UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

0.13

STARTTIDSPUNKT

05-01-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-01-2016 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til den 5. januar 2016
2. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2016
3. Beslutning om anlægsbevilling til p-plads og afsætningsmulighed - Sofielundskolen
4. Beslutning om integrationsstrategien spor 2
5. Beslutning om brugerundersøgelser i 2016
6. Drøftelse om emner til borgerpanelet
7. Drøfte opfølgning på omstillingen Familieindsats og forebyggelse
8. Orientering om skolernes arbejde med det nye fritidstilbud
9. Orientering om nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet
10. Orientering om status på handleplan for Familiecentret
11. Orientering om Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken
12. Orientering om udbud af pladser på opholdssteder
13. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning november 2015
14. Orientering til mødet den 5. januar 2016
15. Eventuelt den 5. januar 20151. Godkendelse af dagsorden til den 5. januar 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 5. januar 2016 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling2. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af kommunens legepladsanlæg i 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2014, at der med virkning fra budgetåret 2015 afsættes 2 mio. kr. årligt til fornyelse og renovering af kommunens legepladsanlæg.
 
Baggrunden for beslutningen var den iværksatte gennemgang af sikkerheden på kommunens legepladser. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladserne i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op, fjernes.
 
Kommunens legepladsinspektør anmoder nu om, at rammen på 2 mio. kr. for 2016 frigives og anvendes således:
 
 1. Der reserveres en pulje på 0,5 mio. kr. til løsning af akut opståede problemer, flytning og geninstallering af legeredskaber i forbindelse med eventuelle sammenlægninger af børnehuse og skoleafdelinger. Hvis puljen ikke er disponeret i løbet af 1. halvår af 2016 – prioriteres midlerne efter samme kriterier som nedenfor.
 2. Der anvendes 1,5 mio. kr. på indkøb og installation af prioriterede legepladser.
 
Ved prioriteringen anvendes nedenstående kriterier.

 
· Legepladsens legeværdi (mulighed for klatring, balance, gynge, rutsje og sandleg)
 
 
· Slidtage og sikkerhed
 
Kommunens legepladser ejes af Vækst og Bæredygtighed – Kommunal drift. Det betyder, at afdelingen har det endelige ansvar for sikkerheden på pladserne og finansierer udskiftninger af legeredskaber m.v. Ved nedlæggelse af børnehuse og afdelinger afgør afdelingens medarbejdere, om redskaberne på de nedlagte legepladser skal flyttes og genanvendes et nyt sted.
 
Status på arbejdet for 2015 og prioriteringer for 2016
I 2015 er der dels fokuseret på erstatning af legeredskaber, der tidligere var blevet fjernet fordi de udgjorde en sikkerhedsrisiko. Dels på at udskifte slidte redskaber og tilføre ovenstående legeværdier til eksisterende legepladsanlæg. 
Det vil være de samme kriterier, der vil blive prioriteret ud fra i 2016.
 
Liste over legeredskaber der forventes prioriteret i 2016, og liste over anlægsarbejder for 2015 vedlægges som bilag.
 
Skoler eller dagtilbudsdistrikter inddrages i forbindelse med den konkrete gennemførelse af de prioriterede anlæg.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-12782_#3543167_v1_udkast til disponering 2015 og investering 2015.xlsx

Bilag

Udkast til disponering 2015 og investering 2015


3. Beslutning om anlægsbevilling til p-plads og afsætningsmulighed - Sofielundskolen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af en p-plads og afsætningsmulighed ved Sofielundskolen. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet under daginstitutioner og skoler for budget 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Sofielundskolen er blevet samlet på Bispehøjen og har derfor brug for at udvide antallet af p-pladser for personalet. For at få en bedre afvikling af trafikken, når forældre skal aflevere deres børn om morgenen, etableres en afsætningsmulighed (KISS & RIDE).
 
