UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Seminariet i lokale 72

STARTTIDSPUNKT

26-01-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-01-2016 18:00:00


PUNKTER

16. Godkendelse af dagsorden til den 26. januar 2016
17. Beslutning af model for tildeling af budgetramme til skoler og SFO
18. Beslutning af model for tildeling af budgetramme til daginstitutioner og dagpleje
19. Beslutning om folkeskolernes deltagelse i rammeforsøg med konfirmationsforberedelsen
20. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af 2. etape Engskovskolen afd. Jernløse
21. Beslutning om justering og afslutning af anlæg af intranet i dagtilbud
22. Drøftelse af inspiration og resultater fra Børne og Ungetopmødet 2016
23. Drøftelse af årshjul for Udvalget for Børn
24. Drøftelse af navne til de nye skole- og dagtilbudsdistrikter
25. Drøftelse af oprettelse af et fælleselevråd
26. Orientering om skolernes arbejde med teamsamarbejde
27. Orientering om status på handleplan for Familiecentret
28. Orientering til mødet den 26. januar 2016
29. Eventuelt til mødet den 26. januar 201616. Godkendelse af dagsorden til den 26. januar 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 26. januar 2016 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling17. Beslutning af model for tildeling af budgetramme til skoler og SFO

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. forslaget om modeller for budgettildeling i den nye skolestruktur sendes i høring frem til den 10. februar 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet har besluttet, at ændre skole og dagtilbudsstrukturen pr. 1. august 2016, således at der fremover er fire skoler i stedet for de nuværende otte. Som konsekvens af beslutningen skal udvalget tage stilling til modeller for fordeling af de samlede budgetrammer mellem skolerne.
 
Ved udarbejdelse af modellen er der lagt vægt på, at der ikke sker store budgetforskydninger mellem de fire nye skoler forhold til den nuværende tildeling. Samtidig er den andel af budgettet, der påvirkes af demografiske forskydninger fastholdt uændret ligesom, der er taget hensyn til den politiske beslutning om at begrænse tildelingen af matrikelbeløb.
 
Forslag til fordeling på skoleområdet:
Tildelingen på skoleområdet skal finansiere alle udgifter forbundet med overordnet ledelse, administration, folkeskolens undervisning og visiteret specialundervisning. Dog ikke udgifter til transport mellem hjem og skole.
 
Det forudsættes, at 20 % af den samlede budgetramme fordeles mellem de 4 skoler efter socioøkonomiske kriterier. Andelen svarer til den nuværende tildeling.
 
De resterende 80 % af budgetrammen foreslås fordelt således:
 
· Der tildeles 2 mio. pr. skole, mod 0,6 mio. i den nuværende model.
· Der tildeles 1 mio. pr. afdeling, mod 1,5 mio. i den nuværende model
· Den resterende del af rammen fordeles efter antallet af elever indskrevet i skolen i kommende skoleår pr. 1. marts. Dette svarer til nuværende model.
 
Forslag til fordeling SFO
Tildelingen til SFO skal finansiere samtlige udgifter til ledelse og drift af skolens SFO ordninger.
 
Det foreslås, at budgetrammen fordeles således:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
I forbindelse med udarbejdelse af modellen er der taget højde for, at skolernes budgetramme reduceres med 7,1 mio. om året, som konsekvens af byrådets beslutning om at udgifterne til ledelse og administration skal reduceres med sammenlagt 10 mio. kr..
 
Den økonomiske ramme for den enkelte skole fremgår af det vedlagte bilag.
 
Reduktionen får først fuld effekt i skoleårer 2017/2018. 

Øvrige konsekvenser
Høring
 
Tildelingsmodellerne udsendes i høring i skolebestyrelser i perioden fra d. 27. januar til d. 10. februar 2016. Af hensyn til skolernes planlægning af næste skoleår er tidsfristen kort, så sagen kan behandles igen i udvalget i februar. Skolebestyrelserne er blevet orienteret, om at der eventuelt kommer en høring af tildelingsmodellen fra 27.1 til 10.2.2016.
 
Udkast til høringsmateriale er vedlagt.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Et flertal bestående af Venstre og Socialdemokratiet godkendte forslaget om, at modeller for budgettildeling i den nye skolestruktur sendes i høring frem til den 10.02.2016.
 
