UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-08-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-08-2015 18:00:00


PUNKTER

79. Godkendelse af dagsorden til den 25. august 2015
80. Temadrøftelse om bedre udskolingsmiljøer
81. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2016 i kommuner og regionsråd
82. Beslutning om kommunale valgfag i folkeskolen 2015-16
83. Beslutning om anlægsbevilling til flytning af SFO2 i Jyderup
84. Beslutning om tilkøb af produktionskøkken til det nye børnehus i Jyderup
85. Orientering om analyse af muligheder for at flytte børnehus og skoleafdeling sammen
86. Orientering om skolereformen på kommunens skoler
87. Orientering om indsatser for ordblinde børn
88. Orientering om digital portal til at fremme børns læring på en ny måde
89. Orientering om kvalitetstilsyn på Kildevangens skole
90. Orientering til mødet den 25. august 2015
91. Eventuelt til mødet den 25. august 201579. Godkendelse af dagsorden til den 25. august 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 25. august 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Dagsorden godkendt.

Referat
Sagsfremstilling80. Temadrøftelse om bedre udskolingsmiljøer

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 1. udvalget drøfter arbejdet med bedre udskolingsmiljøer på baggrund af anbefalingerne fra omstillingsgruppen ”Større og bedre udskolingsmiljøer”.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet besluttede med budget 2015 at igangsætte et omstillingsprojekt med det formål at finde løsninger, som sikre mere læring og bedre trivsel for børn og unge for færre midler.
 
I foråret 2015 har der været nedsat to omstillingsgrupper, hvor medarbejdere, ledere, bestyrelsesrepræsentanter, borgere og uddannelsesinstitutioner har deltaget.
 
Anbefalinger fra omstillingsgruppen
Omstillingsgruppen Større og bedre udskolingsmiljøer har arbejdet med gode rammer og kvalitet i udskolingen. Særligt udskolingen skal understøtte eleverne i at blive parate til at indgå i et ungdomsuddannelsesforløb og skal give dem en viden om arbejdsmarkedet.
 
I opsamlingen fra omstillingsgruppens arbejde er der udarbejdet en række anbefalinger til at skabe bedre udskolingsmiljøer – som i overskriftsform lyder:
 
Øget og udbygget samarbejde så det også favner erhvervslivet, nye former for vejledningsaktiviteter og udvikling af praktikforløb.
 
Flere valgmuligheder, mere tydelige læringsmål og uddannelsesmål for den enkelte gerne koblet til kontaktlærerordninger. Flere målrettet tilbud med fokus på faglige miljøer for alle unge, større undervisningsdifferentiering - niveaudeling i forløb, linjer / profiler.
 

Temadrøftelse
Udvalget for Børn har på møde i juni 2015 peget på, at anbefalingerne fra omstillingsgruppen skal indgå i det videre arbejde med at skabe bedre udskolingsmiljøer i folkeskolen (7. klasse – 9. klasse samt 10. klasse).

I udvalgets temadrøftelse deltager konsulenter fra ”Uddannelse til alle unge” og ”Læring og Trivsel”, som giver status på de aktiviteter, der pt. er sat i gang for at skabe bedre udskolingsmiljøer i folkeskolens ældste klasser (7. kl - 10. kl.). I præsentationen opsummeres de anbefalinger, som omstillingsgruppen er kommet med. På den baggrund bedes udvalget drøfte det videre politiske arbejde med bedre udskolingsmiljøer i folkeskolen herunder sammenhængen til ungdomsuddannelserne.
 
Alt materiale og opsamlinger fra omstillingsgruppens arbejde kan læses på kommunens hjemmeside. Som bilag i sagen er også vedlagt opsamlinger fra debatten i omstillingen.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Udvalget drøftede arbejdet med bedre udskolingsmiljøer på baggrund af anbefalingerne fra omstillingsgruppen ”Større og bedre udskolingsmiljøer”.
 
På baggrund af drøftelsen udarbejder administrationen forslag til overordnet handleplan, der giver bud på alle 3 indsatsområder:

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-41120_#3403576_v1_plakater med opsamlinger fra debatmøderne.pdf
caseno15-41120_#3403599_v1_udsyn i udskolingen fra opsamlingerne .pdf

Bilag

Plakater med opsamlinger fra debatmøderne
Udsyn i udskolingen fra opsamlingerne


81. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2016 i kommuner og regionsråd

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1. indstiller til byrådet, at byrådet godkender Rammaftalen for 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.
 
Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.
 
Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.
 
Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.
 
Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.
 
Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til.
 
De foreslåede fokusområder er:

· Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
· Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
· Psykiatriområdet
· Kommunikationsområdet
· Økonomi - effektiviseringsundersøgelser
 
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.
 
Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.
 
Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales, at fastholde disse principper.
 
Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL’s nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.
 
I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Det anbefales at byrådet godkender Rammaftalen for 2016, idet det bemærkes at KKR bør have særligt fokus på at sikre, at de mest specialiserede tilbud sikres at bestå ved f.eks. at ændre betalingsform fra takster til abonnementsbetaling!

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-39829_#3391964_v1_notat om børnehus.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391960_v1_lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger_ udviklingsstrategi 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391956_v1_kontrakt_voksen.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391948_v1_kontrak_børn.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391939_v1_brev fra kkr sjælland om rammeaftale 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391935_v1_appendiks til rammeaftale 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391933_v1_allonge specialundervisning i folkeskolen 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391930_v1_vejledning standardkontrakt.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391929_v1_takstaftale 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391921_v1_rs17 - tilbudsoversigt rammeaftale 2016 juli 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391920_v1_resume rammeaftale 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391914_v1_rammeaftale 2016 - udviklingsstrategi 2016 og styringsaftale 2016 til kommuner og regionsråd juni 20.pdf
caseno15-39829_#3391910_v1_paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.pdf
caseno15-39829_#3391908_v1_rammeaftale 2016 - det specialiserede social- og undervisningsområde .pdf

Bilag

Notat om Børnehus.pdf
Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger_ Udviklingsstrategi 2016.pdf
kontrakt_voksen.pdf
kontrak_børn.pdf
Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016.pdf
Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf
Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf
Vejledning standardkontrakt.pdf
Takstaftale 2016.pdf
RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 juli 2016.pdf
Resume Rammeaftale 2016.pdf
Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf
Paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf
Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde


82. Beslutning om kommunale valgfag i folkeskolen 2015-16

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. godkender forslagene til valgfag.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Ifølge aftalen mellem folketingets partier om et fagligt løft af folkeskolen kan kommunalbestyrelser godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over valgfagene i valgfagsrækken, og som ikke nødvendigvis er praktisk eller kunstnerisk betonede fag.
 
Dermed kan elever få fx valgfag som astronomi, metal/teknologiværksted og udformning af hjemmesider. Kommunerne kan også tone valgfagene ud fra temaer som fx innovation og naturfag.
 
Undervisningsministeriet har som led i arbejdet med forenklingen af Fælles Mål for folkeskolens fag udarbejdet en skabelon for etablering af nye valgfag i kommunerne, som kommunerne skal følge ved beskrivelsen af egne valgfag. Skabelonen indeholder krav om formulering af formål, kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål samt læseplan.
 
I Holbæk har de daglige ledere af afdelinger med udskoling afholdt en workshop sammen med fagcentret for Læring og Trivsel for at udarbejde forslag til kommunale valgfag i det kommende skoleår.
 
Der er forslag om syv valgfag til at supplere valgfagsrækken. De syv valgfag udbydes på enkelte skoler, som en del af skolens særlige profil, men selve beskrivelsen betragtes som gældende for hele kommunen, hvis en anden skole ønsker at oprette et lignende valgfag.
 
