UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

13-09-2017 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-09-2017 22:00:00


PUNKTER

156. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 13. september 2017
157. Halvårsregnskab 2017
158. Beslutningssag - 1. behandling af budget 2018-2021
159. Afvigelse af gæsteprincippet i Sportsbyen
160. Beslutning om opførelse af fire "skæve" boliger til hjemløse og særligt udsatte borgere
161. Beslutning om foreningers brug af kommunevåben
162. Orientering om muligheder for modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel)
163. Beslutning om forslag til lokalplan 12.06 og kommuneplantillæg nr. 29 om dagligvarebutik i Mørkøv
164. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge
165. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelse i lokalplan 6 i Holbæk Vest
166. Beslutning om etablering af Fjordsti fra Mårsø Til Hørbygård
167. Beslutning om ekspropriation til sti gennem Nr. Vallenderød
168. Beslutning - Bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk
169. Beslutning - Fordeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for personbefordring
170. Beslutning om prioritering af trafikforbedrende tiltag
171. Beslutning om håndtering af akutte og/eller uforudsete situationer i driften
172. Orientering om invitation til tværkommunalt samarbejde omkring ny udligningsreform
173. Beslutning om ændrede rammer for budgettildelingen til dagtilbud (budgetgaranti)
174. Beslutning - Tilsagn til opførelse af 54 almene familieboliger i Vølunden i Holbæk
175. Beslutning om byrådsmedlemmers besøg på institutioner mv.
176. Beslutning om udpegning af vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven
177. Initiativsag fra Morten Bjørn Nielsen, Venstre - beslutning om SFO2 i Kildedamskolen, afdeling Vipperød
178. Beslutning - Salg af Havnevej 1 i Holbæk
179. Beslutning - Salg af ejendom og grunde - august 2017
180. Beslutning - Godkendelse af salgspriser - august 2017 - Lukket punkt
181. Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. daglige pengeforretninger - Lukket punkt
182. Beslutning - Godkendelse af vinderprojekt for Samsøvej 48, Holbæk - Lukket punkt
183. Beslutning - Opsigelse af lejekontrakt samt salg af badmintonhallen - Lukket punkt156. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 13. september 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 13. september 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet den 13. september 2017 godkendes

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Sag 168 udgår. Dagsordenen godkendt med denne ændring.
157. Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:
 
 1. Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 godkendes

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Kommunerne har fra 2011 udarbejdet halvårsregnskaber. I aftalen om kommunernes økonomi for 2018 er Regeringen og KL enige om at afskaffe kravet om et halvårligt regnskab. Ændringen træder i kraft fra 2018, fordi det kræver ændring af styrelseslovens §§45a, 46 og 57. I år er derfor sidste år med krav om kommunale halvårsregnskaber.
 
Byrådet har tidligere på året behandlet budgetrevision 1 og 2 og er ved temamøder blevet orienteret om status for driftsøkonomien – senest ved Budgetcamp. Den tredje budgetrevision i 2017 vil blive behandlet i byrådet den 25. oktober 2017.
 
Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end de øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
 
I de sædvanlige budgetopfølgninger følges op på det forventede årsforbrug set i forhold til det korrigerede budget. I halvårsregnskabet skal der følges op i forhold til det oprindelige budget.
 
Forskellen på det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægsbevillinger og omplaceringer givet i perioden 1. januar til 30. juni 2017.
 
Omplaceringer og tillægsbevillinger vedrører følgende:
 
I sagens bilag findes Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017, hvoraf fremgår regnskabsopgørelse og regnskabsoversigt.
 
Herunder er et resumé af halvårsregnskabet og en sammenligning af forventet årsresultat ved budgetrevision 2 og ved halvårsregnskabet.
 
 
Det forventede resultat
Det forventede regnskabsresultat for 2017 skønnes ved halvårsregnskabet at blive et samlet overskud på 18,2 mio. kr. mod et budgetlagt underskud på 8,4 mio. kr.
 
Den samlede forbedring i forhold til oprindelige budget 2017 skyldes, at der er optaget flere lån end forudsat i det oprindelige budget.
 
Siden budgetrevision 2 er der sket en forværring på 14,3 mio. kr. af det forventede regnskabsresultat. Det er på alle områder, der er forskydninger, dog hovedsageligt et øget forbrug vedrørende drift, som primært vedrører det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet. Det øgede forbrug modsvares delvist af øget finansiering i form af lånoptag siden budgetrevision 2 jf. afsnittet om finansiering.
 
Administrationen arbejder målrettet på at overholde budget 2017, hvilket kræver en reduktion af driften på omkring 180 mio.kr i forhold til regnskab 2016.
 
I tabellen herunder fremgår oprindeligt budget, omplaceringer og tillægsbevillinger, korrigeret budget, forbrug pr. 30. juni 2017 samt forventet regnskab. I de to sidste kolonner i tabellen fremgår forventet regnskab ved budgetrevision 2 samt forskellen på forventet regnskab ved budgetrevision 2 og ved halvårsregnskabet.
 
 
Mio. kr.
Oprin-deligt budget 2017
Ompla-ceringer og tillægs-bevil-linger 300617
Korri-geret budget 300617
Forbrug 300617
For-ventet regn-skab ved Halv-årsregn-skab
For-ventet regn-skab ved BR2
Forskel i for-ventet regn-skab fra BR2 til Halv-årsregn-skab
Indtægter
-4.211,7
15,7
-4.196,1
-2.062,5
-4.193,0
-4.196,1
-3,1
Driftsudgifter
3.959,9
10,4
3.970,4
1.946,6
3.968,6
3.947,1
-21,5
Renter
16,2
-
16,2
12,2
16,2
16,2
-
Resultat af primær drift
-235,6
26,1
-209,5
-103,7
-208,2
-232,7
-24,5
Anlægs-udgifter
134,7
158,0
292,7
75,8
132,2
130,0
-2,2
Forsynings-virksomhed
-
-
-
-
-
-
-
Resultat
-100,9
184,1
83,2
-27,9
-75,9
-102,7
-26,8
Finansiering
109,3
-64,0
45,3
73,8
57,7
70,3
12,5
Regnskabs-resultat
8,4
120,1
128,5
45,8
-18,2
-32,4
-14,3
 
 
I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem sum-beløbet i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen. Dette gælder også i teksten nedenunder, hvor tallene er hentet fra tabellen.
 
Herunder er de enkelte dele af regnskabet beskrevet og afvigelsen mellem forventet regnskab ved budgetrevision 2 og halvårsregnskabet er også beskrevet.
 
 
Indtægter
Der forventes 18,7 mio. kr. færre indtægter end oprindeligt budgetteret.
 
De 7 mio. kr. skyldes en forventning om tilbagebetaling til borgerne af grundskyld på grund af ændrede ejendomsvurderinger. De øvrige 11,8 mio. kr. skyldes nedjustering i forbindelse med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud og statstilskud.
 
Der er oprindeligt budgetteret med en indtægt på 4.211,7 mio. kr. Ved halvårsregnskabet forventes indtægterne for hele 2017 at blive 4.193,0 mio. kr. Det er 3,1 mio. kr. færre end ved budgetrevision 2. Det skyldes at midtvejsreguleringen er lavere end forventet ved budgetrevision 2.
 
Driftsudgifter
Driftsudgifterne forventes at blive 8,7 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Det oprindelige budget er 3.959,9 mio. kr. og det forventede årsforbrug er 3968,6 mio. kr.
 
Det korrigerede budget er 10,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Set i forhold til det korrigerede budget er der derfor et forventet mindreforbrug. Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget er 1,8 mio. kr.
 
Forskellen på det oprindelige budget og det korrigerede budget består af omplaceringer og tillægsbevillinger ved budgetrevision 1 på -13,1 mio. kr., omplaceringer og tillægsbevillinger ved budgetrevision 2 på -4,1 mio. kr. og overførsler mellem årene til 2017 på 27,6 mio. kr.
 
Det forventede merforbrug vedrører fortrinsvist det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet. Det forventede årsforbrug er steget siden budgetrevision 2, hvor forventningen til årets forbrug på drift var 3947,1 mio. kr.
 
I forhold til budgetrevision 2 forventes driftsudgifterne forøget med 21,5 mio. kr. Tages der højde for mindre behov for finansiering af driftsmæssig karakter vedrørende styring af anlægsprojekter (jf. afsnittet om anlæg) udgør nettoudfordringen 16 mio. kr.
 
Koncerndirektionen forventer, at intensivering af allerede iværksatte handlingsplaner sikrer, at der kan overføres samme beløb til 2018, som blev overført til 2017, og at udfordringen i 2017 på driften kan nedbringes, hvilket byrådet blev orienteret om på Budgetcamp 24.-25. august.
 
Renter
Kommunens oprindelige budget på 16,2 mio. kr. til renter forventes at holde.
 
Der er ingen ændring af forventningerne vedrørende renter fra budgetrevision 2 til halvårsregnskabet.
 
Anlæg
Det oprindelige anlægsbudget er 134,7 mio. kr. Det forventede årsforbrug for 2017 forventes at blive 132,2 mio. kr. altså 2,5 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.
 
De færre udgifter skyldes blandt andet, at den forventede udgift til styring af anlægsprojekter, der dækkes af salgsindtægter, bliver lavere end forventet. De færre udgifter modregnes delvist af øgede udgifter til to fuldt ud lånefinansierede anlægsprojekter vedrørende havnerelaterede vedligeholdelsesarbejder og Orøfærgen. Det er også forklaringen på, at det forventede forbrug ved halvårsregnskabet vurderes 2,2 mio. kr. højere end ved budgetrevision 2.
 
Finansiering
Der forventes at blive optaget lån for 51,6 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. De 34 mio. kr. er en restlånoptagelse vedrørende 2016. De 5 mio. kr. vedrører anlægsprojekter med fuld låneadgang, og de 15 mio. kr. vedrører Byggekredit-OPP for Tyssingehave i Tølløse. Derudover forventes optaget 2,4 mio. kr. mindre i lån end forventet i oprindeligt budget vedrørende energirenovering.
 
Afdrag på lån og finansforskydninger forventes uændret i forhold til oprindeligt budget.
 
Årets forventning er, at finansiering belaster den samlede økonomi med 57,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 51,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 109,3 mio. kr.
 
I forhold til budgetrevision 2 forventes der optaget lån for yderligere 12,5 mio. kr., som vedrører energirenovering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Godkendt.


caseno17-31837_#4291782_v1_halvårsregnskab for holbæk kommune 2017.pdf

Bilag

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017


158. Beslutningssag - 1. behandling af budget 2018-2021

Beslutningssag - 1. behandling af budget 2018-2021

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag.

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Økonomiudvalget sender budgetforslag 2018-2021 til byrådets 1. behandling
 2. Økonomiudvalget sender budgetforslaget med tilhørende katalog over budgetreduktioner i høring i perioden 7. september -21. september kl.16.00
 3. byrådet beslutter, at budgetforslag 2018-2021 overgår til 2. behandling

Beskrivelse af sagen
Vedlagte budgetforslag er udarbejdet af direktionen. Det bærende hensyn er at skabe et retvisende budgetgrundlag, som sikrer gode muligheder for budgetoverholdelse i 2018 gennem et realistisk, men også ambitiøst budget.
 
Budgetforslaget indeholder derfor gennemførbare besparelsesforslag baseret på gennemsigtige budgetforudsætninger. Ligeledes indeholder budgetforslaget en pulje til uforudsete udgifter på 20 mio. kr. under Økonomiudvalget til udmøntning i løbet af året, så kommunen har en bufferpulje og udvalgene kan overholde deres budgetter, selvom der skulle opstå økonomiske problemer i løbet af året.
 
Budgetforslaget indeholder endvidere en forudsætning om en effektiviseringsstrategi med virkning fra 2019, hvorefter kommunen skal kunne effektivisere driften, svarende til 1 pct. årligt af serviceudgifterne. Effektiviseringsstrategien skal sikre, at Holbæk Kommune skaber råderum til nye politiske initiativer via omprioriteringer. Derudover skal den sikre, at der er midler til udvikling af organisationen og at byrådets pejlemærker for en sund økonomi og de økonomiske styringsprincipper overholdes.
 
Det fremlagte budgetforslag overholder byrådets pejlemærker for en sund økonomi. Det skal dog bemærkes, at det kommende byråd skal forholde sig til niveauet for kommunens gældsudvikling.
 
På baggrund af drøftelser blandt gruppeformændene er der ansøgt om dispensation til at sætte skatten op med netto 100 mio. kr., jævnfør bilag i sagen. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes at give svar medio september. Det vil indgå i byrådets fortsatte budgetdrøftelser, hvad et eventuelt provenu i givet fald skal bruges til.
 
Budgetforslag 2018-2021 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslaget for 2018 i budget 2017. På indtægtssiden er budgettet tilpasset på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 med tilhørende tilskud og udligning, uændret skatteprocent samt uændret grundskyldspromille.
 
I februar besluttede byrådet de økonomiske rammer for de enkelte udvalg, og hen over foråret har udvalgene udarbejdet deres budgetforslag på driften.
 
Driftsudgifterne er reguleret i forhold til priser og mængder; herunder lovændringer og befolkningsudvikling. Arbejdet med budgetforslaget og de tilhørende rammer har resulteret i et merudgiftsbehov på 89,2 mio.kr., som der er anvist finansiering til ved omprioriteringer via budgetreduktioner. Herudover har udvalgene fundet besparelser på 59,7 mio. kr., svarende til forudsætningerne i Holbæk i Fællesskab.
 
Samlet set er der dermed indarbejdet budgetreduktioner i budgettet på 148,9 mio. kr., hvoraf de 89,2 mio. kr. skal anvendes til finansiering af øgede udgifter.
 
Budgetforslaget for 2018-2021 er som følgende:
 
I mio. kr.
2018
2019
2020
2021
Skatteindtægter, tilskud og udligning
-4.301,0
-4.352,5
-4.445,9
-4.552,0
Driftsudgifter
4.039,1
4.025,2
4.021,0
4.022,7
Renter
21,7
22,0
20,4
20,8
PL fremskrivning
 
91,2
184,5
280,0
Strukturel balance
-240,2
-214,2
-220,0
-228,5
Anlæg
139,1
145,1
145,0
145,0
Lån
-102,0
-25,0
-25,0
-25,0
Afdrag og finansforskydninger
133,1
89,7
66,2
68,1
RESULTAT (- overskud, + underskud)
-70,0
-4,3
-33,8
-40,4
 
Budgetforslaget for 2018-2021 er baseret på følgende forhold:
 
Driftsudgifter
I forbindelse med at KL og regeringen indgik økonomiaftalen for 2018 fastsattes en ramme for, hvor meget kommunerne må bruge til serviceudgifter for året. For budgetåret 2018 er den samlede serviceramme for kommunerne 246,0 mia.kr., hvor det vejledende serviceudgiftsmåltal for Holbæk udgør 2.830,0 mio.kr.
 
