UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-08-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-08-2014 18:00:00


PUNKTER

59. Godkendelse af dagsorden til den 26. august 2014
60. Temadrøftelse om proces for fase 2 af omstillingsprojektet læring og trivsel
61. Beslutning om at børnehusene Mariendal og Troldhøjen lægges sammen i nyt børnehus
62. Beslutning om vilkår for frokostordning til daginstitutioner
63. Beslutning om pilotprojekt med madordning på to skoler og UngHolbæk
64. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til omlægninger af dagplejepladser
65. Drøftelse om princippet for budgettildeling til daginstitutioner og SFO skal ændres.
66. Orientering om sundhedspolitikkens udviklingsplan
67. Orientering til mødet den 26. august 2014
68. Eventuelt til mødet den 26. august 201459. Godkendelse af dagsorden til den 26. august 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 26. august 2014 bliver godkendt.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling60. Temadrøftelse om proces for fase 2 af omstillingsprojektet læring og trivsel

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Drøftelsessag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. drøfter proces for 2. fase af omstillingsprojektet læring og trivsel, som led i Holbæk i Fællesskab og udmøntning af budget 2015-18.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede i marts 2014 at igangsætte fire politiske omstillingsprojekter med henblik på, at fremtidens velfærd kan leveres for minimum 84 mio. kr. mindre i 2018.

 

De fire omstillingsprojekter er:

 

Der har i foråret 2014 været nedsat fire politiske omstillingsgrupper fra marts – juni 2014. Omstillingsgrupperne afleverede deres anbefalinger til byrådet i juni 2014.

 

Byrådet drøftede på budgetcamp d. 14.-15. august 2014 det videre arbejde med de fire igangsatte omstillingsprojekter.

Byrådet har på budgetcamp i august 2014 bedt Udvalget for Børn drøfte den videre proces for omstillingsprojektet ”Læring og trivsel hos børn og unge”. Processen skal tilrettelægges, som et led i udmøntning af budget 2015-18.

 

Udvalget for Børns drøftelse og anbefaling videregives til brug for økonomiudvalgets møde d. 27. august 2014.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2014
Drøftet.
 

Referat
Sagsfremstilling61. Beslutning om at børnehusene Mariendal og Troldhøjen lægges sammen i nyt børnehus

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. beslutter at børnehusene Mariendal og Troldhøjen lægges sammen i et kommende nyt børnehus i Jyderup.

 2. tager igangsættelse af projekteringen af nyt børnehus i Jyderup til efterretning. Projekteringen igangsættes med henblik på, at det nye børnehus opføres på den nuværende SFO 2 grund på Elmegården 56 samt at børnehusets størrelse planlægges ud fra arbejdsgruppens analyser.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget blev på sit møde i maj orienteret om, at der var afholdt høring vedrørende placering og dimensionering af det nye børnehus i Jyderup. I forbindelse med høringen tog de høringsberettigede stilling til nedenstående anbefalinger fra en nedsat arbejdsgruppe. Det samlede høringsmateriale samt resultatet af høringen vedlægges som bilag

 

Arbejdsgruppens anbefalinger

 • Børnehusene Mariendal og Troldhøjen lægges sammen og flyttes til det nye børnehus.

 • Børnehuset Sølyst renoveres og ombygges, således at kapaciteten udvides mest muligt.

 • Det nye børnehus bygges på den nuværende SFO 2 grund på Elmevej.

 • Daginstitutionskapaciteten til de 0-2 årige udvides i forbindelse med byggeriet, således at 70 % af de indskrevne kan passes i institution.

 • Det nye børnehus bygges, så det får plads til 9 eller 10 grupper afhængigt af udvidelsesmulighederne på Sølyst. 

Høringsresultatet viste, at der var behov for yderligere belysning af følgende spørgsmål.

