UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

0.10

STARTTIDSPUNKT

24-11-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-11-2015 18:00:00


PUNKTER

120. Godkendelse af dagsorden til den 24. november 2015
121. Beslutning om forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet
122. Beslutning om fordeling af ressourcer til øget læring og trivsel i dagtilbud
123. Beslutning om prioritering af midler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet
124. Beslutning af boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken
125. Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af liggehal i Børnehuset Tusenfryd i Tuse
126. Beslutning om ændring i administrationsgrundlag for aflastning
127. Drøfte opfølgning på omstillingen "Familieindsats og forebyggelse"
128. Orientering om samarbejdet mellem Kildevangens skole og den kinesiske by Quanzhou
129. Orientering om skolernes arbejde med bevægelse i undervisning
130. Orientering om folkeskolernes deltagelse i Schools On The Run
131. Orientering om handleplan for Familiecentret
132. Orientering til mødet den 24. november 2015
133. Eventuelt til mødet den 24. november 2015120. Godkendelse af dagsorden til den 24. november 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 24. november 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling121. Beslutning om forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:
 
 1. beslutter forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede d. 21. oktober 2015 at sende forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet i høring forud for endelig beslutning i byrådet.
 
Forslaget har herefter været i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser samt i kommunens MED-organisation (medarbejderudvalg). Der foreligger nu høringssvar efter endt høring.
 
Forslaget til ny ledelsesstruktur tager afsæt i den distriktsstruktur for skoler og dagtilbud, som byrådet netop har besluttet skal gælde fra 1. august 2016. Her organiseres skoler og dagtilbud i større geografiske områder (4 skole- og dagtilbudsdistrikter).
 
Principper for ny ledelsesstruktur
I forslaget til ny ledelsesstruktur udgør de fire nye skole- og dagtilbudsdistrikter hvert et ”område” med henholdsvis én skole og ét dagtilbud. I hvert af de fire områder er der desuden et administrativt center og et læringsnetværk/center, der betjener hele området.
 
Området ledes af en områdeledelse bestående af to områdeledere, der har et primært ansvar for henholdsvis områdets skole (skolelederen) og områdets dagtilbud. De to områdeledere varetager tilsammen den overordnede strategiske ledelse af området.
 
Indenfor hvert af de fire områder etableres et ”pædagogisk ledelsesteam” bestående af et antal pædagogiske ledere, hvis primære opgave er at varetage den personalemæssige og faglige ledelse med udgangspunkt i områdets samlede opgaveportefølje.
 
På skoleafdelinger og børnehuse med mange medarbejdere vil der være tilknyttet mere end én pædagogisk leder. Tilsvarende kan én pædagogisk leder være tilknyttet flere små enheder med få medarbejdere og/eller lede indenfor både dagtilbud og skole.
 
Det forudsættes, at fordelingen af de ledelsesmæssige opgaver er tydelige og gennemskuelige, herunder at det er tydeligt for forældre (og børn), hvem der har det ledelsesmæssige ansvar for børnehuset eller skoleafdelingen (herunder SFO).
 
Hvad adskiller forslaget til ny ledelsesstruktur fra den nuværende struktur?
Forslaget til en ny ledelsesstruktur er en videreudvikling af den nuværende ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Det som især adskiller forslaget fra den nuværende struktur er, at:
Høringssvarene
Høringssvarene fra forældre- og skolebestyrelserne er vedlagt som bilag i sagen. I høringssvarene er der generelt bemærkninger i forhold til:
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Udvalget for Børn tilkendegav i juni 2015, at en ny ledelsesstruktur tilsammen med en ændret distriktsstruktur i alt skal frigøre 10 mio. kr.., som et led i at opnå de budgetreduktioner byrådet har vedtaget med budget 2015 og overslagsår.
 
De 10 mio. kr. indgår i de 21 mio. kr. byrådet besluttede at finde via arbejdet i omstillingsgruppen om økonomisk og faglig bæredygtige skoler og børnehuse.
 