Budgetforslaget indeholder serviceudgifter på 2.770,1 mio. kr. i 2018. Serviceudgifter er de udgifter, som bruges til skoler, daginstitutioner, ældrepleje, veje, kultur, handicappede mv.
 
Derudover er der afsat 1.269 mio. kr. som ikke er serviceudgifter. Det er f.eks. kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge og drift af sygehuse.
 
Anlægsudgifter
Budgetforslaget indeholder anlægsudgifter for 139,1 mio. kr. i 2018, mens niveauet ligger på 145 mio.kr. i overslagsårene.
 
Skat
Budgetforslaget forudsætter at byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og uændret skatteprocent og grundskyldspromille:
 
Indkomstskat
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
på 11.600 mio. kr.
Skatteprocent på 25,1
Grundskyld
Grundværdi på 9.342 mio. kr. eksklusiv produktionsjord
Grundskyldspromille på 23,65
 
Kirkeskatteprovenuet er fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirken på 9.446 mio. kr., med en uændret skatteprocent på 0,96.
 
Frem imod 2. behandlingen af budget 2018-2021 vil der ske en nærmere analyse i forhold til, om det er mest fordelagtigt at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, eller om det er mest fordelagtigt at selvbudgettere.
 
Finansiering
I budgetforslag 2018-2021 er der indarbejdet lån på 102 mio.kr. i 2018 og lån på 25 mio. kr. pr. år i årene 2019-2021. Kommunen har den 30. august 2017 modtaget tilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation fra den ordinære lånepulje på 13 mio.kr. og lånedispensation på 84 mio.kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Hertil kommer at kommunen forventer at kunne optage 5 mio. kr. på baggrund af udført energirenovering i kommunens bygninger i 2018.
 
Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet er udtryk for et løbende gennemsnit af de sidste 365 dages likviditet. Den gennemsnitlige likviditet vil, med det foreliggende budgetforslag 2018-2021 og en antagelse om at budget 2017 overholdes, nå et niveau på 100 mio. kr. i juni 2018, og et niveau på 150 mio. kr. i juni 2019. Herefter stiger likviditeten kontinuerligt frem til udgangen af 2021, hvor gennemsnitslikviditeten forventes at være omkring 200 mio.kr.
 
2. behandling af budget 2018-2021
Budgettet behandles for anden gang i byrådet den 11. oktober 2017.
 
Der er frist for politiske ændringsforslag mandag 25. september kl. 12.00, og frist for underændringsforslag torsdag den 28. september 2017 kl. 12.00.

Høring
Budgetforslaget sendes i høring i perioden 7. september til 21. september kl. 16.00.

Lovgrundlag – link
Den kommunale styrelseslov § 38, § 46 og § 57

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Ad 1:   Økonomiudvalget har udarbejdet et budgetforslag 2018-2021, som svarer til direktionens budgetforslag, hvor følgende reduktioner er udtaget:
 
Dagtilbud
Ændring af aldersgrupper for opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud: -1,1 mio. kr.
Afledte besparelser fra arealoptimering: - 0,1 mio. kr.
I alt 1,2 mio. kr.
 
Skoler
Ændring af pædagogers deltagelse i undervisningen på mellemtrinnet: -6,2 mio. kr.
Ny tildelingsmodel til skolerne baseret på tildeling til klasser med gns. 26 elever pr. klasse:  -1,2
Bortfald af lejrskole: - 1,2 mio. kr.
Opsigelse af aftalen med Naturskolen: - 0,3 mio. kr.
Afskaffelse af svømmeundervisning i folkeskolen – kørsel:  - 0,3 mio. kr.
Tværgående: Rammebesparelse indenfor Læring og Trivsel:  -1,3 mio. kr.
I alt 10,5 mio. kr.
 
Ældre og sundhed
Aktivitetsmedarbejdere:  -1,2 mio. kr.
Nedbringe pulje til styrkelse af brugerråd og frivillighed:  - 0,5 mio. kr.
Reduktion af midler til spisevenner og spisefællesskaber samt rehabilitering: - 1,5 mio. kr.
Takster på madservice:  - 0,4 mio. kr.
Øget egenbetaling og brugerbetaling: - 2,1 mio. kr.
Stop for samarbejde med Holbæk Sygehus om overvægtige børn: - 0,4 mio. kr.
Brugerbetaling på tilberedning af mad i hjemmeplejen: -2,0 mio. kr.
I alt 8,1 mio. kr.
 
Uddannelse og Job
Reducere SSP indsatsen med 50 %:  - 0,9 mio. kr.
Fritid og forebyggelse (klubber):  - 2,9 mio. kr.
I alt 3,8 mio. kr.
 
Samlet 23,6 mio. kr.
 
Økonomiudvalgets budgetforslag sendes til byrådet til 1. behandling.
 
Sagens bilag tilrettes Økonomiudvalgets budgetforslag inden oversendelsen.
 
Ad 2:  Økonomiudvalgets budgetforslag, jf. pkt. 1, sendes med det reviderede katalog over budgetreduktioner i høring i perioden 7. til 21. september 2017 kl. 16.00.
 
 
Ad 3:  Økonomiudvalget indstiller, at byrådet efter 1. behandling af Økonomiudvalgets budgetforslag beslutter, at det skal overgå til 2. behandling.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
UP fremsatte følgende ændringsforslag:
 
a. Byrådet beslutter, at det administrative budgetforslag, som lå til grund for Økonomiudvalgets behandling, overgår til byrådets 2. behandling.
b. Byrådet beslutter at annullere administrationens forslag om at flytte 25 mio. kr. fra anlæg til drift.
 
Ad a: Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.
For stemte 9 (UP, Ø, C, B, I). Ø, C, B og UP ønsker at sikre, at der er plads til prioriteringer, således at høringssvar reelt kan påvirke den endelige budgetvedtagelse også i tilfælde af, at et flertal i byrådet ikke vil lade skatten stige.
Imod stemte 19 (A, O, V)
 
Ad b: Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.
For stemte 7 (UP, B, C, Ø).
Imod stemte 21 (A, V, O, I).
 
Byrådet besluttede herefter at oversende Økonomiudvalgets budgetforslag til 2. behandling.


caseno16-52223_#4298006_v1_totaloversigt budget 2018-2021 06.09.17.pdf
caseno16-52223_#4297971_v3_budgetbemærkninger uju 06.09.17.pdf
caseno16-52223_#4297968_v1_budgetbemærkninger asu 06.09.17.pdf
caseno16-52223_#4297970_v1_budgetbemærkninger ltu 06.09.17.pdf
caseno16-52223_#4294005_v1_budgetbemærkninger kmu.pdf
caseno16-52223_#4294004_v1_budgetbemærkninger kffu.pdf
caseno16-52223_#4294012_v1_budgetbemærkninger øku.pdf
caseno16-52223_#4298003_v1_samlet oversigt over budgetreduktioner 060917.pdf
caseno16-52223_#4298008_v1_budgetreduktioner ltu 06.09.17.pdf
caseno16-52223_#4298007_v1_budgetreduktioner asu 06.09.17.pdf
caseno16-52223_#4298002_v1_budgetreduktionsskemaer uju 060917.pdf
caseno16-52223_#4294016_v1_budgerreduktionsskemaer kmu.pdf
caseno16-52223_#4294015_v1_budgetreduktionsskemaer kffu.pdf
caseno16-52223_#4294018_v1_budgetreduktionsskemaer øku.pdf
caseno16-52223_#4294020_v1_investeringsoversigt.pdf
caseno16-52223_#4298004_v2_bevillingsoversigt pr. 060917.pdf
caseno16-52223_#4281571_v1_nøgletal - totalrapport 2017.pdf
caseno16-52223_#4297992_v1_takstoversigt budget 2018 - ny pr. 06-09-2017.pdf
caseno16-52223_#4293921_v1_ansøgning om skatteforhøjelse.pdf
caseno16-52223_#4298005_v1_likviditetsoversigt pr. 06.09.17.pdf

Bilag

Totaloversigt budget 2018-2021 06.09.17
Budgetbemærkninger UJU 06.09.17
Budgetbemærkninger ASU 06.09.17
Budgetbemærkninger LTU 06.09.17
Budgetbemærkninger KMU
Budgetbemærkninger KFFU
Budgetbemærkninger ØKU
Samlet oversigt over budgetreduktioner 060917
Budgetreduktionsskemaer LOT 06.09.17
Budgetreduktionsskemaer ASU 06.09.17
Budgetreduktionsskemaer UJU 06.09.17
Budgerreduktionsskemaer KMU
Budgetreduktionsskemaer KFFU
Budgetreduktionsskemaer ØKU
Investeringsoversigt
Bevillingsoversigt pr. 060917
Nøgletal - Totalrapport 2017
Takstoversigt budget 2018 - ny pr. 06-09-2017
Ansøgning om skatteforhøjelse
Likviditetsoversigt pr. 06.09.17


159. Afvigelse af gæsteprincippet i Sportsbyen

Afvigelse af gæsteprincippet i Sportsbyen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune indgår aftale med SEAS-NVE om fravigelse af gæsteprincippet for transformerstation under tribunen med tilhørende kabler, som skal forsyne Sportsbyen med strøm.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet har den 9. december 2015 i en sag om fravigelse af gæsteprincippet for forsyningsledninger besluttet, at aftaler, der påfører kommunen udgifter eller begrænsninger i anvendelsen af arealer, skal godkendes politisk.
 
Holbæk Kommune har tilkendegivet interesse for at få SEAS-NVE’s transformerstation, som skal forsyne Sportsbyen med strøm, helt ind til tribunen og dermed tæt på hovedbygningen.  SEAS-NVE har tilkendegivet, at såfremt transformerstationen skal placeres under tribunen, som er det mest hensigtsmæssige i forhold til Sportsbyen, vil det være et vilkår, at Holbæk Kommune accepterer en fravigelse af gæsteprincippet.
 
Gæsteprincippet
Gæsteprincippet betyder, at det er ledningsejer, der som ”gæst” skal betale for ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af arealet, hvor ledningen er anbragt.
 
Fravigelse af gæsteprincippet betyder derfor, at det er Holbæk Kommune (grundejer), der skal betale udgifter til omlægning af ledninger og transformerstation, hvis der senere skal ske omlægning grundet arealernes anvendelse ved sportsbyen.
 
Transformerstationens placering og ledninger
SEAS-NVE Net A/S har anbefalet, at for at sikre en optimal forsyningssikkerhed skal Sportsbyen forsynes med sin egen transformer, hvor strømmen kommer fra 2 sider. Dels fra nord via den eksisterende transformer beliggende ved rideskolen (som er forsynet fra Skagerakvej) og dels fra en transformer som bedst placeres under tribunen (som er forsynet fra Omfartsvejen). Der er således tale om et anlæg, der alene skal forsyne Sportsbyen og de aktiviteter, som området er udlagt til jf. Bilag 1 (oversigtskort over ledningsføringen og transformerstationens placering) og Bilag 2 (deklarationen).
 
Deklarationen indeholder et sædvanligt ”beskyttelsesbælte”, hvor rådigheden over arealet er begrænset for at beskytte kabler og transformerstation mod skader.
 
Placeringen er i overensstemmelse med den ledningskorridor, der løber langs den udlagte servicevej langs det vestlige skel ind mod rideskolen. Ledningskorridoren er placeret, så den ikke vil ligge i vejen for eventuelle fremtidige udvidelser. Lige vest for korridoren er skoven udpeget som fredskov, og zonen her vurderes derfor at være egnet grundet den begrænsede rådighed over arealet.
 
Transformerstationen er placeret under tribunen til fodboldstadion. Placeringen her er valgt i et samarbejde mellem Fonden Holbæk Sportsby, Holbæk kommune og SEAS-NVE ud fra følgende hensyn:
Skal der laves ændringer, som berører ledningerne, skal dette godkendes af SEAS NVE, så de har mulighed for at etablere de nødvendige beskyttelsesforhold.  
Ved en fravigelse af gæsteprincippet opnår projektet en optimal forsyningssikkerhed, mindskede etableringsomkostninger samt minimale efterfølgende driftsomkostninger.
 
Alternativ placering
SEAS NVE er som udgangspunkt forpligtet til at levere strøm til matrikelgrænsen. Hvis gæsteprincippet fastholdes, forventes det, at SEAS NVE vælger en placering langs adgangsvejen (Sports Allé) således at transformerstationen på sigt også vil kunne servicere andre slutbrugere end brugerne i Sportsbyen. SEAS NVE trækker en 10K volts ledning til transformerstationen, og herfra skal der trækkes en række lavspændingsledninger ind til hovedbygningens el-tavle. Udgifterne til etablering, drift, vedligehold og evt. udskiftning af disse lavspændingsledninger påhviler ikke SEAS NVE, mens udgifterne til eventuel fremtidig flytning af transformerstationen påhviler SEAS NVE, i det transformerstationen vil ligge som ”gæst” på offentlig areal. 

Økonomiske konsekvenser
 
Det er ikke forbundet med en udgift på nuværende tidspunkt, hvis det aftales at fravige gæsteprincippet. Imidlertid kan det indebære en fremtidig udgift til ledningsomlægning og/eller flytning af transformerstation ved ændret disponering af sportsbyen arealer. En servitut med fravigelse af gæsteprincippet kan endvidere være en værdiforringelse for ejendommen i tilfælde af et ønsket salg, hvilket dog også afhænger af ledningernes placeringer i forhold til fremtidige planer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Godkendt.


caseno16-46230_#4287019_v1_kortbilag strømkabel og transformerstation.pdf.pdf
caseno15-27421_#4288279_v1_seas-nve deklaration jordkabel og transformerstation 24.08.17.pdf - seas-nve deklaration jordkabel o.pdf

Bilag

Kortbilag Strømkabel og transformerstation.pdf
SEAS-NVE Deklaration jordkabel og transformerstation 24.08.17.pdf - SEAS-NVE Deklaration jordkabel og transformerstation 24.08.17.pdf


160. Beslutning om opførelse af fire "skæve" boliger til hjemløse og særligt udsatte borgere

Beslutning om opførelse af fire "skæve" boliger til hjemløse og særligt udsatte borgere

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. der etableres fire skæve boliger til hjemløse og særligt udsatte borgere, såfremt kommunen modtager det ansøgte tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 2. den kommunale grund Roskildevej 12 bliver stillet til rådighed for boligerne

Beskrivelse af sagen
For at indfri de økonomiske forventninger til handleplanen på det specialiserede voksenområde om budget 2017-2020 er der behov for at opføre ”skæve” boliger. Byrådet har den 12. oktober 2016 godkendt, at Lejerbo kan opføre et antal ”skæve” boliger på L.C. Worsøesvej. Men disse boliger færdiggøres formentlig først i 2019-2020. Dels fordi der først skal laves ny lokalplan for området. Dels fordi Lejerbo vil rationalisere processen og opføre de ”skæve” boliger samtidig med, at de opfører billige boliger på L.C. Worsøesvej i 2019-2020.
 
