UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

21-06-2017 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-06-2017 22:00:00


PUNKTER

108. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 14. juni 2017
109. Beslutning - Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi
110. Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder
111. Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. september 2017
112. Frigivelse af anlægsbevilling til modtagekøkkener i kommunens dagtilbud
113. Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse
114. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.80 samt tilhørende kommuneplantillæg Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk
115. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.79 samt tilhørende kommuneplantillæg for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej
116. Beslutning endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 20.18 og Kommuneplantillæg 31 for boligområde ved Vipperød Bakker
117. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station
118. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 1.51 med tilhørende Kommuneplantillæg for ny byudvikling ved Smedelundsgade og Rosen
119. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg for Jyderup Præstegård
120. Orientering om projektaktiviteter ved Fjordstien
121. Beslutning - Vedtægtsændring om nyt navn til KARA/NOVEREN
122. Beslutning om fastholdelse af potentialeafklaring vedr. drift af kommunale plejecentre, ejendomsadministration og administrative funktioner
123. Beslutning - Salg af ejendomme og grunde juni 2017
124. Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2016
125. Beslutning om delegation af kompetence i forbindelse med valget den 21. november 2017 og om åbningstiden på valgstedet på Orø
126. Beslutning om delegation af plan for boligbebyggelse Kirkebakken, Kundby
127. Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål
128. Beslutning af udmøntning af Lokalområdernes udviklingspulje 2017
129. Beslutning om vedtægter for Produktionsskolen NVPRO/Campus
130. Initiativsag fra liste Ø - beslutning om at få afdækket mulighederne for at lade borgmesterens vederlag for bestyrelsesposter mv. tilfalde kommunekassen
131. Initiativsag fra byrådsmedlemmerne Leif Juhl (Ø) og Jørgen Jensen (A) - beslutning om politisk behandling af håndtering af lav bemanding i kerneområdet Aktiv hele Livet
132. Initiativsag fra Liberal Alliance om politisk deltagelse i projektorganiseringen af Holbæk Sportsby
133. Initiativsag fra liste Ø - beslutning om tilbagekaldelse af dispensation til Andreaskolen (niveaufri adgang)
134. Initiativsag fra liste I - Beslutning om salg af grunde i Holbæk
135. Initiativsag fra liste I - Godkendelse af salgspriser - Lukket punkt
136. Beslutning om at anlægge vej - Lukket punkt
137. Beslutning - Godkendelse af salgspriser juni 2017 - Lukket punkt
138. Beslutning om at arbejde videre med et eventuelt salg af ejendom - Lukket punkt108. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 14. juni 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 14. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet den 21. juni 2017 godkendes

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Solvej Pedersen (B) stillede forslag om, at sag nr. 138 udsættes til den 16. august 2017 og da behandles som et åbent punkt. 
 
Ændringsforslaget blev ikke godkendt. For stemte 14 (A, Ø, UP, B, C og Steen Klink (O))
 
Imod stemte 16 (I, V og O undtagen Steen Klink).
 
Dagsordenen for den 21. juni 2017 herefter godkendt
109. Beslutning - Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi

Beslutning - Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Byrådet godkender, at tillæg til Plan- og udviklingsstrategien udsendes i offentlig høring i perioden 21. juni 2017 til 16. august 2017.

Beskrivelse af sagen
Sagens proces
Byrådet træffer beslutning om at udsende tillæg til planstrategi i offentlig høring i perioden 21. juni 2017 til 16. august. Efter udløbet af fristen tager Byrådet stilling til de fremkomne bemærkninger. Byrådet kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi.
 
Baggrund
Baggrunden er, at lovforslag om modernisering af Planloven indeholder nogle nye muligheder for kommunerne. Lovforslaget blev vedtaget 1. juni 2017 med ikrafttrædelse 15. juni 2017. Lovforslaget åbner bl.a. mulighed for at udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, hvor der gives større adgang til at planlægge for byudvikling og give tilladelse til anlæg.
 
Holbæk Kommune har i forbindelse med kommuneplanrevisioner i 2009 og 2013 forsøgt at åbne op for byudvikling af et område i den vestlige del af Holbæk by (Rishøjgård). Staten nedlagde veto mod byudvikling af området med henvisning til kystnærhedszonens regler. Ved den seneste kommuneplan i 2013 fik kommunen mulighed for at medtage den østligste del af Rishøjgårdarealet, som et rammeområde for boligbebyggelse. Der er efterfølgende udarbejdet lokalplan for en del af arealet og byggeriet er i fuld gang.
 
Det er kommunens vurdering, at der er stor efterspørgsel på boliger i nærheden af Holbæk By. Dette understøttes af befolkningstallet, som generelt har været stigende i de foregående 12 år med undtagelse af en mindre opbremsning under finanskrisen. Den seneste befolkningsprognose peger på, at den positive udvikling vil fortsætte, og der kommer flere borgere til Holbæk Kommune i de kommende år. Der er således behov for at udlægge mere areal til boligudvikling særligt i nærheden af Holbæk by. I forbindelse med den forestående kommuneplanrevision i 2017 vil Holbæk Kommune medtage det resterende areal ved Rishøjgård i kommuneplanen.
 
Formelle rammer for ansøgningsprocedure for, at Rishøjgård kan indgå som udviklingsområde
Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede ansøgninger om udviklingsområder med henblik på, at disse kan indsendes med frist den 15. oktober 2017. Rammerne for ansøgningsproceduren er bl.a., at de skal baseres på en endelig vedtaget kommuneplanstrategi, eventuelt i form af en strategi for en eller flere relevante emner. For at opfylde dette krav udarbejdes der et tillæg til plan- og udviklingsstrategien – Holbæk i Fællesskab som byrådet vedtog den 21. april 2016. I tillægget vil der være en nærmere beskrivelse af Rishøjgård.
 
Miljøvurdering
Med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 425 af 18. maj 2016, er det Holbæk Kommunes vurdering, at tillæg til plan- og udviklingsstrategi 2015 med sit strategiske sigte ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. Holbæk Kommune vurderer derfor, at tillæg til plan- og udviklingsstrategi 2015 ikke er omfattet af §8, stk. 1, og at der derfor ikke skal foretages en screening og miljøvurdering af strategien med dertil hørende miljørapport.
 
I overensstemmelse med loven vil Holbæk Kommune gennemføre screeninger af de kommende planer, der folder strategien ud og fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser.

Økonomiske konsekvenser
Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser af tillægget

Høring
I henhold til planlovens § 23a, stk. 4 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi.
Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi udsendes i offentlig høring i perioden 21. juni 2017 til 16. august 2017.
 
Annoncering sker via kommunens hjemmeside. Der tages ikke yderligere skridt til at inddrage offentligheden ved borgermøde eller andet, da der alene er tale om, at kommunen vil opfylde de formelle rammer for ansøgningsproceduren ved ansøgning om udpegning af nye udviklingsområder inden for kystnærhedszonen.
 
Efter udløbet af fristen efter stk. 4 tager kommunalbestyrelsen stilling til de fremkomne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi.

Lovgrundlag – link
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Sag nr. 15/24950 - Plan- og udviklingsstrategi

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt med den ændring, at høringsfristen forlænges med 4 uger.


caseno17-15191_#4167744_v2_tillæg til plan- og udviklingsstrategi 2015.docx

Bilag

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi 2015


110. Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder

Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. restanceudviklingen i Holbæk kommune med tilhørende statusbilleder tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen giver én gang årligt en status på udviklingen af restancer fra borgere og virksomheder til Holbæk Kommune. Opkrævning og inddrivelse af udeståender til det offentlige blev ved en lovændring i 2005 adskilt. Opkrævningsopgaven varetages i kommunerne, mens inddrivelsesopgaven varetages af staten (SKAT). I Holbæk Kommune er opgaven organiseret i Borgerservice under kerneområdet Ansvar for Fællesskabet.
 