 1. Muligheden for at placere børnehuset ved Spejdergården er ikke belyst, fordi området ikke planmæssigt kan anvendes til institution. Konsekvenserne ved en ændring af plangrundlaget og fordele og ulemper ved placeringen bør belyses nærmere.

 2. Muligheder og konsekvenser ved at anvende SFO2 grunden til både daginstitution og SFO 2 belyses nærmere.

 3. Bestyrelse og MED-udvalgs vurdering af, hvor store grupperummene i det nye børnehus og begrundelserne herfor, bør uddybes.

 4. Vurderingen af mulighederne og de økonomiske konsekvenser ved at udvide kapaciteten på Sølyst skal belyses nærmere.

 

Spejdergården

By og Landskab oplyser, at gældende lokalplan præciserer, at der alene må opføres bygninger til brug for idræts- og andre fritidsaktiviteter på området. Placering på området forudsætter således en lokalplanændring, hvilket vil forsinke det nye børnehus mellem et halvt og et helt år.

 

Kultur- og Fritid oplyser, at Spejdergården på Stokkebjergvej 54 anvendes af en spejdergruppe med ca. 100 medlemmer, hvoraf hovedparten er under 25 år. Det oplyses endvidere, at Kultur- og Fritid er i dialog med spejderne om eventuel overdragelse af bygningerne. En særskilt sag herom vil blive forelagt KFU samt ØU og byråd i dette efterår.

 

På baggrund af ovenstående er der ikke iværksat yderligere belysning af spørgsmålet.

 

SFO 2

Skolebestyrelsen pegede i sit oprindelige høringssvar på, at grunden på Elmevej muligvis kan rumme både SFO 2 og det nye børnehus. Bestyrelse- og MED udvalg i dagtilbudsdistriktet har efterfølgende tilkendegivet, at de er åbne overfor muligheden for at dele matriklen.

 

Tornved Skolen afdeling Jyderup blev i foråret analyseret af firmaet Bascon, som et led i arealoptimeringsprojektet. Af analysen fremgår det, at der er flere muligheder for at opnå bedre udnyttelse af skolens arealer.

 

Det forudsættes derfor, at der i tilknytning til projekteringen af det nye børnehus igangsættes en konkret analyse af, hvor SFO 2 bedst kan placeres.

 

Størrelse på grupperum

Begrundelse for arbejdsgruppens anbefaling af, at grupperummene skal kunne rumme op til 24 børn er, at indskrivningen ved spidsbelastning skal kunne rummes i de eksisterende grupper. Bestyrelse og MED-udvalg oplyser, at deres anbefaling af 20 børn er begrundet i, hvad der betragtes som pædagogisk ideelt at arbejde med. MED-udvalget tilkendegiver i den forbindelse, at en indskrivning på 24 børn er acceptabel. Det anbefales derfor, at arbejdsgruppens anbefalinger lægges til grund ved projekteringen.

 

Sølyst

Tilgangen af 0-2 årige i efteråret 2014, har vist sig højere end ventet. I juni måned kunne ledelsen således konstatere at, der ikke var tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme efterspørgslen.

 

På den baggrund blev det aftalt at igangsætte opgraderingen af Sølyst, således at behovet kan imødekommes dér. Udgifterne finansieres af den eksisterende anlægsbevilling på 1,6 mio., som er afsat til formålet.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme oplyser, at byrådet i juni 2014 frigav en projekteringspulje på 5 mio. Projektering af det nye børnehus vil kunne finansieres via denne.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2014
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Taget til efterretning – Udvalget ønsker at genplacering af SFO 2 medtænkes i selve projekteringen og gerne i sammenhæng med den nye børnehave.
 
 
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3562688e1.docx
3489761e2.docx
3540386e3.docx
3667914e4.docx

Bilag

Orientering om høring vedrørende etablering af nyt børnehus i Jyderup
Høringsmateriale Fase 1
Resultat af høring
Notat fra MED-dialogmøde


62. Beslutning om vilkår for frokostordning til daginstitutioner

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. godkender kvalitetskrav til frokostmåltid i dagtilbud, som vil indgå i kravspecifikation til udbudsrunde.

