UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-04-2015 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-04-2015 12:00:00


PUNKTER

41. Godkendelse af dagsorden til den 28. april 2015
42. Beslutning om at lægge Kundby Børnehus og børnehuset Solsikken i Gislinge sammen.
43. Beslutning om anvendelse af puljen til Holbæk Danner Skole
44. Beslutning om klassestørrelse på 30 elever på Katrinedalskolen
45. Beslutning om at indgå driftsoverenskomst med den selvejende institution Dragebakken
46. Godkende vedtægter for den selvejende institution Dragebakken
47. Drøftelse af forslag til effektmål for kerneopgaverne
48. Drøftelse af en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver
49. Orientering om klassedannelsen for skoleår 2015-16
50. Orientering om evalueringen af distriktsstrukturen i skoler og dagtilbud
51. Orientering om administrationsgrundlag for sundhedspleje og tandpleje
52. Orientering til mødet den 28. april 2015
53. Eventuelt til mødet den 28. april 201541. Godkendelse af dagsorden til den 28. april 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 28. april 2015 bliver godkendt.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling42. Beslutning om at lægge Kundby Børnehus og børnehuset Solsikken i Gislinge sammen.

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for børn
 
Beslutningssag
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Kundby Børnehus, Trønningevej 11, i Kundby lægges sammen med børnehuset Solsikken, Kirkevej 1, i Gislinge pr. 31. juli 2015 i børnehuset Solsikkens lokaler.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Efter anmodning fra bestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Katrinedal besluttede udvalget på sit møde d. 24. marts 2014, at sende forslag i høring om at lægge de to børnehuse sammen.
 
Forældrebestyrelsens anbefaling om at lægge børnehusene sammen var en konsekvens af drøftelserne om at lægge skoleafdeling Kundby sammen med Katrinedalskolens afdelinger i Gislinge og Svinninge.
 
Resultat af høringen
Forældrebestyrelsen har til deres anbefaling om en sammenlægning af de to børnehuse tilføjet kommentarer fra forældrerådene i de to børnehuse. 
 
Forældrerådet i Kundby Børnehus beklager, at det ikke er muligt at opretholde et kommunalt børnepasningstilbud i området. Forældrerådet anbefaler desuden at det i tilfælde af en sammenlægning sikres, at alle børn der benytter børnehuset Solsikken også kan benytte Katrinedalskolens afdeling i Gislinge.
 
Forældrerådet i Børnehuset Solsikken opfordrer til, at beslutningen træffes hurtigst muligt, og bekræfter at der er fysisk plads til at huse medarbejdere og børn fra Kundby Børnehus.
 
Høringssvarene er vedlagt i sagen.
 
MED-dialogmøde
Spørgsmålet om at lægge Kundby børnehus sammen med børnuset Solsikken er drøftet på MED-dialogmøde den 16. april 2015. Referat af mødet er vedlagt. MED-dialogmødet beklager, at spørgsmålet om Kundby Børnehus’ fremtid ikke er drøftet samtidig med overvejelserne om sammenlægning at skoleafdelinger. Det har forstærket usikkerheden blandt personale og forældre ikke at få klar besked.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
 
Et flertal besluttede:
Kundby Børnehus, Trønningevej 11, i Kundby lægges sammen med børnehuset Solsikken, Kirkevej 1, i Gislinge pr. 31. juli 2015 i børnehuset Solsikkens lokaler.
 
Karen Thestrup Clausen kan ikke støtte indstillingen, da Enhedslisten ønsker at fastholde et kommunalt dagtilbud i lokalområdet. Enhedslisten er bekymret for om alle børnene fra børnehuset Solsikken fremover kan få et skoletilbud i afdelingen Gislinge.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-8396_#3262601_v1_20150413høringssvar vedr. sammelægning til udvalget .docx
caseno15-8396_#3265940_v1_15. 04. 16 med dialogmøde - kundby børnehus .pdf

Bilag

20150413høringssvar vedr. sammelægning til udvalget
15. 04. 16 MED Dialogmøde - Kundby børnehus


43. Beslutning om anvendelse af puljen til Holbæk Danner Skole

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 1. beslutter at anvende i alt 12,6 mio. kr. fra puljen til kvalitetsudvikling af folkeskolen i 2015-16 til temaerne ”Synlig Læring” og ”Digitalisering”.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn godkender hvert år anvendelsen af puljen til kvalitetsudvikling af folkeskolen. Byrådet har fastsat puljen til at være kr. 20 mio. kr. Med budgetaftalen for 2014 og frem har byrådet også besluttet, at puljen skal være medfinansierende på indfasningen af skolereformen (Holbæk Danner Skole). Med budgetaftalen for 2015 og frem besluttede byrådet, at puljen skal være medfinansierende på styrkelse af dagtilbudsområdet.
 
