UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-10-2014 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-10-2014 18:00:00


PUNKTER

81. Godkendelse af dagsorden til den 28.10.2014
82. Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen
83. Beslutning om proces for fase 2 af omstillingsprojektet "Læring og Trivsel"
84. Godkendelse af boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret
85. Orientering om kvalitetsrapport 2014 for dagtilbudsområdet
86. Udvalget for Børn - Budgetrevision 3 2014
87. Orientering til mødet den 28.10.2014
88. Eventuelt til mødet den 28.10.201481. Godkendelse af dagsorden til den 28.10.2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 23. september 2014 bliver godkendt.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-10-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling82. Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. forslag om at lægge skoleafdeling Østre sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015 sendes i offentlig høring.

 1. forslag om at skoleafdeling Hagested lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015 sendes i offentlig høring.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at lukke skoleafdeling Hagested og skoleafdeling Østre fra skoleåret 2015-16.

 

Administrationen har derfor udarbejdet forslag til at lægge afdeling Østre sammen med afdeling Bjergmarken og til at lægge afdeling Hagested sammen med afdeling Tuse. Byrådet skal nu beslutte, om man ønsker at sende det konkrete forslag i høring for herefter at træffe endelig beslutning.

 

Baggrund

Byrådet vedtog med budget 2015, at byrådet med omstillingsprojektet ”læring og trivsel for børn og unge” i løbet af de næste 4 år vil reducere budgettet med 21 mio. kr. på børne- og ungeområdet. Et af byrådets forudsætninger i dette arbejde er, at pengene skal findes uden at gå på kompromis med byrådets mål om at øge børn og unges læring og trivsel. Et af de temaer, byrådet har besluttet at arbejde videre med, er at skabe bæredygtige skoler og børnehuse – fagligt og økonomisk.

 

Den konkrete sag om at lægge skoleafdelinger sammen er byrådets første skridt til, at iværksætte konkrete initiativer, som skal sikre budgetmålet for omstillingen ”læring og trivsel”. Byrådet vil i de næste måneder tilrettelægge en proces, som skal sikre, at der bliver udarbejdet flere og forskellige løsningsforslag afhængigt af hvilke distrikter og temaer, der er tale om. I dette arbejde vil forældrebestyrelser, borgere og unge blive inviteret med til at sikre de bedste løsninger for børn og unge.

 

Forslag om at lægge skoleafdeling Østre sammen med afdeling Bjergmarken

Begge skoleafdelinger (Østre og Bjergmarken) er en del af Sofielundskolen. Skolebestyrelsen for Sofielundskolen og Udvalget for børn har inden for det seneste halve år været i dialog. Senest på initiativ fra skolebestyrelsen som har ønsket at drøfte afdeling Østres fremtid. Den vigende indskrivning til afd. Østre har været udgangspunktet for dialogen. Det har givet anledning til at drøfte, hvordan skolen fremover kan sikre det bedst mulige undervisningsmiljø. Bestyrelsen har stor opmærksomhed på, at de fysiske rammer skal være på plads for at kunne sikre en god sammenlægning af de to afdelinger på afd. Bjergmarken. Administrationen arbejder i samarbejde med bestyrelsen på en løsningsmodel, hvor eleverne fra 8. og 9. årgang har klasselokaler på Holbæk Seminarium, som ligget tæt op af afdeling Bjergmarken.

 

Forslag om at lægge skoleafdeling Hagested sammen med afdeling Tuse

Begge skoleafdelinger (Hagested og Tuse) er en del af Skolen ved Tuse Næs. Initiativ til at lægge afdeling Hagested sammen med afdeling Tuse er taget af byrådet. Dialog med skolebestyrelsen er igangsat af Udvalget for Børn efter byrådets 1. behandling af budget 2015.