Grundarealet i passende afstand fra andre boliger, så beboere ikke forventes at skabe gener for andre borgere i området.
 
For at opfylde et akut behov ”skæve” boliger anbefaler administrationen derfor, at Holbæk Kommune hurtigst muligt etablerer fire skæve boliger på Roskildevej 12. På denne grund giver den gældende kommuneplanramme adgang til opførelsen af denne type boliger uden tilvejebringelse af ny lokalplan. Og endelig er de nærmeste naboer to kommunale botilbud. Det giver kommunen nogle muligheder for at samtænke den sociale støtte til de forskellig tilbud, herunder mulighed for at gøre brug af nattevagt ved akutte behov i de skæve boliger.
 
Formålet er at kunne forebygge hjemløshed samt at tilbyde relevante boliger til en udsat borgergruppe med store sociale problemer.
 
Målgruppen er hjemløse og særligt udsatte voksne borgere i Holbæk Kommune, som har psykiske lidelser og ofte også med et misbrug (dog ikke aktivt stofmisbrug). Der er tale om borgere, der har en anderledes adfærd og norm for at bo, og som typisk er blevet sat ud af tidligere boliger eller som bor i dyrere tilbud, men som ikke har gavn af det nuværende tilbud.
 
Der ansættes en social vicevært, som overordnet får til opgave at hjælpe de enkelte beboere med at fastholde sin bolig og opretholde et godt naboskab til de øvrige beboere og omkringliggende tilbud
 
Et permanent boligtilbud rettet mod målgruppen forventes at give beboerne en mere stabil tilværelse med et reduceret misbrug, bedre sundhedstilstand, færre konflikter og generelt højere livskvalitet. Der er positive erfaringer med skæve boliger i mange andre af landets kommuner, eksempelvis Slagelse og Randers kommuner.
 
Aktuelt har administrationen kendskab til fem borgere i målgruppen for disse boliger. Udgifter til sociale indsatser for disse borgere er aktuelt knap 200.000 kr. pr. borger pr. år. Udgifterne for disse fem borgere forventes at stige, formodentlig til gennemsnitligt ca. 700.000 kr. pr. borger pr. år, hvis der ikke findes nye løsninger på borgernes uholdbare boligsituation.
 
Med opførelsen af de fire ”skæve” boliger forventes de gennemsnitlige sociale udgifter pr. borger at udgøre ca. 160.000 kr. pr. år til social vicevært. Evt. mindre idet kommunen vil søge tilskud til aflønning at den sociale vicevært.


Økonomiske konsekvenser
”Skæve” boliger etableres på vilkår meget lig almene boliger. Holbæk Kommune skal imidlertid ikke yde grundkapitallån til opførelsen.
 
I stedet yder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilskud til at etablere ”skæve” boliger med op til 400.000 kr. pr. bolig. Størrelsen på tilskuddet afhænger bl.a. af boligens størrelse og indretning.
 
Etableringsomkostninger - overslag
Udgifter til etablering af 4 boliger (pavilloner) a hver 40 m2 med selvstændigt køkken, toilet og bad (inkl. udgifter til etablering af kloak, vand, el, administrationsbidrag, udvikling mv. jf. udarbejdet overslag)
2.224.000 kr.
 
Forventet tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
-1.600.000 kr.
Netto anskaffelsessum, som finansieres ved hjælp af realkreditlån optaget i KommuneKredit (dette påvirker ikke Holbæk Kommunes låneramme).
624.000 kr.
 
Netto anskaffelsessummen lånefinansieres efter realkreditlovens almindelige regler og påvirker ikke Holbæk Kommunes låneramme.
Driftsudgifter
Huslejen per bolig bør ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ligge på ca. 2.500 kr. pr. måned ekskl. forbrug. Dette vil give en samlet årlig huslejeindtægt på ca. 120.000 kr. for de fire ”skæve” boliger. Beløbet forventes at dække udgifter til termin samt løbende drift og vedligehold af bygningerne, jf. erfaringerne fra tilsvarende bebyggelser i andre kommuner. (I forbindelse med projekteringen udfærdiges mere detaljerede drifts- og vedligeholdelses-planer. Disse planer vil ligeledes resultere i et endeligt huslejeniveau for boligerne.)
Personaleudgifter til social vicevært mv. beløber sig til i alt 640.000 kr. om året. Holbæk Kommune vil i forbindelse med byggeriets afslutning søge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om midler til aflønning af den sociale vicevært. De resterende personaleudgifter til social vicevært finansieres af budgettet til sociale indsatser på det specialiserede voksenområde.
 
Social vicevært – lønudgifter, inkl. aften/nat samt overhead
550.000 kr.
Supervision – administration – uddannelse mv.
50.000 kr.
Ledelse/overhead
40.000 kr.
I alt
640.000 kr.
 

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)  


Sagshistorik, henvisninger
 
Byrådet den 12. oktober 2016, pkt. 223: Beslutning om placering af små billige boliger samt skæve boliger

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-08-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt med den ændring, at det skal undersøges, om udgifter til både etableringsomkostninger og en social vicevært kan reduceres, og Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg” bemyndiges til at godkende det endelige forslag.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Hovedindstillingen godkendt.
161. Beslutning om foreningers brug af kommunevåben

Beslutning om foreningers brug af kommunevåben

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. Vedlagte administrationsgrundlag for foreningers brug af kommunevåben bliver godkendt.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra en idrætsforening, som ønsker at bruge kommunevåbnet fra gl. Svinninge kommune i foreningens nye logo.
 
På den baggrund er der brug for en principiel politisk beslutning om, hvorvidt foreninger må anvende kommunevåben som foreningslogo og i givet fald indenfor hvilke rammer.
 
Hvilke kommunevåben er der tale om?
Holbæk Kommune råder over ét gældende kommunevåben. Derudover har Holbæk kommune også råderetten over kommunevåbnene for de tidligere kommuner i Svinninge, Jernløse, Tølløse og Tornved - de såkaldte historiske kommunevåben, som kan ses i vedlagte bilag.
 
Kommunevåben – både det gældende og de historiske er beskyttede varemærker, som kun må kun anvendes af Holbæk kommune og dennes institutioner.  Andre – fx foreninger – må ikke anvende kommunevåbenet med mindre, Holbæk kommune har givet særlig tilladelse hertil.
 
Overvejelser ved principiel beslutning om at give adgang til at bruge kommunevåben
 
Kriterier for foreningers brug af kommunevåben
Såfremt der skal gives foreninger mulighed for at få særlig tilladelse til at anvende både gældende og historiske kommunelogoer er det relevant at fastsætte generelle kriterier, så der sikres en ensartet sagsbehandling af fremtidige ansøgninger. Vedlagte udkast til et administrationsgrundlag indeholder følgende kriterier:
 
 
Kompetencen til at behandle ansøgninger om tilladelse til brug af kommunevåben foreslås delegeret til Kultur og Fritidssekretariatet.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-08-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Godkendt.


caseno17-34234_#4284758_v2_illustration af historiske kommunevåben.pdf
caseno17-34234_#4284917_v2_administrationsgrundlag for foreningers brug af kommunevåben.pdf

Bilag

illustration af historiske kommunevåben
administrationsgrundlag for foreningers brug af kommunevåben


162. Orientering om muligheder for modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel)

Orientering om muligheder for modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel)

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 1. orienteringen om mulighederne for etablering af modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel) tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at indføre såkaldte ”sommermoduler”, hvor forældrene betaler separat for pasningstilbuddet i dagtilbud og SFO i juli måned. Besparelsen herfra udgjorde i alt 2,9 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. på dagtilbud og 0,4 mio. kr. på SFO.
 
Efterfølgende (januar 2017) meddelte Børne- og Socialministeriet Holbæk Kommune, at ministeriet ikke finder, at der er lovhjemmel for etablering af sommermoduler med særskilt takst.
 
På den baggrund blev det vedtaget, at beslutningen om at etablere alternativ pasning i form af sommermoduler bortfaldt og byrådet godkendte den 8. februar 2017 en alternativ finansiering af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO). Byrådet vedtog desuden, at der fortsat skulle arbejdes videre med at undersøge, hvorvidt der kan findes alternativ finansiering på de 2,9 mio. kr. (helt eller delvist) via en fravalgsmodel.
 
Administrationen har på den baggrund arbejdet med en model, der er baseret på:
 
Det kan f.eks. være i form at et 48 ugers modul og hvor de 4 uger, der ikke er købt pasning til, skal placeres som hele uger indenfor en nærmere defineret periode (f.eks. 16. juni til 15. august).
 
Modellen er baseret på dagtilbudsvejledningens beskrivelse af, at en kommune kan vælge at tilbyde modulordninger, som giver forældre mulighed for, at deres børn kan benytte et dagtilbud i andre pasningsmoduler end en fuldtidsplads med en betaling i forhold til den tid, familien kan disponere over pladsen, eller i forhold til konkret brug af pladsen. (Dagtilbudsvejledningen kap. 10, afsnit 191)
 
Forslaget til model har været fremsendt til vurdering i Børne- og Socialministeriet med henblik på om modellen opfylder dagtilbudslovens bestemmelser.
 
Der er den 1. maj 2017 modtaget svar fra ministeriet, hvor det fremgår, at der er Børne- og Socialministeriets vurdering, at modulordninger skal organiseres så modulerne placeres inden for dagtilbuddenes ugentlige åbningstid. Det er med andre ord ikke indenfor dagtilbudslovens rammer muligt, at etablere en model, hvor forældre på årsbasis kan fravælge en eller flere ugers pasning.

Økonomiske konsekvenser
 
Ministeriets vurdering betyder, at der ikke indenfor dagtilbudslovens rammer kan findes alternativ finansiering af budgetreduktionen på de 2,9 mio. kr. via en ”fravalgsmodel”.
 
Budgetreduktion på de 2,9 mio. kr. er jf. Byrådets beslutning den 8. februar 2017 gennemført således indenfor dagtilbudsområdet i 2017:
 
Fokuserede indsatser i dagtilbud
1,5
Disponeret til brugerundersøgelse
0,1
Midler til styrket læring og trivsel
0,9
I alt
2,5
 
Fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder.
 
Besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) er gennemført som en rammebesparelse på SFO.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
Fraværende: Rolf Rasmussen, Steen Klink Pedersen, Maria Friis Keyani
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Sagen sendes tilbage til Udvalget for Læring og Trivsel for fornyet drøftelse.

Supplerende sagsfremstilling
 
Økonomiudvalget behandlede den 7. juni 2017 orienteringen om muligheder for modulordninger på ugebasis. Økonomiudvalget besluttede, at sende sagen tilbage til Udvalget for Læring og Trivsel for Børn og Unge med henblik på en fornyet drøftelse
 
Baggrunden for Økonomiudvalgets beslutning var, at man ønsker at få belyst mulighederne for, at indføre modulordninger på SFO området (skolefritidsordningerne).
 
I modsætning til dagtilbudsområdet er SFO området (som drives under Folkeskoleloven) ikke i samme grad reguleret af lovgivning og kommunerne har ikke den samme forsyningsforpligtigelse for børn i skolealderen som for børn i alderen indtil skolestart. Det betyder, at kommunerne har en større frihedsgrad, hvad angår organiseringen af og betalingen for SFO tilbuddet.
 
I dag er Holbæk Kommunens SFO tilbud omfattet af de samme rammer for lukkedage som dagtilbudsområdet. Dvs. der holdes lukket på hovedparten af SFO afdelingerne i gennemsnitligt 19 hverdage om året. Heraf to uger i skolernes sommerferie. På lukkedagene tilbydes der i lighed med dagtilbudsområdet alternativ pasning på en eller flere matrikler indenfor skoledistriktet. Det er skolebestyrelsen, der i samarbejde med dagtilbudsområdet fastlægger principperne for, hvordan det alternative pasningstilbud skal tilrettelægges.
      
Udgiften til den alternative pasning indgår i betalingen til SFO og udgør et meget begrænset beløb af den samlede udgift til SFO.
 
Forældrebetalingen til SFO er fra 2017 fordelt over 11 måneder, hvor juli måned er betalingsfri. Det betyder, at betalingen for juli måned er indregnet i forældrebetalingen for de øvrige 11 måneder.
 
Det er byrådet, der fastsætter betalingen for SFO og ud fra en lovgivningsmæssig betragtning er der – i modsætning til dagtilbudsområdet - principielt ikke noget der hindrer, at der etableres et takstsystem, hvor der eksempelvis betales særskilt for brug af SFO i ferieperioderne.
 
Indførelsen af takstsystem i form af særskilt betaling for f.eks. feriemoduler vil betyde, at den samlede indtægt fra forældrebetaling på SFO reduceres. For de to uger i sommerperioden, hvor der i forvejen er lukkeuger, vil indtægtstabet ikke kunne modsvares af en reduceret driftsudgift, da driftsudgiften i de to lukkeuger i forvejen er reduceret til et absolut minimum. Det forventede indtægtstab fra de to lukkeuger udgør i størrelsesorden 1 mio. kr. 
 
Det må desuden forventes, at antallet af børn der, der i øvrigt holder fri i ferieperioderne, vil stige, hvis der opkræves særskilt betaling for disse perioder. For at opveje indtægtstabet er det en forudsætning, at udgiften til SFO driften i ferieperioderne kan reduceres til et minimum. Det kan primært ske ved, at det kun er et meget begrænset antal afdelinger, der holdes åbent i ferieperioderne i lighed med tilbuddet på de nuværende lukkedage.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-08-2017
 
Mulighederne for modulordninger i SFO blev drøftet og orienteringen blev taget til efterretning.
 