 2. fastsætter den maksimale pris for frokostmåltidet til 650 kr..

 3. godkender at afstemningen om fravalg af frokostmåltidet gennemføres særskilt for aldersgrupperne 0 til 2 år og 3 til 5 år.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kommunen skal tilbyde børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid. Derfor etablerede Byrådet i 2010 en selvstændig frokostordning. Ordningen finansieres af forældrene.

 

Forældrene i det enkelte børnehus skal mindst hvert andet år tage stilling til, om de ønsker at benytte ordningen. I efteråret 2012 valgte forældrene i 5 børnehuse med tilsammen 150 børn frokost fra den eksterne leverandør, mens forældrene i 5 børnehuse med tilsammen 378 børn valgte egenproduceret mad.

 

Udvalget for Børn besluttede på sit møde den 24. juni 2014 at udsætte sagen om vilkår for frokostordning i dagtilbud, da udvalget ønskede en række yderligere oplysninger i sagen. Svarene på udvalgets spørgsmål fremgår af det vedlagte bilag.

 

Kvalitetskrav

På baggrund af udvalgets drøftelse den 24. juni 2014 samt de indhentede oplysninger forslås det nu, at der ved udbud og egenproduktion af frokostmåltidet vægtes følgende kvalitetskrav:

Sammenlignet med tidligere indstilling foreslås det, at kvalitetskrav vedrørende tilsætningsstoffer udgår, da den indgår i fødevarestyrelsens anbefalinger. Samtidig foreslås det, at der ikke stilles krav om en fast økologiprocent, men det forventes, at økologi indgår i producentens indkøb, der hvor det ikke gør måltidet dyrere.

 

Udbud

Frokostordningen sendes i udbud i september 2014 og udbudsrunden forventes afsluttet i oktober 2014. I forbindelse med udbuddet bliver det muligt, at give bud på produktion og distribution af frokostmåltidet både samlet og hver for sig. Dette for at åbne mulighed for, at lokale producenter kan byde.

 

Egenproduktion

Forud for udbuddet afgør bestyrelserne i de enkelte børnehuse om et eller flere af distriktets børnehuse vil/kan etablere egenproduktion. Det er en forudsætning, at husets køkken er godkendt af Levnedsmiddelstyrelsen til produktion af mad. Generelt er der erfaring for, at forældre til børn over tre år næsten udelukkende benytter frokostordningen i huse med egenproduktion. Børnehuse med egenproduktion indgår ikke i udbuddet.

 

Pris

De udgifter der er forbundet med frokostordningen finansieres med forældrebetaling. Taksten fastsættes efter samme principper som øvrig forældrebetaling, blot er forældrenes andel ikke 25 %, men 100 %. Forældrene har mulighed for at opnå friplads og søskende rabat på sædvanlige vilkår.

 

Udgifterne til ordningen afhænger af, hvor mange børnehuse der benytter ordningen. Derfor kan den endelige takst først fastsættes, når resultatet af forældreafstemningen forelægger.

Ved den seneste prisfastsættelse i 2012 blev taksten hævet med henblik på, at forøge den tid der tildeles til anretning, afrydning og egenkontrol. Dette på baggrund af erfaringerne fra den forudgående periode. Beslutningen kunne imidlertid ikke realiseres, da madprisen blev højere end forventet, ligesom der ikke var indregnet indkøbsmoms i den besluttede takst. Det anbefales, at beslutningen realiseres i forbindelse med det nye udbud, selv om det betyder at prisen stiger. Det anbefales derfor, at der fastsættes en maksimal takst på 650 kr. pr. måned pr. 1. april 2015. Byrådet forventes at kunne fastsætte endelig takst i december 2014.

