UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Skole/behandlingshjemmet Undløse

STARTTIDSPUNKT

23-09-2014 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-09-2014 18:00:00


PUNKTER

69. Godkendelse af dagsorden til den 23. september 2014
70. Temadrøftelse om fase 2 af Holbæk i Fællesskab
71. Beslutning om tema for dialogmøde i efteråret 2014
72. Beslutning om mødeplan for 2015
73. Beslutning om initiativer til at fremme børn og unges sundhed
74. Beslutning om høring af ændringer i styrelsesvedtægten for skolerne
75. Orientering om planlægningsgrundlag for pædagoger i folkeskolen og specialskoler
76. Orientering om ændring i indhold og tidsfrister for kvalitetsrapport på skoleområdet
77. Orientering om årsrapport for tilsyn med undervisning på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
78. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning august 2014
79. Orientering til mødet den 23. september 2014
80. Eventuelt til mødet den 23. september 201469. Godkendelse af dagsorden til den 23. september 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 23. september 2014 bliver godkendt.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 23-09-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling70. Temadrøftelse om fase 2 af Holbæk i Fællesskab

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Drøftelsessag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. drøfter proces for 2. fase af omstillingsprojektet læring og trivsel, som led i Holbæk i Fællesskab og udmøntning af budget 2015-18.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede i marts 2014 at igangsætte fire politiske omstillingsprojekter med henblik på, at fremtidens velfærd kan leveres for minimum 84 mio. kr. mindre i 2018.


De fire omstillingsprojekter er:

Der har i foråret 2014 været nedsat fire politiske omstillingsgrupper fra marts – juni 2014. Omstillingsgrupperne afleverede deres anbefalinger til byrådet i juni 2014.

 

Udvalget havde på mødet i august en første drøftelse af den videre proces for omstillingsprojektet ”Læring og trivsel hos børn og unge”. Processen skal tilrettelægges, som et led i udmøntning af budget 2015-18.

 

Byrådet har også planlagt temamøde, hvor erfaringerne fra forårets omstillingsgrupper skal drøftes. Erfaringerne skal bruges til at planlægge den videre proces. Udvalget opfordres til at drøfte forventninger til processen og også egen rolle.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 23-09-2014
Drøftet.
 

Referat
Sagsfremstilling71. Beslutning om tema for dialogmøde i efteråret 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget

 1. beslutter at dialogmøde mellem udvalget og forældrebestyrelser i efteråret 2014 indgår i arbejdet og dialogen med omstillingsprojektet læring og trivsel. Temaerne for det det videre arbejde med omstillingsprojektet er følgende:  • Større sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole


  • Bæredygtige skoler og børnehuse – økonomisk og fagligt set


  • Større udskolingsafdelinger

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Udvalget for Børn har i foråret 2014 holdt et dialogmøde med alle bestyrelser på børne- og ungeområdet. Det er holdt i forbindelse med Holbæk i Fællesskab, hvor omstillingsgruppen læring og trivsel inviterede til dialog om 3 temaer:

• Større sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole

• Bæredygtige skoler og børnehuse – økonomisk og fagligt set

• Større udskolingsafdelinger

 

Udvalget skal beslutte antal og tema for dialogmøder med bestyrelserne i efteråret 2014.

 

Formålet med at holde dialogmøder er først og fremmest, at der kan ske en gensidig udveksling af erfaringer og visioner mellem udvalget og forældrebestyrelserne. Møderne skal give det politiske niveau viden om forældrenes ønsker og prioriteringer. Omvendt har udvalget mulighed for at fremlægge byrådets visioner for udviklingen af kommunes skoler, dagtilbud og specialtilbud.


Tema for dialogmøde med forældrebestyrelser i efteråret 2014

Administrationen anbefaler, at udvalgets dialog med bestyrelserne i efteråret 2014 kobles til den dialogform og proces, som byrådet iværksætter for omstillingsprojektet læring og trivsel.

 

Dialogen med bestyrelserne vil derved tage udgangspunkt i de tre temaer, som omstillingsgruppen i foråret har arbejdet med.

 

Antallet af bestyrelser

På det samlede Børne- og ungeområde er der i alt 18 forældrebestyrelser. På dagtilbudsområdet er der otte bestyrelser svarende til antallet af distrikter. Tilsvarende er der på skoleområdet en bestyrelse til hvert af de otte distrikter. Derudover er der en bestyrelse for UngHolbæk. På specialområdet er der én skolebestyrelse med repræsentanter for Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

I henhold til Folkeskolelovens § 44a skal byrådet mindst to gange årligt afholde et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Alternativt kan der nedsættes et fælles rådgivende organ. Denne lovgivning omfatter også specialskoler og dermed Ladegårdsskolen. På dagtilbudsområdet er der ingen tilsvarende lovgivning.

