UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

29-04-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-04-2014 18:00:00


PUNKTER

27. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. april 2014
28. Beslutning om pejlemærker for Holbæk Danner Skole
29. Beslutning om anvendelse af puljen til Holbæk Danner Skole
30. Beslutning om rammeaftale 2015 på det specialiserede børne- og voksenområde
31. Drøftelse af ressourcetildelingen til daginstitutioner
32. Drøftelse af inspiration og resultater fra Børnetopmødet 2014
33. Drøftelse af procedure ved sammenlægning af skoleafdelinger
34. Orientering om klassedannelsen for skoleår 2014-15
35. Orientering om ændringer i skolernes styrelsesvedtægt
36. Orientering om flere udviklingstiltag på skoleområdet
37. Orientering til mødet den 29. april 2014
38. Eventuelt27. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. april 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 29. april 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling28. Beslutning om pejlemærker for Holbæk Danner Skole

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. godkender de otte pejlemærker for Holbæk Danner Skole.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning, som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

 

Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner, som er udtrykt i Byrådets Børne- og Ungepolitik fra 2012, Strategi for Fremtidens Folkeskole fra 2011 og den nationale reform af folkeskolen, der træder i kraft den 1. august 2014.

 

Forslaget til pejlemærker (bilag) samler de politiske ambitioner for folkeskolen og beskriver Holbæk skolernes pædagogiske og organisatoriske oversættelse af det politiske mandat i form af otte pejlemærker for udvikling af området

 

· Det nye fritidstilbud

· Den åbne skole

· Evaluering af læringseffekten

· IT og læring

· Kompetencer i en ny skoledag (Helhedsskolen)

· Motion og bevægelse

· Teamsamarbejdet om elevernes læring

· Understøttende undervisning

 

Pejlemærkerne er udarbejdet af en række arbejdsgrupper, som på tværs af skoler og faggrupper har analyseret skolereformen set i relation til de igangværende udviklingsarbejder i Fremtidens Folkeskole.

 

Efterfølgende har administrationen redigeret en koncentreret udgave af arbejdsgruppernes materiale.

 

Det er meningen, at pejlemærkerne efterfølgende omsættes til beslutninger og handlinger på den enkelte skole. Desuden skal de anvendes i den fælles tilrettelagte kompetence- og organisationsudvikling. Endelig er pejlemærkerne grundlaget for den løbende dialog og udviklingssamtale mellem chefen for skoler og uddannelse og så den enkelte skoles ledelse.

 

Som det fremgår af sagen på dette mødes dagsorden: ”Beslutning om anvendelsen af puljen til Holbæk Danner Skole” er det for det kommende skoleår foreslået, at der fokuseres på to udviklingsområder: ”Synlig læring for alle” og ”Digitalisering”. De to udviklingsområder understøtter på forskellig måde alle otte pejlemærker ovenfor.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Finansieringen af Holbæk Danner Skole er besluttet ved budgetaftalen for 2014 og årene frem og består af dels skoleområdets bevilling, dels de øremærkede tilskud fra staten

 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Udkast til pejlemærker har været til kommentering i skolernes bestyrelser og MED udvalg

Kommentarerne gav opbakning til pejlemærkerne og forslag til ændringer drejede om forståelsesmæssige forhold og sproglige præciseringer.

 

Set i lyset af at kvalitetsudviklingspuljen til Fremtidens Folkeskole (nu Holbæk Danner Skole) gradvist udfases, jf. budgetaftalen for 2014 og frem, peger et par af kommentarerne på ønsket om at bevare den centrale pulje på kr. 20 mio. til kvalitetsudvikling af skoleområdet.

 

Lovgrundlag – link

 

Folkeskoleloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145631

 

Bekendtgørelse om ændring af Folkeskoleloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161104 & https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161105

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3493602e1.pdf

Bilag

20140402 Holbæk Danner Skole - De fælles pejlemærker


29. Beslutning om anvendelse af puljen til Holbæk Danner Skole

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. beslutter at anvende i alt 13,7 mio. kr. fra puljen til kvalitetsudvikling af folkeskolen i 2014-15 til temaerne ”Synlig Læring for alle og ”Digitalisering”.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Børn godkender hvert år anvendelsen af puljen til kvalitetsudvikling af folkeskolen. Byrådet har fastsat puljen til at være kr. 20 mio. Med budgetaftalen for 2014 og frem har Byrådet også besluttet, at puljen skal være medfinansierende på indfasningen af skolereformen (Holbæk Danner Skole)

 

I det kommende skoleår betyder det, at der på forhånd er anvendt midler på:

Tilbage til kvalitetsudvikling er der således 13,7 mio. kr. i det kommende skoleår.