Skolebestyrelsen og skoleledelsen har i dialog med administrationen set på ønsker og muligheder. I fællesskab er fundet frem til en løsning med en udvidelse af p-pladser på Sofielundskolen anlagt i stabilgrus på græsarealet ud mod Kattegatsvej og en KISS & RIDE på den eksisterende p-plads.
 
Trafikken afvikles derved bedre og hurtigere. Det giver også en større sikkerhed for børnene, da de ikke skal krydse den trafikerede p-plads.
 
Ud over dette har Skolebestyrelsen et ønske om en markering af cykelstien med et fodgængerfelt, hvilket også indgår i projektet.
 
Projektet forventes af kunne realiseres i perioden februar-marts 2016 – og vil være klar til brug ved udgangen af marts 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Udgifterne til etablering af anlægget beløber sig til 287.000 kr. Skolebestyrelsens ønsker en markering af cykelsti, som beløber sig til 13.000 kr.
Rådighedsbeløbet under daginstitutioner og skoler overført fra budget 2015 er 943.000 kr. Såfremt indstillingen besluttes vil der være 643.000 kr. af frie midler tilbage fra overførslen til budget 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-56617_#3549674_v1_oversigt - trafikforbedringer sofielundskolen.pdf

Bilag

Oversigt - Trafikforbedringer Sofielundskolen


4. Beslutning om integrationsstrategien spor 2

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Integrationsstrategien spor 2 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i juni 2015, at der skulle udarbejdes en integrationsstrategi. På grund af et stort antal nyankomne flygtninge til kommunen var der behov for hurtigt at udarbejde en strategi med særligt fokus på de nye borgere. Derfor blev arbejdet med strategien delt i to spor, hvor spor 1 havde de nyankomne flygtninge som målgruppe. Byrådet godkendte denne del af strategien i september 2015. Nu foreligger integrationsstrategien spor 2 til godkendelse.
 
Målgruppe og formål for spor 2
Målgruppen for integrationsstrategiens spor 2 er indvandrere, efterkommere og flygtninge efter den treårige integrationsperiode. Strategien er særligt målrettet de borgere, hvor sprog kultur og/eller manglende viden kan være en barriere for, at man kan deltage og yde i fællesskabet på lige fod med andre borgere.
Strategien lægger op til, at Holbæk Kommune understøtter, at flere borgere i målgruppen føler sig som en del af fællesskabet og er aktive medborgere.
Udkastet er skrevet med input fra integrationsrådet, det frivillige område samt fra sagkyndige fra de relevante kerneområder.
 
Strategiens opbygning
Integrationsstrategien dækker fem kerneopgaver. Hvert af strategiens afsnit beskriver de udfordringer, indsatser og målsætninger i relation til målgruppen, som det enkelte kerneområde identificerer og er ansvarligt for løsningen af.
 
Kerneopgaverne er:
 
Særligt om kerneopgaven Fællesskab
Kerneopgaven Fælleskab er en tværgående opgave, som de øvrige fire kerneopgaver bidrager til at løfte. Desuden lægger strategien via Fællesskab op til, at integration ikke kun er en kommunal indsats, men en opgave for kommunens borgere, virksomheder, og foreninger. Opgaven ligger således i forlængelse af tankerne bag Holbæk i Fællesskab.
 
Integrationsrådets rolle
Det har været byrådets ønske at integrationsrådet skulle inddrages i udarbejdelsen af strategien. Derfor har integrationsrådet fulgt strategiarbejdet tæt og har ad flere omgange bidraget med input omkring målsætninger og indsatser for integrationsstrategien. Input fra seneste drøftelse mellem integrationsrådet og Udvalget for Arbejdsmarkedet (25. november 2015) vises med rødt i denne udgave af strategien.
 
Ekstern deltagelse
Gorm Hjelm Andersen, Chef for kerneområdet Alle kan bidrage, deltager under behandlingen af dette punkt på mødet i Udvalget for Voksne samt til mødet i Udvalget for Børn.
 
