UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

08-11-2017 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-11-2017 22:00:00


PUNKTER

210. Godkendelse af dagorden til mødet d. 8. november 2017
211. Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale
212. Beslutning om reviderede vedtægter for fonden Holbæk i Pinsen
213. Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018-2021
214. Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej
215. Beslutning om gratis cykler og forenkling af færgetakster til og fra Orø
216. Beslutning om vedtagelse af takster på de specialiserede områder samt Social Tilsyn Øst
217. Beslutning: Mageskifte af arealer på Slotshaven med SOSU Sjælland og 3C Sjælland A/S parkeringspladser
218. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej
219. Beslutning om salg af byggerettigheder ved fodboldstadion i Holbæk Sportsby
220. Beslutning om salg af ejendom og grunde - oktober 2017
221. Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag
222. Beslutning om salgspriser på ejendomme - oktober 2017 - Lukket punkt
223. Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. Revisionsydelser - Lukket punkt210. Godkendelse af dagorden til mødet d. 8. november 2017

Godkendelse af dagorden til mødet d. 8. november 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet den 8. november 2017 godkendes

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Sine Agerholm (UP) anmodede om at få et punkt behandlet uden for dagsordenen. Et medlem var imod behandlingen af punktet, hvorfor anmodningen ikke blev imødekommet.
Dagsordenen herefter godkendt.
211. Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det besluttes at indgå en virksomhedsrettet partnerskabsaftale for perioden oktober 2017 – december 2020 mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum og relevante brancheorganisationer
 2. det besluttes at rette henvendelse til Odsherred og Kalundborg kommuner med henblik på en afklaring af, om de vil indgå i partnerskabsaftalen

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det besluttes, at der anvendes sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med udbud af kommunens bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Udvalget ”Uddannelse og Job” har i drøftelserne af forslag til ny partnerskabsaftale om uddannelses- og praktikpladser i Holbæk Kommune overvejet indførelse af sociale klausuler som alternativ til en partnerskabsaftale. Denne sag opsummerer:
 
Sagen skal danne grundlag for, at Udvalget ”Uddannelse og Job” og Holbæk Byråd kan træffe beslutning om, hvorvidt man ønsker at indgå en partnerskabsaftale eller om man vil indføre sociale klausuler for at sikre uddannelses- og praktikpladser for unge i Holbæk Kommune.
 
På mødet deltager strategisk leder fra Uddannelse til Alle Unge David Jensen med et oplæg om praktikpladser i Holbæk Kommune.
 
Status på praktikpladser i Holbæk Kommune
I alt 632 unge fra Holbæk Kommune er i erhvervsuddannelse, heraf er 115 unge i uddannelse indenfor de uddannelser, som omfattes af Dansk Byggeri.
Nogle af erhvervsuddannelseseleverne er praktikpladssøgende:
Opgørelsen er baseret på Undervisningsministeriets officielle database, som er tilgængelig på ministeriets hjemmeside og baserer sig på de obligatoriske indberetninger fra landets erhvervsskoler. I opgørelsen over praktikpladssøgende elever er ikke medregnet elever, som endnu ikke har afsluttet grundforløbet.

Erfaringer fra partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland og UU Nordvestsjælland i perioden 2015-2017
Holbæk Kommune indgik den 1. januar 2015 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland og UU Nordvestsjælland. Partnerskabsaftalen er udløbet den 30. juni 2017. Det primære formål i partnerskabsaftalen har været, at flere unge skulle påbegynde en erhvervsuddannelse inden for byggefagene på EUC Nordvestsjælland, og at de unge på disse erhvervsuddannelser skulle sikres en praktikplads.
 
Partnerskabet har haft to hovedspor. Det ene hovedspor har overskriften ’Motivation og vejledning’. Formålet har her været, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det andet hovedspor har overskriften ’Praktikpladser til unge’. Her har formålet været at skaffe EUC Nordvestsjællands elever indenfor byggefagene praktikpladser.
 
Resultater for hovedsporet ’Motivation og vejledning’:
 
Resultater for hovedsporet ’Praktikpladser til unge’:
 
Vurdering af effekt af partnerskabet:
Dansk Byggeri’s uddannelser omfatter en stor andel af praktikpladserne i Holbæk Kommune (ca. 20 %). I Holbæk Kommune er andelen af praktikpladser indenfor Dansk Byggeri’s område større end på landsplan (figur a i bilag).
 
Der har siden sommeren 2014 været en stigning i antallet af praktikpladser indenfor Dansk Byggeri’s uddannelser. Stigningen er sket over hele landet, men er mere markant i Holbæk. Tilsvarende er der sket et fald i antallet af praktikpladser indenfor andre uddannelser – både på landsplan og i Holbæk (figur b i bilag).
 
Status på praktikpladssituationen i Holbæk Kommune viser, at det særligt indenfor Dansk Byggeri’s uddannelser ikke er en udfordring for de unge i Holbæk Kommune at finde en praktikplads (tabel 1 og 2 i bilag).
 
Det er vanskeligt at måle, om den positive udvikling i forhold til antallet af praktikpladser indenfor Dansk Byggeri’s uddannelser alene skyldes partnerskabsaftalen eller om samfundskonjunkturer eller andre forhold er den primære grund til succesen. Udviklingen sandsynliggør dog, at partnerskabsaftalen har haft en positiv effekt i forhold til praktikpladser indenfor Dansk Byggeri’s område.
 
Udfordringer i partnerskabssamarbejdet:
Samarbejdet i partnerskabsaftalen har ikke været uden problemer. Da man cirka et år inde i aftaleperioden skulle gøre status viste det sig, at der stort set ikke var arbejdet med aftalens emner i de nedsatte arbejdsgrupper. Derfor blev aftalen revurderet og skærpet og fra Holbæk Kommunes side blev der udpeget en tovholder til at fastholde fokus på opgaverne, indkalde til møder og i det hele taget at holde gryden i kog. Herefter kom arbejdet for alvor i gang. Erfaringen er på den baggrund:
 
Indhold i en ny partnerskabsaftale
På møde den 7. juni 2017 mellem samarbejdsparterne i det tidligere partnerskab og repræsentanter for Udvalget ”Uddannelse og Job” blev det aftalt, at man vil foreslå etablering af en ny flerårig partnerskabsaftale. Endvidere aftaltes det, at partnerskabskredsen udover Dansk Byggeri skal udvides til flere brancheorganisationer f.eks. Dansk Industri og Dansk Erhverv, og at Holbæk Erhvervsforum skal indgå som partner. Der er opbakning fra aktørerne i den netop afsluttede partnerskabsaftale til indgåelse af en ny og udvidet aftale.
 
På den baggrund er der i samarbejde mellem Uddannelse til Alle Unge og EUC-Nordvestsjælland udarbejdet et udkast til en ny partnerskabsaftale. Udkast til partnerskabsaftalen er vedhæftet som bilag.
 
Fokus i den nye partnerskabsaftale er på de brancher, der mangler arbejdskraft, og hvor uddannelsen kan tages på EUC-Nordvestsjælland.
 
Det nye partnerskab vil have to formål:
 1. Flere praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelse: Ingen ung i Holbæk Kommune skal mangle en praktikplads
 2. Flere unge vælger en erhvervsuddannelse
 
Det nye partnerskab bygger oven på de konkrete handlinger og erfaringer fra det tidligere partnerskab. Udvalget ”Uddannelse og Job” skal aktivt medvirke i og følge op på partnerskabet.
 
