UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-01-2015 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-01-2015 14:00:00


PUNKTER

11. Godkendelse af dagsorden til den 28. januar 2015
12. Beslutning om sammenlægning af skoleafdelinger
13. Beslutning om godkendelse af pædagogiske læreplaner for dagtilbud
14. Beslutning om sammenlægning af børnehusene Springbrættet og Frydendal
15. Drøfte opfølgning på budgetaftale 2015-2018
16. Orientering om renovering af Engskovskolen, afdeling Jernløse, etape 2
17. Orientering om arbejdet med forenkling af administrationsgrundlag
18. Orientering til mødet den 28. januar 2015
19. Eventuelt til mødet den 28. januar 201511. Godkendelse af dagsorden til den 28. januar 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 28. januar 2015 bliver godkendt.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-01-2015
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling12. Beslutning om sammenlægning af skoleafdelinger

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. skoleafdeling Østre lægges sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015.

 1. skoleafdeling Hagested lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at lukke skoleafdeling Hagested og skoleafdeling Østre fra skoleåret 2015-16.

 

Efter beslutning i byrådet den 12. november har forslag om sammenlægning af skoleafdelinger været i offentlig høring fra torsdag den 13. november 2014 til mandag den 12. januar 2015.

 

Byrådet skal nu på baggrund af høringssvarene træffe en beslutning.

 

Forslagene indebærer, at de to skoleafdelinger i Sofielundskolen, Østre og Bjergmarken, sammenlægges til én afdeling på afdeling Bjergmarken, samt at to ud af de tre af skoleafdelinger i Skolen ved Tuse Næs, Tuse og Hagested, ligeledes sammenlægges til én afdeling i afdeling Tuse.

 

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 har byrådet besluttet, at omstillingsprojektet ”læring og trivsel for børn og unge” i løbet af de næste fire år skal reducere budgettet med 21 mio. kr. på børne- og ungeområdet. Det er en forudsætning for omstillingsarbejdet, at pengene skal findes uden at gå på kompromis med byrådets mål om at øge børn og unges læring og trivsel. Et af de temaer, byrådet har besluttet at arbejde videre med, er at skabe bæredygtige skoler og børnehuse – fagligt og økonomisk. De to foreslåede sammenlægninger er ét af de første skridt til at sikre bæredygtigheden samt budgetmålet på de 21 mio. kr.

 

Forslag om at lægge skoleafdeling Østre sammen med afdeling Bjergmarken

Sofielundskolens afdeling Østre har de senere år oplevet en vigende indskrivning. Skolens bestyrelse har derfor været optaget af, hvordan skolen fremover kan sikre det bedst mulige undervisningsmiljø for alle børn i skoledistriktet og tog på den baggrund i 2014 initiativ til at drøfte skolens fremtid med Udvalget for Børn. Dels i forbindelse med udvalgets besøg på afdeling Østre og dels på et bestyrelsesmøde i august 2014, hvor formand og næstformand fra udvalget deltog.

 

Forslag om at lægge skoleafdeling Hagested sammen med afdeling Tuse

Initiativ til at lægge afdeling Hagested sammen med afdeling Tuse er taget af byrådet. Dialog med skolebestyrelsen blev sat i gang af Udvalget for Børn efter byrådets 1. behandling af budget 2015.

 

Byrådets initiativ skal ses i lyset af, at elevgrundlaget på afdeling Hagested pt. er på i alt 40 elever fra 0. klasse – 3. klasse. Der er ikke noget, der tyder på, at søgningsmønstreret ændres og klasserne i afdeling Hagested kan rummes på Tuse skoleafdeling. Der gøres et anerkendt arbejde på afdeling Hagested, hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt ved at undervise i hold på tværs af klasser. Afdelingen er dog udfordret af de rammevilkår, afdelingen har, og indførelsen af ny skolereform kan også være med til at udfordre afdelingen rent fagligt.

 

Hvad er konsekvensen for den samlede skolestruktur?

