UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

23-06-2015 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-06-2015 12:00:00


PUNKTER

67. Godkendelse af dagsorden til den 23. juni 2015
68. Temadrøftelse om forebyggelsesindsatser for børn og familier
69. Beslutning om temaer i kvalitetsrapport for folkeskolen
70. Beslutning om anvendelse af puljemidler
71. Beslutning om at ændre børnehuset Frydendals navn til Mørkøv Børnehus
72. Drøftelse af den videre proces for ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet
73. Drøftelse af udvalgets besøgsrunde
74. Orientering om indberetning af planlagte timer efter skolereformen
75. Orientering om antal elever som modtager undervisning på specialskoler og i specialtilbud
76. Orientering om forenkling af administrationsgrundlag
77. Orientering til mødet den 23. juni 2015
78. Eventuelt til mødet den 23. juni 2015



67. Godkendelse af dagsorden til den 23. juni 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 23. juni 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 23-06-2015
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling



68. Temadrøftelse om forebyggelsesindsatser for børn og familier

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 1. udvalget drøfter forebyggelsesindsatser for børn og familier i udsatte situationer.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget indstillede på udvalgsmødet den 2. juni at støtte at et nyt omstillingsprojekt om ”Familieindsats og forebyggelse” sættes i gang. Omstillingsprojektet planlægges at starte i efteråret 2015. På byrådets sommerseminar den 25. juni skal tilrettelæggelsen af arbejdsformen i de nye omstillinger drøftes. Efter byrådets sommerseminar udarbejdes et endeligt kommissorium for de omstillinger, der skal indgå i byrådets budgetcamp den 13. og 14. august 2015.
 
Temadrøftelsen i udvalget d. 23. juni skal bruges til at forberede kommende omstilling om ”Familieindsats og forebyggelse” samt forberede udvalgets besøg i Familiecentret samme dag.
 
Udvalgets drøftelse vil på mødet tage udgangspunkt i oplæg fra administrationen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 23-06-2015
 
Drøftet.

Referat
Sagsfremstilling



69. Beslutning om temaer i kvalitetsrapport for folkeskolen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
1. Udvalget beslutter, at der i kvalitetsrapporten ud over de obligatoriske emner skal fokuseres på:
- de tre nationale mål i skolereformen
- Holbæks operative indikatorer for de tre nationale mål samt
- de formulerede effektmål for Læring og Trivsel

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Kvalitetsrapporten er opdelt i en fælles del for hele skoleområdet og en skoledel, hvor hver skole er beskrevet. Der er specifikke krav til indholdet, og kvalitetsrapporten skal bl.a. indeholde en belysning af kommunens arbejde med inklusion, samt resultatoplysninger.
Resultatoplysningerne indeholder bl.a. den obligatoriske trivselsmåling, karaktergennemsnit i bundne afgangsprøver, socialøkonomisk reference af de bundne afgangsprøver samt resultater af de nationale test i dansk og matematik. De nationale test er underlagt tavshedspligt, så resultaterne heraf skal gengives på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selv om de pågældende oplysninger ikke indgår ved offentliggørelsen af rapporten.
 
Kvalitetsrapporten skal indeholde en handleplan for udviklingsaktiviteter. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i de to indsatsområder Synlig læring og Digitalisering, som er de to områder, der beskriver indsatserne for Holbæk Danner Skole.
 
I juni 2014 udsendte undervisningsministeriet en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse skal der bl.a. være et øget fokus på udviklingsplaner modsat faktuelle data. Det er derfor blevet muligt at afspejle det fælles skolevæsen i højere grad, da Holbæk kommune har fælleskommunale udviklingsplaner. Kvalitetsrapporten vil i højere grad blive udarbejdet på baggrund af fælles temamøder i skoleledergruppen og i mindre grad på baggrund af skoleledernes personlige kommentarer og vurderinger.
 
Udvalget skal tage beslutning om, hvilke særlige temaer der ønskes belyst i rapporten, som udarbejdes i skoleåret 2015-16.
 