Integrationsstrategiens spor 2 er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-01-2016
Strategien anbefales godkendt

Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Integrationsstrategiens spor 2 indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3544412_v1_strategi- for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund.pdf

Bilag

Strategi- for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund


5. Beslutning om brugerundersøgelser i 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 1. årshjul for brugerpejlinger og brugerundersøgelser i 2016 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
I strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger står der, at Udvalget for Børn skal beslutte på hvilke områder, der skal gennemføres brugerundersøgelser/brugerpejlinger i 2016. Se bilag med sammendrag af strategi for brugerundersøgelser.
 
I strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger er der tre spor:

a)
Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder skal gennemføres hver andet år. Det er større brugertilfredshedsundersøgelser, der følger et koncept fra Kommunernes Landsforening. Konceptet er udviklet til bl.a. dagtilbud, dagpleje, folkeskole og SFO, hjemmepleje og genoptræningen.
b)
Brugerpejlinger på alle kommunale kerneopgaver. Der er her tale om brugerundersøgelser med kun 5-6 spørgsmål. Spørgsmålene kan omhandle fx tilfredshed eller udviklingsønsker.
c)
Borgerpanel. Konceptet for borgerpanelet blev udviklet i 2014/15 og er et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via internettet kan spørges om aktuelle lokalpolitiske temaer. Økonomiudvalget samler og koordinerer udvalgenes ønsker af undersøgelser til borgerpalet.
 
Brugerpejlinger i 2016
Administrationen foreslår, at der i 2016 gennemføres følgende brugerpejlinger:
 
1. kvartal:
Emne: Skoler og dagtilbuds brug af naturskolen.
 
2. kvartal:
Emne: Én indgang – den unges første møde med Uddannelse til alle unge og kommunen.
 
3. kvartal:
Emne: SSP-samarbejdet, som en del af den tidlige tværfaglige indsats.
 
4. kvartal:
Emne: Den rette vejledning – uddannelsesvejledningen og aktiviteter rettet mod at blive klar til uddannelse.
 
Emnerne i brugerpejlingerne i 2. – 4. kvartal er målrettet, at få hørt de unges stemme, så kerneopgaven bedre tilpasses de unges behov, og dermed kan være med til at understøtte at flere unge gennemføre en ungdomsuddannelse.
 
Brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet i 2016
Ud over brugerpejlingerne foreslår administrationen, at der i 4. kvartal 2016 gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Spørgeskemaundersøgelsen følger et koncept fra Kommunernes Landsforening, og gennemføres blandt alle forældre, der har børn i dagtilbud.
 
På skoleområdet er der i 2015 gennemført en kortlægning på folkeskoleområdet, hvor alle forældre har haft mulighed for at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om deres barns skole og samarbejdet mellem skole og hjem. Denne kortlægning gennemføres igen i 2017 og er et led i det udviklingsprojekt, som Holbæk Kommune deltager i om læringsledelse.
 
Alle elever i folkeskolen deltager hvert år i den nationale trivselsundersøgelse, som også gennemføres ved spørgeskemaundersøgelse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Årshjul for brugerpejlinger og brugerundersøgelser i 2016 er godkendt med den tilføjelse, at der også ønskes udført brugerpejlinger på Familiecenteret i 2016. Første gang i begyndelsen af 2. kvartal og efterfølgende i begyndelsen af 4. kvartal.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-63071_#3549664_v1_uddrag af strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger.pdf

Bilag

Uddrag af strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger


6. Drøftelse om emner til borgerpanelet

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter emner til borgerpanelet i 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
I strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger står der, at Udvalget for Børn skal beslutte på hvilke områder, der skal gennemføres brugerundersøgelser og brugerpejlinger i 2016. Se beslutningssag på udvalgsdagsordnen. 
 
Herudover skal udvalget drøfte, om udvalget har ønsker til emner til borgerpanelundersøgelser i 2016, som skal indarbejdes i Økonomiudvalgets årshjul.
 
