UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

1B/0.10

STARTTIDSPUNKT

22-09-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-09-2015 18:00:00


PUNKTER

94. Godkendelse til dagsorden 22. september 2015
95. Beslutning om mål og tidsplan for omstillingen Familieindsats og forebyggelse
96. Beslutning om høring af ny ledelsesstruktur
97. Beslutning om beredskabsplan om forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge
98. Godkendelse af mødeplan for 2016
99. Drøftelse af principper for bæredygtige skoler og dagtilbud
100. Orientering om årsrapport for tilsyn med undervisning på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
101. Orientering om handleplan for Kildevangens Skole
102. Orientering om klassedannelsen for skoleåret 2015-16
103. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning
104. Orientering til mødet den 22. september 2015
105. Eventuelt til mødet den 22. september 201594. Godkendelse til dagsorden 22. september 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 22. september 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 22-09-2015
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling95. Beslutning om mål og tidsplan for omstillingen Familieindsats og forebyggelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. kommissorium for omstillingen Familieindsats og forebyggelse godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på deres møde i august oplæg til omstillingen ”Familieindsats og forebyggelse”. Byrådets økonomiske ambition for omstillingen er, at omstillingen skal kunne frigive 9 mio. kr. i budget 2016, som indgår som en del af budgetreduktionerne i 2016.
 
Udvalget for Børn skal vedtage kommissorium for omstillingen herunder mål, deltagerkreds og tidsplan.
 
Der foreligger nu kommissorium til beslutning i udvalget (er vedlagt som bilag i sagen). Kommissoriet er gengivet i kort form nedenfor.
 
Baggrund:
Omdrejningspunktet for omstillingen er at nytænke familieindsatser. Der er brug for nye måder at samarbejde med børn og forældre i udsatte situationer, så effekten af indsatserne kan øges, og flere udsatte børn og unge kan få et hverdagsliv, som ligner alle andres.
 
Hvad gør vi i omstillingen?    
Vi går nye veje sammen med forældre og børn. Hjælp til familier skal i højere grad ske i samskabelse mellem kommune, børn, forældre, det nære netværk og det omgivende samfund - frivillige foreninger, fritidsliv mm.
 
Formål:
 
Effekter af omstillingen:
 
Arbejdsform og emner:
Der arbejdes med følgende 3 emner i omstillingen:
 1. Iværksættelse af nye typer af forebyggende familieindsatser sammen familien
 2. Færre anbringelser, kortere varighed og flere anbringelser sker i netværk
 3. Alternativer til dagbehandling så flere elever kan undervises i grundskolen
 
I omstillingen arbejdes der med de 3 emner sammen med de involverede familier. Familiernes oplevelse af arbejdet inddrages i temadrøftelser enten ved at familien selv deltager eller via forudgående interview med familien. Familiens nærmiljø (idrætsforeninger, boligselskaber, netværk) inddrages i muligt omfang.
 
Tidsplan:
Oktober 2015 – Januar 2016: Fra okt. til jan. holdes tre temadrøftelser (et for hver af de tre emner), hvor Udvalget for Børn inviterer deltagere, som er involveret i aktiviteter i de tre emner. Det er medarbejdere, ledere, familier, netværk, repræsentanter fra fritids- og kulturområdet, videnpersoner uden for kommunen (andre kommuner, organisationer eller forskningsinstitutioner).
 
Februar 2016: Udvalget for Børn beslutter handleplan for omstillingen.
August 2016: Udvalget for Børn drøfter status på omstillingsarbejdet.
December 2016: Udvalget for Børn følger op på resultater og effekter af omstillingen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 22-09-2015
 
Et flertal af udvalget godkendte indstillingen.
 
Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten stemte imod begrundet i de økonomiske besparelser, der er forbundet med omstillingen. Specifikt er Enhedslisten meget bekymrede for den måde hvorpå skoler og dagtilbud selv skal finansiere specialtilbud på.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-46312_#3440726_v1_udkast kommissorium omstillingen familieindsats og forebyggelse - september 2015.pdf

Bilag

Udkast kommissorium omstillingen familieindsats og forebyggelse - september 2015


96. Beslutning om høring af ny ledelsesstruktur

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet sendes i høring forud for endelig beslutning i byrådet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Udvalget for Børn behandlede den 2. juni 2015 et forslag til en ny ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler. Et flertal i udvalget besluttede, at der inden en egentlig høring, ønskes en yderligere inddragelse af distrikts- og skoleledere med henblik på at belyse fordele og ulemper ved det fremsatte forslag samt en vurdering af mulige alternativer.
 
Der er efterfølgende sammen med skole- og distriktslederne arbejdet videre med et forslag til en ny ledelsesstruktur – og byrådet er på temamødet den 19. august, hvor distrikts- og skoleledere deltog, præsenteret for hovedlinjerne i forslaget.
 
Formålet med en ny ledelsesstruktur
Formålet med en ny ledelsesstruktur er at få skabt en robust, fleksibel og bæredygtig struktur, der understøtter, at alle børn i kommunens dagtilbud og skoler indgår i et sammenhængende læringsforløb i hele deres dagtilbuds- og skoletid.
 
Byrådet har desuden forudsat, at en ny ledelsesstruktur tilsammen med en ændret distriktsstruktur kan frigøre 10 mio. kr.. De 10 mio. kr. indgår i de 21 mio. kr., som byrådet tidligere har besluttet at finde via arbejdet i omstillingsgruppen om økonomisk og faglig bæredygtige skoler og børnehuse.
 
Forslaget til ny ledelsesstruktur er baseret på, at byrådet til november beslutter at ændre den nuværende distrikts- og skolestruktur fra otte til fire dagtilbuds- og skoledistrikter. Forslaget om ændringen af distriktsstrukturen er i øjeblikket til høring frem til den 1. oktober.
 
Hvad adskiller nærværende forslag fra det tidligere forslag fra den 2. juni?
Sammenlignet med det forslag til ny ledelsesstruktur, som udvalget behandlede den 2. juni, så er nærværende forslag blandt andet kendetegnet ved:
 
 
Principper for ny ledelsesstruktur
I forslaget til ny ledelsesstruktur udgør de fire nye skole- og dagtilbudsdistrikter hvert et ”område” med henholdsvis én skole og ét dagtilbud. I hvert af de fire områder er der desuden et administrativt center og et læringsnetværk/center, der betjener hele området.
 
Området ledes af en områdeledelse bestående af to områdeledere, der har et primært ansvar for henholdsvis områdets skole (skolelederen) og områdets dagtilbud. De to områdeledere varetager tilsammen den overordnede strategiske ledelse af området.
 
Indenfor hvert af de fire områder etableres et ”pædagogisk ledelsesteam” bestående af et antal pædagogiske ledere, hvis primære opgave er at varetage den personalemæssige og faglige ledelse med udgangspunkt i områdets samlede opgaveportefølje.
På skoleafdelinger og børnehuse med mange medarbejdere vil der være tilknyttet mere end én pædagogisk leder. Tilsvarende kan én pædagogisk leder være tilknyttet flere små enheder med få medarbejdere og/eller lede indenfor både dagtilbud og skole.
Det forudsættes, at fordelingen af de ledelsesmæssige opgaver er tydelige og gennemskuelige, herunder at det er tydeligt for forældre (og børn), hvem der har det ledelsesmæssige ansvar for børnehuset eller skoleafdelingen (herunder SFO).
 
Hvad adskiller forslaget til ny ledelsesstruktur fra den nuværende struktur?
Forslaget til en ny ledelsesstruktur er en videreudvikling af den nuværende ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Det som især adskiller forslaget fra den nuværende struktur er, at:
 
Tidsplan for ny ledelsesstruktur
Tidsplanen for etableringen af ny ledelsesstruktur følger tidplanen for forslaget til ny distriktsstruktur. Det betyder, at den ny ledelsesstruktur træder i kraft med fuld virkning fra den 1. august 2016, såfremt forslaget vedtages.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Byrådet har forudsat, at en ny distriktsstruktur for skole og dagtilbud og en kommende ny ledelsesstruktur skal frigøre 10 mio. kr., som vil indgå i de budgetreduktioner, byrådet har vedtaget med budget 2015 og overslagsår.
 