De syv fag er:
 1. Økonomi
 2. Verden omkring mig
 3. Innovation
 4. Idræt som valgfag
 5. Erhvervskompetence
 6. Engelsksproget kultur
 7. Beklædningsdesign
 
Beskrivelsen af valgfagene er bilag til sagen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
 
Folkeskolelovens §9
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163970
 
 
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170471&exp=1

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Forslagene til valgfag godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-40195_#3394866_v1_20150806 beklædningsdesign som valgfag.pdf.pdf
caseno15-40195_#3394865_v1_20150806 økonomi som valgfag.pdf.pdf
caseno15-40195_#3394864_v1_20150806 verden omkring mig som valgfag.pdf.pdf
caseno15-40195_#3394863_v1_20150806 innovation som valgfag.pdf.pdf
caseno15-40195_#3394861_v1_20150806 erhvervsuddannelse som valgfag.pdf.pdf
caseno15-40195_#3394860_v1_20150806 engelsk som valgfag.pdf.pdf
caseno15-40195_#3396107_v1_20150806 idræt som valgfag.pdf.pdf

Bilag

20150806 Beklædningsdesign som valgfag.pdf
20150806 Økonomi som valgfag.pdf
20150806 Verden omkring mig som valgfag.pdf
20150806 Innovation som valgfag.pdf
20150806 Erhvervsuddannelse som valgfag.pdf
20150806 Engelsk som valgfag.pdf
20150806 Idræt som valgfag.pdf


83. Beslutning om anlægsbevilling til flytning af SFO2 i Jyderup

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til flytning af SFO2 i Jyderup. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Som del af Holbæk i Fælleskab har byrådet besluttet, at der skal realiseres en reduktion af kommunens udgifter til drift på ejendomme (arealoptimering).
 
På den baggrund traf byrådet d. 10. december 2014 beslutning om at flytte SFO2, Tornved skole, afdeling Jyderup fra Elmegården 56 til skoleafdelingens lokaler på Holbækvej 108.
 
På grunden Elmegården 56 skal der bygges et nyt børnehus i Jyderup.
I forbindelse med behandlingen af anlægsbevillingen til det nye børnehus blev det af Økonomiudvalget præciseret, at genplaceringen af SFO’en finansieres af de samlede anlægsmidler, ikke af midlerne til byggeprojektet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til flytning af SFO2 i Jyderup. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Det indstilles at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til flytning af SFO2 i Jyderup.
Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015.

Referat
Sagsfremstilling84. Beslutning om tilkøb af produktionskøkken til det nye børnehus i Jyderup

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. der ikke bliver etableret produktionskøkken i det nye børnehus i Jyderup

Alternativ indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:
 
 1. der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til det nye børnehus i Jyderup på 2.250.000 kr. til tilkøb af produktionskøkken. Beløbet finansieres ud af rammebeløbet på anlæg for daginstitutioner og skoler for 2016.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet godkendte den 18. marts 2015 en samlet anlægsbevilling på 31,5 mio. kr. til opførelse af nyt børnehus i Jyderup. Byggeriet skal opføres af Totalentreprenør Daurehøj Erhvervsbyg A/S, og skal stå klar i august 2016.
Udvalget for Børn har været repræsenteret i dommerkomiteen og med til udvælgelse af vinder projekt.
I udbuds processen blev de bydende på opfordring fra udvalget bedt om at komme med optionspris på et produktionskøkken til det nye børnehus. Totalentreprenør Daurehøj Erhvervsbyg A/S pris for tilkøb af produktionskøkken er kr. 1.915.140,- excl. moms.
Den optionspris er så høj, at der ikke er plads til produktionskøkken i anlægsbevillingen på de 31,5 mio. kr.
 
Begrundelser for ikke at etablere produktionskøkken
Administrationen anbefaler ikke, at der etableres produktionskøkken i det nye børnehus, da:


Beskrivelse af alternativ indstilling
 
Begrundelse for tilkøb af produktionskøkken
Den hidtidige erfaring med frokostordning i daginstitutionerne er, at forældrene til børn i daginstitutioner med egenproduktion vælger frokostmåltid både for de små og større børn. Etablering af produktionskøkken i det nye børnehus vil derfor kunne fremme at flere børn bliver omfattet af frokostordningen.

Økonomiske konsekvenser
 
Alternativ indstilling
Hvis produktionskøkken ønskes til valgt, kommer der følgende økonomiske merudgifter:
 
Produktionskøkken
kr. 1.915.140
Om projektering
kr.    110.000
Forlænget byggetid
kr.    100.000
Nyt køkkengrej
kr.    124.860
Samlet meromkostning
kr. 2.250.000 excl. Moms
 
           
Beløbet finansieres ud af rammebeløbet på anlæg for daginstitutioner og skoler for 2016.
Rammebeløbet er pt. på 12,7 mio. kr. for 2016. Heraf er der disponeret 2 mio. kr. til legepladser og 3,5 mio. kr. som tillægsbevilling til byggeriet af det nye børnehus i Jyderup.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Et flertal godkendte hovedindstillingen.
 
Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten stemte imod, idet der ønskes et produktionskøkken med i byggeriet fra start. Enhedslisten mener ikke alle aspekter af økonomien ved egenproduktion er tilstrækkeligt belyst. Ex. hvad der kan spares ved at oprette socialøkonomiske arbejdspladser.
 
Peter Hansen, Dansk Folkeparti har et ønske om at beslutningen udsættes til efter at budgetforhandlingerne er afsluttet.

Referat
Sagsfremstilling85. Orientering om analyse af muligheder for at flytte børnehus og skoleafdeling sammen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. tager orientering om analyse af mulighederne for at flytte børnehus og skoleafdeling sammen i seks af kommunens lokalområder til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn har stillet administrationen følgende opgave på udvalgsmødet d. 2. juni 2015:
 
”Administrationen anmodes om at udarbejde et beslutningsoplæg, hvor det er muligt at børnehus(e) og skoleafdeling flytter sammen. Dette belyses i lokalområderne: Vipperød, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse, Udby og Knabstrup. Konkret skal de fysiske rammer for at flytte sammen belyses, herunder muligheden for at reducere bygningsdriften til skole og dagtilbud”.
 
For at løse opgaven, har fagcenter for Læring og Trivsel i samarbejde med Kommunal drift besigtiget dagtilbud og skoleafdelinger i de nævnte lokalområder og i Svinninge, hvor sammenlægning af to børnehuse kunne være en mulighed for at fremtidssikre den faglige bæredygtighed. Arbejdsgruppen har udarbejdet et notat med deres vurderinger og anbefalinger. Se vedlagte notater i sagen. 
 
Baggrund
Byrådet besluttede med budget 2015 at igangsætte et omstillingsprojekt med det formål at finde løsninger, som sikrer mere læring og bedre trivsel for børn og unge for færre midler. Økonomisk skal projektet bidrage med løsninger til, hvordan udgiften til dagtilbud og skoler inden 2018 kan reduceres med 21 mio. kr..
 
Der har været nedsat to omstillingsgrupper med bl.a. deltagelse af forældre, borgere, medarbejdere og ledere. Den ene omstillingsgruppe har haft til formål at belyse mulige veje i forhold til at skabe økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse:
 
Et nyt spor som kunne udledes af arbejdet i omstillingsgrupperne er idé og input til, at børnehus(e) og skoleafdeling flytter sammen i de lokaleområder, hvor det er muligt. Her er blandt andet blevet peget på, at en organisatorisk og fysisk nærhed mellem dagtilbud og skole også kan være med til at understøtte sammenhængen i børns læring i dagtilbud og skole.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
I notaterne er de økonomiske konsekvenser beskrevet, som et samlet skøn over de økonomiske konsekvenser for kommunen. Det betyder, at indtægter fra salg af ejendomme er medtaget. Indtægter fra salg af ejendomme kan ikke automatisk anvendes til nye anlæg. Finansiering af anlægsudgifter forudsætter selvstændig politisk beslutning fra sag til sag.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Der arbejdes p.t. ikke videre med sagen. Den genoptages hvis det bliver aktuelt.
 
Peter Hansen bemærker, at Dansk Folkeparti ønsker fortsat ikke sammenlægninger i nævnte byer.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-41279_#3403676_v1_notat om muligheder i stestrup.pdf.pdf
caseno15-41279_#3403675_v1_notat om muligheder i udby.pdf.pdf
caseno15-41279_#3409662_v1_notat om mulighederne for sammenlægning af børnehus og skoleafdelinger.pdf.pdf

Bilag

Notat om muligheder i Stestrup.pdf
Notat om muligheder i Udby.pdf
Notat om mulighederne for sammenlægning af børnehus og skoleafdelinger.pdf


86. Orientering om skolereformen på kommunens skoler

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager plan for udvalgets opfølgning på skolereformen til efterretning.  