Konceptet for borgerpanelet blev udviklet i 2014/15 og er et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via internettet kan spørges om aktuelle lokalpolitiske temaer. Økonomiudvalget samler og koordinerer udvalgenes ønsker af undersøgelser til borgerpanelet.
 
Drøftelse
Udvalget bedes drøfte mulige emner til borgerpanelundersøgelser i 2016.
 
Som bilag er vedlagt en oversigt over mulige emner til borgerpanelundersøgelser, som administrationen har indhentet ved at spørge borgerpanelet om idéer og emner til borgerpanelundersøgelser.
 
Flere af borgerpanelets deltagere har foreslået emner, som vedrører de unge i kommunen. De emner borgerpanelet peger på er blandt andet: Uddannelsesmuligheder, ungdomsaktiviteter, ungemiljø, kulturtilbud for unge samt tiltrækning og fastholdelse af de unge i Holbæk Kommune.
 
Uddannelse til alle unge (UTA) peger på, at det er interessant at undersøge, hvad der er vigtigt for unge i Holbæk Kommune. Det skal ses i sammenhæng med kommunens ambition om at hæve uddannelsesniveauet i Holbæk kommune, og byrådet ønsker at flere unge bliver boende i Holbæk Kommune eller bosætter sig i kommunen. Her vil borgerpanelet være en kilde til at få viden om borgerens syn på de unge og de unges muligheder.
 
Da borgerpanelet kun repræsenterer et mindre udsnit af de unge i Holbæk Kommune, og de unge under 18 år er ikke repræsenteret, vil Uddannelse til alle unge (UTA) derfor også på andre måder gå i dialog med de unge. Eksempelvis er der løbende dialog med Ungdomsbyrådet, og 8. klassernes holdninger og idéer samles hvert år i Jagtrapporten, som snart offentliggøres for 2015.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Mulige emner til borgerpanelet i 2016 er drøftet, men der er ikke fra udvalgets side peget på konkrete emner.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-63071_#3549816_v1_forslag til emner til borgerpanelet.pdf

Bilag

Forslag til emner til borgerpanelet


7. Drøfte opfølgning på omstillingen Familieindsats og forebyggelse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter foreløbige idéer til handleplan for omstillingen ”Familieindsatser og forebyggelse” på baggrund af andet møde i omstillingen.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn vedtog d. 22. september kommissorium for omstillingen ”Familieindsats og forebyggelse, herunder mål, deltagerkreds og tidsplan.
 
I omstillingen er planlagt tre temadrøftelser med følgende overskrifter:
 
 1. Iværksættelse af nye typer af forebyggende familieindsatser sammen familien
 2. Færre anbringelser, kortere varighed og flere anbringelser sker i netværk
 3. Alternativer til dagbehandling så flere elever kan undervises i grundskolen
 
Herefter vil Udvalget for Børn i februar 2016 beslutte handleplan for at nå resultater og målene med omstillingen.
 
Andet møde i omstillingen har været afholdt d. 24. nov. 2015 med temaet ”Nye forebyggende familieindsatser”. På mødet blev der sat fokus på ”Engskovprojektet”, som blandt andet handler om fremskudt sagsbehandling på skole og dagtilbud i kommunens distrikt Engskov. Engskovprojektet er inspireret af den såkaldte Herning/Sverigesmodel, hvor sagsbehandlerne – qua et færre antal sager – arbejder mere præventivt og med tættere opfølgning på indsatserne.
 
Udvalget bedes drøfte foreløbige overvejelser og input til en handleplan for omstillingsarbejdet i 2016.
 
Baggrund
Byrådet besluttede i august 2015 at sætte fire omstillinger i gang, herunder omstillingen ”Familieindsats og forebyggelse”.
 
Udgangspunktet for omstillingen ”Familieindsats og forebyggelse” er at nytænke familieindsatser. Der er brug for nye måder at samarbejde med børn og forældre i udsatte situationer, så effekten af indsatserne kan øges, og flere udsatte børn og unge kan udvikle sig og trives.
 