Opkrævningsopgaven
Opgaven med at opkræve restancer indeholder udsendelse af opkrævninger/regninger til borgere, virksomheder m.v. og kontrol af, hvorvidt betaling finder sted indenfor den fastsatte betalingsfrist samt efterfølgende udsendelse af rykkere. Som led i opkrævningen kan indgås aftaler om afdragsvis betaling og/eller henstand.
 
Følgende krav opkræves:
• Ejendomsskat
• Daginstitution
• Parkeringsafgift
• Boligindskudslån
• Boligstøttekrav
• Kontanthjælp mod tilbagebetaling
• Regningskrav
 
 
Restancer i hovedtal
Restanceudviklingen og fordelingen fremgår af bilag 1 og er yderligere kommenteret i bilag 2.
 
Restancerne i Holbæk kommune pr. 31/12 2016 udgjorde 80 mio. kr., hvilket er et fald på 2,1 mio. kr. i forhold til 31/12 2015. Årsagen er et fald i restancerne til offentlige myndigheder på 3.9 mio. kr., mens der er sket en stigning på øvrige restancearter. Stigningen på de øvrige restancer, skyldes SKAT’s suspendering af al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlig via it-systemet EFI.
 
Der er i 2016 afskrevet for i alt 6,1 mio. kr., heraf udgør 3,6 mio. kr. bortfald på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.
 
SKAT har fortsat suspenderet automatisk inddrivelse af gæld
 
Inddrivelsesopgaven varetages af SKAT, og indeholder tvangsinddrivelse (herunder lønindeholdelse, udlæg m.v.) af ovennævnte krav. Holbæk Kommune overdrager efter rykkerprocedure ubetalte krav til SKAT.
SKAT besluttede den 8. september 2015 at suspendere al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige via it-systemet EFI, fordi en rapport konkluderede, at EFI gennemførte ulovlig inddrivelse. Som følge af endelige analyser af systemet, som forelå ved udgangen af september 2015, besluttede regeringen med Finansudvalgets godkendelse, at EFI ikke længere skulle anvendes som it-understøttelse.
 
Skatteministeriet har meldt følgende ud i foråret 2017:
 
Ny opgave – inddrivelse af ejendomsskat (fortrinsberettigede krav).
Den 2. februar 2017 overtog kommunerne opgaven med inddrivelse af ejendomsskat (fortrinsberettigede krav). Restancen udgør pr. 31. maj 2017 2.5 mio. kr. (pr. 31. december  2016 2.6 mio. kr.). Heraf ligger 1.1 mio. kr. til inddrivelse i SKAT.
Alle øvrige krav inddrives fortsat i SKAT.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Taget til efterretning.


caseno17-21220_#4203559_v1_notat om restanceudviklingen 2016.docx
caseno17-21220_#4203602_v1_restancebilleder 2016.pdf

Bilag

Notat om restanceudviklingen 2016
Restancebilleder 2016


111. Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. september 2017

Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. september 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 1. takster og tilskud indenfor dagtilbudsloven reguleres pr. 1. september 2017, som beregnet.

Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med budgetreduktion på dagtilbudsområdet skal der træffes beslutning om nedsættelse af takster (forældrebetaling) og tilskud til private daginstitutioner.
 
Byrådet beslutter hvert år i forbindelse med budgetlægningen satser for det kommende års takster for forældrebetaling og tilskud til private daginstitutioner og pasningsordninger. Takster og tilskud fastsættes med udgangspunkt i kommunens bruttoudgifter til drift af en plads, således at forældrenes egen andel udgør 25 % af den samlede udgift. Det betyder, at hvis budgettet forøges stiger taksten, hvis budgettet reduceres falder taksten.
 
Årets første budgetrevision (BR1) viste, at Holbæk Kommune samlet set med et uændret forbrug ville overskride budgettet for 2017 med 41 mio. kr., hvorfor der skal findes kompenserende besparelser ved blandt andet ansættelse og indkøb med omtanke.
 
Dagtilbudsområdets andel af de 41 mio. kr. udgør i alt 3,1 mio. kr.  
 
Dertil kommer, at antallet af børn i dagtilbud i 2017 forventes at blive højere end forudsat ved budgetlægningen, og der er sket en mindre stigning i udgifterne til fripladser.
 
Jf. byrådets økonomiske styringsprincipper skal merudgifterne pga. demografi (stigning i antal børn) mm. afholdes indenfor Læring og Trivsels eget område via kompenserende besparelser og/eller omlægninger for i alt 6,1 mio. kr. Heraf udgør dagtilbudsområdets andel i alt 2,1 mio. kr., der fordeler sig således:
 
Reduktion på ressourcepædagoger
0,3 mio.
Rammebesparelse på dagtilbud
1,3 mio.
Restbeløb fra pulje til fokuserede indsatser i dagtilbud efter fuld opbremsning af alle aktiviteter
0,5 mio.
 
Samlet set betyder det, at budgettet til dagtilbud (børnehuse) i 2017 reduceres med 5,2 mio. kr.
 
Ifølge dagtilbudsloven skal områdets takster og tilskud reguleres ved større ændringer af budgettet. Takstændringer skal ifølge loven varsles med 3 måneders varsel. Der er på den baggrund beregnet nedenstående nye takster for plads i daginstitution (børnehus) tilskud til privatinstitutioner pr. 1. september 2017:
 
Takster 2017
Daginstitution (opkræves i 11 rater)
Nuværende takst
Takst pr. 1. september 2017
0-2 år og 8 mdr.
3.092 kr.
2.858 kr.
2 år og 9 mdr. - 5 år
1.816 kr.
1.692 kr.
 
 
 
Tilskud til privatinstitutioner pr. måned
Nuværende tilskud
Tilskud pr. 1. september 2017
Samlet tilskud pr. barn under 3 år pr. måned
8.743 kr.
8.496 kr.
Samlet tilskud pr. barn over 3 år pr. måned
4.537 kr.
4.409 kr.
 

Økonomiske konsekvenser
 
Som konsekvens af udgiftsreduktionerne på dagtilbudsområdet reduceres udgifterne til dagtilbud og dermed beregningsgrundlaget for takster og tilskud med i alt 5,2 mio. kr.
 
Reduktionen betyder, at tildelingen til dagtilbud samlet set reduceres med ca. 6,2 mio. kr., når de manglende indtægter fra forældrebetaling pga. takstændringen er indregnet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
Fraværende: Maria Friis Keyani
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt. For stemte V og C. Imod stemte B. O og Finn Martensen (UP) undlod at stemme.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt.
 
For stemte 25 (A, UP, O, I, V og C).
 
Imod stemte 3 (B).
 
2 (Ø) undlod at stemme.
112. Frigivelse af anlægsbevilling til modtagekøkkener i kommunens dagtilbud

Frigivelse af anlægsbevilling til modtagekøkkener i kommunens dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge", Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. der frigives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til modtagekøkkener i kommunens dagtilbud. Beløbet er overførte midler afsat i kommunens anlægsbudget 2016 under Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i 2010 på byrådsmøde den 23. marts, at køkkenerne i kommunens dagtilbud skulle renoveres i 2010, og at køkkenerne renoveres til en standard som modtagekøkken jævnfør byrådsbeslutning af 9. juni 2009.
 
Formål med renovering var, at køkkener skulle leve op til lovgivningen (dagtilbud loven) på området på en måde, der fremmer børns adgang til et fælles og sundt frokostmåltid i kommunens dagtilbud.
 
Seneste valg om frokostordning for 2017 og 2018 med start pr. 1. april 2017, har bevirket, at der skulle foretages ændringer til eksisterende modtagekøkkener i enkelte dagtilbud, hvor forældrene/bestyrelsen har valgt frokostordningen. Tillige har der været behov for, at udskifte defekte hvidevare.
 
Resultatet af valg af frokostordning blev afgjort ultimo november 2016, hvorfor det ikke har været muligt, at budgettere med eventuelle ændringer til eksisterende modtagekøkkener i renoveringspulje for 2017. Administrationen er primo 2017 blevet bekendt med omfang og behov for ændringer til enkelte modtagekøkkener. Ændringer er udført, således modtagekøkkener var klar til start af frokostordning pr. 1. april 2017.