 

Baggrunden for prioriteringerne af kvalitetsudviklingsmidlerne i det kommende skoleår er ”Udkastet til pejlemærker for Holbæk Danner Skole”, som forelægges Udvalget for Børn til beslutning på samme møde. Se andet punkt på dagsorden: ”Beslutning om pejlemærker for Holbæk Danner Skole.” Pejlemærkerne integrerer de politiske ambitioner for området med den faglige pædagogiske og organisatoriske oversættelse af det politiske mandat.

 

Prioritering af to temaer

For at få maximal effekt ud af udviklingsaktiviteterne har skolechefen og skoleledergruppen anbefalet, at der prioriteres to indsatsområder i det kommende skoleår. Begge indsatsområder bygger dels på det allerede igangsatte udviklingsarbejde, dels på de helt centrale elementer i skolereformen. De to indsatsområder understøtter på forskellig måde alle otte pejlemærker.

De to temaer i 2014-15 er ”Synlig læring for alle” og ”Digitalisering”

 

I temaet ”synlig læring” er perspektivet skolereformens skifte fra fokus på undervisningsaktiviteter til fokus på elevens udbytte af skolen. (Fra undervisning til læring). I temaet digitalisering fokuseres der på at videreføre den igangsatte udvikling og udbygge med en tættere kobling mellem elevens udbytte og anvendelsen af IT.

 

Aktiviteter

De to temaer afføder en række aktiviteter, Aktiviteterne understøtter i forskelligt omfang det ene eller begge temaer. Der forventes gennemført følgende:

o Cooperative Learning grundkursus

o Cooperative Learning vejlederkursus

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Puljen til kvalitetsudvikling af folkeskolen (20 mio. puljen) foreslås i skoleåret 2014-15 disponeret således:

 

Elevtransport

2.600.000

Helhedsskolen – mellemtrin

3.700.000

Synlig læring – Kompetenceudvikling medarbejdere

5.200.000

Synlig læring – Ledelsesudvikling

600.000

Synlig læring – Faglige netværk

600.000

Synlig læring – Lokale udv. aktiviteter

1.400.000

Digitalisering – Kompetenceudvikling medarbejdere

500.000

Digitalisering – Ledelsesudvikling

600.000

Digitalisering – Lokale udv. aktiviteter

1.100.000

Digitalisering – Drift: IT support

1.400.000

Digitalisering – Drift: Licenser

2.000.000

Ikke disponeret

300.000

I alt kr.

20.000.000

 

Finansieringen af puljen sker indenfor områdets samlede bevilling

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling30. Beslutning om rammeaftale 2015 på det specialiserede børne- og voksenområde

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Udvalget for Børn indstiller udviklingsaftalen til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde senest 1. juni 2014. Aftalen indgås årligt.

 

Forslaget til Rammeaftale 2015 foreligger nu i form af udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Den omfatter et tillæg (en allonge) om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde 10. marts 2014 og anbefaler, at kommunalbestyrelserne godkender dem.

 

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

Strategien indeholder 4 fokusområder for 2015, og fokuser i øvrigt på den faglige udvikling i de omfattede tilbud og behovet for at oprette nye pladser.

 

Fokusområder

Udviklingsstrategiens fokusområder aftales typisk for et år af gangen.

 

Fokusområderne for 2015 er:

 1. Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

 2. Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 årige)

 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling.

 4. Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet(15-25årige)

 

Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland drøftede fokusområderne på et temamøde den 28. februar 2014. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum deltog også.

 

Ministertemaet

Ministeren har anmodet om, at der er fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Ministeren ønsker herudover, at drøftelserne tager afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.

 

Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område

De ændrede kontanthjælpssatser kan give unge, der har brug for et botilbud efter Serviceloven, problemer med at betale huslejen i de almene botilbud. Tilsvarende kan unge med psykiske problemer opleve ikke at have råd til at bo i egen lejlighed eller i botilbud, når de ikke har en førtidspension.

 

Derfor indeholder rammeaftalen et forslag om, at kommunerne sætter særlig fokus på konsekvenser af kontanthjælpsreformen for socialområdet i kommunerne i region Sjælland og herunder særligt for de unge (15-25 årige). Samtidig skal de konsekvenser, der involverer koordination og samarbejde mellem kommunerne belyses.

 

Metodeudvikling

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case.

På metodesiden er det også væsentligt at belyse evidens og effekt. Der er et stigende krav om

dokumenteret effekt for borgerne/brugerne af indsatserne. Dette belyses konkret med misbrugsområdet som case. Endelig belyses måling af og målemetoder i forhold til evidens og effekt.

 

Psykiatriområdet

Psykiatriområdet har efter kommunalreformen haft et særligt i fokus i forhold til samarbejdet mellem kommuner og Regionen. Det er fortsat vigtigt at sikre, at samarbejdet, udviklingen på psykiatriområdet og tilbud til borgerne løbende er til dialog, og at der bliver taget de nødvendige initiativer på området.