Rolf Rasmussen deltog ikke under punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Orienteringen taget til efterretning.


caseno17-15882_#4196650_v2_svar på henvendelse om modulordninger.pdf

Bilag

Svar på henvendelse om modulordninger


163. Beslutning om forslag til lokalplan 12.06 og kommuneplantillæg nr. 29 om dagligvarebutik i Mørkøv

Beslutning om forslag til lokalplan 12.06 og kommuneplantillæg nr. 29 om dagligvarebutik i Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan nr. 12.06 for udviklingsprojektet ”Netto i Mørkøv” godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Planforslagene der skal muliggøre etablering af en ny dagligvarebutik på 1000 m2 tæt på Skovvejen i Mørkøv har før været i offentlig høring. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse hermed nedlagt et veto mod planforslagene (se bilag). Erhvervsstyrelsen anfører, at en udvidelse af bymidten i Mørkøv, for at muliggøre en dagligvarebutik i den sydlige del - tæt på Skovvejen, var i strid med de statslige interesser. Vetoet betød, at planerne ikke kunne vedtages.
 
Erhvervsstyrelsen anviser i høringssvaret et løsningsforslag og anbefaler, at Mørkøv ændrer status fra bymidte til lokalcenter. Konsekvensen af denne ændring er, at der fremover ikke kan planlægges for detailhandelsbutikker større end 1000 m2, og at der i alt ikke kan være mere end 3000 m2 detailhandelsbutikker i Mørkøv. Til gengæld kan detailhandelsbutikkerne placeres mere frit end i dag, hvor de skal placeres indenfor område udlagt til bymidte. Den nuværende kommuneplan giver mulighed for i alt 4.262 m2 detailhandelsbutik i Mørkøv, men rammen udnyttes ikke. De nuværende detailhandelsbutikker i Mørkøv bymidte og den ny dagligvarebutik kan således være indenfor et lokalcenter.
 
Lokalplanforslag nr. 12.06
 
Forslaget til lokalplanen er ikke ændret, da det kun er kommuneplantillægget der skal ændres.
Lokalplanen vil efter endelig vedtagelse muliggøre etablering af dagligvarebutik i området. Forslaget til lokalplanen fastsætter bestemmelser for bl.a. placering af byggeri, parkeringspladser, beplantning og vejadgang.
 
Lokalplanområdet omfatter et areal på omkring 4500 kvm og er beliggende i byzone. Området anvendes i dag til boligformål. Planområdet grænser op til ”Mørkøvs hovedgade” Ringstedvej mod vest. På den anden side af hovedgaden ligger et boligområde. Planområdet grænser mod syd op til motortrafikvejen "Skovvejen", og mod øst til det rekreative område Rævebjerg.
 
Lokalplanområdet udlægges til centerformål med mulighed for etablering af dagligvarebutik. Forslaget til lokalplanen giver mulighed for, at butikken kan opføres med et butiksareal på op til 1000 kvm. Herudover kan der opføres op til 200 kvm bruttoetageareal til personale og lagerfaciliteter.
 
Lokalplanen vil sikre:
 • Etablering af dagligvarebutik
 • Vejadgang til dagligvarebutik fra Ringstedvej
 • Plads til etablering af eventuel cykelsti (ifm. en vejudvidelse)
 • Grøn afskærmning til det tilstødende rekreative areal
 
Kommuneplantillæg nr. 29
 
Det er ikke muligt at finde egnede lokaliteter indenfor nuværende bymidteafgrænsning. Derfor skal der laves et kommuneplantillæg der udlægger en detailhandelsramme (12.DLC01). Denne ramme, vil indeholde fire centerområder, hvor 12.C04 er den nye centerramme til den nærværende lokalplan.
En konsekvens af dette er at eksisterende bymidteafgrænsning aflyses. Det vil sige den eksisterende ramme 12.DBM01 aflyses. Det indebærer at rammen for det maksimale bruttoareal ændres fra 4262 kvm til 3000 kvm. Det vil medføre en begrænsning af byens udviklingsmuligheder indenfor detailhandel.
Formålet med tillægget til kommuneplanen er at udlægge Mørkøv som et lokalcenter samt etablere en ny kommuneplanramme til centerområde, således at der kan etableres
dagligvarebutik på den ønskede lokation.
 

Økonomiske konsekvenser
Realiseringen af forslaget indebærer et mageskifte imellem Holbæk Kommune og Dansk Supermarked Ejendomme. Aftalen indebærer at Holbæk Kommune skal afstå 1.068 m2 og tilkøbe 1.004 m2. Dansk Supermarked Ejendomme skal netto tilkøbe 64 m2 landbrugsjord af Holbæk Kommune. Den endelige aftale og pris fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget.

Øvrige konsekvenser
Realisering af projektet vil ikke medføre væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold i området.

Høring
Ved tiltrædelse af indstillingen sendes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger. Efter høringsperiodens udløb behandles evt. indkomne høringssvar, der forelægges ved politisk behandling.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Godkendt.


caseno16-20709_#4271189_v1_miljøscreening til dagsordenpunkt 17.pdf.pdf
caseno16-20709_#4271184_v1_lp12.06kp29 - dagspunkt.pdf.pdf
caseno16-20709_#4271172_v1_lp12.06 - dagspunkt.pdf.pdf
caseno16-20709_#4271234_v1_indsigelse mod kp-tillæg 29 og lp 12.06 - § 29 (002).pdf.pdf

Bilag

Miljøscreening til dagsordenpunkt 17.pdf
LP12.06KP29 - dagspunkt.pdf
LP12.06 - dagspunkt.pdf
Indsigelse mod kp-tillæg 29 og lp 12.06 - § 29 (002).pdf


164. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge

Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke gennemføres en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Formålet med udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg er at muliggøre en udvidelse af en erhvervsvirksomhed i Svinninge, og dermed skabe nye arbejdspladser og vækst i byen. De rammer og bestemmelser som planlægningen fastsætter, skal således sikre muligheden for at realisere et konkret projekt.
Derudover er det planlægningens formål, at sikre hensyn til omgivelserne, herunder at gældende vejledende grænseværdier for støv, støj o. lign. skal overholdes, samt visuel tilpasning til omgivelserne, bl.a. ved bestemmelser om, at der etableres beplantningsbælte omkring det nye erhvervsområde.
 
Planområdet er beliggende i den nordvestlige del af Svinninge. En mindre del af arealet er omfattet af eksisterende Lokalplan BE103.1, der udlægger arealet til blandet bolig- og erhvervsområde. Mod sydøst ligger eksisterende offentligt område med skole, institution og boldbaner, og umiddelbart øst og nordøst for området ligger areal, der anvendes til landbrugsformål, men inddrages til erhvervsformål med nærværende planlægning.
 
Det nye erhvervsområde gives mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-6, i sammenhæng med den største erhvervsejendom inden for det eksisterende erhvervsområde, der anvendes til produktion af elementer til bygningsindustrien.

Da delarealet mod øst er omfattet af eksisterende kommuneplanramme til offentlige formål, og delareal mod nord ikke er omfattet af eksisterende kommuneplanramme, forudsættes udarbejdet nyt kommuneplantillæg, der muliggør en ændring til erhvervsformål.
 
I fordebatten indkom bemærkninger, der i det væsentligste indeholdt bekymringer om, hvorvidt den udvidede erhvervsaktivitet kan indpasses uden væsentlige genevirkninger for omgivelserne, herunder i særdeleshed, støj, støv og afledte trafikale gener, samt modstand mod tab af udsigt til eksisterende marker og skovbryn. I et af de 2 fremsendte høringssvar tilkendegives, at projektet vurderes at indebære værdiforringelse af eksisterende ejendomme, og at planerne bør skrinlægges eller alternativt at to omhandlede ejendomme bør overtages af udvikler. Derudover blev fremsendt forslag om, at forbedre den eksisterende stiforbindelse mellem området og skolen, der går mellem boldbanerne, bl.a. ved udførelse af belysning, vintersaltning m.v.
Der er i sammenhæng med planforslagene udarbejdet miljøvurdering, støjrapport og trafikvurdering, der alle peger på, at gældende grænseværdier for støj m.v. kan overholdes. Derudover er der med planforslagene fastsat bestemmelse om, at erhvervsområde skal afskærmes visuelt med grøn beplantning.
Indkomne høringssvar i fordebatten og administrativ vurdering er vedlagt sagen som bilag.

Høring
Planforslagene sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, og der afholdes borgermøde i den offentlige høringsperiode. Indkomne høringssvar forelægges ved endelig vedtagelse af planforslagene.

Der blev endvidere afholdt idémøde i Svinninge den 22. juni 2017, hvor planproces og projektønsker blev præsenteret. Der fremkom 2 høringssvar under fordebatten, der er vedlagt som bilag til sagen.Lovgrundlag – link
Planloven – Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Godkendt.


caseno17-22430_#4280847_v1_skema med indkomne bemærkninger i forfasen 14.8.pdf.pdf
caseno17-22430_#4287350_v1_forslag til kp_tillæg nr. 44 og lokalplan 10.10_erhvervsområde_nordgårde_svinninge_rev.pdf.pdf

Bilag

Skema med indkomne bemærkninger i forfasen 14.8.pdf
Forslag til KP_tillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10_Erhvervsområde_Nordgårde_Svinninge_rev.pdf


165. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelse i lokalplan 6 i Holbæk Vest

Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelse i lokalplan 6 i Holbæk Vest

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Byrådet delegerer kompetence til administrationen til at meddele midlertidig dispensation i op til 3 år fra lokalplan 6, § 3, stk. 5, således at det bliver muligt at integrere en café / bistro i forbindelse med forretning i området.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med etablering af Biltema på Frejasvej 2, har projektudvikler ansøgt om at integrere en bistro eller café i forbindelse med forretningen.
 
Caféen kan sammenlignes med, hvad øvrige lignende butikker sælger, oftest placeret ved indgangspartiet til butikkerne med salg af fastfood, is mv. til butikkens kunder.  
 
Lokalplan nr. 6 giver ikke mulighed for anvendelse til café. Byrådet har 8. marts 2017 besluttet at revidere kommuneplanens udviklingsmål for detailhandlen for bl.a. Megacentret, hvor det fremadrettet skal være muligt at etablere restauranter som naturligt kan indgå i området. Området Biltema er opført i, forventes at medtages i en ny lokalplan for Megacentret når Kommuneplan 17 er vedtaget endeligt.

Øvrige konsekvenser
Der skal udarbejdes lokalplan for området indenfor 3 år efter den midlertidige dispensation.

Høring
Såfremt byrådet tiltræder beslutningen, vil administrationen sende dispensationen i nabohøring. Hvis ikke der kommer væsentlige høringssvar meddeler administrationen herefter den tidsbegrænsede dispensation til ansøger. Hvis administrationen, mod forventning, modtager høringssvar med væsentlige forhold, der taler imod dispensationen, forelægges sagen politisk på ny.  

Lovgrundlag – link
Planloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182#ida6b0f6e3-7324-4f96-8fbb-6072ccb98c62
 
Lokalplan 6
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1074718_APPROVED_1204549498909.pdf

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Godkendt.


caseno17-34025_#4284143_v1_ansøg om disp fra lokalplan cafe holbæk 08 2017.pdf.pdf
caseno17-34025_#4287641_v1_kort_biltema.pdf.pdf

Bilag

Ansøg om disp fra lokalplan cafe Holbæk 08 2017.pdf
Kort_biltema.pdf


166. Beslutning om etablering af Fjordsti fra Mårsø Til Hørbygård

Beslutning om etablering af Fjordsti fra Mårsø Til Hørbygård

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Fjordstien igangsættes på strækningen Mårsø til Favrbjergvej ved Hørbygård herunder, at:

a) administrationen forhandler benyttelse af areal til stien fra Hørbygård.
b) administrationen erhverver nødvendigt areal til stien ved Tuse Næs Vej nr. 6, om nødvendigt ved ekspropriation
c) beløbet på 1,65 mio. kr. (ekskl. slidlag og belyst krydsningshelle) finansieres af midler fra grøn ordning
d) der afsættes 500.000 kr. i anlægsbudgettet for 2019 til slidlag og permanent afstribning

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede den 21-06-2017 at der blev igangsat en vurdering af hvilke dele af stien der kan etableres for de resterende midler fra grøn ordning.
 
Det vurderes at strækningen fra Mårsø til Favrbjergvej ved Hørbygård kan etableres for de resterende 1,65 mio. kr., dog uden slidlag og belyst krydsningshelle.
 
Slidlaget og permanent afstribning skal påføres senest 2 år efter anlægget, og vil beløbe sig til ca. 500.000. Dette beløb skal afsættes på budgettet for 2019 og er ikke indeholdt i midlerne fra grøn ordning.
 
Krydsningshelle ved Favrbjergvej udskydes til næste etape af trafikstien til Markeslev udføres.
 
Byrådet har den 12. oktober 2016 tiltrådt, at stistrækningen erstatter det alternative stiforløb angivet i kommuneplanen, og at Hørby Skovsti mellem Mårsø og Gurede skal udtages af kommuneplanen.
 
Det påregnes, at der kan opnås en aftale med Hørbygård om at arealet til stien stilles til rådighed af godset.
 
Der skal erhverves areal til stien fra Tuse Næs Vej nr. 6, dette forventes at kunne ske ved en frivillig aftale, men administrationen ønsker byrådets accept af at det om nødvendigt kan ske ved ekspropriation.
 
Kommunen har via Energinet.dk fået orientering fra Energistyrelsen om, at der er udsendt et forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi i høring, herunder med ændring af Grøn ordning. I lovforslaget fremgår at tilsagn og tilskud alene kan gives til og med 20. februar 2018. Det betyder at midlerne Holbæk Kommune har til gode i ordningen kan bortfalde.

Økonomiske konsekvenser
Etableringen af stien ekskl. slidlag forventes at kunne udføres for 1,65 mio. kr.
Beløbet kan dækkes af midlerne fra grøn ordning. Midlerne er ikke en del af kommunens likviditet.
 
Efterfølgende slidlag og afstribning kan udføres for ca. 500.000 kr. og skal udføres i 2019. Beløbet afsættes i anlægsbudgettet for 2019.

Høring
Lokalforum er orienteret om processen og vil blive involveret i færdiggørelsen af projektet.