 

Administrationen anbefaler at igangsætte en sammenlægning med virkning pr. 1. august 2015. Det skal ses ud fra, at elevgrundlaget på afdeling Hagested pt. er på i alt 40 elever fra 0. klasse – 3. klasse. Der gøres et anerkendt arbejde på afdeling Hagested, hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt ved at undervise i hold på tværs af klasser. Afdelingen er dog udfordret af de rammevilkår afdelingen har, heraf delt ledelse med afdeling Udby og det at få personaleressourcer til at række. Indførelsen af ny skolereform kan også være med til at udfordre afdelingen rent fagligt. Administrationens anbefaling skal også ses på baggrund af forældrenes søgningsmønster, og det at klasserne på afdeling Hagested fysisk kan rummes på Tuse skoleafdeling. Ligesom administrationen har lagt vægt på, at skoleområdets økonomi som følge af budget 2015-18 skal reduceres. Her vil en sammenlægning frigive økonomi, da skolen ikke længere vil få tildelt det grundbeløb, som tildeles pr. skoleafdeling i distriktet.

 

Hvad er konsekvensen for den samlede skolestruktur?

Forslaget ændrer ikke på antallet af folkeskoler i kommunen. Skoleområdet vil fortsat bestå af otte skoler og UngHolbæk med 10. klassecentret. Udgangspunktet for den nuværende skolestruktur er, at der tilbydes undervisning i alle lokalområder. Såfremt afdeling Hagested lægges sammen med afdeling Tuse, vil der ikke tilbydes undervisning i Hagested lokalområde.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det konkrete forslag vil betyde en budgetreduktion på i alt 3,4 mio. kr. på skoleområdet i år 2016 og frem. I 2015 er der en budgetreduktion fra 1. august 2015 (5/12 af 3,4 mio.kr.). Det sker ved, at Sofielundskolen og Skolen ved Tuse Næs fra skoleåret 2015-16 ikke længere tildeles det grundbeløb, skolerne får pr. skoleafdeling og pr. SFO i distriktet.

 

Herudover bidrager forslaget også til byrådets mål om at reducere kommunens udgifter til bygningsdrift, da det vil betyde at afd. Østre ikke anvendes til undervisning. Afd. Hagested anvender samme bygning som Hagested børnehus, hvorfor forslaget her i mindre omfang betyder reduktion af bygningsdrift.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring forud for endelig beslutning i byrådet.

 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-10-2014
 
Et flertal i Udvalget for børn anbefaler indstillingerne godkendt, således at:
 1. forslag om at lægge skoleafdeling Østre sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015 sendes i offentlig høring.
 2. forslag om at skoleafdeling Hagested lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015 sendes i offentlig høring.
 
Karen Thestrup Clausen er imod at sende de 2 forslag i høring, idet Enhedslisten er imod lukning af de pågældende skoleafdelinger.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3752271e1.pdf

Bilag

Bilag, beslutningspunkt om at lægge skoleafdelinger sammen, d. 22.10.2014.pdf


83. Beslutning om proces for fase 2 af omstillingsprojektet "Læring og Trivsel"

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. procesplan for det videre arbejde med omstillingsprojektet ”Læring og Trivsel” godkendes.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I forlængelse af arbejdet i omstillingsgruppen ”Læring og Trivsel” drøftede Udvalget for børn på mødet i september forløbet af den fortsatte proces. På baggrund af denne drøftelse samt administrationens evaluering af første fase af omstillingsgruppernes arbejde, har administrationen udarbejdet et forslag til en procesplan for det videre arbejde med omstillingsprojektet ”Læring og trivsel”.

 

Processen samt overvejelserne bag planlægningen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Hovedpunkter i den foreslåede proces er:

Evaluering af distriktsstruktur

I forbindelse med beslutningen om en ny skolestruktur i 2011 besluttede det daværende byråd, at skolestrukturen skulle evalueres i efteråret 2014. Det foreslås, at Børn- og ungesekretariatet udarbejder en evaluering, der kan indgå som grundlag for omstillingsgruppernes arbejde, og at evalueringen omfatter distriktsstrukturen på både dagtilbuds- og skoleområdet.

 

Evalueringen vil således tage udgangspunkt i et fremadrettet perspektiv og fokusere på en vurdering af, hvad der er vigtigt i forhold til den kommende proces, og hvad der fungerer dårligt/godt i den nuværende struktur.

 

Evalueringen skal som udgangspunkt skal have følgende hovedområder:

 

a) Distriktskonstruktionen med særligt fokus på ledelse og administration samt betydningen for den faglige kvalitet.

b) Samlingen af 15 overbygninger på 9 skoler.

c) Gennemførte aktiviteter som følge af ”Strategi for Fremtidens Folkeskole”.