Forslaget ændrer ikke på antallet af folkeskoler i kommunen. Skoleområdet vil fortsat bestå af otte skoler og UngHolbæk med 10. klassecentret. Udgangspunktet for den nuværende skolestruktur er, at der tilbydes undervisning i alle lokalområder. Såfremt afdeling Hagested lægges sammen med afdeling Tuse, vil der ikke tilbydes undervisning i Hagested lokalområde.

 

Høringssvar

Der er kommet ni høringssvar, og der er i høringsperioden afholdt et MED-dialogmøde (møde mellem ledere- og medarbejderrepræsentanter) om forslaget. Høringssvarene er vedlagt som bilag.


Sofielundskolen:


Skolebestyrelsen giver udtryk for, at en sammenlægning overordnet set giver god mening af hensyn til at skabe gode fremtidige læringsmiljøer for eleverne. Dog forudsættes, at de undervisningsmæssige rammer ikke forringes ved en sammenlægning. Her peges på behov for at oprette flere undervisningslokaler, faglokaler mm. Endvidere fremhæver bestyrelsen og MED-udvalg behov for ekstra SFO2 faciliteter samt gode trafikale forhold for elever og forældre om morgen. I øvrige høringssvar (fire svar) bliver der fremhævet særlig bekymring for de fysiske rammer, tidspunktet for sammenlægning og et ønske om at fastholde en mindre afdeling i Sofielundskolen.

 

Skolen ved Tuse Næs:


Skolebestyrelsen og MED-udvalg udtrykker forståelse for kommunens økonomiske situation og forståelse for en beslutning om en sammenlægning. Bestyrelsen og MED-udvalg har stor opmærksomhed på, at de fysiske rammer skal være på plads for at kunne sikre en god sammenlægning af de to afdelinger. I høringssvar fra Tuse Næs lokalforum fremhæves vigtigheden af et godt børnepasning- og skoletilbud for udviklingen af lokalområdet ved Tuse Næs. Såfremt afdeling Hagested og afdeling Tuse bliver lagt sammen opfordrer Lokalforum til, at Skolen ved Tuse Næs fredes i de kommende års arbejde med en ny skolestruktur.

 

Opfølgning på høringsvar:

Administrationen har i samarbejde med bestyrelsen for Sofielundskolen peget på en løsningsmodel, hvor eleverne fra 8. og 9. årgang har klasselokaler på Holbæk Seminarium, som ligger tæt op ad afdeling Bjergmarken. Administrationen vil sammen med Sofielundskolen sikre, at denne løsning kan iværksættes fra kommende skoleår, herunder også at eleverne fortsat har adgang til det nødvendige antal faglokaler. Der er allerede taget skridt til et samarbejde med de øvrige brugere af seminariet om fordeling og brug af faciliteter. I forhold til SFO2 faciliteter på afdeling Bjergmarken iværksættes i samarbejde med skolens ledelse en særskilt proces, hvor der vil blive taget stilling til SFO2-lokaler på skolen. Desuden forudsættes det, at der i det videre arbejde med sammenlægningen sker en konkret vurdering af de trafikale forhold med henblik på eventuelle nødvendige tilpasninger, sådan at der sikres gode trafikale forhold om morgen ved afdeling Bjergmarken.

 

På afdeling Tuse er der tale om etablering af plads til tre nye klasser, herunder omplacering af nogle af de nuværende SFO-faciliteter, jf. høringssvar fra Skolen ved Tuse Næs. Dette arbejde igangsættes, såfremt byrådet vedtager forslaget. 

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Forslagene betyder tilsammen en budgetreduktion på i alt 3,4 mio. kr. på skoleområdet i år 2016 og frem. Budgetreduktionen opnås ved, at budgettet til hver af de to skoler reduceres med det grundbeløb, som skolerne tildeles pr. skole- og SFO afdeling. Det forudsættes i den sammenhæng, at brugen af lokaler på seminariet til de ældste elever ikke udløser et grundbeløb, da lokalerne er beliggende i umiddelbar nærhed af afdeling Bjergmarken.

