UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-05-2014 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-05-2014 13:00:00


PUNKTER

39. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. maj 2014
40. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af Engskovskolen afd. Jernløse etape 1
41. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til analyse og prisfastsættelse af etape 2 på Engskovskolen afd. Jernløse
42. Drøftelse af nøgletal på skole- og daginstitutionsområdet
43. Drøftelse af procedure for sammenlægning af skoleafdelinger
44. Orientering om høring vedrørende etablering af nyt børnehus i Jyderup
45. Orientering om legepladser - Undersøgelse af tilstand og antal
46. Orientering om budgetrevision 2, Udvalget for Børn
47. Orientering til mødet den 27. maj 2014
48. Eventuelt til mødet den 27. maj 201439. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. maj 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 27. maj 2014 bliver godkendt.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-05-2014
 
Godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling40. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af Engskovskolen afd. Jernløse etape 1

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 
 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 

1. der frigives 8,8 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2014 til færdiggørelse af Engskovskolen afd. Jernløse etape 1.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede den 12.06.2013 at renovere Engskovskolen afd. Jernløse. Renovering er delt i to etaper hvoraf etape 1 blev igangsat i 2013 og forventes afsluttet medio 2014. Til færdiggørelse af etape 1 ønskes frigivet 8,8 mio. kr. fra anlægsbudgettet for 2014 til daginstitutioner og skole disponeret til Engskovskolen afd. Jernløse.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der frigives 8,8 mio. kr. fra vedtagene anlægsbudget afsat til daginstitutioner og skoler, disponeret til Engskovskolen afd. Jernløse.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-05-2014
 
Indstilles godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling41. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til analyse og prisfastsættelse af etape 2 på Engskovskolen afd. Jernløse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, og byrådet

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 
 1. der af rådighedsbeløbet til renovering af Engskovskolen afd. Jernløse i 2014 frigives 500.000 kr. til analyse og endelig prisfastsættelse af etape 2.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede d. 12.06.2013 at renovere Engskovskolen afd. Jernløse. Renovering er delt i to etaper, hvoraf etape 1 forventes afsluttet medio 2014

 

Til etape 2 af renoveringen af Engskovskolen afd. Jernløse er der i budgettet for 2014-2017 afsat 44 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016. Der er siden beslutning om igangsættelse af renoveringen bl.a. opstået et ønske om, at der i projektet indarbejdes omklædningsrum til brug for de idrætsklubber, der benytter de tilstødende boldbaner.

 

For at tilpasse projektet til den vedtagne budgetramme skal projektet genanalyseres og revurderes hvorfor, der af anlægsrammen ønskes frigivet 500.000 kr. til dette formål. Herefter udarbejdes et revideret projektforslag.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Frigivelse af 500.000 kr. fra anlægsbudgettet 2015 til gennemførsel af analyse i 2014.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-05-2014
 
Indstilles godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling42. Drøftelse af nøgletal på skole- og daginstitutionsområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for børn

 

Drøftelsessag

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Udvalget for børn hen over foråret:

 1. drøfter forholdet mellem økonomi og kvalitative indikatorer.

 2. drøfter fordelingen mellem børnepasning, skoler og specialområdet.

 3. drøfter udviklingen i fremmødet.

 4. inddrager drøftelserne i omstillingsprojektet ”Læring og trivsel hos børn og unge”, i det omfang det findes hensigtsmæssigt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomiudvalget vil i løbet af foråret drøfte nøgletal på velfærdsområderne. Drøftelserne tager udgangspunkt i nøgletal, som er udarbejdet af KL og fremlagt på Kommunal Økonomisk Forum i januar.

 

Hver drøftelse munder ud i nogle spørgsmål til det stående udvalg, som har ansvaret for det pågældende område.