De 10 mio. kr. forudsættes fordelt således:
 
Ny distriktsstruktur (reduktion i antal distriktsledere og skoleledere)
4,4 mio. kr.
Reduktion i antal ledere (daglige ledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere)
2,5 mio. kr.
Effektivisering af de administrative opgaver
1,0 mio. kr.
Tilpasning af tildelingsmodel til skolerne via reduktion i matrikelbeløbet (grundbeløb pr. afdeling)
2,1 mio. kr.
I alt
10 mio. kr.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Et flertal bestående af Venstre og Socialdemokratiet indstiller, at byrådet beslutter forslaget til ny ledelsesstruktur.
 
Enhedslisten v/ Karen Thestrup Clausen stemte imod, idet Enhedslisten mener, at den ny ledelsesstruktur ikke vil komme til at betyde en stigning i trivslen og læringen i vores skoler og dagtilbud
 
Dansk Folkeparti v/Peter Hansen stemte imod, da Dansk Folkeparti ønsker en alternativt fremlagt løsningsmodel.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-45706_#3514054_v1_høringsmateriale til forslag til ny ledelsesstruktur for holbæk kommunes dagtilbud og skoler.pdf
caseno15-45706_#3514075_v1_dagtilbudsbestyrelser - høringssvar vedr. ledelsesstruktur,.pdf.pdf
caseno15-45706_#3514077_v1_skolebestyrelser - høringssvar vedr. ledelsesstruktur,.pdf.pdf
caseno15-45706_#3513965_v1_udtalelse fra meddialogmøde vedr. forslag til ny ledelsesstruktur.pdf
caseno15-45706_#3514147_v1_med-udvalg, dagtilbud, udtalelser vedr. ledelsesstruktur.pdf
caseno15-45706_#3514151_v1_med-udvalg, skoler, udtalelser vedr. ledelsesstruktur.pdf
caseno15-45706_#3514168_v1_bupl, udtalelse.pdf
caseno15-45706_#3514179_v1_hk, udtalelse.pdf
caseno15-45706_#3514192_v1_holbæk lærerkreds, udtalelse.pdf

Bilag

Høringsmateriale til forslag til ny ledelsesstruktur for Holbæk Kommunes dagtilbud og skoler
Dagtilbudsbestyrelser - Høringssvar vedr. ledelsesstruktur,.pdf
Skolebestyrelser - Høringssvar vedr. ledelsesstruktur,.pdf
Udtalelse fra MEDdialogmøde vedr. forslag til ny ledelsesstruktur
MED-udvalg, dagtilbud, udtalelser vedr. ledelsesstruktur
MED-udvalg, skoler, udtalelser vedr. ledelsesstruktur
BUPL, udtalelse
HK, udtalelse
Holbæk lærerkreds, udtalelse


122. Beslutning om fordeling af ressourcer til øget læring og trivsel i dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter at den øgede bevilling på dagtilbudsområdet på 6 mio. kr. i 2016 fordeles således:


Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen for 2015, at øge den økonomiske ramme til dagtilbudsdrift med netto 5 mio. kr. i 2015 stigende til netto 10 mio. kr. i 2016 og netto 20 mio. kr. i 2017. Efter regulering for forældrebetaling, at dagtilbudsområdet fra 2017 og frem tilføres ca. 24 mio. kr..
Formålet med beslutningen er, at styrke læring og trivsel for børn i dagtilbud – og med det afsæt, at en lang række nationale og internationale undersøgelser viser, at kvaliteten i det pædagogiske tilbud i dagtilbuddet har afgørende betydning for barnets liv. I 2015 er de første 6 mio. kr. anvendt til at øge den daglige bemanding i børnehusene og der skal nu tages stillingen til prioriteringen af de yderligere 6 mio. kr., der er afsat i 2016.
Forslag til fordeling af ressourcer
I en sammenligning med andre kommuner indenfor regionen hører Holbæk Kommune fortsat til en af de kommuner, hvor den daglige bemanding ligger under gennemsnittet. Bemandingen gør det ikke alene, men har alt andet end lige betydning for kvaliteten i det pædagogiske arbejde og mulighederne for, at arbejde med tidlige forebyggende indsatser.
Administrationen foreslår derfor, at 3,5 ud af de 6 mio. kr. anvendes til en generel forøgelse af bemandingen i alle dagtilbud med afsæt i den gennemsnitlige belægning. 
Endvidere foreslås det, at 2 mio. kr. ud af de 6 mio. kr. anvendes til en tidsafgrænset forøgelse af bemandingen i udvalgte børnehuse.
I 2014 blev der besluttet en strategi for Fremtidens Dagtilbud i Holbæk Kommunen. Strategien udspringer af Børne- & ungepolitikken og peger i retning af, hvordan Holbæk Kommunes dagtilbud kan udvikles til højkvalitetsdagtilbud. Som et første skridt i realiseringen af strategien er der sket en gennemgribende revision af de pædagogiske læreplaner, der er efterfulgt af et kompetencegivende forløb for alle medarbejdere, hvor der arbejdes med at tilrettelægge, gennemføre og evaluere læringsforløb. Forløbet finansieres af den bevilling, der er afsat til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.
I forbindelse med det igangværende udviklingsforløb er det blevet tydeligt, at nogle dagtilbud profiterer mere end andre af de udviklingsforløb, der igangsættes, hvorved kvalitetsforskellen mellem dagtilbuddene øges.
Det forslås på den baggrund, at 2 ud af de 6 mio.kr. i 2016 prioriteres til en tidsafgrænset forøgelse af bemandingen i de børnehuse, hvor det f. eks. på baggrund af tilsynet vurderes, at der er brug for en afgrænset fokuseret indsats. Indsatserne designes med udgangspunkt i det enkelte børnehus muligheder og udfordringer. Den forøgede bemanding skal sikre, at der er de fornødne medarbejderressourcer til, at der kan arbejdes intensivt med indsatsen.
Herudover foreslår administrationen, at 0,5 mio. kr. i 2016 anvendes til at øge bemandingen i dagtilbudsdistrikt Engskov, som deltager i et pilotprojekt under overskriften Familie og forebyggelse.
Omdrejningspunktet for projektet er, at sagsbehandlerne via et mere intensivt og målrettet samarbejde med familierne gives større mulighed for at iværksætte en rettidig indsats i familien i samspil med f.eks. dagtilbud og skole. Projektet henter blandt andet inspiration fra Hernings Kommune (det såkaldte Sverigesprojekt). De 0,5 mio. kr. skal være med til at øge dagtilbuddenes handlemuligheder i forbindelse med projektet og dermed skabe mulighed for en endnu mere målrettet indsats for børnene og deres familier. En vurdering af effekten af midlerne indgår i en samlet evaluering af projektet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Byrådet har ved budgetvedtagelsen i 2014 besluttet, at den øgede bevilling til dagtilbuddene skal finansieres af de øvrige politikområder på børne- og ungeområdet.
Den forøgede ramme på 6 mio. kr. i 2016 til dagtilbudsområdet er i 2016 finansieret således:
Folkeskolerne:
Fuld gennemslagskraft af reduktion i skolepædagogers deltagelse i undervisningen (fra 14 til 12 timer ugentlig)
3,3 mio. kr.
Børnekonsulentcenteret
Nedlæggelse af stilling som kommunal læge, samt tilpasning af sundhedspleje og psykologer på baggrund af fald i børnetal 
0,9 mio. kr.
Tandplejen
Mindreforbrug der hidrører fra færre udgifter til specialtandlæger i 2015   
0,8 mio. kr.
Øget indtægt fra forældrebetaling
1,0 mio. kr.
I alt
6,0 mio. kr.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
På MED-dialogmøde afholdt d. 16. november 2015 blevet forslaget til fordeling og finasiering drøftet med repræsentanter fra de faglige organisationer. Referat herfra er vedlagt som bilag i sagen.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-57566_#3513996_v1_15.11.16 - udtalelse fra meddialogmøde anvendelse af dagtilbudsressourcer.pdf

