
 
Det betyder, at vi ender på et resultat på 95,7 mio.kr. mod oprindelig budgetteret 91,0 mio.kr. Vi skal altså trække yderligere 4 mio.kr. op af kommunekassen.
 
Udover de udfordringer som vi præsenterede for byrådet på vinterseminaret, kan vi se, at vi på nuværende tidspunkt skal have skærpet opmærksomhed i forhold til:
 
•           Skoleområdet
•           Ældreområdet
•           Voksenspecialområdet
•           Beskæftigelsesområdet
•           Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015
 
Der er fuld fokus på disse udfordringer og der er - og vil blive – udarbejdet handleplaner for at minimere størrelsen af udfordringerne.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Godkendt.


caseno16-10621_#3706476_v1_br1 - udvalget læring og trivsel for børn og unge.pdf
caseno16-10621_#3706797_v1_br1 - 0_samlet oversigt.pdf.pdf

Bilag

BR1 - Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge
BR1 - 0_Samlet oversigt.pdf


53. Beslutning vedrørende understøttende undervisning i folkeskolerne

Beslutning vedrørende understøttende undervisning i folkeskolerne

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. skolebestyrelserne tildeles kompetence til, at træffe beslutning om en nedsættelse af tiden til understøttende undervisning med max. 2 timer om ugen på 7. klassetrin og under forudsætning af, at den frigjorte ressource anvendes til ekstra personale i et tilsvarende timetal på klassetrinet.
   
 2. Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” på førstkommende dialogmøde eller et separat møde med skolebestyrelserne drøfter udmøntningen af folkeskolereformen og herunder eventuelle ønsker om reducering af timetal.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med den debat der har været om skoledagens længde har ministeren for børn, undervisning og ligestilling medio januar 2016 udsendt et notat til kommunerne, der omhandler mulighederne for afkortning af skoledagens længde inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer.
 
Byrådet har i forlængelse her af den 16. marts 2016 drøftet mulighederne, og det er tilkendegivet, at spørgsmålet vil blive behandlet i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
Baggrund
I forbindelse med byrådets drøftelse blev det tilkendegivet, at Holbæk Kommune ønsker en stærk folkeskole. Det er derfor kommunens mål at øge elevernes faglige resultater og trivsel. Desuden ønskes en folkeskole, hvor der er tid til fordybelse, og hvor elevens sociale baggrund ikke skal afspejle sig i de faglige resultater.
 
Der ønskes ligeledes en varieret skoledag, med tid til faglig fordybelse også udenfor den fagopdelte undervisning, samt en folkeskole der åbner sig imod dens omverden og styrker elevernes læringsparathed og alsidige udvikling.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” er meget opmærksomme på de udfordringer, der kan og er opstået i forbindelse med reformen og den stadige forandring, som folkeskolen befinder sig i. Der er derfor et ønske om en tæt dialog med skolebestyrelserne, hvor udfordringer og også eventuelle ønsker om reducering af timetal kan indgå.
 
Denne dialog kan med fordel indgå i førstkommende dialogmøde med bestyrelserne eller på et separat møde med skolebestyrelserne.     
 
I forbindelse med den udvidede undervisningstid har flere skoler fået svært ved at foretage en fornuftig tilrettelæggelse af skoledagen på 7. klassetrin, hvor en del af eleverne går til konfirmationsforberedelse.
 
Konfirmationsforberedelse er ikke en del af folkeskolens undervisning og indgår ikke i skoletiden eller skolens tilbud i øvrigt. I skolernes planlægning af skoletiden skal der dog tages højde for konfirmationsforberedelsen. Konfirmationsforberedelse skal ske inden for rammerne af normal skoletid, det vil sige typisk i et tidsrum svarende til mellem klokken cirka 8 og 16, hvilket kan udfordre skolerne grundet bl.a. logistik og transporttid.
 
For at smidiggøre tilrettelæggelsen af skoledagen på 7. klassetrin, og samtidig øge mulighederne for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering på klassetrinet kan skolebestyrelserne tildeles kompetence til, at nedsætte tiden til understøttende undervisning med max. 2 timer om ugen på 7. klassetrin under forudsætning af, at den frigjorte ressource anvendes til ekstra personale på klassetrinet.
 
I henhold til folkeskoleloven skal der gives understøttende undervisning, men omfanget er ikke nærmere fastsat. Byrådet kan derfor i princippet godkende, at næsten alle de ressourcer, der ellers ville gå til understøttende undervisning, flyttes over til undervisning i fagene.
 
Det er op til en lokal vurdering på den enkelte skole og i den enkelte kommune, om det i den konkrete situation vil være hensigtsmæssigt at nedskalere den understøttende undervisning til fordel for to voksne i klassen i form af lærere, pædagoger eller andet personale med relevante kvalifikationer.
 