Det foreslås, at kvalitetsrapporten ud over de obligatoriske emner fokuserer på de tre nationale mål i skolereformen.
o Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
o Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater
o Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis
 
Holbæk har udarbejdet operative indikatorer for de tre nationale mål, som hermed foreslås medtaget i kvalitetsrapporten:
o Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
o Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
o Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år
o Elevernes trivsel skal øges
 
Herudover foreslås det, at nedenstående udkast til effektmål for Læring & Trivsel også følges op i kvalitetsrapporten.  Den endelige tekst forventes vedtaget i Byrådet oktober 2015:
o 96 % social og faglig inklusion
o Flere unge opnår, ved grundskolens 9. klasses afgangsprøve, bedre faglige kompetencer og karaktergennemsnittet stiger til landsgennemsnittet
o Flere børn gennemfører grundskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 i dansk og matematik og derved opnår mulighed for at få adgang til en ungdomsuddannelse
o Flere børn trives bedre
 
 
Udvalget kan vurdere, at der er andre emner, som det gerne vil have oplysninger om. Oplysningerne kan ønskes anført enten generelt for hele kommunen eller specifikt for den enkelte skole.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
 
Selve kvalitetsrapporten involverer både skoleledelser og skolebestyrelser.
Udvalget for Børn behandler den færdige kvalitetsrapport på mødet sidst i februar og indstiller til godkendelse i Byrådet på mødet i marts 2016.

Lovgrundlag – link
Folkeskoleloven af 20/06 2014 § 40a
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163970
 
Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23/06/2014 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163976

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 23-06-2015
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling



70. Beslutning om anvendelse af puljemidler

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. beslutter at frigive 1,0 mio. kr. af puljen til sundhedsfremme i 2015 til udviklingsaktiviteter i kommunens dagtilbud, der kan fremme børns sproglige og motoriske udvikling.
 2. beslutter at frigive 0,1 mio. kr. af puljen til sundhedsfremme i 2015 til DGI recertificering af dagtilbud og SFO som bevægelsesinstitutioner og SFOér.
 3. beslutter at frigive 1,0 mio. kr. af puljen i 2015 til rådgivning og indsatser i folkeskoler og dagtilbud, der kan øge inklusion.
 4. beslutter at frigive 3,1 mio. kr. til forebyggelsesindsatser for børn og familier.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har i budget 2015 afsat tre udviklingspuljer på børne- og ungeområdet. Udvalget skal i sagen træffe beslutning om anvendelse af ikke disponeret midler i puljerne.
 
Pulje til sundhedsfremmende tiltag for børn
Puljen er på 1,1 mio. kr. i 2015, som udvalget skal træffe beslutning om. Administrationen anbefaler,

 
Pulje til udviklingsaktiviteter i dagtilbud
Puljen er på 3,2 mio. kr. i 2015 samt en overførsel fra 2014 på 0,2 mio. kr. Midlerne på i alt 3,4 mio. kr. er disponeret til et omfattende kompetenceudviklingsforløb, som involverer alle ansatte på dagtilbudsområdet. Udvalget godkendte dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner i januar 2015. Som opfølgning på revision af de pædagogiske læreplaner er i gang sat et kompetenceudviklingsforløb, som understøtter realiseringen af de pædagogiske læreplaner og udviklingen af de professionelles kompetencer, så de i endnu højere grad kan tilrettelægge hverdagens aktiviteter på baggrund af viden om, hvad der virker, - og således at børns læring og trivsel optimeres mest muligt. Forløbet afholdes i et partnerskab mellem Holbæk kommune og UCSJ (University College Sjælland).
 
Pulje til at styrke indsatser for børn, unge og familier i udsatte situationer
Puljen er på 3,3 mio. kr. i 2015 og hertil kommer midler overført fra 2014 på 2 mio. kr. til anvendelse i 2015, dvs. i alt 5,3 mio. kr. til anvendelse i 2015.
 