 

Dertil kommer, at forslagene også vil bidrage til byrådets mål om at reducere udgifter til bygningsdrift (arealoptimering). Sammenlægning af afdeling Østre og afdeling Bjergmarken vil frigøre bygninger til anden drift eller salg. Den økonomiske effekt her vil afhænge af den fremtidige brug for de frigjorte lokaler.

 

I 2015 vil en del af den samlede budgetreduktion skulle anvendes til engangsudgifter i forbindelse med sammenlægningerne.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-01-2015
 
Et flertal i udvalget indstiller
 1. Skoleafdeling Østre lægges sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015.
 2. Skoleafdeling Hagested lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015.
Karen Thestrup Clausen kan ikke anbefale indstillingen godkendt. Foreslår i stedet beslutningen udskudt til efter omstillingsgruppernes arbejde med skolestrukturen er afsluttet.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3752271e1.pdf
3877898e2.pdf
3864651e3.pdf

Bilag

Bilag, beslutningspunkt om at lægge skoleafdelinger sammen, d. 22.10.2014.pdf
Høringssvar - forslag om sammenlægning af skoleafdelinger, 13. januar 2015.pdf
Referat MED-dialogmøde den 11. december 2014.pdf


13. Beslutning om godkendelse af pædagogiske læreplaner for dagtilbud

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling


Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. de otte dagtilbudsdistrikters pædagogiske læreplaner godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

De otte dagtilbudsdistrikter fremlægger nu reviderede pædagogiske læreplaner til godkendelse i Udvalget for børn, der jf. styrelsesvedtægten i Holbæk Kommune har kompetencen til at foretage godkendelsen.

 

De pædagogiske læreplaner udarbejdes jf. bestemmelserne i dagtilbudsloven og skal beskrive dagtilbuddets mål for børns læring inden for følgende temaer:

 
 

De pædagogiske læreplaner skal endvidere beskrive, hvilke metoder det enkelte dagtilbud anvender for at nå målene, samt hvordan indsatserne dokumenteres og evalueres. Desuden er arbejdet med børnemiljøvurderingerne integreret i de pædagogiske læreplaner.

 

Der er institutionens leder, der har ansvaret for at udarbejde og revidere den pædagogiske læreplan. I Holbæk Kommune påhviler denne opgave distriktslederne, eftersom et dagtilbudsdistrikt udgør én institution.

 

Arbejdet med fornyelse af læreplanerne

I forbindelse med det pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene i 2011 og kvalitetsrapporten fra 2012 fremgik det, at der var store forskelle på kvalitet og systematik i dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner. På den baggrund afsatte byrådet ved budgetlægningen for 2012 en pulje til at løfte kvaliteten af dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner.

 

Det nye koncept – tankerne bag

Bevillingen er bl.a. benyttet til ansættelse af en projektleder, der i samarbejde med distriktsledere, pædagogiske ledere og en projektgruppe har udarbejdet en ”Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner” (Se evt.: http://holbaek.dk/borger/boern-og-unge/dagtilbud/paedagogiske-laereplaner/).

 

Ved udarbejdelsen af guiden er der lagt vægt på, at Holbæk Kommunes strategier og politikker integreres i de pædagogiske læreplaner, således at de kommer til at fremstå som ét samlende dokument for det pædagogiske arbejde og udmøntningen af strategier og politikker. Guiden har efterfølgende dannet afsæt for revisionen af de pædagogiske læreplaner.

 

Arbejdet i distrikter og læringslaboratorier

Beskrivelserne af de 6 læreplanstemaer er udarbejdet på såkaldte læringslaboratorier, der har været organiseret som 2-dages kompetenceudviklingsforløb, hvor der i alt har deltaget ca. 300 medarbejdere fra børnehuse og dagpleje.

