UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-03-2014 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-03-2014 18:00:00


PUNKTER

15. Godkendelse af dagorden til mødet den 25. marts 2014
16. Beslutning om Strategi for Fremtidens Dagtilbud
17. Beslutning om at børnehusene Lejerbo og Stormøllen lægges sammen
18. Beslutning om temaer i kvalitetsrapport for folkeskolen 2013-14
19. Beslutning om opsigelse af Holbæk Fritidscenters driftsoverenskomst og nye vedtægter for institutionen.
20. Beslutning om klassestørrelse på 30 elever på Kildevangens Skole
21. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Tølløse
22. Orientering om ændring af driftsvilkår for Holbæk Fritidscenter (Dragebakken)
23. Orientering om status på udviklingsplanen for børne- og ungepolitikken
24. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, februar 2014
25. Orientering til mødet den 25. marts 2014
26. Eventuelt til mødet den 25. marts 201415. Godkendelse af dagorden til mødet den 25. marts 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 25. marts 2014 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-03-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling16. Beslutning om Strategi for Fremtidens Dagtilbud

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. beslutter strategien for fremtidens dagtilbud.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet vedtog i 2012 en børne- og ungepolitik, som fastlægger de politiske mål for kommunens børne- og ungeområde.

 

Som et led i udmøntningen af børne- og ungepolitikken er der nu udarbejdet en strategi for fremtidens dagtilbud, der med afsæt i de politiske mål sætter retning for de kommende års indsatser på dagtilbudsområdet.

 

Ud fra en faglig synsvinkel beskriver strategien, hvad der skal og kan gøres – og med hvilken effekt.

 

De strategiske indsatser

I strategien for fremtidens dagtilbud er der udvalgt ti strategiske indsatser. Indsatserne udgør ikke en dækkende beskrivelse for dagtilbuddenes opgaver og aktiviteter. Men de er et udtryk for, hvor der først og fremmest skal sættes ind.


De ti strategiske indsatser handler om:

Sådan blev strategien til

Strategien er udarbejdet af ledere og medarbejderne på dagtilbudsområdet, og i tæt samarbejde med andre fagpersoner fra f.eks. skole og specialområdet.

 

Der har desuden under Hovedudvalget været nedsat en følgegruppe med deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra alle otte distrikter, fællestillidsrepræsentanter fra skoler og dagtilbud, samt repræsentanter fra lederne.

 

Forældrebestyrelsen og alle børnehuse har i processen givet input og været med til at kvalificere strategien. Tilbagemeldingerne viser et stort engagement og opbakning til strategien, og der er kommet mange konkrete bud på, hvordan strategien kan omsættes til konkrete handlinger i de enkelte børnehuse. Samtidig udtrykker tilbagemeldingerne også bekymring for, om strategien er for ambitiøs og om den kan realiseres med de til rådigværende ressourcer.

 

Følgegruppen har desuden bemærket, at den er enig i målet om, at flest mulige børn skal have mulighed for deltagelse, læring og udvikling i det almene dagtilbud. Følgegruppen er dog bekymret for de ressourcemæssige udfordringer, der efter gruppens vurdering kan være forbundet med løsningen af denne opgave.

 

Strategien er i lighed med børne- og ungepolitikken skrevet i et flerårigt perspektiv. Det er således ikke tanken, at alle strategiens indsatser skal gennemføres i løbet af det første år, men de vil løbende via en årlig handleplan blive prioriteret og iværksat i forhold til muligheder og aktualitet.

 

For 2014 er der fokus på følgende opgaver:

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-03-2014
 
Indstillingen godkendt af et flertal bestående af Lars Dinesen (A), Jens Kristiansen (A), Peter Hansen (O), Rasmus Brandstrup Larsen (V), Marie Friis (V), Rolf Rasmussen (V).
 
Et mindretal bestående af Karen Thestrup Clausen (Ø) stemmer imod indstillingen, da der ønskes at strategien også indeholder en garanti for en grundnormering på dagtilbudsområdet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3469140e1.pdf

Bilag

Strategi for fremtidens dagtilbud - 180314


17. Beslutning om at børnehusene Lejerbo og Stormøllen lægges sammen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. børnehusene Lejerbo og Stormøllen lægges sammen d. 1. august 2014, sådan at Lejerbo lukkes som selvstændigt børnehus.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Forældrebestyrelsen ved Dagtilbudsdistrikt Sofielund har bedt Udvalget for Børn om at lægge børnehusene Lejerbo og Stormøllen sammen i Stormøllens bygninger.

