UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

24-03-2015 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-03-2015 12:00:00


PUNKTER

30. Godkendelse af dagsorden til den 24. marts 2015
31. Godkendelse af ny dialogmodel
32. Beslutning om at lægge skoleafdeling Kundby sammen med afdeling Gislinge og Svinninge
33. Beslutning om høring om at lægge Kundby børnehus sammen med Solsikken i Gislinge
34. Beslutning om undervisningslokaler på skoleafdeling Bjergmarken
35. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2015
36. Orientering om evaluering af distriktsstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet
37. Orientering om status på arbejdet med ny ledelsesstruktur
38. Orientering om økonomi - og aktivitetsopfølgning
39. Orientering til mødet den 24. marts 2015
40. Eventuelt til mødet den 24. marts 201530. Godkendelse af dagsorden til den 24. marts 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 24. marts 2015 bliver godkendt.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling31. Godkendelse af ny dialogmodel

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, byrådet
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
1. godkender forslaget til ny dialogmodel.
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Demokratieksperimentariet, som blev nedsat af byrådet i januar 2014, fik bl.a. til opgave at komme med forslag til byrådet om, hvordan dialogen med lokalområderne fremover skal foregå.
 
Afsættet for opgaven var, at dialogen mellem de lokale ildsjæle og politikerne skal finde sted på nye måder. En ny dialogmodel skulle tage udgangspunkt i både lokale problemstillinger og emner, der går på tværs af lokalområder samt ske i regi af de politiske fagudvalg.
 
Demokratieksperimentariet har udarbejdet forslag til ny model for dialog mellem borgere og kommune, som blev præsenteret for byrådet på temamødet den 15. januar 2015.
 
Modellen
Udgangspunktet for modellen er, at dialogen går begge veje. På den ene side borgerne der vil noget med kommunen, bl.a. ildsjæle, foreninger, organisationer, forældre, unge, virksomheder, lokalfora mv., og på den anden side medarbejderne og byrådsmedlemmerne, når kommunen vil noget, som vedrører borgerne.
 
I midten i den ny model er Fælles-skabere, som bliver indgang, bindeled, formidlere og vejvisere. De skal guide alle parter ad rette kanaler, så borgere møder lige netop de politikere og medarbejdere, der er brug for og omvendt. Fælles-skaberne er en samling af de tidligere Frivilligkoordinatorer og Lokalforumkonsulenter.
 
Høring
På baggrund af kommentarerne fra byrådets temamøde har Demokratieksperimentariet haft en møderunde med alle lokalfora i februar måned. Desuden har forslaget til modellen været omtalt i aviser og på kommunens hjemmeside.
 
Der har overvejende været positive tilbagemeldinger fra dialogrunden. Både til principperne i og tankerne bag modellen og til de nye Fælles-skabere.
 
Der har også været enkelte opmærksomhedspunkter og bemærkninger til modellen, bl.a. om dialogen mellem lokalområder og kommune og om inddragelse af lokalområder i byrådets og udvalgenes arbejde. Demokratieksperimentarier har dog vurderet, at det godt kan håndteres inden for modellen og indstiller derfor modellen til godkendelse.
 
Andet
Det kan i øvrigt bemærkes, at der arbejdes på forskellige måder, til hvordan modellen kan kommunikeres bedre.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Forslaget til ny dialogmodel anbefales godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3850423e1.pdf

Bilag

Dialogmodel - forslag


32. Beslutning om at lægge skoleafdeling Kundby sammen med afdeling Gislinge og Svinninge

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 1. Katrinedalskolens afdeling i Kundby lukkes pr. 1. august 2015, og elevernes tilbydes undervisning på én af skolens to øvrige afdelinger i Gislinge og Svinninge.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Børn besluttede på møde d. 3. februar 2015 at sende forslag i høring om, at Katrinedalskolens afdeling i Kundby lukkes pr. 1. august 2015, og at elevernes tilbydes undervisning på skolens to øvrige afdelinger.
 
