UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

15-01-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-01-2014 20:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde den 15. januar 2014
2. Ny styrelsesvedtægt1. Godkendelse af dagsorden til møde den 15. januar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 15-01-2014
 
Godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling2. Ny styrelsesvedtægt

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget- byrådet

 

Afgørelse

 

Indstilling

 

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

 
  1. byrådet vedtager det vedlagte udkast til ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet vedtog den 23. oktober 2013 en styrelsesvedtægt, der trådte i kraft den 1. januar 2014.

 

Et flertal af det nyvalgte byråd bestående af A, B, C, O og V har i forbindelse med konstitueringen indgået en politisk aftale, som indebærer, at styrelsesvedtægten skal ændres, sådan at der nedsættes et Udvalg for Arbejdsmarkedet med 5 medlemmer, og antallet af medlemmer i Udvalget for Voksne ændres fra 7 til 5.

 

Den politiske aftale, flertallet af det nyvalgte byråd har indgået, indebærer tillige, at rammen for vederlag til formænd for projektudvalg nedsættes til 40 % af borgmesterens vederlag, men at byrådet kan tillægge op til 12 menige medlemmer af projektudvalg et vederlag svarende til det vederlag, de menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget for fremtiden skal have.

 

Endelig indebærer den politiske aftale, at den samlede ramme i vederlagsbekendtgørelsen for vederlag til udvalgsformænd og menige medlemmer af udvalg på 315 % af borgmesterens vederlag for fremtiden skal anvendes fuldt ud. Efter den gældende styrelsesvedtægt anvendes alene 275 % af borgmesterens vederlag til udvalgsvederlag. Ændringen betyder, at vederlaget til et menigt udvalgsmedlem ændres fra 1/27 af 135 % af borgmesterens vederlag til 1/41 af 165 % af borgmesterens vederlag. Det svarer i dag til, at vederlaget for et menigt udvalgsmedlem nedsættes fra 3.074,61 kr. til 2.474,68 kr. månedligt.

 

Udkastet er udarbejdet i overensstemmelse med den indgåede politiske aftale.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Vedtages udkastet, medfører det en årlig merudgift på ca. 295.000 kr. årligt. Dette beløb kan ikke afholdes inden for budgettet, hvorfor der må gives en tillægsbevilling.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 – bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

 

Bekendtgørelse nr. 1224 af 21. oktober 2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen)

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Sag nr. 13/22908

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Indstilles godkendt.
 
O tager forbehold.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2014
 
Oversendes til 2. behandling.
 

Referat
Sagsfremstilling

3334246e1.doc

Bilag

Udkast til ny styrelsesvedtægt