Sagshistorik, henvisninger
Der henvises til byrådsbeslutning af 21-06-2017 pkt. 120.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Godkendt.


caseno16-52711_#4285360_v1_oversigt fjordsti.pdf.pdf

Bilag

Oversigt Fjordsti.pdf


167. Beslutning om ekspropriation til sti gennem Nr. Vallenderød

Beslutning om ekspropriation til sti gennem Nr. Vallenderød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
1. byrådet træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af dobbeltrettet sti, som beskrevet i ekspropriationsplan (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4), herunder
a) tiltræder de forligstilbud, som ejerne har accepteret – jævnfør sagsfremstilling,
b) fastholder de fremsendte forligstilbud til ejendommene, som ikke har acceptereret forligstilbud – jævnfør sagsfremstilling,
c) bemyndiger administrationen til at indbringe evt. klager over ekspropriationsbeslutningen for klagemyndigheden,
d) bemyndiger administrationen til – i tilfælde af klage over ekspropriationsbeslutningen – at fortsatte arbejdet med etablering af stien,
e) bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen og
f) bemyndiger administrationen til at sikre udbetaling af erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagte taksationskendelser.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse, se oversigtskort i bilag 5.
 
Byrådet besluttede på sit møde den 15. juni 2016, at ekspropriere de nødvendige arealer til anlæggelse af sti mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse.
Strækningen gennem Nr. Vallenderød udestår således og søges besluttet med nærværende dagsordenspunkt.
 
For at sikre en ensartet proces for alle berørte ejere har administrationen under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 1. august 2017, hvor stiprojektet er drøftet med de pågældende lodsejere. Parterne var indvarslet i henhold til udsendte indkaldelsesbreve og annonce offentliggjort den 3. juli 2017, (bilag 6).
 
De berørte lodsejere må i henhold til ekspropriationen afstå areal i forbindelse med etablering af stien og tåle beliggenheden af Tølløsevej med sti ud for deres ejendom.
 
Stien har form af en dobbeltrettet sti i vejens nordlige side.
Ekspropriationsprojektet er beskrevet i det udsendte materiale i form af arealfortegnelse og ekspropriationsplaner.
 
Projektet er ved åstedsforretningerne søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol med bilag, bilag 4.
 
Under forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation er der på åstedsforretningerne afgivet tilbud om erstatning til hver enkelt lodsejer. Tilbuddene er afgivet ud fra en konkret bedømmelse af stiprojektets indvirkning på den enkelte ejendom og under hensyntagen til at der på forskellige ejendomme ydes samme erstatning for samme påvirkning.
 
Ejerne har frist indtil tirsdag den 5. september 2017 til at fremsætte bemærkninger til projektet og til de fremsendte erstatningstilbud.
 
Status den 10. august 2017 med modtagelse af indkomne bemærkninger er,
 
1. at lb. nr. 17, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30 og 31 har tiltrådt det fremsatte erstatningstilbud, under åstedsforretningen
 
2. at lb. nr 16, 24, 27 og 29 ikke har accepteret forligstilbuddet,
 
Administrationens bemærkninger:
 
Erstatningsspørgsmål indbringes til taksationskommissionen såfremt der ikke opnås skriftlig accept fra lodsejerne.
 
Anlægsarbejderne forventes at finde sted fra september til december 2017.
 
Etablering af stien langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød indgår som et led i virkeliggørelsen af planen om at etablere sti gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse, som det er beskrevet i Stiplan 2009, der blev vedtaget som tillæg nr. 7 til Holbæk Kommuneplan 2007-2018. I stiplanen anføres, at denne trafiksti prioriteres højt og planlægges bygget inden for fire år.

Økonomiske konsekvenser
Byrådet har i budgettet afsat i alt 7,3 mio. kr. til anlæggelse af sti øst for Nr. Vallenderød og til Ugerløse. Disse beløb udgør 60 % af anlægssummen. De resterende 40 % afholdes af Vejdirektoratets stipuljemidler. Yderligere er der på byrådsmøde den 19.04.2017 disponeret yderligere 0,8 mio. kr. fra uforbrugte midler fra tilgængelighedspuljen
 
Den samlede økonomiske ramme for udførelse af stien er således 12,8 mio. kr.
 
Under kommunens tilsyn udføres projekteringsarbejdet af kommunens rådgiver.
 
Anlægsomkostninger er indeholdt i tidligere licitation på baggrund af enhedspriser. Entreprenørens anlægssum reguleres på baggrund af disse samt det vedtagne projekt.
 
Landinspektørbistand indhentes i forbindelse med ekspropriationens gennemførelse og efterfølgende matrikulær berigtigelse.
 
Kommunen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

Øvrige konsekvenser
Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene på strækningen, især for de bløde trafikanter, som modsvarer indgrebene i de berørte ejendomme.
 
På den allerede etablerede strækning mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse er hastigheden for bilister i samarbejde med politiet begrænset til 60 km/t.
 
På strækningen gennem Nr. Vallenderød forventes hastigheden for bilister i samarbejde med politiet begrænset til 40 km/t.

Høring
På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen påbegyndt i foråret 2015 for stien gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse.
 
Der har været afholdt flere borgermøder og der har været nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.
 
Som følge af at strækningen gennem Nr. Vallenderød ikke blev besluttet af byrådet på mødet den 15. juni 2016,har administrationen med opdrag fra Udvalget for Klima og Miljø arbejdet videre med en optimering for et stiforløb gennem Nr. Vallenderød. Stien har form af en dobbeltrettet sti i vejens nordlige side.
 
Åstedsforretningernes afholdelse blev offentliggjort ved annoncering den 3. juli 2017.
 
De berørte lodsejere blev den 3. juli 2017 skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 1. august 2017.
 
Ejerne har i breve af 8. august 2017 fået tilsendt udskrift af ekspropriationsprotokollen med tilhørende erstatningstilbud.
 
Indkomne bemærkninger til projekt og erstatningstilbud er omtalt ovenfor under beskrivelse af sagen.
 
Byrådets ekspropriationsbeslutning vil skriftligt blive meddelt ejere med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

Lovgrundlag – link
Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 på møde den 08.10.2014, pkt. 159.
 
Byrådets vedtagelse af budget 2016-2019 på møde den 07.10.2015, pkt. 189.
 
Byrådets beslutning på møde den 18.05.2016, pkt. 130.
 
Byrådets beslutning på møde den 15.06.2016, pkt. 156.
 
Byrådets beslutning på møde den 19.04.2017.

Supplerende sagsfremstilling
Ejerne af ejendommene har haft frist til at komme med bemærkninger indtil den 5. september 2017. Der er indkommet 3 bemærkninger om ekspropriationen og den tilbudte erstatning. Bemærkningerne er vedlagt som bilag til byrådets behandling af sagen sammen med administrationens svar. (i alt 6 bilag).
Bemærkningerne har ikke givet anledning til at ændre i dagsordenspunktets indstilling.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Godkendt.


caseno17-24751_#4267237_v1_bilag 6, annonce.pdf
caseno17-24751_#4267236_v1_bilag 5, oversigtskort.pdf
caseno17-24751_#4267234_v1_bilag 3, indvarslingsbrev med vejledning.pdf
caseno17-24751_#4267233_v1_bilag 2, arealfortegnelse.pdf
caseno17-24751_#4267232_v1_bilag 1, ekspropriationsplan.pdf
caseno17-24751_#4276923_v1_bilag 4 ekspropriation med bilag.pdf.pdf
caseno17-24751_#4290884_v1_bemærkninger.pdf
caseno17-24751_#4291123_v1_svarbrev.pdf
caseno17-24751_#4291776_v1_bemærkninger.msg
caseno17-24751_#4294355_v1_svarbrev.pdf
caseno17-24751_#4296823_v1_erstatningskrav.pdf
caseno17-24751_#4297737_v1_svarbrev.docx

Bilag

Bilag 6, Annonce
Bilag 5, Oversigtskort
Bilag 3, Indvarslingsbrev med vejledning
Bilag 2, Arealfortegnelse
Bilag 1, Ekspropriationsplan
Bilag 4 Ekspropriation med bilag.pdf
Bemærkninger
Svarbrev
Bemærkninger
Svarbrev
Erstatningskrav
Svarbrev


168. Beslutning - Bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk

Beslutning - Bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. der gives en bevilling på i alt 3.900.000 kr. til etablering af p-pladser på Havnevej. Beløbet finansieres af Parkeringsfonden.

Beskrivelse af sagen
 
Holbæk bymidte har igennem en årrække været præget af, at der mangler parkeringspladser. Det har til tider været svært at finde parkeringsmulighed når der skal handles i bymidten, men også for dem der bor i bymidten og ikke mindst i havneområdet.
Når der bygges i Holbæk bymidte/havneområdet er der krav til hvor mange parkeringspladser der skal etableres i forbindelse med byggeriet. Kan der i forbindelse med byggeriet ikke findes plads inden for egen matrikel kan der gives dispensation for dette. For at få dispensation skal der indbetales et beløb til Parkeringsfonden. Der skal indbetales et beløb pr. plads. Beløbet er indeksreguleret og opdelt i et beløb pr. plads på terræn og pr. plads i konstruktion. Beløbet er reguleret i ”Vedtægter for Holbæk Kommunes Parkeringsfond”.   Parkeringsfonden kan etablere parkeringspladser et andet sted inden for Holbæk bys grænser.
 
Der er derfor mulighed for at etablere parkeringspladser på Havnevej, imellem Strandstræde og Domhusstræde, hvor der i dag er popler og grusareal.
I forbindelse hermed fjernes eksisterende popler, der udskiftes med platantræer i overensstemmelse med plangrundlaget.
Der kan etableres 44 parkeringspladser, svarende til det antal parkeringspladser som parkeringsfonden har opkrævet for.
 
Arbejdet forventes at blive igangsat i efteråret 2017 og færdiggjort i 2018.

Økonomiske konsekvenser
Midlerne til etablering af 44 parkeringspladser tages fra Parkeringsfonden. Parkeringsfonden har ikke indflydelse på det øvrige budget for kommunen, da fondens midler kun må bruges til parkeringspladser. Det påvirker således ikke kommunens likviditet.
Der sker løbende indbetalinger til Parkeringsfonden og Holbæk Kommune har 5 år til at etablere parkeringspladserne ellers skal midlerne tilbagebetales.
Ved at bruge midlerne nu undgår Holbæk Kommune i 2018, at tilbagebetale et beløb på 1.800.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt
 
For stemte 3 (V og O). Imod stemte 2 (C og B), idet alternative parkeringsmuligheder ønskes undersøgt, og der efterspørges en helhedsdrøftelse om parkering i Holbæk By. 1 (A) undlod at stemme.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Udgået.


caseno17-25388_#4268718_v1_skitseforslag p-pladser havnevej i holbæk.pdf.pdf

Bilag

Skitseforslag p-pladser Havnevej i Holbæk.pdf


169. Beslutning - Fordeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for personbefordring

Beslutning - Fordeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for personbefordring

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byråd
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der indgås en aftale med Østre Færge om en fordeling af tilskuddet til nedsættelse af færgetakster til personbefordring med udgangspunkt i omsætningstal.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Alle kommuner med småøer modtager et tilskud fra staten til nedsættelse af færgetaksterne for at skabe trafikal ligestilling for øerne. Tilskuddet udbetales til Holbæk Kommune, som så skal fordele tilskuddet mellem Orø-færgen og Østre færge. Hidtil har kommunen fulgt en fordelingen mellem færgerne, der tager udgangspunkt i den model som Økonomi- og Indenrigsministeriet anvender til beregning af tilskuddet til kommunen. Modellen betyder, at Østre Færge i 2017 modtager kr. 3.941.000 mens Orøfærgen modtager kr. 133.000. I 2018 stiger det samlede tilskud til 5,4 mio. kr.
 
I forbindelse med høringsfasen vedr. udkast til ny forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet, at det er muligt for Holbæk kommune til at ændre fordelingen af tilskuddet mellem Orø-færgen og Østre færge.
 
Orø-færgen har som eneste færge der modtager tilskud til nedsættelse af færgetakster oplevet, at have faldende passagertal. Det vurderes, at der er en direkte sammenhæng mellem faldet i passagertal på Orøfærgen og den betydelige sænkning af billetpriserne på Østre færge, som er muliggjort af den meget store andel af tilskuddet som tilfalder færgen.
 
Der er i regi af færgekontaktudvalget en løbende dialog mellem Orø-borgerne og de to færger, som begge er centrale for god trafikal betjening af øen. Der er således også en fælles forståelse af nødvendigheden af at justere på tilskuddet således, at tilskuddet ikke flytter væsentligt trafik fra Orøfærgen til Østre færge og dermed ødelægger det økonomiske grundlag for Orø-færgen.
 
Aftale om ændret fordeling af tilskud
På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om muligheden for en omfordeling af tilskuddet, drøftede Udvalget for Klima og Miljø på møde d. 20. juni 2017 forskellige forslag til fordelingsmodeller. Efter drøftelsen i Udvalget for Klima og Miljø mødtes færgekontaktudvalget og Orø-færgerne d. 26. juli for at drøfte muligheden for at indgå an frivillig aftale om omfordeling af tilskuddet. Dialogen på mødet resulterede i et fælles forslag til ny fordeling af tilskuddet med udgangspunkt i omsætningstal (omsætning i form at solgte billetter/rabatkort).  Færgekontaktudvalget og Orø-færgerne fik efterfølgende på temamøde i Udvalget for Klima og Miljø d. 9. august mulighed for at præsentere forslaget samt drøfte dette med Udvalget for Klima og Miljø.
 
Det er administrationens vurdering, at aftalen er et godt afsæt for indgåelse af en frivillig aftale, og at der med udgangspunkt i den enighed, der blev opnået på mødet, indgås en ny kontrakt om fordeling af tilskuddet, som afløsning af den eksisterende kontrakt mellem Holbæk Kommune og Østre Færge.
 
Dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om muligheden for ændret fordeling
Administrationen har parallelt med dialogen mellem færgerne og Udvalget for Klima og Miljø været i kontakt med Økonomi- og Indenrigsministeriet for at få klarlagt Holbæk Kommunes mulighed for ændring af fordeling af tilskuddet. Dialogen med ministeriet har desværre ikke fremmet administrationens forståelse for ministeriets fortolkning af lovgivningen omkring fordeling af færgetilskuddet mellem de to færger.

Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet til nedsættelse af færgetakster og en ændring heraf har ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi. Tilskuddet dækker de manglende indtægter kommunens færge Orøfærge får ved at nedsætte taksterne.
 
Der afsættes 100.000 af det samlede tilskud til finansiering af kommunens udgifter til administration samt af ordning samt yderligere op til 100.000 kr. fra deltilskud til Orø-færgen til finansiering af kommunens udgifter til den årlige opfølgningsredegørelse herunder revision.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.
 
Udvalget for Klima og Miljø får en orientering om de administrative udgifter i 2015 og 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Godkendt.


caseno15-44177_#4286842_v2_referat 26. juli - møde om færgetakster.pdf

Bilag

referat 26. juli - møde om færgetakster


170. Beslutning om prioritering af trafikforbedrende tiltag

Beslutning om prioritering af trafikforbedrende tiltag

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
Beslutningssag 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. listen over de prioriterede trafikforbedrende tiltag (jf. bilag 1) godkendes. Herunder at de igangsættes efterhånden som der afsættes midler til det i anlægsbudgettet.
 2. administrationen bemyndiges til at ansøge Vejdirektoratet om stipuljemidler til de stier, der vil kunne realiseres med det i anlægsbudgettet for 2018 og overslagsår afsatte beløb.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Administrationen har på baggrund af rapporten om trafiksikkerhed i Holbæk Kommune udarbejdet:
 
 
Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget behandlede listen og notatet på deres møder i hhv. februar og marts 2017. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 1. marts 2017 at sende sagen til fornyet behandling i Udvalget for Klima og Miljø. Arbejdet med de trafikforbedrende tiltag er sat i bero på grund af Holbæk Kommunes anlægsstop.
Sagen lægges frem til politisk behandling nu, da Vejdirektoratet påregner at åbne op for en ny pulje på 100 mio. kr. til nye stier, med et anlægstilskud på 40 %. Ansøgningsfristen til puljen forventes at falde sammen med budgetprocessen (medio september til medio oktober 2017), og det er derfor ikke muligt at afvente vedtagelsen af det endelige budget, hvis puljen skal søges. Såfremt Holbæk Kommune skal ansøge Vejdirektoratet om midler til nye stier, har administrationen behov for en prioriteret liste over trafikforbedrende tiltag, til at påbegynde arbejdet med ansøgningerne ud fra. Afhængigt af hvor mange midler der afsættes i anlægsbudgettet for 2018 og overslagsårene, vil administrationen umiddelbart efter budgetvedtagelsen fremsende ansøgninger på baggrund af den prioriterede liste.
Prioriteringen af de trafikforbedrende tiltag og stipuljen fra Vejdirektoratet er forklaret nærmere nedenfor.
 
Administrationens prioritering af de trafikforbedrende tiltag
På baggrund af Rapport om Trafiksikkerhed er der udarbejdet en liste med prioritering af trafikforbedrende tiltag. Disse tiltag er fremkommet i forbindelse med udarbejdelse af rapporten, hvor tilkendegivelser fra tryghedsundersøgelsen, møder med skolerne og høringssvar fra den offentlige høring, sammen med uheldsanalysen ligger til grund for udarbejdelse af listen.
Med baggrund i den politiske beslutning om at prioritere trafiksikre skoleveje højt, har administrationen foretaget en prioritering af de trafikforbedrende tiltag ud fra følgende parametre:
 
1.         hvilke skoleveje er mest trafikfarlige
2.         hvor kommer forbedringerne flest skolebørn til gavn
3.         hvilke trafikforbedrende tiltag kan implementeres uden en stor ydelse.
 
Alle de trafiksikkerhedsforbedrende tiltag er oplistet i bilag 1. Listen realiseres i den rækkefølge der fremgår af prioriteringen og efterhånden som der afsættes midler til det i anlægsbudgettet.
Tiltagene er inddelt med en prioritering 1, 2 og 3, hvor 1 er de vigtigste. Indenfor den enkelte prioritering er tiltagene listet op med de billigste tiltag først. Herved sikres at så mange projekter som muligt realiseres. I yderste priskolonne er der angivet en akkumuleret pris. F.eks. så vil de første 5 tiltag på listen blive gennemført hvis der afsættes 1,6 mio. kr. i anlægsbudgettet.
 
Ud for hvert enkelt tiltag er der angivet en kort tekst, der forklarer hvilke elementer der har været brugt i prioriteringen. Der er foretaget enkelte justeringer i tallene siden listen blev lagt frem i februar og marts 2017. Rettelserne fremgår ligeledes under hvert enkelt tiltag.
 
Ud over de konkrete tiltag anbefaler administrationen, at der som en del af prioriteringslisten afsættes 0,5 mio. kr. årligt, som kan benyttes ad hoc til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag, eksempelvis i forbindelse med alvorlige ulykker, borgerhenvendelser eller andet på baggrund af trafikfarlige vurderinger.
 
Det skal bemærkes, at priserne i listen er skønsmæssigt fastsat, hvorfor der vil kunne forekomme afvigelser, når der foreligger konkrete projektforslag og når projekterne er anlagt.
 
Mulighed for at ansøge Vejdirektoratet om stipuljemidler
Vejdirektoratet påregner at åbne op for en ny pulje på 100 mio. kr. til nye stier, med et anlægstilskud på op til 40 %. Det forventes at der åbnes op for ansøgninger medio september 2017 med en kort ansøgningsfrist der udløber medio oktober. De nærmere ansøgningskriterier er ikke udmeldt endnu. Det forventes at puljen kommer til at gælde for projekter i 2018 og 2019.
 
I bilag 1 er det angivet hvilke stier, der egner sig til at søges stipuljemidler til. Ud for de stier er der i priskolonnen angivet den pris projektet koster, såfremt der opnås støtte til projektet fra Vejdirektoratets pulje. Det betyder, at hvis der afsættes 11,1 mio. kr. i anlægsbudgettet, så vil administrationen kunne ansøge om stipuljemidler til etablering af stien Tuse Næs Vej.
Holbæk Kommunes andel er 60% af den samlede pris. Den fulde pris for projektet er angivet under beskrivelsen af tiltaget.

Økonomiske konsekvenser
Realiseringen af de trafikforbedrende tiltag afhænger af hvor mange midler der afsættes i anlægsbudgettet for 2018 og overslagsårene.

Øvrige konsekvenser
Godkendelse af indstillingen vil have en positiv indflydelse på trafiksikkerheden og trygheden i Holbæk Kommune. Godkendelsen vil også synliggøre i hvilket omfang kommunen arbejder videre med trafiksikkerheden, og hvordan nye løsninger for anlæg af cykelfaciliteter kan være med til at forbedre det eksisterende cykelstinet. Det sker blandt andet ved at etablere et bedre sammenhængende cykelstinet for en mindre ydelse end det er forventeligt i dag.

Høring
I forbindelse med udarbejdelse af Rapport om Trafiksikkerhed er der gennemført en internetbaseret tryghedsundersøgelse, hvor alle borgere har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. I samme forbindelse har der været afholdt møder med alle skolerne i kommunen, som har ønsket det.
 
Forslaget til Rapport om Trafiksikkerhed har været i offentlig høring.

Lovgrundlag – link
Sagen har tidligere været forelagt Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget.
 
Beslutning i Udvalg for Klima og Miljø den 29. november 2016 (dagsordenspunkt nr. 161)
 
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21. februar 2017 (dagsordenspunkt nr.19)
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 1. marts 2017 (dagsordenspunkt nr. 48)

Supplerende sagsfremstilling
Efter behandling i Udvalget for Klima og Miljø er der foretaget en redaktionel rettelse i bilag 1. Under det trafikforbedrende tiltag på Absalonvej (side 4 i bilaget) er overskriften ændret til ”Cykelsti etableres foran parkering v. skolen (EUC)”

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Godkendt.


caseno17-4954_#4292089_v1_bilag 1 august 2017_gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 august 2017_Gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag.pdf


171. Beslutning om håndtering af akutte og/eller uforudsete situationer i driften

Beslutning om håndtering af akutte og/eller uforudsete situationer i driften

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. den beskrevne indsats for håndtering af akutte og/eller uforudsete situationer i driften godkendes.

Beskrivelse af sagen
For at overholde det politisk vedtagne budget for 2017 er en række indsatser sat i værk indenfor udvalgets område. Handleplanerne for Aktiv hele livet forudsætter fx et reduceret sygefravær og effektiv planlægning så brugen af vikarer reduceres til et minimum.
 
Byrådet har i forbindelse med Budgetrevision 1 besluttet at indføre indkøb og ansættelse med omtanke og at reducere sygedagpengerefusioner. For kerneområdet Aktiv hele livet betyder det en reduktion af budgettet på ca. 15 mio. kr. Det medfører, at der generelt kun ansættes personale, hvor det er absolut nødvendigt, og at vikarforbruget er reduceret yderligere.
 
Det er et ledelsesmæssigt ansvar – inden for de økonomiske rammer - at sikre at den fornødne kapacitet er til stede. Der kan dog opstå akutte og/eller uforudsete situationer, hvor planlagte aktiviteter må justeres eller udskydes. Det kan være fordi en medarbejder melder sig syg, eller der opstår en akut situation hos en eller flere borgere.
 
For at understøtte ledelsen i vurderingen af, hvilke opgaver der kan justeres eller udskydes og hvilke der ikke kan, er der i samarbejde med medarbejderne udviklet et redskab, der beskriver de daglige opgaver.
 
Redskabet er tænkt som en ramme for, hvordan den enkelte leder prioriterer opgaverne i en akut og/eller uforudset situation. Prioriteringen af opgaver betyder, at nogle opgaver udskydes indtil den fornødne kapacitet igen er til stede. Det vil sige, når den akutte og/eller uforudsete situation er håndteret. Der er sjældent tale om en hel dag, men typisk kortere perioder på dagen. I perioder med lav bemanding, for eksempel i weekender, er der større risiko for, at opgaver udskydes.
 
Redskabet har været afprøvet i en periode i flere enheder. Erfaringerne med redskabet følges tæt, og den umiddelbare vurdering blandt medarbejdere og ledere er, at redskabet fungerer i forhold til at sikre den fornødne kapacitet inden for de økonomiske rammer.
 
Med henblik på at vurdere redskabets effekt og sikre en god anvendelse af redskabet følges brugen i 2017. Ultimo 2017 får udvalget en status på erfaringerne.
Økonomiske konsekvenser
Det beskrevne redskab er en metode til at realisere beslutningen om indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktionen af dagpengerefusioner. Hvis den beskrevne indsats ikke godkendes, vil reduktionen på ca. 15 mio. kr. ikke kunne gennemføres.Supplerende sagsfremstilling
Da Ø i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” udøvede standsningsret, skal sagen behandles i Byrådet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-08-2017
Pernille Kruse og Willy Lisby (begge V), Finn Nielsen (DF) og Jørgen Jensen (A) stemmer for idet udvalget ønsker at følge udviklingen tæt. Der gives en status på udvalgsmødet i september.
 
Leif Juhl (Ø) stemte imod og ønsker sagen forelagt byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt.
 
For stemte 5 (V, A, B og C)
 
1 (O) undlod at stemme

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Indstillingen ikke godkendt.
For stemte 12 (V og I).
Imod stemte 12 (A, B, C, Ø og Steen Klink Petersen (O)).
4 undlod at stemme (UP, Inge Langseth og John Harpøth (begge O)).
172. Orientering om invitation til tværkommunalt samarbejde omkring ny udligningsreform

Orientering om invitation til tværkommunalt samarbejde omkring ny udligningsreform

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 
 1. orienteringen om Holbæk Kommunens initiativ til et tværkommunalt samarbejde om en ny udligningsreform tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Folketinget skal snart tage stilling til en justering af det kommunale udligningssystem.
 
Dermed ligger der en potentiel risiko for, at fronterne trækkes stærkt op i debatten mellem kommunerne. Det er naturligt, at der er forskellige opfattelser af, hvordan udligningen bør indrettes, herunder fx hvor stor udligningsgrad, der skal være.
 
I Holbæk Kommune har administrationen interesseret sig en del for det arbejde, som 6 østjyske kommuner bag udligningsinitiativet ”RimeligUdligning.Nu” har gennemført.
 
De 6 østjyske kommuner har igennem en længere årrække gennemanalyseret udligningssystemet ud fra en seriøs og saglig tilgang med fokus på alle landets kommuner.
 
De væsentligste problemer, som påpeges af de 6 østjyske kommuner er:
 
 
Samlet set betyder det, at 12 kommuner i hovedstadsområdet favoriseres markant, men at det også gælder nogle af provinskommunerne. Og den favorisering går ud over næsten alle andre hovedstadskommuner og ligeledes over de fleste provinskommuner.
 
På denne baggrund vil Holbæk Kommune i tæt samarbejde med de 6 østjyske kommuner tage initiativ til at invitere mulige interesserede kommuner på Sjælland til et tværkommunalt samarbejde om at få en mere rimelig udligningsordning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Orienteringen taget til efterretning.


caseno17-34602_#4293902_v1_forslag til brev til borgmestrene.ver.1.1.docx
caseno17-34602_#4285112_v1_fire sociale kriterier som skævvrider udligningen mest.pdf

Bilag

Forslag til brev til borgmestrene
Fire sociale kriterier som skævvrider udligningen mest


173. Beslutning om ændrede rammer for budgettildelingen til dagtilbud (budgetgaranti)

Beslutning om ændrede rammer for budgettildelingen til dagtilbud (budgetgaranti)

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. Byrådet godkender, at budgettildelingen til dagtilbud fra budget 2018 sker ud fra de rammer, der i sagsfremstillingen er beskrevet som forslag 2.
Forslag 2 betyder:
o at den nuværende model for fordeling af budget til de kommunale dagtilbud videreføres uændret.
o at byrådet kan beslutte, at dagtilbudsområdet indenfor et budgetår skal medfinansiere en forholdsmæssig andel af uforudsete udgifter, der skyldes flere børn i dagtilbud
o at der derudover ikke kan gennemføres reduktioner på dagtilbudsområdet indenfor budgetåret
o at dagtilbudsområderne har ret til at overføre og anvende mindreforbrug mellem budgetårene. Et eventuelt merforbrug overføres uændret og fratrækkes det kommende års budget.