Administrationen har været dialog med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Byggeri, som alle har indikeret interesse i at indgå i et partnerskab med Holbæk Kommune og EUC-Nordvestsjælland. Træffes der beslutning om ny partnerskabsaftale, er næste skridt at indgå konkrete aftaler med brancheorganisationerne. Holbæk Erhvervsforum har tilbudt at tage kontakten til de relevante brancheorganisationer inden påbegyndelse af partnerskabet.
Derudover skal der tages kontakt til Odsherred og Kalundborg kommuner, som også har unge på EUC Nordvestsjælland, med henblik på at afklare, om de ønsker at indgå i partnerskabsaftalen.
 
Fordele ved at indgå en partnerskabsaftale:
 
Ulemper ved at indgå en partnerskabsaftale:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Hvad er sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler?
 Af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler i udbud (september 2016) fremgår det, at:
 
”En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et frivilligt kontraktvilkår, som den ordregivende myndighed kan vælge at stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Den sociale klausul fastlægger, at leverandøren skal benytte elever i opgaveløsningen.”
 
Statslige, regionale og kommunale ordregivere er forpligtet til i relevante udbud at overveje at bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Relevante udbud er bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr. Dette gælder også for tjenesteydelseskontrakter med et driftselement som f.eks. rengøring eller kantinedrift.
 
Selvom kontrakten falder inden for kategorien ’relevante udbud’, kan ordregiver vælge ikke at bruge en social klausul. Ordregiver skal i så fald forklare grunden hertil, og forklaringen skal fremgå af ordregivers hjemmeside.
 
Begrundelsen for ikke at anvende social klausul kan bl.a. være, at der ikke er mangel på praktikpladser inden for det uddannelsesområde, som er relevant i den konkrete kontrakt. En anden begrundelse kan være, at der er indgået frivillig partnerskabsaftale inden for det eller de områder, som er relevante for den konkrete kontrakt.
 
Hvornår kan en kommune anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler?
Tre betingelser skal være opfyldt, for at en statslig, regional eller kommunal ordregiver kan anvende sociale klausuler.
 
De tre betingelser er:
 1. De sociale klausuler overholder principperne om ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Dette krav indebærer, at det ikke er tilladt at stille krav om at elever f.eks. skal komme fra Danmark, fra en bestemt erhvervsskole eller et særligt geografisk område. Endvidere betyder det, at kontrakten skal indeholde arbejdsopgaver, der er relevante for uddannelses- og praktikaftaler.
 2. De sociale klausuler er forbundet til kontraktens genstand. Dette krav indebærer, at de praktikpladser, der kræves oprettet, skal oprettes i tilknytning til den udbudte opgave og ikke til andre af virksomhedens opgaver – også selvom andre af virksomhedens opgaver er opgaver, der udføres for den pågældende ordregiver
 3. De sociale klausuler er angivet i udbudsbekendtgørelsen. Dette krav indebærer, at det skal være tydeligt for enhver virksomhed, at der er en social klausul forbundet med udbuddet, så de kan vurdere, om de har tilstrækkelige forudsætninger for at byde ind, inden udbudsprocessen igangsættes.
 
De konkrete retningslinjer for sociale klausuler kan udformes på flere måder, hvilket også afspejles i forskellige retningslinjer og erfaringer blandt kommuner, som i dag anvender sociale klausuler for at sikre uddannelses- og praktikpladser for unge.
 
Fordele ved at indføre sociale klausuler:
 
Ulemper ved at indføre sociale klausuler:
 
Særlige forhold i relation til sociale klausuler og den foreslåede partnerskabsaftale:

Øvrige konsekvenser
Såfremt der skal indføres sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser må kommunens Udbudspolitik og Indkøbspolitik ændres, da de i dag indeholder ambitioner om at indgå frivillige partnerskaber fremfor at fastlægge sociale klausuler.
 
I forbindelse med den politiske behandling af forslag til ændring af Udbudspolitikken og Indkøbspolitikken vil der samtidigt skulle træffes beslutning om de nærmere og konkrete retningslinjer for fastlæggelse af sociale klausuler. I den forbindelse vil erfaringer fra kommuner, som i dag gør brug af sociale klausuler for at sikre uddannelses- og praktikpladser for unge, blive inddraget.


Lovgrundlag – link
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler i udbud:
https://www.kfst.dk/media/.../20160923-vejledning-om-sociale-klausuler-i-udbud.pdf

Sagshistorik, henvisninger
Holbæk Kommunes indkøbspolitik: https://holbaek.dk/media/11154632/indkoebspolitik-godkendt2c-juni-15.pdf
 
Holbæk Kommunes udbudspolitik: https://holbaek.dk/media/11154628/udbudspolitik-godkendt-juni-15.pdf
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 30.11.16: Sag nr. 135. Beslutning om forlængelse af partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, UU og Holbæk Kommune
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 26.4.2017: Sag nr. 52. Drøftelse af ny virksomhedsrettet partnerskabsaftale
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 27.9.2017: Sag nr. 107. Orientering om resultater af partnerskabsaftale 2015-2017
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 27.9.2017: Sag nr. 108. Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Et flertal bestående af Søren Harboe Rasmussen (V), Willy Lisby (V) og Sine Agerholm (uden for partierne) indstiller at,
 
1. det besluttes at indgå en virksomhedsrettet partnerskabsaftale for perioden oktober 2017 – december 2020 mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum og relevante brancheorganisationer.
 
2. det besluttes at rette henvendelse til Kalundborg Kommune med henblik på en afklaring af, om de vil indgå i partnerskabsaftalen.
 
 
Et mindretal bestående af Henrik Mosbæk (B) og Christina K. Hansen (S) indstiller,
 
1. der anvendes sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med udbud af kommunens bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Et flertal på 17 (V, O, I og UP) godkendte, at:
 
 1. det besluttes at indgå en virksomhedsrettet partnerskabsaftale for perioden oktober 2017 – december 2020 mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum og relevante brancheorganisationer.
 2. det besluttes at rette henvendelse til Kalundborg Kommune med henblik på en afklaring af, om de vil indgå i partnerskabsaftalen.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” fortsætter arbejdet med at præcisere indholdet i aftalen, idet det bl.a. overvejes, om relevante faglige organisationer og erhvervsorganisationer bør inddrages, om måltal for den fælles indsats skal fastsættes samt hvorvidt status- og opfølgningsmøder bør afholdes hyppigere.
 
Imod stemte 11 (A, Ø og B).


caseno17-16031_#4301598_v2_virksomhedsrettet partnerskabsaftale, september 2017.docx.pdf
caseno17-16031_#4322860_v1_bilag - status på praktikpladser i holbæk kommune.pdf

Bilag

Virksomhedsrettet partnerskabsaftale, september 2017.docx
Bilag - status på praktikpladser i Holbæk Kommune


212. Beslutning om reviderede vedtægter for fonden Holbæk i Pinsen

Beslutning om reviderede vedtægter for fonden Holbæk i Pinsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. de reviderede vedtægter for Fonden – Holbæk i Pinsen godkendes.

Beskrivelse af sagen
Fonden - Holbæk I Pinsen arrangerer det årlige SKVULP-event, som er en kulturel folkefest på Holbæk Havn. Fonden har besluttet at justere sine vedtægter. Det fremgår af fondens gældende vedtægter, at Holbæk Kommunes byråd skal godkende vedtægtsændringer.
 
