UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-10-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-10-2015 18:00:00


PUNKTER

106. Godkendelse af dagsorden til den 27. oktober 2015
107. Beslutning om ny distriktsstruktur på skole- og dagtilbudsområdet
108. Beslutning om ændring i administrationsgrundlag om aflastning
109. Beslutning om beredskabsplan om forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn
110. Beslutning om nedsættelse af det obligatoriske timetal for elever på Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen
111. Beslutning om ny digital samarbejdsplatform til skoler og dagtilbud
112. Beslutning om samarbejde og udvikling af Holbæk Naturskole
113. Beslutning om nye tiltag i trafiksikkerhedsplan
114. Drøftelse af Plan- og udviklingsstrategi
115. Orientering om skolernes arbejde med synlig læring
116. Orientering om lektiehjælp og faglig fordybelse
117. Orientering om budgetrevision 3
118. Orientering til mødet den 27. oktober 2015
119. Eventuelt til mødet den 27. oktober 2015106. Godkendelse af dagsorden til den 27. oktober 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 27. oktober 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling107. Beslutning om ny distriktsstruktur på skole- og dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:
 
 1. beslutter forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skoler og dagtilbud gældende fra 1. august 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede d. 17. juni 2015 at sende forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skoler og dagtilbud i høring forud for endelig beslutning i byrådet.
 
Forslaget har været i offentlig høring fra d. 3. august 2015 til d. 1. oktober 2015. Der foreligger nu høringssvar efter endt høring.

Forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skole og dagtilbud
Skoleområdet og dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune er i dag opdelt i otte distrikter, hvor der i hvert distrikt er én skole, som består af en eller flere skoleafdelinger og et dagtilbud med et eller flere børnehuse.
 
Forslaget om nye skole- og dagtilbudsdistrikter vil betyde, at der fra 1. august 2016 vil være fire skoledistrikter og fire dagtilbudsdistrikter. Forslaget handler konkret om at følgende distrikter bliver lagt sammen:
 
 
Når skoledistrikterne bliver lagt sammen, er der tale om skolesammenlægninger og dermed en ny skolestruktur og tilsvarende en ny dagtilbudsstuktur. Det vil sige, at de otte skoler bliver til fire skoler. Og de otte nuværende dagtilbud bliver til fire dagtilbud.
 
Forslaget om ny struktur ændrer ikke på antallet af skoleafdelinger og antallet af børnehuse/dagpleje.
 
Børn og forældre: Principper for børnenes placering på de enkelte afdelinger i distriktet ændres ikke ved forslaget. Byrådet har formuleret rammerne i styrelsesvedtægten (hvor blandt andet afstand mellem børnenes bopæl og skoleafdeling er et kriterie). Skolebestyrelsen fastlægger principper for børnenes placering. Det er skolelederen som i sidste ende træffer afgørelsen om, i hvilken klasse (og dermed afdeling) barnet skal gå.
 
Forældre tilbydes i dag som udgangspunkt plads i et dagtilbud inden for det distrikt, hvor man bor i. Ved beslutning om ny distriktsstruktur vil pasningsgarantien tage udgangspunkt i de nye distrikter. Fordelingen af pladser sker dog så vidt muligt i overensstemmelse med forældrenes ønsker.
 
Bestyrelsesstrukturen: Antallet af skolebestyrelser reduceres fra otte til fire svarende til antal skoler/dagtilbud. Ligeledes reduceres antal forældrebestyrelser i dagtilbud fra otte til fire. I en overgangsperiode kan bestyrelserne fra de skoler som lægges sammen fungere sammen indtil udløbet at de enkelte medlemmers valgperiode.
 
Ledelse: Der bliver færre skoleledere og dagtilbudsledere, da antallet af skoler og dagtilbud bliver mindre. Der vil fremover være fire skoleledere og fire dagtilbudsledere svarende til antal skoler og dagtilbud.
 
Høringssvarene
Alle høringssvar kan læses på kommunens hjemmeside og er også vedlagt som bilag. I høringssvarene er der generelt bemærkninger i forhold til:

 
Som bilag er også vedlagt en kort oplistning af tendenser i høringssvarene og et notat, hvor administrationen svarer på spørgsmål rejst i høringssvarene.
 
Baggrund for forslaget
Baggrunden for forslaget udspringer af initiativer igangsat af byrådet inden for det seneste år. Byrådet besluttede med budget 2015 at igangsætte et omstillingsprojekt med det formål at finde løsninger, som sikrer mere læring og bedre trivsel for børn og unge for færre midler. Økonomisk skal projektet bidrage med løsninger til, hvordan udgiften til dagtilbud og skoler inden 2018 kan reduceres med 21 mio. kr. ved blandt andet at mindske udgifter til ledelse og administration. Arbejdet skulle bidrage til at finde alternativer løsninger til mere traditionelle besparelsesforslag på området.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Ny distriktsstruktur betyder en budgetreduktion på 4,4 mio. kr. årligt på skole og dagtilbudsområdet fra 2017 og frem. I 2016 vil budgetreduktionen udgøre 5/12 af beløbet (dvs. de fem måneder fra 1. august til 31. december 2016). Det svarer til, at skole- og dagtilbudsområdet vil have færre udgifter til ledelse, da antallet af skole- og distriktsledere reduceres.
 
Budgetreduktionen indgår som en del af de 21 mio. kr., som byrådet tidligere har besluttet at finde via arbejdet i omstillingen om ”økonomisk og faglig bæredygtige skoler og børnehuse” samt ”større og bedre udskolingsmiljøer”.