Målet er at blive bedre til at skabe løsningerne sammen med familien og dens netværk. Hjælp til familier skal endnu i højere grad udvikles sammen med familierne, det nære netværk og det omgivende samfund, som fx frivillige foreninger.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Drøftet.

Referat
Sagsfremstilling8. Orientering om skolernes arbejde med det nye fritidstilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om skolernes arbejde med det nye fritidstilbud tages til efterretning.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn har ønsket at få en orientering om skolernes implementering af
folkeskolereformen.
 
Tredje tema i denne orientering er ”Det nye fritidstilbud”.
 
Folkeskolereformen betyder, at kommunens fritidstilbud skal forandres. En længere skoledag for alle børn medfører, at fritidstilbuddene skal nytænkes, så børnene oplever en sammenhængende dag.
 
Holbæk danner Skoles pejlemærke for det nye fritidstilbud er formuleret således:
SFO’en skaber en ekstra værdi i børnenes skolegang.
 
Det sker ved at:
 
På mødet vil skoleleder Anders Bo Hansen og SFO-leder Charlotte M. Skovgaard fra Elverdamsskolen fortælle og komme med eksempler på skolens indsats i forhold til det nye fritidstilbud. Udvalget bliver præsenteret for skolens rammesætning af indsatsen, herunder organiseringen. Ligeledes vil de to ledere vise og fortælle om konkrete praksiseksempler fra hverdagen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Orienteringen om skolernes arbejde med det nye fritidstilbud er taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling9. Orientering om nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet et nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet. Konceptet indeholder udvalgte nøgletal, som KL forventer sendt til alle landets kommuner 1-2 gange om året. Formålet er at styrke overblikket og videngrundlaget for kommunerne.
 
Det nye nøgletalskoncept
Nøgletallene kommer bredt rundt om skoleområdet, både i forhold til resultater og ressourcer. Nøgletallene falder inden for følgende temaer:
 
 
Forslag til hvordan nøgletallene kan bruges
KL peger på, at nøgletalsoversigten kan supplere kvalitetsrapporten og øvrig ledelsesinformation på folkeskoleområdet. Kvalitetsrapport for Holbæk Kommunens folkeskoler behandler udvalget på møde d. 23. februar 2016.
 
Nøgletallene viser, hvordan hver kommune ligger i forhold til landets øvrige kommuner, samt i forhold til 5 sammenligningskommuner med tilsvarende socioøkonomi (det vil sige sociale og økonomiske forhold, der har betydning for udgifterne på skoleområdet i kommunen).
 
Nøgletallene præsenterer ikke en facitliste for kommunens status og udvikling på folkeskoleområdet, men giver en indikation på, hvor kommunen ligger på forskellige parametre sammenlignet med andre kommuner.
 
Nøgletallene kan fx give anledning til en drøftelse af, hvordan man ligger i forhold til landets øvrige kommuner og i forhold til sammenligningskommuner, og om dette stemmer overens med, hvad man forventede.
 
De tilsendte nøgletal fra KL er vedlagt som bilag i sagen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Orientering om nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet er taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-63376_#3550264_v1_nøgletal - holbæk.pdf
caseno15-63376_#3550265_v1_rettelsesark_udvikling i udgifter pr. elev_kl nøgletalskonept folkeskole..pdf
caseno15-63376_#3550262_v1_brev fra kl om nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet .pdf
caseno15-63376_#3550263_v1_baggrund for og brug af nøgletalskonceptet på skoleområdet.pdf

Bilag

Nøgletal - Holbæk
Rettelsesark_udvikling i udgifter pr. elev_KL nøgletalskonept folkeskole.
Brev fra KL om nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet
Baggrund for og brug af nøgletalskonceptet på skoleområdet


10. Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om status på handleplanen for Familiecentret til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
På deres møde den 24. november 2015 blev Udvalget for Børn præsenteret for en handleplan for Familiecentret. Handleplanen blev udarbejdet for at sikre en god udvikling i Familiecentret – på både kort og længere sigt.
 
