UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

24-06-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-06-2014 18:00:00


PUNKTER

49. Godkendelse af dagsorden til den 26.06.2014
50. Beslutning om strategi for det specialiserede børne- og ungeområde
51. Beslutning om vilkår for frokostmåltid i dagtilbud
52. Drøftelse af kerneopgaver
53. Orientering om status på udviklingsplanen for børne- og ungepoltikken
54. Orientering om status på lærerarbejdspladser på skolerne
55. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2013
56. Orientering om opfølgning på budgetaftalen for i år
57. Orientering til mødet den 26.06.2014
58. Eventuelt til mødet den 26.06.201449. Godkendelse af dagsorden til den 26.06.2014

Sagsgang og sagstype


Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 26. juni 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-06-2014
 
Godkendt.
 
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling50. Beslutning om strategi for det specialiserede børne- og ungeområde

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. beslutter strategien for det specialiserede børne- og ungeområde

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet vedtog i 2012 en børne- og ungepolitik, som fastlægger de politiske mål for kommunens børne- og ungeområde.

 

Som et led i udmøntningen af Børn- og ungepolitikken er der nu udarbejdet en strategi for specialiserede børne- og ungeområde, der med afsæt i de politiske mål sætter retning for de kommende års indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde.

 

Det specialiserede område består af fem centre: Tandplejen, Familiecentret, Børnekonsulentcentret, Børnespecialcenter 1 og Børnespecialcenter 2.

 

Disse centre varetager hver især opgaver med børn og unge og familier og arbejder med rådgivning, forebyggende indsatser, myndighedsopgaver og særligt tilrettelagte pædagogiske tilbud.

 

Centrene har hver deres profil og særlige lovgrundlag at arbejde ud fra. Strategien skal medvirke til at understøtte det fælles grundlag for arbejdet med børn, unge og familier.

 

Strategien skal sætte retning for de særlige specialiserede tilbud, men også sætte fokus på samarbejdet - f.eks. omkring inklusionsindsatsen i skole- og dagtilbud. Indsatserne fra det specialiserede område foregår i et tæt samspil med børn, unge og familier samt med kommunens øvrige medarbejdere.

 

De strategiske pejlemærker

Strategien er udarbejdet af specialområdets ledelse. Strategien har været sendt i høring i børn- og ungeområdet.


Strategien indeholder fire strategiske pejlemærker, som skal ses i sammenhæng. Der vil naturligvis være indsatser og handlinger på en lang række områder, som ligger udover det, der er medtaget i strategien. Men pejlemærkerne vil være specielle fokusområder i perioden år 2014 – 2016.


De fire strategiske pejlemærker er:

Strategien er således i lighed med børne- og ungepolitikken skrevet i et flerårigt perspektiv. Strategiens pejlemærker vil løbende via en implementeringsplan blive prioriteret og iværksat i forhold til muligheder og aktualitet.


I 2014 vil der være særlige fokus på:

Strategien skal ses som et dynamisk dokument, der løbende tilpasses. Strategien evalueres første gang i 2015.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-06-2014
 
Godkendt.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3572188e1.pdf
3572187e2.pdf

Bilag

Samlet_Høringssvar strategi for det specialiserede område
Strategi for Fremtidens Specialområde_Final


51. Beslutning om vilkår for frokostmåltid i dagtilbud

Sagsgang og sagstype


Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. godkender kvalitetskrav til frokostmåltid i dagtilbud, som vil indgå i kravspecifikation til udbudsrunde

 2. fastsætter den maksimale pris for frokostmåltidet til 650 kr.

 3. godkender at afstemningen om fravalg af frokostmåltidet gennemføres særskilt for aldersgrupperne 0 til 2 år og 3 til 5 år

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Kommunen skal tilbyde børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid. Derfor etablerede Byrådet i 2010 en selvstændig frokostordning. Ordningen finansieres af forældrene.

 

Forældrene i det enkelte børnehus skal mindst hvert andet år tage stilling til, om de ønsker at benytte ordningen. I efteråret 2012 valgte forældrene i 5 børnehuse med tilsammen 150 børn frokost fra den eksterne leverandør, mens forældrene i 5 børnehuse med tilsammen 378 børn valgte egenproduceret mad.