Bilag

15.11.16 - Udtalelse fra MEDdialogmøde anvendelse af dagtilbudsressourcer


123. Beslutning om prioritering af midler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter at 2,3 mio. kr. fra puljen til kompetenceudvikling til dagtilbudsområdet i 2016 anvendes til kompetenceudvikling af medarbejdere med henblik på at understøtte børns sproglige udvikling, samt til understøttelse af målrettede indsatser i et antal dagtilbud.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har i forbindelse med budget 2012 afsat et årligt beløb på oprindeligt 3 mio. kr. til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet. Beløbet er i perioden 2012-14 anvendt til at understøtte kompetenceudviklingsforløb i de otte distrikter, samt fælles indsatser i tilknytning til arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Desuden finansieres udgiften til det pædagogiske tilsyn af beløbet.
I 2015 er hovedparten af midlerne anvendt til gennemførelsen af et kompetencegivende forløb for alle medarbejdere, hvor der arbejdes med at tilrettelægge, gennemføre og evaluere læringsforløb for børn. Forløbet er gennemført i et partnerskab med UCSJ (University College Sjælland) og den 21. november var alle medarbejdere på dagtilbudsområdet samlet til en konference, hvor der blandt andet blev udvekslet viden og erfaringer fra forløbet i de enkelte børnehuse. Konferencen udgør en væsentlig milepæl i forløbet. 
I 2016 arbejdes der videre med de metoder, som medarbejderne har tilegnet sig via det kompetencegivende forløb og der sættes desuden yderligere fokus på dagtilbuddenes arbejde med, at styrke børns sproglige udvikling. Det særlige fokus på sprog skal ses i lyset af den betydning, som sproget har for barnets læring og trivsel. Desuden ved vi fra den seneste kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, at der i sammenligning med landsgennemsnittet er uforholdsmæssigt flere børn i Holbæk Kommune, der har brug for en særlig sproglig understøttelse.
I forbindelse med det igangværende kompetencegivende forløb er det blevet tydeligt, at nogle dagtilbud profiterer mere end andre af de initiativer, der igangsættes, hvorved kvalitetsforskellen mellem dagtilbuddene øges.
Der arbejdes derfor på, at få udviklet forskellige modeller for indsatser, der skal understøtte, at der i alle dagtilbud sker en mærkbar progression i udviklingen af den faglige kvalitet. Indsatsen vil typisk være baseret på læringsforløb, der er tæt forbundet med praksis - og som udvikles i dialog med det pågældende steds medarbejdere og ledere.
Forslag til prioritering af ressourcer
På baggrund af ovenstående forslås det, at de ikke disponerede midler på 2,3 mio. kr. fra puljen til kompetenceudvikling til dagtilbudsområdet primært anvendes til kompetencegivende aktiviteter, der kan kvalificere arbejdet med at understøtte børns sproglige udvikling samt til læringsforløb i udvalgte dagtilbud.
Indsatsen, der er målrettet den sproglige udvikling, understøttes af, at det i forbindelse med Finansloven for 2015 blev besluttet, at tilfører ekstra kvalitetsmidler til dagtilbudsområdet. Midlerne er i 2015 og 16 betinget af, at de anvendes til øget bemanding og med sigte på et specifikt formål. I Holbæk Kommune er ressourcerne prioriteret til bemanding i forbindelse med det fælles kompetencegivende udviklingsforløb og arbejdet med børns sproglige udvikling. I 2015 udgjorde beløbet 2,9 mio. kr..

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling124. Beslutning af boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. den boligsociale helhedsplan for Ladegårdsparken og den kommunale medfinansiering heri bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Der er udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken med virkning for perioden 2016-2020. Det er Holbæk Boligselskab og Landsbyggefonden, der indgår aftalen om en helhedsplan med kommunal anbefaling og medfinansiering.
 
Landsbyggefonden støtter boligsociale helhedsplaner efter bestemte indsatsområder. Helhedsplanen omfatter aktiviteter i forhold til følgende indsatsområder:
 
 
De konkrete aktiviteter på de enkelte indsatsområder er udviklet i et tæt samarbejde mellem Holbæk Boligselskab og relevante kerneområder i Holbæk Kommune. Administrationen vurderer, at helhedsplanen supplerer kommunens sociale og boligsociale indsats på hensigtsmæssig vis.
 