Familiecentret i Holbæk Kommune har gennem længere tid oplevet en stigning i antallet af sager, som handler om behov for rådgivning eller indsatser til at hjælpe familier med børn. Det stigende pres har betydet, at der i november 2015 var oparbejdet en pukkel på 85 sager, hvor de lovpligtige børnefaglige undersøger (kaldet § 50 undersøgelser) ikke var gennemført indenfor de påkrævede fire måneder. Der var dog i de sager, hvor det blev skønnet nødvendigt, iværksat indsatser for at støtte barnet og/eller familie. Det var sket i ca. halvdelen af sagerne.
 
Handleplanen for Familiecentret
Handleplanen for Familiecentret består af to dele:

a)
Udvikling på kort sigt: Gennemførsel af de forsinkede § 50-undersøgelser. Dette arbejde skal være afsluttet med udgangen af uge 7 (2016).
b)
Udvikling på lang sigt: Etablering af en ny organisering af arbejdet med underretninger og undersøgelser i Familiecentret, så vi forebygger lignende situationer i fremtiden.

Status primo december
Udvalget for Børn vil hver måned få en orientering om fremdriften i handleplanen.
 
Status primo december 2015 er følgende:
 
Gennemførsel af de forsinkede § 50-undersøgelse
 
Etablering af ny organisering
 
I handleplanen er desuden medtænkt de anbefalinger, som fremkommer i KLKs analyse af det specialiserede område.
Frem til og med uge 7 vil der hver uge blive lagt en status ud på politikerweb, så byrådet har mulighed for at følge udviklingen tæt.
 
Gorm Hjelm Andersen, chef for Alle kan bidrage vil på mødet give udvalget den nyeste status på handleplanen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Orienteringen om status på handleplanen for Familiecentret er taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling11. Orientering om Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. orientering om Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Den 1. oktober 2013 trådte Overgrebspakken i kraft. Overgrebspakken omfatter en række ændringer af servicelovens regler om børn og unge. Overgrebspakkens formål er at forebygge og stoppe overgreb mod børn.
 
Indsatsen er samlet under fire hovedtemaer:

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af Overgrebspakken besluttet, at kommunernes implementering af lovændringerne skulle følges tæt. Målet er at sikre, at de centrale ændringer fører til en tidligere indsats overfor børn og unge, der udsættes for overgreb. Det blev i den forbindelse besluttet, at Ankestyrelsen skal gennemføre en evaluering af kommunernes implementering af reformen et år efter Overgrebspakkens ikrafttræden.
 
Det overordnede formål med Ankestyrelsens evaluering er, at beskrive kommunernes arbejde med at anvende de ændrede regler og herunder beskrive såvel positive erfaringer som oplevede udfordringer.
 
Der foreligger nu en rapport fra Ankestyrelsen om evaluering af kommunernes implementering af Overgrebspakken. Rapporten er vedlagt som bilag i sagen.
 
Som det fremgår af rapporten har undersøgelsen især resulteret i følgende konklusioner til kommunerne:
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Orientering om Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken er taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-63378_#3550278_v1_rapport - ankestyrelsens evaluering af overgrebspakken.pdf
caseno15-63378_#3550277_v1_brev fra ankestyrelsen vedr.evalueringsrapport.docm

Bilag

Rapport - Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken
Brev fra Ankestyrelsen vedr.evalueringsrapport


12. Orientering om udbud af pladser på opholdssteder

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om udbud af pladser på opholdssteder til unge tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udbud af pladser på opholdssteder til unge 15-23 år
Holbæk Kommune er tovholder for et markedsmodningsprojekt i Fællesudbud Sjælland vedrørende udbud af pladser på opholdssteder til unge fra 15-23 år.
 