 

Afstemning

Når udbudsrunden er afsluttet afholdes afstemning, hvor de enkelte børnehuse tager stilling til om de ønsker at benytte ordningen.

 

Det anbefales, at afstemningen fortsat tilrettelægges sådan, at forældre til børn under og over tre år tager stilling hver for sig. Generelt er denne mulighed med til at fordyre ordningen, fordi distributionsomkostningerne fordeles på færre portioner, når kun en del af børnehusenes grupper benytter ordningen. Til gengæld betyder den at flere 0-2 årige får et sundt måltid.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2014
Ad 1: Godkendt – af et flertal bestående af Lars Dinesen (A), Jens Kristiansen (A), Peter Hansen (O), Rasmus Brandstrup Larsen (V), Marie Friis Rasmussen (V), Rolf Ramussen(V).
 
Et Mindretal bestående af Karen Thestrup Clausen (Ø) stemmer imod indstillingen, da det ønskes at der i kravspecifikationen skal være et krav om brugen af økologiske råvarer i madproduktionen.
 
Ad 2: Godkendt – af et flertal bestående af Lars Dinesen (A), Jens Kristiansen (A), Peter Hansen (O), Rasmus Brandstrup Larsen (V), Marie Friis Rasmussen (V), Rolf Ramussen(V).
 
Et Mindretal bestående af Karen Thestrup Clausen (Ø) stemmer imod indstillingen, da det ønskes at madordningen skal være en integreret del af det samlede pasningstilbud.
 
Ad 3: Godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3656949e5.docx

Bilag

Notat: svar på spørgsmål fra udvalget


63. Beslutning om pilotprojekt med madordning på to skoler og UngHolbæk

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. beslutter at frigive 1 mio. kr. i 2014 af puljen til sundhedsfremme til forsøg med madordning på Engskovskolen, Elverdamsskolen og UngHolbæk.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Som led i udmøntning af Holbæk Kommunes sundhedspolitik foreslås her gennemførelse af et pilotprojekt om madordninger på 2 folkeskoler og UngHolbæk.

 

Projektet er beskrevet nedenfor:

 

Formål:

a) En madordning på 2 folkeskoler og UngHolbæk. Frokostmåltidet skal sammensættes, så det opfylder Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund skolemad.

 

b) Understøtte praktikordninger for unge. I projektet vil der bl.a. kunne deltage unge som led i beskæftigelsestilbud via Socialt Arbejdsmarkedscenter. Herudover vil unge kunne tilbydes særpraktik i projektet og unge fra kommunes udskolinger og UngHolbæk vil kunne deltage i projektet. Det er Holbæk Kommunes storkøkkener, som står for produktionen af maden.

 

Skolernes forældre vil kunne bestille et frokostmåltid via et internetbaseret system, hvilket friholder skolerne for administrationen. Prisen forventes at ligge på ca. 20 pr. portion. Madordningen kan starte mandag d. 20. oktober og vil kunne køre skoleåret ud.

 

For at pilotprojektet kan holde udgifterne til råvarer, personale, transport, administrationssystem og lignende nede på 20 pr. portion, foreslås det, at projektet finansieres med 1 mio. kr. fra sundhedspuljen. Herunder understøttelse af opstartsaktiviteter i starten af projektet.


Skoler/skoleafdelinger der deltager:

Projektet vil blive midtvejsevalueret i februar 2015 og evalueres igen i ved skoleårets slutning. Når pilotprojektet er gennemført er hensigten, at madordningen kan udvides og blive et tilbud øvrige skoler, som ikke selv har mulighed for madproduktion. Fx arbejder Engskovskolen afd. Nr. Jernløse med at afdække muligheden for at tilbyde frokostordning lokalt i samråd med hallens cafeteria.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Hvis projektet udvides til flere skoler i skoleåret 2015-16 vil projektet skulle finansieres med 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016.