Øvrige konsekvenser
 
Ny distriktsstruktur for skoler og dagtilbud er en forudsætning for at realisere det kommende forslag til ny ledelsesstruktur på området. Ny ledelsesstruktur tager afsæt i, at skoler og dagtilbud organiseres i større geografiske områder med henblik på at reducere udgiften til ledelse, samt øge den faglige og økonomiske robusthed.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Et flertal i udvalget bestående af Venstre og Socialdemokratiet indstiller forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skoler og dagtilbud til godkendelse.
 
Peter Hansen, Dansk Folkeparti stemte imod indstillingen og ønsker overordnet mere ro på skole/dagtilbudsområdet.
 
Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten stemte imod indstillingen.  Enhedslisten ønsker i stedet at der gives en merbevilling til området, således at der kan fortsættes med den nuværende struktur – for derigennem at give både skole og dagtilbud ro til arbejdet med, at opfylde ambitionerne i skolereformen. 

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-24615_#3311552_v1_bilag, oversigt over nye distrikter.pdf
caseno15-24615_#3479759_v1_høringssvar, forslag til ny distriktsstruktur på skole- og dagtilbudsområdet..pdf
caseno15-24615_#3479622_v1_15.09.04- referat med-dialogmøde struktur .pdf
caseno15-24615_#3479584_v1_tendenser i høringssvar - forslag til ny distriktsstruktur.pdf
caseno15-24615_#3479489_v1_20151015 svar på spørgsmål rejst i høringssvar.pdf

Bilag

Bilag, oversigt over nye distrikter
Høringssvar, forslag til ny distriktsstruktur på skole- og dagtilbudsområdet.
15.09.04- Referat MED-dialogmøde struktur
Tendenser i høringssvar - forslag til ny distriktsstruktur
20151015 Svar på spørgsmål rejst i høringssvar


108. Beslutning om ændring i administrationsgrundlag om aflastning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. ændring i administrationsgrundlaget (serviceniveau) om aflastning sendes i høring forud for endelig politisk beslutning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Forslag til ændret serviceniveau for aflastning
I Holbæk kommune er udgangspunktet for tildeling af aflastning 65 døgn pr år. Det indstilles, at serviceniveauet fremover er:
 
 
Der er mulighed for at veksle bevilgede døgn om til f.eks. en uges sommerferie.
Praksis på døgninstitutioner er ligeledes, at en weekend aflastning begynder fredag eftermiddag og slutter søndag kl. 16.00.
 
Omfanget af aflastningen vil dog altid bero på et individuelt skøn i den enkelte sag.
 
Ændring i administrationsgrundlaget (serviceniveau) sker med virkning pr. 1. januar 2016.
 
Hvad er aflastning?
Aflastning kan gives familier i to forskellige situationer:
 
Et aflastningsforløb kan efter en forudgående børnefaglig undersøgelse bevilges som en foranstaltning efter Servicelovens § 52, såfremt barnet/den unges vanskeligheder kan afhjælpes hermed.
 
Hvis det i overvejende grad er familien og ikke barnet eller den unge, der har behov for aflastning, bevilges i stedet efter Servicelovens § 84, stk. 1, jf. samme lovs § 44. Aflastning efter denne bestemmelse kræver ikke en forudgående børnefaglig undersøgelse.
 
Formålet med aflastning
 
Børn med en funktionsnedsættelse.
Formålet med aflastning er at give forældre tid til eventuelle andre søskende, uden at barnet eller den unge med en funktionsnedsættelse er til stede.
Aflastningsophold er en forebyggende foranstaltning, som skal medvirke til, at barnet/ den unge kan blive hjemme hos forældrene og får en god livskvalitet i opvæksten.
 
Børn i en udsat social situation.
Formålet med aflastning er at støtte forældrene i opdragelsen, herunder styrke barnets forskellige kompetencer.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Familiecentret vurderer, at et ændret serviceniveau vil kunne give en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det sker som et led i Familiecentrets arbejde med at overholde områdets budgetramme i 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
 
Forslaget sendes til høring i handicaprådet forud for endelig beslutning i Udvalget for Børn.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Sagen tages af og sættes på dagsorden til næstkommende møde.

Referat
Sagsfremstilling109. Beslutning om beredskabsplan om forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. beredskabsplan om forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn besluttede på mødet i september, at der i beredskabsplanen skal indarbejdes tidsfrister i forhold til tilbagemelding og opfølgning på underretninger mm.. Administrationen har indarbejdet udvalgets kommentarer, og planen foreligger nu til godkendelse.
 
 Formål
”Beredskabsplan om forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge” skal formidle viden om forebyggelse og beskrive konkrete handleveje. Planen skal bidrage til, at medarbejdere og ledere kender egen rolle og ansvar samt ved, hvordan man skal håndtere bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.
 
Planen skal endvidere formidle kommunens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb i Holbæks dag- og døgntilbud samt skoler.
 
Beredskabsplanen skal medvirke til:
 
I forbindelse med Overgrebspakken har SISO - det nationale videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn - udarbejdet retningslinjer for kommunernes lovpligtige beredskabsplan. Administrationen har lagt sig tæt op af de anbefalinger, der er udstukket fra SISO.
 
Beredskabsplanen har afsæt i de 4 pejlemærker fra Børne og Ungepolitikken i Holbæk og er udarbejdet med tæt kobling til de øvrige strategier i Læring og Trivsel.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167849
Lovgivningen til beskyttelse af børn mod overgreb træder i kraft 1. oktober 2013. Det betyder, at alle kommuner skal have et skriftligt dokumenteret beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge jf. Servicelovens § 19, stk. 5.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-46496_#3465899_v1_20151009 beredskabsplan .pdf

Bilag

20151009 Beredskabsplan


110. Beslutning om nedsættelse af det obligatoriske timetal for elever på Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. godkender ansøgning om at nedsætte det obligatoriske timetal for elever fordelt på 22 hold fordelt på afdelingerne Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen i Børnespecialcenter 2.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med skolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning i fagundervisningen.
Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling.
 