De 10 mio. kr. forudsættes fordelt således:
 
Ny distriktsstruktur (reduktion i antal distriktsledere og skoleledere)
4,4 mio. kr.
Reduktion i antal ledere (daglige ledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere)
2,5 mio. kr.
Effektivisering af de administrative opgaver
1,0 mio. kr.
Tilpasning af tildelingsmodel til skolerne (ved indførelse af større distrikter kan matrikelbeløbet (grundbeløb pr. afdeling) nedsættes)
2,1 mio. kr.
I alt
10 mio. kr.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
 
Forslaget sendes til høring i skole- og forældrebestyrelser. 

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 22-09-2015
 
Et flertal i udvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at begrundelsen for besparelsen på de 2,1 mio. kr. fra skolernes tildelingsmodel i det endelig høringsmateriale ændres til: ”Tilpasning af tildelingsmodel til skolerne via reduktion i matrikelbeløbet (grundbeløb pr. afdeling)”.
 
Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten stemte imod, da den foreslåede ændring af ledelsesstrukturen vil skabe dårligere arbejdsmiljø for alle personalegrupper og på den måde arbejde imod opfyldelse af målene for det samlede børneområde.
 
Peter Hansen, Dansk Folkeparti stemte imod, da Dansk Folkeparti overordnet ønsker mere ro på skole/dagtilbudsområdet.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-45706_#3439900_v1_20150917 notat - ny ledelsesstruktur for skoler og dagtilbud .pdf

Bilag

20150917 Notat - Ny ledelsesstruktur for skoler og dagtilbud


97. Beslutning om beredskabsplan om forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. beredskabsplan om forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Formål
”Beredskabsplan om forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge” skal formidle viden om forebyggelse og beskrive konkrete handleveje. Planen skal bidrage til at medarbejdere og ledere kender egen rolle og ansvar og ved, hvordan man skal håndtere bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.
Planen skal endvidere formidle kommunens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb i Holbæks dag- og døgntilbud samt skoler.
 
Beredskabsplanen skal medvirke til:
 
I forbindelse med Overgrebspakken har SISO – det nationale videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn, udarbejdet retningslinjer for kommunernes lovpligtige beredskabsplan. Administrationen har lagt sig tæt op af de anbefalinger, der er udstukket fra SISO.
 
Beredskabsplanen har afsæt i de 4 pejlemærker fra Børne og Ungepolitikken i Holbæk, og er udarbejdet med tæt kobling til de øvrige strategier i Læring og Trivsel.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lovgivningen til beskyttelse af børn mod overgreb træder i kraft 1. oktober 2013. Det betyder, at alle kommuner skal have et skriftligt dokumenteret beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge jf. Servicelovens § 19, stk. 5.
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167849

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 22-09-2015
 
Sagen tages af og genfremsættes på næstkommende møde, da der er et ønske om, at der indarbejdes tidsfrister i forhold til tilbagemelding og opfølgning på underretninger mm.. 

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-46496_#3440608_v1_20150915 beredskabsplan - forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn.pdf

Bilag

20150915 Beredskabsplan - forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn


98. Godkendelse af mødeplan for 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
             
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget godkender mødeplan for 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 13.00-16.00 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:
 
Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lov om kommuners styrelse, § 20.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 22-09-2015
 
Udvalget godkendte forslaget til mødeplan med den bemærkning, at tidsrammen ændres til kl. 13:00-18:00.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-45580_#3429665_v2_forslag til politisk mødekalender 2016.pdf

Bilag

Forslag til politisk mødekalender 2016


99. Drøftelse af principper for bæredygtige skoler og dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter udkast til dialogværktøjet ”Bæredygtige skoler og dagtilbud”.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn drøftede på møde i juni 2015 udkast til dialogredskab om bæredygtige skoler og dagtilbud. Udvalget besluttede her, at administrationen skulle udarbejde et nyt oplæg til drøftelse. 
 