Forslaget har nu været i høring, og der skal tages politisk stilling til forslaget på baggrund af høringssvarene.
 
Baggrund
Byrådet vedtog med budget 2015, at byrådet med omstillingsprojektet ”Læring og trivsel for børn og unge” i løbet af de næste fire år vil reducere budgettet med 21 mio. kr. på børne- og ungeområdet. Et af byrådets forudsætninger i dette arbejde er, at pengene skal findes uden at gå på kompromis med byrådets mål om at øge børn og unges læring og trivsel. Et af de temaer, byrådet har besluttet at arbejde videre med, er at skabe bæredygtige skoler og børnehuse – fagligt og økonomisk.
 
Det betyder, at der er kommet fokus på de mindre afdelinger i kommunens folkeskoler. Kundbyafdelingen er en af de skoleafdelinger, der har en lav klassekvotient. Der går pt. 67 elever på skoleafdeling Kundby. I følge prognoserne er der ikke udsigt til, at børnetallet i Kundbyområdet vil stige, men at der fortsat i de kommende år vil være et mindre fald. Skoleafdeling Kundby er derfor en af de skoleafdelinger, der vil komme i fokus i byrådets kommende omstillingsarbejde med at skabe bæredygtige skoler og børnehuse.
 
Som en reaktion på usikkerheden om de mindre afdelinger har en kreds af borgere i Kundby etableret grundlaget for at etablere en friskole, såfremt byrådet beslutter at lukke Katrinedalskolens afdeling i Kundby.
 
Henvendelse fra skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen ved Katrinedalsskolen har henvendt sig til Udvalget for Børn, og der har i starten af januar 2015 været holdt møde mellem bestyrelse og repræsentanter for udvalget, hvor situationen blev drøftet. Efterfølgende har Katrinedalskolens bestyrelse anmodet Udvalget for Børn om at sætte en beslutningsproces i gang med henblik på at lukke afdelingen i Kundby og tilbyde eleverne at blive overflyttet til en af skolens afdelinger i Gislinge og Svinninge.
 
I henvendelsen til udvalget fremhæver skolebestyrelsen, at de oprindelig ikke har haft planer om at anmode om en lukning af afdeling Kundby, idet de mener, at det er godt for byen, at der er en skole. Men for at skabe ro og klarhed for elever og forældre anbefaler bestyrelsen en lukning pr. 1. august 2015.
 
Høringssvarene
Høringssvar fra skolebestyrelsen, forældrebestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Katrinedal, MED-organisation og lokalforum er vedlagt i sagen.
 
Skolebestyrelsen for Katrinedalskolen, MED-udvalg og forældrebestyrelsen for dagtilbudsdistrikt tilslutter sig beslutning om at lægge afdeling Kundby sammen med afdeling Gislinge og afdeling Svinninge fra. 1. august 2015. Skolebestyrelsen og MED-udvalg fremhæver, at der vil være behov for at inventar på afdeling Kundby kan overføres til de to andre afdelinger, ligesom skolebestyrelsen mener at det vil kræve ressourcer at overflytte én afdeling.
Kundby lokalforum giver udtryk for et stort ønske om at bevare skoleafdeling Kundby. I høringssvaret fremhæves, at en lukning af skoleafdelingen vil fjerne et vigtigt samlingspunkt, der binder området socialt sammen. Der udtrykkes blandt andet bekymring for, om en lukning vil kunne fjerne grundlaget for foreningslivet og gøre det sværere at fastholde og tiltrække borgere til Kundby.
 
Hvordan vil en sammenlægning foregå?
Der er plads til alle eleverne fra afdeling Kundby på Katrinedalsskolens øvrige afdelinger i Gislinge og Svinninge. Katrinedalsskolens ældste elever (7. kl – 9. kl.) går på nuværende tidspunkt i Svinninge. Ved en sammenlægning af afdelingerne er det skolebestyrelsen, som formulerer principper for klassedannelserne og overflytningen af elever. Den endelige klassedannelse foretages af Katrinedalsskolens leder på baggrund af bestyrelsens principper og eventuelle andre hensyn, der vurderes konkret på skolen.
 
