UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

03-02-2015 19:30:00

SLUTTIDSPUNKT

03-02-2015 21:00:00


PUNKTER

20. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 3. februar 2015
21. Beslutning om at lægge skoleafdeling Kundby sammen med skoleafdeling Gislinge og Svinninge20. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 3. februar 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 
 
 

Indstilling

 

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. dagsorden til mødet den 3. februar 2015 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-02-2015
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling21. Beslutning om at lægge skoleafdeling Kundby sammen med skoleafdeling Gislinge og Svinninge

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
  1. forslag om at Katrinedalskolens afdeling i Kundby lukkes pr. 1. august 2015 og elevernes tilbydes undervisning på skolens to øvrige afdelinger sendes i høring forud for endelig beslutning i byrådet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Byrådet vedtog med budget 2015, at byrådet med omstillingsprojektet ”Læring og trivsel for børn og unge” i løbet af de næste fire år vil reducere budgettet med 21 mio. kr. på børne- og ungeområdet. Et af byrådets forudsætninger i dette arbejde er, at pengene skal findes uden at gå på kompromis med byrådets mål om at øge børn og unges læring og trivsel. Et af de temaer, byrådet har besluttet at arbejde videre med, er at skabe bæredygtige skoler og børnehuse – fagligt og økonomisk.

 

Det betyder, at der er kommet fokus på de mindre afdelinger i kommunens folkeskoler. Således vil byrådet på møde den 18. februar 2015 tage stilling til om skoleafdelingen i Hagested lægges sammen med afdelingen i Tuse og om afdeling Østre lægges sammen med afdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015.

 

Kundbyafdelingen er en af de skoleafdelinger, der har en lav klassekvotient. Der går pt. 80 elever på skoleafdeling Kundby.

 

I følge prognoserne er der ikke udsigt til, at børnetallet i Kundbyområdet vil stige, men at der fortsat i de kommende år vil være et mindre fald. Skoleafdeling Kundby er derfor en af de skoleafdelinger, der vil komme i fokus i byrådets kommende omstillingsarbejde med at skabe bæredygtige skoler og børnehuse.

 

Som en reaktion på usikkerheden om de mindre afdelinger har en kreds af borgere i Kundby etableret grundlaget for at etablere en friskole, såfremt byrådet beslutter at lukke Katrinedalskolens afdeling i Kundby.

 

Henvendelse fra skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen ved Katrinedalsskolen har henvendt sig til Udvalget for Børn og der har i starten af januar 2015 været holdt møde mellem bestyrelse og repræsentanter for udvalget, hvor situationen blev drøftet. Efterfølgende har Katrinedalskolens bestyrelse anmodet Udvalget for Børn om at sætte en beslutningsproces i gang med henblik på at lukke afdelingen i Kundby og tilbyde eleverne at blive overflyttet til en af skolens afdelinger i Gislinge og Svinninge.

 

I henvendelsen til udvalget fremhæver skolebestyrelsen, at de oprindelig ikke har haft planer om at anmode om en lukning af afdeling Kundby, idet de mener at det er godt for byen, at der er en skole. Men for at skabe ro og klarhed for elever og forældre anbefaler bestyrelsen en lukning pr. 1. august 2015.

 

Hvordan vil en sammenlægning foregå?

Der er plads til alle eleverne fra afdeling Kundby på Katrinedalsskolens øvrige afdelinger i Gislinge og Svinninge. Katrinedalsskolens ældste elever (7. kl – 9. kl.) går på nuværende tidspunkt i Svinninge. Der er busrute mellem Kundby og Svinninge. Ved en sammenlægning af afdelingerne er det skolebestyrelsen, som formulerer principper for klassedannelserne og overflytningen af elever. Den endelige klassedannelse foretages af Katrinedalsskolens leder på baggrund af bestyrelsens principper og eventuelle andre hensyn, der vurderes konkret på skolen.

 

Hvad er konsekvensen for den samlede skolestruktur?

Forslaget ændrer ikke på antallet af folkeskoler i kommunen. Skoleområdet vil fortsat bestå af otte skoler og UngHolbæk med 10. klassecentret. Udgangspunktet for skolestrukturen er, at der tilbydes undervisning i alle lokalområder. Hvis forslaget vedtages vil der ikke længere tilbydes folkeskoleundervisning i lokalområdet Kundby.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Forslaget om at nedlægge afdelingen i Kundby vil betyde en budgetreduktion på kr. 1,8 mio. kr. årligt. Det sker ved, at Katrinedalsskolen tildeles et grundbeløb for en afdeling (undervisning og SFO) mindre. I 2015 vil budgetreduktionen udgøre 5/12 af kr. 1,8 mio., hvilket svarer til kr. 0,8 mio.

 

Herudover bidrager forslaget også til byrådets mål om at reducere kommunens udgifter til bygningsdrift, da bygningerne i Kundby ikke længere anvendes til folkeskole. Den årlige udgift til bygningsdrift udgår 1,7 mio. kr.

 

Hvis en gruppe af elever fra Kundby overflyttes til Gislinge, skal der etableres kørselsmuligheder for eleverne. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en præcis økonomisk beregning af dette, da det bygger på en konkret vurdering af antallet af elever. Eventuelle øgede udgifter til transport skal modregnes den samlede budgetreduktion.

 

Øvrige konsekvenser

I forbindelse med Katrinedalsskolens afdeling i Kundby er der også et børnehus, Kundby børnehus. Administrationen vil indlede en dialog med dagtilbudsdistriktets bestyrelse om børnehusets fremtidige bæredygtighed, da indskrivningen gennem en årrække har været faldende.

 

Høring

 

Den kommunale styrelsesvedtægt for Folkeskolen beskriver hvem der skal høres. Forslaget skal sendes i høring hos skolebestyrelsen, forældrebestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Katrinedal, MED-organisation og lokalforum.

 

Hvis forslaget om sammenlægning sendes i høring behandler Udvalget for Børn sagen igen den 24. marts med henblik på endelig beslutning i byrådet den 14. april.

 

Lovgrundlag – link

 

Folkeskoleloven

Den kommunale styrelsesvedtægt for Folkeskolen

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-02-2015
 
Et flertal i udvalget besluttede, at forslag om at Katrinedalskolens afdeling i Kundby lukkes pr. 1. august 2015 og elevernes tilbydes undervisning på skolens to øvrige afdelinger sendes i høring forud for endelig beslutning i byrådet.
 
Karen Thestrup Clausen og Peter Hansen kan ikke anbefale indstillingen godkendt. Foreslår i stedet beslutningen udskudt til efter omstillingsgruppernes arbejde med skolestrukturen er afsluttet.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3885037e1.pdf

Bilag

Datamateriale, udvikling i elevtal distrikt Katrinedal 9 januar 2015