Enhedslisten stemte imod, da Enhedslisten ikke mener, at besparelsen i forbindelse med ny dagtilbuds- og skolestruktur understøtter de politiske mål for området.
 
Dansk Folkeparti kan ikke stemme for indstillingen og henviser til alternativt fremsat ændringsforslag vedr. distrikter og skoleledelse i byrådet den 11.11.2015 pkt.226 og endvidere den 09.12.2015 pkt.250.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-65718_#3611866_v1_bilag til høringmateriale, budgettildelingsmodel august 2016 skoler.pdf.pdf
caseno15-65718_#3612183_v1_høringsmateriale.pdf.pdf

Bilag

Bilag til høringmateriale, Budgettildelingsmodel august 2016 skoler.pdf
Høringsmateriale.pdf


18. Beslutning af model for tildeling af budgetramme til daginstitutioner og dagpleje

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. forslaget om modeller for budgettildeling i den nye dagtilbudsstruktur udsendes til høring frem til 10. februar 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har besluttet, at ændre skole og dagtilbudsstrukturen pr. 1. august 2016, således at der fremover er fire dagtilbudsdistrikter i stedet for de nuværende otte. Som konsekvens af beslutningen skal udvalget tage stilling til model for fordeling af de samlede budgetrammer mellem dagtilbudsdistrikterne.
 
Ved udarbejdelse af modellen er der lagt vægt på, at der ikke sker store budgetforskydninger mellem de fire nye dagtilbudsdistrikter i forhold til den nuværende tildeling. Samtidig er den andel af budgettet, der påvirkes af demografiske forskydninger fastholdt uændret ligesom, der er taget hensyn til den politiske beslutning om at begrænse tildelingen af matrikelbeløb.
 
Forslag til fordeling på daginstitutionsområdet:
Tildelingen til daginstitutioner skal finansiere alle udgifter forbundet med overordnet ledelse og administration samt pædagogisk ledelse og drift af kommunens daginstitutionspladser. Dette gælder dog ikke udgifter til særlig støtte efter dagtilbudslovens § 4.
 
Det er forudsat, at midler til øget læring og trivsel samt statslige kvalitetsmidler fortsat afsættes som rammer, der fordeles efter antallet af faktisk indskrevne.
 
I den nuværende tildelingsmodel er der tillige afsat en centrale kvalitetspulje på 4 mio. Det er forudsat, at denne fremover fordeles gennem den nye tildelingsmodel.
 
Forslag til fordeling daginstitutioner
 
 
Ud over de nævnte elementer tildeles der i 2016 9282, - kr. i bæredygtighedstillæg pr. ledig enhed op til 80, i huse med under 80 indskrevne enheder. Tillægget anbefales videreført uændret, idet indregning i tildelingsmodellen ville betyde at specielt de mindste områder ikke vil kunne opretholde bæredygtig drift af børnehuse i de mindste lokalområder.
 
Ved udarbejdelse af modellen er der lagt vægt på, at der ikke sker store budgetforskydninger mellem de fire nye dagtilbudsdistrikter i forhold til den nuværende tildeling. Samtidig er den andel af budgettet, der påvirkes af demografiske forskydninger fastholdt uændret, ligesom der er taget hensyn til den politiske beslutning om at begrænse tildelingen af matrikelbeløb.
 
Forslag til fordeling dagpleje
Tildelingen til dagpleje skal finansiere samtlige udgifter til ledelse og drift af dagplejepladser. Dagplejens tildelingsmodel adskiller sig fra øvrige modeller ved, at udgifterne til dagplejeløn finansieres centralt. Det betyder, at det alene er budgetterne til ledelse, administration, tilsyn og aktiviteter, der finansieres via tildelingsmodellen.
 
Det er forudsat, at midler til øget læring og trivsel og statslige kvalitetsmidler fortsat afsættes som rammer, der efterfølgende fordeles efter antallet af dagplejere.