Økonomiske konsekvenser
 
Der frigives en ramme på 0,15 mio. kr., der skal dække samtlige omkostninger til modtagekøkkener i 2017.
Finansiering anvises af et ikke disponeret beløb i anlægsbudget 2016 under Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”. I forbindelse med byrådets behandling af anlægsprojekterne under budgetrevision I den 19. april 2017 er det besluttet, at projektet omkring modtagekøkkener skal gennemføres i år, da projektet enten er kontraktbundet og/eller en konsekvens af lovgivningen.

Lovgrundlag – link
 
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182051

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Fraværende: Maria Friis Keyani
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt.
113. Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse

Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Orienteringssag

Indstilling
 
 Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Status
Byggeriet er yderligere forsinket og forventes tidligst klar til indflytning medio august 2017. Dvs. en samlet forsinkelse på 8-9 måneder. Udearealerne forventes tidligst klar medio oktober 2017.
 
Forsinkelser
Administrationen er løbende i dialog med STB Byg A/S, der er totalentreprenør på projektet vedr. forsinkelser og manglende delafleveringer på byggeriet.
Administrationen vurderer ikke, at der er uforudsete forhold, der i sig selv giver ret til 8-9 måneders tidsfristforlængelse og har derfor varslet dagbod i perioden fra 1. januar 2017 og frem til aflevering. Samlet dagbod på nuværende tidspunkt andrager mere end 7 mio. kr.
STB Byg A/S har afvist, at der er berettiget krav om dagbod – og derfor er der en uafklaret tvist. 
 
Den videre proces
 
Entrepriseretsligt og juridisk
Administrationen har i samarbejde med STB Byg A/S bedt om en uvildig sagkyndig vurdering hos en skønsmand til brug for at vurdere de entrepriserestlige handlemuligheder.
Administrationen afventer vurderingen og besvarelsen fra skønsmanden inden videre afklaring.  
 
En stærk medspiller
Som bygherre og ejendomsejer er Holbæk Kommune interesseret i en hurtig afslutning af byggeriet, så eleverne og lærerne kan få glæde af de nye faciliteter.
Samtidigt skal byggeriet være helt klar til ibrugtagning – uden fejl og mangler, så indflytningen ikke bliver påvirket efterfølgende af mangelafhjælpning og forstyrrelser i undervisningen.
Derfor er der løbende dialog med skolelederen i relation til tæt koordinering af forventninger til endelig indflytning og ibrugtagning

Økonomiske konsekvenser
 
Udfaldet af tvisten er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forsinkelsen vil betyde øget bygherreomkostninger pga. forlænget byggetid, transport med busser, pavillonleje, vinterforanstaltninger etc.
 
 
 

Øvrige konsekvenser
 
Hvad betyder forsinkelsen for skoleeleverne og de ansatte?
Forsinkelsen vil betyde at undervisningen fortsætter i de midlertidige pavilloner resten af skoleåret 2016/17 og muligvis også nogle uger i starten af skoleåret 2017/18.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Fraværende: Rolf Rasmussen, Steen Klink Pedersen, Maria Friis Keyani
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Orienteringen indstilles taget til efterretning, men Økonomiudvalget udtrykker utilfredshed med forløbet.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Taget til efterretning.
114. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.80 samt tilhørende kommuneplantillæg Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.80 samt tilhørende kommuneplantillæg Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og Lokalplan 2.80 for nyt boligområde ved Ny Taastrupvej 2 vedtages endeligt, med de i sagsbeskrivelsen angivne rettelser

Beskrivelse af sagen
Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et konkret byggeønske fra Lejerbo. Det tidligere specialcenter Abildgården er ikke længere i brug, da dets tidligere aktiviteter er flyttet. Derfor har Holbæk Kommune besluttet, at der skal etableres almennyttige boliger på området. Planforslaget har været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj, det er her fremlagt til endelig vedtagelse, med enkelte rettelser som bliver fremlagt nedenfor.
 
Udarbejdelsen af lokalplanforslaget har til formål at muliggøre etableringen af ny boligbebyggelse på det allerede kommuneplanlagte område for Ny Taastrupvej 2. Derudover vil lokalplanen muliggøre etableringen af den kommuneplanlagte offentlige sti, der planlagt til at gå igennem planområdet, samt sikre området vejadgang fra Ny Taastrupvej.
 
Lokalplanområdet består af matrikel 4ka Tåstrup, Holbæk Jorder, er ca. 15.400kvm stort. Området afgrænses af villavejen Ny Taastrupvej mod syd, Roskildevej mod øst, jernbanen mod vest og rækkehus og etagebyggeri mod nord. Området mod vest fremstår som uplejet græsområde og jernbanevold, i midten er den tidligere institution Abildgården, og mod øst de sidste rester af plantagen, der tidligere dækkede hele matriklen.
Lokalplanforslaget udlægger områdets anvendelse til boligområde bebygget med højst 2 etagers boligbebyggelse mod Roskildevej og højst 3 etager på det resterende område. Der er for området som helhed fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 45.
 
Boligbebyggelsen forventes at blive en blanding af familieboliger og single- eller seniorboliger. Boligbebyggelsen består af rækkehuse i 2-3 etager, hvor boligerne i stueetagerne vil have egen lille have eller terrasse. Boligbebyggelsen vil have adgangsvej fra Ny Taastrupvej, og lokalområdet forbinder den eksisterende offentlige gangsti mod nord med Ny Taastrupvej. Der er flere stiforbindelser i områdets nærhed. Ny Taastrupvej er en del af en eksisterende stiforbindelse med stibro over jernbanen. Roskildevej har cykelsti i begge retninger samt en eksisterende gangsti langs jernbanevolden nord for planområdet, der planlægges videreført gennem planområdet.
 
Rettelser
 
Foruden redaktionelle konsekvensrettelser er der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslaget indstilles følgende ændringer:
 
Vedrørende etablering af støjhegn på 1,8 m, samt beplantning af dette, mod Roskildevej

Høring
Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillæg var i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der blev holdt borgermøde på Kanalstræde den 26. april 2017 klokken 19.00 – 21.00. På borgermødet blev der udtrykt bred bekymring blandt de fremmødte naboer om bebyggelsens højde i 3 etager, 11,5 m højde, som lokalplanen muliggør i anvendelsesområde B.
 
Der kom i perioden 8 høringssvar. Der er vedhæftet et bilag (Høringssvar 2.80) med oversigt over administrationens vurderinger og indstillinger af høringssvarene. Høringssvarenes temaer var følgende: 
 
· Etagehøjde på bebyggelserne.
· Etablering af stiforbindelser og forhold for bløde trafikanter.
· Terrænregulering mod skel.
· Støjforhold og bevarelse af støjvold.
· Bebyggelsens karakter og hensyntagen til omgivelserne.
· Beplantningsbælte mod det nordlige skel.

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt, idet der skal skabes større afstand udfra matrikel 4kr, og beplantningen omkring brandvejen i videst muligt omfang søges bevaret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Udvalget for Klima og Miljøs indstilling godkendt.


caseno16-26460_#4203620_v1_lokalplanforslag_280_boliger_ved_ny_taastrupvej_kp-tillæg.pdf.pdf
caseno16-26460_#4203623_v1_referat fra møde om 2.80_26.april.docx.docx
caseno16-26460_#4203619_v1_kortbilag 3 anvendelseplan 1_1000.pdf.pdf
caseno16-26460_#4203618_v1_miljøscreeninglokalplan2.80.pdf
caseno16-26460_#4203671_v1_skema til behandling af høringssvar 2.80 & kp 35.pdf.pdf

Bilag

Lokalplanforslag_280_boliger_ved_ny_taastrupvej_kp-tillæg.pdf
Referat fra møde om 2.80_26.april.docx
Kortbilag 3 Anvendelseplan 1_1000.pdf
MiljøScreeninglokalplan2.80
Skema til behandling af høringssvar 2.80 & kp 35.pdf


115. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.79 samt tilhørende kommuneplantillæg for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.79 samt tilhørende kommuneplantillæg for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 samt Lokalplan 2.79 for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej vedtages endeligt, med de mindre rettelser, der fremgår af sagsfremstillingen samt bilag 5.