Baggrund for ændring af vedtægterne
Fondes ønske om at ændre vedtægterne skal ses i lyset af fondes forslag om et reduceret kommunal tilskud til SKVULP i de kommende 4 år (2018-2021).
 
Det reducerede tilskud indebærer i sagens natur en ændring af de organisatoriske rammer for SKVULP, derfor er der behov for at justere i fondens vedtægter.
 
Hvad ændres i vedtægterne
Vedhæftet er de nye vedtægter samt en sammenstilling af de gældende vedtægter og de nye.
 
- Ændring af bestyrelsens sammensætning
o Intet krav om bopæl uden for Holbæk kommune
o Fokus på lokalt forankret bestyrelse
o Antallet ændres fra 5 til 5-9 bestyrelsesmedlemmer
 
- Ændring af udpegningsprocedure
o Holbæk Kommune skal ikke længere udpege bestyrelsesmedlemmer
o Bestyrelsen bliver selvsupplerende.
 
- Kunstnerisk / administrativ leder
o Kravet om at der skal ansættes en kunstnerisk / administrativ leder fjernes.
 
- Mindre konsekvensændringer som følge af ovenstående
 
Den videre proces
De ændrede vedtægter træder i kraft, når byrådets godkendelse foreligger.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-10-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Ø stiller ændringsforslag om, at der til bestyrelsen udpeges en repræsentant udpeget af byrådet.
 
Ændringsforslaget blev ikke godkendt.
For stemte 2 (Ø).
 
Imod stemte 26 (A, UP, B, O, I og V).
Indstillingen  blev herefter godkendt.


caseno14-22762_#4332538_v1_sidestillet opstilling af hidtidige og nye vedtægter for fonden - holbæk i pinsen, oktober 2017.pdf
caseno14-22762_#4332526_v1_vedtægter, fonden holbæk i pinsen, oktober 2017.pdf

Bilag

sidestillet opstilling af hidtidige og nye vedtægter for Fonden - Holbæk i Pinsen, oktober 2017
Vedtægter, Fonden - Holbæk i Pinsen, oktober 2017


213. Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018-2021

Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018-2021

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018-2021 godkendes.

Beskrivelse af sagen
SKVULP er en årlig folkefest på Holbæk havn, som arrangeres af Fonden – Holbæk i Pinsen. Byrådet har besluttet at reducere det kommunale tilskud til arrangementet SKVULP i de kommende 4 år (2018-2021). Derfor skal der nu godkendes en samarbejdsaftale, som afspejler det reducerede tilskud.
 
Økonomiske rammer
Byrådet vedtog den 11. oktober 2017 budgettet for 2018, samt overslagsårene. Den økonomiske ramme for tilskud til arrangementet SKVULP er som følger:
 
2018: 1.500.000 kr.
2019: 1.500.000 kr.
2020: 1.300.000 kr.
2021: 1.100.000 kr.
 
Indhold i samarbejdsaftale
Den vedlagte samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Fonden – Holbæk i Pinsen for perioden 2018-2021 indeholder følgende hovedelementer:
 
- Fonden – Holbæk i Pinsen er ansvarlig for at gennemføre en årlig kulturbegivenhed af høj kvalitet – kaldet SKVULP.
- SKVULP skal være for hele Holbæk Kommune, og være forankret på fællesskab og lokalt sammenhold.
- SKVULP skal have en maritim profil og indeholde kunst- og kulturoplevelser af høj kvalitet.
- Fonden – Holbæk i Pinsen forestår arrangementets planlægning og gennemførelse
- Holbæk Kommune betaler et årligt tilskud jf. ovenfor.
- Holbæk Kommune bidrager med administrativ og praktisk assistance i form af en række præciserede opgaver, nævnt i aftalen.
- Parterne skal afholde et årligt dialogmøde.
 
Den videre proces
Efter samarbejdsaftalens godkendelse vil Fonden – Holbæk i Pinsen iværksætte planlægningen af SKVULP 2018.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Samarbejdsaftalen for SKVULP understøtter bl.a. temaet ”Bevægende Byrum” som har indsatsen ”Vi vil bruge kunst og kultur til at styrke byudviklingen og skabe ejerskab og fællesskab i alle kommunens byer”

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-10-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Ø stillede ændringsforslag om, at Skvulp skal have et indhold som vedrører hele kommunen, og at det bør tilstræbes, at man via Skvulp skal fremvise den historiske sammenhæng, der har været mellem lokalområderne og Holbæk Havn.
 
Ændringsforslaget blev ikke godkendt.
For stemte 2 (Ø)
Imod stemte 26 (A, UP, B, O, I og V)
 
Indstillingen blev herefter godkendt.
For stemte 26 (A, UP, Ø, B, O og V).
Imod stemte 2 (I).


caseno17-41286_#4332497_v1_samarbejdsaftale om skvulp, 2018-2021.pdf

Bilag

samarbejdsaftale om SKVULP, 2018-2021


214. Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej

Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. spærringen af Truelsdalvej for motorkøretøjer gøres permanent
 2. Truelsdalvej søges nedklassificeret til privat fællesvej
 3. der gives principiel godkendelse til, at offentlige veje kan nedklassificeres til private fællesveje i tilsvarende situationer som beskrevet nedenfor

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Spærringen af Truelsdalvej for motorkøretøjer ophæves
 2. Truelsdalvej fortsat skal være offentlig vej

Beskrivelse af sagen
Truelsdalvej er en offentlig vej, som er særdeles smal, snoet og bakket. På anmodning fra vejens beboere har Vej og Trafik givet tilladelse til, at vejen spærres for gennemgående motorkørsel. I første omgang blev tilladelsen givet i en prøveperiode, da Vej og Trafik ikke havde mulighed for på forhånd at afklare, om spærringen ville medføre gener for andre end vejens egne beboere.
 
Anmodningen med underskrift fra samtlige beboere er vedlagt som bilag 1.
 
Prøveperioden er udløbet, og Vej og Trafik har modtaget en enkelt henvendelse fra en borger, som ikke bor på Truelsdalvej, men som fortsat ønsker at anvende vejen til gennemkørsel. Som følge af spærringen må borgeren køre en omvej på 1,3 km, men får ikke længere transporttid.
 
Henvendelsen er vedlagt som bilag 2.
 
Som det fremgår af vedlagte oversigtsplot – bilag 3 - kan gennemkørende trafik anvende andre og bedre veje i området.
 
Både Vej og Trafik og Midt- og Vestsjællands Politi har vurderet, at vejen er uegnet til gennemkørende trafik og har derfor givet tilladelse til spærringen. Da samtlige beboere som nævnt står bag ønsket om spærringen, og da en færdselssikkerhedsmæssig og trafikal vurdering peger på at opretholde spærringen, vurderer Vej og Trafik, at spærringen skal gøres permanent.
 
Efter en evaluering har Vej og Trafik sammen med beboerne og politiet vurderet, at spærringen bør flyttes ca 180 m mod nord. Det skyldes, at der er mulighed for at køre uden om afspærring ved den midlertidige placering, hvilket ikke er tilfældet ved den tiltænkte permanente placering, som ligger mellem et mosehul og en indhegning. Den nye placering fremgår af bilag 4.
 
Spærringens tiltænkte permanente placering er aftalt med jordejerne.
 
Den permanente afspærring tænkes udført med to stolper, som kan fjernes med en nøgle. Denne nøgle kan så udleveres til beboere, jordejere, forpagtere m.v., så disse har mulighed for at passere afspærringen.
 
