UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-11-2014 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-11-2014 18:00:00


PUNKTER

89. Godkendelse af dagsorden til den 25. november 2014
90. Temadrøftelse mellem Udvalget for Børn og Ungdomsbyrådet
91. Beslutning om ændringer i styrelsesvedtægten for folkeskolen
92. Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup
93. Beslutning om fordeling af ressourcer til dagtilbud
94. Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanel
95. Drøfte forenkling af administrationsgrundlag og regulativer
96. Drøfte organisering og opgaver i fase 2 af omstillingsprojektet "Læring og Trivsel"
97. Orientering til mødet den 25. november 2014
98. Eventuelt til mødet den 25. november 201489. Godkendelse af dagsorden til den 25. november 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 25. november 2014 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-11-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling90. Temadrøftelse mellem Udvalget for Børn og Ungdomsbyrådet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Drøftelsessag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget for Børn og Ungdomsbyrådet drøfter følgende:

a)

Ungdomsbyrådets præsentation af idéer og input til temaerne ”større udskolinger” og ”seksualitet og sundhed”, som Ungdomsbyrådet har indsamlet ved arrangementet ”Demokratidagen”.

b)

Ungdomsbyrådets idéer til deltagelse i uge 6 kampagnen (om seksuel forebyggelse).

c)

Idéer og ønsker til fremtidigt samarbejde mellem udvalget og Ungdomsbyrådet.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

På udvalgsmødet d. 25. november er der temadrøftelse mellem Udvalget for Børn og Ungdomsbyrådet.

 

Ungdomsbyrådet mødtes i oktober 2014 med chefen for skole og uddannelse. På mødet blev i fællesskab fastsat nedenstående emner, som dialogen mellem udvalget og Ungdomsbyrådet d. 25. november tager udgangspunkt i:

a)

Ungdomsbyrådets præsentation af idéer og input til temaerne ”større udskolinger” og ”seksualitet og sundhed”, som Ungdomsbyrådet har indsamlet ved arrangementet ”Demokratidagen”.

b)

Ungdomsbyrådets idéer til deltagelse i uge 6 kampagnen (om seksuel forebyggelse).

c)

Idéer og ønsker til fremtidigt samarbejde mellem udvalget og Ungdomsbyrådet.

 
 

Baggrund


Holbæk Ungdomsbyråd består af unge i alderen 13 til 17 år. Det er elevrådene på skolerne, der har ansvar for, at der vælges repræsentanter til ungdomsbyrådet.

 

Formålet med Ungdomsbyrådet er at give ungdomsdemokratiet i Holbæk Kommune et formelt og kommunalt anerkendt forum, som kan fungere som rådgiver for og samarbejdspartner til det byråd, hvor det er relevant. Samtidig kan Ungdomsbyrådet give de unge en interesse for og en indsigt i, hvad demokratiet er, hvad demokratiet kan - og hvad demokratiet har af betydning for vores samfund.

 

Ungdomsbyrådet fungerer både som en direkte samarbejdspartner til det etablerede voksensystem og som et selvstændigt råd, der kan tage egne initiativer. Ungdomsbyrådet har fast kontakt til Udvalget for Børn.

 

Ungdomsbyrådet er forankret i UngHolbæk, som koordinerer Ungdomsbyrådets virke i forhold til UngHolbæk og Holbæk Kommune og servicerer Ungdomsbyrådet, dets medlemmer og dets aktiviteter.

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-11-2014
 
Drøftet.
 

Referat
Sagsfremstilling91. Beslutning om ændringer i styrelsesvedtægten for folkeskolen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 1. godkender ændring af bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune. Ændringen betyder en ændring af proceduren for sammenlægning af skoleafdelinger.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Børn besluttede på udvalgsmødet i september 2014 at sende forslag til ændring i styrelsesvedtægten for folkeskolerne i høring i skolebestyrelserne. Der foreligger nu høringssvar.

 

Baggrund


Byrådet vedtog i forbindelse med byrådets beslutning om ny skolestruktur i november 2011 samtidig en procedure for, hvordan en eventuel lukning af en skoleafdeling skal ske.