Det er skolelederen, der ansøger byrådet om godkendelse efter forudgående udtalelse fra skolebestyrelsen. Godkendelse kan gives i op til 1 skoleår ad gangen, således der sikres en løbende vurdering af, om nedsat undervisningstid er den rigtige løsning for den pågældende klasse.
 
Byrådet kan selv foretage godkendelsen, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til administrationen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen).
 
Under byrådets drøftelse d. 16. marts 2016 blev forskellige modeller drøftet.
 
Dels blev det drøftet om kompetencen til at omlægge dele af den understøttende undervisning i folkeskolen til tolærerordninger eller lignende generelt skal delegeres til de enkelte skolebestyrelser.
 
Dels blev det drøftet at give skolebestyrelserne mulighed for efter ansøgning at ændre på 7. klassetrins timetal, så konfirmationsforberedelsen hænger sammen med skoleugen ved 2-lærerordning i max. 2 timer om ugen i den periode, hvor der foregår konfirmationsundervisning.
 
Endelig blev det drøftet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, lærerforeningen, skoleledere, lærere, forældre, bestyrelser, elever og andre relevante aktører, som skal drøfte muligheder for konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning. En sådan arbejdsgruppe vil have til formål at komme med svar på, om man ønsker delegering af kompetencen til at omlægge dele af den understøttende undervisning i folkeskolen til skolebestyrelserne, og komme med bud på, hvordan dette kan gøres bedst muligt uden, at det går ud over det faglige udbytte i folkeskolen.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Udvalget godkendte indstillingen. Dog med den bemærkning at den forslåede dialog med skolebestyrelserne skydes til efteråret.
54. Drøftelse af ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

Drøftelse af ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter eventuel ny organisering af de specialiserede indsatser i Læring og Trivsel.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget havde på udvalgsmødet i februar første drøftelse af eventuel ny organisering af de specialiserede indsatser i Læring og Trivsel.
 
På mødet i marts vil Julie Becher, Chef for Uddannelse til alle unge, Konst.chef for dagtilbud, skoler og Børnespecialcenter 2, præsenterer tids- og procesplan og foreløbigt oplæg til drøftelse. Udvalget bedes også bruge drøftelsen til at forberede byrådets temadrøftelse i april om samme emne.
 
Baggrund
Koncernledelsen har sat en proces i gang, som skal munde ud i, at der politisk tages stilling til en fremtidig organisering af det specialiserede børneområde.
 
Initiativet til en ny organisering udspringer af flere grunde:
 
Formålet er, at sikre at de specialiserede indsatser på børneområdet bedst muligt understøtter kerneopgaven Læring og Trivsel for alle børn.
 
Med andre ord: Hvordan organiserer vi bedst samarbejdet om barnets læring og trivsel mellem skoler, dagtilbud og det specialiserede børneområde?
 
Tidsplan for det politiske arbejde med ny organisering
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Drøftet.
55. Drøftelse af udvalgets arbejde med budget 2017

Drøftelse af udvalgets arbejde med budget 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter udvalgets foreløbige overvejelser om arbejdet med budget 2017.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget har i forbindelse med behandling af udvalgets årshjul ønsket en tidlig drøftelse af budget 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Drøftet.
56. Drøftelse og planlægning af dialogmøde med bestyrelserne

Drøftelse og planlægning af dialogmøde med bestyrelserne

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter indhold og tidspunkt for udvalgets dialogmøde med skole- og dagtilbudsbestyrelser.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget bedes drøfte indhold og tidspunkt for at holde dialogmøde med skole- og forældrebestyrelserne. 
 
Formålet med at holde dialogmøder er først og fremmest, at der kan ske en gensidig udveksling af erfaringer og visioner mellem udvalget og skole- og forældrebestyrelserne. Det er en mulighed for fælles drøftelse af indsatser og udvikling af området.
 
I folkeskoleloven er krav om afholdelse af to årlige møder med skolebestyrelserne. Udvalget har i 2014 og 2015 koblet dialogmøderne til omstillingsprojekterne for Læring og Trivsel.
 
Mulige emner
Administration foreslår, at første møde i 2016 kan bruges til at drøfte indsatser i skole og dagtilbud med udgangspunkt i den læringsrapport og kvalitetsrapport, som netop er udarbejdet på folkeskoleområdet.
 
Læringsrapporten er udarbejdet på baggrund af den gennemførte kortlægning (dvs. spørgeskemaundersøgelse til forældre, elever, lærere og pædagoger) på kommunens folkeskoler. Herudover indgår de faglige resultater for Holbæk Kommune sammenlignet med andre kommuner. Se også orienteringssag på denne dagsorden om Læringsrapport for Holbæk Kommune.
 
Dialogen med bestyrelserne kan også omhandle det udkast til dialogredskab ”Bæredygtige skoler og dagtilbud”, som administrationen udarbejdede i efteråret 2015.
 