I det kommende skoleår betyder det, at der på forhånd er anvendt midler på:
Tilbage til kvalitetsudvikling er der således 12,6 mio. kr. i det kommende skoleår
 
Baggrunden for prioriteringerne af kvalitetsudviklingsmidlerne er ”Pejlemærkerne for Holbæk Danner Skole” som Udvalget for Børn vedtog den 29. april 2014. Pejlemærkerne integrerer de politiske ambitioner for området med den faglige, pædagogiske og organisatoriske oversættelse af det politiske mandat.
 
Prioritering af to temaer.
For at få maximal effekt ud af udviklingsaktiviteterne har chefen for Læring og Trivsel anbefalet, at der også i kommende skoleår prioriteres to indsatsområder. Begge indsatsområder er en videreførsel af dette skoleårs indsatsområder. De to indsatsområder understøtter på forskellig måde alle otte pejlemærker. Indsatsområderne er ”Synlig læring for alle” og ”Digitalisering”.
 
I temaet ”Synlig læring for alle” er perspektivet skolereformens skifte fra fokus på undervisningsaktiviteter til fokus på elevernes udbytte af skolen (Fra undervisning til læring) Dette videreføres i det kommende skoleår og udbygges med ledelsens fokus på effekterne af læringscentreret ledelse. I temaet ”Digitalisering” fokuseres der på at videreføre den igangsatte udvikling og udbygge med en tættere kobling mellem elevernes udbytte og anvendelse af IT. Endvidere udbygges dette tema i det kommende skoleår med digital ledelse (Digital Leadership).
 
Aktiviteter
De to temaer afføder en række aktiviteter i kommende skoleår, som dels er en videreførsel af nogle af aktiviteterne i år (måske lettere reviderede), dels er aktiviteter i de to A P Møllerprojekter ”Digital læring i netværk og fællesskaber” og ”Program for læringsledelse”.
 
Der forventes i kommende skoleår gennemført:
I kommende skoleår er Holbæk Kommune for alvor involveret i to A.P. Møller støttede udviklingsforløb. Det ene ”Digital læring i netværk og fællesskaber” er udvikling af medarbejderes og lederes evne til at samarbejde på en lærende måde om elevernes læring og trivsel og ved hjælp af digitale værktøjer. Det andet ”Program for læringsledelse” er udvikling af medarbejderes og lederes evne til at træffe beslutninger på et databaseret grundlag og med fokus på elevernes læring og trivsel.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Puljen til kvalitetsudvikling af folkeskolen (20 mio. puljen) foreslås i skoleåret 2015/16 disponeret således:
 
Elevtransport
2.600.000
Helhedsskolen – mellemtrin
3.800.000
Styrkelse af dagtilbud
1.000.000
SkoleIT (Support + licenser)
2.470.000
Kompetenceudvikling generelt
760.000
Medfinansiering A P Møllerforløb (Lønninger + materialer)
6.990.000
Lokal udviklingsstøtte (konsulentbistand + mindre projekter)
880.000
Ledelsesudvikling
1.500.000
I alt kr.
20.000.000
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
 
Udvalget besluttede at anvende i alt 12,6 mio. kr. fra puljen til kvalitetsudvikling m.v. af folkeskolen i 2015-16 til temaerne ”Synlig Læring” og ”Digitalisering”.
Det synliggøres fremadrettet hvor mange resurser der anvendes til kvalitetsudvikling og det sikres at der løbende evalueres på resultaterne af kompetenceudviklingen.