Hvad er konsekvensen for den samlede skolestruktur?
Forslaget ændrer ikke på antallet af folkeskoler i kommunen. Skoleområdet vil fortsat bestå af otte skoler og UngHolbæk med 10. klassecentret. Udgangspunktet for skolestrukturen er, at der tilbydes undervisning i alle lokalområder. Hvis forslaget vedtages vil der ikke længere tilbydes folkeskoleundervisning i lokalområdet Kundby.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Forslaget om at lægge afdeling Kundby sammen med de to øvrige afdelinger i Katrinedalskolen vil betyde en budgetreduktion på kr. 1,8 mio. kr. årligt. I 2015 vil budgetreduktionen udgøre 5/12 af kr. 1,8 mio., hvilket svarer til kr. 0,8 mio. En mindre del af budgetreduktionen i 2015 vil blive anvendt til udgifter i forbindelse med sammenlægningen.
 
Herudover bidrager forslaget også til byrådets mål om at reducere kommunens udgifter til bygningsdrift, da bygningerne i Kundby ikke længere anvendes til folkeskole. Den årlige udgift til bygningsdrift udgør 1,7 mio. kr.
 
Eventuelle øgede udgifter til transport skal modregnes den samlede budgetreduktion. Hvis en gruppe af elever fra Kundby overflyttes til Gislinge, skal der etableres kørselsmuligheder for eleverne. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en præcis økonomisk beregning af dette, da det forudsætter et konkret kendskab til antallet af elever, som får brug for skolekørsel.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Den kommunale styrelsesvedtægt for Folkeskolen beskriver, hvem der skal høres. Forslaget har været i høring i skolebestyrelsen, forældrebestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Katrinedal, MED-organisation og lokalforum.
 

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Et flertal (Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis, Rolf Rasmussen, Lars Dinesen og Jens Kristiansen) anbefaler Indstillingen godkendt.
 
Karen Thestrup Clausen og Peter Hansen kan ikke anbefale sammenlægningen godkendt.
”Vi mener, det er en kommunal opgave at sikre en folkeskole i alle områder. Derudover mener vi, at en beslutning under alle omstændigheder bør udskydes til efter omstillingsgruppernes arbejde.”
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3938509e2.pdf
3938503e3.docx
3938484e4.pdf
3945715e5.pdf
3938496e6.pdf
3899156e7.pdf

Bilag

Skolebestyrelsen - Høringssvar om sammenlægning - 201503090948.
Dagtilbudsdistriktet - Hørringssvar vedr sammenlægning af skoleafdeling - Hørringssvar vedr sammenlægning af skoleafdeling
Høringssvar fra Katrinedalskolens MED-udvalg
15.03.04 MED Dialogmøde.pdf
Kundby Lokalråds høringssvar
050206 Datamateriale udvikling i elevtal distrikt Katrinedal.pdf


33. Beslutning om høring om at lægge Kundby børnehus sammen med Solsikken i Gislinge

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. der iværksættes høring om at lægge Kundby børnehus, Trønningevej 11 Kundby sammen med børnehuset Solsikken, Kirkevej 1 i Gislinge.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for børn besluttede på sit møde d. 28. januar 2015 at sende forslag i høring om, at Katrinedalskolens afdeling i Kundby lægges sammen med skolens afdelinger i Gislinge og Svinninge d. 1. august 2015.
 
I den forbindelse har administrationen holdt møde med bestyrelsen for dagtilbudsdistriktet Katrinedal, da en eventuel lukning af skoleafdelingen i Kundby også kommer til at berøre Kundby børnehus, som i forvejen hører til blandt kommunens mindste børnehuse.
 