 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 23-09-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling72. Beslutning om mødeplan for 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udvalget godkender mødeplan for 2015.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 13-18 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:

Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov om kommuners styrelse, § 20.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 23-09-2014
Godkendt – dog ønsker udvalget at møderne afholdes mellem 8.00 og 12.00. Udvalgets besøgsrunder vil ligger efter udvalgsmøderne. Denne model løber fra til juli 2015.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3694542e1.pdf

Bilag

Forslag til politisk kalender 2015


73. Beslutning om initiativer til at fremme børn og unges sundhed

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget

 1. beslutter at frigive 1,2 mio. kr. af puljen til at fremme børn og unges sundhed. Fire initiativer iværksættes:

a) Pilotprojekt om sundhedsfaglige indsatser til forældre til børn i alderen 8 mdr. – 2 ½ år (400.000 kr.)

b) Styrket sundhedsfaglige indsatser i boligområder (400.000 kr.)

c) Initiativer der styrker sundhedsfremme i skoler, dagtilbud og specialinstitutioner (350.000 mio. kr.)

d) Byrum til og for unge (50.000 kr.)

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Som led i udmøntning af Holbæk Kommunes sundhedspolitik foreslår administrationen igangsat fire initiativer. I august 2014 vedtog Udvalget for Voksne udviklingsplanen for, hvordan sundhedspolitikken skal gennemføres. I udviklingsplanen er der prioriteret 6 indsatsområder. De fire initiativer skal være med til at prioritere følgende indsatsområder:

 

- Børneovervægt

- Børn og unges mentale sundhed

- Bedre sundhed til udsatte

 

a) Pilotprojekt om sundhedsfaglige indsatser til forældre med børn i alderen 8 mdr. – 2 ½ år

Formål: Med projektet ønskes at styrke en sundhedsfaglig indsats for børn allerede fra en tidlig alder. Derfor er der her sat fokus på læring, sparring og hjælp til forældre, der har små børn. Sundhedsplejens almindelige hjemmebesøg og besøg i mødregrupper stopper, når børnene er ca., 8 mdr.. Tandplejen indkalder børn til første tandeftersyn, når de er 2 ½ år. I projektet ønskes at iværksætte tilbud til forældre, der har behov for ekstra støtte og sundhedsfaglig hjælp, når deres børn er helt små. Det kan fx være hjælp til at få nye vaner og kompetencer, der styrker familiens og børns sundhed og trivsel. Projektets varighed er okt. 2014 – dec. 2015.

Økonomi: 400.000 kr. af puljen.

 

b) Styrket sundhedsfaglige indsatser i boligområder

Formål: Sundhedscentret er i samarbejde med Lejerbo ved at udarbejde en boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret i Holbæk by. Sundhedsarbejdet i helhedsplanen er karakteriseret ved en bred forståelse af begrebet sundhed. Indsatserne har et stort forebyggelsessigte og tager primært udgangspunkt i at motivere beboere til at ændre deres sundhedsadfærd og styrke kontakten til det etablererede sundhedssystem. Administrationen foreslår, at der frigives 400.000 kr. af puljen til sundhedsfremme for børn og unge. Midlerne indgår som medfinansiering af helhedsplanen og afsættes til at udvikle indsatser, der særligt er rettet mod at styrke børn og unges sundhed og trivsel. Projektets varighed okt. 2014 – dec. 2015.

Økonomi: 400.000 kr. af puljen.

 

c) Initiativer der styrker sundhedsfremme i skoler, dagtilbud og specialinstitutioner (udmøntning af handleplaner for sundhed)

Formål: Med børne- og ungepolitikken er det vedtaget, at alle skoler, dagtilbud og specialinstitutioner skal udarbejde sundhedsstrategier. Administrationen foreslår, at der afsættes en pulje på 350.000 kr., som kan søges af skoler, dagtilbud og specialinstitutioner til aktiviteter, der fremmer sundhed hos børn og unge ud de behov, som ses lokalt.

Økonomi: 350.000 kr. af puljen.