 

Efterfølgende er medarbejdernes beskrivelser af de 6 temaer integreret i den samlede læreplan i hvert af de otte distrikter, og forslagene til de pædagogiske læreplaner er behandlet i distrikternes bestyrelser.

 

I 2015 følges revisionen af de pædagogiske læreplaner op af et omfattende kompetenceudviklingsforløb, som involverer alle ansatte på dagtilbudsområdet. Forløbet skal understøtte realiseringen af de pædagogiske læreplaner og udviklingen af de professionelles kompetencer, så de i endnu højere grad kan tilrettelægge hverdagens aktiviteter på baggrund af viden om, hvad der virker, - og således at børns læring og trivsel optimeres mest muligt.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lovgrundlaget kan findes via følgende link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164345

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-01-2015
 
De otte dagtilbudsdistrikters pædagogiske læreplaner blev godkendt.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3864623e4.pdf
3864622e5.pdf
3864620e6.pdf
3864615e7.pdf
3850052e8.pdf
3846553e9.pdf
3864624e10.pdf
3864617e11.docx
3876780e12.pdf

Bilag

Læreplan for Dagtilbudsdistriktet ved Tuse Næs 2015x.pdf
Læreplan Kildevangen 2015.pdf
Pædagogisk læreplan fra Isefjord
15.01.15 Pædagogisk læreplan Engskov 2015.pdf
Læreplan dagtilbudsdistrikt Tornved rettet 6. januar.
Læreplan for distrikt Elverdam
Læreplaner Katrinedal 2015.pdf
Læreplan for distrikt Elverdam - Dokumentation og evaluering
Sofielund endelig Læreplan 2015.pdf


14. Beslutning om sammenlægning af børnehusene Springbrættet og Frydendal

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling


Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. børnehusene Springbrættet og Frydendal i distrikt Tornved lægges sammen med virkning fra d. 1. august 2015.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Som en del af budgettet for 2015 har byrådet besluttet, at der i løbet af budgetåret skal lukkes et børnehus. Formålet er dels at reducere kommunens udgifter til ledelse, dels at skabe øget bæredygtighed i de tilbageværende børnehuse.

 

Dagtilbudsdistrikt Tornved driver i Mørkøv:

 1. Børnehuset Springbrættet, som maksimalt kan indskrive 55 børn over 3 år.

 2. Børnehuset Frydendal, som maksimalt kan indskrive 35 børn under 3 år og 55 børn over 3 år eller tilsammen 125 enheder.

Springbrættet er det børnehus i kommunen, der indskriver færrest børn. I 2015 forventes således en gennemsnitlig indskrivning på 25 børn. Samtidig har Frydendal, som ligger ca. 300 m. fra Springbrættet, plads til at indskrive alle børn fra Springbrættet, idet der i 2015 forventes en gennemsnitlig indskrivning på 15 børn under 3 år og 30 børn over 3 år. Administrationen har derfor vurderet, at den bedste måde at realisere beslutningen på er at sammenlægge de to børnehuse i Frydendals lokaler.

 

På den baggrund blev forældrebestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Tornved i november 2014 bedt om at udarbejde forslag til proces for, hvordan sammenlægning af de to huse kan realiseres, samt indhente kommentarer fra de to børnehuses forældreråd.

 

Generelt indikerer tilbagemeldingen fra bestyrelsen og de to forældreråd en forståelse for, at sammenlægningen af de to børnehuse er nødvendig.

 

Bestyrelsen fremhæver blandt andet, at inddragelsen af medarbejderne har afgørende betydning for en vellykket proces, samt at værdier som åbenhed, positivitet overfor forandring og evnen til at se muligheder frem for begrænsninger er meget vigtige for, at sammenlægningen lykkes. Helt konkret er der allerede etableret en planlægningsgruppe med deltagelse af medarbejdere og ledere. Planlægningsgruppen arbejder blandt andet med at skabe det pædagogiske grundlag for det ”nye” børnehus.

