UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

22-01-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-01-2014 22:00:00


PUNKTER

3. Godkendelse af dagsorden til møde den 22. januar 2014
4. Ny styrelsesvedtægt
5. Omkonstituering efter vedtagelse af ny styrelsesvedtægt
6. Oprette Projektudvalget for Vækst
7. Oprette projektudvalget Demokratieksperimentariet
8. Udpegning og indstilling af repræsentanter til råd, nævn og bestyrelser del 2.
9. Udpegning af medlemmer indstillet af Handicaporganisationerne til Handicaprådet
10. Godkendelse af møder i byrådet 2014
11. Politisk tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2015-2018
12. Tegningsret
13. Kommunaldirektøraftale 2014
14. Delegering af kompetence til Socialtilsyn Øst
15. Videreførelse af kommunegaranti for den ustøttede andelsboligforening Kongstruplund
16. Ekspropriation til busholdeplads
17. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 20133. Godkendelse af dagsorden til møde den 22. januar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutning

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling4. Ny styrelsesvedtægt

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget- byrådet – byrådet 2. behandling

 

Afgørelse

 
 

Indstilling

 

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

 
 1. byrådet vedtager det vedlagte udkast til ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet vedtog den 23. oktober 2013 en styrelsesvedtægt, der trådte i kraft den 1. januar 2014.

 

Et flertal af det nyvalgte byråd bestående af A, B, C, O og V har i forbindelse med konstitueringen indgået en politisk aftale, som indebærer, at styrelsesvedtægten skal ændres, sådan at der nedsættes et Udvalg for Arbejdsmarkedet med 5 medlemmer, og antallet af medlemmer i Udvalget for Voksne ændres fra 7 til 5.

 

Den politiske aftale, flertallet af det nyvalgte byråd har indgået, indebærer tillige, at rammen for vederlag til formænd for projektudvalg nedsættes til 40 % af borgmesterens vederlag, men at byrådet kan tillægge op til 12 menige medlemmer af projektudvalg et vederlag svarende til det vederlag, de menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget for fremtiden skal have.

 

Endelig indebærer den politiske aftale, at den samlede ramme i vederlagsbekendtgørelsen for vederlag til udvalgsformænd og menige medlemmer af udvalg på 315 % af borgmesterens vederlag for fremtiden skal anvendes fuldt ud. Efter den gældende styrelsesvedtægt anvendes alene 275 % af borgmesterens vederlag til udvalgsvederlag. Ændringen betyder, at vederlaget til et menigt udvalgsmedlem ændres fra 1/27 af 135 % af borgmesterens vederlag til 1/41 af 165 % af borgmesterens vederlag. Det svarer i dag til, at vederlaget for et menigt udvalgsmedlem nedsættes fra 3.074,61 kr. til 2.474,68 kr. månedligt.

 

Udkastet er udarbejdet i overensstemmelse med den indgåede politiske aftale.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Vedtages udkastet, medfører det en årlig merudgift på ca. 295.000 kr. årligt. Dette beløb kan ikke afholdes inden for budgettet, hvorfor der må gives en tillægsbevilling.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 – bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

 

Bekendtgørelse nr. 1224 af 21. oktober 2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen)

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Sag nr. 13/22908

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Indstilles godkendt.
 
O tager forbehold.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2014
 
Oversendes til 2. behandling.
 

Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3334246e1.doc

Bilag

Udkast til ny styrelsesvedtægt


5. Omkonstituering efter vedtagelse af ny styrelsesvedtægt

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Byrådet godkender, at Bjarne Kongsted (V) og Rolf Rasmussen (V) udtræder af Udvalget for Voksne.

 2. Byrådet godkender, at Sine Agerholm (formand) (A), Christina K. Hansen (A), Søren Harbo Rasmussen (V), Willy Lisby (V) og Henrik Mosbæk (B) indtræder i Udvalget for Arbejdsmarkedet.

 3. Byrådet godkender, at fordelingen af posterne i Økonomiudvalget og de stående udvalg i øvrigt forbliver som besluttet på det konstituerende møde den 4. december 2013.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Efter vedtagelsen af en ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune, hvor antallet af medlemmer af Udvalget for Voksne ændres fra 7 til 5, og hvor der indføres et arbejdsmarkedsudvalg, skal der ske en omkonstituering af byrådet.