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget tilkendegav på møde i juni 2015, at det ønskede en orientering om, hvordan skolereformens forskellige tiltag bliver indført på folkeskolerne i Holbæk.
 
Forud for reformens ikrafttræden den 1. august 2014 besluttede udvalget 8 pejlemærker, som skulle gælde for kommunens implementering af reformen:
 
Det nye Fritidstilbud (SFO)
SFOen skaber en ekstra værdi i børnenes skolegang. Det sker dels ved at SFOen fokuserer på, at den læring der sker i undervisningstiden videreføres og udvides i SFOtiden. Dels ved at den livslæring, der sker i SFOen fokuserer på, at alle børn oplever at indgå i inkluderende og forpligtende fritidsfællesskaber.
 
Den åbne skole
Gennem samarbejde med lokalområdets foreninger, kommunale institutioner, erhvervslivet og frivillige organisationer sikres det, at eleverne opnår læring og færdigheder på en ny og anderledes måde. Eksterne partnere bidrager til, at skolen er et ”levende og nærværende” sted at være for alle elever
 
Evaluering af læringseffekten (Målstyret undervisning)
Opmærksomheden er rettet mod elevens udbytte af undervisningen - læringseffekten - frem for på målene for undervisningsaktiviteterne. Evalueringen af læringseffekten er formativ og fokuserer på elevens fremgang med henblik på at fastlægge det næste læringsmål. Læringsmålet er altid synligt for eleven, forældrene og teamet
 
Målstyret undervisning / Synlig læring er ikke direkte nævnt i lovteksten, men forskere anbefaler målstyret undervisning som den mest effektive måde at understøtte reformens mål om, at alle børn skal lære mest muligt og at den sociale baggrunds betydning for børnenes udbytte af skolen skal mindskes.
 
IT og læring
It er en ressource, som understøtter og befordrer elevens læring i alle fag. Digitale læremidler
kombineres med traditionelle læremidler, fx bøger. De muligheder it tilfører i forhold til forskelligartede udtryksformer, bruges i alle fag som et redskab til at differentiere undervisningen for den enkelte elev. It udvider læringsrummet til at være lokalt, nationalt og internationalt.
 
Kompetencer i en ny skoledag (Helhedsskolen)
Skolens ansatte har tilsammen en mangfoldighed af kompetencer, der matcher en alsidig og varieret skoledag. Mangfoldigheden af medarbejdernes kompetencer sikrer udvikling af såvel faglige som personlige og sociale kompetencer hos børnene. De ansatte inddrager alle børnenes arenaer i tilrettelæggelsen af deres læring.
 
Motion og bevægelse
Elevernes hele dag i skolen er præget af varierende fysiske aktiviteter. Elevernes motivation, engagement og læring styrkes ved at koble motion og bevægelse med undervisningens faglige indhold. Idræt udgør et selvstændigt fag uafhængigt af de varierede fysiske aktiviteter i fagene.
 
Teamsamarbejdet om elevernes læring
 
Teamet er bærende i planlægning, udvikling og koordinering af alle opgaver omkring elevernes læring og trivsel. Fokus er på de rammer, der ligger til grund for fastsættelse af mål for den enkelte elevs læring, faglig progression, feedback og evaluering af indsatser. Teamets arbejde kendetegnes af iagttagelser af, refleksion over og fastlæggelse af pædagogiske strategier for arbejdet med de konkrete børns læring og trivsel.
 
Understøttende undervisning
I den understøttende undervisning er der en bredere vifte af aktiviteter, der tilgodeser elevernes mangfoldighed af måder at lære på. Den understøttende undervisning tager udgangspunkt i og supplerer fagene, de obligatoriske emner og de læringsmål, som aktuelt gælder for eleverne. I den understøttende undervisning indgår personlig feedback på elevens læring, motivation og trivsel.
 