 

Evalueringen differentieres i metoder og målgrupper og forventes færdig i februar 2015.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Arbejdet i omstillingsgrupperne skal resultere i forslag, der kan reducere budgettet med 21 mio. kr., der har fuld gennemslagskraft i 2017. Det vurderes, at det økonomiske potentiale i tema et er begrænset, hvorfor reduktionen skal realiseres via tema 2 og 3.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-10-2014
 
Procesplan for det videre arbejde med omstillingsprojektet ”Læring og Trivsel” godkendt.
 
Karen Thestrup Clausen kan ikke tilslutte sig indholdet omstillingsprojektet som indeholder besparelser
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3738229e2.pdf

Bilag

Procesplan - Læring og Trivsel fase 2


84. Godkendelse af boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at godkende den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret og den kommunale medfinansiering heri.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret skal fornys med virkning for perioden 2014-2018. Det er Lejerbo Holbæk og Landsbyggefonden, der indgår aftalen om en helhedsplan med kommunal anbefaling og medfinansiering.

 

Helhedsplanen omfatter aktiviteter i forhold til følgende indsatsområder:

 

De konkrete aktiviteter på de enkelte indsatsområder er udviklet i et tæt samarbejde mellem Lejerbo Holbæk og relevante dele af Holbæk Kommune. Administrationen vurderer, at aktiviteterne omfattet af den kommende boligsociale helhedsplan supplerer den kommunale sociale og boligsociale indsats på de respektive områder.

 

Samtidig har samarbejdsprocessen afstedkommet en bred, tværfaglig opbakning til helhedsplanen og det boligsociale arbejde. Dette peger frem mod en mere tværgående organisering af indsatserne i tråd med intentionerne i Holbæk i Fællesskab.

 

Der udarbejdes en overordnet samarbejdsaftale mellem Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune samt delsamarbejdsaftaler mellem Lejerbo Holbæk og de relevante kommunale afdelinger.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Ansøgningen om en helhedsplan for Vangkvarteret omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering.

 

Fordelingen af medfinansieringen fremgår af tabellen (2014-tal):

 
 

2014-2018

Sundhedsafdelingen (under indsatsområdet Sundhed)

1.940.000

Børnekonsulentcentret (under indsatsområdet Børn, unge og familie)

711.000

Tandplejen (under indsatsområdet Børn, unge og familie)

200.000

Center for Misbrug og Forsorg (under indsatsområdet Udsatte grupper)

800.000

Center for Mental Sundhed (under indsatsområdet Udsatte grupper)

200.000

I alt

3.851.000

 

De enkelte dele af administrationen har været med til at udpege konkrete indsatser og fastlægge økonomien. Indsatserne er forpligtende for kommunen.

 

Den samlede økonomi for helhedsplanen inklusive Landsbyggefondens tilskud og Lejerbos egen finansiering udgør tilsammen 14.198.000 kroner fordelt over fire år.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Almenboliglovens § 91 a

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-10-2014
 
Udvalget for børn anbefaler økonomiudvalget og byrådet at godkende den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret og den kommunale medfinansiering heri.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3740959e3.pdf
3751457e4.pdf

Bilag

Fællesskab i Vangkvarteret - budget for boligsocial helhedsplan i Vangvarteret 2014-2018
Fællesskab i Vangkvarteret - Boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret 2014 - 2018


85. Orientering om kvalitetsrapport 2014 for dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget tager kvalitetsrapport 2014 for de kommunale dagtilbud til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Formålet med kvalitetsrapporten

I 2011 aftalte kommunerne og regeringen, at kommunerne hvert andet år skal offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i de kommunale dagtilbud.

Traditionelt set udarbejdes kvalitetsrapporter i et tilbageskuende perspektiv og er hovedsageligt baseret på evalueringer af de foregående års indsatser.

Der er i kvalitetsrapporten for 2014 valgt en form og indhold, som primært har karakter af en status på den aktuelle kvalitet i opgaveløsningen, indenfor få, men væsentlige områder. Denne status skal give det politiske niveau indblik og give anledning til dialog om dagtilbuddets kvalitet.