 

Beslutningen betyder, at lukning af en skoleafdeling (dvs. en selvstændig matrikel) skal betragtes som en skolelukning, og at der følges de samme procedurer, som hvis der var tale om en skolelukning. Procedurer for en skolelukning er fastsat i folkeskoleloven. Procedurerne indebærer bl.a. 8 ugers offentlig høring, og at beslutning om lukning skal ske senest 1. marts i det år, som en skole påtænkes lukket fra 1. august. Endvidere at det er byrådet, som træffer beslutningen.

 

Udvalget for Børn drøftede på udvalgsmødet i april 2014 den procedure for lukning af en skoleafdeling, som er beskrevet i bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune.

 

Som opfølgning på udvalgets drøftelse formulerede administrationen et konkret forslag. Her foreslås, at procedureren ændres sådan, at en eventuel sammenlægning af skoleafdelinger inden for samme skole sker på samme måde, som når børnehuse lægges sammen. Beslutningsprocessen er her, at forslag om sammenlægning høres i bestyrelse og Med-organisation forud for beslutning i Udvalget for Børn. Dog anbefales det, at det er byrådet, som træffer beslutning om sammenlægning af skoleafdelinger på baggrund af indstilling fra Udvalget for Børn.

 

Ændringen vil betyde, at sammenlægning af skoleafdelinger inden for samme skole kan iværksættes, når behov og ønske opstår. Det vil give en større fleksibilitet og give mulighed for iværksættelse af beslutnings- og høringsproces uafhængigt at den tidsfrist og høringsperiode, som lovgivningsmæssigt er fastsat i forhold til nedlæggelse af skoler. Sammenlægning af skoleafdelinger indenfor samme skole er lovgivningsmæssigt ikke at betragte som nedlæggelse af en skole.

 

Forslag til ændring i styrelsesvedtægten

Eksisterende procedure i styrelsesvedtægten er følgende:

”Hvert år inden den endelig klassedannelse er fastlagt, orienteres Udvalget for Børn om, hvilke klasser der oprettes i hvilke afdelinger. Såfremt det giver anledning til overvejelser om nedlæggelse af en matrikel som undervisningssted, følges samme procedure som ved en skolenedlæggelse, og Udvalget for Børn udarbejder en indstilling til Byrådet”.

 

Nedenfor er skrevet forslag til ændring af procedure i styrelsesvedtægten:

”Hvert år inden den endelig klassedannelse er fastlagt, orienteres Udvalget for Børn om, hvilke klasser der oprettes i hvilke afdelinger. Såfremt det giver anledning til overvejelser om nedlæggelse af en matrikel som undervisningssted igangsætter Udvalget for Børn en høringsproces i skolebestyrelse og MED-organisationen samt i forældrebestyrelsen i dagtilbudsdistriktet og lokalfora i distriktet. Udvalget for Børn udarbejder herefter en indstilling til byrådet”. 

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Forslaget har været til høring i skolebestyrelserne. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

Høringssvar

I et af høringssvarene foreslås det, at man forud for en høringsproces i skolebestyrelse og MED-organisation tager en indledende snak med skolebestyrelsen med henblik på afklaring af faktuelle forhold såsom prognoser for elevtal, kommuneplaner etc. I et andet høringssvar ønskes en præcisering af tidsplanen for en evt. høring og lukning af en skoleafdeling, men størstedelen af høringssvarene tager ændringen til efterretning og har ikke yderligere bemærkninger til forslaget.

 
 
 

Lovgrundlag – link

Folkeskoleloven § 24.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-11-2014
 
Et flertal fra udvalget anbefaler at byrådet:
 1. godkender ændring af bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune. Ændringen betyder en ændring af proceduren for sammenlægning af skoleafdelinger.
 