Samtidig har samarbejdsprocessen yderligere fremmet en bred, tværfaglig opbakning til helhedsplanen og det boligsociale arbejde. Det kommende samarbejde udgør således en konkret udmøntning af intentionerne i Holbæk i Fællesskab og den tværgående arbejdsmåde i Holbæk Kommunes nuværende organisation, En stærk Medspiller.
 
Når handlingsplanen er godkendt i byrådet, vil Holbæk Kommune og Holbæk Boligselskab indgå en overordnet samarbejdsaftale. De relevante kommunale kerneområder vil desuden indgå delsamarbejdsaftaler med Holbæk Boligselskab.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Ansøgningen om en helhedsplan for Ladegårdsparken omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejdertimer, der kapitaliseres og indberettes til Landsbyggefonden.
 
Den kommunale medfinansiering udgør i løbet af helhedsplansperioden alt: 1.708.000 kr.
 
Fordelingen af medfinansieringen fordelt på kerneområder fremgår af tabellen (2015-tal):
 
 
2016-2020
Læring og trivsel (indsatsområderne Børn, unge og familie samt Uddannelse, beskæftigelse og erhverv)
747.000
Uddannelse til alle unge (indsatsområderne Børn, unge og familie samt Uddannelse, beskæftigelse og erhverv)
621.000
Alle kan bidrage (indsatsområdet Udsatte grupper)
340.000
(elementerne er afrundet til hele tusinder)
 
De enkelte kerneområder i administrationen har været med til at udpege konkrete indsatser og fastlægge økonomien herfor. Indsatserne er forpligtende for kommunen.
 
Den samlede økonomi for helhedsplanen inklusive Landsbyggefondens tilskud og Holbæk Boligselskabs egen finansiering udgør tilsammen 12.758.000 kroner fordelt over fire år.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboliglovens § 91 a

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Den boligsociale helhedsplan for Ladegårdsparken og den kommunale medfinansiering heri indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-55219_#3496957_v1_helhedsplan for ladegårdsparken.pdf
caseno15-55219_#3497027_v1_budget for helhedsplanen i ladegårdsparken.pdf

Bilag

Helhedsplan for Ladegårdsparken
Budget for helhedsplanen i Ladegårdsparken


125. Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af liggehal i Børnehuset Tusenfryd i Tuse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til udvidelse af eksisterende liggehal i børnehuset Tusenfryd i Tuse. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
I dagtilbudsdistrikt Ved Tuse Næs er antallet af børn i alderen 0-2 år steget til 25, der er derfor et øget behov for plads i børnehuset Tusindfryd. I den forbindelse oprettes en til stue med børn i alderen 0 – 2 år, med en dertil hørende liggehal, hvilke medfører udvidelse af eksisterende liggehal.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Budget:
Beløb:
Tilbud Tømrer
Kr.   70.000
El-arbejde
Kr.   10.000
Bygherreomkostninger
Kr.     7.200
Uforudsete udgifter
Kr.   12.800
I alt
Kr. 100.000
 
Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015. Rådighedsbeløbet er pt. kr. 1.043.000. Såfremt indstillingen godkendes vil der herefter være et rådighedsbeløb på 943.000 kr. i budget 2015

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til udvidelse af eksisterende liggehal i børnehuset Tusenfryd i Tuse.
Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015.

Referat
Sagsfremstilling126. Beslutning om ændring i administrationsgrundlag for aflastning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. ændring i administrationsgrundlaget (serviceniveau) om aflastning sendes i høring forud for endelig politisk beslutning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Sagen var på dagsorden til udvalgets møde i oktober, hvor udvalget udsatte sagens behandling til dette møde. Administrationen har i sagen tilføjet oplysninger om hvor mange familier, som pt. har fået bevilliget aflastning.
 
Forslag til ændret serviceniveau for aflastning
I Holbæk kommune er udgangspunktet for tildeling af aflastning 65 døgn pr år. Det indstilles, at serviceniveauet fremover er:
 
 
Der er mulighed for at veksle bevilgede døgn om til f.eks. en uges sommerferie.
Praksis på døgninstitutioner er ligeledes, at en weekend aflastning begynder fredag eftermiddag og slutter søndag kl. 16.00.
 