I 2015 forventes det, at der i gennemsnit er indskrevet 11-12 børn under 3 år og 25 – 30 børn over 3 år. Indskrivningen forventes at være konstant.
 
Under mødet med bestyrelsen blev det blandt andet oplyst, at børnehuset Solsikken i Gislinge har fysisk plads til at modtage børnene fra Kundby Børnehus.
  
Bestyrelsen har efterfølgende fremsendt en anbefaling om, at Kundby børnehus lægges sammen med børnehuset Solsikken i Gislinge fra 1. august 2015. Dog fremhæver bestyrelsen, at forældre der ønsker at flytte deres børn tidligere skal have mulighed for det. Bestyrelsens henvendelse er vedlagt.
 
På baggrund af ovenstående foreslår administrationen, at forslaget om en sammenlægning af Kundby Børnehus og børnehuset Solsikken sendes i høring hos bestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Katrinedal. Forældrebestyrelsen anmodes om, at indhente udtalelser fra forældrerådene i de to involverede børnehuse som led i udarbejdelsen af sit høringssvar. Bestyrelsen anmodes endvidere om at skitsere, hvordan en eventuel sammenlægning påtænkes gennemført.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Et flertal (Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis, Rolf Rasmussen, Lars Dinesen og Jens Kristiansen) godkendte Indstillingen.
 
Karen Thestrup Clausen og Peter Hansen kan ikke godkende indstillingen.
”Vi mener, det er en kommunal opgave at sikre dagtilbud i alle områder. Derudover mener vi, at en beslutning under alle omstændigheder bør udskydes til efter omstillingsgruppernes arbejde.”
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3954073e8.docx

Bilag

Henvendelse fra bestyrelsen


34. Beslutning om undervisningslokaler på skoleafdeling Bjergmarken

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 1. antallet af undervisningslokaler på Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken udvides midlertidig med 5 klasselokaler, som indrettes i pavilloner, der opstilles på afdeling Bjergmarkens grund.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede d. 18. februar 2015, at de to skoleafdelinger i Sofielundskolen, Østre og Bjergmarken, sammenlægges til én afdeling på afdeling Bjergmarken
 
Samtidig blev det besluttet, at Udvalget for Børn på udvalgsmødet i marts måned arbejder videre med og behandler forslag til lokaleløsningen for 8. og 9. klasserne på Sofielundskolen for det kommende skoleår.
 
I forbindelse med forberedelserne til at kunne lægge de to skoledelinger sammen havde administrationen i samarbejde med skolebestyrelsen for Sofielundskolen peget på en løsningsmodel, hvor eleverne fra 8. og 9. årgang ville have klasselokaler på Holbæk Seminarium, som ligger tæt op ad afdeling Bjergmarken.
 
Umiddelbart efter byrådets beslutning om sammenlægning af de to skoleafdelinger blev der holdt dialogmøde om den fremtidige fælles brug af Seminariet mellem administrationen, skolebestyrelsen for Sofielundskolen, bestyrelsen for CSU (Center for Specialundervisning) og Handicaprådet. Udgangspunktet for mødet var en afklaring af, hvordan Seminariet kunne danne fælles ramme for læring og trivsel for unge fra Sofielundskolen og Center for Specialundervisning og Uddannelse til alle. I dialogen var det ikke muligt at finde konkrete bud på, hvordan en fælles brug kunne ske til alles tilfredshed.
 
Forslag til udvidelse med 5 klasselokaler på Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken
Skolebestyrelsen og Udvalget for Børn holdt herefter møde d. 10. marts 2015, hvor mulige lokaleløsninger blev drøftet. Skolebestyrelsen anbefaler, at der etableres en løsning med ekstra klasselokaler på afdeling Bjergmarken, sådan at skolen kan opnå de fordele, som der er ved at være samlet som skole ét sted. Skolebestyrelse og ledelse på Sofielundskolen ønsker at fortsætte den gode proces, som er sat i gang i forhold til medarbejdere og elever om en kommende samling af skolens aktiviteter på afdeling Bjergmarken. Skolebestyrelsen har været positiv over for at finde en løsning, hvor lokaler på seminariet blev anvendt til en del af skolens undervisningsaktiviteter. Som alternativ hertil peges derfor på opsætning af midlertidige ekstra lokaler på afdeling Bjergmarkens grund.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser

Byrådets beslutning om at lægge afdeling Østre sammen med afdeling Bjergmarken betyder, at udgifterne til skoledrift reduceres med 1.8 mio. kr. svarende til det grundbeløb skolen får for hvert undervisningssted (matrikel) og SFO, som skolen har i distriktet. Denne sag ændrer ikke på denne forudsætning.
Finansiering af ekstra klasselokaler:
Udgifter til bygningsdrift på afdeling Østre er pt. årligt på 2.4 mio. kr. Administrationen anbefaler, at udgifter til ekstra klasselokaler på afdeling Bjergmarken finansieres inden for driftsbudgettet til bygningsdrift på skoleområdet, da der samtidig forventes en mindre udgift til bygningsdrift på skoleområdet, som følge af at afdeling Østre ikke længere anvendes til undervisning.
På skoleafdeling Bjergmarken vil der blive behov for ekstra fem klasselokaler, samt at der foretages enkelte tilpasninger for at optimere nuværende lokalanvendelse. Optimering af nuværende lokaleudnyttelse anslås at koste 100.000 kr.
Vækst og Bæredygtighed anslår, at udgifter til drift af 5 ekstra klasselokaler på afdeling Bjergmarken udgør følgende:
I 2015: 1,1 mio. kr. (opsætning af pavilloner samt leje fra august til december).
I 2016: 0,8 mio. kr. (lejeudgift i 12. måneder).
Ved ophør af brugen af pavillonerne betales for nedtagning.
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Et flertal (Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis, Rolf Rasmussen, Lars Dinesen, Jens Kristiansen og Peter Hansen) anbefaler Indstillingen godkendt.
 
Karen Thestrup Clausen kan ikke anbefale indstillingen godkendt. Enhedslisten mener ikke økonomien er godt nok belyst.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling35. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af kommunens legepladsanlæg i 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2014, at der med virkning fra budgetåret 2015 afsættes 2 mio. kr. årligt til fornyelse og renovering af kommunens legepladsanlæg.
 
Baggrunden for beslutningen var den iværksatte gennemgang af sikkerheden på kommunens legepladser. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladserne i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op, fjernes.
 
Kommunens legepladsinspektør anmoder nu om, at rammen på 2 mio. kr. for 2015 frigives og anvendes således:
 1. Der reserveres en pulje på 0,5 mio. kr. til løsning af akut opståede problemer, flytning og geninstallering af legeredskaber i forbindelse med eventuelle sammenlægninger af børnehuse og skoleafdelinger. Hvis puljen ikke er disponeret i løbet af 1. halvår af 2016 – prioriteres midlerne efter samme kriterier som nedenfor.
 2. Der anvendes 1,5 mio. kr. på indkøb og installation af prioriterede legepladser.
Ved prioriteringen anvendes nedenstående kriterier.
 
Kommunens legepladser ejes af Vækst og Bæredygtighed – Kommunal drift. Det betyder, at afdelingen har det endelige ansvar for sikkerheden på pladserne og finansierer udskiftninger af legeredskaber m.v. Ved nedlæggelse af børnehuse og afdelinger afgør afdelingens medarbejdere, om redskaberne på de nedlagte legepladser skal flyttes og genanvendes et nyt sted.
 
I 2013/2014 er der i den løbende vedligeholdes fokuseret på udbedring af sikkerhedsrisici eller fjernelse af farlige legeredskaber. Det betyder, at en række af vore skoler og børnehuse har fået fjernet legeredskaber, uden at der har været økonomisk mulighed for at erstatte disse.
 