 

Baggrunden for bestyrelsens ønske er, at efterspørgslen efter pladser i distriktets børnehuse falder i takt med det faldende børnetal. Det betyder, at det bliver stadigt vanskeligere at drive børnehusene bæredygtigt, det gælder både fagligt og økonomisk.

 

Samtidig har flere af Sofielunds børnehuse et større renoveringsbehov og byrådet har i budgetaftalen for budget 2014 tilkendegivet, at der skal igangsættes en planlægningsproces med henblik på etablering af et nyt børnehus i Holbæk By til afløsning for et eller flere af de nuværende og nedslidte børnehuse.

 

På den baggrund nedsatte distriktets forældrebestyrelse og MED-udvalg i efteråret 2013, en arbejdsgruppe, der skulle belyse muligheden for at sammenlægge et eller flere børnehuse. Arbejdsgruppen blev sammensat af ledere og medarbejdere fra distriktets børnehuse, samt en repræsentant for henholdsvis Center for Ejendomme og Børne- og Ungesekretariatet.

 

Forældrebestyrelsens anbefalinger

Forældrebestyrelsen tilslutter sig de anbefalinger, som arbejdsgruppen er kommet frem til i deres analyse af distriktets børnehuse. Anbefalingen er, at Stormøllen og Lejerbo fusioneres i Stormøllens lokaler fra d. 1. august 2014. Anbefalingen om, at sammenlægningen sker i Stormøllens bygninger, er begrundet i:

Høring

Bestyrelsen har haft sendt arbejdsgruppens anbefalinger i høring blandt forældreråd og MED-udvalg forud for forældrebestyrelses behandling af materialet. Resultatet viste, at alle parter var enige i arbejdsgruppens konklusioner, idet Lejerbos forældreråd dog beklager, at det er Stormøllens bygninger, der fortsat skal være i anvendelse. Høringsmaterialet og høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

 

På den baggrund har bestyrelsen besluttet at opfordre Udvalget for Børn til at sammenlægge de to børnehuse pr. 1. august 2014 i Stormøllens lokaler.

 

Processen med sammenlægningen

Forældrebestyrelsen vil inddrage de to forældreråd i den konkrete planlægning af en sammenlægning og i fælleskab udarbejde principper for overflytningen. Bestyrelsen vil i den forbindelse arbejde for, at børnene tilbydes overflytning sammen med de børn og voksne, de kender. Af hensyn til pladsfordelingen forudsættes det, at der overflyttes en gruppe børn og personale til børnehuset Dragebakken.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Distriktets økonomi vil blive reduceret med 0,3 mio. kr. fra 2015 og frem, når der er et børnehus mindre i distriktet (hvilket svarer til det grundbeløb, distriktet tildeles pr. børnehus). Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2014, at sådanne midler placeres i en central udviklingspulje på dagtilbudsområdet.

 

Reduktion af antallet af børnehuse i distriktet gør, at der forventes en højere indskrivning i de tilbageværende børnehuse. Det skønnes, at bæredygtighedstillæg til distriktet (tillæg til børnehuse med indskrivning på under 80 enheder) kan reduceres med ca. 270.000 kr..

 

Børnehuset Lejerbo har til huse i en lejet bygning. Lejemålet kan opsiges med virkning fra 1. januar 2016. I 2015 forventes udgifterne til drift og rengøring at kunne reduceres med 80 %. I alt en reduktion af udgifterne med 0,2 mio. i 2015 og 0,6 mio. om året fra 2016. Den alternative besparelse ved at lukke Stormøllen vil være knap 0,3 mio. årligt.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-03-2014
 
Godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3447700e2.docx
3447669e3.docx

Bilag

Høringssvar
Høringsmateriale - Dagtilbudsdistriktet


18. Beslutning om temaer i kvalitetsrapport for folkeskolen 2013-14

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. temaerne inklusion, trivsel, faglighed og sundhed evalueres i kvalitetsrapporten for folkeskolen 2013-14.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget skal beslutte, hvilke særlige temaer der ønskes belyst i kvalitetsrapporten 2013-14.

