UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

24-02-2015 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-02-2015 12:00:00


PUNKTER

22. Godkendelse af dagsorden til den 24. februar 2015
23. Temadrøftelse om udviklingsaktiviteter i folkeskolen "Holbæk danner Skole"
24. Beslutning om kvalitetsrapport for folkeskolen 2013-14
25. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af IT infrastruktur, forældreintra og IT-udstyr i dagtilbud.
26. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt børnehus i Jyderup
27. Drøfte inspiration og resultater fra Børne og Unge Topmødet 2015
28. Orientering til mødet den 24. februar 2015
29. Eventuelt til mødet den 24. februar 201522. Godkendelse af dagsorden til den 24. februar 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningspunkt

 

Indstilling

 

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 24. februar 2015 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-02-2015
 
Godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling23. Temadrøftelse om udviklingsaktiviteter i folkeskolen "Holbæk danner Skole"

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Drøftelsessag

 
 

Indstilling

 

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at

 1. drøfter status på udviklingsaktiviteter i folkeskolen igangsat med strategien ”Holbæk Danner Skole”.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget vil på mødet få en status på de udviklingsaktiviteter inden for skoleområdet, som er igangsat med strategien for ”Holbæk Danner Skole”.

 

Baggrund

Byrådet vedtog i efteråret 2012 en ny børne- og ungepolitik. I børne- og ungepolitikken har byrådet udpeget fire udviklingsområder, som skal sætte retning for byrådets indsats på børne- og ungeområdet i de kommende år.

 

De fire udviklingsområder er:

Udvalget for Børn har vedtaget en udviklingsplan for den ny børne- og ungepolitik. Formålet med udviklingsplanen er at omsætte de fire udviklingsområder til konkrete aktiviteter. Udviklingsplanen har titlen ”Ét Børneområde – sammenhæng og kvalitet” og beskriver de tværgående udviklingsaktiviteter, som prioriteres og systematisk bliver fulgt op. Udviklingsplanen skal være med til at sikre, at de politiske mål i børne- og ungepolitikken bliver retningsgivende for udviklingen på børne- og ungeområdet. På udvalgsmødet får udvalget en status inden for dele af udviklingsplanen. Administrationen vil give status på udviklingsinitiativer inden for skoleområdet, som er beskrevet i strategien ”Holbæk Danner Skole”.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-02-2015
 
Status taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling24. Beslutning om kvalitetsrapport for folkeskolen 2013-14

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, byråd

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at,

 1. kvalitetsrapporten 2013-14 indstilles til godkendelse i byrådet.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det er formålet med kvalitetsrapporten for folkeskolen,

Indhold i kvalitetsrapport 2013-14

I juni 2014 udsendte undervisningsministeriet en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. På baggrund af den nye bekendtgørelse skal der for skoleåret 2013/14 udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport. Det betyder, at kvalitetsrapporten 2013/14 er en blanding af den tidligere bekendtgørelse og den nye bekendtgørelse.

 

Udvalget tog beslutning om, hvilke temaer, der ønskes belyst i rapporten ved Udvalgsmødet i marts 2014. De valgte temaer er indsatsområderne i Fremtidens Folkeskole for skoleåret 2013-14:

Kvalitetsrapporten er opdelt i en kommunedel for hele skoleområdet og en skoledel, hvor hver skole er beskrevet. De to dele foreligger som to bilag i sagen.

 

Der er specifikke krav til indholdet, som bl.a. skal være resultatoplysninger, herunder karaktergivning og resultater af de nationale test i dansk og matematik samt en handleplan for udviklingsaktiviteter. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i de to indsatsområder Synlig læring og Digitalisering, som er de to områder, der beskriver indsatserne fra Fremtidens Folkeskole.

 

Resultater for folkeskolerne – afgangsprøver

Der er opstillede nye parametre med den nye bekendtgørelse, hvilket betyder, at kvalitetsrapporten fremadrettet kun indeholder de obligatoriske afgangsprøver, men det kan fremhæves, at karaktergennemsnittet af de obligatoriske afgangsprøver i skoleåret 2013/14 er steget til 6,2 samlet set for folkeskoler i Holbæk kommune. De obligatoriske afgangsprøver for skoleåret 2012/13 var 6,1.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Kvalitetsrapporten har været til høring i skolebestyrelserne i januar 2015.