 

Valgene foregår som forholdstalsvalg. Hvis der er enighed om det i byrådet, kan dette dog fraviges.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

§§ 17 og 24 i lov om kommunernes styrelse.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Dagsordens punkt 3 på det konstituerende møde den 4. december 2013.

 

Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3369745e2.doc

Bilag

Omkonstituering - proces mv.


6. Oprette Projektudvalget for Vækst

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:

 1. godkender kommissorium for Projektudvalg for Vækst

 2. udpeger byrådsmedlemmer til deltagelse i det politiske projektudvalg

 3. fastsætter vederlag til projektudvalgets formand og de øvrige medlemmer af projektudvalget

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet nedsætter to projektudvalg efter § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse. Projektudvalget for Vækst er det ene af disse projektudvalg.

 

Kommissorium for Projektudvalget for Vækst

Projektudvalget for Vækst skal – på byrådets vegne - være lokomotiv i arbejdet med at skabe den vækst, der skal sikre fremtidens velfærd. Projektudvalgets formål er at finde frem til forslag, som kan skabe den vækst, som ønskes, og som er nødvendig i Holbæk Kommune både på kort og langt sigt.

 

Projektudvalget skal dermed bidrage til at realisere særligt fire af de otte pejlemærker fra Holbæk Kommunes Udviklingsstrategi (april 2012): Et attraktivt sted at flytte til, flere jobs, gode byer at leve i og uddannet til fremtiden. Projektudvalget vil derfor stå i spidsen for at udvikle initiativer som kan fremme vækst gennem:

 

Projektudvalget har både ansvar for og initiativpligt til – på byrådets vegne – at forfølge de tiltag, som kan styrke væksten i kommunen. Udvalget fremlægger forslag med tilhørende handlinger for byrådet og kan i sit arbejde løbende samarbejde med relevante stående udvalg om initiativer. Det er byrådet, som træffer beslutning om forslagene, herunder om delegering af opgaver til de stående udvalg med henblik på at omsætte forslagene til handlinger.

 

Byrådsmedlemmer i Projektudvalget for Vækst

Der udpeges syv medlemmer til udvalget:

 

Vederlag til byrådsmedlemmer i Projektudvalget for Vækst

Formanden for Projektudvalget for Vækst tillægges et vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag. Øvrige medlemmer af Projektudvalget for Vækst tillægges hver et vederlag på 1/41 af 165 % af borgmesterens vederlag.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Udgifterne i forbindelse med at oprette Projektudvalget for Vækst udgør ca. 325.000 kr. årligt. Beløbet svarer til udgiften til et stående udvalg med syv medlemmer.

 

Beløbet kan afholdes inden for rammen, når den nye styrelsesvedtægt med en tillægsbevilling på 295.000 kr. er vedtaget.

 

Med vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt sker der følgende ændringer:

Derved er der – med vedtagelsen af tillægsbevillingen på 295.000 kr. – mulighed for inden for rammen at afholde udgifterne til oprettelse af to projektudvalg hver med syv medlemmer. Projektudvalget for Vækst er det ene af disse projektudvalg.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Styrelseslovens § 17, stk. 4.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Godkendt, idet kommissoriet tilrettes i overensstemmelse med indstillingen om vederlag til udvalgets medlemmer.
 

Referat
Sagsfremstilling

3385582e3.pdf

Bilag

Kommissorium - Projektudvalg vækst godkendt.pdf


7. Oprette projektudvalget Demokratieksperimentariet

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at byrådet:

 1. godkender kommissorium for Demokratieksperimentariet

 2. udpeger byrådsmedlemmer til deltagelse i det politiske projektudvalg

 3. fastsætter vederlag til projektudvalgets formand og de øvrige medlemmer af projektudvalget.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kommissorium for Demokratieksperimentariet

Det tidligere byråd godkendte den 18. december 2013 kommissorium for Demokratieksperimentariet. Byrådets bemærkninger er indføjet i kommissoriet.

 

Kommissoriet lægger sporene ud for arbejdet med udvikling af den politiske dialog og samarbejdet med borgere, virksomheder m.fl. i Holbæk kommune i de kommende år. Formålet med Demokratieksperimentariet er at udforske og afprøve forskellige metoder til dialog, samarbejde og lokaldemokrati, særligt i forhold til:

Byrådsmedlemmer i Demokratieksperimentariet

Der udpeges 7 medlemmer til udvalget:

Vederlag til byrådsmedlemmer i Demokratieksperimentarium

Formanden for Demokratieksperimentariet tillægges et vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag. Øvrige medlemmer af Demokratieksperimentariet tillægges hver et vederlag på 1/41 af 165 % af borgmesterens vederlag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Udgifterne i forbindelse med at oprette Demokratieksperimentariet udgør ca. 325.000 kr. årligt. Beløbet svarer til udgiften til et stående udvalg med syv medlemmer.