 

Hvad er en kvalitetsrapport?

Byrådet skal en gang om året godkende en kvalitetsrapport, der beskriver kommunens skoler, herunder blandt andet skolernes faglige niveau.I kvalitetsrapporten for 2013-14 evalueres indsatser for indeværende skoleår.Kvalitetsrapporten er opdelt i en fælles del for hele skoleområdet og en skoledel, hvor hver skole er beskrevet. I loven er der specifikke krav til indholdet, som bl.a. er oplysninger om rammebetingelser (antal skoler, elever, timer mv.), vurderinger af det faglige niveau (karakterer mv.) og af de pædagogiske processer (skole-hjem-samarbejde mv.).Formålet med kvalitetsrapporten for folkeskolen er at:

Forslag til temaer i kvalitetsrapporten

Administrationen foreslår, at kvalitetsrapporten ud over de obligatoriske emner også følger op på indsatser iværksat med udviklingsprogrammet Fremtidens Folkeskole.

 

Indsatsområder i Fremtidens Folkeskole for skoleåret 2013-14 er:

Sidste år vedtog udvalget, at implementeringen af sundhedspolitikken skulle være et selvstændigt fokusområde i skoleåret 2012-13. Det er først i skoleåret 2013-14, at implementeringen er påbegyndt, hvilket betyder, at punktet kan blive et fokuspunkt i dette års kvalitetsrapport.

 

Udvalget kan vurdere, om der er andre emner, som det gerne vil have oplysninger om. Oplysningerne kan være enten generelt for hele kommunen eller specifikt for den enkelte skole.

 

Udviklingsdelen i kvalitetsrapporten

I tilknytning til kvalitetsrapporten skal også udarbejdes en handleplan, som beskriver indsatser, der planlægges iværksat for kommende skoleår 2014-15. I kvalitetsrapporten vil indgå en udviklingsdel, som handler om indsatser for kommende skoleår.

 

Holbæk Kommunes udviklingsinitiativer på skoleområdet vil fremover fremgå af strategien `Holbæk Danner Skole`. På mødet i april skal udvalget behandle forslag til pejlemærker for `Holbæk Danner Skole`, herunder indsatsområder for det kommende skoleår 2014-15.

 

Tidsplan

Udvalget for Børn behandler den færdige kvalitetsrapport på mødet den 25. november 2014 og indstiller til godkendelse i byrådet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Folkeskolen af 27/5 2013 § 40a.

 

Bekendtgørelse nr. 12 af 22/02/2007 om ”Anvendelse af kvalitetsrapporter og handleplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen”.

 

Bekendtgørelsen fastlægger at byrådet senest d. 31/12 2014 skal drøfte kvalitetsrapporten for skoleåret 2013-14.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-03-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling19. Beslutning om opsigelse af Holbæk Fritidscenters driftsoverenskomst og nye vedtægter for institutionen.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. driftsoverenskomsten mellem den selvejende institution Holbæk Fritidscenter og Holbæk Kommune opsiges med virkning senest fra d. 1. april 2015

 2. centerets vedtæger fra den 7. januar 2013 for drift af den selvejende daginstitution Dragebakken godkendes

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I et andet punkt på dagordenen orienteres udvalget sammen med Udvalget for Kultur og Fritid om, at der er igangsat arbejde med at ændre driftsgrundlaget for Holbæk Fritidscenter, hvis daginstitution nu hedder Dragebakken. Du kan læse mere i vedlagte dagsordenspunkt.

 

Opsigelse af driftsoverenskomst


Det formelle grundlag for Dragebakkens daginstitutionsdrift skal beskrives i en driftsoverenskomst. Driftsoverenskomsten er senest fornyet d. 30. oktober 2000, og grundlaget for de faktiske driftsbetingelser er ikke længere i overensstemmelse med driftsoverenskomsten.

 

Der er et års opsigelsesvarsel i den eksisterende aftale, og for at sikre at de nye driftsvilkår kan træde i kraft tidligst muligt, anbefaler administrationen at overenskomsten opsiges. Det understreges, at Dragebakkens bestyrelse er enig med kommunen i, at driftsgrundlaget trænger til fornyelse. Det er derfor en fælles forventning, at overenskomsten kan erstattes af et nyt driftsgrundlag inden opsigelsesperiodens udløb.