Der forelægger nu et nyt udkast, hvor også dagtilbud indgår. Dialogredskabet består af en række indikatorer på faglig og økonomisk bæredygtighed. Der er oplistet en række opmærksomhedspunkter, som kan danne udgangspunkt for en dialog om, hvornår en skole eller dagtilbud er økonomisk og faglig bæredygtig. Udkast til dialogredskab er vedlagt som bilag.
 
Udkastet er udarbejdet af Fagcenter for Læring og Trivsel i tæt samarbejde med skole- og dagtilbudsledere.
 
Udvalget bedes drøfte om udkast til dialogredskab ”Bæredygtige skoler og dagtilbud” er anvendeligt i den videre dialog med skole – og dagtilbudsbestyrelserne – og derved kan indgå på et kommende temamøde med bestyrelserne.
 
Baggrund
Byrådet besluttede med budget 2015 at sætte et omstillingsprojekt i gang med det formål at finde løsninger, som sikrer mere læring og bedre trivsel for børn og unge for færre penge. Konkret skal der i omstillingen findes løsninger til, hvordan udgifter til skoler og dagtilbud kan reduceres med 21 mio. kr. inden 2018.
 
Der har fra februar til juni 2015 været nedsat to omstillingsgrupper ”Bæredygtige skoler og dagtilbud” og ”Større og bedre udskolinger”. Her har byrådspolitikkere sammen med borgere, medarbejdere og ledere drøftet, hvordan børn og unge bedre rustes til at tage en ungdomsuddannelse – og hvordan vi bedst sikre at skoler og dagtilbud er fagligt og økonomiske bæredygtige.
 
Et af debatemnerne har handlet om at lægge skoleafdelinger sammen for at øge faglig og økonomiske bæredygtighed. I den sammenhæng har flere deltagere efterlyst en nærmere definition af hvad bæredygtighed er.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 22-09-2015
 
Drøftet.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-26114_#3440741_v1_20150915 udkast til dialogværktøj bæredygtige skoler og dagtilbud.pdf

Bilag

20150915 Udkast til dialogværktøj Bæredygtige skoler og dagtilbud


100. Orientering om årsrapport for tilsyn med undervisning på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om tilsynsrapport for skoleåret 2014-2015 for undervisning på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Tilsynet har udarbejdet årsrapport for:
 
En intern skole er et specialundervisningstilbud, der er knyttet til et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted (døgn). Undervisningen finder sted inden for folkeskolelovens rammer.
 
I Holbæk kommune er der aktuelt 13 interne skoler. Én af skolerne er kommunal, mens de øvrige er selvejende institutioner med undervisningsoverenskomst med Holbæk Kommune. Én intern skole er lukket i løbet af skoleåret.
 
Rapporten omhandler perioden 1/8 2014 til 31/7 2015.
 
Fokusområder 2014 - 2015
Tilsynet har bl.a. haft fokus på følgende fokusområder:
 
Fokusområder 2015 – 2016
 
Det er tilsynets opfattelse, at børn og unge, der modtager specialundervisning på Holbæk kommunes interne skoler, får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen under hensyn til deres behov og udfordringer.
 
Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Tilsynet udføres i henhold til Undervisningsministeriets ”Manual om tilsyn med specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder” og ”Bekendtgørelse (nr. 702) om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder”, dateret 23/06/2014.
 
Tilsynet er både en vejledning og en kontrolforanstaltning, der bl.a. skal sikre, at undervisning i dagbehandlingstilbud står mål med, hvad der almindeligvis tilbydes og kræves i folkeskolen. Endvidere er det i Holbæk kommune besluttet, at tilsynet godkender skolernes undervisningsbudget.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 22-09-2015
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-46494_#3440782_v1_årsrapport 2014 - 2015.pdf

Bilag

Årsrapport 2014 - 2015


101. Orientering om handleplan for Kildevangens Skole

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. orientering om handleplan for Kildevangens skole tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Ved udvalgsmødet i august blev udvalget orienteret om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets kvalitetstilsyn af Kildevangens skole
 
Kildevangens Skole er blevet udtaget til tilsyn, fordi skolen to år i træk har socioøkonomiske referencer for 9.-klassesprøverne, der er -0,5 eller derunder og samtidig er signifikante. (se bilag)
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er i den forbindelse opmærksom på, at skolen inden for de seneste år har været inde i en sammenlægningsproces. På baggrund af Kvalitetsrapport 2014 er styrelsen for Undervisning og Kvalitet desuden opmærksom på, at der på kommunalt plan er iværksat en række initiativer med henblik på at forbedre elevernes faglighed og sikre, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan.
 