Karen Thestrup Clausen kan ikke anbefale at styrelsesvedtægten ændres.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3787599e1.pdf

Bilag

Bilag, Høringssvar fra høring af ændringer i styrelsesvedtægten for skolerne


92. Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 1. godkender, at det nye børnehus i Jyderup etableres på Elmegården 56.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Byrådet har truffet beslutning om at etablere et nyt børnehus i Jyderup. Udvalget for Børn har i august 2014 besluttet, at det er børnehuset Mariendal og børnehuset Troldhøjen, som skal lægges sammen i den nye institution.

 

Direktionen bad efterfølgende om at få belyst konsekvenserne af placering af børnehuset på henholdsvis Stokkebjergvej 54 og Elmegården 56.

 

Herudover blev placeringsmulighederne drøftet på et dialogmøde afholdt i samarbejde med Lokalforum Jyderup d. 13. november 2014. Hovedargumentationen fra aftenens dialog fremgår af vedlagte notat fra mødet. Menighedsrådet foreslog på mødet, at børnehuset alternativt kan placeres på Holbækvej 122.

 

På dialogmødet var der stor diskussion om specielt de trafikale konsekvenser af placeringerne. De trafikale konsekvenser er belyst i vedlagte notat udarbejdet af Trafik og Infrastruktur.

 

Det nye børnehus skal rumme 9 grupperum med plads til ca. 24 børn i hver. Det er et grupperum mere end forudsat ved prioritering af anlægsbudget til huset. Antallet af grupperum svarer til et bebygget areal på 1.348 m2. Tallet er anslået ud fra arealerne i Midgård i Tølløse, som har tilsvarende størrelse. Til sammenligning har Undløse børnehus et areal på 1.174 m2 til syv børnegrupper.

 

Placeringsmuligheder

Belysning af de tre placeringsmuligheder er uddybet i den analyse, som er vedlagt sagen. Analysens konklusioner er kort gengivet nedenfor.

 

Elmegården 56 (nuværende SFO grund)

Analysen viser, at der er mulighed for at placere et børnehus af denne størrelse på Elmegården 56, men at der ikke samtidigt er plads til at bevare de nuværende SFO faciliteter på grunden.

 

Benyttelsesgraden af skolens arealer viser, at det er muligt at placere SFO aktiviteter i Tornvedskolen afd. Jyderups lokaler. Derved understøttes såvel folkeskolereformens intention om mere afvekslende undervisningsfaciliteter som byrådets mål for arealoptimering.

 

Placering af det nye børnehus på Elmegården vil på grund af den korte afstand til skolen forbedre muligheden for at skabe et sammenhængende læringsforløb mellem dagtilbud og skole.

 

På dialogmødet var der stor usikkerhed om, hvordan parkeringsforholdene konkret ville kunne forbedres. Der er udarbejdet en skitse, som vedlægges sagen.

 

Stokkebjergvej 54 (ved spejdergården)

Analysen viser, at der ikke er plads til det nye børnehus på den del af Stokkebjergvej 54, der i dag anvendes af spejderne. Forudsætningen for placeringen på Stokkebjergvej er derfor, at én af boldklubbens fodboldbaner helt eller delvis inddrages. Inddragelse af fodboldbanerne åbner til gengæld mulighed for, at spejderne kan forblive på grunden.

Boldbanerne ved Stokkebjergvej bliver brugt af Jyderup Boldklub som træningsbaner. Banerne på Stokkebjergvej er højere beliggende end banerne på Jyderup Stadion og anvendes derfor, når stadionbanerne er ude af drift på grund af vejrliget. Boldklubben har i forbindelse med drøftelse af muligheden foreslået at den nedlagte bane erstattes af en opgradering af grusbanen til kunststofbane.

 

Placering af børnehuset på Stokkebjergvej 54 vil endvidere betyde, at byggeriet forsinkes mindst et år grundet udarbejdelse af ny lokalplan. Ligesom det er usikkert, om der efterfølgende vil kunne opnås tilladelse til at se bort fra skovbyggelinjen.

 

Holbækvej 122 (præstegården)

Analysen viser, at der her vil være store trafikale ulemper ved placeringen. Samtidig skal der også her udarbejdes ny lokalplan, hvorefter Kirkeministeriet skal tage stilling til om fredningen af matriklen kan ophæves.