Godkendelse gives som udgangspunkt for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning.
Skolebestyrelsen vil altid skulle afgive en udtalelse, inden der kan træffes beslutning om at afkorte skoledagen.
 
Ledelsen i Børnespecialcenter 2 har anmodet byrådet om tilladelse til at nedsætte det ugentlige obligatoriske timetal for deres elever med henholdsvis 2 timer i indskolingen, 3 timer på mellemtrinnet og 2 timer i udskolingen.
 
Det drejer sig om 22 hold på 5 – 10 elever, fordelt med 10 hold på Ladegårdsskolen og 12 hold på Hjortholmskolen. Børnespecialcenter 2 har sendt en individuel ansøgning for hvert af de 22 hold.
 
Generelt er begrundelserne for ansøgningerne:
 
Det er fagcentrets vurdering, at en nedsættelse af børnenes obligatoriske undervisningstimetal på de specifikke hold er en forsvarlig pædagogisk ordning.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
 
Børnespecialcenter 2s bestyrelse tilslutter sig anmodningen fra skolen. Dette fremgår af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 28. september 2015:
 
”Skolebestyrelsen udtaler fuld opbakning til ansøgningen og stiller sig gerne til rådighed, hvis der er behov for yderligere understregning af ønsket.”

Lovgrundlag – link
 
Folkeskoleloven
§ 16 b. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i § 14 b, stk. 1, nr. 1, og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling111. Beslutning om ny digital samarbejdsplatform til skoler og dagtilbud

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune tilslutter sig det fælleskommunale udbud af en digital samarbejdsplatform på skole- og dagtilbudsområdet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kommunernes Landsforening (KL) har i henvendelse til borgermestrene bedt landets kommuner om, at tage stilling til, om de vil tilslutte sig et fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform (brugerportalsinitiativ) til både skoler og dagtilbud.
 
Baggrund
Regeringen og KL indgik i 2014 en aftale om et fælles brugerportalsinitiativ på folkeskoleområdet. Initiativet skal understøtte målene i folkeskolereformen og bringe den digitale folkeskole videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen.
 
Aftalen betyder, at kommunerne frem mod skolestart i 2016/2017 skal anskaffe brugervenlige løsninger, der understøtter kommunikations- og læreprocesser i folkeskolen. Det omfatter dels en samarbejdsplatform, som blandt andet skal afløse det eksisterende SkoleIntra (som nu udfases), og dels en læringsplatform, som skal understøtte folkeskolens kerneprocesser i form af elevernes læring og det pædagogiske personales tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af læringsforløb.
 
Hvordan arbejdes der med digitalt samarbejde og læring lige nu?
Alle skoler har været tilsluttet en fælles aftale omkring SkoleIntra, der er en samarbejdsplatform som benyttes på hele folkeskoleområdet. SkoleIntra skal afløses af en ny samarbejdsplatform, der skal sikre en bedre og tidssvarende kommunikation og samarbejde bl.a. mellem skole og hjem.
 
I Holbæk kommune er vi langt med den digitale udvikling på folkeskoleområdet. Vi har siden august 2013 implementeret et driftssikkert netværk på alle enheder og brugen af IT i en læringssammenhæng.
 
Hvad kommer Brugerportalsinitiativet til at betyde for Holbæk Kommune?
Kravene til en fælles brugerportal er et led i et fagligt løft i folkeskolen, som stiller nye krav til kommunen. Der er tale om to platforme: 1) samarbejdsplatform og 2) læringsplatform.
Denne sag omhandler alene samarbejdsplatformen, da skoleområdet i Holbæk Kommune i dag har en læringsplatform, som dog skal videreudvikles i forhold til de kommende krav.
 
Samarbejdsplatformen skal afløse det nuværende SkoleIntra og har fokus på kommunikation og videndeling mellem alle målgrupper (medarbejdere, ledere, børn, forældre) i folkeskolen og dagtilbud via en samlet indgang for alle. Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune også tilslutter dagtilbudsområdet den nye digitale samarbejdsplatform, da det er med til at understøtte læring og videndeling på tværs af de to områder.   
 
Kommunernes IT fællesskab (KOMBIT) vil stå for fælles udbud af samarbejdsplatformen, men kommunerne vil få mulighed for at sammensætte brugergrænsefladen i forhold til vores forskellige målgrupper og formål. Holbæk Kommune forpligter sig på tilslutning i en 8 årig periode.
 
Hvis Holbæk Kommune ikke tilslutter sig det fælles brugerportalinitiativ, skal Holbæk Kommune selv stå for udbud, procesledelse, udvikling og implementering af en digital samarbejdsplatform.
 
Forventet tidsplan
KOMBIT forventer, at løsningen vil være stillet til rådighed på skoleområdet for alle kommuner efter sommerferien 2018, såfremt samarbejdsaftalen indgås inden den 20. november 2015. Det er for skoleområdet ikke muligt at tilslutte sig brugerportalen efterfølgende. Implementeringen på dagtilbudsområdet forventes påbegyndt umiddelbart efter, at samarbejdsplatformen er udbredt og i stabil drift på alle folkeskoler.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Baseret på materialet fra KL er det administrationens vurdering, at merudgiften til samarbejdsplatformen vil betyde en merugift på 300.000 kr. årligt på skoleområdet, og at tilslutningen på dagtilbudsområdet prismæssigt vil være på niveau med den løsning kommunen i dag arbejder med på området.
 
Den forventede merudgift på skoleområdet skyldes dels, at prisen på den nuværende løsning (SkoleIntra) har været fastfrosset siden 2006 – og dels at den ny portal skal kunne væsentligt mere end SkoleIntra kan i dag. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at udviklingen af SkoleIntra stort set har ligget stille de sidste 10 år.      

