UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Tillægsdagsorden

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

02-06-2015 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-06-2015 12:00:00


PUNKTER

66. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ekstra klasselokaler på Sofielundskolen66. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ekstra klasselokaler på Sofielundskolen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn, Økonomiudvalg, byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. der gives en anlægsbevilling på 1 mio.kr. af det resterende rådighedsbeløb på 3,4 mio.kr. under anlægsrammen til dagtilbud og skoler til finansiering af opsætning af pavilloner på Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken.
 
  1. der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. af det resterende rådighedsbeløb på 3,4 mio.kr. under anlægsrammen til dagtilbud og skoler til optimering af nuværende lokaleanvendelse på Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken.
 
  1. der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. af det resterende rådighedsbeløb på 3,4 mio.kr. under anlægsrammen til dagtilbud og skoler til finansiering af opsætning af pavilloner til SFO.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede den 15. april 2015 at antallet af undervisningslokaler på Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken udvides midlertidig med fem klasselokaler, som indrettes i pavilloner, der opstilles på afdeling Bjergmarkens grund.
 
Sammenlægningen betyder øget behov for plads til SFO.
Der har været undersøgt mulighed for indretning i eksisterende kælderrum og sikringsrum, men indretning til SFO er ikke umiddelbart mulig. En ekstern arbejdsmiljøkonsulent har vurderet, at lokalerne ikke er egnet som opholdsrum for børn.
 
Opsætningen af pavillonerne og optimering af nuværende lokaleanvendelse finansieres af anlægsrammen til dagtilbud og skoler i 2015.
 
Driften af pavilloner finansieres af midler afsat til bygningsdrift af afdeling Østre. Udgifter til bygningsdrift af afdeling Østre er pt. årligt på 2,4 mio. kr. Denne udgift kan derved ikke fuldt ud reduceres fra kommende skoleår og mens pavillonerne er i brug.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 02-06-2015
 
Indstillingen anbefales godkendt af et flertal (Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti)
 
Enhedslisten stemmer imod. Er enig i at man skal sikre lokaler til skolestarten, men kan ikke godtage at man lukker en skole uden at have ordentlige rammer at tilbyde der hvor børnene flyttes hen.

Referat
Sagsfremstilling