 

Kommunens bygningsmyndigheder kan ikke anbefale denne placering, ligesom de ikke garanterer for, at det er muligt at ophæve bygningernes bevaringsværdi.

 

Konklusion

Administrationen anbefaler ud fra ovenstående, at det nye børnehus placeres på Elmegården 56.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-11-2014
 
Et flertal af udvalget anbefaler, at det nye børnehus i Jyderup etableres på Elmegården 56.
 
 
Karen Thestrup Clausen og Peter Hansen ønsker børnehuset placeret på Stokkebjergvej 54
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3794155e5.pdf
3792683e2.docx
3793178e3.docx
3793340e4.docx

Bilag

Skitser til ændring af parkeringsplads
Notat fra dialogmøde
Analyse af placeringsmuligheder
Trafiknotat


93. Beslutning om fordeling af ressourcer til dagtilbud

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. beslutter at den øgede bevilling på dagtilbudsområdet på 6 mio. kr. i 2015 fordeles mellem kommunens daginstitutioner i forhold til antallet af indskrevne børn.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen for 2015, at styrke læring og trivsel for kommunens førskolebørn ved at øge den økonomiske ramme til dagtilbudsdrift med netto 5 mio. kr. i 2015 stigende til netto 10 mio. kr. i 2016 og netto 20 mio. kr. i 2017. Når reglerne om forældrebetaling tages i betragtning betyder beslutningen, at dagtilbudsområdet fra 2017 og frem tilføres ca. 24 mio. kr.. I 2015 udgør beløbet 6 mio. kr..

 

Forslag til fordeling af ressourcer 

Udvalget skal tage stilling til, hvordan merbevillingen på 6 mio. kr. i 2015 anvendes.

 

Socialforskningsinstituttet (SFI) udgav i oktober 2014 en rapport med oversigt over forskning, der beskæftiger sig med daginstitutionernes betydning for børns udvikling og trivsel.

 

Rapportens hovedkonklusioner er blandt andet, at det er afgørende for børnenes trivsel og udvikling, at pædagogerne er veluddannede, og at de har tid til at interagere med børnene. Samt at tid til børnene og uddannet personale giver positive effekter på både kort og langt sigt. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at børnene klarer sig bedre i livet, udvikler et mere positivt syn på sig selv og får en bedre uddannelse. Resultaterne er særligt fremtrædende for børn i udsatte positioner.

 

Når man sammenligner Holbæk Kommunes hidtidige ressourceforbrug på området med andre kommuners, fremgår det, at udgiften til drift af daginstitutioner er blandt de laveste i regionen og ligger noget under landsgennemsnittet.

 

Det forslås derfor, at bruttobevillingen på 6,0 mio. kr. i 2015 fordeles mellem dagtilbuddene i forhold til antallet af indskrevne børn i daginstitutionspladser. Ved fordelingen tæller børn under 3 år for to.

 

Den øgede tilførsel på de 6 mio. kr. betyder, at den daglige bemanding i daginstitutionerne øges og skaber dermed mulighed for at arbejde med indsatser, der forebygger behovet for særlig støtte senere i barnets liv. Herunder behovet for særlige indsatser i skolen.

 

Indsatsen for at styrke læring og trivsel for førskolebørn understøttes af, at dagtilbuddene aktuelt arbejder med en gennemgribende revision af de pædagogiske læreplaner, hvor der fastsættes mål for børnenes læring og defineres handlemuligheder. Revisionen af de pædagogiske læreplaner efterfølges af et kompetencegivende forløb, der skal udvikle medarbejdernes evner til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere læringsforløb. Forløbet finansieres af den politiske pulje, der er afsat til kompetenceudvikling på området. Ligeledes er der i alle distrikter iværksat uddannelsesaktiviteter, der har til formål at udvikle medarbejdernes handlekompetence både alment såvel som målrettet børn i udsatte positioner.

