UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat (2. behandling)

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

11-10-2017 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-10-2017 22:00:00


PUNKTER

184. Godkendelse af dagsorden d. 11. oktober 2017
185. Beslutning - Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi
186. Beslutningssag 2. behandling af budget 2018-2021184. Godkendelse af dagsorden d. 11. oktober 2017

Godkendelse af dagsorden d. 11. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. dagsordenen til mødet den 11. oktober 2017 godkendes

Beslutning i Byrådet den 11-10-2017
Godkendt.
185. Beslutning - Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi

Beslutning - Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. byrådet endeligt vedtager Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi.
  2. byrådet godkender, at administrationen bemyndiges til at sende ansøgning om Rishøjgård som udviklingsområde til Erhvervsstyrelsen inden 15. oktober 2017.

Beskrivelse af sagen
Sagens proces
Byrådet har den 21. juni 2017 truffet beslutning om at udsende Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi i offentlig høring i perioden 28. juni 2017 til 20. september 2017. Efter udløbet af fristen tager byrådet stilling til de fremkomne bemærkninger, og byrådet får derfor nu fremlagt tillæg til plan- og udviklingsstrategi til endelig vedtagelse. Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar, vedlagt som bilag 1. Indholdet i høringssvaret og administrationens bemærkninger hertil er behandlet nærmere under overskriften høring.
 
Tillæg til plan- og udviklingsstrategi
Den nye planlov giver Erhvervsministeren mulighed for at udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, hvor kommunerne får mulighed for at planlægge for byudvikling og give tilladelse til anlæg.
Holbæk Kommune har i forbindelse med revision af kommuneplanen i 2009 og 2013 forsøgt at åbne op for byudvikling af et område i den vestlige del af Holbæk by (Rishøjgård). Staten nedlagde veto mod byudvikling af området med henvisning til kystnærhedszonens regler. Ved den seneste kommuneplan i 2013 fik kommunen mulighed for at medtage den østligste del af Rishøjgårdarealet til boligbebyggelse. Der er efterfølgende udarbejdet lokalplan for en del af arealet og byggeriet er i fuld gang. Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi giver mulighed for at hele Rishøjgårdområdet kan udnyttes til boligformål. Tillægget opsummerer de planlægningsmæssige begrundelser, der er for at udlægge området til byudviklingsområde og fungerer som et mindre tematisk tillæg til den allerede vedtagne Plan- og udviklingsstrategi.
 
Det er kommunens vurdering, at der er stor efterspørgsel på boliger i nærheden af Holbæk By. Dette understøttes af befolkningstallet, som er stigende. Der er således behov for at udlægge mere areal til boligudvikling særligt i nærheden af Holbæk by. I forbindelse med den forestående revision af kommuneplanen i 2017 vil Holbæk Kommune medtage det resterende areal ved Rishøjgård i kommuneplanen.
 
Formelle rammer for ansøgningsprocedure for, at Rishøjgård kan indgå som udviklingsområde
Holbæk kommune skal søge Erhvervsministeren om at få udlagt et udviklingsområde. Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2017. For at kommunen kan ansøge om udviklingsområder er det et krav, at kommunen har udarbejdet en kommuneplanstrategi, hvor der redegøres for udpegning af udviklingsområdet og interesseafvejningen i forbindelse hermed. Holbæk Kommunes kommuneplanstrategi er Plan- og udviklingsstrategien, der blev vedtaget i april 2016. I den indgår udviklingsområdet Rishøjgård ikke, så for at opfylde ansøgningskravet er der udarbejdet et tillæg til Plan- og udviklingsstrategien, som udpeger Rishøjgård som udviklingsområde.
 
En kommuneplanstrategi er byrådets politiske strategi for den fysiske udvikling af kommunen. Byrådet skal indenfor den første halvdel af byrådsperioden vedtage kommuneplanstrategien, jf. planlovens § 23 a, stk. 1, 2. pkt. Efterfølgende udmønter byrådet strategien i en plan: kommuneplanen.
 