Beskrivelse af sagen
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 samt Lokalplan 2.79 for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej har været sendt i høring og fremlægges nu til endelig vedtagelse, med de mindre rettelser der fremgår af sagsfremstillingen nedenfor samt bilag 5

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske fra Dansk Supermarked om at flytte Netto fra Gl. Ringstedvej 22-24 over på den modsatte side af Ringstedvej til Spånnebæk 1 og samtidig give mulighed for etablering af benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv.
 
Lokalplanområdet udlægges til centerformål med mulighed for etablering af dagligvarebutik, benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv. Lokalplanen giver mulighed for, at dagligvarebutikken kan opføres med et butiksareal på op til 1000 kvm. Herudover kan der opføres op til 200 kvm bruttoetageareal til personalefaciliteter.
 
I forbindelse med lokalplanlægningen har udvikler indgået en aftale om beplantning langs Valdemar Sejrsvej samt etablering af sti. Aftalen indeholder vilkår omkring ønsket fra udvikler om at udtynde beplantningen til trægrupper samt etablering af stiforløb.
 
 
Ny bebyggelse til dagligvarebutik, restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv skal placeres inden for de byggefelter der er vist på kortbilag 5 i forslaget til lokalplanen. Ny bebyggelse til benzinpåfyldningsanlæg kan placeres inden for delområde I som vist på samme kortbilag.
 
Den planlagte dagligvarebutik placeres i den nordlige del af planområdet tæt på et større boligområde. Parkering etableres syd for butikken. Lokalplanen sikrer at vareindlevering og indgang for bløde trafikanter i videst muligt omfang holdes adskilt. I den sydlige del af planområdet kan etableres restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv.
 
Den eksisterende dagligvarebutik på Gl. Ringstedvej vil blive nedrevet i forbindelse med opførelse af nyt boligbyggeri som en randbebyggelse ved hjørnet af Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej. Der skal udarbejdes særskilt lokalplan herfor, hvilket forventes at forløbe i indeværende år.
 

Ændringer der indstilles
I forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene indstilles mindre ændringer, der fremgår nedenfor:

”9.1 Arealet langs Valdemar Sejrsvej skal fremstå med spredte trægrupper med mindst 3 træer i hver gruppe. Trægrupperne etableres i græs eventuelt suppleret med en lav underbeplantning. Trægrupperne fordeles således, at der tillades indkig fra Valdemar Sejrsvej til de bagvedliggende bygninger. Beplantningen skal ske efter principperne vist på kortbilag 5 og er en del af et sammenhængende grønt udtryk langs Valdemar Sejrsvej.
 
9.2 Befæstelsesgraden for den enkelte ejendom i planområdet må maksimalt være 0,7.”
 
”Ny bebyggelse skal fortrinsvis placeres tættest ved Valdemar Sejrsvej.”
 

Økonomiske konsekvenser
En udmøntning af planforslagets mulighed for at ændre på beplantningen langs Valdemar Sejrsvej vil medføre en mindre driftsforøgelse for Holbæk Kommune i vedligeholdelsen af beplantningen. Der vil ligeledes foreligge en mindre driftsforøgelse for Holbæk Kommune mht. vedligehold af sti fra krydset mellem Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej til lokalplanområdet.
 

Øvrige konsekvenser
Deklaration om forbud mod dagligvarebutik på Gl. Ringstedvej 22-24

Planmæssigt kan antallet af dagligvareforretninger ikke forøges i området. For at forhindre hidtil lovlig anvendelse af Gl. Ringstedvej 22-24, kræver gennemførelse af lokalplanen derfor, at der er tinglyses en deklaration om forbud mod at anvende Gl. Ringstedvej 22-24 til dagligvarebutik forinden Lokalplan 2.79 vedtages.

Da Netto ønsker at forblive på den nuværende ejendom, til opførelse af ny dagligvareforretning er gennemført og indflyttet, fastsætter deklarationen en overgangsbestemmelse. Overgangsbestemmelsen anviser, at nuværende ejer ikke må drive dagligvareforretning fra ejendommen, efter 1 år, eller fra åbning af ny dagligvareforretning, hvis dette tidspunkt ligger tidligere.
Holbæk Kommune vil være medvirkende til, at servitutten ophæves, såfremt Lokalplan 2.79 ikke endeligt vedtages.  


Høring
Der indkom i den offentlige høringsperiode 19 høringssvar. Høringssvar og administrationens vurdering og indstilling i medfør af fremgår af bilag 5.
 
Vedr. dagligvarebutikken omhandlede høringssvarene:
 • trafikale forhold, skiltning, mulighed for benzinpåfyldning, fremtidige tilladte maximale etageantal samt støjgener ved vareindlevering.
Vedr. kommuneplantillæggets boligramme omhandlede høringssvarene:
 • værdiforringelse af omkringliggende huse, påvirkning af bevaringsværdige bebyggelse i området, formidling af kommuneplantillægget, høringsproces samt flest indsigelser mod tilladte bygningshøjde i fremtidige boligramme.
I den offentlige høringsperiode blev der afholdt møde på Holbæk Bibliotek og referat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.
Der blev endvidere afholdt idéfase forud for den offentlige høring med indkaldelse af idéer og forslag fra den 23. maj 2016 til den 20. juni 2016.
 
 

 
 


Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt.
 
For stemte 28 (A, UP, B, O, I, V og C).
 
Imod stemte 2 (Ø).


caseno16-37142_#4190176_v1_kortbilag 5 - anvendelsesplan.pdf.pdf
caseno16-37142_#4190175_v1_referat fra borgermøde om lokalplan 2.79 samt kommuneplantillæg nr. 28 d. 5.april 2017.pdf.pdf
caseno16-37142_#4190171_v1_miljøscreening 2.79.pdf.pdf
caseno16-37142_#4203657_v1_lokalplanforslag_279_dagligvarebutik_ved_gl_ringstedvej_og_kommuneplantillaeg_nr28.pdf.pdf
caseno16-37142_#4200070_v1_bilag 5 skema til behandling af høringssvar .pdf.pdf

Bilag

Kortbilag 5 - Anvendelsesplan.pdf
Referat fra borgermøde om lokalplan 2.79 samt kommuneplantillæg nr. 28 d. 5.april 2017.pdf
Miljøscreening 2.79 og kommuneplantillæg nr. 28 pdf
lokalplanforslag_279_dagligvarebutik_ved_gl_ringstedvej_og_kommuneplantillaeg_nr28.pdf
Bilag 5 Skema til behandling af høringssvar .pdf


116. Beslutning endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 20.18 og Kommuneplantillæg 31 for boligområde ved Vipperød Bakker

Beslutning endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 20.18 og Kommuneplantillæg 31 for boligområde ved Vipperød Bakker

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 og Lokalplan 20.18 for nyt boligområde ved Vipperød Bakker vedtages endeligt, med de i sagsbeskrivelsen angivne justeringer og ændringer

Beskrivelse af sagen
Planforslagene har været i offentlig høring, og fremlægges til endelig vedtagelse, med enkelte justeringer og ændringer, som beskrevet i nedenstående.

Planforslagene er udarbejdet på foranledning af grundejer, der ønsker det tidligere plangrundlag ændret, for at muliggøre en ny bebyggelse med ca. 80 parcelhuse og ca. 40 rækkehuse, i bedre overensstemmelse med den faktiske efterspørgsel. Den tidligere lokalplan gav mulighed for en meget tæt rækkehusbebyggelse med 335 boliger, som det ikke har synes muligt at realisere.
 
Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for realisering af et nyt attraktivt boligområde, i samspil med de landskabelige omgivelser og den eksisterende omkringliggende bebyggelse, samt at udvide afgrænsningen af lokalplanområdet, ved inddragelse af restareal i den nordlige del af området, herunder den tidligere Kongstrupbane.
 