 

Kvalitetsrapporten har jf. udvalgets beslutning af 29.10.2013 fokus på tre temaer

 

De tre temaer har afsæt i Børne- og Ungepolitikkens mål, de indgår samtidig i dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner og de kobler sig til et eller flere af de strategiske indsatser, i strategi for fremtidens dagtilbud.

Kvalitetsrapporterne indeholder desuden en række faktuelle oplysninger, der afspejler kvaliteten på dagtilbudsområdeområdet.

Indholdet i tilsynsrapporten er blandt andet baseret på en række spørgeskemaundersøgelser og det pædagogiske tilsyn, som er gennemført i første halvår af 2014

 

Kvalitetsrapport 2014

Opsummering af de væsentligste opmærksomhedspunkter fra kvalitetsrapporten

 

Det fremgår af det pædagogiske tilsyn og tilbagemeldingerne fra dagtilbuddene, at alle dagtilbud i mere eller mindre grad arbejder ud fra deres pædagogiske læreplaner. Der er dog en gennemgående tendens til, at dagtilbuddene primært har fokus på gennemførelsen af aktiviteten (f.eks.: blev den planlagte tur i skoven gennemført?) og i mindre grad på børnenes læringsudbytte (hvad fik børnene ud af turen?). Det betyder, at dagtilbuddene mister en værdifuld viden om effekten af det pædagogiske arbejde, og dermed muligheden for at prioritere og udvikle de indsatser, som er mest effektfulde for børnenes læring og trivsel.

 

Der er på denne baggrund igangsat en gennemgående revision af dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner. Revisionen har til formål, at øge medarbejdernes viden om og evne til, at arbejde med læringsmål og arbejde med de pædagogiske aktivitets betydning (effekt) for børns læring og trivsel. Desuden deltager alle dagtilbud i det kommende år i et samlet kompetenceudviklingsforløb, som gennemføres i et partnerskab med UC Sjælland. Forløbet skal styrke den enkelte medarbejders kompetence til, at arbejde med dokumentation, evaluering, vidensdeling og kulturforandring. Indsatsen er tæt knyttet til arbejdet med kerneopgaven: børns læring og trivsel.

 

Undersøgelsen bag kvalitetsrapporten viser, at vi i Holbæk Kommune har en markant større andel af børn med sproglige udfordringer end i resten af landet. Den tyder på, at den måde der arbejdes med sprogudvikling i dagtilbuddet og i samarbejde med forældre ikke har den ønskede virkning. Der er derfor brug for et generelt løft i arbejdet med, at understøtte børns sproglige udvikling.

 

Der vil i 2015 og i forlængelse af den igangværende revision af de pædagogiske læreplaner, blive igangsat en række tiltag, der skal opkvalificere arbejdet med børns sprog. Indsatserne skal blandt andet øge den generelle viden om barnets sproglige udvikling og metoder til, at fremme sproget. Desuden vil der ske en yderligere udbygning af samarbejdet mellem Børnekonsulentcenterets sprogmedarbejdere og dagtilbuddene.

 

Kvalitetsrapporten sidste temaer omhandler en vurdering af den aktuelle effekt af de uddannelsesforløb og certificeringer i DGI regi, der er gennemført siden 2011 under overskriften: Børn i bevægelse.

 

Undersøgelsen viser, at forældre og fagpersonale oplever, at der er i langt højere grad end tidligere arbejdes med sundhed, krop, motorik og bevægelse i dagligdagen. Indsatsen er med andre ord lykkedes. Det fremgår ligeledes at der i et fremadrettet perspektiv er behov for, at arbejdet med den fysiske udfoldelse bliver endnu tydeligere koblet til øvrige læringsaktiviteter. F.eks. med fokus på, hvordan lege- og bevægelsesaktiviteterne understøtter barnets trivsel, den sproglige udvikling og inklusion.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-10-2014
 
Udvalget for børn tog kvalitetsrapport 2014 for de kommunale dagtilbud til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3750509e5.pdf

Bilag

Kvalitetsrapport 2014- Endelig.pdf


86. Udvalget for Børn - Budgetrevision 3 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og Byrådet

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget:

 

1. anbefaler, at budgetrevision 3 pr. september 2014 sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

 1. tager opfølgning på budgetaftalen 2014-2017 til efterretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomisk overblik for Holbæk Kommune

Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 60 mio. kr.