Miljøvurdering
Med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, er det Holbæk Kommunes vurdering, at Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi med sit strategiske sigte ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. Holbæk Kommune vurderer derfor, at Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi ikke er omfattet af §8, stk. 1, og at der derfor ikke skal foretages en screening og miljøvurdering af strategien med dertil hørende miljørapport.
 
I overensstemmelse med loven vil Holbæk Kommune gennemføre screeninger af de kommende planer, der folder strategien ud og fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser.

Økonomiske konsekvenser
Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser af sagen.

Høring
Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi har været udsendt i offentlig høring i perioden 28. juni 2017 til 20. september 2017. Efter udløbet af fristen tager byrådet stilling til de fremkomne bemærkninger. Byrådet kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi.
 
Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar.
 
Høringssvarets indhold
Der ønskes en ændring af t - krydset Kalundborgvej-Nykøbingvej i forbindelse med planlægning for boliger i området. Krydset foreslås udformet, så der er bedre mulighed for afvikling af trafikken og med bedre trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Det opleves, at der i krydset er mange farlige situationer.
 
Herudover foreslås det i høringssvaret, at der i planlægningen indarbejdes mulighed for krydsning af jernbanen mhp. adgang til Fjordstien for de nye boligområder. Placeringen af en eventuel passage forslås konkret at være ca. midt mellem Kalundborgvej/Nykøbingvej T-krydset og Tuse Lågevej, overfor hvor Fjordstien slår et skarpt sving mod dæmningen.
 
Hele høringssvaret er vedlagt som bilag 1.
 
Administrationens bemærkninger og anbefaling
Administrationen bemærker, at krydset i forbindelse med udarbejdelse af rapport om Trafiksikkerhed 2016 ikke er blevet udpeget, hverken som uheldsbelastet eller særlig utrygt, og der er derfor ikke planer om ombygninger i krydset på nuværende tidspunkt. Men, trafikområdet har tidligere modtaget henvendelser om, at det kan være svært at afvikle trafikken i krydset i spidsbelastningstimerne, morgen og eftermiddag. Hvis trafikmængderne i krydset stiger voldsomt i forbindelse med boligudbygningen i området, vil administrationen vurdere om der bør ske ombygninger i krydset.
 
Administrationen kan herudover oplyse, at overvejelser om den konkrete vej- og trafikplanlægning vil indgå i forbindelse med den etapevise lokalplanlægning for området. Endvidere kan der eventuelt være basis for at indgå en udbygningsaftale i forbindelse med den videre udvikling. Høringssvaret kan således indgå i disse overvejelser.
 
Tillæg til Plan- og udviklingsstrategien foreslås vedtaget uændret.

Lovgrundlag – link
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Sag nr. 15/24950 - Plan- og udviklingsstrategi
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.
 
Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt med den ændring, at høringsfristen forlænges med 4 uger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 11-10-2017
Godkendt.
 
For stemte 29 (A, UP, C, B, O, I og V).
 
Imod stemte 2 (Ø).


caseno17-15191_#4274354_v1_høringssvar nr. 1.msg
caseno17-15191_#4167744_v2_tillæg til plan- og udviklingsstrategi.docx

Bilag

Høringssvar nr. 1
Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi 2015


186. Beslutningssag 2. behandling af budget 2018-2021

Beslutningssag 2. behandling af budget 2018-2021

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
  1. det besluttes, hvilke af de fremsatte ændringssforslag, der skal indgå i det endelige budget for 2018-2021
 
  1. hvis det besluttes at opkræve dækningsafgift i medfør af ejendomsskattelovens § 23 a, sker opkrævningen i to rater der falder samtidig med opkrævningen af ejendomsskat
 
  1. der gives anlægsbevilling til alle anlæg vedrørende renovering (ejendomme, broer og bygværker), hvis rådighedsbeløb i budget 2018 er under 3 mio.kr.

Beskrivelse af sagen
Byrådet behandlede budgetforslag 2018-2021 første gang den 13. september 2017. Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier har haft mulighed for at fremkomme med ændrings- og underændringsforslag til budgetforslaget.
 