 

Godkendelse af vedtægter


Kommunen skal i henhold til driftsoverenskomsten godkende institutionens vedtægter. Holbæk Fritidscenter blev oprindeligt drevet af Holbæk Børnehjælpsdag, som blev nedlagt i 2011. Der blev ikke udarbejdet nye vedtægter i forbindelse med nedlæggelsen.

 

Dragebakkens bestyrelse har siden 2013 arbejdet inden for rammerne af et sæt vedtægter, som bestyrelsen godkendte d. 7. januar 2013. Vedtægterne er ikke formelt godkendt af Holbæk Kommune, da netop juridiske konsekvenser af Holbæk Børnehjælpsdags nedlæggelse var blandt de spørgsmål KL (Kommunernes Landsforening) blev bedt om at undersøge i sagen. KL vurderer imidlertid ikke, at nedlæggelsen har indflydelse på den juridiske relation mellem institutionen og kommunen. Vedtægerne er standard vedtægter, som blandet andet omhandler valg til af forældrerepræsentanter til institutionens bestyrelse, bestyrelsens arbejdsform mv. Det anbefales derfor at vedtægterne godkendes.

 

Hvad er en selvejede daginstitution?

Pladserne i sådanne institutioner betragtes som en del af de pladser kommunen udbyder på dagtilbudsområdet. Pladserne anvises således af pladsanvisningen og institutionerne betragtes, som en del af den offentlige forvaltning.

 

Imidlertid er selvejede institutioner selvstændige juridiske enheder, og dermed har de selvstændigt arbejdsgiveransvar. Ledelse og medarbejdere ved sådanne institutioner refererer således ikke til kommunens ledelse men til institutionens bestyrelse. Relationen mellem institutionen og kommunen reguleres af driftsoverenskomsten.

 

Holbæk Kommune har ikke andre selvejende daginstitutioner.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Som alternativ til selv at drive en daginstitution, kan kommunen efter bestemmelserne i dagtilbudslovens § 19 stk. 3 indgå aftale om at den drives som selvejende institution.

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158274

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-03-2014
 
Ad 1: Godkendt
Ad 2: Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

3454344e4.pdf
3454342e5.pdf
3458837e6.docx

Bilag

[Sagsnr.:09/45352] - [Dok.nr.:158505/11] kopi af eksisterende driftsoverenskomst - CaseNo09-45352_#1805852_v1_kopi af driftsoverenskomst.PDF
Maj 2013 Udkast til vedtægter Holbæk Fritidscenter
Orienteringssag 13/31423


20. Beslutning om klassestørrelse på 30 elever på Kildevangens Skole

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. godkender dispensation til klassestørrelse på 30 elever på Kildevangens Skole.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Skolebestyrelsen for Kildevangens Skole har søgt om dispensation til en klassestørrelse på 30 elever i børnehaveklasse i det kommende skoleår.

 

Baggrund

Kildevangens Skole har 47 elever indskrevet til kommende børnehaveklasse fra eget skoledistrikt. Herudover har fem elever fra andre skoledistrikter søgt børnehaveklassen på skolen. Elever der bor uden for skoledistriktet, kan optages på skolen, hvis der er plads. Det vil sige, hvis der er ledige pladser i klassen op til 24 elever i klassen, jf. regler for frit skolevalg.

 

Kildevangens Skole består af to afdelinger; afdeling Vipperød og afdeling Ågerup.

 

Principper for klassedannelsen

Skolebestyrelsen for Kildevangens Skole har med udgangspunkt i skolernes styrelsesvedtægt vedtaget følgende principper for klassedannelsen:

at klasserne bliver så homogene som muligt (køn, antal (o. lign.))

at der anvendes samordnet undervisning frem for at skabe huller i klasserækken

at børnene får kortest mulig vej til skole

at søskende så vidt muligt går i samme afdeling

at forældrenes ønske om placering i afdeling, så vidt muligt tilgodeses

 

Skolebestyrelsens ansøgning

Et elevtal på 47 elever fra eget skoledistrikt giver umiddelbart mulighed for to klasser på henholdsvis 23 og 24 elever, såfremt det sker uden hensyntagen til principperne for klassedannelsen.