Administrationen anbefaler, at møderne holdes med både skolebestyrelserne og forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag – link
 
Folkeskoleloven
Folkeskolelovens § 44a skal byrådet mindst to gange årligt afholde et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Alternativt kan der nedsættes et fælles rådgivende organ. Denne lovgivning omfatter også specialskoler og dermed Ladegårdsskolen. På dagtilbudsområdet er der ingen tilsvarende lovgivning.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Drøftet.
 
Der arbejdes videre med et tema, der dels omhandler status på forberedelse af ny struktur (muligheder og udfordringer) og dels dialog om de gensidige forventninger til den kommende udvikling med afsæt i den aktuelle viden om områderne (blandt andet med udgangspunkt i aktuelle lærings- og kvalitetsrapporter).
57. Drøftelse af delegationsoverblik

Drøftelse af delegationsoverblik

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” – Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalgene drøfter det vedhæftede overblik over de områder, hvor beslutningskompetence er delegeret til administrationen eller særlige organer

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg har i en række administrationsgrundlag, kvalitetsstandarder, servicemål og tilsvarende dokumenter delegeret beslutningskompetence til administrationen eller andre organer.
 
Administrationen har på grundlag af de politisk vedtagne administrationsgrundlag, kvalitetsstandarder, servicemål og tilsvarende dokumenter udarbejdet et overblik over de områder, hvor beslutningskompetence er delegeret til administrationen eller andre organer.
 
I oversigten er der medtaget nogle områder, hvor der ikke er sket en sådan delegation. Disse områder er først og fremmest medtaget, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at vise afgrænsningen af de områder, hvor der er delegeret kompetence. De er også medtaget, når det af andre grunde er fundet hensigtsmæssigt. For eksempel fremgår det af overblikket, hvor beslutningskompetencen på en række områder under folkeskoleloven ligger, også når der ikke er sket nogen delegation, da det er kompliceret og kan give anledning til spørgsmål.
 
Det er markeret med et B, hvor beslutningskompetencen på et givent område ligger. Samtidig er det markeret med et I, hvem der indstiller til henholdsvis byrådet eller et udvalg, når beslutningskompetencen ligger der, således at sagsgangene tydeliggøres.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 29-03-2016
Drøftet. Emnet ønskes drøftet på et temamøde i Byrådet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Drøftet.


caseno16-14082_#3704453_v1_delegationsoverblik holbæk kommune marts 2016.pdf - delegationsoverblik holbæk kommune marts 2016.pd.pdf

Bilag

Delegationsoverblik Holbæk Kommune marts 2016


58. Orientering om skolernes arbejde med Åben skole

Orientering om skolernes arbejde med Åben skole

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om skolernes arbejde med Åben skole tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” har ønsket at få en orientering om skolernes implementering af folkeskolereformen.
 
Femte tema i denne orientering er om skolernes arbejde med ”Åben skole”.
 
Udvalget er tidligere blevet orienteret om følgende temaer:
 
 
Om Åben skole
I strategien ”Holbæk Danner skole” er byrådets mål og ambitioner for bl.a. folkeskolernes arbejde med Åben skole beskrevet. I strategien er otte pejlemærker, som udspringer af folkeskolereformen.
 
I pejlemærket om ”Den åbne skole”, står:
 
Retning
Gennem samarbejde med lokalområdets foreninger, kommunale institutioner, erhvervslivet og frivillige organisationer sikres det, at eleverne opnår læring og færdigheder på en ny og anderledes måde. Eksterne partnere bidrager til, at skolen er et ”levende og nærværende” sted at være for alle elever
 
Tegn på at retning holdes
 
 
På mødet deltager skoleleder Bo Petersen fra Engskovskolen og fortæller om skolens arbejde med Åben skole. På mødet præsenteres eksempler på skolens tiltag samt hvilke muligheder og dilemmaer, der er i samarbejdet med eksterne aktører. Engskovskolen har fx samarbejdet med DGI, musikskole, idrætsforeninger og Vestsjællands museum – men også med erhvervsskoler og Undløse behandlingshjem.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Orientering taget til efterretning.
59. Orientering om arbejdet med bedre udskolingsmiljøer

Orientering om arbejdet med bedre udskolingsmiljøer

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. proces for arbejdet med bedre udskolingsmiljøer i 2016 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget har peget på tre indsatsområder til skolernes arbejde med bedre udskolingsmiljøer (på temadrøftelse d. 25.8.2015).
 
Indsatsområderne er udpeget ud de anbefalinger, som omstillingsgruppen ”Større og bedre udskolingsmiljøer” fremhævede og som i overskriftsform lyder:
 
Øget og udbygget samarbejde så det også favner erhvervslivet, nye former for vejledningsaktiviteter og udvikling af praktikforløb.
Flere valgmuligheder, mere tydelige læringsmål og uddannelsesmål for den enkelte gerne koblet til kontaktlærerordninger. Flere målrettet tilbud med fokus på faglige miljøer for alle unge, større undervisningsdifferentiering - niveaudeling i forløb, linjer / profiler.
 