Kommende orienteringspunkter til Udvalget for Børn
Administrationen har drøftet udvalgets bestilling med skoleledergruppen og anbefaler at orientering tager udgangspunkt i et udvalg af de otte pejlemærker efter flg. plan:
 
Udvalgsmøde d. 27. oktober
Målstyret undervisning / synlig læring
Program for læringsledelse (APM)
Udvalgsmøde d. 24. november
Bevægelse i skoledagen
Udvalgsmøde januar 2016
Det nye fritidstilbud
Udvalgsmøde marts 2016
Den åbne skole
 
Til de enkelte møder inviteres repræsentanter fra en udvalgt skole til at fortælle om deres aktiviteter. Prioriteringen af temaerne er sket efter drøftelse i skoleledergruppen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Taget til efterretning, idet et af temaerne suppleres med ”Teamsamarbejdet”.

Referat
Sagsfremstilling87. Orientering om indsatser for ordblinde børn

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager orientering om indsatser for ordblinde til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn blev på deres møde i januar 2015 orienteret om kommunens indsatser til børn med behov for ekstra understøttelse til læsning (ordblinde børn).
 
Fagcenter for Læring og Trivsel har efterfølgende udarbejdet en samlet beskrivelse af Holbæk Kommunens indsatser for ordblinde børn. Se vedlagte bilag.
 
Beskrivelsen skal være med til understøtte indsatsen for ordblinde elever i folkeskolen og give et samlet overblik over serviceniveauet i de generelle tilbud og i de specialiserede tilbud i kommunen.
 
Hovedvægten i ”Beskrivelsen af Holbæk Kommunes tiltag for ordblinde” ligger på at vise, hvilken betydning tidlig indsats, kvalificeret undervisning og et godt forældresamarbejde har. Her er skolernes brug af handleplaner og et tæt forældresamarbejde helt afgørende for en god udvikling og trivsel hos barnet.
 
Beskrivelsen er tænkt som en handleguide for lærere på tværs af folkeskolerne. Fagcenter for Læring og Trivsel udarbejder på baggrund af beskrivelsen informationsmateriale målrettet forældre. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Orientering om indsatser for ordblinde taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-41280_#3411105_v1_beskrivelse af indsatser for ordblinde børn.pdf

Bilag

Beskrivelse af indsatser for ordblinde børn


88. Orientering om digital portal til at fremme børns læring på en ny måde

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 1. orientering om digital portal til arbejdet med Åben skole i kommunens folkeskoler tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Folkeskolerne i Holbæk Kommune skal i højere grad arbejde med ”den åbne skole”. Det er et politisk ønske, som er besluttet med byrådets strategi for skoleområdet ”Holbæk Danner skole” og er et led i udviklingen af folkeskolen igangsat med folkeskolereformen. 
 
Den åbne skole – læring på en ny måde
I den politiske strategi for skoleområdet ”Holbæk danner skole”, står at
 
”Gennem samarbejde med lokalområdets foreninger, kommunale institutioner, erhvervslivet og frivillige organisationer sikres det, at eleverne opnår læring og færdigheder på en ny og anderledes måde. Eksterne partnere bidrager til, at skolen er et ”levende og nærværende” sted at være for alle elever.”(Strategi for Holbæk Danner skole)
 
Målet er, at alle elever skal opleve at kultur-, forenings og erhvervsliv som en aktiv del af deres undervisning og dermed tænkt ind i meningsfulde læringssammenhænge.
 
Digital portal ”Skolen i virkeligheden”
Holbæk Kommune er fra medio august 2015 blevet en del af den digitale portal ”Skolen i virkeligheden”. ”Skolen i virkeligheden” skal fungere som et hjælperedskab til at udvikle læringsaktiviteter for børn og unge på en ny måde. Det er en fælles digital platform, hvor de konkrete tilbud til skolerne og dagtilbud er synlige og sikre derved en hurtig og overskuelig adgang for alle.
 
Målet med en fælles digital portal for Åben Skole er:
 
Portalen kan ses på http://skolenivirkeligheden.dk/
 
Hvem kan bruge portalen?
Portalen er offentlig og kan bruges af kulturaktører, naturskole, foreningsliv, virksomheder og enkeltpersoner, som gerne vil bidrage til “skolen i virkeligheden” med viden og oplevelser til børn og unge. De ligger selv deres opslag på siden, hvor en redaktionsgruppe godkender indholdet inden offentliggørelse. Det er Kultur & Fritid og Læring og Trivsel, som samarbejder om at sikre videndeling og udvikling af Åben skole.
 