For de 18-23-årige vedrører udbuddet alene opholdssteder til unge på efterværn.
 
Organisering
Arbejdsgruppen består af medlemmer fra fagpersoner fra Slagelse, Odsherred, Holbæk, Ringsted, Faxe, Solrød, Lejre og Vordingborg kommuner.
 
Styregruppen for rammeaftale Sjælland (RS17) er også styregruppe for dette udbud.
 
Målgruppe
Målgruppen er unge i alderen 15-23 år, som har behov for at bo på et opholdssted, fordi de  er: Dårligt begavede og/eller omsorgssvigtede og/eller ikke kan begå sig i sociale sammenhænge, hverken med jævnaldrende eller andre (kan have ADHD og/eller en autismediagnose og/eller Aspergers syndrom). Målgruppen er endvidere unge, der er omfattet af ovenstående målgruppe, men som også har et misbrug af euforiserende stoffer og evt. alkohol og/eller har begået mindre kriminalitet.
 
I Holbæk Kommune er der ifølge Uddannelse til alle unges beregninger ca. 130 foranstaltninger indenfor målgruppen med en gennemsnitspris på 397.000 kr. pr. foranstaltning.
 
Udbuddets indhold
Udbudsmaterialet vil støtte op om, at det er borgerens behov, der er afgørende for, hvor vedkommende skal bo.
 
Det vil være muligt for både offentlige og private opholdssteder at byde på opgaven.
 
Der vil blive evalueret både på pris og kvalitet.
 
Status
Området forventes udbudt primo 2016. Der er i processen en tæt dialog med Interesseorganisationen for private opholdssteder i Danmark (LOS) og der er i november 2015 holdt to orienteringsmøder for LOS - medlemmer.
 
De offentlige tilbudsgivere vil modtage orientering i samme omfang.
 
Udkast til udbudsmateriale vil komme i offentlig høring.
 
Baggrund
K17 besluttede i 2012 at udbyde botilbud/opholdssteder til:
K17 oprindelige beslutning vedrørte ét samlet udbud af pladser på botilbud/opholdssteder til:
- Personer med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede
- Unge
- Alkoholdemente
 
Beslutningen blev senere ændret til, at der i stedet skulle udarbejdes 3 separate udbud.
 
Udbud af pladser til personer med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede blev afsluttet i foråret 2015.
 
Den primære årsag til at udbyde opholdssteder er, at regionens kommuner har et ønske om at blive klogere på, hvad kommunens penge bliver brugt på. Dvs. det skal være mere gennemsigtigt, hvad opholdsstederne kan tilbyde af kvalitet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Orienteringen om udbud af pladser på opholdssteder til unge er taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-56640_#3532594_v1_notat om ny udbudslov, til bu.docx

Bilag

notat om ny udbudslov


13. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning november 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. udvalget tager den månedlige økonomi – og aktivitetsopfølgning til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
I denne sidste budgetopfølgning for 2015 kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved med at stige, ser ud til at virke. Og vores forventning til de samlede driftsudgifter for 2015 er ikke ændret i forhold til Budgetrevision 3, hvor der blev givet tillægsbevillinger på ca. 56 mio.kr.
 
Det samlede resultat – bundlinjen – betyder, at vi trækker ca. 87 mio. kr. mere op af kassen i forhold til da budgettet blev vedtaget. Vi forventer nu et kassetræk på 162 mio. kr.
 
De væsentligste opmærksomhedspunkter
 
Beskæftigelsesområdet
Økonomien omkring beskæftigelsesindsatsen har i 2015 på den ene side været præget af stabilitet og af den fortsat faldende ledighed. Holbæks kommunes budget for forsikrede ledige, sygedagpenge- og førtidspensionsområdet har holdt igennem hele året.
 