Referat
Sagsfremstilling44. Beslutning om klassestørrelse på 30 elever på Katrinedalskolen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn
 
Beslutningssag
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. godkender dispensation til klassestørrelse på 30 elever på Katrinedalskolen.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Katrinedalskolens ledelse og bestyrelse har ansøgt om dispensation til en klassestørrelse på 30 elever i børnehaveklasse i det kommende skoleår.
Baggrund
Katrinedalskolen har 78 elever indskrevet til kommende børnehaveklasse.
Katrinedalskolen består af to afdelinger; afdeling Svinninge og afdeling Gislinge.
Principper for klassedannelsen
Skolebestyrelsen for Katrinedalskolen har med udgangspunkt i skolernes styrelsesvedtægt samt byrådets anbefalinger vedtaget følgende principper for klassedannelsen:
Ved klassedannelse tilstræbes
 
Skoleledelsen og Skolebestyrelsens ansøgning
Et elevtal på 78 elever fra eget skoledistrikt giver umiddelbart mulighed for tre klasser med 26 elever i hver klasse. Af de 78 elever fra eget skoledistrikt har 30 elever søgt afdeling Gislinge. De 30 elever kommer alle fra Børnehuset Solsikken og bor tæt på skoleafdelingen.
 
Skoleledelsen og bestyrelsen har med udgangspunkt i sine principper for klassedannelse lagt vægt på nærhedsprincippet og at forældrenes ønske om placering i en bestemt afdeling, så vidt muligt tilgodeses. De 30 elever, der har søgt afdeling Gislinge ønskes tilgodeset, så børnene kan tilbydes plads i afdeling Gislinge.
 
Skoleledelsen og bestyrelsen har i sin ansøgning lagt vægt på, at der afsættes resurser i form af såvel timer til børnehaveklasseleder som til en skolepædagog i et antal, der giver rig mulighed for holddeling i hverdagen.
 
Administrationen er enig i skolebestyrelsens vurdering. Fremfor at arbejde med to fast forankrede forholdsvis små klasser vil én større klasse give et godt grundlag for at arbejde med opdeling i varierende hold. Ligeledes at ressourcerne kan anvendes mere fleksibelt i forhold til elevgruppen med mulighed for større udbytte, såvel pædagogisk, socialt og fagligt.
 
Katrinedalskolens ansøgning er vedlagt som bilag.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Det er Katrinedalskolens budget, der dækker udgifterne til de antal klasser, som oprettes på skolen. Skolerne tildeles primært budget ud fra det antal elever, som går på skolen, og ikke efter hvor mange klasser, der oprettes på skolen. Oprettelse af én ekstra klasse indebærer en udgift på ca. 0,6 mio. kr.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
 
I folkeskolelovens kap 2 § 17 står, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke ved skoleårets begyndelse må overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.
Elevtal over 30 elever i klassen forudsætter dispensation fra Undervisningsministeriet.
 
 

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
 
Dispensation til klassestørrelse på 30 elever på Katrinedalskolen blev godkendt af et flertal:
Lars Dinesen, Jens Kristiansen, Peter Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis og Rolf Rasmussen.
 
Karen Thestrup Clausen udlod at stemme.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-22218_#3262138_v1_ anmodning om tilladelse til at oprette en bh.kl. med 30 elever..doc

Bilag

Anmodning om tilladelse til at oprette en bh.kl. med 30 elever.


45. Beslutning om at indgå driftsoverenskomst med den selvejende institution Dragebakken

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for børn
 
Beslutningssag
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. beslutter at indgå ny driftsoverenskomst med den selvejende daginstitution Dragebakken, Mellemvang 27, 4300 Holbæk.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget besluttede i foråret 2014, at opsige driftsoverenskomsten med den selvejende institution Holbæk Fritidscenter/ børnehuset Dragebakken med virkning fra d. 1. maj 2015. Holbæk fritidscenter har hidtil været sammensat af et selvejende dagtilbud og en legatfond, som driver restaurant og udlejer lokaler i bygningen.
 
Baggrunden for opsigelsen var, at kommunens revisorer i foråret 2013 gjorde opmærksom på, at den hidtidige administration af selvejet ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Dette gælder særligt Legatfondens virksomhed, i det driften af bygningen finansieres med kommunale midler.
 