”Skolen i virkeligheden” er et redskab for lærer og pædagoger i forhold til at inddrage ”virkeligheden” i børnenes hverdag. Portalen omhandler læringsaktiviteter for børn og unge fra 0 – 16 år og dermed et tilbud til både dagtilbud og skoler. 
 
“Skolen i virkeligheden” er et afprøvet site, udviklet af Fredensborg kommune i samarbejde med Friluftsrådet. Holbæk kommune har købt et færdigt og afprøvet site.
Holbæk Kommune har ligeledes opfordret regionens kommuner til at indgå samarbejde og Odsherred Kommune er indgået i samarbejdet, således at vi kan udvikle et regionalt fællesskab og tilbud til dagtilbud og skoler på tværs af kommunegrænserne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Årlig udgift til sitet er på 55.000 kr. som deles mellem Kultur og Fritid samt Læring og Trivsel.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Orientering om digital portal til arbejdet med Åben skole i kommunens folkeskoler taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling89. Orientering om kvalitetstilsyn på Kildevangens skole

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om kvalitetstilsyn på Kildevangens skole tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er placeret under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører blandt andet tilsyn med kvaliteten af undervisningen i folkeskolen. Dette er den første tilsynsproces efter indførelsen af den nye model for kvalitetstilsynet med folkeskolen. Modellen er udviklet sammen med KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen, blandt andet med henblik på at tilpasse tilsynet til målene med folkeskolereformen.
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har rettet henvendelse til Holbæk Kommune med henblik på at indlede en dialog om forbedring af resultaterne på Kildevangens Skole.
 
Kildevangens Skole er blevet udtaget til tilsyn, fordi skolen to år i træk har socioøkonomiske referencer for 9.-klassesprøverne, der er -0,5 eller derunder og samtidig er signifikante. (se bilag)
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er i den forbindelse opmærksom på, at skolen inden for de seneste år har været inde i en sammenlægningsproces. På baggrund af Kvalitetsrapport 2014 er styrelsen for Undervisning og Kvalitet desuden opmærksom på, at der på kommunalt plan er iværksat en række initiativer med henblik på at forbedre elevernes faglighed og sikre, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan.
Samlet set vurderer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet dog, at skolens resultater skal forbedres jævnfør ovenstående og kontakter derfor Holbæk kommune igen i begyndelsen af 2016 for at følge op på det lokale arbejde med at forbedre skolens resultater.
 
På baggrund af henvendelsen vil der på det næstkommende møde i Udvalget for Børn blive fremlagt en handleplan for Kildevangens skolen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Kvalitetstilsyn på Kildevangens skole taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40851_#3400987_v1_opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer.docx

Bilag

Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer


90. Orientering til mødet den 25. august 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer bliver taget til efterretning:
 
 1. orientering om vikardækning ved større udviklingsprojekter på dagtilbudsområdet.
 
 1. orientering om folkeskolernes deltagelse i arrangementet "Schools on at run".
 
 1. orientering om at årlig inklusionsrapport udarbejdes af Læring og Trivsel med henblik på udvalgets behandling i juni måned.
 
 1. orientering om Holbæk Kommunes besvarelse af spørgeskema fra KL (Kommunernes Landsforening) om status på implementering af skolereformen.
 
 1. orientering om planlægningsgrundlag for lærerne og bh. kl. ledere i folkeskolen samt børnespecialcenter 2 i Holbæk kommune.
 
 1. orientering om lektiehjælp og faglig fordybelse på Holbæk Kommunes folkeskoler.
 
 1. orientering om henvendelse fra organisationen Danske Skoleelever.
 
 1. orientering om Sofielundskolen og opstart af skoleår 2015-16.
 
 1. orientering om godkendelse af private daginstitutioner.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Orienteringerne taget til efterretning.
 
Bemærkninger noteret.

Referat
Sagsfremstilling91. Eventuelt til mødet den 25. august 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Runde gennemgået.
 
Notat sendes til udvalget.    

Referat
Sagsfremstilling