 

I forbindelse med valget blev ordningen, og dermed samarbejdet med den eksterne leverandør forlænget frem til foråret 2015. I efteråret 2014 skal den eksterne leverance i fornyet udbud og der skal derefter gennemføres ny afstemning om frokostordning.

 

Kvalitet

Arbejdsgruppen anbefaler nedenstående kvalitetskrav. Kravene gælder også ved egenproduktion.

Frokostmåltidets skal sammensættes så det opfylder Fødevarestyrelsen anbefalinger vedrørende kostsammensætning m.v. for sund frokost i daginstitutioner. Information om anbefalingerne kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.altomkost.dk.

 

Udbud

Frokostordningen sendes i udbud efter sommerferien og udbudsrunden forventes afsluttet i oktober. I forbindelse med udbuddet bliver det muligt, at give bud på produktion og distribution af frokostmåltidet både samlet og hver for sig. Dette for at åbne mulighed for, at lokale producenter kan byde.

 

Egenproduktion

Forud for udbuddet i de enkelte børnehuse afgør bestyrelserne om et eller flere af distriktets børnehuse vil/kan etablere egenproduktion. Det er en forudsætning, at husets køkken er godkendt af Levnedsmiddelstyrelsen til produktion af mad. Generelt er der erfaring for, at forældre til børn over tre år, næsten udelukkende benytte frokostordningen i huse med egenproduktion. Børnehuse med egenproduktion indgår ikke i udbuddet.

 

Pris

De udgifter der er forbundet med frokostordningen finansieres med forældrebetaling. Taksten fastsættes efter samme principper, som øvrig forældrebetaling, blot er forældrenes andel ikke 25 % men 100 %. Forældrene har mulighed for at opnå friplads og søskende rabat på sædvanlige vilkår.

 

Udgifterne til ordningen afhænger af, hvor mange børnehuse der benytter ordningen. Derfor kan den endelige takst først fastsættes når resultatet af forældreafstemningen forelægger.

Ved den seneste prisfastsættelse i 2012 blev taksten hævet med henblik på, at forøge den tid der tildeles til anretning, afrydning og egenkontrol. Dette på baggrund af erfaringerne fra den forudgående periode. Beslutningen kunne imidlertid ikke realiseres, da madprisen blev højere end forventet ligesom der ikke var indregnet indkøbsmoms i den besluttede takst. Det anbefales beslutningen realiseres i forbindelse med det nye udbud, selv om det betyder at prisen stiger. Det anbefales, at der for den kommende periode fastsættes en maksimal takst på 650 kr. pr. måned pr. 1. april 2015. Byrådet forventes at kunne fastsætte endelig takst i december 2014.

 

Afstemning

Når udbudsrunden er afsluttet afholdes afstemning, hvor de enkelte børnehuse tager stilling til om de ønsker at benytte ordningen.

 

Det anbefales, at afstemningen fortsat tilrettelægges således at forældre til børn under og over tre år tager stilling hver for sig. Generelt er denne mulighed med til at fordyre ordningen, fordi distributionsomkostningerne fordeles på færre portioner, når kun en del af børnehusenes grupper benytter ordningen. Til gengæld betyder den at flere 0-2 årige får et sundt måltid.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-06-2014
 
Punktet udsat til næste møde. Udvalget ønsker at få belyst en række punkter før endelig beslutning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling52. Drøftelse af kerneopgaver

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Drøftelsessag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. drøfter beskrivelsen af kommunens kerneopgaver i relation til udvalgets arbejds- og ansvarsområder

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede som opfølgning på opstartsseminaret, at de stående udvalg skulle arbejde med Holbæk kommunes kerneopgaver.

 

Kerneopgaver

Kerneopgaven har borgerne i centrum. Med kerneopgaver forstås den forskel vi som kommune skal gøre for og med borgerne. Kommunen har få overordnede kerneopgaver, der hver især rummer flere fagligheder. De overordnede kerneopgaver kan brydes ned i en række mindre opgaver og ydelser, som i et målhierarki.