Vej og Trafik har udsendt et høringsbrev til alle grundejere og forpagtere langs vejen. I brevet redegøres for den nye placering og udformning af spærringen. Der er kommet en enkelt tilbagemelding, som vedlægges som bilag 5.
 
Kriteriet om, at trafikken på vejen langt overvejende er til ejendommene på vejen er sammenfaldende med kriteriet for, om en given vej bør være en offentlig vej eller en privat fællesvej.
 
Da det efter etablering af spærringen ikke er muligt at anvende vejen til gennemkørende trafik, er det nærliggende ved samme lejlighed at søge vejen nedklassificeret til privat fællesvej. Dette ud fra en betragtning om, at når kommunens borgere generelt ikke kan køre på vejen, giver det ikke mening at kommunen vedligeholder den.
 
En sådan nedklassificering tager normalt 4-6 år, men kan udføres relativt enkelt gennem en frivillig aftale med vejens beboere, hvis denne aftale indgås på et fuldt oplyst juridisk grundlag. En sådan aftale blev f.eks. indgået i 2013 med Berendsen Textil Service A/S og EUC Nordvestsjælland for en del af Vølundsvej.
 
Vej og Trafik har omtalt nedklassificeringen som en mulighed for beboere og grundejere, men har ikke mødt positive reaktioner. Der er dermed intet, der tyder på, at beboerne og jordejerne på Truelsdalvej vil være indstillet på at indgå en sådan aftale.
 
Muligheden for nedklassificering har ikke været kendt af beboerne, da de henvendte sig om afspærringen, den er opstået ifm. administrationens sagsbehandling.
 
Administrationen anmoder om en principiel tilkendegivelse om, hvorvidt der i denne og tilsvarende situationer skal iværksættes en nedklassificering. Det er ikke hensigten at indlede en generel nedklassificering af offentlige veje, men der opstår nogle gange situationer som denne, hvor spørgsmålet på grund af en udefra kommende henvendelse bliver relevant.
 
Hvis der sker en nedklassificering, skal den fremtidige vedligeholdelse iflg. privatvejsloven forestås af de vejberettigede, dvs. grundejere med ret til at anvende Truelsdalvej som adgang til deres ejendomme, både bygninger og jordstykker. Fordelingen skal ske efter brugen af vejen.
 
En jordejer, der nedlægger sin overkørsel mod Truelsdalvej, vil således ikke få del i de fremtidige udgifter til vedligeholdelsen. Dette kan skyldes, at jordejeren ansøger om eller i forvejen har en overkørsel til en anden vej.
 
Som udgangspunkt er Vej og Trafik positivt indstillet til ansøgninger om overkørsler. Dog skal der altid ske en konkret vurdering, og af hensyn til trafiksikkerheden kan en ansøgning om en markoverkørsel til Roskildevej eller Hjortholmvej ikke forvente en tilladelse. Det skyldes risikoen for færdselsuheld, når et tungt og langsomt landbrugskøretøj skal ud eller ind til en tæt trafikeret landevej, hvor der kan køres 80 km/t.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Da der stadig er borgere, der ønsker at anvende Truelsdalvej som gennemkørselsvej, er der ikke grundlag for at spærre vejen.
 
Spærringen skal derfor fjernes, nu da prøveperioden er udløbet.
 
Når der ikke spærres for gennemgående trafik, er der ingen anledning til at nedklassificere vejen.

Økonomiske konsekvenser
En permanent spærring af Truelsdalvej og en efterfølgende nedklassificering til privat fællesvej vurderes at kunne gennemføres uden merudgifter i forhold til den almindelige vedligeholdelse.
 
Tværtimod vil kommunen fremover spare udgifterne til drift af ca. 1,4 km offentlig vej. Denne udgift er vanskelig at vurdere, men består af to årlige slåninger af rabatter, oprensning af grøfter efter behov samt vedligeholdelse af asfaltlaget.

Høring
Midt- og Vestsjællands Politi har allerede godkendt en permanent spærring af vejen, og nedklassificeringen kræver ikke godkendelse fra andre myndigheder.
 
Hvis en nedklassificering ikke kan gennemføres via en frivillig aftale, skal der ske en høring af vejens beboere som led i den almindelige procedure for nedklassificering.

Lovgrundlag – link
Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., § 15 og §§ 124-129
 
Kommunen kan som vejmyndighed beslutte, at en vej skal nedlægges som offentlig vej, jf. § 15. Hvis vejen skal opretholdes om privat fællesvej, skal nedlæggelsen normalt ske efter en procedure, der tager min. 4 år. Denne procedure kan dog fraviges efter aftale, hvis samtlige berørte grundejere er enige, jf. § 126

Sagshistorik, henvisninger
Sagen har været behandlet på Udvalget for Klima og Miljø den 21. februar 2017, hvor den blev udsat til undersøgelse af, hvordan lodsejerne langs vejen kunne få vejadgang.
 
Sagen har desuden været behandlet på Udvalget for Klima og Miljø den 26. september 2017, hvor den igen blev udsat til undersøgelse af lodsejernes udgifter til vedligeholdelse, hvis vejen bliver nedklassificeret.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-10-2017
Det anbefales, at den alternative indstilling tiltrædes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Den alternative indstilling godkendt.
 
For stemte 26 (A, UP, B, O, I og V).
 
Imod stemte 2 (Ø).


caseno16-17687_#4330225_v1_underskrift fra samtlige beboere.pdf.pdf
caseno16-17687_#4325225_v1_henv fra adv palle andersen.pdf.pdf
caseno16-17687_#4107581_v1_truelsdalvej plot.pdf.pdf
caseno16-17687_#4249823_v1_permanen afspærring af truelsdalvej - plot.pdf.pdf
caseno16-17687_#4332724_v1_bilag 5 - høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Beboernes ansøgning om afspærring
Bilag 2 - Borgenhenvendelse om offentlig gennemkørsel
Bilag 3 - Truelsdalvej oversigtsplot.pdf
Bilag 4 - Permanen afspærring af Truelsdalvej - plot.pdf
Bilag 5 - Høringssvar.pdf


215. Beslutning om gratis cykler og forenkling af færgetakster til og fra Orø

Beslutning om gratis cykler og forenkling af færgetakster til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Orøfærgens takster for personbilstransport, passagerer m.v. til og fra Orø for 2018 ændres som følge af ny bekendtgørelse for området, samt ny fordelingsaftale indgået mellem Holbæk Kommune og Østre Færge A/S.
 2. taksten for cykler fjernes og indtægtstabet på anslået 62 t.kr. opjusteres tilsvarende taksten på personbiler.
 3. der i 2018 bliver indført en administrativ forsøgsordning for alle folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole, der skal reducere hindringer ”for et godt samarbejde mellem afdelingerne eller for relationerne mellem eleverne”.

Beskrivelse af sagen
Folketinget har med virkning fra 15. august 2017 besluttet at yde et årlig til tilskud, der skal anvendes til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. for visse øer. Tilskuddet kan anvendes hele året med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf. Disse to perioder på hver side af sommerferieperioden benævnes af ministeriet som ”skuldersæsoner”.
 