 
Det foreslås at budgetrammen fordeles således:
 
Ved udarbejdelsen er der lagt vægt på at fastholde den nuværende fordeling af budgetrammen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
I forbindelse med udarbejdelse af modellen er der taget højde for, at dagtilbuddenes budgetramme reduceres med 2,9 mio. om året, som konsekvens af byrådets beslutning om at udgifterne til ledelse og administration skal reduceres med sammenlagt 10 mio.
 
Reduktionen fordeles med 2,3 mio. i daginstitutionerne og 0,6 mio. i dagplejen. I institutionerne fordeles reduktionen efter antallet af indskrevne børn mens den i daginstitutionerne fordeles efter antallet af dagplejere.
 
Den økonomiske ramme for det enkelte dagtilbudsdistrikt fremgår af det vedlagte bilag.
 
Reduktionen indarbejdes fra 1. august 2016 og får fuld effekt i budgetår 2017. 

Øvrige konsekvenser
Høring
 
Tildelingsmodellerne udsendes i høring i forældrebestyrelser i dagtilbud i perioden fra d. 27. januar til d. 10. februar 2016. Forældrebestyrelserne er blevet orienteret, om at der eventuelt kommer en høring af tildelingsmodellen fra den 27.1 til den 10.2.2016.
 
Udkast til høringsmateriale er vedlagt i sagen.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Et flertal bestående af Venstre og Socialdemokratiet godkendte forslaget om, at modeller for budgettildeling i den nye dagtilbudsstruktur sendes i høring frem til den 10.02.2016.
 
Enhedslisten stemte imod, da Enhedslisten ikke mener, at besparelsen i forbindelse med ny dagtilbuds- og skolestruktur understøtter de politiske mål for dagtilbud og skoler.
 
Dansk Folkeparti kan ikke stemme for indstillingen og henviser til alternativt fremsat ændringsforslag vedr. distrikter og skoleledelse i byrådet den 11.11.2015 pkt.226 og endvidere den 09.12.2015 pkt.250.

Sagsfremstilling
Referat

caseno16-242_#3611880_v1_bilag høringsmaterialebudgettildelingsmodeller august 2016 dagpleje daginstitutioner incl. orø.pdf.pdf
caseno16-242_#3612339_v1_høringsmateriale.pdf.pdf

Bilag

Bilag høringsmateriale:Budgettildelingsmodeller august 2016 dagpleje daginstitutioner incl. Orø.pdf
Høringsmateriale.pdf


19. Beslutning om folkeskolernes deltagelse i rammeforsøg med konfirmationsforberedelsen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender at Holbæk Kommunes folkeskoler deltager i rammeforsøg med konfirmationsforberedelsen i tid afsat til den understøttende undervisning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Konfirmationsforberedelse er ikke en del af folkeskolens undervisning og indgår ikke i skoletiden eller skolens tilbud i øvrigt. Men der skal tages højde for konfirmationsforberedelsen i skolernes planlægning af skoletiden
 
Konfirmationsforberedelse skal ske inden for rammerne af normal skoletid, det vil sige typisk i et tidsrum svarende til mellem klokken cirka 8 og 16, hvilket kan udfordre kommunerne grundet bl.a. logistik og transporttid.
 
En række kommuner har kontaktet Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og oplyst, at de efter skolereformens start har vanskeligt ved at tilrettelægge konfirmationsforberedelsen inden for den almindelige skoledag i tidsrummet kl. 8.00-16.00. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling har besluttet, at der skal åbnes op for gennemførelse af rammeforsøg med muligheden for at afkorte undervisningstiden for så vidt angår understøttende undervisning med henblik på, at eleverne kan deltage i konfirmationsforberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 7. eller 8. klassetrin.
 
Principperne for forsøget:
 
De deltagende kommuner forpligtes til at deltage i en fælles evaluering af forsøget
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil lægge vægt på, at evalueringen af forsøget tilrettelægges, så der opnås så sikker viden som muligt, og at der foreligger et solidt beslutningsgrundlag, når der ved forsøgets udløb skal tages stilling til, om erfaringer og resultater eksempelvis skal føre til lovændring.
 