Fristen for ændringsforslag fra partierne var fastsat til den 25. september 2017 kl. 12.00. Der var ved fristens udløb indkommet 2 ændringsforslag, nemlig:
 
Ændringsforslagene er vedlagt som bilag.
 
Til hvert ændringsforslag har administrationen udarbejdet en oversigt over ændringerne, en totaloversigt samt en likviditetsoversigt. Disse dokumenter er også vedlagt som bilag.
 
Fristen for underændringsforslag var fastsat til den 28. september 2017 kl. 12.00. Der var ved fristens udløb ikke modtaget nogen underændringsforslag
 
Valg imellem statsgaranti og selvbudgettering
Ved 1. behandlingen var budgettet baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden da har administrationen udarbejdet et skøn over hvad skat, tilskud og udligning bliver, hvis kommunen vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Notatet, der beskriver fordele og ulemper ved de to metoder og dermed danner baggrund for, at administrationen har anbefalet statsgaranti, er vedlagt sagen som bilag
 
Dækningsafgift
Ændringsforslaget fra flertalsgruppen indeholder forslag om genindførelse af dækningsafgift på ”samme vurderingsbase som 2013”. Det betyder, at der vil blive opkrævet dækningsafgift på erhvervsejendomme, jf. ejendomsskattelovens § 23 a, hvis ændringsforslaget vedtages.
 
Hvis forslaget vedtages, anbefales det, at dækningsafgiften opkræves i to rater, sammen med ejendomsskatteopkrævningerne.
 
Budgetbemærkninger
Efter byrådets vedtagelse af budget 2018-2021 tilretter administrationen budgetbemærkningerne til de ændringer, som byrådet har vedtaget efter fremlæggelsen af bemærkningerne til 1. behandlingen.
 
Bemærkningerne forventes offentliggjort på kommunens hjemmeside primo december 2017.
 
De endelige budgetbemærkninger har, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner, en bevillingsmæssig funktion. Der kan således i bemærkningerne være fastsat forbehold og betingelser for udnyttelsen af en bevilling. Disse bemærkninger er bindende, både for de stående udvalg og for de bevillingsansvarlige kerneområdechefer, på samme måde som beløbene i bevillingsoversigten er bindende.
 
Takstoversigt
I forbindelse med 1. behandlingen blev der på baggrund af budgetoplægget udarbejdet takstoversigt over borgerrettede takster som for eksempel daginstitutionstakster, udstedelse af pas og kørekort, priser på mad i ældreplejen mv.
I det omfang ændringsforslagene giver anledning til reviderede takster indarbejdes dette i den endelige takstoversigt over borgerrettede takster, som offentliggøres på kommunens hjemmeside primo december 2017.
 
Takstoversigten som behandlet ved 1. behandlingen vedlægges som bilag.
 
Foruden de omtalte borgerrelaterede takster udarbejdes der takster for de forskellige tilbud, som kommunen leverer indenfor det specialiserede børne- og voksenområde. Forudsætningerne for fastsættelsen af taksterne på det specialiserede børne- og voksenområde er en integreret del af budgettet for 2018. Mens de faktiske takster godkendes af byrådet senest 15. november inden de lægges på tilbudsportalen.
 
Forsyningsområdets takster (vand, varme og spildevand) legalitetsgodkendes af byrådet inden årets udgang. Affaldstaksterne behandles på linje med de øvrige borgerrettede takster.

Høring
Budgetforslaget har været i høring i perioden 7. – 21. september 2017. Der var høringsfrist den 21. september kl. 16.00.
 
Der er indkommet 51 høringssvar. Høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside Budget 2018 i høring

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2017
Ad 1) Det indstilles, at ændringsforslag fremsat af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre indgår i det endelige budget for 2018- 2021
 
Ad 2) Indstilles godkendt
 
Ad 3) Indstilles godkendt
 
Økonomiudvalget vedtager følgende ændringsforslag, som oversendes til byrådets 2. behandling af budgettet:
 
Følgende anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 bevilliges allerede i 2017:
Økonomiudvalget
Auroravej udgift 4,0 mio. kr.
Energirenovering – pulje 5,0 mio. kr.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Broer og bygværker
Dommerstien – bro nr. 3 6,0 mio. kr.
Dermed reduceres budgettet til anlæg med 15 mio.kr. i 2018.
 