Liste over legeredskaber der ønskes prioriteret vedlægges som bilag. Skoler eller dagtilbudsdistrikter inddrages i forbindelse med den konkrete gennemførelse af de prioriterede anlæg.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Anbefales godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3932736e9.xlsx

Bilag

Oversigt over prioriteringer 2015 (2016)


36. Orientering om evaluering af distriktsstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for børn
 
Orienteringssag
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om status for evalueringen af distriktsstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet tages til efterretning.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget besluttede på sit møde d. 28. oktober 2014 at iværksætte en evaluering af distriktsstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet. Det sker med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om ny skolestruktur, hvor det samtidig blev besluttet, at skolestrukturen skal evalueres i efteråret 2014.
 
Den igangsatte evaluering skal også ses i tilknytning til det igangværende omstillingsarbejde, sådan at viden om effekten af nuværende organisering kan indgå i omstillingsgruppernes arbejde med emnerne ”Bæredygtige skoler og dagtilbud” og ”Større og bedre udskolinger”.
 
Evalueringen blev igangsat i oktober 2014, og dataindsamlingen er afsluttet ultimo februar 2015.
 
Der er indsamlet data i form af spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medarbejdere og ledere på de to områder. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne er efterfølgende suppleret med kvalitative data fra fokusgruppeinterviews med bestyrelses-, ledelses- og tillidsrepræsentanter fra områderne.
 
Der er pt. sat en analyse i gang af det relativt store datamateriale, som er fremkommet ved evalueringen. Evalueringsrapporten forventes at forelægge medio april 2015, og vil blive fremlagt på udvalgets møde i enten april eller maj 2015.
 
Evalueringens forløb
Undervejs har det vist sig at være vanskeligt at isolere effekten af distriktsstrukturen fra andre indsatser og andre ændringer på de to områder. Det har desuden specielt for forældre og medarbejdere været svært at identificere sammenhængen mellem struktur og pædagogisk indhold.
 
Generelt har der været stor interesse for evalueringen blandt medarbejderne. Vi har således fået svar fra mere end 500 medarbejdere, hvilket svarer til ca. 40 % af samtlige. Blandt lederne er svarprocenten tæt på 100.
 
Det betyder, at resultatet af evalueringen må betragtes som værende repræsentativ.
 
Der har desuden været afholdt fokusgruppeinterviews, hvor samlet 29 personer har deltaget. Fokusgruppeinterviewet med bestyrelsesrepræsentanter var med få deltagere fra bestyrelserne på grund af flere afbud den dag. På den baggrund er der nogen usikkerhed om evalueringens resultater m.h.t. forældreoplevet kvalitet.
 
Evalueringens konklusioner
Generelt mener deltagerne i evalueringen, at distriktsstukturen har positiv effekt for områdernes faglige kvalitet, idet flere dog peger på, at strukturens potentiale ikke er fuldt udnyttet.
 
Her peges specielt på, at dialog – og information til medarbejderniveeau ikke er tilstrækkelig, Det betyder at medarbejderne har vanskeligt ved at udnytte de muligheder, strukturen rummer.
 
Modsat viser undersøgelsen, at strukturen medvirker til, at lederne har fået mere indflydelse på og større forståelse for de strategiske beslutninger på områderne. Samarbejdet i distrikternes ledelsesteam viser ligeledes, at distrikter og skoler er på vej fra et indledende organisatorisk fællesskab til et fagligt fællesskab.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Orienteringen taget til efterretning – idet udvalget gerne havde set, at evalueringsrapporten havde været færdiggjort forud for omstillingsgruppernes arbejde.
 
 

Referat
Sagsfremstilling37. Orientering om status på arbejdet med ny ledelsesstruktur

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. status om arbejdet med ny ledelsesstruktur for kerneopgaven ”Læring og Trivsel” tages til efterretning.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har med vedtagelsen af budget 2015 og beslutningen om en ny administrativ organisation ”En stærk medspiller” besluttet, at antallet af ledere skal reduceres og der skal omprioriteres fra ”ledere til medarbejdere”.
 