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for øen, samt direktøren for Østre Færge A/S. Resultatet er en skitse til en ny lokalaftale for fordeling af det ministerielle tilskud for pågældende ordning. Dette vil medføre et tilskudsmæssigt løft for den kommunale færgerute. Intentionen er, at man fremadrettet vil opleve samme procentvise takstnedsættelse for begge færgeruter, som besejler Orø, i 2018 og de kommende år. Med kommende år forstås, så længe bekendtgørelsen er i kraft. Denne nedsættelse, anslået til ca. 40%, vil åbne muligheden for en længe ønsket forenkling af billetteringstyperne for den kommunale færge. Nogle rabatformer er allerede udfaset fx rabat til vandrehjemsgæster, som ikke er aktuelt, da vandrehjemmet ophørte driften. For at få andel i det pågældende tilskud, så kan sejladsen ikke gøres gratis, hvorefter mange takster må bibeholdes. Forenklingen vil primært blive, at alle rabatordninger udover månedskort og 20-turskort nedlægges. Dette vil medføres en administrativ forenkling om bord, samt når der skal udfærdiges fakturaer til kontokunder.
 
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021
I den budgetaftale for 2018-2021 som et flertal i byrådet har indgået, er følgende besluttet:
 
”Vi ønsker at fremme turismen og udviklingen af Orø. Derfor gives der gratis adgang for cykler i forbindelse med almindelig persontransport med Orøfærgen.
 
Alle folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole rejser fremover gratis med Orøfærgen. Der skal ikke være hindringer i vejen for et godt samarbejde mellem afdelingerne eller for relationerne mellem eleverne. Taksterne reguleres inden for den samlede ramme til Orøfærgen.”
 
Gratis adgang for cykler
Færgens budget afhænger delvist af billetindtægter, hvoraf der i 2016 var en indtægt på ca. 62 t.kr. fra cykler. For at indfri ønsket og dække indtægtstabet opjusteres taksterne på biler tilsvarende med 62 t.kr. i budget 2018. 
 
Gratis folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole
Det er administrationens vurdering, at det ikke er lovligt for kommunen generelt at tilbyde gratis transport med Orø-færgen til en bestemt kreds af borgere, defineret ud fra, om borgerne er indskrevet på bestemte skoler i Holbæk Kommune, da det vil være usaglig forskelsbehandling.
 
Hvis kommunen ønsker at tilbyde gratis transport til elever og lærere på folkeskoler i Holbæk Kommune, kan det alene gælde for transport i skoletiden. Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være usaglig forskelsbehandling at tilbyde elever og lærere fra folkeskoler i Holbæk Kommune gratis transport med færgen i skoletiden, da skolens aktiviteter, herunder transport med færgen i forbindelse med skolearrangementer, finansieres af kommunen. Der vil derfor alene være tale om en budgetmæssig ompostering, som sparer kommunen administrative ressourcer.
 
Gratis transport for børn og lærere fra folkeskoler i Holbæk Kommune i skoletiden kan have en indvirkning på det statslige færgetilskud vedr. personbefordring, der beregnes efter færgens omsætning. Det kan endvidere have en indvirkning på kommunens udgiftslofter og -rammer, at en udgift, der normalt vil belaste den enkelte skoles budget, flyttes over til et andet sted i kommunen.
 
Modsat indtægtsgrundlaget på cykler baseret på realiseret omsætningstal fra budget 2016, så er det på nuværende tidspunkt usikkert, hvad omsætningen har været for denne passagertype i budget 2016.
Derfor foreslår administrationen, at der indføres en forsøgsordning i 2018, hvor skoleelever og øvrige tilknyttede blot skal tilkendegive deres tilhørsforhold til Holbæk By Skole, hvorefter de kan transporteres med færgen uden beregning i forbindelse med undervisningsformål i skoletiden.
 
Bilag A og B belyser nuværende færgetakster og billetteringsmuligheder og bilag C angiver, hvordan færgetaksterne sammensættes i 2018.  
 
Den videre proces
Regulering af taksterne vil fremadrettet ske i forbindelse med den årlige budgetproces, hvor alle kommunens takster bliver godkendt, samt i overensstemmelse med den kommende lokalaftale med Østre Færge A/S, som tager afsæt i mulighederne beskrevet i den pågældende ministerielle bekendtgørelse.

Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet kan kun anvendes til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø. Hvis ikke beløbet anvendes skal det i yderste konsekvens tilbagebetales til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Størrelsen af tilskuddet gør det muligt at nedsætte taksterne for personbiler, passagerer m.v. i skuldersæsonen med ca. 40%. De samlede økonomiske konsekvenser forventes at blive uændrede, da takstnedsættelserne skulle modsvares af et forhøjet tilskud til den kommunale færge. Dog forventes det, at den kommunale færge vil få flere spontane bil- og personoverførsler, når det erkendes, at der er sket en markant prismæssig nedsættelse af billetpriserne.
 
Administrative udgifter
Beløbet til administrationsomkostninger tages forlods af den samlede pulje inden fordelingen mellem færgeruterne og beløbets størrelse var en del af byrådsbeslutningen d. 13-09-2017. Beløbet er nedsat fra de tidligere forudsatte 100 t.kr. til 20 t.kr., da en større del af tilskuddet nu reelt forventes at kunne anvendes til takstnedsættelse. Den nye aftale om fordeling betyder, at samarbejdet med Østre Færge A/S fremadrettet vil fungere på en sådan måde, at de administrative udgifter kan holdes på et minimum.

Øvrige konsekvenser
Det vil ingen konsekvens få for gods- og erhvervstrafik, da disse billetpriser allerede er nedsat markant med hjemmel i en anden tilskudsordning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. For sommerhusejerne har den kommunale færge i flere år kørt med specielle priser, såfremt man kunne fremvise dokumentation. Denne ordning vil nu ophøre, men sommerhusejerne vil komme til at betale det samme som hidtil, når denne forenkling sættes i værk. Men der ville undgås en del misforståelser og administration om bord, når Sommerhusejerordningen og tilsvarende ordninger ophører.
 
Det samlede tilskud udbetales til Holbæk Kommune, som sørger for udbetaling af tilskuddet til både Orøfærgen og Østre Færge. Tilskuddet til Østre Færge udbetales af Holbæk Kommune på baggrund af skriftlig aftale mellem Holbæk Kommune og Østre Færge.

Høring
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for øen, i form af Færgekontaktudvalget (et udvalg oprindeligt sammensat af Orø Lokalforum), hvilket forudsættes af ministeriets bekendtgørelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-10-2017
Et flertal bestående af O og A anbefaler, at indstillingen tiltrædes.
 
I kan tiltræde punkt 1 og 2, og kan ikke tiltræde punkt 3.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Ad 1. og 2.: Godkendt.
 
Ad 3.: Sendes  tilbage til Udvalget for Klima og Miljø, der skal arbejde videre med en administrativ forsøgsordning i 2018 for folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole, som skal reducere hindringer ”for et godt samarbejde mellem afdelingerne eller for relationerne mellem eleverne”, herunder undersøge, om der kan indføres en ordning, hvorefter man som skoleelev kan tage en legekammerat gratis med færgen fra Holbæk til Orø, hvis man er bosat på Orø, og om legekammeraten kan få udleveret en gratis returbillet, som barnet kan benytte, når det skal retur fra Orø til Holbæk..


caseno17-38479_#4307693_v2_orø bilag a.docx.pdf
caseno17-38479_#4307695_v2_orø bilag b.docx.pdf
caseno17-38479_#4324171_v3_bilag c- korrigeret med gratis cykler.pdf

Bilag

Orø bilag A.docx
Orø bilag B.docx
Bilag C- korrigeret med gratis cykler


216. Beslutning om vedtagelse af takster på de specialiserede områder samt Social Tilsyn Øst

Beslutning om vedtagelse af takster på de specialiserede områder samt Social Tilsyn Øst

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. taksterne for det specialiserede børne- og voksenområde for 2018 godkendes
 2. taksterne for Social Tilsyn Øst for 2018 godkendes
 3. taksterne for beboerbetalinger v. Handicap Voksen og CSU Studiegården godkendes

Beskrivelse af sagen
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2016 skal byrådet fastsætte takster for tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde, og i henhold til bekendtgørelse nr. 1675 af 16. december 2016 takster for objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier og takster for tilsyn med opholdssteder.
 