På den anden side har Holbæk gennem det meste af året oplevet store budgetudfordringer på flygtninge, kontant- og uddannelseshjælpsområdet, - og nu senest også på ledighedsydelse og ressourceforløb.
Det er ikke lykkedes at nedbringe antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til den politiske ambition. Herudover har der været en stigning i antallet på jobafklaringsydelse og ressourceforløbsydelse samt personer visiteret til fleksjob. Stigningen skyldes primært sygedagpengereformen og reformen af førtidspension og fleksjob.
 
Udfordringerne omkring den stigende flygtningestrøm er ikke begrundet i, eller en del af denne sammenhæng. Flygtningestrømmen og den udfordring det bringer, er forårsaget af andre, udefra kommende forhold.
Investeringen i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Den stærkere virksomhedskontakt skal skaffe os flere virksomhedsrettede tilbud og det vil komme alle målgrupper til gode. Generelt er der øget fokus på, at der er sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer, som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum.
 
Specialiserede børne- og voksenområde
På det specialiserede børneområde ses fortsat en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning. Holbæk Kommune har senest tabt en ankesag inden for anbringelsesområdet, og det øger udgifterne.

På det specialiserede voksenområde ses fortsat et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Særligt tilgangen til hjerneskadeområdet øger udgifterne. Samtidig ses en tendens til, at andre kommuner trækker deres borgere hjem fra vores tilbud, som betyder at der tomme pladser, og at indtægterne dermed falder.
 
Koncernledelsen har prioriteret, at der bliver sat yderligere fokus på det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Derfor er der nedsat en intern projektgruppe, som skal arbejde med et tættere tværgående sammenhæng og samarbejde mellem kerneopgaveområderne. Det vil blive sat fokus på strukturering af området, forretningsgange og arbejdsgange, optimal systemunderstøttelse samt handleplaner. Styringen af området følges tæt på chef- og koncernledelsesniveau.
 
Kerneopgaverne
Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder.
 
Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet.
 
Tabel 1: Forventet mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne
Mio. kr.
Oprindeligt Budget 2015
Korrigeret Budget 2015
Forventet regnskab november 2015
Forventet afvigelse november 2015
Kerneopgaver
A
B
C
D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier
1.006,6
1.068,8
1.057,3
-11,5
Uddannelse til alle unge
299,4
267,6
263,7
-3,9
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice
988,0
1.017,5
1.027,6
10,1
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg
926,3
997,9
991,1
-6,8
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden
317,5
316,8
319,5
2,8
Total - Kerneopgaver
3.537,7
3.668,5
3.659,3
-9,3
Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Som det ses af tabel 1 forventes der samlet set en relativ mindre afvigelse på kerneopgaverne efter tillægsbevillingerne fra budgetrevision 3. Der er dog stadig udsving indenfor de enkelte kerneopgaveområder.
 
De mange initiativer og handlinger som Koncernledelsen iværksatte for, at imødegå udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Den månedlige økonomi – og aktivitetsopfølgning er taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-14584_#3560046_v1_øa_11_2015-20_ub.pdf

Bilag

Udvalget for Børn: Økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2015


14. Orientering til mødet den 5. januar 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer bliver taget til efterretning:
 
 1. orientering vedr. afslag på rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning i folkeskolen.
 2. orientering om den videre proces med implementering af ny distrikts- og ledelsesstruktur.
 3. orientering om politikertemamøde om Rammeaftale 2017, den 29. april 2016. Se vedlagte bilag.
 4. orientering om udkast til årshjul for Udvalget for Børn. Se vedlagte bilag.
 5. orientering om at chefansvaret for Læring og Trivsel er delt ud på tre chefer indtil ny chef for Læring og Trivsel er ansat.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Orienteringerne er taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-2863_#3549681_v1_invitation til temamøde om rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde..pdf
caseno14-2863_#3563751_v1_udkast til årshjul 2016, udvalget for børn.pdf

Bilag

Invitation til temamøde om rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
Udkast til Årshjul 2016, Udvalget for Børn


15. Eventuelt den 5. januar 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Behandlet.

Referat
Sagsfremstilling