I puljen er disponeret midler for 1,2 mio. kr. til central udviklingskraft til bl.a. projektledelse af tværgående udviklingsprojekter. Heraf anvender ”Uddannelse til alle” 0,9 mio. kr. af puljen til udvikling og gennemførelse af nye uddannelsesindsatser til unge, der har behov for ekstra støtte og hjælp for at kunne starte på og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Eksempelvis projekter vedr. psykisk sårbare unges fastholdelse i uddannelse og brobygning på nye måder fra folkeskole til ungdomsuddannelse.
 
De resterende midler på 4,1 mio. kr. skal udvalget træffe beslutning om. Administrationen anbefaler,
o Småbørn i risiko for mistrivsel, hvor fokus er på familier med de helt små børn fra før fødslen til ca. 3 år.
o Dagpleje og dagtilbud som aflastning og værtsfamilie, hvor fokus er på familier til børn i 0 – 6 år, hvor der opstår en akut livskrise, der ikke skønnes vedvarende (dødsfald, alvorlig sygdom, konfliktfyldt skilsmisse o. lign.)
o Familiekursuscenter. Kursuscenteret skal fleksibelt kunne tilbyde differentieret støtte, og familierne skal gives en indgang til kommunen.
o Lokal rådgiver, hvor fokus er på det tætte samarbejde mellem myndigheds-sagsbehandler og skole-dagtilbud i distrikt Engskov.
           

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 23-06-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling



71. Beslutning om at ændre børnehuset Frydendals navn til Mørkøv Børnehus

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget godkender at børnehuset Frydendal, Ringstedvej 43, 4440 Mørkøv fra d. 1. august 2015 skifter navn til Mørkøv Børnehus.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget besluttede på sit møde i januar 2015, at børnehusene Springbrættet og Frydendal lægges sammen pr 1. august 2015, i Frydendals lokaler.
 
Bestyrelse og personale har efterfølgende arbejdet med, at skabe de bedst mulige rammer for sammenlægningen. I den forbindelse er der afholdt en afstemning blandt børn og forældre om det bedste navn til det sammenlagte børnehus.
 
På den baggrund anmoder bestyrelsen i vedlagte ansøgning om, at børnehuset fremover hedder Mørkøv Børnehus. Formålet med navneskiftet er at understrege, at der er tale om mere end en videreførelse af de nuværende børnehuse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 23-06-2015
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-1095_#3315880_v1_henvendelse fra bestyrelsen om nyt navn til frydendal.docx.docx

Bilag

Henvendelse fra bestyrelsen om nyt navn til Frydendal.docx


72. Drøftelse af den videre proces for ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. drøfter om der er elementer i det nuværende forslag til ny ledelsesstruktur for skoler og dagtilbud, som udvalget ønsker særligt belyst i den videre proces.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget behandlede den 2. juni 2015 forslag om høring vedr. ny ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune.
 
Med udgangspunkt i udvalgets behandling af sagen er der igangsat en proces med henblik på en yderligere belysning af fordele og ulemper ved det nuværende forslag, samt en vurdering af en evt. anden og styrket samlet ledelsesstruktur. Processen gennemføres sammen med distrikts- og skolelederne.
 
I tilknytning til processen bedes udvalget drøfte, om der er elementer i forslaget, som særligt ønskes belyst.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 23-06-2015
 
Drøftet.

Referat
Sagsfremstilling



73. Drøftelse af udvalgets besøgsrunde

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter tidspunkt for afholdelse af udvalgets møder samt udvalgets besøgsrunde i efteråret 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget har i første halvår af 2015 holdt møder fra kl. 8.00 – 12.00 med efterfølgende besøg på udvalgte skoler, dagtilbud eller specialtilbud. Udvalget bedes drøfte udvalgets mødetidspunkter og besøgsrunde for resten af 2015.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 23-06-2015
 
Drøftet
 
Det er aftalt at udvalgets møder fremover holdes i tidsrummet kl. 13:00-17:00 med mulighed for besøg i tidsrummet kl. 10:00-12:00.