 

Økonomiudvalget drøftede den 5. marts nøgletal på skole- og institutionsområdet og anmoder på baggrund heraf Udvalget for børn om at drøfte:

I det omfang udvalget finder det hensigtsmæssigt, inddrages drøftelserne i omstillingsprojektet ”Læring og trivsel hos børn og unge”.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-05-2014
 
Drøftet.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3428182e1.pdf
3475117e2.pptx

Bilag

Brug nøgletal i styringen - hvor ligger din kommune
Nøgletal skole og daginstitutionsområdet


43. Drøftelse af procedure for sammenlægning af skoleafdelinger

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Drøftelsessag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. drøfter forslag til ændring i styrelsesvedtægten for folkeskolen med henblik på at ændre proceduren for lukning af en skoleafdeling.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Børn drøftede på udvalgsmødet i april 2014 den procedure for lukning af en skoleafdeling, som er beskrevet i styrelsesvedtægten for folkeskolerne. Som opfølgning på udvalgets drøftelse har administrationen formuleret et konkret forslag til, hvordan en ændring af beslutningsproceduren kan ske. Udvalget opfordres til at drøfte den beskrevne ændringstekst.

 

Baggrund

Byrådet vedtog i forbindelse med byrådets beslutning om ny skolestruktur i november 2011 samtidig en procedure for, hvordan en eventuel lukning af en skoleafdeling skal ske.

 

Beslutningen betyder, at lukning af en skoleafdeling (dvs. en selvstændig matrikel) skal betragtes som en skolelukning, og at der følges de samme procedurer, som hvis der var tale om en skolelukning. Procedurer for en skolelukning er fastsat i folkeskoleloven. Procedurerne indebærer bl.a. 8 ugers offentlig høring, og at beslutning om lukning skal ske senest 1. marts i det år, som en skole påtænkes lukket fra 1. august. Endvidere at det er byrådet, som træffer beslutningen.


Udvalget opfordres til at drøfte en eventuel ændring af denne procedure. Herunder skolebestyrelsens rolle i en lukningsproces og konkret, om en enig skolebestyrelses ønske om lukning af en afdeling gør, at der følges en anden procedure. Det kan f.eks. ske ved, at det er Udvalget for børn, som behandler og beslutter, om en skolebestyrelsens ønske om lukning imødekommes.

 

Det vil gøre, at procedure for lukning af et børnehus og lukning af en skoleafdeling vil sidestilles, og at samme procedure følges på de to områder. Det vil give ens handlemuligheder og ens lokalt råderum for forældrebestyrelser og skolebestyrelser.

 

Forslag til ændring i styrelsesvedtægten

 

Eksisterende procedure i styrelsesvedtægten er følgende:

”Hvert år inden den endelig klassedannelse er fastlagt, orienteres Udvalget for Børn om, hvilke klasser der oprettes i hvilke afdelinger. Såfremt det giver anledning til overvejelser om nedlæggelse af en matrikel som undervisningssted, følges samme procedure som ved en skolenedlæggelse, og Udvalget for Børn udarbejder en indstilling til Byrådet.

 

Nedenfor er skrevet et forslag til en tilføjelse til eksisterende procedure i styrelsesvedtægten:

 

En enig skolebestyrelse kan indstille en af skolens matrikler til nedlæggelse i Udvalget for Børn, hvorefter Udvalget for Børn kan beslutte nedlæggelsen uden offentlig høring.

 

Forslaget giver en skolebestyrelse mulighed for at indstille en afdeling til nedlæggelse direkte til Udvalget for Børn, som på baggrund af skolebestyrelsens ansøgning træffer beslutningen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Eventuel ændring i styrelsesvedtægten skal i høring i skolebestyrelserne.

 

Lovgrundlag – link

 

Folkeskoleloven § 24. Bekendtgørelse nr. 1011 af 20. august 2010.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-05-2014
 
Drøftet.
 