 
Status på igangsatte projekter
Læring og Trivsel samarbejder med Uddannelse til alle unge omkring bedre udskolinger. I fællesskab har områderne igangsat projekter, der har særlig fokus på at styrke sammenhængen mellem udskoling og ungdomsuddannelserne. På udvalgsmødet giver Julie Becher, Chef for Uddannelse til alle unge/ konst.chef for dagtilbud, folkeskole og Børnespecialcenter 2, en kort status på arbejdet.
 
Det videre arbejde i 2016
På udvalgsmøderne i april og maj planlægger fagcentret dialog mellem udvalget og de kommende områdeledere for de fire nye skole- og dagtilbudsdistrikter. Temaet for møderne er skoler og dagtilbuds målrettet arbejde med at styrke børns læring og trivsel. I dialogerne vil arbejdet med bedre udskolingsmiljøer indgår.
 
Involvering af skolebestyrelserne
Fagcentret planlægger dialog mellem skolebestyrelserne og udvalget i efteråret 2016. Temaet på møderne kan være skolernes indsatser med at skabe bedre udskolingsmiljøer.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Orientering taget til efterretning.
60. Orientering om læringsrapport for folkeskolerne

Orientering om læringsrapport for folkeskolerne

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om læringsrapport udarbejdet på baggrund af den gennemførte kortlægning på kommunens folkeskoler efteråret 2015 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommunes folkeskoler deltager i udviklingsprogrammet ”Program for Læringsledelse”. Som et led i udviklingsprogrammet gennemføres i 2015, 2017 og 2019 en kortlægning via spørgeskemaundersøgelser målrettet elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre.
 
Formålet med kortlægningerne er, at både kommunen og den enkelte skole kan få et evidensinformeret grundlag at foretage udviklingsstrategier på samt en mulighed for at kunne se, om indsatser giver de ønskede resultater gennem årene.
 
Skolernes deltagelse i program for læringsledelse
Målet for Program for læringsledelse er,
 
Grundantagelse for Program for læringsledelse er:
 
 
Hvad viser kortlægning i efteråret 2015 samlet for Holbæk Kommune?
Det samlede billede for Holbæk kommunes skoler viser i elevernes besvarelser et positivt billede af relationen mellem læreren og eleven, en god struktur på undervisningen og eleverne oplever, at de får god feedback fra læreren.
 
Elevernes besvarelser viser også, at der er behov for at udvikle undervisningen i fagene dansk og matematik. Det har der været andre tegn på, og alle kommunens skoler vil derfor i fællesskab arbejde på at styrke elevernes udbytte i de to fag. Dette kommer bl.a. til at ske i form af efteruddannelse af de lærere, som underviser i fagene.
 
Forældrenes besvarelser viser generelt for kommunen, at hjemmet støtter op om barnets skolegang. Der vises positiv interesse for skolearbejdet, og forældrene oplever, at de bakker deres barn op i skolearbejdet. Der hvor man af kommuneresultatet kan se et behov for udvikling af samarbejdet er hvad angår kontakten mellem forældrene indbyrdes i klassen.
 
Fra lærernes besvarelser viser kortlægningen en god læringskultur og relation til eleverne generelt med feedback til den enkelte elev. Hos pædagogerne fremhæves samarbejdet, og at der er et gensidigt forpligtende samarbejde mellem pædagoger og lærere på skolen om de fleste forhold, som vedrører elevernes udvikling. Hele personalegruppen fremhæver skolernes fysiske vedligehold, som et område der skal arbejdes med.
Læringsrapporten fokuserer dels på resultaterne for Holbæk Kommune sammenlignet med gennemsnittet af alle tretten kommuner, dels på forholdet mellem den enkelte skole og det kommunale gennemsnit, så man kan få et billede af styrker og svagheder på skoleniveau.
 
Dette billede kan for det første bruges i skoleforvaltningens analyser og planlægning af kompetenceindsatser og pædagogiske indsatser, for det andet i dialogen mellem forvaltningen og de enkelte skoler, og for det tredje som baggrundstal for analyser og indsatser på de enkelte skoler. Rapporten er derfor skrevet, så den kan fungere som et arbejdsredskab i kommunens og de enkelte skolers arbejde med at udvikle de pædagogiske indsatser og med at identificere områder for kompetenceudvikling. Data skal ikke fungere som et kontrolredskab, men som et udviklings- og forbedringsværktøj.
 
Hvad er næste skridt i arbejdet med resultaterne?
Den 12. februar blev den samlede Læringsrapport for Program for læringsledelse fremlagt for skolernes ledelse og bliver efterfulgt af udviklingssamtaler. Skoleledelserne arbejder med målfastsættelse af indsatser ud fra kommunens samlede indsatser og den enkelte skoles kortlægning.
 