 

Beløbet kan afholdes inden for rammen, når den nye styrelsesvedtægt med en tillægsbevilling på 295.000 kr. er vedtaget.

 

Med vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt sker der følgende ændringer:

 

Derved er der – med vedtagelsen af tillægsbevillingen på 295.000 kr. – mulighed for inden for rammen at afholde udgifterne til oprettelse af to projektudvalg hver med syv medlemmer. Demokratieksperimentariet er det ene af disse projektudvalg.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Styrelseslovens § 17, stk. 4.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3363165e4.pdf

Bilag

Kommissorium for Demokratieksperimentariet - januar 2014.pdf


8. Udpegning og indstilling af repræsentanter til råd, nævn og bestyrelser del 2.

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 

1.byrådet indstiller:

  1. formand og stedfortræder for formanden for Beboerklagenævnet, jf. side 4 i bilag 1

  2. formand og stedfortræder for formanden for Huslejenævnet, jf. side 14 i bilag 1

  3. medlemmer og stedfortrædere for medlemmerne til Skatteankenævnet, jf. side 24 i bilag 1

  4. medlem og stedfortræder for medlem til Vurderingsankenævnet, jf. side 29 i bilag 1

 
 

2.byrådet udpeger:

  1. medlemmer og social sagkyndig samt stedfortrædere for medlemmer og social sagkyndig til Beboerklagenævnet, jf. side 4 i bilag 1

  2. repræsentant til bestyrelsen for fonden Naturpark Åmosen og repræsentant til teknikergruppen, der er knyttet til samme, jf. side 6 i bilag 1

  3. medlemmer til Bevillingsnævnet, jf. side 7 i bilag 1

  4. medlem til bestyrelsen for EUC-Nordvestsjælland, jf. side 8 i bilag1

  5. medlem til bestyrelsen for Fair Play, jf. side 9 i bilag 1

  6. medlem og stedfortræder for medlem til bestyrelsen for Fælles Museumsmagasin, jf. side 10 i bilag 1

  7. medlemmer til bestyrelsen for Holbæk Bygningsforbedringsfond, jf. side 11 i bilag 1

  8. medlemmer til Holbæk Erhvervsforum, jf. side 12 i bilag 1

  9. medlemmer til bestyrelsen for Holbæk Teater, jf. side 13 i bilag 1

  10. medlemmer og social sagkyndig samt stedfortrædere for medlemmer og social sagkyndig til Huslejenævnet, jf. side 14 i bilag 1

  11. medlemmer til Integrationsstyregruppen i Holbæk Kommune, jf. side 15 i bilag 1

  12. medlem og stedfortræder for medlem til bestyrelsen for KARA/Noveren I/S, jf. side 16 i bilag 1

  13. delegerede og stedfortrædere for delegerede til KL’s delegeret møde, jf. side 17 i bilag 1

  14. medlemmer til den tværkommunale politiske styregruppe for kulturregion Midt- og Vestsjælland, jf. side 18 i bilag 1

  15. medlem og stedfortræder for medlem til LBR, jf. side 19 i bilag 1

  16. medlem og stedfortræder for medlem til bestyrelsen for Museum Vestsjælland, jf. side 20 i bilag 1

  17. medlem til bestyrelsen for Nordvestsjællands Produktionsskole, jf. side 21 i bilag 1

  18. medlemmer til bestyrelsen for Produktionsskolen PH Holbæk, jf. side 22 i bilag 1

  19. medlem til repræsentantskabet for TV2Øst, jf. side 23 i bilag 1

  20. medlem til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF, jf. side 25 i bilag 1

  21. medlem til bestyrelsen for Udvikling – Nordvestsjælland, jf. side 26 i bilag 1

  22. medlemmerne til valgbestyrelsen ved folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet, jf. side 27 i bilag 1

  23. medlemmerne til valgbestyrelsen ved kommunale valg, jf. side 28 i bilag 1

  24. medlem til Uddannelsesudvalg under VUC-Nord, jf. side 30 i bilag 1.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Indstillingen omfatter de udpegninger og indstillinger, som byrådet – i overensstemmelse med KL`s vejledende retningslinjer - udsatte til behandling på det ordinære byrådsmøde i januar.