Kommunen bad derfor KL (Kommunernes Landsforening) belyse forudsætningerne for at driften kan tilrettelægges indenfor rammerne af lovgivningen. KL’s peger på nedenstående forhold:
a) Legatudvalgets aktiviteter og virksomhed må ikke finansieres med dagtilbudsmidler. Det betyder, at kommunen ikke længere kan betale drift og vedligeholdelse af den del af bygningerne, der ikke anvendes til dagtilbud.
b) Udgifterne til drift af lokaler der primært anvendes som foreningslokaler kan ikke finansieres via dagtilbudsbudgettet, og dermed medtages ved beregning af forældrebetalingen.
c) Relationen mellem Distrikt Sofielund og Dragebakken er en samarbejdsrelation. Der er tale om to selvstændige juridiske enheder. Det betyder, at Dragebakken har selvstændigt arbejdsgiveransvar, og at centrets forstander ikke har referenceforhold til distriktslederen. Derfor kan Dragebakken ikke, som nu betragtes som en ligeværdig del af et distrikt.
Kopi af KL’ s notat er vedlagt i sagen.
 
Vilkår for ny driftsoverenskomst
Som konsekvens af revisionens bemærkninger og KL’s notat har administrationen og Dragebakkens bestyrelse undersøgt mulighederne for, at såvel daginstitutionens som Legatfondens virksomhed kunne videreføres på nye vilkår. Da dette ville indebære, at legatfondens virksomhed skulle finansiere udgifter til bygningsdrift, i et omfang der overstiger omsætningen, har fondens bestyrelse ikke fundet mulighed for det.
 
Den selvejende institution har derfor meddelt, at Legatfondens virksomhed ophører pr. 1. august 2015.
 
Der er herefter enighed mellem Dragebakkens bestyrelse og kommunens repræsentanter om vedlagte forslag til ny driftsoverenskomst. Den nye driftsoverenskomst betyder blandt andet, at:
 
· Budget til ejendomsdrift fortsat tildeles Vækst og Bæredygtighed.
· Eventuelle lejeindtægter skal anvendes til at nedbringe udgifterne til bygningsdrift.
· Dragebakkens bestyrelse og personale betragtes ikke længere som en del af i Distrikt Sofielunds virksomhed.
· Den del af distrikts Sofielunds budget, der hidtil er tildelt med udgangspunkt i driften af Dragebakken vil fremover blive udmøntet direkte til Dragebakken.
 
Tillæg til driftsoverenskomsten
Holbæk kommune skænkede i 1973 grunden på Mellemvang 27 til den selvejende institution på betingelse af, at der blev opført et center der ud over daginstitutioner skulle rumme lokaler ”til brug for institutioner, ældreklubber m.v.” Dragebakkens faciliteter anvendes i dag til en række aktiviteter både i kommunalt og foreningsregi, hvilket er helt i overensstemmelse med den oprindelige idé bag fritidscenteret.
 
Det er i tilknytning til arbejdet med udformning af den nye driftsoverenskomst igangsat samarbejde mellem repræsentanter for Vækst og Bæredygtighed, Kultur og Fritid, Uddannelse til Alle, Læring og Trivsel og Dragebakken om de fortsatte vilkår for benyttelse af husets faciliteter. Herunder også muligheden for at medvirke til, at flere får glæde af faciliteterne. Arbejdet har udgangspunkt i at fremme realiseringen af Kultur- og fritidspolitikken og målene for arealoptimering.
 
Tillægget forventes færdiggjort i løbet af sommeren, og vil efterfølgende blive fremsendt til orientering for udvalget.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
 
Den ny driftsoverenskomst med den selvejende daginstitution Dragebakken, Mellemvang 27, 4300 Holbæk, godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-16696_#3261681_v1_driftsoverenskomst dragebakken 01.05.2015 (ikke underskrevet).pdf
caseno14-16696_#3262202_v1_ kls redegørelse- holbæk fritidscenter .pdf.pdf.pdf

Bilag

Driftsoverenskomst Dragebakken 01.05.2015 (ikke underskrevet)
KLs redegørelse- Holbæk Fritidscenter .pdf.PDF


46. Godkende vedtægter for den selvejende institution Dragebakken

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender reviderede vedtægter for den selvejende daginstitution Dragebakken.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Den selvejende institution Dragebakken har tilpasset sine vedtægter i tilknytning til arbejdet med udformning af ny driftsoverenskomst. De ændrede vedtægter er godkendt på bestyrelses møde. d. 14. april 2015.
 
Det besluttede ændringer forandrer ikke de grundlæggende forudsætninger for samarbejdet mellem den selvejende institution og kommunen.
 