Der er i den offentlige høring omkring projektet udtrykt stor tilfredshed med, at planerne for realisering af nye boliger nu ser ud til at kunne bringes videre.
 
Der er dog samtidig i den offentlige høring fremsat bemærkninger med ønsker om ændringstiltag i planerne, herunder særligt vedrørende bredden af grønt område mellem eksisterende bebyggelseskant og nye boliger samt ønsker om tiltag for forbedring af trafiksikkerheden på Roskildevej.
 
I alt indkom 10 høringssvar, der er vedlagt sagen som bilag, inklusiv den administrative behandling heraf, samt indstilling om ændringer i planforslagene.
 
Ved tiltrædelse af hovedindstillingen godkendes, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene gøres følgende ændringer:
 
- Der udtages to grunde mod Malthesminde-bebyggelsen og i stedet gives mulighed for at indplacere et mindre fælleshus, hvorved der etableres større grønt areal mellem eksisterende og ny bebyggelse. Nyt fælleshus gives en maksimal tilladt bygningshøjde på 5 m, jf. høringssvar 3 i bilag til sagen med behandling af indkomne høringssvar.
 
- Ved nordlig adgangsvej fra Roskildevej tilrettes bebyggelsesplanen, således, at eksisterende vejføring ændres lidt, og trækkes væk fra eksisterende bebyggelse, jf. høringssvar 7 i bilag til sagen med behandling af indkomne høringssvar.
 
- Der ændres i bebyggelsesplanen, således, at der sikres en minimumsbredde på 10 m grønt bælte mellem eksisterende bebyggelse ved Vipperød Byvej og ny bebyggelse.
 
Som bilag til sagen er endvidere vedlagt reviderede bilag, der viser den tilrettede bebyggelsesplan, herunder også bilag vedr. støjvoldens udformning mod motorvejen, jf. høringssvar 10 i bilag med behandling af høringssvar.

 Høring
Planforslagene har været sendt ud i offentlig høring i 8 uger, og der er afholdt borgermøde den 1. marts 2017 i Vipperød Sognegård. Notat fra afholdt borgermøde er vedlagt sagen som bilag.
I den offentlige høringsperiode indkom 10 høringssvar, der er vedlagt sagen som bilag inklusiv administrationens behandling heraf.

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt.


caseno16-43369_#4195980_v1_kortbilag _rev_04.05.17.pdf.pdf
caseno16-43369_#4195933_v1_skema med indkomne høringssvar og behandling heraf.docx.docx
caseno16-43369_#4195985_v1_revideret plantegning støjvold.pdf.pdf
caseno16-43369_#4195939_v1_referat borgermøde vipperød bakker.docx.docx
caseno16-43369_#4194917_v1_forslag_20.18_inkl_kptillæg_31.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag _rev_04.05.17.pdf
Skema med indkomne høringssvar og behandling heraf.docx
Revideret plantegning støjvold.pdf
Referat borgermøde Vipperød Bakker.docx
Forslag_20.18_inkl_kptillæg_31.pdf


117. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 samt Lokalplan 12.07 for Mørkøv Station vedtages endeligt, med de mindre rettelser, der fremgår af sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er, at Mørkøv stationsbygning igennem en årrække har stået tom, og ikke fremadrettet skal benyttes til jernbaneformål. DSB har som grundejer ansøgt Holbæk Kommune om tilladelse til at nedrive stationsbygningen, men da denne er en bærende del af kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, er en tilladelse til nedrivning ikke opnået. I dialog med DSB har Holbæk Kommune derfor i stedet iværksat nærværende planlægning med henblik på en ændret, udvidet mulig anvendelse af bygningen.
 
Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne af den tidligere stationsbygning fra stationsformål til centerformål, herunder café, restaurant, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign samt fortsat anvendelse til stationsformål. Herved gives mulighed for ny anvendelse af bygningen, så der kan skabes nyt liv og indhold på stationsområdet. Nærområdet skal også fremadrettet fungere som byens station, så planens bestemmelser skal samtidig sikre, at mulighederne for en forbedring af vilkår for togkunder fortsat består. Planforslagene er således ikke til hinder for, at der kan ske forbedringer vedrørende adgangs- og servicefaciliteter, etablering af serviceområde med læskærm samt cykel p-pladser m.v.
Stationsbygningen er et væsentligt element i kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, og lokalplanen fastsætter derfor endvidere bestemmelser omkring bygningens bevaring.
 
I forhold til indholdet i planforslagene, som byrådet godkendte til udsendelse i offentlig høring, anbefales kun mindre ændringer ved den endelige vedtagelse, herunder en tilføjelse til bestemmelse i lokalplanens § 11, jf. nedenstående, foruden redaktionelle konsekvensrettelser;

”§ 11.2 Eksisterende beplantning skal i videst muligt omfang bevares. Ved etablering af p-plads skal opsætning af støjhegn mod naboskel mod øst ske i samspil med grøn beplantning.”

Høring
Der indkom i den offentlige høringsperiode 2 høringssvar, uden væsentlige indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene. Høringssvarene og administrationens behandling heraf er vedlagt som bilag.
I den offentlige høringsperiode blev afholdt møde i Mørkøv Hallen, og notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.
Der blev endvidere afholdt idéfase forud for den offentlige høring med indkaldelse af idéer og forslag, herunder møde ved Lokalforum Mørkøv, hvor spørgsmålet omkring stationens fremadrettede anvendelse blev drøftet. Der fremkom i idéfasen et forslag på vegne af flere lokale foreninger og interessenter med konkrete forslag til anvendelse af stationen, herunder foreningsformål, caféfunktion, mødelokaler, øvelokaler til musikere, udstillingslokaler m.v.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt.


caseno16-63299_#4089462_v1_lokalplanforslag 12_07 mørkøv station inkl. kp tillæg nr. 34_redsize.pdf.pdf
caseno16-63299_#4185037_v1_mødereferat af borgermøde vedr. mørkøv station.docx.docx
caseno16-63299_#4185034_v1_skema med behandling af indkomne høringssvar.docx

Bilag

Lokalplanforslag 12_07 Mørkøv station inkl. Kp tillæg nr. 34_redsize.pdf
Mødereferat af borgermøde vedr. Mørkøv Station.docx
Skema med behandling af indkomne høringssvar


118. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 1.51 med tilhørende Kommuneplantillæg for ny byudvikling ved Smedelundsgade og Rosen

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 1.51 med tilhørende Kommuneplantillæg for ny byudvikling ved Smedelundsgade og Rosen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan 1.51 for ny byudvikling ved Smedelundsgade og Rosen godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport
 3. Det godkendes, at de mindre kommunale arealer, som beskrevet i afsnit om økonomi, sælges til udvikler til vurderingspris.

Beskrivelse af sagen
Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er at imødekomme et konkret projektønske om opførelse af boliger og butikker ved Smedelundsgade og Rosen. Lokalplanen foreskriver således en anvendelse til centerformål, og disponerer butiksarealer i stueplan samt boliger på de øvre etager. Formålet med lokalplanen er at sikre ny bebyggelse, der bidrager til aktive, åbne facader langs handelsgaderne, Smedelundsgade og Rosen, og tilpasser sig bygningstypologierne mod gadens byrum.
 
Planområdet omfatter et areal på ca. 0,5 ha og er beliggende i bymidten i Holbæk by. Området afgrænses af Smedelundsgade mod vest, af Rosen mod nord og af eksisterende parkeringsareal og bebyggelse mod syd og øst. Området indgår i naturlig sammenhæng med den eksisterende gadestruktur og detailhandelsmiljøet i Smedelundsgade, der hovedsageligt rummer detailhandelsfunktioner i stueplan og liberalt erhverv eller boliger på de øvre etager.
 