Referat
Sagsfremstilling



74. Orientering om indberetning af planlagte timer efter skolereformen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om indberetning af planlagte timer efter skolereformen tages til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Eleverne i Holbæk kommunes folkeskolers almindelige klasser samt elever i specialklasser, specialskoler og i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder har alle modtaget det lovpligtige timetal i skoleåret 2014-15. Der vil være et optimeret fokus på ministeriets grundskoleindberetning til den næste indberetning for skoleåret 2015-16, som foretages i efteråret 2015.
 
Undervisningsministeriet har lavet en landsdækkende undersøgelse af de planlagte timer i folkeskolens almindelige klasser for skoleåret 2014-15 samt en undersøgelse af de planlagte timer til elever i specialklasser, specialskoler og i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder for skoleåret 2014-15.
Undersøgelserne er baseret på skolernes egne indberetninger til ministeriets grundskoleindberetning.
 
Undersøgelsen viser, at nogle af landets skoler ikke fuldt ud planlægger timerne i overensstemmelse med de nye regler i folkeskoleloven, som trådte i kraft pr. 1. august 2014 som en del af skolereformen.
 
På baggrund af undersøgelsen er Holbæk Kommune også blevet kontaktet af Undervisningsministeriet i forhold til de af kommunens skoler, der ikke fuldt ud har planlagt timerne i overensstemmelse med reglerne. De pågældende skolers skoleleder er efterfølgende blevet bedt om at lave en fyldestgørende redegørelse.
 
Tilbagemeldinger har vist følgende:
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 23-06-2015
 
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling



75. Orientering om antal elever som modtager undervisning på specialskoler og i specialtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 1. orientering om antal elever fra Holbæk Kommune som modtager undervisning på specialskoler og i specialtilbud tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
           
Udvalgsmedlem Karen Thestrup Clausen har spurgt til hvilke specialiserede undervisningstilbud folkeskolerne gør brug af i Holbæk kommune og hvilke specialtilbud i andre kommuner. Herudover hvordan udviklingen i antal elever har været efter folkeskolerne fra. 1. januar 2014 fik ansvaret for tildeling af pladser samt budgettet på området.
 
Antal elever som modtager undervisning i specialskoler og i specialtilbud:
Fagcenter for Læring og Trivsel har udarbejdet en opgørelse pr. 31. december 2014, som viser hvor mange elever, der undervises i folkeskolers specialtilbud og på specialskoler i Holbæk kommune og i andre kommuner.
 
Opgørelsen viser
Folkeskoler
 
Børnespecialcenter 2
Ladegårdsskolen:
 
Hjortholmskolen:
 
Udviklingen i antal elever som samlet set bruger Holbæk Kommunes specialskole (BSC2) udviser et fald fra 2013 til 2014 på 4 årspersoner fra Holbæk kommune og 7,5 årselever fra øvrige kommuner. Fra 2014 til 2015 forventes elevtallet at falde med 0,5 årspersoner fra Holbæk Kommune og 15,4 årspersoner fra øvrige kommuner.
 
Dagbehandlingstilbud – Interne skoler:
Holbæk kommunes elever udgør den 31.12.2014 svarende til 90 årselever. Dette tal forventes at stige til ca. 100 årselever i skoleåret 2015 – 2016.
 
Regionale specialtilbud og specialtilbud i andre kommuner
Pr. 31.12.2014 tilkøber Holbæk kommune 8 pladser i regionale tilbud og 35 pladser i specialtilbud i øvrige kommuner.
 
I Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik er et af de politiske mål, at flere børn og unge skal kunne lære og trives bedre inden for rammerne af de almindelige skoletilbud (folkeskole/friskole). Et af de effektmål der politisk arbejdes med er:
 
 
Status pr. 31.12.2014 viser
 
Næste opgørelse udarbejdes pr. 5.9.2015 til brug for indberetning af datamateriale til Undervisningsministeriet. Fremadrettet udarbejdes opgørelser to gange årligt, den 31.12. og den 5.9.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 23-06-2015
 
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-30120_#3329142_v1_notat antal elever i specialtilbud maj 2015.pdf.pdf

Bilag

Notat antal elever i specialtilbud maj 2015.pdf


76. Orientering om forenkling af administrationsgrundlag

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 1. tager orientering om arbejdet med administrationsgrundlaget for børn og unge med nedsat funktionsnedsættelse til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet aftalte på deres temamøde d. 22.10.2014, at alle fagudvalg skal gennemgå de administrationsgrundlag, som i dag gælder på de enkelte områder. Initiativet udspringer af byrådets projekt ”Resultater gennem forenkling og tillid”.
 