 

Finansiering

Byrådet har ved budgetvedtagelsen besluttet, at den øgede bevilling til dagtilbuddene skal finansieres af de øvrige politikområder på børne- og ungeområdet.

 

Finansiering i 2015 sker ved, at flytte 3,5 mio. kr. fra skoleområdet og 1,5 mio. kr. fra det specialiserede børneområde til dagtilbudsområdet.

 

På det specialiserede område forventes et mindreforbrug i 2014. Områdets andel i 2015 forventes finansieret med en del af overførslen af disse midler.

 

På skoleområdet kan nogle af de planlagte aktiviteter i Holbæk Danner Skole, finansieres med midlerne fra AP Møllerfonden. Det betyder, at et planlagt inklusionsforløb for skolepædagogerne kan finasieres via Holbæk Danner skole, hvorved der frigøres 1 mio. Den resterende del af skolernes andel finansieres ved en reduktion af tildelingen til skolepædagoger fra skoleåret 2015. Ressourcer til skolepædagoger vil fremadrettet tildeles den enkelte skole som en samlet ramme til fordeling, ud fra hvor der opnås mest effekt af ressourcen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

MED-dialogmøde er afholdt d. 6. november 2014, hvor flytning af midler fra skoleområdet til dagtilbudsområdet er blevet drøftet med repræsentanter fra de faglige organisationer. Referat herfra er vedlagt som bilag i sagen.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-11-2014
 
Indstillingen blev godkendt.
 
Det præciseres at udmøntningen af finansieringen på 3,5 mio. kr. fra skoleområdet og 1,5 mio. kr. fra det specialiserede børneområde behandles på et efterfølgende møde.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3778658e7.pdf
3778654e6.doc

Bilag

14.11.06 Referat MED Dialogmøde
Budgettildeling 2015 - endelig


94. Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanel

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. beslutter tidsplan for brugerundersøgelser og brugerpejlinger for 2015.

 2. beslutter ønsker til borgerpanelet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Direktionen har besluttet en ny strategi for brugerundersøgelser, som understøtter arbejdet i Demokratieksperimentariet. Strategien gør det muligt at gennemføre brugerundersøgelser hyppigere og nemmere. Strategien lægger op til, at byrådet anvender brugerundersøgelser mere systematisk til at udvikle kommunens kerneopgaver og følge op på politiske målsætninger.

 

Den nye strategi for brugerundersøgelser har tre spor:

 

a) Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder skal gennemføres hvert 2. år. Det er større brugertilfredshedsundersøgelser, der følger et koncept fra Kommunernes Landsforening. Konceptet er udviklet for dagtilbud og dagpleje, folkeskole og SFO samt for hjemmepleje. Konceptet gør det muligt at sammenligne Holbæk Kommune med andre kommuner. (Dette spor indgik også i den gamle strategi for brugerundersøgelser)

b) Brugerpejlinger på alle kommunale kerneopgaver. Der er tale om mini-brugerundersøgelser med kun 5 spørgsmål. Spørgsmålene kan omhandle fx tilfredshed eller udviklingsønsker. De stående udvalg og Økonomiudvalget beslutter hvor og hvornår, der skal gennemføres brugerpejlinger.

c) Borgerpanel. Konceptet for borgerpanelet er under udvikling og planlægges at være klar i 1. kvartal 2015. Det forventes at blive et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via internettet kan blive spurgt om aktuelle lokalpolitiske temaer (fx havnens fremtid, trafik, selvbetjeningsløsninger, frivillighed mv). Økonomiudvalget samler og koordinerer udvalgenes ønsker af undersøgelser til borgerpanelet.

Strategiens hovedelementer er uddybet i vedlagte bilag.


Tidsplan for undersøgelser på Udvalget for Børns område

 

Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder:

I 2015 anbefales undersøgelser gennemført som brugerpejlinger, jf. nedenfor. Administrationen foreslår, at der i 2016 gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser blandt alle forældre til børn i skole- og dagtilbud.