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-53229_#3476754_v1_borgmesterbrev om tilslutning til fælleskommunalt udbud.pdf
caseno15-53229_#3476755_v1_baggrund og løsningsbeskrivelse_ samarbejdsplatformen.pdf.pdf

Bilag

Borgmesterbrev om tilslutning til fælleskommunalt udbud
Baggrund og løsningsbeskrivelse_ Samarbejdsplatformen.pdf


112. Beslutning om samarbejde og udvikling af Holbæk Naturskole

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:
 
 1. tager status på samarbejdsaftalen til efterretning.
 2. godkender, at der arbejdes videre med etableringen af en Dyrehave.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune indgik i foråret 2011 en aftale med Nordvestsjællands Produktionsskole (herefter NVPRO) om udlån af naturskolefaciliteterne. Formålet med aftalen er, at det tilstræbes, at skabe mulighed for fremtidig drift og vedligehold af matriklen, herunder naturformidlingstilbud i den tidligere naturskoles lokaler og arealer. NVPRO låner naturskolefaciliteterne vederlagsfrit mod, at kunne gennemføre indtægtsdækket virksomhed på stedet.
 
Den oprindelige aftale var gældende indtil 1. juli 2013, men med mulighed for forlængelse. I december 2014 blev der indgået en forlængelse af aftalen, hvormed aftalen er forlænget til d. 1. april 2022. Forlængelsen af aftalen bygger på de samme forudsætninger som den oprindelige aftale.
 
Holbæk Kommune giver NVPRO et tilskud på 500.000 kr. årligt, hvilket dækker at kommunens skoler fortsat kan modtage naturvejledning/naturskoleundervisning.
Skolerne i Holbæk kommune benytter Naturskolen i relation til den enkelte klasses undervisning. Den enkelte lærer booker et forløb i dialog med Naturskolen, og har dermed den direkte kontakt. Der er ikke en samlet registrering af antallet af forløb på den enkelte skole eller samlet i Fagcenteret for Læring og Trivsel. Det påhviler Naturskolen at registrere en samlet optælling af forløb og gøre opmærksom på, hvis skolerne ikke benytter de afsatte ressourcer optimalt. Der er ikke lavet en tilfredshedsundersøgelse af tilbuddet.
Naturskolen skal herudover bidrage til skolernes arbejde med Åben Skole med forløb som både forholder sig til Fælles mål i bl.a. natur & teknik samt udnytter Naturskolens ressourcer til en varieret skoledag. Samtidig skal Naturskolen fremadrettet involveres i arbejdet med at Kultur og Natur skal være en aktiv del af alle børns liv. Naturskolen bidrager med minimum et arrangement, der offentliggøres i Kulturbogen, der udleveres til alle 5-årige og deres forældre.
En succesfuld drift af Naturskolen fordrer et godt samarbejde mellem NVPRO, Holbæk Kommune og øvrige interessenter i og omkring Ladegårdsskovene. Der arbejdes løbende på at sikre og udvikle den nødvendige samarbejdsorganisation samt fordele roller og ansvar mest hensigtsmæssigt.
Dyrehave
NVPRO mener at de nuværende rammer og bygninger begrænser muligheden for at skabe et attraktivt naturskoletilbud. I forbindelse med arbejdet med Naturvejledning på Holbæk Naturskole, pasning af dyr og den erfaring der er indsamlet i øvrigt, har NVPRO gjort sig overvejelser om, hvilke muligheder der er for at udvikle og udvide denne vejledning, og samtidig løfte området som et rekreativt område for både de fastboende og turister.
 
På baggrund af ovenstående har NVPRO foreslået at der arbejdes videre med et projekt, hvor et større område indhegnes med et hegn og der etableres færiste m.m.. Den eksisterende hegning af de mindre folde skal nedlægges således, at dyrene vil kunne færdes frit i området og således omdanne området til en dyrehave.
 
Projektet kan udvides dels med køb af omkringliggende arealer, formidlings- og oplevelsesbygninger, opdaterede og udvidede toiletforhold, flere og bedre parkeringspladser, observationsplatforme og skjul, Porte, oplysningstavler/QR-koder.
 
 
Der er nedsat en projektorganisering med deltagelse af NVPRO og Holbæk Kommune. Såfremt der er opbakning til det fortsatte arbejde, så inddeles projektet i minimum 3 faser, hvor første fase er at få afdækket, hvorvidt der kan ske en indhegning af det nuværende område, hvori Naturskolen er placeret. De følgende faser indeholder en udvidelse af hegningen samt evt. opførelse af nye bygninger, formidlingspunkter samt udvidelse af infrastruktur.
 
På nuværende tidspunkt afdækkes, hvad det kræver at lave en ansøgning til Naturstyrelsen vedr. tilladelse til at opføre hegningen. Samtidig arbejdes der på en proces for at sikre involvering af øvrige interessenter i og omkring Ladegårdsskovene.
 
Sagen genfremsættes til politisk behandling når det konkrete projekt foreligger.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
 
Såfremt det politisk besluttes, at igangsætte projektet med etableringen af dyrehaven, så vil der være behov for kommunal medfinansiering. På nuværende tidspunkt estimeres det, at fase 1 medfører en samlet omkostning på ½ mio. kr. til hegn, opsætning, færiste m.m. Finansieringen af projektet forventes håndteret i en samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune, investor/partner, evt. flere samt NVPRO som udførende. Det nuværende oplæg til samarbejdsaftalen fordrer en kommunal finansiering på 40 % af den samlede udgift. Der er ikke afsat midler i det nuværende budget. En kommunal finansiering vil dermed kræve prioritering indenfor det nuværende budget.  