 

d) Byrum til og for unge

Formål: Etablering af udendørs værested for unge – skabt og udformet af de unge selv. I foråret 2014 deltog en gruppe unge fra 8. til 10. klasse fra Holbæk Kommune med stor engagement i projekt CityLAB sammen andre unge fra 14 kommuner. Heri var de unge selv med at til at idéudvikle på, hvordan byrum kan indrettes, så det også matcher de unges behov og ønsker. Projektet følger op på en af de idéer, som er kommet frem. Projektet skal være med til at dække udgiften til et udendørs ”hængeudsted” i Holbæk by, som de unge selv er med til at definere, udvælge og indgår aktivt i etableringen af.

Projektets varighed: nov. 2014 – juni 2015.

Økonomi: 50.000 kr. af puljen.

 

I alle projekter vil der ved projektstart blive opsat konkrete effektmål for indsatserne.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Puljemidler til sundhedsfremme for børn og unge i 2014 er i alt på 2,2 mio. kr. (inkl. overførsel fra 2013). Der blev på udvalgsmødet i august 2014 frigivet 1 mio. kr. til madordning på to skoler og UngHolbæk. Såfremt indstillingen om frigivelse af 1,2 mio. kr. imødekommes vil puljen være anvendt i 2014. Der er i 2015 1 mio. kr. til anvendelse.

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 23-09-2014
Godkendt – dog ønsker udvalget at initiativ C målrettes tiltag uden for Holbæk by.
 

Referat
Sagsfremstilling74. Beslutning om høring af ændringer i styrelsesvedtægten for skolerne

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. godkender at ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolerne sendes i høring i skolebestyrelserne forud for endelig beslutning i byrådet. Ændringen betyder en ændring af proceduren for sammenlægning af skoleafdelinger.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Børn drøftede på udvalgsmødet i april 2014 den procedure for lukning af en skoleafdeling, som er beskrevet i styrelsesvedtægten for folkeskolerne. Som opfølgning på udvalgets drøftelse har administrationen formuleret et konkret forslag til, hvordan en ændring af beslutningsproceduren kan ske.

 

Baggrund

Byrådet vedtog i forbindelse med byrådets beslutning om ny skolestruktur i november 2011 samtidig en procedure for, hvordan en eventuel lukning af en skoleafdeling skal ske.

 

Beslutningen betyder, at lukning af en skoleafdeling (dvs. en selvstændig matrikel) skal betragtes som en skolelukning, og at der følges de samme procedurer, som hvis der var tale om en skolelukning. Procedurer for en skolelukning er fastsat i folkeskoleloven. Procedurerne indebærer bl.a. 8 ugers offentlig høring, og at beslutning om lukning skal ske senest 1. marts i det år, som en skole påtænkes lukket fra 1. august. Endvidere at det er byrådet, som træffer beslutningen.

 

På baggrund af udvalgets drøftelse foreslår administrationen, at den nuværende procedure ændres. Det foreslås, at procedureren ændres sådan, at en eventuel sammenlægning af skoleafdelinger inden for samme skole sker på samme måde, som når børnehuse lægges sammen. Beslutningsprocessen er her, at forslag om sammenlægning høres i bestyrelse og Med-udvalg forud for beslutning i Udvalget for Børn. Dog anbefales det, at det er byrådet, som træffer beslutning som sammenlægning af skoleafdelinger på baggrund af indstilling fra Udvalget for Børn.

 

Ændringen vil betyde, at sammenlægning af skoleafdelinger inden for samme skole kan iværksættes, når behov og ønske opstår. Det vil give en større fleksibilitet og give mulighed for iværksættelse af beslutnings- og høringsproces uafhængigt at den tidsfrist og høringsperiode, som lovgivningsmæssigt er fastsat i forhold til nedlæggelse af skoler. Sammenlægning af skoleafdelinger indenfor samme skole er lovgivningsmæssigt ikke at betragte som nedlæggelse af en skole.

 

Forslag til ændring i styrelsesvedtægten

 

Eksisterende procedure i styrelsesvedtægten er følgende:

 

”Hvert år inden den endelig klassedannelse er fastlagt, orienteres Udvalget for Børn om, hvilke klasser der oprettes i hvilke afdelinger. Såfremt det giver anledning til overvejelser om nedlæggelse af en matrikel som undervisningssted, følges samme procedure som ved en skolenedlæggelse, og Udvalget for Børn udarbejder en indstilling til Byrådet”.