 

Af de 47 elever fra eget skoledistrikt har 30 elever søgt afdeling Vipperød og 17 elever har søgt afdeling Ågerup.

 

Skolebestyrelsen har med udgangspunkt i sine principper for klassedannelse lagt vægt på, at forældrenes ønske om placering i en bestemt afdeling, så vidt muligt tilgodeses. Bestyrelsen har ønsket at de 30 elever, der har søgt afdeling Vipperød bliver tilgodeset, og at børnene kan tilbydes plads i afdeling Vipperød.

 

De 17 elever, som har søgt afdeling Ågerup samt de fem elever fra andre distrikter er tilbudt plads på afdeling Ågerup. Af de fem elever fra andre distrikter havde en elev søgt afdeling Ågerup og fire elever søgt afdeling Vipperød.

 

Skolebestyrelsen har i sin ansøgning lagt vægt på, at skolen set i lyset af den nye skolereform gerne vil tænke læring på en anden måde og bevæge sig væk fra forestillingen om én lærer, én klasse. Bestyrelsen vil tilføre klassen på 30 elever ekstra ressourcer, som vil give udstrakt mulighed for fx at etablere læringsfællesskaber på hold. Endvidere vil skolebestyrelsen tilføre klassen ressourcer fra skolens pulje til faglig og social inklusion. Bestyrelsen vurderer, at klassen får optimale muligheder for et pædagogisk og fagligt velfunderet skoletilbud.

 

Administrationen er enig i skolebestyrelsens vurdering. Fremfor at arbejde med to fast forankrede forholdsvis små klasser vil én større klasse give et godt grundlag for at arbejde med opdeling i varierende hold. Ligeledes at ressourcerne kan anvendes mere fleksibelt i forhold til elevgruppen med mulighed for større udbytte, såvel pædagogisk, socialt og fagligt.

 

Skolebestyrelsens ansøgning samt bestyrelsens brev til forældrene er vedlagt som bilag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Det er Kildevangens Skoles budget, der dækker udgifterne til de antal klasser, som oprettes på skolen. Skolerne tildeles primært budget ud fra det antal elever, som går på skolen, og ikke efter hvor mange klasser, der oprettes på skolen. Oprettelse af én ekstra klasse indebærer en udgift på ca. 0,6 mio. kr.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

I folkeskolelovens kap 2 § 17 står, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke ved skoleårets begyndelse må overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145631

 

Elevtal over 30 elever i klassen forudsætter dispensation fra Undervisningsministeriet.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-03-2014
 
Godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3464225e7.pdf
3464235e8.pdf

Bilag

Ansøgning fra skolebestyrelsen om fravigelse af klassestørrelse
Brev til forældre til kommende 0. klasse fra skolebestyrelsen


21. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Tølløse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. der frigives 12,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2014 til fortsat opførelse af ny daginstitution i Tølløse

 2. der frigives 0,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2014 til anlægning af parkeringsforhold ved ny dagsinstitution i Tølløse

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede på møde den 13. marts 2012 at frigive 5 mio. kr. fra anlægsrammen til opførelse af ny daginstitution i Tølløse (opstart med plangrundlag, arkitektur, konstruktion, materialevalg, ledningsforhold, jordbundsforhold, energiklasse m.v.) samt påbegyndelse af selve anlægsprojektet i 2013. Til færdiggørelse af anlægsprojektet samt asfaltering af parkeringsareal ved institutionen ønskes der frigivet henholdsvis 12,5 mio. kr. (byggeri) samt 0,5 mio. kr. (asfalt) fra anlægsrammen i 2014.