 

Kerneopgavebegrebet kan bruges som et redskab til at fokusere, innovere og effektivisere. I ”Holbæk i fællesskab” arbejdes der også med udgangspunkt i kerneopgavebegrebet idet at:

 
 

Det er naturligt og nødvendigt at koble arbejdet med kerneopgaver sammen med arbejdet med at definere effekter og resultater og med hensigten om forenkling af styring og organisering.

 

Kerneopgaver i Holbæk Kommune

På baggrund af omstillingsprojekter, projektudvalg, udviklingsstrategien og drøftelserne på opstartsseminaret kan der i første omgang identificeres 7 foreløbige kerneopgaver:

Emnerne hænger sammen på forskellig måde, og måske vil det vise sig, at nogen af dem skal slås sammen.

 

Arbejdet med kerneopgaver i udvalgene

I første omgang skal de enkelte stående udvalg se på, hvordan udvalgets opgaver spiller sammen med ovenstående kerneopgaver. De udvalg, der ikke har været involveret i omstillingsprojekter drøfter sagen to gange. Den plakat der blev brugt til drøftelserne vedlægges.

 

Børneudvalget drøfter sagen én gang, fordi de gennem omstillingsgrupperne Læring og trivsel til alle allerede har været rundt om de fleste af udvalgets opgaver.

 

På baggrund af bl.a. omstillingsprojekterne har administrationen lavet den vedhæftede beskrivelse af sammenhænge mellem udvalgets opgaver og de syv foreløbige kommunale kerneopgaver. Beskrivelsen er kortfattet og ikke-udtømmende.

 

Byrådet skal temamødet i september arbejde videre med kommunens kerneopgaver på baggrund af beskrivelserne fra alle de stående udvalg.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-06-2014
 
Drøftet – Der udarbejdes et notat til byrådets videre arbejde.
 
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3575424e3.pdf
3574003e4.docx

Bilag

PLAKAT.pdf
BU sammenhænge


53. Orientering om status på udviklingsplanen for børne- og ungepoltikken

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. tager orientering om status på effektmål i udviklingsplanen til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I børne- og ungepolitikken har byrådet udpeget fire udviklingsområder, som skal sætte retning for byrådets indsats på børne- og ungeområdet i de kommende år.

 

De fire udviklingsområder er:

Udvalget for Børn har vedtaget en udviklingsplan for den ny børne- og ungepolitik. Formålet med udviklingsplanen er at omsætte de fire udviklingsområder til konkrete aktiviteter. Udviklingsplanen har titlen ”Ét Børneområde – sammenhæng og kvalitet” og beskriver de tværgående udviklingsaktiviteter, som prioriteres og systematisk bliver fulgt op. Udviklingsplanen skal være med til at sikre, at de politiske mål i børne- og ungepolitikken bliver retningsgivende for udviklingen på børne- og ungeområdet.

 

På udvalgsmøderne i februar og marts fik udvalget en orientering om status på strategierne ”Holbæk Danner Skole”, ”Fremtidens specialområde” og ”Fremtidens dagtilbud” samt status på de tværgående projekter i udviklingsplanen.

 

På udvalgsmødet d. 24. juni 2014 giver administrationen status på de effektmål, som er fastsat i udviklingsplanen. Effektmålene skal fungere, som indikatorer på opfyldelsen af de politiske mål i børne- og ungepolitikken.

 

Effektmålene fastsat i udviklingsplanen er:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-06-2014
 
Taget til efterretning.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling54. Orientering om status på lærerarbejdspladser på skolerne

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om etablering af lærerarbejdspladser til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I forbindelse med indførelse af ny skolereform pr. 1. august 2014 er der i gangsat et arbejde med at etablere lærerarbejdspladser på skolerne (inkl. skolerne under Børnespecialcenter 1 og 2 samt UngHolbæk). Arbejdspladserne er indrettet i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven.