 

Puljemidler til sundhedsfremme for børn og unge i 2014 er i alt på 2,2 mio. kr. (inkl. overførsel fra 2013). Såfremt indstillingen imødekommes vil der være et restbeløb på 1,2 mio. kr. til anvendelse i 2014. På udvalgets kommende møde i september behandles projektforslag til udmøntning af resten af puljen.
Øvrige konsekvenser


Høring

 

Skolebestyrelserne er blevet orienteret om pilotprojektet og vil gerne deltage.
Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling64. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til omlægninger af dagplejepladser

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for børn, Økonomiudvalget og byråd

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. der af frigives 1,6 mio. kr. fra puljen ”omlægninger af dagplejepladser” til gennemførsel af en række mindre anlægsprojekter.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I budgettet for 2014 og 2015 er der afsat henholdsvis 1,6 mio. kr. og 1 mio. kr. til omlægning af dagplejepladser til daginstitutionspladser. Baggrunden for bevillingen er, at byrådet ved budgetlægningen besluttede at øge effektiviteten i dagplejen gennem en mere stabil indskrivning. Det betyder, at dagtilbudsdistrikterne har brug for at indrette flere daginstitutionspladser til 0-2 årige børn for, at kunne imødekomme behovet for pladser også ved spidsbelastning.

 

Center for Ejendomme ønsker nu puljen frigivet således, at en række mindre anlægsprojekter under puljen kan gennemføres og afsluttes. Følgende projekter forventes gennemført:

 

Dagtilbudsdistrikt Katrinedal

På grund af øget efterspørgsel efter pladser til 0-2 årige er kapaciteten i Svinninge ikke tilstrækkelig. Det undersøges, om der kan indrettes pladser til aldersgruppen i børnehuset Elverbo.

 

Dagtilbudsdistrikt Tornved

Daginstitutionskapaciteten i Jyderup er ikke tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen. Ved at udvide pusle- og toilet faciliteter i Børnehuset Sølyst, får børnehuset mulighed for at indskrive flere børn.

 

Dagtilbudsdistrikt Isefjord

Det er vanskeligt at udnytte 0-2 års faciliteterne i Børnehuset Elverhøjoptimalt fordi sovefaciliteterne ikke er tilstrækkelige. Derfor opføres liggehal.

 

Dagtilbudsdistrikt Engskov

Dagplejen Engskovs legestuefaciliteter i Regstrup skal lukkes og genetableres i områdets 2 børnehuse Spirrekassen og Nr. Jernløse. Der er afsat 0,3 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2015 til finansiering af anlæg i tilknytning til flytningen.

 

Det anbefales at arbejderne igangsættes i indeværende år, og at de to anlægsrammer fremover ses under et.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling65. Drøftelse om princippet for budgettildeling til daginstitutioner og SFO skal ændres.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Drøftelsessag

 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. på opfordring fra Enhedslisten drøfter om den nuværende budgetstyring af daginstitutioner og SFO ønskes ændret til normeringsstyring.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er fra Enhedslistens repræsentant i udvalget udtrykt ønske om, at udvalget drøfter tildelingsmodellerne til daginstitutioner og SFO med henblik på, at tildelingen ændres fra et kronebeløb (budgetstyring) til et antal timer (normeringsstyring).

 

Forskellen mellem de to tildelingsprincipper er beskrevet i notat om økonomi på dagtilbudsområdet, som blev udarbejdet til udvalget i februar 2014. Notatet vedlægges som bilag.

 

Forskellen på de to fordelingsprincipper kan kort beskrives således:

 

Ved den nuværende model (budgetstyring) tildeles personaleressourcerne samt budget til øvrige udgifter til dagtilbudsdistrikt og skole i form af et kr. beløb (én pose penge). Bestyrelserne fastsætter herefter principper for, hvordan det decentrale budget anvendes. Herunder f.eks. sammensætning af medarbejdergruppen mm.. Budgetstyring betyder, at antal medarbejdertimer i den enkelte enhed afhænger af de konkrete lønudgifter, som varierer alt efter medarbejdernes uddannelsesmæssige bagrund, kvalifikationer og erfaring.