 

Byggeriet af intuitionen har som bekendt været ramt af konkurs hos entreprenørfirmaet Jönsson, der stod for opførelsen af institutionen. Forhandlingen med kurator er afsluttet og Holbæk Kommune har fået frigivet den økonomiske sikkerhedsstillelse fra Jönsson. Samlet set lider Holbæk Kommune dog et mindre tab. Efter genudbud af byggeriet kan derfor opstå behov for en mindre tillægsbevilling.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Bevilling for 2014 ønskes frigivet:

 

Bevillingsskema:

Opgave

Bevilget i 2012

2013

Indeværende år (2014)

Bevilling - anlæg

5.000.000

Bevilling - anlæg

10.500.000

Bevilling - anlæg

12.500.000

Bevilling - anlæg

500.000

I alt

5.000.000

10.500.000

13.000.000

 

Samlet bevilling i alt 28,5 mio.kr

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-03-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling22. Orientering om ændring af driftsvilkår for Holbæk Fritidscenter (Dragebakken)

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Orientering om arbejdet med ændring af driftsvilkårene for den selvejende institution Holbæk Fritidscenter tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Fritidscenter er en selvejende institution, som driver daginstitutionen Dragebakken, samt Legatudvalget, der står for udlejning af foreningslokaler og drift af centerets restaurant.

 

Afgrænsningen mellem den kommunale brug af Holbæk Fritidscenter (daginstitution og foreningslokalerne) og Holbæk Fritidscenters status som selvejende institution har gennem årene været utydelig og uformel. Fritidscenteret og dets medarbejdere er blevet betragtet og behandlet som øvrige kommunale dagtilbud i personalejuridisk og tildelingsmæssig forstand, ligesom kommunen finansierer alle udgifter til drift og vedligeholdelse af centerets bygninger inkl. restaurationslokalerne.

 

Kommunernes Revision fastslog i foråret 2013, at de uklare forhold omkring Fritidscentrets drift skal bringes i orden. På grund af sagens kompleksitet besluttede direktionen i juni 2013 at bede KL udarbejde et juridisk notat om sagens problemstillinger (KL- notat er vedlagt).

 

Behov for ændringer af driftsvilkår

I relation til den nuværende drift peger KL på fire områder, hvor driftsvilkårene skal ændres med henblik på en lovliggørelse af forholdene:

 
 1. Det skal defineres, hvilke arealer der anvendes til dagtilbudsdrift og hvilke til udlejning. Der kan alene gives tildeling via dagtilbudsbudgettet til den del af bygningsdriften der vedrører dagtilbud.

 2. Legatudvalgets aktiviteter og virksomhed må ikke finansieres med dagtilbudsmidler. Det betyder at kommunen ikke længere skal betale drift og vedligeholdelse af den del af bygningerne, der ikke anvendes til dagtilbud.

 3. Lokaler, der primært anvendes som foreningslokaler kan ikke finansieres via dagtilbudsbudgettet. Det betyder, at de foreninger, der anvender kælderen enten skal anvises andre kommunale lokaler eller betale husleje til Fritidscenteret.

 4. Relationen mellem Distrikt Sofielund og Dragebakken er en samarbejdsrelation. Der er tale om to selvstændige juridiske enheder. Det betyder, at Dragebakken har selvstændigt arbejdsgiveransvar, og at centrets forstander ikke har referenceforhold til distriktslederen

 

Fremadrettet proces

Der skal således træffes en række afgørende beslutninger vedrørende den fremtidige drift såvel i Holbæk Fritidscenters bestyrelse, som i Holbæk kommune. Det overordnede formål er at videreføre det gode samarbejde med Holbæk Fritidscenter på et nutidigt og retvisende grundlag.

 

Da der er et års opsigelse i den gældende driftsoverenskomst anbefaler Børne- og ungesekretariatet, at Holbæk Kommune denne opsiges således at en ny driftsoverenskomst kan forhandles på plads i opsigelsesperioden. Et særskilt dagsordenspunkt herom bliver forelagt Udvalget for Børn. Punktet vedlægges sagen.

 

Center for Ejendomme, Kultur og Fritid samt og Børne- og ungesekretariatet har igangsat en proces, som skal resultere i en kortlægning af den nuværende og fremtidige brug af lokaler på Holbæk Fritidscenter. Sideløbende vil der blive udarbejdet en kortlægning af de økonomiske udgifter for bygninger samt en beskrivelse af de personale juridiske konsekvenser ved en ændring af driftsvilkårene.

 

På baggrund af kommunens kortlægning vil Holbæk Fritidscenters bestyrelse tage stilling til, hvilken fremtidig driftsform de ønsker (fortsat selvejende institution, kommunal institution eller privat institution).