 

Der er fortsat temaer på psykiatriområdet, som er vigtige at analysere og udvikle. Særligt kommer reformen på førtidspensionsområdet og opgavedeling mellem Region og kommuner til at have et fokus.

 

Kapacitetsbehov

Hovedkonklusionen er, at der samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for. Behovet for at regulere antallet af pladser er yderst begrænset. Indenfor forsorgsområdet (Herberger og forsorgshjem) oplever kommunerne generelt høj belægning og der forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen.

 

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Indstilles godkendt.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3486087e2.pdf
3486055e3.pdf

Bilag

Til godkendelse i Byråd: Udviklingsstrategi 2015 incl. bilag, allonge om specialundervisning og forslag til sagsfremstilling. - Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf
Til godkendelse i Byråd: Udviklingsstrategi 2015 incl. bilag, allonge om specialundervisning og forslag til sagsfremstilling. - Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf


31. Drøftelse af ressourcetildelingen til daginstitutioner

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Drøftelse

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. drøfter niveau og principper for budgettildelingen til kommunens daginstitutioner.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget har på sit møde i marts 2014, på opfordring fra Enhedslistens repræsentant, udtrykt ønske om at drøfte ressourcetildelingen til kommunens dagtilbud.

 

Formålet med drøftelsen er, at:

I forbindelse med udvalgets drøftelse deltager indbudte repræsentanter fra ledelsen ved Dagtilbudsdistrikt Kildevang med henblik på at eksemplificere bemandingsniveauet og fortælle om, hvordan ressourcetildelingen omsættes i praksis.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Drøftet.
 

Referat
Sagsfremstilling32. Drøftelse af inspiration og resultater fra Børnetopmødet 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Drøftelse

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. drøfter de resultater og inspirationsoplæg, som blev præsenteret på Børnetopmødet 2014.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Børn har i år deltaget i konferencen `Børnetopmøde`. Børnetopmødet arrangeres af KL (Kommunernes Landsforening). I år var temaerne ”Trivsel og lige muligheder i livet for alle børn og unge”. Den nye folkeskolereform var omdrejningspunktet for konferencen, og med det udgangspunkt blev der sat fokus på udfordringer og opgaver på det samlede børne- og ungeområde.

 

På opfordring fra Enhedslisten har udvalget aftalt at drøfte de oplæg og resultater, som blev præsenteret på Børnetopmødet.

 

På mødet vil børne- og ungecheferne præsentere nogle af resultaterne og inspirationsoplæg fra Børnetopmødet set i forhold til igangværende indsatser i Holbæk Kommune.

 

I udvalgets drøftelse kan indgå om, det giver anledning til at videreudvikle kommunens børne- og ungepolitik eller til iværksættelse af konkrete initiativer.

 

Vedlagt er her link til materialer fra Børnetopmødet.

 

http://www.kl.dk/Tema/Bornetopmode/

 

http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2014/01/Bornetopmode-2014---sat-kryds-i-kalenderen/

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Drøftet.
 

Referat
Sagsfremstilling33. Drøftelse af procedure ved sammenlægning af skoleafdelinger

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Drøftelse

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. drøfter den procedure for lukning af en skoleafdeling, som er beskrevet i styrelsesvedtægten for folkeskolerne.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet vedtog i forbindelse med byrådets beslutning om ny skolestruktur i november 2011 samtidig en procedure for, hvordan en eventuel lukning af en skoleafdeling skal ske.

 

Beslutningen betyder, at lukning af en skoleafdeling (dvs. en selvstændig matrikel) skal betragtes som en skolelukning, og at der følges de samme procedurer, som hvis der var tale om en skolelukning. Procedurer for en skolelukning er fastsat i folkeskoleloven. Procedurerne indebærer bl.a. 8 ugers offentlig høring, og at beslutning om lukning skal ske senest 1. marts i det år, som en skole påtænkes lukket fra 1. august. Endvidere at det er byrådet, som træffer beslutningen.

 

Udvalget opfordres til at drøfte en eventuel ændring af denne procedure. Herunder skolebestyrelsens rolle i en lukningsproces og konkret, om en enig skolebestyrelses ønske om lukning af en afdeling gør, at der følges en anden procedure. Det kan f.eks. ske ved, at det er Udvalget for børn, som behandler og beslutter, om en skolebestyrelsens ønske om lukning imødekommes.

 

Det vil gøre, at procedure for lukning af et børnehus og lukning af en skoleafdeling vil sidestilles, og at samme procedure følges på de to områder. Det vil give ens handlemuligheder og ens lokalt råderum for forældrebestyrelser og skolebestyrelser.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Eventuel ændring i styrelsesvedtægten skal i høring i skolebestyrelserne.

 

Lovgrundlag – link

 

Folkeskoleloven § 24. Bekendtgørelse nr. 1011 af 20. august 2010.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Drøftet.
 