Den 29. marts offentliggøres den samlede Læringsrapport og den lokale for Holbæk Kommune af LSP OG COK.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Orientering taget til efterretning.


caseno16-7554_#3711536_v1_rapport_dk holbæk kommune, pdf.pdf

Bilag

Rapport_DK Holbæk Kommune, PDF


61. Orientering om anvendelse af midler til "Holbæk Danner Skole"

Orientering om anvendelse af midler til "Holbæk Danner Skole"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 1. tager orientering om anvendelse af 7.1 mio. kr. af puljen Holbæk Danner skole til kvalitetsudvikling af folkeskolen i 2016-17 til temaerne ”Synlig Læring” og ”Digitalisering”.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn godkender hvert år anvendelsen af puljen til kvalitetsudvikling af folkeskolen. Byrådet har fastsat puljen til at være kr. 20 mio. kr. Med budgetaftalen for 2014 og frem har byrådet også besluttet, at puljen skal være medfinansierende på indfasningen af skolereformen (Holbæk Danner Skole).
Til kvalitetsudvikling er der således 7.1 mio. kr. i det kommende skoleår. De 5 mio. kr. fremkommer af et mindre forbrug i 2015. Efter 2016 er der ikke længere midler i udviklingspuljen Holbæk Danner skole.
Baggrunden for prioriteringerne af kvalitetsudviklingsmidlerne er ”Pejlemærkerne for Holbæk Danner Skole” som Udvalget for Børn vedtog den 29. april 2014.
Prioritering af to temaer.
For at få maximal effekt ud af udviklingsaktiviteterne har administrationen anbefalet, at der også i kommende skoleår prioriteres to indsatsområder. Begge indsatsområder er en videreførsel af dette skoleårs indsatsområder. De to indsatsområder understøtter på forskellig måde alle otte pejlemærker. Indsatsområderne er ”Synlig læring for alle” og ”Digitalisering”.
I temaet ”Synlig læring for alle” er perspektivet skolereformens skifte fra fokus på undervisningsaktiviteter til fokus på elevernes udbytte af skolen (Fra undervisning til læring) Dette videreføres i det kommende skoleår med afsæt i kortlægningen i Program for Læringsledelse og udbygges med ledelsens fokus på effekterne af læringscentreret ledelse. I temaet ”Digitalisering” fokuseres der på at videreføre den igangsatte udvikling med en tættere kobling mellem elevernes udbytte og anvendelse af IT. Endvidere udbygges dette tema i det kommende skoleår med professionelle læringsfællesskaber for lærere i udvalgte fag og områder.
Aktiviteter
De to temaer afføder en række aktiviteter i kommende skoleår, som er en videreførsel og udvikling af nogle af aktiviteterne i år. Fokus er på aktiviteterne i de to A P Møller projekter ”Digital læring i netværk og fællesskaber” og ”Program for læringsledelse”.
I kommende skoleår er Holbæk Kommune for alvor involveret i to A.P. Møller støttede udviklingsforløb. Det ene ”Digital læring i netværk og fællesskaber” er udvikling af medarbejderes og lederes evne til at samarbejde på en lærende måde om elevernes læring og trivsel og ved hjælp af digitale værktøjer. Det andet ”Program for læringsledelse” er udvikling af medarbejderes og lederes evne til at træffe beslutninger på et databaseret grundlag og med fokus på elevernes læring og trivsel.

Økonomiske konsekvenser

Puljen til kvalitetsudvikling af folkeskolen, Holbæk Danner skole, er disponeret foreslås i skoleåret 2016/17:
SFO kurser
500.000
SkoleIT (licenser)
1.000.000
Medfinansiering A.P. Møller forløb (Lønninger + materialer og samarbejdsaftaler)
4.380.000
Lokal udviklingsstøtte (Læringsnetværk, Læringsfestival og mindre forløb til netværk incl. Ledelsesudvikling)
520.000
Læringsplatform - nyt indkøb
700.000
I alt kr.
7.100.000
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Orientering taget til efterretning.
62. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2015

Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2015

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalg, Byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller, at:
 1. Borgerrådgivningens beretning 2015 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
 
Der udarbejdes en gang årligt beretning til Byrådet, som forelægges til politisk drøftelse.
 
Borger/Borgerrådgivning:
Borgerrådgivningen tilstræber at modtage den enkelte borger med respekt, anerkendelse og forståelse. Udgangspunktet er, at borgeren henvender sig fordi borgeren har et problem og ikke for at forstyrre. Borgeren skal føle, at blive modtaget, som en unik borger.
 
Det peger de tilbagemeldinger vi får fra borgerne også på, men vi har opmærksomhed på, at man som ansat i en offentlig organisation altid kan gøre tingene på en anderledes, mere hensigtsmæssig og bedre måde. Vi er her for borgeren!
 
Borgerrådgivning/Administration:
Borgerrådgivningen oplever en god og venlig modtagelse i hele organisationen og der opleves en generel forståelse for eksistensen og opgaveløsningen.
 
Samarbejdet / kontakten og dialogen til organisationen opleves fra Borgerrådgivningens side, som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige afklaringer/løsninger og/ eller forståelse til gavn for både borger og administration. Der var i 2015 aftalt og gennemført faste møder med centrene Alle kan bidrage, Læring og trivsel, Uddannelse til alle og Aktiv hele livet.
 