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
 
Holbæk Kommune har udarbejdet en juridisk vurdering, af hvorvidt kommunen lovligt kan indgå i den skitserede konstruktion. Det vil være en grundlæggende forudsætning for at yde støtte til projektet, at NVPRO og kommunen sikrer sig, at en dyrehave er en lovlig aktivitet for produktionsskolen at drive. Det skal derfor være en forudsætning for støtte og leje, at NVPRO indestår for, at anvendelsen ikke er i strid med offentlig regulering, herunder rammerne for udøvelse af produktionsskolevirksomhed. Hvis dette er tilfældet, har Holbæk Kommune mulighed for at støtte produktionsskolen, jf. produktionsskolelovens § 9, stk. 6 og 7, ligesom en dyrehave ligeledes er en lovlig kommunal aktivitet, som kommunen også kan medvirke til.
 
Det bør overvejes, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold til, at kommunen er ejer af arealet. Tilsvarende bør det overvejes, om kommunen ønsker at drive videre med en dyrehave, hvis Produktionsskolen senere ønsker at lade den ophøre. Hvis muligheden ønskes holdt åben, bør dette medgå af aftalegrundlaget”

Sagshistorik, henvisninger
 
9. februar 2011: Punkt 12 – Udlån af naturskolefaciliteter til NVPRO

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Bjarne Kongsted erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandling af punktet
 
 
1. Status på samarbejdsaftalen tages til efterretning
 
2. Det kan for indeværende ikke indstilles godkendt, at der arbejdes videre med etablering af en dyrehave. Forud herfor ønskes der information om antal besøgende samt information om skolernes vurdering af det leverede indhold.

Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Udvalget indstiller at orienteringen om samarbejdsaftalen tages til efterretning.
 
Udvalget kan ikke indstille, at der arbejdes videre med etableringen af en Dyrehave. Udvalget ønsker en opgørelse over brugen af Naturskolen, samt at der gennemføres en brugerundersøgelse.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-49277_#3463864_v1_notat_naturskolen_oktober 2015.pdf.pdf

Bilag

Notat_Naturskolen_oktober 2015.pdf


113. Beslutning om nye tiltag i trafiksikkerhedsplan

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. tidligere udkast til trafiksikkerhedsplan opdateres med de nyeste tal og statistikker, borgerinddragelse med særlig fokus på skolebestyrelserne samt en tryghedsundersøgelse.

Alternativ indstilling
 
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Alternativ: Trafiksikkerhedsplan 2014 – 2020 opdateres med hensyn til uheldskortlægning og analyser med tal fra 2010 - 2015. Eller,
 2. Alternativ: Trafiksikkerhedsplan 2014 – 2020 sendes i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen
 
Beskrivelse af sagen
Trafiksikkerhedsplanen vil blive byrådets arbejdsredskab for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde, herunder prioritering af anlægsmidler.
 
For at sikre, at der altid er den bedste trafiksikkerhed på kommunens veje besluttede byrådet den 15. maj 2013 at revidere den eksisterende trafiksikkerhedsplan for 2008. Den 5. november 2014 besluttede Økonomiudvalget at arbejdet med Trafiksikkerhedsplanen udsættes til omstillingsgrupperne på børneområdet har tilendebragt deres arbejde.
 
Administrationen anbefaler, at den foreliggende trafiksikkerhedsplan opdateres med en række nye tiltag. Den foreliggende trafiksikkerhedsplan (Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2014 – 2020) har følgende indhold:
 
Status: Trafiksikkerhedsplanen beskriver den nuværende situation, på baggrund af uheldsstatistik. Statistikken er baseret på tal fra 2008 – 2012.
 
Målsætning: Målet er at nedbringe antallet af trafikulykker på kommunens veje. Målsætningen følger Færdelssikkerhedskommisionens målsætning, hvilket betyder, at ”Antallet af personskader på kommunevejene skal reduceres med mindst 50 % frem til 2020 med udgangspunkt i 2010”. Planen indeholder yderligere et mål om halvering af personskader for de lette trafikanter, samt at ændre status på farlige skoleveje fra farlige til sikre skoleveje.
 
Indsatsområder: Trafiksikkerhedsplanen beskriver hvordan Holbæk Kommune forventer at kunne nå målene. Indsatsområder vil være:
 
· Ulykkesbelastede lokaliteter
· Farlige skoleveje
· Funktionstilpasset indretning af vejene
· Spritulykker
· Landzoneulykker
· Unge mænd mellem 18-24 år
· Ældre
· Venstresvingsulykker og bagendekollisioner
· Planlægning og datagrundlag.
 
Handleplan: Indsatsområderene er beskrevet og prissat med overslagsbeløb.
 
Nye tiltag:
 
Det anbefales, at Trafiksikkerhedsplanen suppleres med følgende tiltag:
 
1. Opdatering af datagrundlaget for Trafiksikkerhedsplanen, så grundlaget er 2010 – 2014, samt tilgængelige tal fra 2015. I den foreliggende trafiksikkerhedsplan er grundlaget 2008 – 2012.
2. Inddragelse af skolebestyrelserne, for at følge op på de eksisterende forhold vedrørende sikre skoleveje, som er et fokuspunkt i planen. Den 5. november 2014 besluttede ØKU at udsætte planen til efter omstillingsgrupperne på børneområdets arbejde
3. Tryghedsundersøgelse. Ikke alle uheld registreres, ligesom brugen af registreringer og statistik ikke fortæller om borgernes oplevede tryghed i trafikken. Administrationen får ofte henvendelser der er begrundet i utryghed. Dette kan medføre, at nogen fravælger f.eks. cyklen som transportmiddel. Ved at gennemføre en tryghedsundersøgelse blandt borgerne får Holbæk Kommune mulighed for at afdække de områder/strækninger borgerne opfatter som utrygge, og som administrationen ikke har kendskab til gennem statistik eller henvendelser (det vurderes, at kun 5 % af alle uheld med cyklister bliver registreret, jf. undersøgelser fra Aalborg Universitet), og dermed styrke grundlaget for kommunens indsats på det trafiksikkerhedsmæssige område. Dette kan gøre ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, hvor fra resultaterne efterfølgende analyseres. Der vil i undersøgelsen være et øget fokus på sikre skoleveje og cykelstier.