 

Referat
Sagsfremstilling34. Orientering om klassedannelsen for skoleår 2014-15

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om klassedannelsen på folkeskolerne for skoleår 2014-15 til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I forbindelse med vedtagelsen af skolestrukturen i 2012 besluttede byrådet, at Udvalget for Børn hvert år orienteres om, hvilke klasser der oprettes i hvilke afdelinger.

 

Der er i år givet en dispensation til Kildevangens skole, afd. Vipperød med henblik på at oprette kommende 0. klasse med 30 elever.

 

Notat med oversigt over klassedannelsen er vedlagt.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Orientering taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3498205e4.pdf

Bilag

Notat om klassedannelsen for skoleår 2014-15


35. Orientering om ændringer i skolernes styrelsesvedtægt

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, byrådet

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om ændringer i skolernes styrelsesvedtægt til efterretning. Ændringerne er konsekvensrettelser som følge af ny skolereform og ny tildelingsmodel på skoleområdet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget orienteres her om justeringer af skolernes styrelsesvedtægt.

 

Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse med ændringerne i folkeskoleloven. Ændringerne af loven er sket i forbindelse med vedtagelse af ny skolereform.

 

Herudover er styrelsesvedtægten tilrettet i overensstemmelse med byrådets beslutning om ny tildelingsmodel samt i overensstemmelse med budgetforlig 2014. Beslutningen om ny tildelingsmodel blev truffet i december 2013, hvor budgettet til specialområdet blev flyttet fra Familiecenteret til folkeskolerne.

 

Konkret er fortaget følgende ændringer i styrelsesvedtægten og i bilaget til styrelsesvedtægten:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Styrelsesvedtægten skal ikke i høring. Der er udelukkende tale om konsekvensrettelser af styrelsesvedtægten på baggrund af byrådsbeslutninger eller lovændringer.

 

Lovgrundlag – link

 

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161104

 

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161332

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3516849e5.pdf
3516843e6.pdf

Bilag

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune
Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune


36. Orientering om flere udviklingstiltag på skoleområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om udviklingstiltag på skoleområdet til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget orienteres her om nogle centrale udviklingsprojekter, som er igangsat eller under planlægning på folkeskoleområdet.

 

Milliardpuljen til fuld undervisningskompetence

Med folkeskoleaftalen er målet at opnå fuld kompetencedækning i 2020. Fuld kompetencedækning betyder, at 95 procent af timerne i folkeskolen skal varetages af lærere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. I aftalen om kommunernes økonomi for 2014 står kommunerne over for at skulle løfte kompetencedækningen til mindst 85 procent i 2016 og mindst 90 procent i 2018. Holbæk har foreløbig modtaget godt 700.000 fra denne pulje, som er fordelt efter indbyggertallet. Fuld undervisningskompetence skal beskrives, behovet analyseres og den enkelte medarbejder realkompetencevurderes, før der laves en kompetenceudviklingsplan for kommunen. Dette arbejde påbegyndes i kommende skoleår.


A.P. Møllerfonden

Den 10. oktober 2013 donerede A.P. Møller fonden en milliard til fremme af en bedre folkeskole.

Donationen uddeles over 4 - 6 år og der forventes to ansøgningsrunder om året. Første ansøgningsrunde gennemføres her i foråret med ansøgningsfrist den 2. maj. Tilbagemelding forventes med udgangen af juni måned. Anden ansøgningsrunde igangsættes september 2014.

Donationen skal gå til opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i den danske folkeskole samt udvikling af undervisningsmetoder.

Holbæk kommune deltager i formuleringen af tre ansøgninger i samarbejde med andre kommuner.

Den ene drejer sig om evaluering og inklusion

Den anden drejer sig om et digitalt kompetenceløft af medarbejdere, ledere og forvaltning

Det tredje drejer sig om styring af medarbejdernes kompetenceudvikling på baggrund af data om elevernes læringsudbytte og trivsel


Kompetenceudvikling SFO pædagoger

Holbæk Kommune samarbejder med UCSJ (University College Sjælland) om et særligt udviklingsforløb for SFO og skolepædagoger. Forløbet bygger på den beskrivelse af pædagogernes faglighed i skolen, som i øjeblikket er under udarbejdelse.

Finansiering sker af den særlige pulje til inklusion i indskolingen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling37. Orientering til mødet den 29. april 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Orientering om nyt børnehus i Jyderup – opfølgning fra mødet d. 10. april 2014.

 2. Orientering om proces for skolebestyrelsesvalg – se vedlagte notat.

 3. Orientering om SFO-takster for kommende skoleår

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3508398e7.pdf

Bilag

Notat vedr. Proces for skolebestyrelsesvalg


38. Eventuelt

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Eventuelt:

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Gennemgået.
 

Referat
Sagsfremstilling