 
 

Lovgrundlag – link

Folkeskoleloven af 20/06 2014 § 40a

 

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 665 af 20/06/2014

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-02-2015
 
Udvalget indstiller at kvalitetsrapporten 2013-14 godkendes.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3899733e1.pdf
3899734e2.pdf

Bilag

Bilag 1, SKOLEDEL kvalitetsrapport 2013-14.pdf
Bilag 2, KOMMUNEDEL, kvalitetsrapport 2013-14.pdf


25. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af IT infrastruktur, forældreintra og IT-udstyr i dagtilbud.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 7.1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af IT infrastruktur i kommunes børnehuse og i dagplejen, herunder etablering af forældreintranet og relevant hardware.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet har i budgettet for 2015 afsat en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af IT infrastruktur i kommunes børnehuse og i dagplejen. Baggrunden er, at der jf. aftale mellem regeringen og kommunerne skal være etableret forældreintranet på dagtilbudsområdet fra 2015.

 

Ved indførelsen af IT infrastrukturen bliver det muligt for alle ansatte i daginstitutionerne samt i dagplejens kontorer og legestuer at få trådløs adgang, samt sikrer at daginstitutionerne kan anvende digitale læringsmidler i deres lokaler.

 

Dette indebærer nedenstående:

 
 1. Infrastruktur til dagtilbud, børnehuse og dagpleje


  It kabling, stik og acces point kabling, rack skabe server mm., samt fiberforbindelser.


  Alt til et fuldt funktionsdygtigt trådløst netværk i de berørte bygninger. Udgift estimeret til 3.700.000 kr.

 1. Forældreintranet


  Indkøb og etablering af platform til forældreintranet. Udgift er estimeret til 700.000 kr.

 1. Indkøb af udstyr


  Ipads/tablet, computere, it-skærmer mm. Udgift er estimeret til 2.700.000 kr.

 

Tidsplan:

  1. Udbud februar - april 2015,

  2. Udførsel maj - august 2015

  3. Implementering september - november 2015

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der vil være en anlægsudgift på 7,1 mio. kr. Anlægsmidlerne er afsat i budgettet for 2015.

 

I beregning af anlægsudgiften, er der afsat ekstra midler, da Forældreintranet platform ikke er valgt endnu.

 

Udgifter til drift indarbejdes i dagtilbudsområdets budget for 2016.

 

Øvrige konsekvenser

 

Kommunikationen med forældre vil blive meget nemmere, og kommer til at foregå på næsten samme måde som i skoler og SFO.

Det vil være muligt for alle ansatte i kommunen at gå trådløst på intranet og internettet i alle dagtilbud.

Dagtilbuddene vil få mulighed for at benytte de nye digitale medier sammen med børnene.

 
 

Høring


Lovgrundlag – link

 

Regeringen, KL og Danske Regioner står bag den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd fra september 2013, der løber frem til 2020. Strategien skal sætte fart på brugen af teknologi og digitalisering på de store velfærdsområder, så effektive digitale velfærdsløsninger hurtigere udbredes og gøres til standard.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-02-2015
 
Børneudvalget anbefaler:
At der gives en anlægsbevilling på 7.1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af IT infrastruktur i kommunes børnehuse og i dagplejen, herunder etablering af forældreintranet og relevant hardware.
 
 

Referat
Sagsfremstilling26. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt børnehus i Jyderup

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 28 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 28 mio. kr. i 2015 til børneinstitution i Jyderup. Af det samlede beløb på 28 mio. kr. skal 8 mio. kr. anvendes i 2015, og de resterende 20 mio. kr. i 2016.

 2. der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 3,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 12,7 mio. kr. under daginstitutioner og skoler for 2016, som skal anvendes i 2016.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 28 mio.kr. til opførelse af en ny børneinstitution i Jyderup. Siden prioriteringen af anlægsbudgettet til huset har prognoserne for børnetal ændret sig. Der er således behov for at bygge en større institution end først antaget. Institutionen skal være på mindst 1350 m², hvilket svarer til 6,25 m² pr. barn. Det foreløbige budgetoverslag viser, at det vil koste 31,5 mio. kr. at opføre. Det er 3,5 mio. kr. mere, end der er afsat i anlægsbudgettet for 2015.

 

Budgetoverslag for den kommende børneinstitution i Jyderup.