Beskrivelse af alternativ indstilling
 
Alternativ 1: Det anbefales, at den foreliggende trafiksikkerhedsplan opdateres med de nyeste uheldsstatistikker. Det betyder, at planen opdateres med tal fra 2013, 2014 samt tilgængelige tal for 2015. På baggrund af ovennævnte opdatering sendes planen i offentlig høring, hvor skolebestyrelserne kan inddrages. Resultatet af den offentlige høring kan være, at planen skal tilrettes med nye analyser og prioriteringer. Dette svarer til ovenstående punkt 1, under Nye tiltag.
 
Alternativ 2: Den foreliggende trafiksikkerhedsplan sendes i offentlig høring, hvor skolebestyrelserne kan inddrages. Resultatet af den offentlige høring kan være, at planen skal tilrettes med nye analyser og prioriteringer.

Økonomiske konsekvenser
 
Omkostningerne til yderligere undersøgelser, jf. hovedindstillingen, vil være mellem 150.000 – 200.000 kr. Følges den alternative indstilling vil en opdatering af planen koste 75.000 kr. Tiltagene finansieres med resterende midler fra konto til udarbejdelse af kommuneplan.

Øvrige konsekvenser
Høring
 
Høring og borgerinddragelse i forbindelse med Trafiksikkerhedsplanen vil variere alt efter beslutningen.
 
Hvis hovedindstillingen følges vil skolebestyrelserne blive involveret direkte i arbejdet med trafiksikkerhedsplanen, lige som tryghedsundersøgelsen vil involvere kommunens borgere direkte.  Efterfølgende skal trafiksikkerhedsplanen, indeholdende nye tiltag, politiske behandles med henblik på, at beslutte om planen skal sendes i en offentlig høring.
 
Hvis alternativ indstilling 1 følges, anbefales det at inddrage skolebestyrelserne i løbet af den offentlige høring. Ligeledes skal trafiksikkerhedsplanen, indeholdende nye tiltag, efterfølgende behandles politisk med henblik på, at beslutte om planen skal sendes i en offentlig høring.
 
Hvis alternativ indstilling 2 følges, anbefales det at inddrage skolebestyrelserne i løbet af den offentlige høring.
 
Det anbefales at høringsperioden sættes til 8 uger, så bestyrelser, foreninger og borgere kan behandle det på deres møder. Der er ikke krav til høringsperiodens længde.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
 
Byrådet 15. maj 2013, 88: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4335&agendaType=Referat
 
Udvalget for Klima og Miljø 24. september 2013, 100: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4411&agendaType=Referat
 
Udvalget for Klima og Miljø 27. maj 2014, 38: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4586&agendaType=Referat
 
Udvalget for Klima og Miljø 28. oktober 2014, 97: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4691&agendaType=Referat
 
Økonomiudvalget 5. november 2014, 191: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4710&agendaType=Referat

Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Udvalget indstiller, at hovedindstillingen godkendes.

Referat
Sagsfremstilling114. Drøftelse af Plan- og udviklingsstrategi

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn

Drøftelsessag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. opdateringen af pejlemærket Uddannet til fremtiden fra Plan- og Udviklingsstrategien bliver drøftet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn skal drøfte en opdatering af Plan- og udviklingsstrategiens pejlemærke Uddannet til fremtiden. Herunder om de nuværende delmål stadig er brugbare og i, hvilket omfang de eventuelt skal opdateres.
 
Formålet med opdateringen af Plan- og udviklingsstrategien er, at Byrådet, får diskuteret en række vigtige strategiske spørgsmål om kommunens langsigtede udvikling.
 
Byrådet fastslog ved deres drøftelse i juni 2015, at der er tale om en opdatering af Plan- og udviklingsstrategien, og derfor vil det overordnede indhold og målene i den strategi som Byrådet vedtog i april 2012 som udgangspunkt ikke blive ændret markant.
 
Den oprindelige strategi fra 2012 indeholder 8 overordnede pejlemærker: Engageret medborgerskab, uddannet til fremtiden, gode byer at leve i, attraktive steder at flytte til, et sundere liv, flere job, ansvar for fremtiden og en samlet kommune med by og land.
 
På Byrådets temamøde i juni 2015, var der enighed om at reducere de oprindelige 8 overordnede temaer til 7, idet de to temaer Gode byer at leve i og Attraktive steder at flytte til bliver slået sammen. Da disse to temaer, sammen med temaet En samlet kommune med by og land, er meget tværgående ønskede Byrådet at have en fælles drøftelse af dem, hvilket de havde på temamødet i Byrådet den 9. september 2015. Derudover besluttede Byrådet, at de resterende temaer skal drøftes i de relevante udvalg i løbet af efteråret.
 
Plan- og Udviklingsstrategien er forløberen for kommuneplanen, som fastsætter arealanvendelsen i hele kommunen. Det betyder, at Plan-og udviklingsstrategien påvirker den efterfølgende planlægning.
 
En overordnet strategi 
Plan- og udviklingsstrategien skal være helhedsorienteret og sammentænke den fysiske planlægning med økonomiske aspekter og bæredygtighed. Det er her, Byrådet kan fastlægge de vigtigste og overordnede politiske pejlemærker for en langsigtet udvikling i Holbæk Kommune. I en tid, hvor der er mange emner på den kommunale dagsorden, er det vigtigt, at Byrådet får mulighed for at prioritere de mest aktuelle og vigtigste strategiske spørgsmål og temaer.
 