 

Funktionsperioden omfatter for de fleste valgs vedkommende den kommende byrådsperiode.

Der er dog følgende undtagelser:

 

Valgene foregår som forholdstalsvalg, når der skal besættes flere poster i det samme organ. Hvis der er enighed om det i byrådet, kan disse regler dog fraviges.

 

Det forventes, at der udsendes et revideret bilag, inden byrådsmødet, til byrådsmedlemmerne, hvor alle navnene er anført.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Det til referatet vedhæftede forslag til fordeling af posterne godkendt, idet byrådet var enige om at Sine Agerholm, A, erstattes af Finn Martensen A i repræsentantskabet for Holbæk Erhvervsforum. Endvidere erstatter Karen Clausen Emrah Tuncer i Integrationsstyregruppen.
 

Referat
Sagsfremstilling

3385751e5.docx

Bilag

Råd, nævn og bstyrelser m.v. - del 2 22. januar 2014


9. Udpegning af medlemmer indstillet af Handicaporganisationerne til Handicaprådet

Sagsgang og sagstype

 

Byråd

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet udpeger de syv medlemmer af Handicaprådet, der er indstillet af Danske Handicaporganisationer

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Handicaprådet

 

Opgaver:

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan ikke drøfte personsager eller klagesager.

 

Sammensætning:

Handicapråd består af tre til syv medlemmer fra lokale handicaporganisationer udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og et tilsvarende antal, som repræsenterer byrådet. Medlemmer af Handicaprådet skal have bopæl i kommunen.

 

Efter vedtægterne for Handicaprådet i Holbæk består rådet her af 14 medlemmer. syv af disse udpeges af byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og de syv andre udpeges af byrådet blandt dets medlemmer og således at der er en repræsentant for Økonomiudvalget og en repræsentant for hvert af de stående udvalg.

 

Danske Handicaporganisationer har indstillet:

 

Ilse Rosenkilde Johansen

Ahlgade 4F, 1. th.

4300

Holbæk

Hjernesagen

Grete Sonberg

Baggesens Have 60

4300

Holbæk

Dansk Handicap Forbund

Jytte Maibritt Brouer

Åmosevej 19

4450

Jyderup

PTU

Morten Løvschall

Skovlyvej 21

4390

Vipperød

LEV

Jacob Fromm Christiansen

Hellestrup Byvej 4

4300

Holbæk

Spastikerforeningen

Mogens Hansen

Christiansmindevej 11

4300

Holbæk

LEV Holbæk

Karen Andersen

Åparken 20

4370

St. Merløse

Gigtforeningen

 
 

Funktionsperiode:

Byrådsperioden 2014-2017.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Hjemmel:

Den sociale retssikkerhedslovs § 27a, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 og bekendtgørelse nr. 722 af 19. juni 2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

I forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 4. december 2013 blev følgende repræsentanter af Handicaprådet udpeget:

 

1

Pernille Kruse

V

2

Søren Harbo Rasmussen

V

3

Bjarne Kongsted

V

4

Michael Suhr

C

5

Ole Brockdorff

A

6

Jørgen Jensen

A

7

Karen Clausen

Ø

 
 

Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling10. Godkendelse af møder i byrådet 2014

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet godkender mødedatoer og mødetidspunkter for 2014.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Møder i 2014

Administrationen foreslår, at byrådet mødes på onsdage i byrådssalen kl. 18.00 på følgende datoer:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling11. Politisk tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2015-2018

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. den politiske tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2015-2018 godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen har udarbejdet en politisk tids- og arbejdsplan for den kommende budgetperiode 2015-2018.

 

Planen tager højde for, at budgettet for 2015-2018 bliver til på en ny måde i forhold til tidligere. Det gælder både i byrådet – og ikke mindst, fordi vi inddrager borgerne med henblik på udvikling af ideer til nye måder, hvorpå vi kan løse vores opgaver.