Holbæk kommunes folkeskoler - Katrinedalsskolen, Skolen ved Tuse Næs, Engskovskolen, Kildevangens skole, Elverdamsskolen, Tornvedskolen, Sofielundskolen og Isefjordskolen – har ansøgt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om deltagelse i rammeforsøget, forudsat det godkendes i Udvalget for Børn.
Jf. Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk kommune sker forhandling om placering af konfirmationsforberedelsen på 7. klassetrin mellem administrationen og provstiet.
Forhandlingen er uddelegeret til den enkelte folkeskoles skoleleder.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
 
Folkeskoleloven § 53
 
§ 53. Tiden for konfirmationsforberedelsen fastsættes ved forhandling mellem kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen efter forhandling med de berørte menighedsråd.
Stk. 2. Der skal sikres konfirmationsforberedelsen den nødvendige tid inden for de rammer, der er fastsat, jf. § 40, stk. 2, nr. 5, og § 44, stk. 2, nr. 1.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Indstillingen blev ikke godkendt, da et flertal bestående af Lars Dinesen, Rolf Rasmussen og Maria Friis stemte imod begrundet i, at der ønskes en mere principiel drøftelse af muligheder og rammer for den understøttende undervisning. Blandet andet på baggrund af de seneste udmeldinger fra Undervisningsministeriet. 
 
Jens Kristiansen og Peter Hansen stemte for indstillingen.
 
Karen Thestrup Clausen undlod at stemme.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-65230_#3581394_v1_ - 150521 faelles brev fra undervisningsministeren og kirkeministeriet.pdf.pdf

Bilag

- 150521 Faelles brev fra undervisningsministeren og kirkeministeriet.pdf


20. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af 2. etape Engskovskolen afd. Jernløse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalg og byråd

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller at:
 
 1. der frigives 44 mio. kr. af anlægsmidlerne til udførelse af 2. etape af Engskovskolen afd. Jernløse.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
I budgettet for 2016 er der afsat 44 mio. kr. til udførelse af 2. etape af Engskovskolen afd. Jernløse bestående af om- og tilbygning af Blok A og D samt opførelse af 2 nye omklædningsrum.
 
Projektet har været i Totalentreprise udbud til fastpris på 35 mio. kr.
Bedømmelsesudvalget har besluttet STB Byg A/S har vundet opgaven på grundlag af de afleverede det økonomisk mest fordelagtige tilbud kr. 34.199.999,99 + moms.
 
Med STB Byg A/S projektforslag bliver skolens blok A og D udbygget og integreret. Blok A øges med 1 etage og får derudover nogle forbedrede lysforhold i midten af bygningen samt svalegange på begge facader og udvidelse i 2 plan på den nordlige side.
 
Efter licitation er der ved forhandlinger med STB Byg A/S aftalt at tilføje ønsker til byggeriet udover minimumskravene i udbuddet” så den samlede byggeudgift ender på 36 mio. kr. + moms.
 
Bedømmelsesudvalget som bestod af skolens ledelse, medarbejder repræsentanter, Vækst & Bæredygtighed og 3 rådgivere SB Arkitekter ApS., ISC Rådgivende Ingeniører A/S, Birgitte Fink Landskabsarkitekt, har vurderet og besluttet at projektet fra STB Byg A/S indeholder de krav der var stillet i udbuddet og at Engskovskolen dermed får optimeret de pædagogiske, funktionelle og arkitektoniske sammenhænge med en samlet heldhed for skolen. Skolen får optimeret omfanget af de ”effektive arealer” til både undervisning og ophold med dagslys og kontakt til uderum. Dette er med skabt med teknisk enkle, bygbare og sikre løsninger.
 
Mens etape 2 udføres skal der opstilles pavilloner til 9 klasser, 2 kontorer og toiletter. Opgaven har været i udbud og Daurehøj Erhvervsbyg A/S afgav billigste tilbud kr. 2.305.000 incl. leje i 10 mdr.
 
Funktionelle krav til byggeriet
Gennem hele etape 2 har Byggeudvalget/Bedømmelsesudvalget deltaget i udarbejdelse af projektet for at sikre skolens fremtidige forhold ifm. om- og tilbygning. Dette skulle sikre at rammerne bliver de bedste for alle elever og medarbejdere på skolen.
 