 

Brugerpejlinger:

I 2015 foreslår administrationen, at der udarbejdes en række brugerpejlinger i forbindelse med byrådets omstillingsprojekt ”Læring og Trivsel”, som vil handle om ny fremtidig struktur på skole- og dagtilbudsområdet.

 

Undersøgelserne indarbejdes i udvalgets årshjul, som opdateres i slutningen af 2015, hvor en ny tidsplan for 2016 besluttes. Hvis der viser sig et behov i løbet af 2015, så vil det være muligt for udvalget at beslutte supplerende brugerundersøgelser i løbet af året.

 

Udvalgets ønsker til undersøgelser ved brug af borgerpanelet

Udvalget bedes på udvalgsmødet drøfte temaer, der kan indgå i undersøgelser, som gennemføres ved brug for borgerpanelet.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-11-2014
 
Indstillingen godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3778037e8.pdf

Bilag

Sammendrag af Strategi for brugerundersøgelser


95. Drøfte forenkling af administrationsgrundlag og regulativer

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for børn

 

Drøftelse

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter, hvor udvalget ser muligheder for at forenkle administrationsgrundlag og regulativer.

 2. aftaler plan for udvalgets forenklingsarbejde.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

På byrådets temamøde den 22. oktober 2014 lagde borgmester Søren Kjærsgaard op til, at byrådet går i front med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Det skal være nemmere at være borger, virksomhed og medarbejder. Medarbejderne skal bruge deres tid på kerneopgaven, så de får mulighed for at være en stærk medspiller for den enkelte borger, virksomhed og øvrige samarbejdspartnere.

 

Konkret skal alle udvalg lave en ambitiøs og kritisk gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv.:

- Hvad har vi?

- Hvad kan vi afskaffe?

- Hvad skal undersøges nærmere?

 

Plan for udvalgets kritiske gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv.

Forenklingsarbejdet kan tilrettelægges i to trin:

Første møde (indeværende møde):

- En indledende drøftelse af hvor udvalget især ser forenklingsmuligheder

- En plan for forenklingsarbejdet på kommende møde(r): Hvornår vil udvalget arbejde med hvad?

 

Efterfølgende møde(r):

Udvalget foretager en kritisk vurdering af alle de administrationsgrundlag og regulativer, udvalget har ansvaret for:

- Skal det afskaffes (eller indstilles til byrådet til afskaffelse)?

- Skal det revideres?

- Skal det bevares?

 

Til grundlag for denne kritiske vurdering har administrationen til kommende møde(r) kvalificeret oversigt over administrationsgrundlag i bilag 1 med uddybende oplysninger om a) baggrunden for administrationsgrundlaget/regulativet og b) en vurdering af konsekvenser

(fordele/ulemper) ved ophør.

 

Temamøde i byrådet

Der er forskel på, hvor mange administrationsgrundlag og regulativer mv. de enkelte udvalg har ansvaret for. Derfor gør alle udvalg status på forenklingsarbejdet på byrådets temamøde i februar:

- Hvad er fjernet?

- Hvad er ved at blive undersøgt?

- Hvad har vi besluttet ikke at afskaffe?

 

På temamødet kan byrådet desuden drøfte de næste skridt i arbejdet med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Det vil blandt andet være indsatser for at styrke forenkling og tillid i borgerens møde med kommunen i forbindelse med klagesager og sagsbehandlingstider. Samt indsatser for at forenkle styringen af institutioner og centre.

 

Oversigt over administrationsgrundlag

I Holbæk Kommunes styrelsesvedtægt står, at udvalgene har ansvaret for at udarbejde de relevante administrationsgrundlag. Udvalgene har derfor løbende vedtaget en række administrationsgrundlag. Desuden har både byråd og udvalg vedtaget forskellige regulativer og lignende. De fleste ligger på kommunens hjemmeside.

Samlet set er der på nuværende tidspunkt 55 administrationsgrundlag og 14 regulativer mv., som til sammen fylder over 400 sider, jf. oversigten nedenfor. Se også bilag 1.