 

Senere i processen vil de to nuværende forældreråd blive yderligere inddraget. Blandt andet i planlægning af hvordan børnegruppen sammenlægges, samt i de forskellige aktiviteter i forbindelse med afvikling af de eksisterende børnehuse og indvielse af det ”nye” børnehus.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Sammenlægning af de to børnehuse betyder, at distriktets grundtildeling reduceres med 125.000 kr. i 2015 og 300.000 kr. i 2016 og overslagsår. Imidlertid er der, som bestyrelsen fremhæver, en række enkeltudgifter forbundet med sammenlægningen, hvorfor reduktionen først forventes at få virkning fra 2016.

 

De to børnehuse tildeles i dag til sammen et bæredygtighedstillæg på ca. 0,7 mio. kr. årligt. Ved en sammenlægning pr. 1. august 2015 forventes den samlede indskrivning at blive på omkring 80 enheder. Dermed reduceres bæredygtighedstillægget i 2015 med 0,3 mio. kr. Hvorefter det forventes, at det sammenlagte børnehus er bæredygtigt.

 

Springbrættet er beliggende i lejede lokaler i Mørkøvhallen. Lejen finansierer hallens afdrag på det lån, der blev optaget ved oprettelsen af børnehuset. Umiddelbart efter en eventuel beslutning om sammenlægning vil der blive påbegyndt en drøftelse med hallens bestyrelse om den fremtidige anvendelse af lejemålet.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-01-2015
 
Børnehusene Springbrættet og Frydendal i distrikt Tornved lægges sammen med virkning fra d. 1. august 2015.

Sagsfremstilling
Referat

3855903e13.docx
3855893e14.docx
3855732e15.doc
3855734e16.pdf
3855737e17.docx
3855896e18.docx
3877716e19.pdf

Bilag

Sammenlægning af Frydendal og Springbrættet - Nyt børnehus forslag til proces rettet.docx
Høringssvar fra Personalegruppen Frydendal.docx
Henvendelse til forældrebestyrelsen med forslag til svar.doc
Referat af forældremøde 2 dec 2014 Springbrættet.pdf
Referat fra forældrerådsmødet Frydendal.docx
Sammenlægning af Frydendal og Springbrættet - samlede kommentarer fra forældreråd og personalegrupper.docx
15.01.19 MED Dialogmøde -referat af møde om sammenlægning af Frydendal og Springbrættet - 15.01.19 MED Dialogmøde -referat af møde om sammenlægning af Frydendal og Springbrættet.pdf


15. Drøfte opfølgning på budgetaftale 2015-2018

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Drøftelsessag

 
 

Indstilling

 

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at det stående udvalg:

 1. drøfter de elementer i budgetaftalen, som udvalget er ansvarlig for

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomiudvalget har på deres møde 13. januar besluttet, at de stående udvalg skal drøfte budgetaftalen på deres møder i januar.

 

Formålet med drøftelsen er dels at bringe aftalen i erindring, så fremtidige beslutninger i udvalget er i tråd med beslutningerne i aftalen. Dels at sikre at der igangsættes initiativer, så aftalens indhold implementeres.

 

I forbindelse med budgetrevisionerne, som ligger primo maj og ultimo oktober, vil der, i lighed med sidste år, blive fulgt op på aftalen. I denne opfølgning giver administrationen en status på, hvordan det går med at implementere aftalen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Drøftet.
Arbejdet med en strategi for byfornyelse påbegyndes snarest.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-01-2015
Drøftet. Alle elementer i budgetaftalen er igangsat og følges løbende.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 28-01-2015
 
Drøftet.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3714759e20.pdf

Bilag

Budgetaftale 25 september 2014


16. Orientering om renovering af Engskovskolen, afdeling Jernløse, etape 2

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

 

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orientering om renovering af Engskovskolen, afdeling Jernløse, etape 2 bliver taget til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede d. 12. juni 2013 at renovere Engskovskolen afd. Jernløse. Renovering er delt i to etaper, hvoraf etape 1 er afsluttet medio 2014.

 

Til etape 2 har byrådet den 11. juni 2014 frigivet 500.000 kr. til analyse og endelig prisfastsættelse af projektet.

 

Der er i budgettet for 2014-2017 afsat 44 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016. Siden beslutning om igangsættelse af renoveringen er der opstået et ønske om, at der i projektet indarbejdes omklædningsrum til brug for de idrætsklubber, der benytter de tilstødende boldbaner. Derudover har skoleledelsen gjort opmærksom på, at der i forbindelse med indførelsen af skolereformen er behov for ændringer i projektet.

 

I det eksisterende projektforslag har det ikke været muligt at holde sig indenfor den afsatte budgetramme på 44 mio. kr. Administrationen har derfor igangsat en ny undersøgelse i starten af 2015, hvor eksisterende projekt justeres og tilpasses den økonomiske ramme.

 

Administrationen arbejder i januar og februar 2015 på projektafklaringen og forventer at have et revideret projektforslag klar til behandling på udvalgsmødet i marts 2015.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-01-2015
 
Orientering taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling17. Orientering om arbejdet med forenkling af administrationsgrundlag

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. tager orientering om arbejdet med administrationsgrundlag til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Byrådet aftalte på deres temamøde d. 22.10.2014, at alle fagudvalg skal gennemgå de administrationsgrundlag, som i dag gælder på de enkelte områder. Initiativet udspringer af byrådets projekt ”Resultater gennem forenkling og tillid”.

 

På den baggrund har udvalget besluttet, at administrationsgrundlag på børne- og ungeområde forenkles til at beskrive det politisk bestemte serviceniveau. Forenklingen skal sikre, at de kort og klart beskriver kommunens serviceniveau, så borgere hurtigt og enkelt kan se, hvilket serviceniveau man kan forvente.

 

Oversigt over de nuværende administrationsgrundlag


Der findes i dag 6 administrationsgrundlag på Udvalget for Børns område:

Administrationen har gennemgået administrationsgrundlagene. Hvert administrationsgrundlag er kritisk vurderet i forhold til at sikre en enkel og tydelig formidling af det politisk besluttet serviceniveau.

 

Som bilag i sagen er vedlagt en oversigt over administrationsgrundlag og uddybende oplysninger om blandt andet relevans og form på administrationsgrundlagene og en vurdering af konsekvenser ved ophør.

 

Plan for det videre arbejde med forenkling og tillid på børne- og ungeområdet

Inden juni 2015 får udvalget alle de forenklede administrationsgrundlag til beslutning.

 

På byrådets temamøde d. 18. februar 2015 gør alle udvalg status på forenklingsarbejdet:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-01-2015
 
Orientering om arbejdet med administrationsgrundlag blev til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3875985e21.pdf

Bilag

Forenkling af administrationsgrundlag på børne- og ungeområdet, 22.1.2015


18. Orientering til mødet den 28. januar 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 

1. redegørelse for sagsbehandlingen af KL spørgeskemaundersøgelse om skolereformen.

2. status på byggeriet af det nye børnehus i Tølløse.

3. opfølgning på møde mellem udvalget og skolebestyrelsen for Katrinedal.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-01-2015
 
Orienteringerne taget til efterretning.
 
Der indkaldes til ekstraordinært møde den 3.2. kl. 19.30.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3864046e22.docx
3864040e23.docx

Bilag

Redegørelse for sagsbehandlingen af KL spørgeskemaundersøgelse om skolereformen
Notat til orienteringspunktet til BU - Notat af 7 januar 2014 - Status på byggeriet af dagsinstitutionen Midgård i Tølløse - BU


19. Eventuelt til mødet den 28. januar 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

 

Eventuelt:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-01-2015
 
KL’s Børn og Unge Topmøde.

Referat
Sagsfremstilling