 

Dette sker som følge af, at byrådet, ved vedtagelse af budget 2014-2017, bad direktionen om at udvikle nye løsninger, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved ”plejer”. Der skal tænkes i nye løsninger, nye samarbejdspartnere, udvikling af nye samarbejdsformer og nye kompetencer.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3365022e6.docx

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan


12. Tegningsret

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet bemyndiger kommunaldirektør Hans Søie og i hans fravær direktør Erik Kjærgaard Andersen, direktør René Junker, direktør Kenn Thomsen eller direktør Anders Asmind til sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene at underskrive dokumenter vedrørende Holbæk Kommunes køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det følger af § 32 i lov om kommunernes styrelse, at dokumenter vedrørende

 

skal underskrives dels af borgmesteren eller en af viceborgmestrene og dels af en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

 

I hele sidste byrådsperiode var kommunaldirektøren, og i hans fravær et andet af direktionens medlemmer, bemyndiget til at underskrive sådanne dokumenter sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

§ 32, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 som ændret senest ved lov nr. 1470 af 17. december 2013.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling13. Kommunaldirektøraftale 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet godkender kommunaldirektøraftalen for 2014.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Som en del af ’Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune’ er kommunaldirektøraftalen for 2014 udarbejdet.

 

Kommunaldirektøraftalen er vedlagt, ligesom Strategiplan 2014+ er det, da der er tæt sammenhæng mellem kommunaldirektøraftalen og Strategiplan 2014+.

 

Formålet er at sætte retning på strategisk tænkning og handling og derved at styrke sammenhængen mellem de politiske visioner og direktionens arbejde i Holbæk Kommune.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Indstilles godkendt.
 
Med udløbet af denne aftale udarbejdes ikke længere en kommunaldirektøraftale, idet indholdet er dækket af kommunens politikker og styringsredskaber.
 

Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3355777e9.doc
3355248e7.pdf
3355534e8.docx

Bilag

Koncept for dialogbaseret aftalestyring
Strategiplan 2014+
Forslag til kommunaldirektøraftale


14. Delegering af kompetence til Socialtilsyn Øst

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. forslag til delegering af kompetence til Socialtilsyn Øst bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Socialtilsyn Øst går i drift 1. januar 2014.

 

Det foreslås, at kompetencen omkring Socialtilsyn Øst myndighedsvirke i det væsentligste delegeres til tilsynschefen, idet dog taksterne og det bagvedliggende budget altid godkendes af byrådet, ligesom byrådet hvert år skal have Socialtilsyn Øst årsrapport til orientering.

 

De opgaver, der delegeres til tilsynschefen, er opgaver, der fremgår af Lov om Socialtilsyn med tilhørende bekendtgørelser og vejledning.

 

Herudover kan tilsynschefen undtagelsesvis forelægge konkrete sager, hvor der er brug for særlig politisk stillingtagen.

 

Socialtilsynets opgaver

Socialtilsynet vil i sit virke som myndighed løbende skulle tage stilling til en række afgørelser af både lettere og sværere karakter. Nogle vil have begunstigende karakter (godkendelser); mens andre vil være det modsatte.

 

I den sidste kategori vil der være mere komplicerede afgørelser – eksempelvis påbud om udgiftsdrivende foranstaltninger, inddragelse af eksisterende driftsgodkendelse og afgørelser om skærpet tilsyn. Sidstnævnte afgørelser vil medføre en ekstra takst, som ministeriet senest har betegnet som en bod.

 

Disse afgørelser kan omfatte såvel private som kommunalt/regionalt drevne tilbud. Men de vil altid skulle hvile på en række konstaterede kritiske forhold, som er i strid med konkrete bestemmelser i lovgrundlaget.

 

Alle socialtilsynets afgørelser kan påklages.

 

Når snittet mellem det politiske og administrative niveau foreslås som anført, skyldes det dels denne retssikkerhed omkring tilsynets afgørelser; men også for at sikre en smidig og fleksibel administration.

 

Byrådet vil blive underrettet grundigt om tilsynets virke gennem årsrapporten, som i øvrigt vil indgå i den nationale evaluering af tilsynet.

 

Såfremt kompetencerne gives til tilsynschefen, vil der ske en administrativ delegering til de forskellige organisatoriske lag i Socialtilsynets administration via en kompetenceplan. I kompetenceplanen vil det klart fremgå, hvem der har kompetencerne i forhold til de enkelte myndighedsopgaver, så der ikke er tvivl om, hvem der kan beslutte hvad. 