 

Oversigt over antal administrationsgrundlag, regulativer og lignende

Udvalg

Administrationsgrundslag

Regulativer mv.

Antal sider i alt

Udvalget for Voksne

31

0

123,0

Udvalget for Klima og Miljø

15

12

236,5

Udvalget for Kultur og Fritid

2

1

51,5

Udvalget for Arbejdsmarkedet

1

0

12,0

Udvalget for Børn

6

0

43,5

Økonomiudvalget

0

1

2,0

I alt

55

14

468,5

 

Forskellen fra udvalg til udvalg tyder på, at behovet for at udarbejde regulativer og administrationsgrundlag er forskelligt fra fagområde til fagområde. Nogle administrationsgrundlag beskriver, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente. Nogle regulativer mv. er med til at sikre borgerne mod vilkårlig sagsbehandling. Nogle er lovbestemte. Der er endvidere forskel på praksis mht., om administrationsgrundlaget eller regulativet er vedtaget i byrådet eller i det enkelte udvalg.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-11-2014
 
Administrationsgrundlag forenkles til at beskrive det politisk bestemte serviceniveau.
 
Administrationen udarbejder forslag til forenkling som forelægges udvalget til drøftelse.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3771232e9.pdf

Bilag

Bilag 1 Oversigt over administrationsgrundlag regulativer og lignende i Holbæk Kommune.pdf


96. Drøfte organisering og opgaver i fase 2 af omstillingsprojektet "Læring og Trivsel"

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Drøftelsessag

 
 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter organisering og opgaver i fase 2 af omstillingsprojektet ”Læring og Trivsel”.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Børn besluttede på møde i oktober 2014 procesplan for det videre arbejde med omstillingsprojektet ”Læring og Trivsel”.

 

Drøftelse

Udvalget bedes på mødet drøfte den konkrete organisering og opgaverne i projektet, herunder den politiske deltagelse i projektet. Drøftelsen kan ske ud fra oplæg til kommissorium, som er vedlagt i sagen.

 

Baggrund

Byrådet vedtog med budget 2015, at byrådet, med omstillingsprojektet ”læring og trivsel for børn og unge” i løbet af de næste 4 år, vil reducere budgettet med 21 mio. kr. på børne- og ungeområdet. Et af byrådets forudsætninger i dette arbejde er, at pengene skal findes uden at gå på kompromis med byrådets mål om at øge børn og unges læring og trivsel. Under navnet Holbæk i Fællesskab har der undervejs i byrådets budgetarbejde været inviteret borgere, medarbejdere og ledere med til at komme med idéer og input til en række emner, som der i årene frem skal arbejdes videre med.

 

Procesplan

Hovedpunkterne i den politisk godkendte proces er:

a) Sammenhæng i børns læring,


b) Bæredygtige enheder - økonomisk og fagligt


c) Større udskolingsmiljøer.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-11-2014
 
Organisering og opgaver i fase 2 af omstillingsprojektet ”Læring og Trivsel” blev drøftet.
 
På januar mødet besluttes sammensætning af omstillingsgrupper og processen p.b.a. drøftelser og beslutninger i Byrådet i december.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3794913e10.pdf

Bilag

Udkast til kommissorium for omstillingsprojektet Læring og Trivsel.pdf


97. Orientering til mødet den 25. november 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. indledende drøftelser om fortsættelse af partnerskabsaftale mellem Home-Start og Familiecentret.

 2. henvendelse fra foreningen LOS (de private sociale tilbud). Formanden for Udvalget for Børn og chefen for skole og uddannelse indkalder relevante parter til et dialogmøde i begyndelse af december.

 3. sygefravær på skoleområdet og indsatser i forhold til fastholdelse/rekruttering.

 4. orientering om politisk møde om folkeskolen, som KL (Kommunernes Landsforening) inviterer til den 3. december 2014.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-11-2014
 
Orienteringer taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling98. Eventuelt til mødet den 25. november 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 
 
 

Indstilling

 

Eventuelt:

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-11-2014
 
Intet.

 
 

Referat
Sagsfremstilling