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et projektforslag, der forudsætter nedrivning af den eksisterende bebyggelse på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen. Samtidig sikres en bevaring af den eksisterende bevaringsværdige ejendom, ”Komediegården”, der indgår i det nye projekt. Bebyggelsen placeres som randbebyggelse ud mod Smedelundsgade og Rosen, med tilpasning til eksisterende gadeprofil og bygningstypologi i 2 1/2 etage. I projektet er endvidere skitseret indplacering af ny bagvedliggende boligbebyggelse, herunder et punkthus i op til 7 etager, hvilket forudsætter udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg.
 
I den gennemførte idéfase er fremkommet bemærkninger om, at punkthuset bør reduceres i højden, så rammerne i stedet tilpasses de eksisterende krav om maks. 2,5 etager mod gaden og maks. 4 etager for bagvedliggende bebyggelse, jf. afsnit omkring høring. I materiale fra udvikler, som vist i fordebatten, var punkthusets højde angivet til 21,7 m. Udvikler har ved efterfølgende skitsering oplyst en højdeangivelse på 23,2 m, med ønske om 23,5 m højdeangivelse i planforslagene.
 
Administrationen har vurderet, at placeringen af punkthuset på bagsiden af gadebebyggelsen er mindre sårbar, med beliggenhed ud til store parkeringsflader, samt at området kan bære punkthusets samlede bygningshøjde. I nærområdet forefindes eksisterende bebyggelse på op til ca. 16 m, og punkthuset vil fortsat være ca. 23,5 m lavere end kirketårnet/spiret.
 
Endvidere er fremsat bemærkninger om, at projektets facadelinje bør trækkes tilbage fra Rosen, således at der sikres plads til evt. fremtidig cykelsti. Udvikler har tilkendegivet, at en sådan tilbagetrækning vil medføre en uhensigtsmæssig reduktion i projektet og vanskeliggøre indretning af fremtidige butiksarealer i stueplan, da der ikke kan reduceres på bredden af de bagvedliggende parkeringsarealer.

Økonomiske konsekvenser
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet et udkast til udbygningsaftale. Udbygningsaftalen vedrører etablering af ny adgangsvej og omlægning af eksisterende kryds ved Rosen / Markedsgade i forbindelse hermed, i henhold til anbefalinger i udarbejdet trafikrapport.
 
Inden for lokalplanområdet ligger kommunalt ejede, mindre arealer (del af vejareal matr.nr. 7000 cc og bi samt del af matr.nr. 92a, i alt ca. 698 m2), der forudsættes at indgå i projektet. Administrationen indhenter mæglervurdering på arealerne. Udgiften hertil afholdes af indtægt ved salg af de pågældende arealer til udvikler.

Høring
Der er afholdt idéfase-møde på Holbæk Bibliotek, den 9. februar 2017. På mødet, og under idéfasen, blev tilkendegivet bemærkninger om, at det i projektskitserne viste punkthus vurderes at være for højt, og at de skitserede 7 etager bør reduceres, som fastholdelse af rammer i eksisterende lokalplan 1.27. Det blev endvidere bemærket, at der bør sikres gode forhold for de bløde trafikanter, herunder trafiksikkerhed og fremkommelighed bl.a. ved Rosen. Forslag om evt. at se på Rosen som en "sivegade" med prioritering af cyklister og busser. Der tilkendegives, at der bør skabes flere p-pladser, evt. i p-kælder og mere friareal,- gerne som grønne tage. Endelig blev tilkendegivet opbakning til ny byudvikling det givne sted og et løft af det eksisterende miljø omkring Smedelundsgade. De fremkomne bemærkninger er indgået i den videre behandling og vurdering af sagen, og notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt. For stemte V, C, O og Finn Martensen (UP). Imod stemte B.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt med den ændring, at høringsfristen forlænges med 4 uger.


caseno17-14896_#4206490_v1_kptillæg_36_lokalplan 1.51_forslag.smallsize_.pdf.pdf
caseno17-14896_#4196023_v1_notat borgermøde idéfase den 9.2.2017.docx.docx

Bilag

Kptillæg_36_Lokalplan 1.51_forslag.smallsize_.pdf
Notat borgermøde idéfase den 9.2.2017.docx


119. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg for Jyderup Præstegård

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg for Jyderup Præstegård

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet


Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 samt Lokalplan 11.17 for Jyderup Præstegård godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der ikke udarbejdes en egentlig miljørapport, på baggrund af gennemført miljøscreening.

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i begrundelsen om, at Jyderup Præstegård er utidssvarende som tjenestebolig, har Jyderup og Holmstrup Menighedsråd besluttet, efter afslag på tilladelse til at nedrive den bevaringsværdige præstegård, at Jyderup Præstegård sættes til salg og fremadrettet derfor ikke anvendes til præstebolig. I forlængelse heraf har en kommende køber med fuldmagt fra menighedsrådet, ansøgt om ændring af plangrundlaget, således at der muliggøres en fremadrettet anvendelse af præstegården til restaurant hotelvirksomhed, forsamlingshus, detailhandel, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign, samt fortsat anvendelse til bolig.

Formålet med lokalplanen er således, at der gives mulighed for ny anvendelse af præstegården, der kan skabe nye aktiviteter i lokalområdet med udgangspunkt i præstegårdens bygningsramme. Kommuneplantillægget der følger lokalplanafgrænsningen, matrikel nr. 1a, Jyderup By, Jyderup ændrer således anvendelsen af planområdets formål fra offentlige formål til centerformål.
Det er vurderet, at kommuneplantillægget i øvrigt er i overensstemmelse med den kommunale planlægning.
 
 
Planområdet omfatter et bevaringsværdigt bygningsanlæg. Den omkringliggende præstegårdshave er fredet for at sikre den fri beliggenhed af Jyderup Kirke. Området omkring Jyderup Kirke er ligeledes i kommuneplanen udpeget som kulturhistorisk bevaringsværdigt, hvor præstegårdsanlægget er det infrastrukturelle midtpunkt i Jyderups ældste bydel, og det sammenbindende led i landsbybebyggelsen.
 
Bevaringsbestemmelser
Lokalplanen fastsætter derfor ligeledes bestemmelser omkring præstegårdsbygningernes bevaring, der foreskriver at
 
 
 

Høring
Der er afholdt idéfase med indkaldelse af idéer og forslag i perioden 3. marts til 3. april forud for lokalplansudarbejdelsen, hvor omkringliggende grundejere til præstegården alle er blevet direkte orienteret herom. Jyderup og Holmstrups Menighedsråd tilkendegav deres støtte til planudarbejdelsen. Indkaldelsen til idéer og forslag har ligeledes være annonceret på Holbæk Kommunes hjemmeside.    

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov og Miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt.


caseno17-8750_#4189173_v1_screening for miljøvurdering.pdf
caseno17-8750_#4203643_v1_samlet_lokalplan 11.17 jyderup præstegård samt kommuneplantillæg nr. 38_reduceret størrelse.pdf.pdf

Bilag

Screening for miljøvurdering
Samlet_Lokalplan 11.17 Jyderup Præstegård samt Kommuneplantillæg nr. 38_reduceret størrelse.pdf


120. Orientering om projektaktiviteter ved Fjordstien

Orientering om projektaktiviteter ved Fjordstien

Sagsgang og sagstype
 Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Fjordstien rundt om Isefjorden mangler som det eneste sted at blive anlagt på
strækningen mellem Mårsø og Lammefjordsdæmningen.
 
Udvalget for Klima og Miljø vedtog den 27.09.2016, at der blev afsat 3,6 mio. kr. (heraf 1,66 mio. fra Grøn Ordning) til anlæg af det manglende stiforløb langs Tuse Næs Vej mellem Mårsø og Uglerupvej og strækningen mellem Audebo og Lammefjordsdæmningen med tilhørende krydsningspunkter samt nødvendige arealerhvervelser og deklarationer.
 
Byrådet vedtog d. 19.04.2017 af udskyde realiseringen af Fjordstien pga. kommunens samlede likviditetsudfordring.
 
Administrationen har derfor igangsat en vurdering af, hvilke projektaktiviteter det er muligt at udføre allerede i 2017 for de 1,66 mio. kr. fra Grøn Ordning.
 