Alternativ indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. Byrådet godkender, at budgettildelingen til dagtilbud fra budget 2018 sker ud fra de rammer, der i sagsfremstillingen er beskrevet som forslag 1.
Forslag 1 betyder:
  • at den nuværende model for fordeling af budget til de kommunale dagtilbud videreføres uændret.
  • at der derudover ikke kan gennemføres reduktioner på dagtilbudsområdet indenfor budgetåret
  • at dagtilbudsområderne har ret til at overføre og anvende mindreforbrug mellem budgetårene. Et eventuelt merforbrug overføres uændret og fratrækkes det kommende års budget.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet godkendte den 9. maj 2017 en ansøgning fra forældrebestyrelsen i ”Dagtilbud Holbæk By” om at få status som et selvstyrende område i en treårig forsøgsperiode med start 1. januar 2018.
 
Byrådet besluttede i samme sag, at ”Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og det samlede daginstitutionsområde aftaler og beslutter en økonomisk ramme for et år ad gangen for alle distrikterne. Herefter vil økonomien være fastlåst, hvilket betyder, at kommunen i den aftalte periode ikke har råderet over tildelingen. Området kan overføre overskud fra år til år.”
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” besluttede den 27. juni 2017 med baggrund i byrådets beslutning og efter drøftelse med forældrebestyrelsesformændene, at sende to forslag til høring. De to forslag er i høringsmaterialet beskrevet som ”alternativt forslag 1 og 2”. I det efterfølgende betegnes forslagene som forslag 1 og 2.
 
For begge forslags vedkommende forudsættes det, at den nuværende model for tildeling af budget til de kommunale dagtilbud videreføres uændret. Desuden får dagtilbudsområderne ret til at overføre og anvende mindreforbrug mellem budgetårene. Ligesom et eventuelt merforbrug overføres uændret og fratrækkes det kommende års budget.
 
Forskellen mellem de to forslag er, at byrådet i det ene forslag (1) garanterer, at dagtilbudsområdet uagtet hvad, der sker, ikke vil blive omfattet af budgetreduktioner i løbet af budgetåret. I det andet forslag (2) gøres der en undtagelse, da byrådet forbeholder sig mulighed for, at dagtilbudsområdet indenfor budgetåret er med til at dække eventuelle merudgifter, hvis der kommer flere børn i dagtilbud end forudsat ved budgetlægningen.
 
Hovedindstillingen: Forslag 2
 1. Den nuværende model for fordeling af budget til de kommunale dagtilbud videreføres uændret. Modellen er baseret på, at tildelingen til dagtilbud fra budgetårets start sker på baggrund af den forventede gennemsnitlige belægning, samt at tildelingen efterfølgende løbende hen over året reguleres i forhold til det faktiske antal indskrevne børn. Er der flere børn indskrevet end forudsat fra budgetårets start øges tildelingen. Er der tilsvarende færre børn reduceres tildelingen.
 2. Såfremt der indenfor budgetåret, som følge af flere børn end forudsat ved budgetlægningen, samlet set er flere udgifter til pladser i de kommunale og private dagtilbud, så kan der træffes politisk beslutning om, at dagtilbudsområdet indenfor budgetåret skal medfinansiere udgiften. Dog maksimalt med et beløb svarende til dagtilbudsområdets forholdsmæssige andel af det samlede budget indenfor kerneområdet Læring og Trivsel.
 3. Bortset fra ændringer som følge af den løbende regulering (jf. pkt. a) samt en eventuel medfinansiering af merudgifter til flere børn i dagtilbud (jf. pkt. b), er budgettet til de kommunale dagtilbud låst i budgetåret. Det betyder, at Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge samt Byrådet giver dagtilbudsområdet en garanti for, at der indenfor et budgetår ikke vil blive gennemført reduktioner på tildelingen til de kommunale dagtilbud. Eventuelle reguleringer kan kun ske i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget.
 4. Dagtilbudsområderne har ret til at overføre og anvende mindreforbrug mellem budgetårene. Et eventuelt merforbrug overføres uændret og fratrækkes det kommende års budget.
Set i lyset af den aktuelle økonomiske situation i Holbæk Kommune anbefaler administrationen, at byrådet godkender rammerne, som beskrevet i forslag 2. I forslag 2 forbeholder byrådet sig mulighed for, at der kan træffes beslutning om, at dagtilbudsområdet bidrager økonomisk til finansiering af eventuelle merudgifter pga. flere børn i dagtilbud end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
 
Det alternative forslag (forslag 1) er beskrevet nedenfor:
 1. Den nuværende model for fordeling af budget til de kommunale dagtilbud videreføres uændret. Modellen er baseret på, at tildelingen til dagtilbud fra budgetårets start sker på baggrund af den forventede gennemsnitlige belægning, samt at tildelingen efterfølgende løbende hen over året reguleres i forhold til det faktiske antal indskrevne børn. Er der flere børn indskrevet end forudsat fra budgetårets start øges tildelingen. Er der tilsvarende færre børn reduceres tildelingen.
 2. Bortset fra ændringer som følge af den løbende regulering (jf. pkt. a) er budgettet til de kommunale dagtilbud låst i budgetåret. Det betyder, at Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” samt byrådet giver dagtilbudsområdet en garanti for, at der indenfor et budgetår ikke vil blive gennemført reduktioner på tildelingen til de kommunale dagtilbud. Eventuelle reguleringer kan kun ske i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget.
 3. Dagtilbudsområderne har ret til at overføre og anvende mindreforbrug mellem budgetårene. Et eventuelt merforbrug overføres uændret og fratrækkes det kommende års budget.

Økonomiske konsekvenser
 
Byrådet har vedtaget en række økonomiske styringsprincipper, der blandt andet betyder, at øgede udgifter som følge af den demografiske udvikling skal finansieres indenfor det enkelte kerneområdes budgetramme. Det betyder i praksis, at der ved f.eks. flere børn i dagtilbud og dermed øgede udgifter skal findes kompenserende besparelser indenfor kerneområdet Læring og Trivsel. Hvis tildelingen til dagtilbud er låst skal eventuelle kompenserende besparelser i budgetåret findes indenfor det øvrige Læring og Trivsel (skoleområdet, Børneindsatsen samt tand- og sundhedsplejen).
 
Såfremt det af hensyn til overholdelsen af den samlede økonomiske ramme er nødvendigt, at gennemføre kompenserende besparelser indenfor budgetåret, vil den øvrige organisation desuden skulle bidrage med et forholdsmæssigt større beløb, da der ikke kan gennemføres besparelser på dagtilbudsområdet i budgetåret.
 
Ved blivende reduktioner der har gennemslag i overslagsårene, vil byrådet ved den årlige budgetvedtagelse kunne træffe beslutning om, at budgettet til dagtilbud reduceres fra det kommende budgetår.

Høring
 
De to forslag til ændrede rammer for budgettildelingen til dagtilbudsområdet har i perioden 21. juni til 27. august 2017 været udsendt til høring i forældrebestyrelserne og hos bestyrelsen i en selvejende institution Dragebakken, der tildeles budget efter samme principper, som er gældende for de kommunale dagtilbud.
 
I samme periode er der indhentet udtalelse fra MED-organisationen om forslagets konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. Desuden har der efter begæring fra pædagogernes faglige organisation BUPL været afholdt forhandling om forslaget.
 
Det gennemgående træk i høringssvarene er:
 
Høringssvar fra dagtilbuds- og skolebestyrelser, udtalelse fra MED-organisation og referat fra forhandling med BUPL er vedlagt som bilag. 

Sagshistorik, henvisninger
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 25. april 2017, pkt. 52
Byrådet den 9. maj 2017, pkt. 101
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 20. juni 2017, pkt. 81
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 27. juni 2017, pkt. 90

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 05-09-2017
 
Et flertal bestående af Lars Dinesen, Steen Klink Pedersen, Solvej Pedersen og Karen Thestrup Clausen indstiller hovedindstillingen (forslag 2) til godkendelse. 
 
Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis Keyani, Rolf Rasmussen indstiller den alternative indstilling (forslag 1) til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
For hovedindstillingen stemte 1 (A).
 
For den alternative indstilling stemte 3 (V og C)
 
2 (O og B) undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling
Efter sagens behandling i Økonomiudvalget er sagen vedhæftet et uddybende notat som et yderligere bilag.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Hovedindstillingen godkendt.
For stemte 15 (A, UP, Ø, B, O).
Imod stemte 13 (C, V, I).


caseno15-27421_#4300264_v1_notat.docx
caseno17-23502_#4292212_v1_opsamling høringssvar fra bestyrelserne - rammer for tildeling til dagtilbud.pdf
caseno17-23502_#4292205_v1_opsamling af udtalelser fra med-organisationen mm. - ændring af rammer for tildeling til dagtilbud.pdf

Bilag

Notat
Opsamling høringssvar fra bestyrelserne - rammer for tildeling til dagtilbud
Opsamling af udtalelser fra MED-organisationen mm. - ændring af rammer for tildeling til dagtilbud


174. Beslutning - Tilsagn til opførelse af 54 almene familieboliger i Vølunden i Holbæk

Beslutning - Tilsagn til opførelse af 54 almene familieboliger i Vølunden i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 54 almene familieboliger i Vølunden 5, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 98.865 mio. kr.

 2. matr.nr. 98x Holbæk Markjorder, beliggende på adressen Vølunden 5, 4300 Holbæk sælges til Vestsjællands Almene Boligselskab for 12.358 mio. kr. inkl. moms

Beskrivelse af sagen
Tilsagn til boliger
Vestsjællands Almene Boligselskab søger om tilsagn til, at bygge 54 almene familieboliger på Vølunden 5, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 98,865 mio. kr.
 
Tilsagn til at bygge almene boliger betyder samtidig, at:
 
Boligerne er etape 2 af et samlet byggeri i Vølunden, som opføres i 3 etaper. Tidspunktet for etape 3 er pt. ikke fastsat.
 
Etape 1 forventes at være klar til indflytning ultimo 2018.
 
Den foreløbige gennemsnitlige leje er beregnet til 951 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrugsudgifter.
 
De 54 boliger fordeler sig således:
 
Antal
Antal rum
Størrelse
Husleje ekskl. forbrug
18
2-rums
81,0 m2
6.419 kr. pr. måned
  8
3-rums
87,8 m2
6.974 kr. pr. måned
18
3-rums
92,5 m2
7.370 kr. pr. måned
10
4-rums
95,7 m2
7.608 kr. pr. måned
 
Byggeriet forventes at starte i juni 2018, og boligerne forventes at være klar til indflytning ultimo 2019.
 
Salg af Vølunden 5
Matr.nr. 98x Holbæk Markjorder beliggende på Vølunden 5, Holbæk sælges til Vestsjællands Almene Boligselskab som byggegrund til de 54 almene boliger.
 
Salgsprisen udgør 12.358 mio. kr. inkl. moms.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommunen har en udgift til grundkapitallån på 9,887 mio. kr. Lånet finansieres af salgsprisen for grunden.
 
Grundens salgspris på 12,358 mio. kr. er inkl. moms og er fastsat ud fra en ejendomsmæglervurdering, samt sammenholdt med salgspriser for tilsvarende byggegrunde solgt i 2017. Nettosalgsprisen ekskl. moms udgør 9.887 mio. kr.
 
Grundkapitallånet er en særlig lånekonstruktion til finansiering af alment boligbyggeri. Lånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen. Det betyder at kommunen forventer af boligselskabet begynder at afdrage lånet om 50 år.
 
Når der gives tilsagn til at opføre almene boliger, giver kommunen samtidig garanti for den del af realkreditlån, som ligger ud over 60% af ejendommens markedsværdi.
 
Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Lovgrundlag – link
Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Godkendt.
175. Beslutning om byrådsmedlemmers besøg på institutioner mv.

Beslutning om byrådsmedlemmers besøg på institutioner mv.

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. ved folketingsmedlemmers og ministres besøg på institutioner og andre kommunale arbejdssteder i perioden fra den 1. august til den 1. december 2017 kan udover borgmesteren og den eller de relevante udvalgsmand eller -formænd deltage byrådsmedlemmer fra samme parti som folketingsmedlemmet eller ministeren i besøget.

Alternativ indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. ved folketingsmedlemmers og ministres besøg på institutioner og andre kommunale arbejdssteder i perioden fra den 1. august til den 1. december 2017 kan borgmesteren og den eller de relevante udvalgsmand eller -formænd deltage i besøget.

Beskrivelse af sagen
På temamødet i februar 2017 blev det aftalt, at byrådsmedlemmerne efter forudgående aftale med den relevante direktør eller chef kan besøge kommunale institutioner og andre kommunale arbejdspladser med undtagelse af perioden fra 1. august til 1. december i år.
 
I perioden fra den 1. august til den 1. december 2017 kan byrådsmedlemmer således ikke besøge de nævnte institutioner og andre arbejdssteder i deres egenskab af byrådspolitiker. Dette gælder ikke besøg af privat eller erhvervsmæssig karakter, ligesom valgarrangementer, som fysisk bliver afholdt på en institution eller et andet kommunalt arbejdssted, ikke er omfattet. 
 
Byrådskandidater kan i perioden fra den 1. august til den 1. december 2017 på helt tilsvarende vis ikke besøge de nævnte institutioner og andre arbejdssteder i deres egenskab af mulig kommende byrådspolitiker.
 
Hvis et folketingsmedlem eller en minister ønsker at besøge Holbæk Kommune i den pågældende periode, bør vi som kommune repræsentativt ofre det opmærksomhed. Det indstilles derfor, at byrådsmedlemmer fra samme parti som folketingsmedlemmet eller ministeren, der kommer på besøg, kan deltage i besøget sammen med borgmesteren og den eller de relevante udvalgsformand eller -formænd.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Hvis et folketingsmedlem eller en minister ønsker at besøge Holbæk Kommune, bør vi som kommune repræsentativt medvirke. Det indstilles derfor alternativt, at borgmesteren og den eller de relevante udvalgsformand eller -formænd kan deltage i besøget, når et folketingsmedlem eller en minister ønsker at besøge Holbæk Kommune i perioden fra den 1. august til den 1. december 2017.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Hovedindstillingen godkendt.
For stemte 19 (V, O og A).
Imod stemte 9 (UP, Ø, C, B, I).
176. Beslutning om udpegning af vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven

Beslutning om udpegning af vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. medlemmerne af Hegnsynet med virkning fra den kommende byrådsperiode tillige fungerer som vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:
 1. at der fortsat udpeges 3 vurderingsmænd, heraf en formand til vurderinger i henhold til mark og vejfredsloven.