Af de 8 mio. kr. der bevilges til lokale fællesskaber i 2018, afsættes 0,1 mio. kr. til Naturpark Åmosen. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 tages der stilling til finansieringen i 2019.

 

Beslutning i Byrådet den 11-10-2017
Ad 1 : Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
For stemte 29 (A, UP, Ø, C, B, O og V).
 
Imod stemte 2 (I). I ønsker at fremme ændringsforslaget fremlagt som bilag 5-8.
 
Ad 2: Godkendt.
 
For stemte 29 (A, UP, Ø, C, B, O og V).
 
Imod stemte 2 (I). ). I ønsker at fremme ændringsforslaget fremlagt som bilag 5-8.
 
Ad 3: Godkendt.
 
For stemte 29 (A, UP, Ø, C, B, O og V).
 
Imod stemmer 2 (I).
 
Økonomiudvalgets ændringsforslag om at 4 nærmere angivne anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 bevilliges allerede i 2017, således at anlægsbudgettet reduceres med 15 mio. kr. i 2018: Godkendt.
 
For stemte 29 (A, UP, Ø, C, B, O og V).
 
Imod stemmer 2 (I).
 
Økonomiudvalgets ændringsforslag om, at afsættes 0,1 mio. kr. af puljen lokale fællesskaber til Naturpark Åmosen. I 2018: Godkendt.


caseno16-52223_#4316949_v1_ændringsforslag til budget 2018-2021 - flertalsgruppe.pdf
caseno16-52223_#4316647_v4_skematisk opgørelse flertalsgruppens ændringsforslag.pdf.pdf
caseno16-52223_#4316802_v3_totaloversigt flertalsgruppens ændringsforslag.pdf
caseno16-52223_#4316628_v1_likviditetsprognose flertalsgruppens ændringsforslag.pdf
caseno16-52223_#4316951_v1_ændringsforslag til budget 2018-2021 - la.pdf
caseno16-52223_#4316797_v1_skematisk opgørelse la ændringsforslag.pdf
caseno16-52223_#4316943_v2_totaloversigt la ændringsforslag.pdf
caseno16-52223_#4316630_v1_likviditetsprognose las ændringsforslag.pdf
caseno16-52223_#4318094_v2_investeringsoversigt.pdf
caseno16-52223_#4317996_v1_notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.pdf
caseno16-52223_#4294001_v1_takstoversigt budget 2018.pdf
caseno16-52223_#4297971_v3_budgetbemærkninger uju 06.09.17.pdf
caseno16-52223_#4297968_v1_budgetbemærkninger asu 06.09.17.pdf
caseno16-52223_#4297970_v1_budgetbemærkninger ltu 06.09.17.pdf
caseno16-52223_#4294004_v1_budgetbemærkninger kffu.pdf
caseno16-52223_#4294005_v1_budgetbemærkninger kmu.pdf
caseno16-52223_#4294012_v1_budgetbemærkninger øku.pdf

Bilag

Ændringsforslag til budget 2018-2021 - flertalsgruppe
Skematisk opgørelse flertalsgruppens ændringsforslag.pdf
Totaloversigt flertalsgruppens ændringsforslag
Likviditetsprognose flertalsgruppens ændringsforslag
Ændringsforslag til budget 2018-2021 - LA
Skematisk opgørelse LA ændringsforslag
Totaloversigt LA ændringsforslag
Likviditetsprognose LAs ændringsforslag
Investeringsoversigt
Notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering
Takstoversigt budget 2018
Budgetbemærkninger UJU 06.09.17
Budgetbemærkninger ASU 06.09.17
Budgetbemærkninger LTU 06.09.17
Budgetbemærkninger KFFU
Budgetbemærkninger KMU
Budgetbemærkninger ØKU