Denne vurdering pågår, og endvidere undersøger administrationen om det er muligt at søge andre puljemidler til de resterende projektaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser
Der vil blive brugt tid i administrationen på de nævnte projektaktiviteter, men samtlige udvalgte projektomkostninger kan afholdes af puljemidlerne på max. 1,66 mio.
Der igangsættes ikke yderligere projektaktiviteter uden der er taget hensyn til kommunens samlede likviditet, og byrådet har prioriteret midlerne til den endelige anvendelse.  

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Taget til efterretning.
121. Beslutning - Vedtægtsændring om nyt navn til KARA/NOVEREN

Beslutning - Vedtægtsændring om nyt navn til KARA/NOVEREN

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. ændringen af KARA/NOVERENs vedtægter pkt. 1.1. – nyt navn til KARA/NOVEREN godkendes.

Beskrivelse af sagen
KARA/NOVEREN´s bestyrelse traf på bestyrelsesmøde den 15. maj 2017 beslutning om at ændre selskabets navn fra KARA/NOVEREN til ARGO.
ARGO er forkortelse af Affald, Ressourcer, Genbrug og Overskud, hvilket også er de ord, der danner selskabets byline. En ændring af selskabets navn kræver en konsekvensrettelse af vedtægternes punkt 1.1, hvoraf navnet fremgår. Vedtægterne vedlægges til godkendelse.
 
Inden bestyrelsens igangsættelse af proces om nyt navn blev ejerkommunernes borgmestre orienteret herom på et borgmestermøde den 9. februar 2017. Der blev her givet opbakning til, at bestyrelsen arbejdede videre med processen.
 
Bestyrelsen har med beslutningen om et navneskifte arbejdet ud fra ejerstrategien, hvoraf det fremgår at ejerkommunerne har en fælles vision om at virksomheden drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.
 
Bestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at det er vigtigt at virksomhedens nye navn er nemt at udtale og skrive, at det siger noget om virksomhedens aktiviteter – og at såvel navn som logo er nemme at anvende i sammenhæng med ejerkommunernes egne visuelle identiteter. En uddybning af baggrunden for valg af navn samt et eksempel på selskabets kommende visuelle identitet vedlægges til orientering.
 
Vedtægtsændringerne indebærer følgende:
 
Nuværende formulering:
Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S.
 
Ny formulering
Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er ARGO I/S.
 
De opdaterede vedtægter skal godkendes i samtlige 9 ejerkommuner og af det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen), samt af selskabets bestyrelse en anden gang, jf. vedtægterne. Under forudsætning af dette, træder vedtægtsændringen i kraft den 1. oktober 2017.

Implementeringen af et nyt navn og en ny visuel identitet forventes at kunne afholdes indenfor selskabets eksisterende budget. Der er pt. udskudt en række forestående indkøb indtil beslutningen om navn er truffet – blandt andet indkøb af tøj samt etablering af ny hjemmeside.


Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt
 
For stemte 26 (A, UP, B, O, V og C).
 
Imod stemte 4 (Ø og I)


caseno16-4711_#4210067_v1_brev fra bestyrelsesformand niels hörup om nyt navn til karanoveren - vedtaegter_2017.docx
caseno16-4711_#4210185_v1_brev fra bestyrelsesformand niels hörup om nyt navn til karanoveren - visuel identitet eksempler.pp.pptx
caseno16-4711_#4210180_v1_brev fra bestyrelsesformand niels hörup om nyt navn til karanoveren - argo_nyt navn-argument_final_.doc
caseno16-4711_#4210056_v1_brev fra bestyrelsesformand niels hörup om nyt navn til karanoveren - brev til borgmestre om nyt na.docx

Bilag

Nyt navn til KARA/NOVEREN - Vedtægter2017
Eksempler på visuel identitet med nyt navn
Nyt navn til KARA/NOVEREN - ARGO
Brev fra bestyrelsesformand Niels Hörup om nyt navn til KARA/NOVEREN


122. Beslutning om fastholdelse af potentialeafklaring vedr. drift af kommunale plejecentre, ejendomsadministration og administrative funktioner

Beslutning om fastholdelse af potentialeafklaring vedr. drift af kommunale plejecentre, ejendomsadministration og administrative funktioner

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Byrådet
Beslutning

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. de politisk besluttede potentialeafklaringer vedrørende driften af de kommunale plejecentre, ejendomsadministration og administrative funktioner fastholdes, men udskydes til foråret 2018

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. det besluttes, at administrationen i stedet bruger ressourcer på, at udarbejde analyser, der fokusere på muligheder for effektivisering inden for rammerne af den kommunale organisation

Beskrivelse af sagen
Den 15. juni 2016 besluttede Byrådet, jævnfør budgetaftalen for 2015, at få afklaret potentialet ved at konkurrenceudsætte driften af de to kommunalt drevne plejecentre og indkøbet af specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud.  Byrådet besluttede samtidig at få udarbejdet potentialeafklaringer vedrørende driften af de kommunalt drevne bosteder, ejendomsservice og administrative funktioner.
 
I foråret 2017 har administrationen afklaret potentialet ved en konkurrenceudsættelse af driften af de kommunalt drevne bosteder og indkøbet af specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud.
 
I forhold til bostederne estimeres en konkurrenceudsættelse at kunne indbringe en årlig gevinst på mellem 1,8 og 3,8 mio. kr. (hvoraf Holbæk Kommunes andel vil være 1-1,5 mio. kr.). Tilsvarende estimeres der en gevinst på 3,3 mio. kr. årligt ved at konkurrenceudsætte indkøbet af tilbud på specialundervisnings- og dagbehandlingsområdet. Dertil kommer kvalitative gevinster i form af en styrket bestiller- og opfølgningsrolle og større budgetsikkerhed.
 
Den estimerede gevinst ved en konkurrenceudsættelse følger blandt andet af, at de private leverandører er underlagt andre rammebetingelser end den kommunale leverandør. Private leverandører kan tilrettelægge og organisere opgaveløsningen på tværs af kommunegrænser og derved opnå stordriftsfordele, som ikke er mulige for en kommune. Private leverandører har typisk også en større fleksibilitet til løbende at tilpasse medarbejderstaben til opgaveløsningen. Desuden er de private leverandører underlagt et dagligt konkurrencepres, der fordrer et konstant fokus på udviklingen af omkostningseffektive metoder og tilgange.
 
Den 24. april 2017 behandlede udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg potentialeafklaringen vedrørende de kommunalt drevne bosteder. Udvalget besluttede, at den estimerede gevinst ikke skal søges realiseret ved en konkurrenceudsættelse. Bostederne pålægges til gengæld at realisere potentialet i form af et effektiviseringskrav. En lignende beslutning blev truffet i forhold til Vej og Park i januar 2016.
 
Det betyder, at den kommunale organisation pålægges et effektiviseringskrav, der er estimeret med udgangspunkt i nogle produktionsmuligheder, der er grundlæggende anderledes end de muligheder der er i en kommunal organisation.
 
På den baggrund er der behov for en afklaring af, om administrationen fortsat skal udarbejde potentialeafklaringer i forhold til konkurrenceudsættelse vedrørende de kommunalt drevne plejecentre, ejendomsservice og administrative funktioner.
 
Det bemærkes i den forbindelse, at det også er muligt, at udskyde udarbejdelsen af de politisk besluttede potentialeafklaringer vedrørende driften af plejecentre, ejendomsadministration og administrative funktioner til foråret 2018, så det nye Byråd kan tage stilling til, om potentialeafklaringerne ønskes udarbejdet.
 