Det fremlagte overslag er basseret på erfaringstal fra børneinstitutionen i Undløse.

Undløse Børnehus blev udbudt og bygget i 2008, et tidspunkt hvor konjunkturen i byggeriet var på sit højeste. Byggeriet af Midgård i Tølløse er til gengæld i lave ende, nu hvor udbud og efterspørgsel er anderledes og med andre priser.

 

Undløse Børnehus er bygget iht. BR 08 (Bygningsreglementet for 2008) og er ikke et lavenergi byggeri. Kravet dengang var at byggeriet skulle rumme ca. 10 m²/barn til børneinstitutioner (alle rum, gangarealer, depoter, toiletter mv.). I byggesummen var inkluderet liggehal, udearealer og legeplads, men ikke P-plads, inventar, rådgiver udgifter og omkostninger.

 

Det er nu vedtaget at den nye institution skal ligge på Elmegården. Der er afsat beløb til både nye P-pladser og trafikforanstaltninger. Derudover er der afsat beløb til nyt inventar, udstyr, rådgiver udgifter og omkostninger.

 

Den videre proces

Byggeriet vil blive udbudt her i foråret, og administrationen forventer at byggeperioden vil vare fra sommer 2015 og cirka halvandet år frem.

 

Sideløbende med byggeprocessen vil administrationen i samarbejde med beboerne i området, grundejerforeninger, halbestyrelse og skolen drøfte mulighederne for parkering og trafikforanstaltninger i forbindelse med børneinstitutionen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ny institution i Jyderup

Elmegården

 

Areal

1.350

24.030.920

P-plads og trafikforanstaltninger

1.180.000

Inventar og udstyr

1.500.000

Uforudsigelig udgifter

2.500.000

Nedrivning af SFO

250.000

Omkostninger

2.039.080

Samlet bevilling

 

31.500.000

 

Der er i alt afsat 28 mio.kr. i anlægsbudgettet for 2015 til ny børneinstitution i Jyderup. De sidste 3,5 mio.kr. forslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 12,7 mio.kr. under daginstitutioner og skoler for 2016.

 

Af de 31,5 mio.kr. skal 8 mio.kr. bruges i 2015, og de 23,5 mio.kr. i 2016.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-02-2015
 
Børneudvalget anbefaler at:
 1. der gives en anlægsbevilling på 28 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 28 mio. kr. i 2015 til børneinstitution i Jyderup. Af det samlede beløb på 28 mio. kr. skal 8 mio. kr. anvendes i 2015, og de resterende 20 mio. kr. i 2016.
 2. der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 3,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 12,7 mio. kr. under daginstitutioner og skoler for 2016, som skal anvendes i 2016.
 

Referat
Sagsfremstilling27. Drøfte inspiration og resultater fra Børne og Unge Topmødet 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Drøftelsessag

 
 

Indstilling

 

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. drøfter inspiration og resultater fra Børn og Unge Topmødet, som blev afholdt af Kommunernes Landsforening i januar 2015.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Børn har i år deltaget i konferencen `Børne og Unge Topmøde`. Børne- og Unge Topmødet arrangeres af KL (Kommunernes Landsforening). Årets tema var ”Fællesskaber – nye, flere og bedre”, og topmødet satte fokus på læring og trivsel for alle børn og unge i dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse.

 

Udvalget har aftalt at drøfte de oplæg og resultater, som blev præsenteret på Børnetopmødet.

 

I udvalgets drøftelse kan indgå om, det giver anledning til at videreudvikle kommunens børne- og ungepolitik eller til iværksættelse af konkrete initiativer.

 

Vedlagt er her link til materialer fra Børne og Unge Topmødet.

 

http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2015/01/KLs-Born--Unge-Topmode-2015-tidligere-Skolerigsdag-og-Bornetopmode/

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-02-2015
 
Drøftet.
 
 

Referat
Sagsfremstilling28. Orientering til mødet den 24. februar 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. opfølgning på administrationens møde med forældrebestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Katrinedal.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-02-2015
 
Orientering taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling29. Eventuelt til mødet den 24. februar 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Eventuelt:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-02-2015
 
Henvendelse fra bestyrelsen ved Sofielundskolen med anmodning om møde med Børneudvalget – der arrangeres møde med bestyrelsen!.
 
Orientering om arbejdet med ny ledelsesstruktur for skoler og dagtilbud.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling