UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

06-01-2015 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-01-2015 12:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til den 6. januar 2015
2. Temadrøftelse om implementering af børne- og ungepolitikken
3. Beslutning af takst for frokostordning i dagtilbud i 2015
4. Beslutning om deltagere i omstillingsgrupperne Bæredygtige skoler og børnehuse samt Større og bedre udskolingsmiljøer
5. Beslutning om udpegning af deltagere fra byrådet til Holbæk i Fællesskab
6. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning
7. Orientering om indsatser for sprog- og læseudvikling
8. Orientering om henvendelse fra skolebestyrelsen for Katrinedalskolen
9. Orientering til mødet den 6. jaunar 2015
10. Eventuelt til mødet den 6. januar 20151. Godkendelse af dagsorden til den 6. januar 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. dagsorden til mødet den 6. januar 2015 bliver godkendt.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 06-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling2. Temadrøftelse om implementering af børne- og ungepolitikken

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn

 

Drøftelsessag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. drøfter status på udviklingsaktiviteter igangsat med strategien ”Holbæk Danner Skole” og strategien ”Fremtidens dagtilbud”.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget vil på mødet få en status på de udviklingsaktiviteter inden for skole- og dagtilbudsområdet, som er igangsat med strategien for ”Holbæk Danner Skole” og strategien ”Fremtidens dagtilbud”.

 

Baggrund

Byrådet vedtog i efteråret 2012 en ny børne- og ungepolitik. I børne- og ungepolitikken har byrådet udpeget fire udviklingsområder, som skal sætte retning for byrådets indsats på børne- og ungeområdet i de kommende år.

 

De fire udviklingsområder er:

Udvalget for Børn har vedtaget en udviklingsplan for den ny børne- og ungepolitik. Formålet med udviklingsplanen er at omsætte de fire udviklingsområder til konkrete aktiviteter. Udviklingsplanen har titlen ”Ét Børneområde – sammenhæng og kvalitet” og beskriver de tværgående udviklingsaktiviteter, som prioriteres og systematisk bliver fulgt op. Udviklingsplanen skal være med til at sikre, at de politiske mål i børne- og ungepolitikken bliver retningsgivende for udviklingen på børne- og ungeområdet. På udvalgsmødet får udvalget en status inden for dele af udviklingsplanen. Administrationen vil give status på udviklingsinitiativer inden for skole- og dagtilbudsområdet, som er beskrevet i strategien ”Holbæk Danner Skole” og strategien ”Fremtidens dagtilbud”.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 06-01-2015
Oplæg blev drøftet – fortsættes på næste møde med fokus på ”Holbæk danner skole”.
 
 

Referat
Sagsfremstilling3. Beslutning af takst for frokostordning i dagtilbud i 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling


Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. prisen for frokostordning i daginstitutioner fastsættes til 575 kr. om måneden fra 1. april 2015.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Frokostordningen i daginstitutioner blev sat i udbud umiddelbart efter udvalgets godkendelse af kvalitetskravene ultimo august 2015. Ved budfristens udløb var der ikke indkommet bud.

 

Kontrakten med den nuværende leverandør er derfor forlænget frem til d. 31. marts 2021.

Baggrunden for den lange kontraktperiode er, at udbudsafdelingen har meddelt, at frokostordningen ikke er udbudspligtig. Det betyder at vi fremover kan justere kontakten i takt med nye afstemningsresultater og ændringer af de politiske beslutninger omkring ordningen.

 

Prisen pr. frokostmåltid i 2015 er 12 kr. for børn under 3 år og 14 kr. for børn over 3 år. Maden leveres som halvfabrikata, og der skal derfor tillige udmøntes personaleressourcer til færdigproduktion m.v.

 

Pris for frokostordning

Udvalget fastsatte i forbindelse med behandlingen i august 2014 en maksimal pris på 650 kr. for frokostordningen. I forbindelse med drøftelsen pointerede udvalget dog, at det er vigtigt at holde prisen så lav, som hensynet til personaleressourcer og madpriser tillader. I den forbindelse fastholdt udvalget intentionen om at forøge personaletildelingen i forbindelse med revisionen af ordningen

 

Med udgangspunkt i den centrale leverandørs priser og den forventede tilslutning til frokostordningen vurderede administrationen efterfølgende, at prisen maksimalt ville blive 575 kr. om måneden. Forældrene tog herefter stilling til fravalg af frokostordningen ud fra denne forudsætning.

 

Da forældrene til 8 af de 9 børnehuse, der tilbyder mad fra Fru Hansens Kælder, har fravalgt ordningen, kunne prisen ikke nedsættes yderligere på trods af, at flere børnehuse nu serverer mad. Dog vil prisen kunne reguleres i tilfælde af, at der kan etableres ordninger, hvor forældre til 3-5 årige i disse huse får mulighed for at købe frokost på frivillig basis.

 

Prisen vil fremover blive reguleret for pris- og lønudvikling i forbindelse med byrådets budgetlægning. Prisen er derfor alene gældende for 2015.

 

Resultat af afstemningen

Forældrene tog stilling til fravalg af ordningen i dagene fra d. 25. til d. 27. november. I tilknytning til valget blev der udarbejdet et informationsmateriale, ligesom bestyrelserne informerede om, hvilken frokostordning de enkelte børnehuse tilbyder. http://holbaek.dk/borger/boern-og-unge/dagtilbud/madordning/.

 

Resultat af fravalget i de enkelte børnehuse fremgår af vedlagte bilag. Nedenstående tabel viser resultatet i forhold til, hvilken type ordning forældrene har taget stilling til.

 

Antal børnehuse

Antal fravalgte

Egenproduktion

5

0

Central leverandør

30

21

Lokale leverandører

2

0

37

21

 

Der vil fortsat blive serveret frokost i de 10 huse, der benytter den nuværende ordning, og yderligere 6 huse serverer frokost fra d. 1. april 2015. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af børn i de to aldersgrupper, der benytter frokostordningen.

 

0-2 år

3-5 år

2013-2015

255

272

2015-2017

323

312

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 06-01-2015
Prisen for frokostordning i daginstitutioner fastsættes til 575 kr. om måneden fra 1. april 2015.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3823820e1.xlsx

Bilag

14.12.10 - Valgresultat


4. Beslutning om deltagere i omstillingsgrupperne Bæredygtige skoler og børnehuse samt Større og bedre udskolingsmiljøer

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. udvalget beslutter, hvem der skal inviteres til at deltage i omstillingsgrupperne Bæredygtige skoler og børnehuse samt Større og bedre udskolingsmiljøer.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede d. 10. december 2014, at der i første halvår af 2015 som en del af Holbæk i Fællesskab skal arbejdes med omstillingerne Bæredygtige skoler og børnehuse samt Større og bedre udskolingsmiljøer. Byrådet besluttede også, at disse omstillinger skulle forankres i Udvalget for Børn.

 

I omstillingerne skal der deltage borgere, virksomheder og andre aktører, som kan bidrage med viden, perspektiver og gode idéer til omstillingen. Udvalget skal beslutte, hvem der skal inviteres til at deltage i omstillingsgrupperne – og skal herunder overveje, hvilke grupper der skal repræsenteres samt hvilken viden og hvilke erfaringer, der skal indhentes i omstillingen. Ud over deltagerne i omstillingsgrupperne kan der også inddrages andre aktører ad hoc i omstillingsarbejdet.

 

Forslag til deltagere

Ud fra drøftelsen på byrådets temamøde d.3. december 2014 og drøftelse i Udvalget for Børn d. 25. november 2014 peger administration på nedstående deltagere i omstillingsgrupperne Bæredygtige skoler og børnehuse samt Større og bedre udskolingsmiljøer. Erfaringen fra omstillingsgrupperne i foråret 2014 er, at omstillingsgrupperne ikke må blive for store, men at deltagere i omstillingsgruppen skal sikre inddragelse af relevante parter. For begge omstillingsgruppers vedkommende bliver medarbejderrepræsentanterne udpeget i samarbejde med fællestillidsrepræsentanterne på børne- og ungeområdet.

 

Bæredygtige skoler og børnehuse:

Større og bedre udskolingsmiljøer:

Medlemmer af byrådet, som deltager i omstillingsgrupperne, besluttes i byrådet d. 15. januar 2015.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 06-01-2015
Der tilstræbes så bred geografisk dækning som muligt
 
Bæredygtige skoler og børnehuse:
Større og bedre udskolingsmiljøer:
 
 

Referat
Sagsfremstilling5. Beslutning om udpegning af deltagere fra byrådet til Holbæk i Fællesskab

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn/Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet:

  1. udpeger de byrådsmedlemmer, der skal deltage i omstillingerne under Holbæk i Fællesskab i første halvår af 2015.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede d. 10. december 2014 følgende emner for omstillinger, der skal arbejdes med under Holbæk i Fællesskab i første halvår af 2015:

Medlemmer af de udvalg, hvor omstillingerne bliver forankret, deltager i omstillingerne under deres udvalgsområde. Tilbage er følgende byrådsmedlemmer, som skal fordeles på de forskellige omstillinger:

Ved udpegningen af byrådsmedlemmer til de enkelte omstillinger skal byrådet sikre en bred politisk repræsentation i omstillingerne, og at der evt. er repræsentation fra udvalg, som kan bidrage med nye vinkler på omstillingen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 06-01-2015
Udvalget fordeler sig på følgende måde:
Lars Dinesen (Formand)
Maria Friis
Peter Hansen
Rasmus Brandstrup Larsen (Formand)
Karen Thestrup Clausen
Jens Kristiansen
Rolf Rasmussen
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Drøftet. Udpegningen foretages af grupperne i forbindelse med byrådsmødet
 

Referat
Sagsfremstilling6. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
  1. tager den månedlige økonomi – og aktivitetsopfølgning til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomi – og aktivitetsopfølgning, november 2014

 

Økonomisk overblik for Holbæk Kommune

I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende meget – og mere udtalt end på landsplan. Denne tendens har afspejlet sig i forventningerne til det samlede regnskabsresultat på området. Forventningen ved denne sidste budgetopfølgning i 2014 er ingen undtagelse. Vi forventer yderligere mindreforbrug.

 

Den forventede reduktion af de samlede driftsudgifter er - sammen med forventningen om samlet set lavere anlægsudgifter - medvirkende til, at regnskabsresultatet, som viser et forventet overskud på 69 mio. kr., er forbedret med 37 mio. kr. i forhold til budgetrevision 3.

 

Samlet set forventes en overførsel til 2015 på 124 mio. kr. af uforbrugt drift- og anlægsbudget.

 

Økonomisk overblik for Udvalget for Børn

På Udvalget for Børn forventes et mindreforbrug på 16,4 mio. kr.

Udvalget for Børn har et budget på 1,2 mia. kr. Skolereformen og beslutningen om at flytte specialundervisningen til skoleområdet betyder at sammensætningen af budgettet har forandret sig i løbet af året. På trods af de mange ændringer er der forholdsvis små afvigelser i forhold til rammen. De væsentligste afvigelser omhandler befordring.

 

Forventet overførsel til budget 2015

Samlet set forventes et mindreforbrug på 16,4 mio. kr.

 

Den samlede forventede afvigelse består af mindreforbrug på 25,4 mio. kr. på områder med overførselsadgang og et merforbrug på 9,0 mio. kr. på områder uden overførselsadgang.

 

Det forventede mindreforbrug på 25,4 mio. kr. vil blive ansøgt overført til budget 2015.

 

Samlet overblik for politikområde 4, 5 og 6 (Udvalget for Børn)

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2014

Korrigeret budget 2014

Forventet regnskab 2014 pr. november

Forventet afvigelse 2014 pr. november

 

A

B

C

D=C-B

Økonomisk ramme uden overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

90,2

77,5

83,9

6,4

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

23,4

24,4

26,3

2,0

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

178,3

177,9

178,6

0,7

I alt

291,8

279,7

288,8

9,0

Økonomisk ramme med overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

575,0

578,5

576,9

-1,6

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

240,8

235,0

228,3

-6,7

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

54,9

62,8

56,0

-6,8

I alt

870,6

876,3

861,2

-15,1

Projekter med overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

3,0

33,2

25,1

-8,1

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

3,0

5,8

4,7

-1,1

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

4,3

6,5

5,3

-1,2

I alt

10,4

45,5

35,2

-10,3

Total - Udvalget for Børn

1.172,9

1.201,6

1.185,2

-16,4

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 06-01-2015
Taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3834587e2.pdf

Bilag

Udvalget for Børn, Økonomi - og aktivitetsopfølgning pr. november 2014


7. Orientering om indsatser for sprog- og læseudvikling

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. tager orientering om indsatser for sprog- og læseudvikling til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalgsformand Lars Dinesen ønsker udvalget orienteres om kommunens indsatser til børn med behov for ekstra understøttelse til læsning (ordblinde børn).

 

Holbæk Kommunes generelle indsats er beskrevet i ”strategi for sprog- og læseudvikling i Holbæk Kommune”. Denne strategi er et led i udmøntningen af den politisk besluttede børne- og ungepolitik.

 

I børnehaveklassen bliver alle børn sprogvurderet, som det er lovpligtigt at gøre. De børn, der placerer sig i ”særlig” eller ”fokuseret” indsats, får hjælp af en pædagog eller en talepædagog.

 

Indsatser i forhold til ordblindhed


Ordblindhed handler primært om fonologiske vanskeligheder. Det er vanskeligheder med at kombinere bogstav og lyd.

 

I slutningen af 2. klasse eller starten af 3. klasse bliver alle børn screenet for ordblindhed. Børn, der ligger i risiko for ordblindhed, får tilbudt en særlig intensiv undervisning i en længere periode. Disse børn bliver i slutningen af 3. kl. igen testet, og hvis de ligger i risiko for ordblindhed, bliver de udredt (yderligere testet). Hvis de er ordblinde, anskaffer skolen en it rygsæk (en computer med oplæsnings- og ordforslagsprogram) og her får eleven, lærerne og forældrene tilbudt undervisning fra LæseTek.

 

Alle skoler bruger it rygsække. Det er skolens opgave at understøtte den enkelte elev med de materialer, der er nødvendige for undervisningens afvikling.

 

Hvis en elev har arbejdet med it rygsæk som kompensation i en længere periode, men alligevel ikke opnår de forventede fremskridt og derfor har svært ved at følge klassens undervisning, kan skolelederen indstille eleven til e-skolen hos LæseTek.

 

Dette tilbud er 6 ugers intensiv læseundervisning hos LæseTek fordelt over et år, mens eleven fortsat går i sin klasse.

 

Når eleven er hjemme på egen skole kommer personalet fra LæseTek til elevens skole og støtter eleven og dennes lærer nogle timer om ugen.

 

Der er lige nu 218 elever med it rygsæk og 7 elever i e-skolen i Holbæk Kommune.

 

Det er skolens ansvar at tage de fornødne test og evaluere på den undervisning eleven modtager. LæseTek evaluerer halvårligt på de elever, som har modtaget en it rygsæk.

 

Skolens leder kan i forbindelse med anskaffelse af it rygsæk få sparring, råd og vejledning af personalet fra Børnekonsulentcentret og LæseTek.

 

Denne procedure følger den politiske beslutning om, at børnene i videst mulig omfang forbliver i eget miljø.

 

For nærmere beskrivelse af indsatsen henvises til ”strategi til sprog-og læseudvikling i Holbæk Kommune”. Strategien er vedlagt som bilag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 06-01-2015
Orientering taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3833184e3.pdf

Bilag

Layout sproglæse politik 16. april


8. Orientering om henvendelse fra skolebestyrelsen for Katrinedalskolen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. orientering om henvendelse fra skolebestyrelsen for Katrinedalskolen tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Skolebestyrelsen for Katrinedalskolen har henvendt sig til Udvalget for børn. Det sker med udgangspunkt i den omtale, der har været om mulige ændringer af Katrinedalsskolens struktur. Bestyrelsen ønsker bl.a. en dialog med udvalget om mulighederne for en sammenlægning. Bestyrelsen er interesseret i at være en aktiv medspiller i en kommende proces.

 

Administrationen vil sikre et møde mellem skolebestyrelsen og Udvalget for Børn i januar 2015.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 06-01-2015
Der holdes møde med bestyrelsen tirsdag den 13.01.15 kl. 17.00.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3834708e4.pdf

Bilag

Brev til udvalget for børn fra skolebestyrelsen, Katrinedalskolen.pdf


9. Orientering til mødet den 6. jaunar 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

  1. orientering om undersøgelse om folkeskolereformen udarbejdet af Kommunernes Landsforening.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 06-01-2015
Orientering taget til efterretning.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3837797e5.pdf
3837789e6.pdf
3837779e7.pdf

Bilag

KL undersøgelsen om Folkeskolereformen - KL spørgeskema folkeskole dec. 2014, fordelinger
KL undersøgelsen om Folkeskolereformen - Hovedkonklusioner KL spørgeskema folkeskole dec. 2014
KL undersøgelsen om Folkeskolereformen - Holbæk


10. Eventuelt til mødet den 6. januar 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Eventuelt:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 06-01-2015
Intet.
 

Referat
Sagsfremstilling