Den selvejende institutions vedtægter skal jf. driftsoverenskomsten § 1. godkendes at Holbæk Kommune.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
 
Reviderede vedtægter for den selvejende daginstitution Dragebakken godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-16696_#3264122_v1_vedtægter til godkendelse - vedtægter april 2015.pdf.pdf

Bilag

Vedtægter til godkendelse - Vedtægter april 2015.pdf


47. Drøftelse af forslag til effektmål for kerneopgaverne

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 1. drøfter første udkast til effektmål for kerneopgaverne.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og ”En stærk medspiller” har forenklet organiseringen og sat fokus på den forskel, kommunen skal gøre for og med borgere og virksomheder. Næste skridt er at styrke og forenkle den politiske styring, ved at byrådet fastlægger effektmål for kerneopgaverne. 
 
Effektmål
Få overordnede effektmål for kerneopgaverne er med til at gøre det tydeligt for borgere, virksomheder og ansatte, hvilken forandring, der skal skabes, og hvilken værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Når byrådet har besluttet få overordnede effektmål for de seks kerneopgaver, har cheferne ansvaret for, at effektmålene bliver nedbrudt til mere konkrete mål, som den enkelte leder og medarbejder kan styre efter i dagligdagen. Dermed bidrager arbejdet med at drøfte og fastlægge effektmål til, at alle får en fælles forståelse af, hvad kerneopgaverne er. På den måde gør effektmålene indsatserne mere målrettede, og de gør det nemmere at følge op på de opstillede mål.
 
Drøftelse af første udkast til effektmål for kerneopgaverne
Administrationen har udarbejdet et forslag til, hvilke overordnede emner, der bør være i fokus, når der skal fastlægges effektmål for kerneopgaverne. 
 
Særligt for ”Læring og trivsel” er der blevet udarbejdet følgende forslag til effektmål, som primært har afsæt i Børne- og ungepolitikken:
 
 
Særligt for ”Uddannelse til alle” er der blevet udarbejdet følgende forslag til effektmål,
 
 
Administrationen foreslår, at udvalget drøfter følgende spørgsmål:
 
 
Forslag til effektmål for alle kerneopgaver er vedlagt i bilag 1 og vil blive uddybende præsenteret på udvalgets møde. I den forbindelse foreslår administrationen desuden, at udvalget drøfter:
 
 
Videre proces med at fastlægge effektmål for kerneopgaverne
Alle stående udvalg arbejder i april og maj med at formulere effektmål for kerneopgaverne. Herefter beslutter byrådet til sommer få overordnede effektmål for de seks kerneopgaver. Processen frem til sommer er følgende:
 
 
Byrådet følger op på alle effektmål mindst én gang om året for at se, om udviklingen på kerneområderne går i den rigtige retning. Opfølgningen danner grundlag for en nærmere drøftelse af behovet for at justere mål og prioriteringer. På den måde er effektmålene med til at styrke den politiske styring af kerneopgaverne og sikre sammenhæng til den økonomiske styring.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
 
Første udkast til effektmål for kerneopgaverne drøftet og kommenteret.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-19420_#3261045_v1_bilag politiske effektmål - stående udvalg april 2015..pdf

Bilag

Bilag Politiske effektmål - Stående udvalg april 2015.


48. Drøftelse af en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag
 

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at de stående udvalg inden for det enkelte udvalgs område og Økonomiudvalget drøfter og afgiver en udtalelse til brug for byrådets drøftelse på temamødet i maj 2015 om
 1. mulige navne til udvalgene i en eventuel ny udvalgsstruktur, der tager afsæt i kerneopgaverne.
 1. hvilke opgaver, der skal ligge i de enkelte udvalg i en eventuel ny udvalgsstruktur.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i oktober 2014 rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune med de seks overordnede kerneopgaver:
I november 2014 besluttede byrådet, at administrationen i Holbæk Kommune med virkning fra den 1. januar 2015 skulle organiseres i overensstemmelse med oplægget ”En stærk medspiller” i tre tværgående stabe – Strategi og Udvikling, Økonomi og Effekt samt Koncernservice – og de fem områder, Alle kan bidrage - Beskæftigelse og Borgerservice, Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg, Uddannelse til alle unge, Læring og Trivsel - Børn og Familier samt Vækst og Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden, der hver har ansvar for en af kerneopgaverne. Derudover er der Kultur- og fritidssekretariatet samt Socialtilsyn Øst. Der ligger et organisationsdiagram på kommunens hjemmeside (organisation.holbaek.dk/organisationsdiagram/).
 
