UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

19-02-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-02-2014 22:00:00


PUNKTER

19. Godkendelse af dagsorden til møde den 19. februar 2014
20. Godkendelse af opfølgning på opstartsseminar
21. Beslutning om Budgetrevision 1 2014
22. Salg af ejendom - Lukket punkt
23. Organisationsændring - Lukket punkt19. Godkendelse af dagsorden til møde den 19. februar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 19-02-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling20. Godkendelse af opfølgning på opstartsseminar

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at følgende punkter godkendes som opfølgning på opstartsseminaret:

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet var på opstartsseminar den 27.-28. januar. Der er lavet en kort opsamling af seminaret, og denne opsamling er vedlagt sagen.

 

På baggrund af drøftelserne på opstartsseminaret kan det bl.a. slås fast at Holbæk byråd:

 

Indstillingen viser de første skridt i den retning.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2014
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 19-02-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3401641e1.pdf

Bilag

Noter fra byrådets opstartsseminar januar 2014


21. Beslutning om Budgetrevision 1 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

  1. der gives en negativ tillægsbevilling på indtægter på 4,1 mio. kr.

  2. der gives en samlet negativ tillægsbevilling på driften på 6,7 mio. kr.

  3. der på driften omplaceres mellem politikområderne som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

  4. der omplaceres mellem finansforskydninger og forsyningen som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der gives en negativ tillægsbevilling på indtægter på 4,1 mio. kr.

 

Den samlede negative tillægsbevilling på driften på 6,7 mio. kr. fordeler sig således:

 

Politikområde 1, Politisk organisation

0,6 mio. kr.

Politikområde 2, Administration

5,4 mio. kr.

Politikområde 4, skoler

0,1 mio. kr.

Politikområde 5, Almene dagtilbud

-7,0 mio. kr.

Politikområde 7, Sundhed

0,1 mio. kr.

Politikområde 8, Ældre

0,7 mio. kr.

Politikområde 9, Voksenspecial

0,2 mio. kr.

Politikområde 10, Miljø og planer

0,1 mio. kr.

Politikområde 12, Kommunale veje og trafik

0,6 mio. kr.

Politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse

-7,5 mio. kr.

I alt

-6,7 mio. kr.

 

Driften omplaceres mellem politikområderne på følgende måde:

 

Politikområde 2, Administration

2,7 mio. kr.

Politikområde 4, skoler

-1,6 mio. kr.

Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov

0,1 mio. kr.

Politikområde 7, Sundhed

1,2 mio. kr.

Politikområde 8, Ældre

-1,3 mio. kr.

Politikområde 9, Voksenspecial

-0,6 mio. kr.

Politikområde 10, Miljø og planer

-0,2 mio. kr.

Politikområde 11, Ejendomme

2,5 mio. kr.

Politikområde 12, Kommunale veje og trafik

-0,1 mio. kr.

Politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse

-3,4 mio. kr.

Politikområde 14, Erhverv

-0,6 mio. kr.

Politikområde 15, Kultur og fritid

1,2 mio. kr.

 

Mellem finansforskydninger og forsyningen omplaceres der på følgende måde:

 

Finansforskydninger

-7,4 mio. kr.

Forsyningen

7,4 mio. kr.

 

Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne på grund af en højere kompensation fra staten for nedsættelse af skatten, da dækningsafgiften på forretningsejendomme blev afskaffet i forbindelse med Budget 2014-2017.

 

Hensigten med Budgetrevision I er at tilrette budgettet for 2014 med den information, som er tilgået kommunen, siden budgettet blev vedtaget i oktober 2013. Det omhandler lovændringer, ændringer i demografi og konjunkturer, som har konsekvenser for budgettet. Der er ved budgetrevision I, ikke lavet nyt forbrugsskøn for 2014.

 

I tabel 1 vises ønskede budgetændringer i forhold til det oprindelige budget.

 

Tabel 1: Forventet strukturel balance samt resultat

 

Oprin-deligt budget

Korri-geret budget

Forventet regnskab

Afvi-gelse

Tillægs-bevilling

Overfør-selsret

Ompla-cering

I mio. kr.

A

B

C

D = C-A

E

F

G

Indtægter - i alt (skat, tilskud, udligning)

-4.081,3

-4.081,3

-4.085,4

-4,1

-4,1

0,0

0,0

Driftsudgifter - i alt

3.908,4

3.908,4

3.901,7

-6,7

-6,7

0,0

0,0

- Økonomiudvalget

445,4

445,4

454,0

8,7

6,0

 

2,7

- Udvalget for Børn

1.172,9

1.172,9

1.164,5

-8,4

-6,9

 

-1,4

- Udvalget for Voksne

1.150,5

1.150,5

1.150,9

0,3

1,0

 

-0,7

- Udvalget for Klima og Miljø

139,2

139,2

142,1

2,9

0,7

 

2,2

- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

889,5

889,5

878,0

-11,5

-7,5

 

-4,0

- Udvalget for Kultur og Fritid

111,0

111,0

112,1

1,2

 

 

1,2

Renter

27,7

27,7

27,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Strukturel balance

-145,2

-145,2

-156,0

-10,8

-10,8

0,0

0,0

Anlæg

143,8

143,8

143,8

0,0

 

 

 

Lån

-131,4

-131,4

-131,4

0,0

 

 

 

Afdrag

60,4

60,4

60,4

0,0

 

 

 

Finans-forskydninger

7,2

7,2

-0,2

-7,4

 

 

-7,4

Forsyning (Renovation)

0,0

0,0

7,4

7,4

 

 

7,4

Resultat (-overskud, +underskud)

-65,1

-65,1

-76,0

-10,8

-10,8

0,0

0,0

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2014
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 19-02-2014
 
Godkendt.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3402087e2.pdf
3402101e3.pdf

Bilag

Budgetrevision 1 notat til ØU
Politikområde 13 - Budgetrevision 1 2014 forklaring på estimat.pdf


22. Salg af ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2014
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 19-02-2014
 
Godkendt.
 
23. Organisationsændring - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2014
 
Indstillingen godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 19-02-2014
 
Indstillingen godkendt.