 

Der er arbejdet med at etablere flere forskellige slags arbejdspladser:

Udformningen af arbejdspladserne på den enkelte skole er sket i samarbejdet mellem skolen og arbejdsgruppen (bestående af repræsentanter fra indkøb og Udbud, Center for Ejendomme, HR-arbejdsmiljø og IT). Der er alle steder fundet lokale løsninger.

 

Arbejdspladserne er etableret indenfor eksisterende rammer, der er ikke bygget nyt og der er ikke lavet bygningsændringer. Alle lærere og skolepædagoger vil få udleveret en PC eller chromebook, og der etableres et antal arbejdspladser, der svarer til hver anden medarbejder.

 

Teknisk service har stået for istandsættelse og klargøring og dette pågår frem til juni 2014, hvor alle møbler og pc’ere forventes leveret. Alle pladser forventes klar til brug i august 2014 – sidst følger Engskovskolen afd. Jernløse og Tornvedskolen afd. Kildebjerg pga. større ombygningsprojekter, som ikke gør det muligt at etablere pladserne samtidig med resten af skolerne.

 

For at sikre korrekt brug af pladserne vil HR-Arbejdsmiljø besøge samtlige skoler og giver instruktion. Dette sker senest i løbet af august 2014.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Status juni 2014

 

Møbler

3,5 mio. kr.

IT

4,6 mio. kr.

Istandsættelse

1,0 mio. kr.

Pulje (reserveret opfølgning)

2,1 mio. kr.

I alt

11,2 mio. kr.

 

Der er afsat et max beløb på 1 mio. kr. til istandsættelse, derfor kan dette beløb blive mindre.

 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-06-2014
 
Taget til efterretning.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling55. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2013

Sagsgang og sagstype

 

De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Borgerrådgiveren indstiller, at byrådet:

 1. tager Borgerrådgivningens beretning 2013 til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Henvendelser og sager

Borgerrådgivningen har behandlet 1414 Førstegangshenvendelser i 2013 imod 1440 sidste år, hvilket viser en lille tilbagegang. Henvendelserne fordeler sig som følger:

 

I 2013 er oprettet 127 sager mod 112 året før og 104 i 2011. De 111 er klagesager og 16 er formidlingsager.

Derudover er der oprettet 484 notatsager mod 398 i 2012 og 350 i 2011.

Sager som er afsluttet


Der er lukket 91 sager i 2013. Det skal bemærkes, at pga. den lange sagsbehandlingstid vedr. klager i Ankestyrelsen, er nogle af de lukkede sager fra 2012.

23% af sagerne endte med at borger fik bevilling ( 2012: 8%).


Borger fik medhold i andre 12% ( 2012: 39%).


Dialog blev skabt i 16,5% ( 2012: 17%).


I 24% fik borger ikke medhold i deres klage (2012: 34%).

I det vedhæftede bilag, Borgerrådgiverens beretning 2013, kan ses en mere uddybende forklaring på ovennævnte.

 

Mødevirksomhed 2013

I årets løb er der afholdt 863 møder med borgere i Borgerrådgivningen. Der er afholdt 467 aftalte møder mod 395 i 2012. Udover de aftalte møder har 396 henvendt sig personligt uden aftale, mod 433 sidste år. 27 borgere har ønsket hjemmebesøg – i 2012 blev der aflagt 10.

46 gange har Borgerrådgivningen deltaget som bisidder mod 25 gange i 2012.

Borgerrådgiver har deltaget i 29 møder i organisationen/netværk mod 24 møder året før.


Tolk har været til stede 32 gange mod 28 gange i 2012. I alle tilfælde har borgerne selv medbragt tolk/ven.

 

Bemærkninger og kritiske områder

Ved henvendelser, hvor borgere søger om overlevelseshjælp, kan der gå op til 3 uger før de får en afgørelse. De henvender sig løbende til både Borgerrådgivningen og Ydelseskontoret, hvilket giver unødige afbrydelser i flere afdelinger (tidsrøvere).

Dette kunne afhjælpes med en straks afgørelse, - det er også her og nu borgeren mangler forsørgelse.