Beskrivelse af sagen
I starten af hver byrådsperiode udpeger byrådet medlemmer til en lang række råd, nævn og bestyrelser i Holbæk Kommune. Byrådet udpeger herunder 3 vurderingsmænd, heraf en formand til at varetage opgaver i henhold til mark- og vejfredsloven.
 
Hvis der bliver fremsat krav om erstatning for skader forvoldt af husdyr, så er det vurderingsmændenes opgave at vurdere omfanget af de anmeldte skader.
 
De seneste 16 år har der, så vidt administrationen ved, kun én gang været en sag for vurderingsmændene.
Det følger af § 21, stk. 4 i lov om mark- og vejfred at byrådet kan bestemme, at vurderingsmændenes opgaver skal varetages af medlemmerne af Hegnsynet.
Administrationen foreslår derfor, at vurderingsmændenes opgaver fremover varetages af medlemmerne af Hegnsynet.
 
Kommunen yder sekretariatsbistand til medlemmerne af Hegnsynet og vil i givet fald fremover også yde sekretariatsbistand for medlemmernes opgave som vurderingsmænd.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Se afsnittet ”Beskrivelse af sagen”.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Øvrige konsekvenser
Ingen.

Lovgrundlag – link
Lovbek. nr. 1847 af 14. december 2015 om mark- og vejfred.
Lovbek. nr. 1746 af 14. december 2015 om hegn.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Hovedindstillingen godkendt.
177. Initiativsag fra Morten Bjørn Nielsen, Venstre - beslutning om SFO2 i Kildedamskolen, afdeling Vipperød

Initiativsag fra Morten Bjørn Nielsen, Venstre - beslutning om SFO2 i Kildedamskolen, afdeling Vipperød

Indstilling
Morten Bjørn Nielsen (V) indstiller, at:
 1. byrådet pålægger Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” at behandle en sag om, at SFO2 på Kildedamskolen, afdeling Vipperød, fremadrettet lægges ind under Viften i Vipperød under deres forældrebestyrelse.

Beskrivelse af sagen
På mødet den 19. juni 2017 i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” blev det under punkt 82 besluttet at opsige aftalen med Viften som SFO2 ordning i Vipperød. Fremadrettet bliver det SFO2 ordningen under Kildedamskolen, afdeling Vipperød.

I sagsfremstillingen er den økonomiske omkostning 123.000 kr. med SFO2 på skolen og 380.000 kr. til Viften. Efterfølgende undersøgelser har vist, at vedligeholdelse af bygninger, løn til Ung-Holbæk medarbejder, drift tilskud til 2 årlige overnatningsture for børnene med pædagoger samt administrative omkostninger til personale ikke er regnet med i de 123.000 kr. Prisen for drift af bygninger løber årligt op i 190.000 kr. Løn til Ung Holbæk medarbejder 80.000 kr. ex. administration, ledelse og evt. aktiviteter.
 
Viften i Vipperød har eksisteret siden 1994 og har til huse i Hallen lokaler, som kun bruges af Viften. Det er et tilbud fra børn fra 5. klasse og unge op til 18 år, som kommer i Viften. Enten efter skole eller som ungdomsklub om aftenen. Viftens tilbud er fleksible, så børn som måske kun har behov for SFO 1-2 gange om ugen pga. sport eller andre fritidsaktiviteter kun betaler for 1-2 gange om ugen. End videre gør forældrebestyrelsen et stort frivilligt arbejde, så det er muligt at holde LAN fester (computerspil-aftner med overnatning), musik tilbud og meget andet. Kort sagt, så er Viften en integreret del af borgerne i Vipperød og har til manges glæde leveret solid og stærk indsats i lokalområdet siden 1994. SFO2 på skolen har eksisteret siden 2014, og er mere integreret på skolen end i byen.
 
Forslaget indebærer, at der fremadrettet kun skal være et tilbud i Vipperød, som tidligere besluttet af byrådet. Med sagen lægges op til, at det fremtidige tilbud drives af Viften, som så udgør SFO2-tilbuddet i Vipperød.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Morten Bjørn Nielsen fremsatte følgende ændringsforslag:
Byrådet pålægger Udvalget ”Uddannelse og Job” at behandle en sag om Viften i Vipperød og dens mulighed for at fortsætte som klubtilbud.
 
Ændringsforslaget godkendt.
178. Beslutning - Salg af Havnevej 1 i Holbæk

Beslutning - Salg af Havnevej 1 i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. arealet på Havnevej 1 i Holbæk ikke sælges

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:
 
 1. det nuværende lejede areal på 200m2 (Havnekiosk 106 m2 og udenoms areal på 94 m2) på Havnevej 1 i Holbæk, samt det mindre areal rundt om bygningen, som Holbæk Kommune lige nu stiller omkostningsfrit til rådighed for havnekioskens gæster mv. sælges, i alt ca. 425 m2.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Økonomiudvalget fik på mødet den 7. juni forelagt en sag om et muligt salg af Havnevej 1 i Holbæk. Økonomiudvalget valgte at udsætte sagen, med henblik på fornyet drøftelse,
når der var blevet indhentet vurderinger fra 2 ejendomsmæglere.
Administrationen anbefaler fortsat at Havnevej 1 i Holbæk ikke sættes til salg, men har på baggrund af beslutningen i Økonomiudvalget set på hvordan arealet vil kunne udstykkes med henblik på et salg. Nærværende dagsordenspunkt er derfor suppleret med en alternativ indstilling om salg af en del af arealet (ca. 425 m2). Vurderingerne fra 2 ejendomsmæglere fremgår af det lukkede dagsordenspunkt – Godkendelse af salgspriser.
 
Fremtidig udvikling for havnepromenaden og Havnevej 1 i Holbæk
Administration har modtaget en forespørgsel om, hvorvidt Holbæk Kommune er interesseret i at sælge det areal på Havnevej 1, 4300 Holbæk, hvor Foreningen Sidesporet i dag driver Havnekiosk. Da der tidligere er truffet beslutning om at sælge så mange arealer som muligt, og der samtidig er politiske interesse for udvikling af arealerne på havneområdet bringes denne sag op til politisk behandling.
Arealerne omkring Gl. havn, herunder området ved havnekiosken, ligger i sammenhæng med det samlede havnepromenadeforløb og fjordstien. Fremadrettet er området fortsat tænkt at bevare en åbenhed og offentlig tilgængelighed i sammenhæng med den samlede havnepromenade. Et salg vil medføre en begrænsning i Holbæk Kommunes fremadrettede muligheder for at styre udviklingen på det areal, som Sidesporet i dag lejer. Administrationen anbefaler på den baggrund, at arealet på Havnevej 1 i Holbæk ikke sælges.
 
På nuværende tidspunkt lejer Sidesporet arealet af Holbæk Kommune, og herfor betales der en årlig leje på ca. 120.000 kr. (2016-priser). Lejekontrakten er uopsigelig for udlejer indtil 2025. Lejer kan opsige lejeaftalen med 6 måneders varsel. Som en del af lejeaftalen stiller lejer bad og toiletter vederlagsfrit til rådighed for offentligheden. Det lejede areal udgør 200 m2, hvoraf de 106 m2 er bebygget areal, mens udenoms arealerne udgør 94 m2. Herudover stiller Holbæk Kommune et mindre areal omkostningsfrit til rådighed for ophold for cafeens gæster samt for offentligheden generelt. Sidesporet sørger for fjernelse af affald, mens Holbæk Kommune forestår græsklipning.
 
I umiddelbar tilknytning til cafeen er placeret en offentlig parkeringsplads, der også er ejet af Holbæk Kommune. Der er overvejelser om, hvorvidt der fremadrettet skal ændres på det offentlige stiforløb, der løber nord for cafeen. Såfremt Holbæk Kommune på et senere tidspunkt ønsker en ændring af promenade, p-areal, stiforbindelser eller lignende, vil det blive nødvendigt at ekspropriere arealet, hvis det sælges fra nu.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Administrationen har på baggrund af beslutningen i Økonomiudvalget udarbejdet 2 muligheder for et salg af arealet på Havnevej 1 i Holbæk.
Selve bygningen og et mindre areal jord kan sælges, eller også kan hele arealet inkl. bygning og ekskl. parkeringsplads og stiareal sælges.
Administrationen anbefaler alternativt, at selve bygningen og et mindre areal jord sælges.
 
Med et salg af selve bygningen og et mindre areal jord er det det lejede areal på 200 m2 (Havnekiosk 106 m2 og udenoms areal på 94 m2) samt det mindre areal rundt om bygningen, som Holbæk Kommune lige nu stiller omkostningsfrit til rådighed for havnekioskens gæster mv. der sælges. Arealet er på i alt ca. 425 m2 og markeret med grønt på bilag 1.
 
I umiddelbar tilknytning til havnekiosken er placeret en offentlig parkeringsplads, der også er ejet af Holbæk Kommune. Derudover er der et græsstykke både på den vestlige og østlige side af bygningen, samt en sti nord for. Det samlede grundareal uden parkeringsplads og asfalteret stiforløb er ca. 2.300 m2. Arealet er markeret med rødt på bilag 2. Dette areal kan ligeledes sættes til salg.
 
Der er indhentet salgsvurderinger fra to ejendomsmæglere.
Begge ejendomsmæglere vurderer, at salgsprisen vil være den samme hvad enten ejendomme sælges som det nuværende lejede areal eller hele matriklen uden parkeringsplads og asfalteret stiforløb.

Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget den 7. juni 2017. Punkt 116: Beslutning – Salg af Havnevej 1 i Holbæk

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Godkendt.


caseno16-60160_#4292736_v1_bilag 1 - del af areal på havnevej 1 i holbæk - havnekiosken.pdf.pdf
caseno16-60160_#4286152_v1_bilag 2 - hele arealet på havnevej 1, holbæk - giskort.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Del af areal på Havnevej 1 i Holbæk - Havnekiosken.pdf
Bilag 2 - Hele arealet på Havnevej 1, Holbæk - GisKort.pdf


179. Beslutning - Salg af ejendom og grunde - august 2017

Beslutning - Salg af ejendom og grunde - august 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. administrationen bemyndiges til at sælge og mageskifte de nævnte ejendomme og grunde
 2. administrationen bemyndiges til at tage ejendommen beliggende Hovedgaden 50, Ugerløse af salgslisten.

Beskrivelse af sagen
 
Ringstedvej 25, Mørkøv
I forbindelse med opførsel af en Nettobutik i Mørkøv (lokalplan 12.06 – dagligvarebutik i Mørkøv) har Dansk Supermarked Ejendomme A/S rettet henvendelse til Holbæk Kommune om et mageskifte af et mindre jordstykke beliggende Ringstedvej 25, Mørkøv med Ringstedvej 27A og B, Mørkøv.
 
Ringstedvej 27A og B, Mørkøv var ejet af Peter Treschow, men er nu overtaget af Dansk Supermarked Ejendomme A/S, og idet de ønsker at placere Nettobutikken anderledes end grundstykkets beskaffenhed, således at Nettobutikken får facade mod Ringstedvej, så er der behov for mageskifte de pågældende arealer.
 
Mageskiftet vil betyde at Holbæk Kommune sælger 1.068 m2 og tilkøber 1.004 m2, hvormed nettopåvirkningen er, at Dansk Supermarked Ejendomme A/S skal tilkøbe 64 m2 af jord af Holbæk Kommune.
 
Samtidig flyttes vejudlægget fra nuværende placering til en placering nærmere C. Hansensvej, og der arbejdes på, at få Dansk Supermarked Ejendomme A/S til at finansiere flytningen af vejudlægget. Denne ændring er aftalt med brugeren af vejudlægget Peter Treschow.
 
Dragerupvej, Holbæk – matr.nr. 50 bi Holbæk Markjorder
Grundstykket udgør 8.580 m2. Grundstykket er fredet og kan ikke bebygges i.h.t. tinglyst servitut, og grundstykket er i dag udlagt som grønt område og driftes af Holbæk Kommune.
Holbæk Kommune har solgt Dragerupvej 9B, Holbæk (Wegenersminde) pr. 01.08.2017 til Sigma Enterprise A/S og i den forbindelse har Sigma Enterprise A/S forespurgt om Holbæk Kommune har interesse i at sælge matr.nr. 50 bi Holbæk Markjorder, således at grundstykket indgår i den samlede plan for hele området. Arealet skal udlægges som park.
 
Grundstykket skal ikke i offentlig udbud, og det anbefales at indgå en direkte aftale med Sigma Entreprise A/S om erhvervelse af ejendommen. Grundstykket skal arealoverføres til hovedmatriklen.
 
Hovedgaden 50, Ugerløse.
Ejendommen er tidligere godkendt til salg, men har afventet en rapport over støjpåvirkningen. Ejendommen har været til salg hos HOME, Holbæk siden marts 2014, og i den mellemliggende periode har der været meget få henvendelser på ejendommen.
 
I forbindelse med salget af Dragerupvej 9B, Holbæk (Wegenersminde) har administrationen skulle finde erstatningslokaler til de 7 foreninger, der alle havde lokaler på Wegenersminde.
 
Foreningen Rollespilslauget har, grundet foreningens store pladsbehov, fået tildelt ejendom Hovedgaden 50, Ugerløse. Der er lavet en vanlig benyttelsesaftale, hvormed foreningen forestår den primære drift af bygningen.
Administrationen anbefaler, at ejendommen Hovedgaden 50 tages af salgslisten.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-09-2017
Godkendt.


caseno16-60160_#4286136_v1_hovedgaden 50a, ugerløse - giskort.pdf.pdf
caseno16-60160_#4286401_v1_ringstedvej 25, mørkøv - kortudsnit.pdf.pdf
caseno16-60160_#4286399_v1_ringstedvej 25, mørkøv - udstykningsforslag.pdf.pdf
caseno16-60160_#4286148_v1_matr. nr. 50 bi holbæk markjorder.pdf.pdf

Bilag

Hovedgaden 50a, Ugerløse - Giskort.pdf
Ringstedvej 25, Mørkøv - kortudsnit.pdf
Ringstedvej 25, Mørkøv - udstykningsforslag.pdf
Matr. nr. 50 bi Holbæk Markjorder.pdf


180. Beslutning - Godkendelse af salgspriser - august 2017 - Lukket punkt
181. Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. daglige pengeforretninger - Lukket punkt
182. Beslutning - Godkendelse af vinderprojekt for Samsøvej 48, Holbæk - Lukket punkt
183. Beslutning - Opsigelse af lejekontrakt samt salg af badmintonhallen - Lukket punkt