 

Nedenfor er skrevet ændringsteksten til styrelsesvedtægten:

 

”Hvert år inden den endelig klassedannelse er fastlagt, orienteres Udvalget for Børn om, hvilke klasser der oprettes i hvilke afdelinger. Såfremt det giver anledning til overvejelser om nedlæggelse af en matrikel som undervisningssted igangsætter Udvalget for Børn en høringsproces i skolebestyrelse og MED-udvalg samt i forældrebestyrelsen i dagtilbudsdistriktet og lokalfora i distriktet. Udvalget for Børn udarbejder herefter en indstilling til byrådet”.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

En ændring af styrelsesvedtægten skal i høring i skolebestyrelserne forud for endelig beslutning i byrådet.

 
 
 
 

Lovgrundlag – link

Folkeskoleloven § 24. Bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 23-09-2014
Godkendt – udvalget understreger, at høringsperioden skal ligger på et tidspunkt, så der er en real mulighed for at afgive et høringsvar.
 
I ændringsteksten til styrelsesvedtægten fremgå det, at Med-udvalg indgår i en høringsproces i forbindelse med sammenlægning af skoleafdelinger. ”Med-udvalg” rettes til ”Med-organisation” inden ændringsteksten udsendes til høring i skolebestyrelserne.
 
 

Referat
Sagsfremstilling75. Orientering om planlægningsgrundlag for pædagoger i folkeskolen og specialskoler

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om planlægningsgrundlag for pædagoger ansat i skole/SFO samt for pædagoger ansat i særlige undervisningstilbud i folkeskolen til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I november 2013 blev der indgået forlig om ændring af arbejdstidsreglerne mv. for skolepædagoger pr. 1. august 2014.

 

De ændrede arbejdstidsregler skal bidrage til at understøtte, at folkeskolereformen lykkes og at skolefritidsordningen fortsat er et fritidstilbud af høj kvalitet.

De nye arbejdstidsregler sætter den ydre ramme om pædagogernes arbejdstid og sikrer, at arbejdstiden kan anvendes til de aktiviteter, der fremmer elevernes læring, trivsel og udvikling bedst

 

I aftalen beskrives de overordnede retningslinjer for tilrettelæggelsen af pædagogernes arbejdstid. Administrationen har på baggrund af loven udarbejdet et planlægningsgrundlag for pædagogerne, som beskriver, hvordan lovgivningen udmøntes i Holbæk Kommune. Planlægningsgrundlaget er udarbejdet i tæt samspil med BUPL.

 

Planlægningsgrundlaget er gældende for pædagoger ansat på kommunens folkeskoler/skolefritidsordninger og for pædagoger ansat i særlige undervisningstilbud i folkeskolen.

 

Planlægningsgrundlaget

 

Generelt for arbejdstilrettelæggelsen:

Skolepædagoger der også har tjeneste i SFO:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

http://www.bupl.dk/iwfile/AGMD-7VQJUZ/$file/arbejdstid_daginstitutioner_sfo_mv.pdf

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 23-09-2014
Orienteringen taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling76. Orientering om ændring i indhold og tidsfrister for kvalitetsrapport på skoleområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om ændringerne i indhold og tidsfrister for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I juni 2014 udsendte undervisningsministeriet en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Den har medført nogle ændringer både med hensyn til indhold og tidsfrister.

 

Kvalitetsrapport for skoleår 2013/14

Den nye bekendtgørelse betyder, at skolerne fremover skal udarbejde kvalitetsrapport hvert andet år. Nuværende praksis er, at der udarbejdes en kvalitetsrapport for hvert skoleår. Den kvalitetsrapport som skolerne pt. er i gang med at udarbejde for skoleåret 2013-14 skal fortsat færdiggøres. Dog vil tidsplan og indhold blive tilpasset den ny bekendtgørelse. Den ændrede tidsplan gør, at kvalitetsrapporten forelægges byrådet i marts 2015 i stedet december 2014.

 

Udvalget har tidligere besluttet hvilke temaer, der ønskes belyst i rapporten for skoleår 2013-14. De valgte temaer er:

De valgte temaer og datagrundlaget vil stadig være en del af kvalitetsrapporten 2013-14, men der vil yderligere blive tilføjet indhold fra den nye bekendtgørelse.

 

Kvalitetsrapport for skoleår 2014/15

Den nye bekendtgørelse indeholder bl.a.