Udbudsmaterialet indeholdt minimumskrav til antal undervisningsrum, lærerarbejdspladser, faglokaler, depoter, rengøringsrum, teknikrum mv. Derudover indeholdt udbuddet en række ønsker udover minimumskravene, som fortrinsvis indeholdt renovering af fællesområder, kælderområde, de grønne arealer, legeplads og tilgængeligheden til skolen.
 
Der blev indbudt 5 konsortier men kun 2 afgav tilbud - STB Byg A/S og Daurehøj Erhvervsbyg A/S. De 3 øvrige konsortier undlod at give tilbud pga. for lille budget at bygge for.
 
Tidsplan
Uge 1-4 – passiv periode i 14 dage, forhandling med STB Byg A/S
Uge 4 – Kontrakt underskrivelse
Uge 4 – 17 Projektering (for- og hovedprojekt)
Uge 14 - Pavilloner ibrugtages
Uge 17 – 49 Byggeperiode
Uge 52 – 1 i 2017 ibrugtagning, indflytning og pavilloner nedtages.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Under Udvalget for Børn var der i 2015 budgettet afsat 18,8 mio. kr. som ønskes overført til 2016. Der er afsat 25,2 mio. kr. i 2016 som til sammen giver det et budget på 44 mio. kr.
 
De økonomiske konsekvenser såfremt byrådet ikke godkender projekt og bevilling, vil udgøre ca. 4 mio. kr. + moms. Udgifterne beløber sig til:

Øvrige konsekvenser
 
Om- og tilbygningen af Blok A får den afledte konsekvens, at Holbæk Forsyning skal omlægge deres hovedkloakledning på skolens areal. Om- og tilbygningen medfører at hovedledingen kommer til at ligge under den nye tilbygning ved Blok A. Holbæk Forsyning kan ikke acceptere dette forhold og har besluttet at omlægge hovedledningen. Udgiften til omlægningen af hovedledningen betales af Holbæk Forsyning, og kommer ikke til at påvirke byggeriets økonomi.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-2761_#3584879_v1_stb engskovskolen 2015.12.21 .pdf
caseno15-2761_#3594519_v1_ entreprenørliste.pdf.pdf
caseno15-2761_#3594502_v1_resultat af pavillon udbud.pdf.pdf

Bilag

STB Engskovskolen 2015.12.21
Entreprenørliste.pdf
Resultat af pavillon udbud.pdf


21. Beslutning om justering og afslutning af anlæg af intranet i dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. udgifter til uddannelse af medarbejdere og sikring af hardware, i alt 1,1 mio. kr. finansieres indenfor rammen af den allerede godkendte anlægsbevilling til etablering af IT infrastruktur i kommunens børnehuse og dagpleje.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
På byrådsmødet den 18. marts 2015 blev der frigivet 7.1 mio. kr. til etablering af IT infrastruktur i kommunens børnehuse og i dagplejen, herunder etablering af forældreintranet og relevant hardware.
 
De estimerede projektomkostninger på 7.1 mio. kr. var sammensat på følgende måde:
 
 
    Estimat
  Realiseret
Hardware til brugere
   2.620 t. kr.
  2.315 t. kr.
Netværk & software  
   4.010 t. kr.
  2.235 t. kr.
Administration
      470 t. kr.
     500 t. kr.
I alt
   7.100 t. kr.   
  5.050 t. kr.    
 
                                                               
Projektet er nu gennemført og i drift. Anlægsregnskabet er ikke endeligt afsluttet, men der er pt. et mindreforbrug på anlægsbudgettet på 2,05 mio. kr.
 
Der er i den oprindelige indstilling ikke taget højde for at den indkøbte hardware, i form af Ipads og Laptops bør opbevares i sikringsskabe, ligesom der ikke specifikt er afsat midler til uddannelse af medarbejdere og brugere af det nye system.
 
Administrationen anbefaler derfor, at der benyttes ca. 1,1 mio. kr. til disse formål, fordelt på:
 
 
De resterende midler på anlægsbudgettet vil blive tilbageført til kommunens generelle råderum i forbindelse med godkendelse af det endelige anlægsregnskab.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Indstillingen blev godkendt.