På den baggrund har udvalget besluttet, at administrationsgrundlag på børne- og ungeområde forenkles til at beskrive det politisk bestemte serviceniveau. Forenklingen skal sikre, at de kort og klart beskriver kommunens serviceniveau, så borgere hurtigt og enkelt kan se, hvilket serviceniveau man kan forvente.
 
Administrationsgrundlaget for Børn og unge med nedsat funktionsnedsættelse
På udvalgets møde den 22. januar 2015 orienteredes udvalget om de administrationsgrundlag, der ligger i Læring og Trivsel, og specielt ét af disse, Børn og unge med funktionsnedsættelse er rimelig omfattende, idet det fylder hele 26 sider.
 
Administrationsgrundlaget er i sin nuværende form mere et administrativt redskab, hvor formidling af retningslinjer og det politisk serviceniveau skal gøres mere synligt for borgerne.

Imidlertid er det et nødvendigt arbejdsredskab for sagsbehandlerne, idet det støtter dem i opgaveløsninger, hvor der er brug for vejledende fortolkninger af regler; men det indeholder også (og vil fremover også indeholde) politiske fastsatte niveauer
 
Administrationen har udarbejdet et eksempel på en borgervenlig information om aflastning, som vedlægges. Til sammenligning vedlægges administrationsgrundlaget, som det ser ud i sin nuværende form.
 
Plan for det videre arbejde
I løbet af efteråret gennemgås og revideres hele administrationsgrundlaget – d.v.s. de samlede 26 sider – med henblik på formulering af en borgervenlig information.
 
Arbejdet forventes tilendebragt med udgangen oktober og kan således forelægges Udvalget for Børn i november 2015.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 23-06-2015
 
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-29842_#3319789_v1_nuværende instruks på familiecentrets område.docx
caseno15-29842_#3329080_v1_forslag til ny instruks.pdf

Bilag

Nuværende instruks på Familiecentrets område
Forslag til ny instruks


77. Orientering til mødet den 23. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer bliver taget til efterretning:
 
 1. orientering om skolernes arbejde med trafiksikkerhed.
 2. orientering om skolernes lærere- og pædagogressourcer i 0. klasse i indeværende skoleår.
 3. orientering om resultatet vedr. spørgeskemaundersøgelse om omstillingen til en ny folkeskole fra KL (Kommunernes Landsforening).
 4. orientering om kommende dagsordenpunkter til august og september bestilt af udvalget:
o drøftelsessag om bedre udskolinger (udvalgssag i august)
o orienteringspunkt om arbejdet med udmøntning af folkeskolereformen i folkeskolerne (udvalgssag i august)
o drøftelsessag om dialogredskab for bæredygtige skoler og dagtilbud (udvalgssag i september)
o orienteringssag om folkeskolernes inkluderende praksis (udvalgssag i september)

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 23-06-2015
 
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-2863_#3322400_v1_undersøgelsens resultater.pdf.pdf
caseno14-2863_#3322398_v1_reflektionsspørgsmål.pdf.pdf
caseno14-2863_#3322391_v1_brev fra kl vedr. spørgeskemaundersøgelse af omstillingen til en ny folkeskole .pdf

Bilag

Undersøgelsens resultater.pdf
Reflektionsspørgsmål.pdf
Brev fra KL vedr. spørgeskemaundersøgelse af omstillingen til en ny folkeskole


78. Eventuelt til mødet den 23. juni 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orientringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 23-06-2015
 
Intet.

Referat
Sagsfremstilling