 

Referat
Sagsfremstilling44. Orientering om høring vedrørende etablering af nyt børnehus i Jyderup

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. tager orienteringen om resultatet af den gennemførte høring om etablering af et nyt børnehus i Jyderup til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der har netop været gennemført en høring om etablering af nyt børnehus i Jyderup. Det var oprindeligt forventet, at udvalget og byrådet efter høringen kunne tage stilling til rammerne for realisering af byrådet beslutning om, at afsætte anlægsmidler til et nyt børnehus i Jyderup. Imidlertid viser den gennemførte høring, at der er behov for yderligere belysning af handlemulighederne i sagen.Historik

Baggrunden for byrådet beslutning om at prioritere et nyt børnehus er, at børnehuset Mariendal er i dårlig stand og vil være bekosteligt at renovere. Samtidig er både børnehuset Mariendals og Børnehuset Troldhøjens bygninger for små til, at indskrivningen kan være bæredygtig (100 enheder, hvor børn under 3 år tæller for to).

 

Da beslutningen var truffet etablerede Center for Ejendomme (CFE) og dagtilbudsområdet en fælles arbejdsgruppe, som sammen med borgere, brugere og ansatte fik til opgave, at komme med anbefalinger af

 
 

Gruppen fik desuden til opgave at udarbejde skitser til procesplaner for de forskellige faser frem mod ibrugtagning af et nyt børnehus, herunder sikre inddragelse af borgerne forud for den konkrete politiske stillingtagen i sagen, jf. byrådet principper herfor.

 

Arbejdsgruppens anbefalinger

Arbejdsgruppens analyser og anbefalinger blev beskrevet i form af et høringsmateriale, som blev udsendt til de høringsberettigede og offentliggjort. Materialet vedlægges sagen som bilag.

 

Gruppen anbefaler, at:

Dialog og høring


Arbejdsgruppens anbefalinger var i perioden fra d. 1. april – 6. maj udsendt i høring blandt medarbejdere og bestyrelser i dagtilbud og skole, samt hos lokalforum. Derudover blev der d. 10. april afholdt et møde, hvor politikere og borgere havde mulighed for dialog om de udsendte spørgsmål.

 

Høringssvar og noter fra dialogmødet vedlægges sagen som bilag.

 

Generelt viser såvel resultatet af dialogmødet som høringssvarene, at der er overvejende enighed om arbejdsgruppens argumenter og anbefalinger. Imidlertid viser dialog og høring samtidig, at der er behov for yderligere belysning af følgende spørgsmål:

 

a) Muligheden for at placere børnehuset ved Spejdergården på Stokkebjergvej er ikke belyst, fordi området ikke planmæssigt kan anvendes til institution. Konsekvenserne ved en ændring af plangrundlaget og fordele og ulemper ved placeringen bør belyses nærmere.

 

b) Muligheder og konsekvenser ved at anvende SFO2 grunden til både daginstitution og SFO 2 belyses nærmere.

 

c) Bestyrelse og MED-udvalgs vurdering af, hvor store grupperummene i det nye børnehus og begrundelserne herfor, bør uddybes.

 

d) Vurderingen af mulighederne og de økonomiske konsekvenser ved at udvide kapaciteten på Sølyst skal belyses nærmere.

 

Arbejdet med at belyse spørgsmålene er sat i gang, og sagen forventes fremlagt til politiskbeslutning i juni eller august 2014.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-05-2014
Taget til efterretning.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3489761e3.docx
3540386e4.docx

Bilag

Høringsmateriale Fase 1
Resultat af høring


45. Orientering om legepladser - Undersøgelse af tilstand og antal

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen vedrørende legepladserne stand og antal til efterretning. 

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Børneområdet i Holbæk kommune ønsker et samlet overblik over antallet af legepladser og deres tilstand. Center for Ejendomme har gennemgået samtlige i legepladser i Holbæk Kommune eksklusive de 12 legepladser, der er beliggende på offentlige områder. Rapporten med konklusioner og indstillinger fremlægges hermed til orientering.