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov om Socialtilsyn

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling15. Videreførelse af kommunegaranti for den ustøttede andelsboligforening Kongstruplund

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. kommunegarantien for den ustøttede andelsboligforening Kongstruplund, Roskildevej 285, 4390 Vipperød overføres til et nyt lån.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Andelsboligforeningen Kongstruplund, Roskildevej 285, 4390 Vipperød anmoder om, at den kommunale garanti for realkreditlån overføres til et nyt lån. Ved udgangen af 2012 udgjorde den kommunale garanti 347.018 kr.

 

Andelsboligforeningen består af seks ustøttede andelsboliger, som blev etableret i 2004 på den tidligere Kongstrup Møllekro.

 

Byrådet godkendte i forbindelse med etableringen at stille kommunegaranti for realkreditlånene.

 

Lånet, der er stillet kommunegaranti for, er et stående lån på 1.840.000 kr., som udløber pr. 31. december 2013.

 

Andelsboligforeningen har besluttet at refinansiere dette lån med et F5 lån, som afdrages over 25 år.

 

Det nuværende stående lån på 1.840.000 kr. erstattes af et F5 lån på 1.860.000 kr. med en løbetid på 25 år.

 

Ifølge almenboliglovens § 160p kan byrådet ved omprioritering af lån til ustøttede andelsboliger, hvortil der ydes garanti, overføre garantien til omprioriteringslånet. Der ydes samme procentvise kommunale garanti for omprioriteringslån som for det indfriede lån på indfrielsestidspunktet.

 

Herudover stilles der ikke krav til omprioriteringen. Det er alene op til byrådet at vurdere, om det fortsat vil yde garanti.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Den garanterede restgæld på 18,75 pct. af restgælden videreføres til det nye lån.

 

Den garanterede restgæld udgjorde pr. 31. december 2012 347.018 kr.

 

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Det indstilles, at der ikke stilles garanti for andelsboligforeningen.
 
Det indstilles endvidere, at der fremover ikke stilles garanti for ustøttede andelsboligforeninger i forbindelse med etablering eller låneomlægninger.
 
Eksisterende ustøttede andelsboligforeninger orienteres herom.
 

Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling16. Ekspropriation til busholdeplads

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at byrådet:

 1. træffer beslutning om ekspropriation af 1510 m² til busholdeplads, iht. arealfortegnelse, ekspropriationsplan og åstedsprotokol.

 2. godkender det af ejeren tiltrådte forligsudkast.

 3. tiltræder, at erstatningsbeløbet udbetales til ejer uden panthaversamtykke.

 

Alternativ indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at byrådet:

 1. ikke træffer beslutning om ekspropriation.

 

Beskrivelse af sagen

 

Formål

Formålet med ekspropriationen er at tilvejebringe det fornødne areal for at kunne anlægge en busholdeplads ved Tuse Skole.

 

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 12. juni 2013 truffet principiel beslutning om ekspropriation.

 

Anlægget medfører inddragelse af 1510 m² landbrugsjord.

 

Der er afholdt åstedsforretning med den berørte lodsejer den 15. november 2013.

 

Ejeren har tiltrådt det fremsatte forligstilbud.

 

Kommunen kan disponere over arealet, når klageperioden er udløbet, medmindre Vejdirektoratet som klagemyndighed beslutter at tillægge klagen opsættende virkning.

 

Projektet er vurderet ikke at være omfattet af hverken planlovens bestemmelser om lokalplanpligtige anlæg, planlovens landzonebestemmelser eller naturbeskyttelseslovens bestemmelser om anlæg i det åbne land.

 

Projektet er vurderet ikke at være omfattet af planlovens bestemmelser om virkninger på miljøet (VVM).

 

Projektet er ikke i strid med naturbeskyttelsesloven.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

Da anlægget ikke prioriteres til gennemførelse indstilles det, at ekspropriationssagen opgives.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Udgifterne til ekspropriation og anlæg omfatter administration, opmålings- og afsætningsarbejder, arealerhvervelse, erstatninger, anlægsarbejder, overkørsel og ejendomsberigtigelse.

 

Der er en anlægsramme på anlægget på 1.000.000 kr. til projektering, landinspektørarbejder og udførelse.

 

Ud fra det tiltrådte forligsudkast må udgiften til arealerhvervelse og erstatning forventes at andrage ca. 62.000 kr.

 

Ekspropriationsomkostningerne vil blive dækket af Center for Ejendommes salgsindtægter.

 

Øvrige konsekvenser

 

Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene omkring Tuse Skole, herunder forbedret trafiksikkerhed for skolebørn og bløde trafikanter.