På byrådets temamøde i november 2014 blev det blandt andet tilkendegivet, at byrådet ikke bare af navn men også af gavn gerne vil organiseres og arbejde med afsæt i kerneopgaverne. Derfor blev byrådet på dets temamøde i marts 2015 præsenteret for en helt foreløbig model for en mulig ny politisk struktur med de to nuværende projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem nye stående udvalg.
 
Det er i det vedhæftede notat nærmere beskrevet hvilke udfordringer, der er i den nuværende model og hvilke opgaver, der kunne ligge i de enkelte nye udvalg.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
 
 
Udvalget kan tilslutte sig at den politiske organisering tilpasses i forhold til den nye administrative organisering, med fokus på kerneopgaverne.
 
Det er vigtigt, at den nye fordeling af det politiske ansvar formidles klart og tydeligt, så det er muligt at forstå for borgerne:
 
Udgangspunktet for udvalget er kerneopgaven:
 •  
 • Læring og Trivsel for Børn
 
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-13557_#3269005_v1_notat om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne.pdf

Bilag

Notat om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne


49. Orientering om klassedannelsen for skoleår 2015-16

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag
 
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager orienteringen om klassedannelsen på folkeskolerne for skoleår 2015-16 til efterretning.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med vedtagelsen af skolestrukturen i 2012 besluttede byrådet, at Udvalget for Børn hvert år orienteres om, hvilke klasser der oprettes i hvilke afdelinger.
Der blev sidste år givet en dispensation til Kildevangens skole, afd. Vipperød med henblik på at oprette en 0. klasse i skoleåret 2014-15 med 30 elever. I dette skoleår søger Katrinedalskolen, afd. Gislinge ligeledes om dispensation med henblik på at oprette en 0. klasse i skoleåret 2015-16 med 30 elever.
 
Notat med oversigt over klassedannelsen er vedlagt.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
 
Orienteringen om klassedannelsen på folkeskolerne for skoleår 2015-16 taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-22218_#3267846_v1_notat om klassedannelsen, april 2015.doc

Bilag

Notat om klassedannelsen, april 2015


50. Orientering om evalueringen af distriktsstrukturen i skoler og dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag
 
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager evalueringen af strukturen i skoler og dagtilbud til efterretning.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på sit møde d. 28. oktober 2014 at iværksætte en evaluering af distriktsstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet. Det sker med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om ny skolestruktur, hvor det samtidig blev besluttet, at skolestrukturen skal evalueres i efteråret 2014.
 
Evalueringen blev igangsat i oktober 2014, og dataindsamlingen er afsluttet ultimo februar 2015. Udvalget fik på sit møde i marts 2015 en foreløbig orientering om evalueringens forløb.
 
Der forlægger nu en færdig evalueringsrapport, som er vedlagt i sagen.
 
Evalueringens forløb
Undervejs har det vist sig at være vanskeligt at isolere effekten af distriktsstrukturen fra andre indsatser og andre ændringer på de to områder. Det har desuden specielt for forældre og medarbejdere været svært at identificere sammenhængen mellem struktur og pædagogisk indhold.
 
Generelt har der været stor interesse for evalueringen blandt medarbejderne. Vi har således fået svar fra mere end 500 medarbejdere, hvilket svarer til ca. 40 % af samtlige. Blandt lederne er svarprocenten tæt på 100.
 
Det betyder, at resultatet af evalueringen må betragtes som værende repræsentativ.
 
Der har desuden været afholdt fokusgruppeinterviews, hvor samlet 29 personer har deltaget. Fokusgruppeinterviewet med bestyrelsesrepræsentanter var med få deltagere fra bestyrelserne på grund af flere afbud den dag. På den baggrund er der nogen usikkerhed om evalueringens resultater m.h.t. forældreoplevet kvalitet.
 