 

I lyset af Holbæk Fritidscenters beslutning vil Holbæk Kommune udarbejde et grundlag for den fremtidige drift.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-03-2014
 
Taget til efterretning
 

Sagsfremstilling
Referat

3146344e10.docx
3402438e9.pdf

Bilag

130703 Brev til KL
KLs redegørelse- Holbæk Fritidscenter .pdf


23. Orientering om status på udviklingsplanen for børne- og ungepolitikken

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om status på udviklingsplanen for børne- og ungepolitikken til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udviklingsplanen


Byrådet vedtog i efteråret 2012 en ny børne- og ungepolitik. I børne- og ungepolitikken har byrådet udpeget fire udviklingsområder, som skal sætte retning for byrådets indsats på børne- og ungeområdet i de kommende år.

 

De fire udviklingsområder er:

Udvalget for Børn har vedtaget en udviklingsplan for den ny børne- og ungepolitik. Formålet med udviklingsplanen er at omsætte de fire udviklingsområder til konkrete aktiviteter. Udviklingsplanen har titlen ”Ét Børneområde – sammenhæng og kvalitet” og beskriver de tværgående udviklingsaktiviteter, som prioriteres og systematisk bliver fulgt op. Udviklingsplanen skal være med til at sikre, at de politiske mål i børne- og ungepolitikken bliver retningsgivende for udviklingen på børne- og ungeområdet.

 

På sidste udvalgsmøde fik udvalget en orientering om de tre stratgier der pt. er under udarbejdelse: ”Holbæk Danner Skole”, ”Fremtidens specialområde” og ”Fremtidens dagtilbud”. På dette udvalgsmøde giver administrationen en status på de tværgående udviklingsprojekter, som er en del af udviklingsplanen. Det drejer sig om:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-03-2014
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling24. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, februar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til orientering.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes.

 

På Udvalget for Børn forventes et samlet mer-/mindreforbrug på 0 mio. kr.

 

Ved Økonomi- og Aktivitetsopfølgninger er det kun myndighed på politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov, der estimerer de forventede udgifter i 2014.

 

Samlet overblik for politikområde 4, 5 og 6 (Udvalget for Børn)

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab 2014 pr. februar

Forv. Afvigelse 2014 pr. februar

 

A

B

C

D=C-B

 

Økonomisk ramme

uden overførselsadgang

Politikområde 4 - Skoler

73,6

76,9

76,9

0,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

32,0

26,1

26,1

0,0

Politikområde 6 - Børn, unge og

familier med særlige behov

178,3

178,3

178,3

0,0

I alt

283,9

281,3

281,3

0,0

 

 

 

 

 

Økonomisk ramme

med overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

571,5

567,7

567,7

0,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

232,2

230,5

230,5

0,0

Politikområde 6 - Børn, unge og

familier med særlige behov

54,9

54,9

54,9

0,0

I alt

858,5

853,0

853,0

0,0

 

 

 

 

 

Projekter med overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

23,0

23,0

23,0

0,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

3,1

3,1

3,1

0,0

Politikområde 6 - Børn, unge

og familier med særlige behov

4,3

4,3

4,3

 

I alt

30,5

30,5

30,5

0,0

 

 

 

 

 

Total på Udvalget for Børn

1.172,9

1.164,8

1.164,8

0,0

 

Mer/mindreforbrug på Udvalget for Børn

 

På Udvalget for Børn er der forventning om at forbruget vil balancere med det korrigerede budget.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-03-2014
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3471453e11.docx

Bilag

ØA_02_2014-20_UB-UDV


25. Orientering til mødet den 25. marts 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringspunkt

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Orientering om nyt børnehus i Jyderup

 2. Henvendelse fra KL. Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-03-2014
 
Taget til efterretning
 
Lars Dinesen og Karen Thestrup Clausen deltager i det fælleskommunale samarbejde om realisering af ny folkeskole.
 

Referat
Sagsfremstilling

3472712e12.pdf

Bilag

Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole - Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole 140314.


26. Eventuelt til mødet den 25. marts 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn

 

Orientering


Indstilling

Eventuelt:


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-03-2014
 
Gennemgået
 

Referat
Sagsfremstilling