Borgerrådgiveren som bisidder opleves, som værende et aktiv for både den enkelte borger, men også for medarbejderen/afdelingen.
 
Kommentarer til datamaterialet:
Samlet antal 1. gangs henvendelser til borgervejledningen i 2015:
Antallet af henvendelser i 2015 er faldet til 922 mod 1203 henvendelser i 2014. 
Faldet kan skyldes en måske ændret registrering og det faktuelle i, at Borgerrådgivningen ikke har haft udleveret oplysningsfolder til biblioteker m.fl. i samme stil som tidligere år. Baggrunden har været, en måske for stor tro på den digitale udviklings muligheder for borgeren og det faktum, at rigtig mange oplysninger om Borgerrådgivningen figurerer på Holbæk Kommunes hjemmeside. Det må i den anledning erkendes, at mange borgere der søger hjælp i Borgerrådgivningen også har et problem i forhold til digitalisering.
 
Borgerrådgivningen har allerede handlet på konstateringen/erkendelsen og udleveret foldere til aktuelle instanser.
 
En anden forklaring kan være, at Hovsa Holbæk er blevet mere kendt hos borgerne og at Hovsa Holbæk har opnået mulighed for erfaringsudvekslingsmøder med administrationen.
 
Sidst men ikke mindst skal det selvfølgelig påpeges, at organisationsændringen, ombygningen af Borgerservice samt indsatsen med En Stærk Medspiller kan have haft afsmittende virkning.
 
Borgerrådgivningen ønsker dog og vil anbefale, at afvente årsredegørelse for 2016 for at se om udviklingen/tendensen fortsætter.
 
Borger/administration:
Kommunikation/dialog mellem borger og Holbæk Kommune er også i 2015 et område, der giver udfordringer:
 
 
Bemærkninger og kritiske områder:
 
I forbindelse med den politiske behandling af Borgerrådgivningens årsredegørelse for 2014 blev der i udvalget for Klima og Miljø udtrykt ønske om en præcisering i beretningen af, hvilke områder bemærkningerne omhandlede. Dette er forsøgt opfyldt i nedenstående.
 
Alle kan bidrage:
 
Læring og trivsel:
 
Vækst og bæredygtighed:
 
Hele organisationen:
 
Anbefalinger:

Lovgrundlag – link
§65e i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 29-03-2016
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno16-3802_#3708108_v1_borgerrådgiverens årsberetning 2015.pdf
caseno16-3802_#3708109_v1_bilag til årsberetning 2015.pdf

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2015
Bilag til årsberetning 2015


63. Orientering om tilsyn i private institutioner

Orientering om tilsyn i private institutioner

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget tager orienteringen om det gennemførte tilsyn med dagtilbud, der drives som privatinstitutioner, til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Tilsynet er udført i perioden 31.8.2015 og 8.2.2016 af en konsulent fra fagcenter for læring og trivsel.
Formålet med tilsynet:
I henhold til dagtilbudslovens §5 skal kommunen  føre tilsyn med private pasningsordning og privatinstitutioner, som er godkendte og beliggende i kommunen . I Holbæk Kommune er der i alt 13 privatinstitutioner, der udføres tilsyn med. Heraf en institution der drives som puljeinstitution.
 
Tilsynet er både en udviklings- og en myndighedsopgave. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, børnemiljø og sprogudvikling.
Tilsynet har fokus på børnelivet i institutionen, herunder:
 
Ved tilsynet sikres det ydermere, at de lovgivningsmæssige og kommunale retningslinjer følges.
 
På tilsynet udfører tilsynskonsulenten en deltagerobservation, hvor dagligdagen i institutionen betragtes. Herefter fortsætter tilsynet med dialog, hvor institutionens ejer/leder, en medarbejderrepræsentant og et bestyrelsesmedlem er til stede, såfremt det er muligt. Tilsynet tager afsæt i det tilsyn der er gennemført i 2013, herunder de forpligtende anbefalinger der er udarbejdet i denne forbindelse. 
 
Pædagogisk tilbud som helhed:
Det generelle indtryk fra tilsynsbesøgende er, at de fleste institutioner er pædagogisk velfungerende. Der arbejdes med udvikling af børns trivsel og udvikling i en variation af sammenhænge. Tendensen er, at institutionerne arbejder målrettet med forskellige pædagogiske fokus. Det kan fx være fokus på natur, dokumentation som pædagogisk redskab, et tæt samarbejde med private skoletilbud, naturvidenskab eller ud fra pædagogiske filosofier om ro og nærhed. Der er på tilsynsrunden konstateret behov for at iværksætte en særlig indsats omring kommunikationen i en enkelt institution. Institutionen har i forløbet samarbejdet med kommunen om de pædagogiske tiltag.
 