Strategien er Byrådets svar på kommunens strategiske udfordringer og skal ses som et bindeled mellem visionen og fremtidige politikker. Politikkerne går mere i dybden med et enkelt område, og følges op af udviklingsplaner med konkrete handlinger. Plan- og Udviklingsstrategien er langsigtet og tværgående og har fokus på politiske valg og pejlemærker.
 
Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og ”En stærk medspiller” har forenklet organisationen og sat fokus på den forskel kommunen skal gøre for og med borgere og virksomheder. De 6 kerneopgaver er i høj grad inspireret af de oprindelige 8 temaer i Udviklingsstrategien. Den nye organisering, der udspringer af kerneopgaverne, skal derfor også opfattes som et udtryk for, hvordan Holbæk Kommune gennem arbejdet med kerneopgaverne aktivt understøtter temaerne fra Plan- og udviklingsstrategien.
 
På samme vis som Plan- og udviklingsstrategien er forbundet til kerneopgaverne, er den også forbundet til de effektmål som Byrådet vedtog i juni. Effektmålene er således med til at give en pejling på, om Holbæk Kommune udvikler sig på den måde som Byrådet har tiltænkt i Plan- og udviklingsstrategien.
 
Borgerinddragelse
For at give borgerne mulighed for at komme med input til Plan- og udviklingsstrategien vil der blive afholdt et borgermøde eller lignende i løbet af efteråret. Fællesskaberne er, i samarbejde med interesserede repræsentanter fra lokalområderne, ved at planlægge processen og arbejder på at finde en dato i begyndelsen af oktober. Byrådet vil modtage en invitation, når programmet er fastlagt.
 
Holbæks nabokommuner vil også blive inddraget idet omfang det giver mening. Helt konkret er der blevet igangsat et arbejde for at se om samarbejdet mellem Holbæk, Roskilde og Lejre kan optimeres.
 
Arbejdet med Plan- og Udviklingsstrategien skal også sikre, at byrådet får udbygget forståelsen for planlægning, bæredygtighed og planlægningsredskaber og forbereder arbejdet med den næste kommuneplan.
 
Formelle krav
I følge planloven skal kommunerne i løbet af første halvdel af byrådsperioden lave en strategi for de kommende års udvikling af kommunen og den kommende kommuneplanrevision. Kommunerne skal også lave en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. I forlængelse heraf udarbejdes den næste kommuneplan. Denne strategi kalde ofte en Planstrategi eller en Plan- og Agenda 21-strategi, men navnet er ikke fastsat i loven. Proces og fokus skal tilpasses de aktuelle behov og vilkår, der er i de enkelte kommuner.
 
Plan- og Udviklingsstrategien fungerer både som Planstrategi og Agenda 21-strategiBeskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
 
Den juridiske baggrund for projektet er planloven, der beskriver krav til indhold og borgerinddragelse.Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Drøftet.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-24950_#3306996_v1_udviklingsstrategi.pdf.pdf
caseno15-24950_#3435284_v1_pus - kernepgaver - effektmål.docx.docx
caseno15-24950_#3456712_v1_pus - uddannet til fremtiden.docx.docx

Bilag

Udviklingsstrategi.pdf
PUS - Kernepgaver - Effektmål.docx
PUS - Uddannet til fremtiden.docx


115. Orientering om skolernes arbejde med synlig læring

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringspunkt

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller:

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn har ønsket at få en orientering om skolernes implementering af folkeskolereformen.
 
Første tema i denne orientering er ”Synlig læring”.
 
Synlig læring – eller som det også kaldes: ”Målstyret undervisning” – er en betegnelse for et skifte fra fokus på undervisningens aktiviteter til fokus på det børnene skal have lært.
 
Traditionelt har lærerens spørgsmål til sin egen planlægning været: ”Hvad skal vi lave?” Med målstyret undervisning erstattes spørgsmålet med: ”Hvad skal børnene lære?
Dette skifte er efter de flestes mening det egentligt nye i folkeskolereformen. Selv om målstyret undervisning ikke er direkte nævnt i lovteksterne, så er forskere og fagfolk enige om, at skiftet fra læringsaktivitet til læringsudbytte er den mest effektive måde at indfri folkeskolereformens ambitioner om at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel.
 
På mødet vil skoleleder Jørgen Scandorff og afdelingsleder Vicki Frederiksen fra Sofielundskolen fortælle og komme med eksempler på skolens indsats i forhold til synlig læring. Udvalget bliver præsenteret for skolens rammesætning af indsatsen, herunder organisering, tid og værktøjer. Ligeledes vil de to ledere vise konkrete eksempler på, hvor de lykkedes med opgaven og også vise, hvor de har udfordringer.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling116. Orientering om lektiehjælp og faglig fordybelse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om lektiehjælp og faglig fordybelse til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Inden sommerferien 2015 var lektiehjælp og faglig fordybelse et frivilligt tilbud på alle landets skoler. Tilbuddet skulle placeres om eftermiddagen i ydertimerne og skulle ugentligt tilbydes i 2 timer i indskolingen, 3 timer på mellemtrinnet samt 2 timer i udskolingen.
 
Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane Nørby har i starten af juli 2015 underskrevet en bekendtgørelse om ikrafttræden af de nye regler om lektiehjælp og faglig fordybelse. Alle skolerne i Holbæk lever nu op til den nye bekendtgørelse.
 
Bekendtgørelsen indebærer, at fra skoleåret 2015/2016 ophører lektiehjælp og faglig fordybelse som frivillig aktivitet, og det bliver dermed en obligatorisk og integreret del af skoledagen.
 
Fremover er der ikke længere krav om, at lektiehjælp og faglig fordybelse skal gives i et vist antal timer og ligge som en særskilt blok om eftermiddagen i ydertimerne. Derimod er der nu krav om, at alle børn ugentligt samlet skal have 30 timer i indskolingen, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen. Lektiehjælp og faglig fordybelse skal være en del af en sammenhængende skoledag.
 