 

Konklusion

 

Tilsyn og opfølgning

Center for Ejendomme har i løbet af 2013 gennemført tilsyn og registreret alle legepladser i kommunen for at tilvejebringe en opdateret viden om legepladsernes sikkerhedsmæssige og generelle fysiske tilstand. Endvidere er der foretaget et gennemsyn i februar - marts 2014 samt kontrolgennemgang i april 2014.

 

Der er for hver legeplads udfærdiget en rapport, der ved fotos og tekst beskriver legepladsens sikkerhedsmæssige stand samt vurderer den generelle fysiske tilstand. Til hver rapport knyttes en handlingsplan/log, der beskriver det enkelte legepladsudstyrs tilstand samt hvilke udbedringer, der bør/skal foretages.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-05-2014
 
Taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3538100e5.docx

Bilag

Legepladsrapport 8 maj 2014.docx.DOCX


46. Orientering om budgetrevision 2, Udvalget for Børn

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Udvalget for Børn tager budgetrevision 2 til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved budgetrevision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

 

Der er forskydninger i forhold til Økonomi- og aktivitetsopfølgningen fra februar måned. Det hænger sammen med overførsler af restbudget fra 2013. Det påvirker skønnene, men forventningen til regnskabsresultatet bærer præg af sikker drift.

 

På Udvalget for Børn forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

 

På Udvalget for Børn er der siden oprindeligt budget 2014 flyttet forholdsvis store budgetandele rundt. Det skyldes arbejdet med at flytte specialundervisning fra myndighed til folkeskoleområdet, og dertil arbejdet med at tilpasse budgettet i forhold til skolereformen. I det hele taget er skoleområdet underlagt store ændringer. På området for dagtilbud har dagplejerne opnået budgetforudsætningen om 3,6 barn i gennemsnit pr. dagplejer. Børnespecialområdet har intensiveret indsatsen på det forebyggende område.

 

Samlet overblik for politikområde 4, 5 og 6 (Udvalget for Børn)

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder.

I mio. kr.

Oprind. budget

Korr. budget

Forv. regnskab 2014 pr. april

Forv. afvigelse 2014 pr. april

Om-pla-cering

Forv. overførsel 2014 til 2015

Forv. Till.-bevilling

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

 

Økonomisk ramme

uden

overførselsadgang

 

Politikområde 4

- Skoler

90,6

69,4

68,3

-1,1

0,5

0,0

-1,5

Politikområde 5

- Almene dagtilbud

32,0

28,1

28,3

0,2

0,0

0,0

0,2

Politikområde 6

- Børn, unge og familier

med særlige behov

178,3

178,3

176,8

-1,5

0,5

0,0

-2,0

I alt

300,8

275,7

273,4

-2,3

1,0

0,0

-3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomisk ramme

med

overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

Politikområde 4

- Skoler

574,6

580,9

581,9

0,9

0,0

1,0

0,0

Politikområde 5

- Almene dagtilbud

232,2

229,9

227,8

-2,1

0,0

-2,1

0,0

Politikområde 6

- Børn, unge

og familier

med særlige behov

54,9

59,4

58,3

-1,1

0,0

-1,1

0,0

I alt

861,6

870,2

867,9

-2,3

0,0

-2,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekter med

overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 4

– Skoler

3,0

33,7

33,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Politikområde 5

- Almene dagtilbud

3,1

5,9

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Politikområde 6

- Børn, unge og familier med særlige behov

4,3

5,4

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

I alt

10,5

45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total på

Udvalget for Børn

1.172,9

1.190,9

1.186,3

-4,5

1,0

-2,3

-3,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrundinger.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-05-2014
 
Taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3554405e6.pdf

Bilag

BR_2_2014-20_UB-UDV


47. Orientering til mødet den 27. maj 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 
 1. orientering om pilotprojekt for skolesvømning – et samarbejde om skolesvømning mellem Holbæk Kommune og Holbæk Svømmeklub.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-05-2014
 
Taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling48. Eventuelt til mødet den 27. maj 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Eventuelt:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-05-2014
 
Gennemgået.

Referat
Sagsfremstilling