 

Høring

 

Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretning fandt sted den 15. oktober 2013.

Den berørte lodsejer blev skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som afholdtes de 15. november 2013.

 

Byrådets ekspropriationsbeslutning offentliggøres ved annoncering og skriftlig meddelelse herom til lodsejer med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

 

Lovgrundlag – link

 

§ 43 i Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådets møde den 12. juni 2013, punkt 116.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3338706e10.pdf
3338712e11.pdf
3338715e12.pdf
3338720e13.pdf
3338727e14.pdf
3341087e15.pdf
3341111e16.pdf

Bilag

Bilag 1, Arealfortegnelse
Bilag 2, Ekspropriationsplan
Bilag 3, Indvarslingsbrev
Bilag 4, Indvarsllingsvejledning
Bilag 5, annonce
Bilag 6, Ekspropriationsprotokol
Bilag 7, Forligstilbud


17. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. november bliver taget til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Resultatet for 2013 skønnes pr. 30. november 2013 at blive et overskud på 17,9 mio. kr. Mindreforbruget på anlæg er den væsentligste årsag til det nye skøn for regnskabsresultatet.

 

Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter er estimeret til 3.886,3 millioner kroner, hvilket er 35,3 millioner kroner mindre end korrigeret budget. Administrationen forventer, at størstedelen af mindreforbruget overføres til 2014.

 

De væsentligste årsager til det forventede mindreforbrug på 35,3 mio. kr. vedrører trepartsmidler, forårets lockout af lærerne på folkeskoleområdet, færre udgifter til forsikrede ledige samt færre udgifter til sygedagpenge og til kontanthjælp.

 

Anlæg

Anlægsudgifterne forventes at blive 121,1 mio. kr. lavere end korrigeret budget. En stor andel af det ikke forbrugte budget – 77,9 mio. kr. - vil blive overført til 2014 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter. Derudover er budgettet til energirenovering af Holbæk Seminarium ikke anvendt i 2013, og der har samtidig været indtægter fra salg af jord og bygninger, som ikke har været budgetlagt.

 

Det endelige regnskab for 2013 behandles politisk i maj 2014.

 

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.

Op-rindeligt budget

Korrigeret budget pr. november

Forventet regnskab pr. november

Forventet afvigelse pr. november

For-ventet over-førsel

For-ventet rest

afvigelse

 

A

B

C

D=C-B

E

F

Indtægter (skat, tilskud, udligning)

-4.033,3

-4.014,7

-4.014,7

0,0

0,0

0,0

Driftsudgifter

3.881,6

3.921,6

3.886,3

-35,3

-30,9

-4,5

- Økonomiudvalget

465,2

462,8

450,5

-12,3

-12,3

0,0

- Udvalget for Børn

1.185,2

1.187,2

1.167,4

-19,8

-18,9

-0,9

- Udvalget for

Voksne

1.123,3

1.148,5

1.150,2

1,8

0,4

1,3

- Udvalget for

Klima og Miljø

140,3

142,6

143,1

0,5

1,0

-0,5

- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

859,2

870,1

865,2

-5,0

-0,5

-4,5

- Udvalget for

Kultur og Fritid

108,3

110,4

109,8

-0,6

-0,6

0,0

Renter

31,1

23,1

23,1

0,0

0,0

0,0

Strukturel balance

-120,5

-70,0

-105,3

-35,3

-30,9

-4,5

Anlæg

186,4

270,7

149,7

-121,1

-77,9

-43,2

Lån

-121,5

-121,5

-121,5

0,0

0,0

0,0

Afdrag og finansforskydninger

59,6

59,7

59,7

0,0

0,0

0,0

Forsyning (Renovation)

0,0

-0,4

-0,4

0,0

0,0

0,0

Resultat (-overskud, +underskud)

4,0

138,5

-17,9

-156,4

-108,8

-47,7

 

Den forventede afvigelse på anlægsområdet har ingen umiddelbar effekt på lånoptaget eller finansforskydningerne i Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. ultimo november. Lånoptaget er endelig godkendt af byrådet i november 2013 og ligger dermed fast.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Indstilles taget til efterretning.
 

Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3355142e18.docx
3355147e17.doc

Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning Politikområde 1 og 2 pr. november 2013
Økonomiudvalget, Økonomi- og aktivitetsopfølgning november 2013