Efter budgetvedtagelsen for budget 2018 er taksterne nu færdigberegnet, hvorfor taksterne fremlægges til godkendelse.
 
Der foregår dog fortsat beregninger for de takstfinansierede institutioner v. Aktiv hele Livet. Det forventes, at disse takster kan forelægges til politisk godkendelse i starten af december 2017.
 
Den 11. oktober vedtog byrådet at reducere taksterne på det specialiserede børneområde med 2% for 2018. Vedtagelsen betyder, at taksterne for 2017 pris- og lønfremskrives og herefter fratrækkes 2%. Reduktionen af taksterne medfører at de takstfinansierede børnespecial-institutioner skal finde besparelser for ca. 3,0 mio. kr.
 
Såfremt Holbæk Kommune køber pladser hos egne institutioner i samme omfang som i 2017, vil Holbæk Kommune opnå en besparelse på ca. 2,0 mio. kr. Årsagen til, at Holbæk Kommune ikke opnår den fulde besparelse er, at ca. 35% af pladserne i de takstfinansierede institutioner sælges til andre kommuner – primært til kommuner inden for Region Sjælland. Den resterende besparelse på ca. 1,0 mio. kr. kommer derfor andre kommuner til gode.
 
Endvidere vedtog byrådet, at det specialiserede voksenundervisningsområde skal finde reduktioner for 0,4 mio. kr. Denne reduktion er tilrettelagt således, at Holbæk Kommune opnår en besparelse på 0,2 mio. kr., idet ca. 50% af pladserne sælges til andre kommuner.
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1675 af 16. december 2016, skal byrådet godkende taksterne for Socialtilsyn Øst: objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier og takster for tilsyn med opholdssteder.
Socialtilsyn Øst er i 2018 dimensioneret ud fra det forventede antal tilbud og plejefamilier samt ud fra en række antagelser om gennemsnitligt tidsforbrug på tilsynets opgaver. Yderligere detaljer omkring takstgrundlaget for 2018 ses i vedhæftede bilag.
 
 
Bilag

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde d. 11. oktober 2017 - Pkt. 186

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Godkendt.


caseno16-52223_#4343033_v1_takstoversigt 2018 - det specialiserede område.pdf.pdf
caseno16-52223_#4343039_v1_tilsyn øst - tilbud og kommuner takster 2018.pdf.pdf
caseno16-52223_#4343040_v1_ahl oversigt over priser - serviceydelser 2018..pdf
caseno16-52223_#4343043_v1_csu studiegården husleje og kost..pdf

Bilag

Takstoversigt 2018 - Det specialiserede område.pdf
Tilsyn Øst - tilbud og kommuner takster 2018.pdf
AHL Oversigt over priser - serviceydelser 2018.
CSU Studiegården Husleje og kost.


217. Beslutning: Mageskifte af arealer på Slotshaven med SOSU Sjælland og 3C Sjælland A/S parkeringspladser

Beslutning: Mageskifte af arealer på Slotshaven med SOSU Sjælland og 3C Sjælland A/S parkeringspladser

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune, for at give mulighed for at opføre billige boliger i 2018, indgår aftaler med SOSU Sjælland og 3C Sjælland A/S om mageskifte af matr.nr. 10a og del af matr.nr. 1akl Ladegården, Holbæk Jorder, beliggende i Slotshaven med de eksisterende P-pladser på Slotshaven tilhørende SOSU Sjælland og 3C Sjælland A/S.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I forbindelse med at Holbæk Kommune i 2016 fik tilsagn om statslig støtte til grundkapitallån til etablering af 154 små billige almene boliger, blev det på byrådets møde den 12. oktober 2016 besluttet, at der bl.a. skulle arbejdes videre med en placering af billige boliger i Slotshaven.
 
En del af tilskuddet vil blive anvendt til etablering af 100 små billige almene boliger på L. C. Worsøesvej, der resterer dermed mulighed for tilskud til 54 boliger i Slotshaven.
 
Da boligerne primært tænkes udlejet til uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp, vil de kunne rummes i den eksisterende lokalplan, som giver mulighed for etablering af ungdomsboliger.
 
Godkendelse af boliger i Slotshaven vil blive fremsendt til politisk behandling i december 2017, idet der skal gives tilsagn til boligerne inden udgangen af 2017 for, at opnå tilskuddet til det kommunale grundkapitallån.
 
Mageskifte
Ved mageskiftet skal Holbæk Kommune etablere grus parkeringspladser på matr.nr. 10a og del af matr.nr. 1akl Ladegården, Holbæk Jorder. P-pladserne skal svarer til de nuværende grus parkeringspladser tilhørende SOSU Sjælland og 3C Sjælland A/S (tidlige M. Goldschmidt Kollegierne ApS) i Slotshaven, beliggende på matr.nr. 1aqn og del af matr.nr. 1øv Ladegården, Holbæk Jorder.
 
Der mageskiftes parkeringspladser i forholdet 1:1, så der hverken tilføres eller reduceres i det samlede antal parkeringspladser på området.
 
Der bliver tale om to parkeringspladser på to selvstændige matrikler – en til SOSU Sjælland, hvor der anlægges ca. 95 p-pladser og en til 3C Sjælland A/S, hvor der anlægges ca. 60 p-pladser og hvor der tinglyses en vejret til SOSU Sjælland til overkørsel til deres p-plads.
 
Såfremt SOSU skolen nedlægges vil matriklen, hvor parkeringspladsen er anlagt, gå tilbage til Holbæk Kommune, i henhold til tinglyst servitut.
 
Parkeringspladsen til 3C Sjælland A/S forbliver deres ejendom.
 
Ankestyrelsen har den 21. august 2017 godkendt, at der kan ske mageskifte uden udbud med parkeringspladsen til 3C Sjælland A/S. Mageskifte til SOSU Sjælland A/S kan ligeledes foretages uden udbud, da der er tale om en uddannelsesinstitution som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til.
 
På matr.nr. 10a (Slotshaven 9) har der tidligere været placeret en pavillonbygning, som har været anvendt til kontor og legestue for Dagplejen i distrikt vest. Pavillonen er solgt for 100.000 kr. + moms, og blev fjernet fra området i sommeren 2017. 

Økonomiske konsekvenser
Etablering af parkeringspladserne på Slotshaven til erstatning af SOSU Sjællands og 3C Sjællands A/S parkeringspladser forventes at koste ca. 1.700.000 kr. 
 
Derudover vil der være udgifter til landinspektør
 
Alle udgifter afholdes i 2018, da der først skal udarbejdes en lokalplan for den nye parkeringsplads.
 
Omkostningerne til anlæg af parkeringspladser finansieres af anlægsbudgettet for 2018.
 
Der har været en indtægt på 100.000 kr. + moms fra salg af pavillonbygningen på Slotshaven 9.