Generelt er behovet for råd og vejledning steget i Borgerrådgivningen. En mulig årsag kan være, at de enkelte afdelinger er meget skarpe og koncentreret om egne paragraffer og ydelser, hvilket kan påvirke den generelle rådgivningsforpligtigelse. Det kan være svært for den enkelte medarbejder at have overblik over den samlede organisation og de forskellige tilbud, ydelser etc.

Mange henvendelser har været vedr. langvarige forløb, hvor borgeren har været af den opfattelse, at der var gang i en førtidspensionssag etc., hvilket ofte viser sig ikke at være tilfældet.

Det er derfor vigtigt, at den enkelte borger oplyses om og forstår, hvad der sker i pågældendes forløb i Jobcentret. Der har ligeledes været pres på afklaring af pensionssager og sagsbehandlingsfristerne har ikke kunnet overholdes.

 

Anbefalinger


Kommunikationen mellem borger og Holbæk kommune er stadig et område, der giver udfordringer:

 

Samarbejde og dialog med organisationen

Der foregår dagligt dialog med afdelinger og medarbejdere, og nu hvor der kun sker en årlig tilbagemelding i form af årsberetningen, tages problemer og oplevelser op løbende med de respektive afdelinger og ledelser. Der er aftalt og planlagt faste møder med Familiecentret, Socialcentret, Arbejdsmarkedscentret og Borger- og Organisationsservice.

Samarbejdet med organisationen opleves fra Borgerrådgivningen som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige løsninger og eller forståelse.


Bisidderfunktionen opleves herfra som værende et aktiv for både den enkelte borger og for medarbejderen/afdelingen. Funktionen har været benyttet i stigende grad i 2013 uden, at det har givet anledning til problemer.

 

Det er oplevet som meget positivt, at Familiecentret har fået en fast person, der tager sig af behandlingen af klager samt henvendelser, hvor borgere ikke kan komme igennem til sagsbehandler og/eller få svar på deres ansøgning/spørgsmål.

 

Borgerrådgivningen.

Der er i 2013 udsendt følgende skrivelser fra Borgerrådgivningen:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

§65e i bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Kommunernes styrelse

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-06-2014
Taget til efterretning
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-06-2014
 
Taget til efterretning.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3541940e5.docx

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2013


56. Orientering om opfølgning på budgetaftalen for i år

Sagsgang og sagstype

 

Stående udvalg

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. udvalget tager opfølgningen på budgetaftalen for 2014 til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er udarbejdet en oversigt som viser, hvordan det går med at sætte de aftaler i værk, som blev indgået med budgetaftalen for 2014, i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

 

Budgetaftalen er blevet opdelt i mindre delprojekter, og cheferne har markeret hvordan det går med de forskellige delprojekter. Markeringen er rød, gul, grøn. Er projektet grønt, går alt som planlagt, er det rødt er projektet i fare for at kuldsejle.

Det er hensigten at vi fremadrettet udarbejder oversigten ved hver budgetrevision. Næste oversigt over hvordan det går med at implementere aftalerne fra budgetaftalen bliver i forbindelse med Budgetrevision 3.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-06-2014
Opfølgning på budgetaftale 2014 – 17 tages til efterretning idet udvalget konstaterer, at alle punkter indenfor udvalgets område er iværksat.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-06-2014
 
Taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3584743e6.pdf

Bilag

Opfølgning på budgetaftale 2014-2017


57. Orientering til mødet den 26.06.2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 
 1. ”Jagten på den gode idé” d. 4. september 2014

 2. Oplæg til byrådets seminar den 25. juni om erfaringerne fra arbejdet med omstillingsgruppen læring og trivsel

 3. Forespørgsel om overtagelse af kommunal institution med henblik på etablering af privat institution

 4. Skoleafdelinger med før-SFO

 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-06-2014
 
Taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3586724e7.pdf

Bilag

Jagten generel info til byråd 2014


58. Eventuelt til mødet den 26.06.2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Eventuelt

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-06-2014
 
Gennemgået.

Referat
Sagsfremstilling