Formålet med en kvalitetsrapport

Formålet med kvalitetsrapporten for folkeskolen er fortsat at:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Selve kvalitetsrapporten involverer både skoleledelser og skolebestyrelser. Udvalget for Børn behandler den færdige kvalitetsrapport på mødet i februar 2015 og indstiller til godkendelse i Byrådet på mødet i marts 2015.

 
 

Lovgrundlag – link

Folkeskoleloven lov 665 af 20/06/2014 § 40a

Bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014: ”Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen”

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 23-09-2014
Orienteringen taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling77. Orientering om årsrapport for tilsyn med undervisning på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling


Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om tilsynsrapport for skoleåret 2013-2014 for undervisning på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Tilsynet har udarbejdet årsrapport for:

En intern skole er et specialundervisningstilbud, der er knyttet til et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted (døgn). Holbæk kommune har aktuelt 14 interne skoler. Én af skolerne er kommunal, mens de øvrige er selvejende institutioner med undervisningsoverenskomst med Holbæk Kommune. To interne skoler er lukket i løbet af skoleåret. Undervisningen finder sted inden for folkeskolelovens rammer.

 

Rapporten omhandler perioden 1/8 2013 til 31/7 2014.

 

Fokusområder 2013 - 2014


Tilsynet har bl.a. haft fokus på følgende fokusområder:

Fokusområder 2014 - 2015

Det er tilsynets opfattelse, at børn og unge, der modtager specialundervisning på Holbæk kommunes interne skoler, får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen under hensyn til deres behov og udfordringer.

 

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Tilsynet udføres i henhold til Undervisningsministeriets ”Manual om tilsyn med specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder”. Tilsynet er både en vejledning og en kontrolforanstaltning, der bl.a. skal sikre, at undervisning i dagbehandlingstilbud står mål med, hvad der almindeligvis tilbydes og kræves i folkeskolen. Endvidere er det i Holbæk kommune besluttet, at tilsynet godkender skolernes undervisningsbudget.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 23-09-2014
Maria Friis deltog ikke under dette punkt.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3695245e2.pdf

Bilag

Årsrapport fra tilsynet 2013-1014


78. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning august 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 
 1. Udvalget tager den månedlige økonomi– og aktivitetsopfølgning til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomisk overblik for Holbæk Kommune

 

Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at driftsudgifterne forventes at falde med ca. 21 mio. kr.

 

Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio. kr., er forbedret med ca. 20 mio. kr. i forhold til budgetrevision 2.

 

På Udvalget for Børn forventes et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

 

Ved denne Økonomi- og Aktivitetsopfølgning er det kun Familiecenteret på politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov, der estimerer.

 

Økonomisk overblik for Udvalget for Børn

 

Ved denne Økonomi- og Aktivitetsopfølgning er det kun Familiecenteret på politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov, der estimerer.

 

Samlet overblik for politikområde 4, 5 og 6 (Udvalget for Børn)

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

 

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab 2014 pr. August

Forventet afvigelse 2014 pr. August

 

A

B

C

D=C-B

Økonomisk ramme uden overførselsadgang

Politikområde 4 - Skoler

90,6

69,3

68,2

-1,1

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

32,0

28,2

28,5

0,2

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

178,3

178,8

177,6

-1,2

I alt

300,8

276,4

274,3

-2,1

 

 

 

 

 

Økonomisk ramme med overførselsadgang

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

574,6

581,1

582,0

0,9

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

232,2

229,1

227,0

-2,1

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

55,0

59,3

58,2

-1,1

I alt

861,7

869,5

867,2

-2,3

 

 

 

 

 

Projekter med overførselsadgang

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

3,0

33,7

33,7

0,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

3,1

6,0

6,0

0,0

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

4,3

5,4

5,4

0,0

I alt

10,5

45,1

45,1

0,0

 

 

 

 

 

Total på Udvalget for Børn

1.173,0

1.190,9

1.186,6

-4,3

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 23-09-2014
Maria Friis deltog ikke under dette punkt.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3700639e3.pdf

Bilag

ØA_08_2014-20_UB-UDV


79. Orientering til mødet den 23. september 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 
 1. Orientering om de første erfaringer med indførelse af ny skolereform på folkeskolerne

 2. Pædagogiske læreplaner i dagtilbud

 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 23-09-2014
Maria Friis deltog ikke under dette punkt.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling80. Eventuelt til mødet den 23. september 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Eventuelt:

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 23-09-2014
Maria Friis deltog ikke under dette punkt.
 
Gennemgået.
 
 

Referat
Sagsfremstilling