Øvrige konsekvenser
Lokalplan 2.85 Parkeringsplads ved Slotshaven 9 er under udarbejdelse.
 
Tilsagn til etablering af små billige almene boliger vil blive fremsendt til særskilt behandling af Økonomiudvalget og byrådet. Grundens salgspris samt tilskud fra staten anvendes til finansiering af det kommunale grundkapitallån.
 
Trafikken på Slotshaven
En trafiktælling foretaget i februar 2017 viser, at det er i korte perioder morgen og eftermiddag, der er meget trafik på slotshaven og ved krydset Slotshaven/Lundemarksvej.
 
Administrationen vurderer, at den ekstra trafik som de billige boliger genererer, ikke er problematisk rent fremkommelighedsmæssigt, da kørselsmønsteret fra disse boliger vil være anderledes end trafikken til og fra de store institutioner på Slotshaven. Sideløbende behandlede byrådet i oktober måned en sag om etablering af trafikforanstaltninger, som skal forbedre trafiksikkerheden på Slotshaven, især for de bløde trafikanter, samt en overordnet trafikanalyse for et større område omkring Slotshaven.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets beslutning af 12. oktober 2016. Punkt 222: Beslutning – principper for etablering af billige boliger og forsalg til løsninger på kort og lidt længere sigt
 
Byrådets beslutning af 15. juni 2016. Punkt 167: Godkende at kommunen ansøger om tilskud til grundkapital til små og billige boliger
 
Økonomiudvalgets beslutning af 9. august 2017. Punkt 126: Beslutning om igangsættelse af planer og status for igangværende planer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Godkendt.


caseno17-42073_#4329189_v1_bilag 1 - p-plads slotshaven 9, holbæk..pdf
caseno17-42073_#4329194_v1_bilag 2 - eksisterende p-pladser sosu skolen og 3c sjælland as..pdf

Bilag

Bilag 1 - P-plads Slotshaven 9, Holbæk.
Bilag 2 - Eksisterende P-Pladser SOSU Skolen og 3C Sjælland A/S.


218. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet

Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej godkendes til udsendelse i offentlig høring i minimum 4 uger.
2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen
Udarbejdelsen af lokalplanen er sket på baggrund af et konkret boligprojekt. Ansøgningen til lokalplanen kommer fra Lejerby A/S, der ønsker at bygge lejeboliger på området. Planområdet omfatter et areal på ca. 1 ha og er beliggende i Holbæk Vest på et hjørneareal vest for Valdemar Sejrsvej og nord for Gl. Ringstedvej. I dag anvendes området til dagligvarebutik med tilhørende parkering og et ubebygget areal, der er bevokset med beplantning. Lokalplanen er inddelt med et byggefelt A og et byggefelt B:

Fortætning
Opførelsen af boliger i området er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om
fortætning af den eksisterende by, der skal medvirke til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by. Fortætning giver mulighed for at understøtte den kollektive trafik og forsyningsstrukturerne generelt og dermed opnå et mere bæredygtigt bysamfund.

Lokalplanforslaget holder sig indenfor kommuneplanens rammer
Kommuneplanrammen, der gælder for planområdet, er ved et tidligere projekt (flytning af Netto til Spånnebæk 1) blevet ændret, så boliger i planområdet er blevet muligt. Det skete gennem byrådets vedtagelse af Lokalplan 2.79 samt Kommuneplantillæg nr. 28. Udarbejdelsen af indeværende lokalplan forudsætter derfor ikke nyt kommuneplantillæg.

Minimal skyggepåvirkning for omkringliggende bebyggelse
I forbindelse med miljøscreeningen er forhold til nærområdet blevet undersøgt og vurderet gennem udarbejdelse af skyggediagrammerne. Skyggediagrammerne viser, at der vil være minimal skyggepåvirkning fra opførsel af ny bebyggelse i planområdet for tilstødende bebyggelse, herunder Marievej. Skyggepåvirkning vil primært vedrøre Valdemar Sejrsvej. Skyggediagrammerne er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Bedste orientering for udendørs opholdsarealer er væk fra Valdemar Sejrsvej
I forbindelse med miljøscreeningen er trafikstøj fra Valdemar Sejrsvej blevet vurderet ift. Miljøstyrelsens grænseværdier for trafikstøj i boligområder. Støjberegninger for Valdemar Sejrsvej viser, at altaner ikke bør vendes ud mod Valdemar Sejsvej. Derfor fastsætter lokalplanen, at for boligerne i byggefelt B (hvilket er hovedparten af boligerne) kan kun altaner vendt syd-vest medregnes som udendørs opholdsarealer. Denne orientering vil ligeledes være mest hensigtsmæssig ift. solorientering for boligerne.

Fredskov
Bevoksningen på matr. nr. 13bi Ladegården, Holbæk Jorder er jf. skovloven konstateret som fredskov på baggrund af en besigtigelse af Miljøstyrelsen. En fredskov kan anvendes til rekreative formål. Det vurderes, at skovområdet har potentiale til at kunne udgøre rammen for funktionelle, attraktive, fælles udendørs opholdsarealer for boligområdet.
Det er muligt at opføre visse tiltag såsom trampestier, bålpladser og klatretræer m.m. Fredskov betyder, at arealet skal fastholdes som skov, og der kan ikke placeres boligbebyggelse på skovarealet
. Op til 10% af fredskovsarealet kan fremstå som lysåbent areal. Det vil altid være den gældende skovlov, der er bestemmende for området, og tilstandsændringer i skovområdet skal godkendes af skovlovsmyndigheden.


Økonomiske konsekvenser
Matr. nr. 13bi, Ladegården, Holbæk Jorder er på nuværende tidspunkt kommunal grund. I umiddelbar forlængelse af endelig vedtagelse af lokalplanen vil arealet sælges til med henblik på realisering af lokalplanen. Arealer med fredskovspligt ikke er udbudspligtige, hvorfor salg kan ske direkte.

Høring
Den offentlige høringsperiode er sat til minimum 4 uger
jf. planlovens § 24, stk 5, der bestemmer, at høringsperioden for lokalplaner uden kommuneplantillæg er minimum 4 uger, jf. planlovsændring i juni 2017 (LOV nr. 668/06/2017)

 

Lovgrundlag – link
Planloven
Planlovsændring juni 2017
Skovloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-10-2017
Et flertal bestående af O, I og Ole Hansen (A) tiltræder, at forslaget sendes i høring.
 
Et mindretal bestående af Ole Brockdorff (A) kan ikke tiltræde, at der muliggøres boliger i 4 etager.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Godkendt.
 
For stemte 26 (A (på nær Ole Brockdorff), UP, Leif Juhl (Ø), B, O, I og V).
 
2 (Ole Brockdorff (A) og Karen Thestrup Clausen (Ø)) undlod at stemme.


caseno17-25358_#4323143_v1_forslag til lokalplan 2.84 boliger ved gl. ringstedvej.pdf.pdf
caseno17-25358_#4323148_v1_skyggediagrammer for boliger ved gl. ringstedvej.pdf.pdf
caseno17-25358_#4323151_v1_miljøscreening for lokalplan 2.84.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej.pdf
Skyggediagrammer for boliger ved Gl. Ringstedvej.pdf
Miljøscreening for Lokalplan 2.84.pdf


219. Beslutning om salg af byggerettigheder ved fodboldstadion i Holbæk Sportsby

Beslutning om salg af byggerettigheder ved fodboldstadion i Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der udbydes byggerettigheder i felt A, B og C i forbindelse med Holbæk Sportsby
 2. byggerettighederne sættes til salg for 480 kr. ekskl. moms. pr. kvm.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Administrationen anbefaler, at byggerettighederne i byggefelt A, B, C i Sportsbyen sættes til salg. Salget af byggerettighederne vil muliggøre, at der f.eks. kan arbejdes videre med planerne om at etablere et Sportel, hvor sportsudøvere og lignende kan overnatte. Herudover skal det samtidig muliggøre permanente overnatningsmuligheder til deltagerne i Badminton Europa.
 