Referat
Sagsfremstilling22. Drøftelse af inspiration og resultater fra Børne og Ungetopmødet 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. drøfter inspiration og resultater fra Børn og Unge Topmødet, som blev afholdt af Kommunernes Landsforening i januar 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn har i år deltaget i konferencen `Børne og Unge Topmøde`. Børne- og Unge Topmødet arrangeres af KL (Kommunernes Landsforening).
 
Årets tema var: ”Væksthus for læring”. På topmødet var oplæg fra en bred vifte af politikere, forskere mv., som satte fokus på, hvordan kommunerne spiller en afgørende rolle i at sikre livsduelige børn og unge på tværs af institutions- og skoleområdet.
 
Udvalget har aftalt at drøfte de oplæg og resultater, som blev præsenteret på Børne og Unge Topmødet.
 
I udvalgets drøftelse kan indgå om, det giver anledning til at videreudvikle kommunens børne- og ungepolitik eller til iværksættelse af konkrete initiativer.
 
Vedlagt er her link til materialer fra Børne og Unge Topmødet.
 
http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2016/01/Born--Unge-Topmode-20161/

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Inspiration og resultater fra Børn og Unge Topmødet 2016 blev drøftet.

Referat
Sagsfremstilling23. Drøftelse af årshjul for Udvalget for Børn

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter udkast til årshjul for udvalgets møderække i 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Administrationen har udarbejdet et årshjul for foreløbige sager og drøftelser i Udvalget for Børn i 2016. Se vedlagte bilag.
 
Udvalget bedes med udgangspunkt i årshjulet drøfte udvalgets arbejde i 2016, herunder om der er:
 
Årshjul for 2016
Udvalgets årshjulet vil løbende blive revideret og er et dynamisk redskab, som tilpasses de sager, der i løbet af året vil være behov for, at udvalget tager stilling til. Som udgangspunkt er der blandet andet indarbejdet følgende i årshjulet:


Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Udkastet til årshjul for udvalgets møderække i 2016 blev drøftet. De forskellige ønsker til temaer indarbejdes.

Referat
Sagsfremstilling

caseno16-2358_#3609575_v1_årshjul 2016 udvalget for børn 21.1.2016.pdf.pdf

Bilag

Årshjul 2016 Udvalget for Børn 21.1.2016.pdf


24. Drøftelse af navne til de nye skole- og dagtilbudsdistrikter

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter navngivning af de fire nye skole- og dagtilbudsdistrikter gældende pr. 1. august 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i november 2015 ny distriktsstruktur for skoler og dagtilbud gældende pr. 1. august 2016.
 
Administrationen er i gang med at forberede implementering af den ny struktur, herunder bl.a. nye tildelingsmodeller og styrelsesvedtægter på området, som også behandles i Udvalget for Børn.
 
En afledt konsekvens af den ny struktur er, at de nye distrikter skal have nye navne. Udvalget bedes drøfte, hvordan navngivning af de nye distrikter skal ske.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Navngivning af de fire nye skole- og dagtilbudsdistrikter gældende pr. 1. august 2016 blev drøftet.

Referat
Sagsfremstilling25. Drøftelse af oprettelse af et fælleselevråd

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter et muligt samarbejde med organisationen Danske Skolelever om oprettelsen af et fælleselevråd.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn havde møde med organisationen Danske Skoleelever og kommunens Ungdomsbyråd d. 5. januar 2016.
 
Her præsenterede Danske Skoleelever deres politiske oplæg for udvalget og Ungdomsbyrådet.
 
Udvalget bedes som opfølgning på dialogen med Danske Skoleelever og Ungdomsbyråd drøfte, om udvalget vil indlede et samarbejde med henblik på oprettelse af et fælleselevråd.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Drøftet.

Sagsfremstilling
Referat

caseno16-4260_#3606268_v1_oplæg for holbæk kommune, danske skoleelever.pdf
caseno16-4260_#3607637_v1_politisk oplæg fra danske skoleelever .pdf

Bilag

Oplæg for Holbæk Kommune, Danske Skoleelever
Politisk oplæg fra Danske Skoleelever


26. Orientering om skolernes arbejde med teamsamarbejde

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om skolernes arbejde med teamsamarbejdet tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn har ønsket at få en orientering om skolernes implementering af
folkeskolereformen.
 
Fjerde tema i denne orientering er ”Teamsamarbejde”.
           