Samtidig sætter den ny organisering med kerneopgaven ”Læring og Trivsel” en ny dagsorden for, hvordan området skal prioritere og anvende ledelsesressourcerne. Administrationen har sat i et arbejde i gang med at få udformet en robust og fleksibel ledelsesstruktur for kerneopgaven ”Læring og Trivsel”, som i endnu højere skal understøtte helhed i opgaveløsningen til gavn for børn og unges læring og trivsel.
 
På udvalgsmødet fremlægger administrationen status for arbejdet med ny ledelsesstruktur samt tidsplan for det videre arbejde.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Orientering/status om arbejdet med ny ledelsesstruktur for kerneopgaven ”Læring og Trivsel” taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling38. Orientering om økonomi - og aktivitetsopfølgning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. udvalget tager den månedlige økonomi – og aktivitetsopfølgning til efterretning.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
”En stærk Medspiller” så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på de vante samarbejdsflader og ansvarsområder for, at vi bedre kan rette vores indsats mod borgerne. Men organisationsændringen har ingen betydning for, hvordan vi følger op på økonomien.
 
Ved Budgetrevision 1 blev fremhævet udfordringer omkring tjenestemandspensioner og udvidelse af Elmelunden med samlet set 5,6 mio. kr. Koncernledelsen vil fortsat følge disse udfordringer nøje, og arbejde på at finde løsninger.
 
Her i Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015 ses yderligere en udfordring omkring udgifterne til flygtninge som både er forsørgelsesudgifter og udgifter til danskundervisning med samlet set 4,0 mio. kr. Hertil kommer afledte udgifter til administration, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt. I forhold til regeringsaftalen om økonomien for 2015, er flygtningekvoten for Holbæk Kommune tredoblet. For de forsikrede ledige ser det ud til, at tendensen fra 2014, med faldende udgifter, fortsætter i 2015. Der forventes færre udgifter med samlet set 2,0 mio. kr.
 
Udvalget for Børn
 
Vi forventer på Udvalget for Børn et regnskab som harmonerer med det korrigerede budget.
 
Ved denne Økonomi- og Aktivitetsopfølgning er det kun myndighed på politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov, der estimerer de forventede udgifter i 2015.
 
Tabel 2: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.
Mio. kr.
Oprindeligt Budget 2015
Korrigeret Budget 2015
Forventet regnskab februar 2015
Forventet afvigelse februar 2015
 
A
B
C
D=C-B
Politikområde 4
672,2
692,0
692,0
0,0
Politikområde 5
259,0
259,2
259,2
0,0
Politikområde 6
231,8
232,2
232,2
0,0
Total - Udvalget for Børn
1.163,0
1.183,4
1.183,4
0,0
Anm: Eventuelle differencer skyldes afrundinger.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Den månedlige økonomi – og aktivitetsopfølgning taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3945706e10.pdf

Bilag

ØA_02_2015-20_UB


39. Orientering til mødet den 24. marts 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer bliver taget til efterretning:
 
 1. orientering om proces for renovering af Engskovskolen, afdeling Jernløse, etape 2.
 2. orientering om tidsplan for arbejdet med revidering af administrationsgrundlag.
 3. orientering om politisk møde om folkeskolen d. 29. april, som arrangeres af Kommunernes Landsforening.
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Orienteringerne taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling40. Eventuelt til mødet den 24. marts 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Orienteringssag
 

Indstilling
 
Eventuelt:
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-03-2015
Drøftet!
 
 
Plancher fra 8. klassernes ”jagten” fremsendes til udvalget.
 
 
Referat fra 10. klassecenterets drøftelser af Campus fremsendes til udvalget.
 
 
Opfølgning på dagtilbudsområdet.
 
 
UU anmodes på et tidspunkt at orientere udvalget om status på implementering af den nye reform.

Referat
Sagsfremstilling