Salget af byggerettigheder har indgået på de månedlige temamøder efter sommerferien om sportsbyen i regi af Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab.
 
Byggerettighederne er vist på bilag 1 og består af byggeretter i hhv. felt A, B og C.
I henhold til Lokalplan 2.67 Holbæk Sportsby kan der maksimalt opføres 45.000 kvm på området, hvor hovedbygningen er placeret. Hovedbygningen er på ca. 22.000 kvm mens varmecentralen og de allerede godkendte tribuner ved multihallen udgør ca. 900 kvm. Der er mulighed for, at etablere tribuner på de 3 andre sider af fodboldstadion, hvilket estimeres til at udgøre ca. 4.000 kvm. Der er i henhold til lokalplanen således en restrummelighed i området på ca. 18.000 kvm til aktiviteter såsom udvidelse af sundhedscenter, idræts- og uddannelsesrelaterede erhvervsfunktioner samt kontor- og idrætsfaciliteter. Byggerettighederne udbydes til aktiviteter indenfor lokalplanens rammer.
 
Byggerettighederne i felterne A, B og C udgør ca. 2.515 kvm i grundplan jf. bilag 1.
 
Det anbefales at sætte byggerettighederne til salg for 480 kr. eks. moms pr. byggeretskvadratmeter.
 
Såfremt samtlige byggerettigheder i felt A, B og C sælges i ét plan til den udbudte pris, så vil de indbringe ca. 1,21 mio. kr. ekskl. moms
 
Byggerettighederne sælges i offentligt udbud jf. § 1, stk. 1, i udbudsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser
Der er allerede afholdt byggemodningsomkostninger i forbindelse med jordarbejdet i tilknytning til Sportsbyen. Der er anslåede salgsomkostninger på ca. 50.000 kr. forbundet med salget af byggerettighederne i felt A, B og C.
 
Det samlede regnskab for salg byggerettighederne ser således ud:
 
Indtægter for salg af samtlige byggerettigheder i felt A, B og C i ét plan
1,21 mio. kr.
Salgsomkostninger
50.000 kr.
Provenu ved salg af samtlige byggerettigheder i felt A, B og C i ét plan
1,16 mio. kr.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Godkendt med den ændring, at mægler foretager en revurdering af mæglervurderingen, og der gennemføres en yderligere mæglervurdering, hvorefter byggerettighederne sættes til salg og sælges med den højeste af mæglervurderingerne som udbudspris.
 
For stemte 20 (A, B på nær Solvej Pedersen, Inge Langseth (O), UP og V).
 
Imod stemte 8 (Solvej Pedersen (B), Ø, I og O på nær Inge Langseth).


caseno16-46230_#4321968_v1_byggeretter_fodboldstadion.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1: Byggeretter_fodboldstadion.pdf


220. Beslutning om salg af ejendom og grunde - oktober 2017

Beslutning om salg af ejendom og grunde - oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde

Beskrivelse af sagen
Matr.nr. 1aok Ladegården, Holbæk Jorder – beliggende Torpet 40, Holbæk.
Arealet udgør 6.027 m2 og er beliggende i et boligområde. I henhold til kommuneplan 2.B01 og i lokalplan 2.76 - Boliger ved Torpet, kan arealet sælges som råjord med mulighed for udstykning af 7 parcelhusgrunde eller opførsel af 12-15 tæt lav bebyggelser.
På nabo grundstykket udstykkede og solgte Holbæk Kommune 8 parcelhusgrunde i efteråret 2016. Der er ved at blive opført parcelhuse på grundene, og grundstykket er snart fuldt udbygget

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Godkendt.


caseno16-60160_#4326288_v1_torpet 40, holbæk - giskort.pdf.pdf

Bilag

Torpet 40, Holbæk - Giskort.pdf


221. Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag

Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag

Indstilling
Radikale Venstre indstiller, at:
 1. borgere får mulighed for at fremsætte borgerdrevne forslag til drøftelse i byrådet
 2. administrationen bemyndiges til at indføre en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt
 3. det kræver 710 underskrifter/tilkendegivelser fra borgere at få et forslag drøftet i byrådet
 4. borgerdrevne forslag igangsættes marts 2018 som en 2-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres.

Beskrivelse af sagen
 
Beskrivelse af sagen
Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at give borgerne mulighed for at fremsætte forslag direkte til drøftelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 11. Et borgerdrevet forslag skal derfor formelt stilles af et medlem af byrådet. Da borgmesteren er ansvarlig for den politiske dagsorden, forpligter byrådet borgmesteren til på vegne af borgerne at fremsætte forslagene. Herved opnås desuden en ensartet praksis for, hvordan processen for borgerdrevne forslag håndteres.
 
Byrådet har herefter mulighed for at drøfte borgerdrevne forslag med henblik på stillingtagen til den videre proces, som for eksempel kan være en videresendelse af sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.
 
Kun forslag, der vedrører kommunernes anliggender, kan drøftes, jf. styrelseslovens § 2 og § 11. Byrådet kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger, jf. normalforretningsordenen § 3. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.
 
Administrationen skal afvise forslag med injurierende indhold og forslag med personfølsomme oplysninger, jf. bl.a. straffelovens § 267 og Persondataloven.
 
Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst af administrationen, inden den forelægges udvalget.
 
Indsamling af underskrifter
Underskrifter kan indsamles både i fysisk og digital form. Hvad angår digitale løsninger skal der grundlæggende tages stilling til, hvorvidt man vil vægte sikkerhed eller brugervenlighed højest. Uanset, hvilken løsning der vælges, skal det dog være muligt at undersøge, om den enkelte borger rent faktisk er Holbækborger.
 
Antallet af underskrifter/tilkendegivelser, det kræver at få et forslag drøftet i byrådet, bør hverken være for højt eller for lavt. Vurderingen er, at 710 underskrifter repræsenterer et antal, der både er realistisk og overkommeligt.
 
Forsøgsordning
Det anbefales, at borgerdrevne forslag igangsættes som en 2-årig forsøgsordning, der efterfølgende evalueres. Evalueringen skal bl.a. have fokus på, om ordningen vurderes at fungere tilfredsstillende i den besluttede form, og om ordningen vurderes at have en mærkbar værdi og effekt i relation til det overordnede mål om styrkelse af den offentlige samtale.
 
Økonomiske konsekvenser
Der vil være udgifter forbundet med dels arbejdstimer i forbindelse med organisering og optælling af underskrifterne og dels i forbindelse med IT-udstyr, der skal gøre det muligt at indsamle underskrifterne på en brugervenlig måde.
 
Tidsplan
Borgerdrevne forslag iværksættes marts 2018 som en 2-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres.
 

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017
Sagen henvises til behandling i Økonomiudvalget.
222. Beslutning om salgspriser på ejendomme - oktober 2017 - Lukket punkt
223. Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. Revisionsydelser - Lukket punkt