Omfanget af aflastningen vil dog altid bero på et individuelt skøn i den enkelte sag.
 
Ændring i administrationsgrundlaget (serviceniveau) sker med virkning pr. 1. januar 2016.
 
Der er pt. 33 familier, som har fået bevilliget aflastning svarende til 65 døgn (det nuværende udgangspunkt for tildeling af aflastning). Der er 11 familier, som får aflastning under 65 døgn, og 23 familier får aflastning over 65 døgn.

Hvad er aflastning?
Aflastning kan gives familier i to forskellige situationer:
 
Et aflastningsforløb kan efter en forudgående børnefaglig undersøgelse bevilges som en foranstaltning efter Servicelovens § 52, såfremt barnet/den unges vanskeligheder kan afhjælpes hermed.
 
Hvis det i overvejende grad er familien og ikke barnet eller den unge, der har behov for aflastning, bevilges i stedet efter Servicelovens § 84, stk. 1, jf. samme lovs § 44. Aflastning efter denne bestemmelse kræver ikke en forudgående børnefaglig undersøgelse.
 
Formålet med aflastning
 
Børn med en funktionsnedsættelse.
Formålet med aflastning er at give forældre tid til eventuelle andre søskende, uden at barnet eller den unge med en funktionsnedsættelse er til stede.
Aflastningsophold er en forebyggende foranstaltning, som skal medvirke til, at barnet/ den unge kan blive hjemme hos forældrene og får en god livskvalitet i opvæksten.
 
Børn i en udsat social situation.
Formålet med aflastning er at støtte forældrene i opdragelsen, herunder styrke barnets forskellige kompetencer.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Familiecentret vurderer, at et ændret serviceniveau vil kunne give en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det sker som et led i Familiecentrets arbejde med at overholde områdets budgetramme i 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Forslaget sendes til høring i handicaprådet forud for endelig beslutning i Udvalget for Børn.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Forslaget om ændring i administrationsgrundlaget (serviceniveau) om aflastning blev forkastet.

Referat
Sagsfremstilling127. Drøfte opfølgning på omstillingen "Familieindsats og forebyggelse"

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter foreløbige idéer til handleplan for omstillingen ”Familieindsatser og forebyggelse” på baggrund af første møde i omstillingen.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn vedtog d. 22. september kommissorium for omstillingen ”Familieindsats og forebyggelse, herunder mål, deltagerkreds og tidsplan.
 
I omstillingen er planlagt tre temadrøftelser med følgende overskrifter:
 
 1. Iværksættelse af nye typer af forebyggende familieindsatser sammen familien
 2. Færre anbringelser, kortere varighed og flere anbringelser sker i netværk
 3. Alternativer til dagbehandling så flere elever kan undervises i grundskolen
 
Herefter vil Udvalget for Børn i februar 2016 beslutte handleplan for at nå resultater og målene med omstillingen.
 
Første møde i omstillingen har nu været afholdt d. 27. oktober 2015 med temaet ”Nye forebyggende familieindsatser”. Udvalget bedes drøfte foreløbige overvejelser og input til en handleplan for omstillingsarbejdet i 2016.
 
 
Baggrund
Byrådet besluttede i august 2015 at sætte fire omstillinger i gang, herunder omstillingen ”Familieindsats og forebyggelse”.
 
Udgangspunktet for omstillingen ”Familieindsats og forebyggelse” er at nytænke familieindsatser. Der er brug for nye måder at samarbejde med børn og forældre i udsatte situationer, så effekten af indsatserne kan øges, og flere udsatte børn og unge kan udvikle sig og trives.
 
Målet er at blive bedre til at skabe løsningerne sammen med familien og dens netværk. Hjælp til familier skal endnu i højere grad udvikles sammen med familierne, det nære netværk og det omgivende samfund, som fx frivillige foreninger.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Byrådet har med budget 2016 besluttet, at omstillingen ”Familieindsats og forebyggelse” skal frigive 9 mio. kr. i budget 2016, som indgår som en del af budgetreduktionerne i 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Drøftet.