Evalueringens konklusioner
Især skolelederne og distriktslederne har fået mere indflydelse på og dermed forståelse for de centrale strategiske beslutninger på områderne. Lederne føler sig forpligtigede på den formulerede børne- og ungepolitik og områdernes strategier, fordi de selv har været involveret i formuleringen af disse. Hvor man tidligere i den decentrale struktur fokuserede på sin egen enhed, er man i nu mere forpligtet overfor fælleskabets beslutninger.
 
Evalueringen viser, at samlingen af overbygningseleverne har ført til øget trivsel for disse elever. Det er endnu for tidligt at måle på konsekvenserne i forhold til ungdomsuddannelserne.
 
Generelt mener alle deltagere med undtagelse af skolens medarbejdere, at distriktsstukturen har positiv effekt for områdernes faglige kvalitet, idet flere dog peger på, at strukturens potentiale ikke er fuldt udnyttet.
 
I den forbindelse peger medarbejdernes repræsentanter specielt på, at dialog og information til medarbejderniveau ikke er tilstrækkelig, Det betyder, at medarbejderne har vanskeligt ved at udnytte de muligheder strukturen rummer.
 
Det er markant, at skolernes medarbejdere ser anderledes på strukturens indflydelse end andre involverede grupper. Således ville et flertal af disse respondenter som de eneste vælge at vende tilbage til gammel struktur, hvis de fik mulighed for det. Evalueringen peger på, at det kan skyldes andre forhold som f.eks. lockouten i foråret 2013 og implementering af skolereformen Men også det, at dagtilbuddene har været organiseret i distrikter siden 2008, mens strukturen er nyere på skoleområdet kan spille ind.
 
Evalueringen viser, at kvalitet og indhold i arbejdet i distrikternes ledelsesteam er på vej til at føre distrikter og skoler fra et indledende organisatorisk fællesskab til et fagligt fællesskab.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
 
Evalueringen af strukturen i skoler og dagtilbud taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-13216_#3266033_v1_bilag til evlueringsrapport.docx
caseno15-13216_#3265984_v1_evalueringsrapport, evaluering af distriktsstrukturen 2015.docx

Bilag

Bilag til evlueringsrapport
Evalueringsrapport, evaluering af distriktsstrukturen 2015


51. Orientering om administrationsgrundlag for sundhedspleje og tandpleje

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at,
 
 1. forenkling af administrationsgrundlag for sundhedspleje og tandpleje tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet aftalte på deres temamøde d. 22.10.2014, at alle fagudvalg skal gennemgå de administrationsgrundlag, som i dag gælder på de enkelte områder. Initiativet udspringer af byrådets projekt ”Resultater gennem forenkling og tillid”.
 
På den baggrund har udvalget besluttet, at administrationsgrundlag på børne- og ungeområde forenkles til at beskrive det politisk bestemte serviceniveau. Forenklingen skal sikre, at de kort og klart beskriver kommunens serviceniveau, så borgere hurtigt og enkelt kan se, hvilket serviceniveau man kan forvente.
 
Oversigt over de nuværende administrationsgrundlag
Der findes i dag 6 administrationsgrundlag på Udvalget for Børns område:
Administrationsgrundlag for sundhedspleje og tandpleje
De nuværende administrationsgrundlag for sundhedspleje og tandpleje indeholder ud over en beskrivelse af serviceniveauet også serviceinformation som kontaktoplysningerne mv. Disse informationer står også på kommunens hjemmeside under sundhedspleje og tandpleje. For at gøre det mere enkelt og tydeligt for borgeren vil den del af administrationsgrundlaget, som beskriver det politisk besluttet serviceniveau blive fremhævet på hjemmeside, hvor øvrig information om tandpleje og sundhedspleje beskrives. Det politisk besluttede serviceniveau vil derved fremadrettet fremgå på hjemmesiden under sundhedspleje og tandpleje.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
 
Forenkling af administrationsgrundlag for sundhedspleje og tandpleje taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling52. Orientering til mødet den 28. april 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer bliver taget til efterretning:
 
 1. orientering om national trivselsmåling i folkeskolen.
 2. orientering om DGI recertificering på dagtilbudsområdet.
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
 
Orienteringerne taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling53. Eventuelt til mødet den 28. april 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag
 

Indstilling
 
Eventuelt:
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
 
Karen Thestrup Clausen deltager i  KL"s tredje politiske møde om folkeskolen d. 29 april.

Referat
Sagsfremstilling