Forpligtende anbefalinger og påbud:
Samlet set har administrationen udstedt en række forpligtende anbefalinger til de 13 institutioner. Størstedelen omhandler justeringer af arbejdet med at omsætte læringsmål fra de pædagogiske læreplaner til pædagogiske aktiviteter i daglig praksis. Der er på tilsynet konstateret, at der ikke været tilstrækkelig opmærksomhed på dette område. Der er desuden en generel tendens til at arbejdet med evaluering af læringsmål, med afsæt i barnets/børnegruppens læringsudbytte, ikke er implementeret som en del af den pædagogiske praksis. Enkelte institutioner har retningslinjer for dette og formår at sikre en systemtik med evalueringen.
8 institutioner mangler en beskrivelse af læreplansmål for børn i udsatte positioner.
 
Der er i alt udstedt 1 indskærpelse og 1 påbud.
o Indskærpelsen er givet på baggrund af manglende retningslinjer om grænseoversridende adfærd og seksuelle krænkelser. På tilsynet i 2013 blev det konstateret at institutionen ikke havde udarbejdet sådanne. På tilsynet i 2015 konstateres det, at retningslinjerne endnu ikke er udarbejdet.  
o Påbuddet er givet idet en institution ikke kunne fremvise en pædagogisk læreplan, ej heller knytte den daglige pædagogiske praksis til læreplansbestemmelserne. 
 
I begge tilfælde samarbejder fagcenteret med institutionerne om at få bragt forholdende i orden.  
 
Forældreinvolvering:
På 10 ud af 13 tilsyn har der deltaget en forældrerepræsentant ved mødet. Fælles for forældredeltagelsen er, at repræsentanterne udtrykker stor tilfredshed med den private institution.

Lovgrundlag – link
 
Dagtilbudsloven § 8 beskriver: Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Orienteringen er taget til efterretning.
64. Orientering om Familiecentret

Orientering om Familiecentret

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ’Læring og Trivsel for børn og unge’
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller til udvalget:
 
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for ’Læring og trivsel hos børn og unge’ besluttede på mødet d. 24. februar 2016 at udvalget fremover skal have nøgletal fra Familiecentret til orientering på hvert udvalgsmøde.
 
Nedenfor følger de centrale nøgletal, som udvalget fremover vil få status på. Hvis der viser sig at være behov for flere eller andre tal, vil listen blive udvidet.
 
 
Status på sagstal i Familiecentret
 
Sags-gennemsnit pr fuldtidsmedarbejder, primo februar 2016
Sags-gennemsnit pr fuldtidsmedarbejder, primo marts 2016
Modtagelsen
35
35
Børneteamet i Handicapafdelingen
42
42
Asylteamet i Handicapafdelingen
69
69
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
92
92
Børnefamilieafdelingen
30
30
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
26
25
 
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo marts 2016
Igangværende børnefaglige undersøgelser
66
derudover er der afklaring i gang i 28 sager på om der skal haves en børnefaglig undersøgelse
 
 
Status på underretninger
 
Primo marts 2016
Modtagne underretninger i den sidste måned
108
 
Der er ingen underretninger i Familiecentret som ikke er blevet håndteret inden for de lovmæssige 24 timer.

 
 
 
Primo marts 2016
 
Antal
Samlet pris pr måned
Anbringelser i plejefamilie
83
2.830.397
Anbringelser på opholdssted
15
1.067.828
Anbringelser på Netværkspleje
8
70.126
Anbringelser på kost/efterskole
1
45.670
Døgninstitutioner for børn og unge
10
808.296
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
65. Orientering om skolernes brug af Holbæk naturskole

Orientering om skolernes brug af Holbæk naturskole

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om besøgstal samt brugerpejling om skolernes brug af naturskolen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget har i efteråret 2016 bestilt en opgørelse over brugen af Naturskolen samt at der gennemføres en brugerundersøgelse.
 
Besøgstal 2015
Nedenfor er en oversigt over skolernes besøgstal i 2015, som er udarbejdet ud fra naturskolens egen registrering og statistik over antal besøg i 2015.
 
Skoler
Antal besøg
Omregnet til hold*
Katrinedalskolen
12
15
Skolen ved Tuse Næs
14
16
Engskovskolen
6
13
Kildevangens skole
12
16
Elverdamsskolen
11
12
Tornvedskolen
0
0
Sofielundskolen
15
17
Isefjordskolen
24
28
Hjortholmskolen
1
1
Ladegårdsskolen
10
10
 
 
 
I alt
105
128
(*Et hold defineres som op til 30 elever, antal elever derover tæller som 2 hold eller mere. Et besøg, der varer over 4 timer tæller også som to hold/ture).
 
I løbet af året har besøgstallet været meget forskelligt, fra 4 besøg (6 hold) på en måned til 16 besøg (18 hold) på en måned. Bilag om besøgstal er vedlagt.
 