Referat
Sagsfremstilling128. Orientering om samarbejdet mellem Kildevangens skole og den kinesiske by Quanzhou

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om samarbejdet mellem Kildevangens skole og den kinesiske by Quanzhou tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
           
Holbæk kommune har en venskabsaftale med den kinesiske by Quanzhou. Quanzhou har ca. 8 millioner indbyggere og er en af de byer, som den kinesiske regering har udpeget blandt Kinas 24 berømte kulturbyer.
 
Venskabsaftalen skal sikre udveksling og vækst i Holbæk indenfor mange områder, hvoraf uddannelse er en af dem. På baggrund heraf arbejder Kildevangens skole med at lave aftaler om udveksling. Det er foreløbig planen, at repræsentanter fra Kildevangens skole besøger Quanzhou samt modtager genbesøg, efterfølgende skal der arbejdes med muligheden for en aftale om udveksling af elever.
 
Skoleleder Kathy Mikkelsen og lærer på Kildevangens skole Line Fuglheim giver en status på samarbejdet og fortæller om formålet og tanker om kommende indhold.
           
For at understøtte og videreudvikle relationer og samarbejder mellem Holbæk kommune og Kina/Ouanzhou afvikles eventen ”Eventyret om silkevejen” i uge 36 i Holbæk. Her vil både skoler og dagtilbud også deltage. Udvalget vil blive orienteret herom på et kommende møde.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Orienteringen er taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling129. Orientering om skolernes arbejde med bevægelse i undervisning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringspunkt

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller:

 1. at orientering om skolernes arbejde med bevægelse i undervisningen tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn har ønsket at få en orientering om skolernes implementering af folkeskolereformen.
 
Andet tema i denne orientering er ”Bevægelse i undervisningen”.
 
Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Det gælder for alle klassetrin. Bevægelsen skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og det skal understøtte læring i skolens fag. Alle former for bevægelse i skolen skal have et pædagogisk sigte.
 
Bevægelse kan indgå i undervisningen på flere måder: Lærerne kan lægge bevægelsessekvenser ind i fagundervisningen for at understøtte den faglige læring og træning. Det kan for eksempel være korte bevægelsesaktiviteter, hvor eleverne er fysisk aktive i løbet af undervisningstiden eller i pauserne. Bevægelse kan være en del af den understøttende undervisning. Bevægelse kan foregå i samarbejde med det lokale foreningsliv, som for eksempel idrætsforeninger eller kulturforeninger, og strække sig over længere tid.
 
På mødet vil skoleleder Per Gjerrild og afdelingsleder Jakob Sjørslev fra Tornvedskolen fortælle og komme med eksempler på skolens indsats i forhold til bevægelse i undervisningen. Udvalget bliver præsenteret for skolens rammesætning af indsatsen, herunder organisering, tid og værktøjer. Ligeledes vil de to ledere vise konkrete eksempler på, hvor de lykkedes med opgaven og også vise, hvor de har udfordringer.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Folkeskoleloven

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Orienteringen er taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling130. Orientering om folkeskolernes deltagelse i Schools On The Run

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller:

 1. at orientering om folkeskolernes deltagelse i Schools On The Run tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Den 16. september 2015 deltog eleverne i udskolingsklasserne sammen med ungdomsuddannelserne i et motions- og uddannelsesarrangement på Stadion. Eventen – der blev kaldt Schools On The Run – blev arrangeret af en selvstændig organisation med teknisk bistand fra Dansk Firmaidræt.
Ud over Folkeskolerne deltog ni forskellige uddannelsesinstitutioner, samt 24 forskellige idrætsforeninger.
Eventen var tilrettelagt med udgangspunkt i et motionsløb, suppleret med idrætsaktiviteter ved de enkelte foreningers plads, samt ungdomsuddannelsernes bod, hvor de præsenterede deres uddannelse. Som afslutning på arrangementet var der en livekoncert.
I alt deltog 2900 unge i arrangementet, heraf gennemførte 2500 selve løbet.
 