 

Ved normeringsstyring omregnes det samlede lønbudget til et antal stillinger og tildelingen sker derefter som stillinger/timer. Normeringsstyring betyder, at tildelingen målt som timer er uafhængig af den faktiske lønudgift i den enkelte enhed og bestyrelsen har kun indflydelse på den del af budgettet, der ikke medgår til løn. Selv om tildelingen i timetal som udgangspunkt er ens for alle enheder, så kan den faktiske bemanding opleves om forskellig på tværs af enhederne, da der typisk er forskelle på medarbejdernes erfaringer og kvalifikationer.

 

Fra nuværende budget til normering

For at give et billede af, hvor mange timer den nuværende tildeling vil udløse ved normeringsstyring har administrationen omregnet de aktuelle budgetrammer ud fra følgende forudsætninger.

 

Den resterende del af budgetrammen er herefter omregnet til timer ved anvendelse af den forventede vægtede gennemsnitsløn til pædagoger og medhjælpere i 2014.

 
 

0 – 2 år

3 – 5 år

SFO 1

SFO 2

Børn pr. årsværk

4,4

8,8

14,3

21,7

 
 

Ved sammenligning af tallene er det vigtigt at være opmærksom på, at de ansatte i daginstitutionerne skal dække en åbningstid på 52 timer om ugen, mens den gennemsnitlige ugentlige åbningstid i SFO er 30,5 timer.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2014
Drøftet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3655272e6.docx

Bilag

Notat om økonomi på dagtilbudsområdet


66. Orientering om sundhedspolitikkens udviklingsplan

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:


1. udvalget orienteres om udviklingsplanen for sundhedspolitikken.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Sundhedspolitikken - som er forankret i Udvalg for Voksne – har et stort fokus på børnesundhed og har dermed et stort sammenfald med Børnepolitikken. Udviklingsplanen fremlægges derfor som orienteringssag.

 

Sundhedspolitikkens udviklingsplan, som er resultatet af et bredt arbejde i kommunens tværgående sundhedsforum, var på byrådets temamøde i juni og blev drøftet på tværs af de politiske udvalg.

 

Der foreligger nu forslag til udviklingsplan, som prioriterer 6 hovedindsatser:

 1. Børneovervægt

 2. Børn og unges mentale sundhed

 3. Tværgående rusmiddelindsats: Alkohol og hash samt rygning

 4. Bedre sundhed til udsatte

 5. Mental trivsel hos syge og svækkede samt risikogrupper

 6. Øget tværsektorielt samarbejde om den ældre medicinske patient

For at understøtte arbejdet har udviklingsplanen også fokus på en række organisatoriske og systematiske processer, der skal sikre, at borgernes sundhed i højere grad bliver en del af kommunens daglige drift:

Der bliver opstillet konkrete effektmål ved udmøntningen. I lighed med de øvrige indsatser under børnepolitikken bliver der en årlig opfølgning til udvalget om status på udviklingsplanen.

Udviklingsplanen dækker indeværende byrådsperiode.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Udviklingsplanen har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet fra juni til august.

 
 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2014
Orienteringen taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3661746e7.pdf

Bilag

UdviklingsplanForSundhedspolitikken_Udvalgsbehandling.pdf


67. Orientering til mødet den 26. august 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 
 1. Orientering om arbejdet med SSP i Tølløse.

 2. Orientering om status på byggeriet af Børnehuset Midgård.

 3. Lektiecafé på folkeskolerne.

 4. Status på ansøgninger til A. P. Møllerfonden.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2014
Orienteringen taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3656088e8.docx

Bilag

Status - Holbæk Kommune og ansøgninger til A P Møllerfonden


68. Eventuelt til mødet den 26. august 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Eventuelt:

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2014
Gennemgået.
 
 

Referat
Sagsfremstilling