 

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

 

En stor del af det forventede mindre forbrug på driften forventes at blive overført til budget 2015. Det drejer sig om ca. 40 mio. kr.

 

Samlet set viser budgetrevision-3 flotte resultater på beskæftigelsesområdet og at der i øvrigt er styr på driften. Mindre forbruget på driften er allerede disponeret til efterbetaling af beskæftigelsestilskud og overførsler i 2015.

 

I forhold til det korrigerede budget er der tale om forbedring på ca. 102 mio. kr.

 

Økonomisk overblik for Udvalget for Børn

På Udvalget for Børn forventes et mindre forbrug på 7,9 mio. kr.

 
 

På udvalgets område er der et godt økonomisk overblik og kun forholdsvis små afvigelser i forhold til rammen.

 

Det på trods af, at der er sket en del ændringer i forhold til specialundervisningen, som er flyttet fra familiecentret og ud til de enkelte skoler, men også i forhold til skolereformen, hvor der har været en række tilpasninger.

 

Der søges om tillægsbevilling på netto 0,3 mio. kr., omplaceringer for netto 8,4 mio. kr. og netto 16,5 mio. kr. som overføres fra 2014 til 2015.

 

Samlet overblik for politikområde 4, 5 og 6 (Udvalget for Børn)

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder.

Mio. kr.

Oprin-deligt budget 2014

Korrig-eret budget 2014

Forventet regnskab 2014 pr. september

Forventet afvigelse 2014 pr. september

Ompla-cering

Forventet overførsel 2014 til 2015

Tillægs-bevilling

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Økonomisk ramme uden overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

90,2

77,9

77,0

-0,8

-0,7

0,0

-0,2

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

23,4

23,9

24,2

0,3

0,0

0,0

0,3

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

178,3

178,8

177,6

-1,2

-0,1

0,0

-1,1

I alt

291,8

280,6

278,8

-1,7

-0,7

0,0

-1,0

Økonomisk ramme med overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

575,0

573,0

577,8

4,8

4,3

0,5

0,1

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

240,8

233,6

230,1

-3,5

1,8

-4,9

-0,4

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

54,9

59,2

59,2

0,0

3,1

-4,6

1,5

I alt

870,6

865,8

867,1

1,4

9,2

-9,0

1,2

Projekter med overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

3,0

33,3

27,7

-5,6

-0,1

-5,5

0,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

3,1

5,9

4,7

-1,2

0,0

-1,2

0,0

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

4,3

5,4

4,6

-0,8

0,0

-0,8

0,0

I alt

10,4

44,6

37,0

-7,6

-0,1

-7,5

0,0

Total - Udvalget for Børn

1.172,8

1.190,9

1.183,0

-7,9

8,4

-16,5

0,3

Anm: Eventuelle differencer skyldes afrundinger.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-10-2014
 
Udvalget for børn anbefaler:
1. at budgetrevision 3 pr. september 2014 godkendes.
2. opfølgning på budgetaftalen 2014-2017 taget til efterretning.
 
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3751497e6.pdf
3750781e7.pdf

Bilag

BR_3_2014-20_UB-UDV
Opfølgning på budgetaftale 2014-2017_ved BR3


87. Orientering til mødet den 28.10.2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Orientering om fælles mål for skolepædagoger

 2. Orientering om byggeriet af børnehuset Midgård

 3. Orientering om igangsættelse af proces med sammenlægning af ét børnehus, samt ændring fra 8 til 6 dagplejedistrikter, som led i udmøntning af budget 2015 (”grundpakken” i budget 2015).

 4. Orientering om kommende dialog med ungdomsbyrådet, som udvalget har temadrøftelse med på udvalgsmødet i november 2014.

 5. Orientering om Børn og unge topmøde i Aalborg d. 29. – 30. januar 2015.

 6. Orientering om dialogmøde om placering af nyt børnehus i Jyderup.

 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-10-2014
 
Orienteringerne blev taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling88. Eventuelt til mødet den 28.10.2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Eventuelt:

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-10-2014
 
Intet.
 

Referat
Sagsfremstilling