Det er den enkelte skole, der inden for de kommunale rammer skal beslutte, hvordan lektiehjælp og faglig fordybelse skal integreres i skoledagen. I Holbæk har der på skolerne været en indfasning af obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse frem mod efterårsferien.
 
Ændringen medfører bl.a. en ekstra ansættelse af lærerressourcer på to af kommunens skoler, mens de øvrige skoler har flyttet rundt på de på forhånd planlagte ressourcer for at kunne tilbyde obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse til alle elever jf. de nye regler.
 
Skolerne arbejder med lektiehjælp og faglig fordybelse ud fra de lokale behov, nogle steder helt nede i de enkelte teams, hvilket giver et varieret udbud af lektiehjælp og faglig fordybelse.
 
Eksempler på indsatser på forskellige niveauer:
 
Det skal fremhæves, at skolerne fortsat arbejder med udvikling af den sammenhængende skoledag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling117. Orientering om budgetrevision 3

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager budgetrevision 3 pr. september 2015 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.
 
Navnlig på driften ses forbedring på flere politikområder og samlet set forventer Koncernledelsen, at der på driften skal bruges ca. 33 mio. kr. mindre end ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.
 
Forbedringen er resultatet af alle de initiativer og handlinger, der er sat i værk til at håndtere udfordringerne på driften og lidt medvind på beskæftigelsesområdet. Der er behov for, at Koncernledelsen fortsat skal have forstærket fokus på alle udfordringerne.
 
De væsentligste opmærksomhedspunkter
 
Indtægterne
Holbæk Kommune får samlet færre indtægter i form af skat og tilskud. Det er sammensat af; tilbagebetaling af både grundskyld og beskæftigelsestilskud for 2014 og 2015 som de væsentligste. I modsat retning får vi et tilskud til modtagelse og integration af flygtninge. Samet set får vi ca. 15 mio. kr. mindre.
 
Driftsudgifterne
Integrationsindsatsen (flygtninge)
På integrationsområdet er det stadig de flere flygtninge vi skal modtage, i størrelsesordenen 180 – 225 personer, i 2015. Her forventer vi fortsat at skulle bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret.

De to initiativer på integrationsområdet – muligheden for at benytte kommunens tomme boliger til indkvartering samt etablering af tværgående projektorganisation med henblik på en helhedsorienteret indsats – kører på højtryk.
 
Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har i forhandlingen om kommunernes økonomi for 2016 aftalt, at der skal igangsættes et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet. Det skal sikre, at kommunernes mulighed for en god integration af de nytilkomnes flygtninge styrkes.
 
Kontant- og uddannelseshjælp
På området for passiv kontant- og uddannelseshjælp ses fortsat en tendens, hvor antallet af borgere er stigende. Her forventer vi nu, at bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret.

Investering i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Det er en handling der omfatter flere målgrupper og som går på tværs af indsatser. Det fulde udbytte af investeringen er endnu ikke realiseret.
 
Det forventes, at det stigende antal borgere som modtager passiv kontant- eller uddannelseshjælp vil give udfordringer med, at indfri de vedtagne målsætninger på de to omstillingsprojekter, ”Alle kan bidrage” og ”Uddannelse til alle”, som netop skulle reducere forbruget. Det er der taget højde for i budget 2016.
 
Generelt er der et øget fokus på, at der er en sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum.
 
Specialiserede børne- og voksenområde
På det specialiserede børneområde ses en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning og på det specialiserede voksenområde ses et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud.
Her forventer vi nu, at bruge ca. 27 mio. kr. mere end budgetteret.
 
KL’s konsulentvirksomhed (KLK) udarbejder en analyse af hele det specialiserede område. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for ændringer af det specialiserede socialområde.
 
Kerneopgaverne
 
Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder.
 
Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet.
 
Tabel 2.3: Forventet mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne
Mio. kr.
Oprindeligt Budget 2015
Korrigeret Budget 2015
Forventet regnskab september 2015
Forventet afvigelse september 2015
Kerneopgaver
A
B
C
D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier
1.006,6
1.068,9
1.053,3
-15,6
Uddannelse til alle unge
299,4
247,0
264,4
17,4
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice
988,0
991,2
1.016,5
25,3
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg
926,3
978,2
998,8
20,6
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden
317,5
316,2
319,0
2,9
Total - Kerneopgaver
3.537,7
3.601,4
3.652,0
50,6
Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Som det ses af tabel 2.3 forventes der relativt store afvigelser på en del af kerneopgaverne og dermed på store velfærdsområder, med et samlet forventet merforbrug på 50,6 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med de omstillinger og reduktioner som allerede er besluttet og billedet er, at der er udfordringer med at få realiseret nogle af omstillingerne og budgetreduktionerne.
 
De mange initiativer og handlinger, til imødegåelse af udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-930_#3478595_v1_br_3_2015-20_ub.pdf

Bilag

BR_3_2015-20_UB.pdf


118. Orientering til mødet den 27. oktober 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer bliver taget til efterretning:
 
 1. folkeskolernes deltagelse i to udviklingsforløb, som er støttet af A P Møllerfonden. Bilag er vedlagt.
 2. handleplan for arbejdet med bedre udskolingsmiljøer behandles i Udvalget for Børn i februar 2016.
 3. navn til nyt børnehus i Jyderup. Børnehuset har fået navnet ”Galaxen”.
 4. politiske møder arrangeret af Kommunernes Landsforening.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-2863_#3479354_v1_20151008 a p møllerprojekterne i skoleåret 2015-16.pdf

Bilag

20151008 A P Møllerprojekterne i skoleåret 2015-16


119. Eventuelt til mødet den 27. oktober 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
Intet.

Referat
Sagsfremstilling