Det er primært indskolingsklasser, som har haft anvendt naturskolen/naturvejleder. Herudover har der været 29 besøg af specialklasser og modtagerklasser (hold på 8-10 elever), som har haft brugt naturskolen/naturvejleder som led i undervisningen.
 
Ingen dagtilbud har benyttet naturskolens naturvejledere i 2015. Dagtilbud er ikke omfattet kommunes aftale med NVPRO (Nordvestsjællands Produktionsskole), hvorfor der er en egenbetaling ved brug af naturvejleder.
 
Tilfredshedsundersøgelser fremover
Fagcentret har udarbejdet et spørgeskema, som fremadrettet kan bruges til at følge op på skolernes brug af naturskolen og lærernes vurdering af udbytte og samarbejde før og under et besøg. Ved skolernes brug af naturskolen i 2016 vil spørgeskemaet være tilgængeligt i forbindelse med hvert besøg. Det vil være naturskolens redskab til systematisk at evaluere besøgene.
 
Brugerpejling (dvs. spørgeskema med få spørgsmål)
Herudover har Fagcentret i januar 2016 gennemført en brugerpejling blandt 24 lærere, som har haft booket besøg på naturskolen fra august til december 2015. Heraf har 14 deltagere svaret. Da undersøgelsen omfatter meget få deltagere skal man være forsigtig med at konkludere noget generelt ud fra svarene. Til spørgsmålet om hvor tilfreds man samlet set var med besøget på naturskolen svarer 13 tilfreds eller meget tilfreds (og 1 neutral). Af svarene fremgår endvidere, at det er forskelligt i hvilken grad, der er samarbejde omkring indholdet inden besøget. Ligesom der er forskelle i klassens arbejde med besøgets indhold forud for besøget.
 
Opfølgning
Fagcentret har anvendt svarene til at holde et interview med lærerrepræsentanter fra fire af folkeskolerne. Formålet var at drøfte, hvordan samarbejdet mellem skolerne og naturskolen kan udvikles. Her blev peget på en række potentialer, hvoraf nogle er uddybet nedenfor:


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 29-03-2016
Taget til efterretning. Rammerne for dyreparken drøftes nærmere med NVPro.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-13089_#3707926_v1_bilag, oversigt besøgstal naturskolen 2015.pdf
caseno16-13089_#3707907_v1_bilag, brugerpejling januar 2016.pdf

Bilag

Bilag, Oversigt besøgstal naturskolen 2015
Bilag, Brugerpejling januar 2016


66. Orientering vedrørende borgerrettede puljer

Orientering vedrørende borgerrettede puljer

Sagsgang og sagstype
 
Stående udvalg, Økonomiudvalg
 
Orienteringspunkt.
.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Sagsbehandlingen i forbindelse med udlodning af tilskud fra puljer kan forbedres, så den bliver mere gennemskuelig.
 
Indtil nu har en borger/forening/eller andre kunnet søge og få tilskud fra flere forskellige puljer, uden at de bevilgende udvalg har været klar over, at andre udvalg også havde bevilget et tilskud.
 
Det søger vi nu at rette op på med et skema, som skal udfyldes ved enhver puljeansøgning.
 
I skemaet skal borgeren/foreningen oplyse:
 
Skemaet er blevet til i samarbejde mellem de områder, der i dag står for puljer, som uddeles efter ansøgning fra borgere/foreninger. 
 
1. december 2015 fik byrådet et notat med et overblik over de puljer, som fordeles af de stående udvalg. Notatet indeholdte en oversigt over alle puljerne, og hvor meget der forsat var til disposition på hver af dem.
 
I 2016 vil der blive fulgt op på puljerne i forbindelse med hver budgetrevision, dog vil oversigten, som bliver udarbejdet i forbindelse med den første budgetrevision, først komme til de stående udvalg i april.
 
.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 29-03-2016
Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-4131_#3670707_v1_erklæring til puljeansøgning.docx
caseno16-4131_#3701095_v1_puljeoversigt fra dec 2015.docx

Bilag

Erklæring til puljeansøgning
Puljeoversigt fra dec 2015


67. Orientering til mødet den 30. marts 2016

Orientering til mødet den 30. marts 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer bliver taget til efterretning:
 
 1. arbejdet med profilering af madordning på skolerne. Se vedlagte bilag.
 2. Hagested Børnehus skifter navn til Hagested Naturbørnehus. Se vedlagte bilag.
 3. Ansøgning om opkvalificering til fuld undervisningskompetence og uddannelse af læse, matematik- og praktikvejledere. Udarbejdet sammen med Odsherred og Kalundborg Kommuner.
 4. Folkemøde på Bornholm d. 16.-19. juni 2016.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-2055_#3712075_v1_notat om skolemad .pdf
caseno16-2055_#3700146_v1_anmodning om navneskift hagested børnehus.docx

Bilag

Notat om skolemad
Anmodning om navneskift Hagested Børnehus


68. Eventuelt til mødet den 30. marts 2016

Eventuelt til mødet den 30. marts 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Behandlet.