Samlet set vurderer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet dog, at skolens resultater skal forbedres jævnfør ovenstående og kontakter derfor Holbæk kommune igen i begyndelsen af 2016 for at følge op på det lokale arbejde med at forbedre skolens resultater.
 
Skoleleder Kathy Mikkelsen orienterer på mødet i Udvalget for Børn om den iværksatte handleplan for Kildevangens skole. Indsatser de sidste to år og nye initiativer i dette skoleår vil indgå i orienteringen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 22-09-2015
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling102. Orientering om klassedannelsen for skoleåret 2015-16

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om klassedannelsen pr. 5. september på folkeskolerne for skoleår 2015-16 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med vedtagelsen af skolestrukturen i 2012 besluttede byrådet, at Udvalget for Børn hvert år orienteres om, hvilke klasser der oprettes i hvilke afdelinger.
Notatet for klassedannelsen skoleåret 2015-16 blev fremlagt til orientering på udvalgsmødet i april.
 
Efter aftale med Udvalget for Børn skulle notatet i skoleåret 2015-16 opdateres pr. 5. september til orientering i udvalget.
 
Opdateret notat med oversigt over klassedannelsen pr. 5. september er vedlagt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 22-09-2015
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-46109_#3432219_v1_skolernes notat om klassedannelse 2015-16.doc

Bilag

Skolernes notat om klassedannelse 2015-16


103. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da budget 2015 blev vedtaget i oktober sidste år.
 
Halvårsregnskabet viste flere store udfordringer på driften. Denne opfølgning, som har afsæt i august tal, viser, at de udfordringer vi har, er vokset.
 
Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
 
Koncernledelsen har fortsat et stort og forstærket fokus på alle udfordringer. Der er overblik over områder med merforbrug og der er sat initiativer i gang, som reducerer merforbruget. Denne opfølgning viser, at der er behov for at skrue op for den indsats, som skal modvirke øget merforbrug.
 
Udvalget for Børn
 
Vi forventer et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.
 
Det forventede mindreforbrug, på tværs af Udvalget for Børn, består af forventede mindreforbrug på politikområde 4 og 5 og det vil sige på skoler og dagtilbud, mens der på politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov, forventes et samlet merforbrug.
 
Ved denne Økonomi- og Aktivitetsopfølgning er det kun myndighed på politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov, der har udarbejdet nyt estimat til de forventede udgifter i 2015.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 22-09-2015
 
Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015 er taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-14584_#3438807_v1_øa_08_2015-20_ub.pdf.pdf

Bilag

ØA_08_2015-20_UB.pdf


104. Orientering til mødet den 22. september 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer bliver taget til efterretning:
 
 1. orientering om lærere og pædagogressourcer (bemanding) i 0. klasse i skoleår 2015-16.
 2. orientering om valgfag i udskolingen i folkeskolerne.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 22-09-2015
 
Orientering om lærere og pædagogressourcer (bemanding) i 0. klasse i skoleår 2015-16 udsendes til udvalget.
 
Orientering om valgfag er taget til efterretning
 
Desuden er der orienteret om:
· Folkeskolernes mulighed for, at søge dispensation for omlægning af deltagelse i konfirmationsforberedelse til understøttende undervisning
· Udvalgets mulighed for deltagelse i KLs halvdagsinspirationsmøde om samarbejde med forældre om børns læring i dagtilbud og folkeskole.

Referat
Sagsfremstilling105. Eventuelt til mødet den 22. september 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 22-09-2015
 
Intet.

Referat
Sagsfremstilling