Tilbagemeldingen fra deltagerne er, at arrangementet var godt tilrettelagt, det havde været en god dag med aktive og glade unge. Omkring afviklingen, logistik og også formål var der nogle usikkerheder som bør rettes, hvis arrangementet skal gentages. Ved evalueringen den 22. oktober fremgik det også tydeligt, at det er nødvendigt med et klart fokus i arrangementet og en tæt tilknytning til de aktiviteter, som går forud for og følges op med bagefter på skolerne. Arrangørerne har lovet at følge op på og gå i dialog med kommunen om specifikt dette inden en evt. næste gang.
 
Prisen for deltagelse var 100,- kr.pr elev. Dertil kommer bustransporten. Den samlede udgift udgjorde kr. 210.000. Pengene blev finansieret af Holbæk Danner Skole.
 
Schools On The Run er interesseret i at gentage eventen i næste skoleår og beder om en tilkendegivelse fra Holbæk Kommune. Der kan forventes en prisstigning på deltagergebyret. I januar 2016 skal udvalget for børn tage stilling om arrangementet skal gentages i 2016

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Ingen

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Orienteringen er taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling131. Orientering om handleplan for Familiecentret

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om handleplan for Familiecentret tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Familiecentret i Holbæk Kommune har gennem længere tid oplevet en stigning i antallet af sager, som handler om behov for rådgivning eller indsatser til at hjælpe familier med børn.
 
Stigningen kommer især til udtryk ved, at antallet af underretninger (det vil sige henvendelser fra borgere eller medarbejdere om bekymringer for børn og unges udvikling og trivsel) er steget de senere år. Fra 2012 er der sket en stigning på ca. 60 % til 1178 underretninger i 2014 og i 2015 tegner der sig et billede af en yderligere stigning.  
 
Det stigende pres har betydet, at der lige nu er oparbejdet en pukkel på 85 sager, hvor de lovpligtige børnefaglige undersøgelser (kaldet § 50 undersøgelser) ikke er gennemført indenfor de påkrævede fire måneder. Der er dog i de sager, hvor det skønnes nødvendigt, iværksat indsatser. Det er sket i ca. halvdelen af sagerne.
 
På den baggrund har administrationen udarbejdet en handleplan, der både på kort og længere sigt blandt andet skal sikre, at § 50 undersøgelserne gennemføres indenfor den lovpligtige tidsramme.
 
Udgangspunktet for handleplanen er, at de 85 forsinkede undersøgelser er gennemført indenfor de næste tre måneder – og således at det ikke sker på bekostning af nytilkomne sager.
 
Der er allerede nu sket en omprioritering af de samlede ressourcer indenfor både Familiecenteret og Børnekonsulentcenteret, således at der er prioriteret flere ressourcer til arbejdet med de forsinkede sager. Fra årsskiftet ansættes desuden fem nye rådgivere.
 
Fra 1. februar skal hver medarbejder have færre sager og i løbet af foråret skal der arbejdes henimod en ny intern organisering af Familiecenteret i et tæt samspil med medarbejderne og deres faglige organisation.
 
Handleplanen er vedlagt som bilag i sagen.
 
Udvalget for Børn vil hver måned få en orientering om fremdriften i handleplanen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Orienteringen er taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-56926_#3516267_v1_handleplan familiecentret.pdf

Bilag

Handleplan Familiecentret


132. Orientering til mødet den 24. november 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer bliver taget til efterretning:
 
 1. udpegning af skoleledere og distriktsledere i ny distrikts- og skolestruktur.
 2. status på renovering af Engskovskolen, jf. vedlagte bilag.
 3. udvalgets deltagelse i Børne- og unge topmøde i 2016 arrangeret af Kommunernes Landsforening eller andre arrangementer.
 4. status på brug af IT på skolerne, jf. vedlagte bilag.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Orienteringen er udsendt med dagsorden som bilag og pr. mail.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-2863_#3514352_v1_orientering november 2015 .pdf
caseno14-2863_#3515405_v1_notat om brug af it på skolerne.pdf

Bilag

Orientering november 2015
Notat om brug af IT på skolerne


133. Eventuelt til mødet den 24. november 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Punktet bortfaldt.

Referat
Sagsfremstilling