De tre nationale mål for reformen er:
 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis.
 
Folkeskolereformen medfører et øget fokus på teamsamarbejdet. Forskere og fagfolk er enige om, at et velfungerende teamsamarbejde er en grundlæggende forudsætning for, at de tre nationale mål kan opfyldes.
 
På mødet vil Michael Larsen (skoleleder) og Annette Volfing Højager (lærer) fra Isefjordskolen fortælle og komme med eksempler på skolens indsats i forhold til teamsamarbejde. Udvalget bliver præsenteret for skolens rammesætning af indsatsen, herunder organiseringen og elevernes udbytte heraf.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Orientering om skolernes arbejde med teamsamarbejde blev taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling27. Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om status på handleplanen for Familiecentret til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
På mødet den 24. november 2015 blev Udvalget for Børn præsenteret for en handleplan for Familiecentret. Handleplanen blev udarbejdet for at sikre en god udvikling i Familiecentret – på både kort og længere sigt.
 
Handleplanen for Familiecentret består af to dele:
a)
Udvikling på kort sigt: Gennemførsel af de forsinkede børnefaglige undersøgelser. Dette arbejde skal være afsluttet med udgangen af uge 7 (2016).
 
b)
Udvikling på lang sigt: Etablering af en ny organisering af arbejdet med underretninger og undersøgelser i Familiecentret, så vi forebygger lignende situationer i fremtiden.
 
 
Udvalget for Børn vil hver måned få en orientering om fremdriften i handleplanen.
 
Status primo januar 2016
Status primo januar 2016 er følgende:
 
Gennemførsel af de forsinkede børnefaglige undersøgelser
 
Etablering af ny organisering
 
Frem til og med uge 7 vil der hver uge blive lagt en status ud på politikerweb, så byrådet har mulighed for at følge udviklingen tæt.
 
Gorm Hjelm Andersen, chef for Alle kan bidrage vil på mødet give udvalget den nyeste status på handleplanen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Orienteringen om status på handleplanen for Familiecentret blev taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling28. Orientering til mødet den 26. januar 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer bliver taget til efterretning:
 
 1. resultatet af spørgeskemaundersøgelse om implementering af folkeskolereform fra af Kommunernes Landsforening (KL). Se vedlagte bilag.
 2. rammer for visitation af børn med anden etnisk baggrund til dagtilbud. Se vedlagt bilag.
 3. kriterier for brug af tolk i dagtilbud. Se vedlagt bilag.
 4. status på kortlægning på skoleområdet, som er gennemført som et led i skolernes deltagelse i program for læringsledelse.
 5. om at folkeskolerne ikke deltager i arrangementet Schools on the run i 2016.
 6. det Centrale Handicapråds årsberetning. Se vedlagte bilag.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Orienteringerne er taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno16-3802_#3597724_v1_mail vedr det centrale handicapråds årsberetning.pdf
caseno16-3802_#3597739_v1_beretning 2014-2015 - det centrale handicapråd.pdf
caseno16-2055_#3610168_v1_notat vedr. anvisningsprincipper og tolkebistand.pdf
caseno16-2055_#3610227_v1_borgmesterbrev spørgeskemaresultater.pdf.pdf
caseno16-2055_#3610260_v1_status på arbejdet med folkeskolereformen - god grund til optimisme i folkeskolen.pdf
caseno16-2055_#3610246_v1_status på arbejdet med folkeskolereformen - spørgeskemaresultater_alle.pdf.pdf
caseno16-2055_#3612707_v1_spørgeskemaundersøgelse kl, holbæk besvarelse.pdf

Bilag

Mail vedr det Centrale Handicapråds årsberetning
Beretning 2014-2015 - Det Centrale Handicapråd
Notat vedr. anvisningsprincipper og tolkebistand
Borgmesterbrev spørgeskemaresultater.pdf
Status på arbejdet med folkeskolereformen - God grund til optimisme i folkeskolen
Status på arbejdet med folkeskolereformen - Spørgeskemaresultater_alle.pdf
Spørgeskemaundersøgelse KL, Holbæk besvarelse


29. Eventuelt til mødet den 26. januar 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Behandlet.

Referat
Sagsfremstilling