Hvis det på forhånd står klart, at en potentialeafklaring ikke skal føre til konkurrenceudsættelse, bør det overvejes, om administrationen i stedet for skal bruge ressourcer på at udarbejde andre typer analyser, der kan fokusere på mulighederne for effektivisering inden for rammerne af en kommunal opgaveløsning. Det kan fx ske ved budgetanalyser og ved at afdække mulighederne for bedre arbejdstilrettelæggelse, organisering samt anvendelse af ny viden og ny teknologi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Økonomiudvalget indstiller følgende ændringsforslag til godkendelse:
 
De politisk besluttede potentialeafklaringer vedrørende driften af ejendomsadministration og administrative funktioner fastholdes, men udskydes til foråret 2018. I forhold til plejecentre bruger administrationen i stedet ressourcer på at udarbejde analyser, der fokusere på muligheder for effektivisering inden for rammerne af den kommunale organisation

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Økonomiudvalgets  indstilling  godkendt.
123. Beslutning - Salg af ejendomme og grunde juni 2017

Beslutning - Salg af ejendomme og grunde juni 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde
 2. administrationen bemyndiges til at købe den nævnte ejendom og igangsætte udstykning

Beskrivelse af sagen
Tåstrup Byvej 33B, 4300 Holbæk - del af matr.nr. 4ev, Tåstrup, Holbæk Jorder
Området er i dag udlagt til erhvervsformål og har tidligere været brugt til planteskole.
Arealet har tidligere været udlejet i en længerevarende periode til ejerne af Tåstrup Byvej 33A.
 
I forbindelse med opførelse af 100 billige almene boliger, samt 6 ’skæve’ boliger på matr.nr.4ev bliver der i forbindelse med udstykning af hele matriklen, et grundstykke til overs hvor det er muligt at udstykke en parcelhusgrund.
 
Planområdet omfatter et areal på ca. 3,5 ha og er beliggende syd for L.C. Worsøesvej og vest for jernbanen i Holbæk Vest
Der udstykkes et grundstykke på 1.120 m2 som efterfølgende vil indgå i en ny lokalplan for området.
Lokalplanforslaget er under udarbejdelse og sendes til politisk behandling i slutningen af juni 2017.
 
I samme forbindelse udskilles et vejareal til privat fællesvej.
 
Administrationen indstiller til at grundstykket sælges.
 
 
Mageskifte af areal med Region Sjælland
Byrådet godkendte d. 12. oktober 2016 at administrationen kunne arbejde videre med mageskifte af areal med Region Sjælland.
 
Region Sj. ønsker at købe Rosenvænget 13, Holbæk af Holbæk Kommune for at kunne tilvejebringe flere parkeringspladser til sygehuset. Samtidig har Holbæk Kommune et ønske om at købe Hybenvang 63-65, Holbæk, med henblik på at udstykke og efterfølgende videresælge en del af grunden i offentlig udbud. Et fremtidigt salg og vilkår vil senere forelægges til politisk behandling.
 
Hybenvang 63-65, 4300 Holbæk
I forbindelse med erhvervelsen af ejendommen bemyndiges administrationen samtidig til at igangsætte udstykning af ejendommen med henblik på et fremtidigt videresalg.
Ejendommen har været benyttet af Region Sj. til administrative formål samt til anlægsgartnervirksomheden Grøn Vækst A/S som udfører arealpleje af Regionens grønne arealer. Holbæk Kommune overtager benyttelsesaftalen med Grøn Vækst A/S fra Regionen frem til 30 april 2018.
 
Rosenvænget 13, 4300 Holbæk
Ejendommen er tom. Den har tidligere været benyttet af Bevilling og Hjælpemidler, som nu er flyttet til Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk.
 
Køb/salg af begge ejendomme Region Sj. og Holbæk Kommune i mellem er ikke omfattet af udbudspligt jf. udbudsbekendtgørelsen.

Sagshistorik, henvisninger
Referat fra byrådsmøde d. 12. oktober 2016 pkt. 221: https://holbaek.meetingsplus.dk/committees/byradet/12-10-2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt. For stemte V, B og Finn Martensen (UP). C og O undlod at stemme.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Ad Tåstrup Byvej 33B: Godkendt.
 
Ad mageskiftet af  ejendommene Rosenvænget 13 og Hybenvang 63-65: Godkendt.
 
For stemte 25 (A, UP, Ø, B, I, V og C).
 
Imod stemte 5 (O).
 
Bilag om Havnevej udgår af sagsfremstillingen.


caseno16-60160_#4202839_v1_kortbilag rosenvænget 13.pdf.pdf
caseno16-60160_#4207629_v1_tåstrup byvej 33b.png.png
caseno16-60160_#4202843_v1_kortbilag hybenvang 63-65.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag Rosenvænget 13.pdf
Tåstrup Byvej 33B.PNG
Kortbilag Hybenvang 63-65.pdf


124. Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2016

Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orientering om Holbæk Kommunes CO2 regnskab for 2016 bliver taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og har derigennem forpligtiget sig til at nedringe kommunens egen CO2 udledning med 3 procent årligt. Konkret skal kommunen nedbringe den samlede CO2 udledning fra et niveau i 2009 på 15.509 tons til 11.437 tons i 2018.
 
For at kunne følge udviklingen i udledningen, så skal der årligt udarbejdes et CO2 regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår derfor ikke i opgørelsen.
 
I det udarbejde CO2 regnskab for 2016, kan man bl.a. se, at Holbæk Kommune udledte 9.619 tons CO2 i 2016, hvilket er et fald på 11,4 procent i forhold til udledningen på 10.866 tons i 2015. Holbæk Kommune har derfor indfriet den årlige målsætning om en reduktion på 3 procent.
 
Et af Holbæk Kommunes effektmål er, at Holbæk Kommune som virksomhed skal udlede mindre end 10.724 tons CO2 i 2019. Med resultatet fra 2016 er dette effektmål allerede indfriet. Det skal dog bemærkes at Kommunens arbejde med effektmål er indstillet og derfor vil der fremadrettet ikke følges op på effektmålene. Der vil forsat blive fulgt op på CO2 regnskabet i forhold til klimakommuneaftalen.
 
 
 
 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde den 14. december 2016: Orientering om CO2 regnskab for 2015

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Taget til efterretning.


caseno17-19721_#4194764_v1_grønt regnskab 2016.pdf.pdf

Bilag

Grønt Regnskab 2016.pdf


125. Beslutning om delegation af kompetence i forbindelse med valget den 21. november 2017 og om åbningstiden på valgstedet på Orø

Beslutning om delegation af kompetence i forbindelse med valget den 21. november 2017 og om åbningstiden på valgstedet på Orø

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at byrådet beslutter, at:
 1. delegere kompetence i det omfang, der er beskrevet nedenfor, i forbindelse med valgene til byrådet og regionsrådet i 2017
 2. valgstedet på Orø fortsat først åbner kl. 9.00 ved valget til byrådet og regionsrådet i 2017.


Beskrivelse af sagen
Delegation
Den 21. november 2017 afholdes der valg til byråd og regionråd. I forbindelse med valget skal byrådet foretage eller godkende forskellige dispositioner. Sagsgangen kan forenkles gennem generelle bemyndigelser til valgbestyrelserne og administrationen.
 
Det foreslås, at valgbestyrelsen bemyndiges til at udføre følgende opgaver:
 
Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at udføre følgende opgaver:
 
Åbningstid for valgstedet på Orø
En lovændring betyder, at afstemningsstederne ved alle valg skal åbne kl. 8.00, når valget afholdes på en arbejdsdag. Småøer kan dog efter loven undtages, så valgstederne her fortsat åbner kl. 9.00, hvis de respektive byråd beslutter det. Orø hører til gruppen af småøer, som kan undtages.
 
På grundlag af erfaringerne fra tidligere valg vurderes det, at der ikke er behov for en ekstra times åbningstid på øen. Derfor indstiller administrationen, at byrådet beslutter, at valgstedet på Orø fortsat først åbner kl. 9.00 ved valget den 21. november 2017.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunale og regionale valg § 52, stk. 2.
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188646#idc599fc0b-bb7c-450c-ae4b-f49919cd6666

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt.
126. Beslutning om delegation af plan for boligbebyggelse Kirkebakken, Kundby

Beslutning om delegation af plan for boligbebyggelse Kirkebakken, Kundby

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:
 
 1. delegerer kompetencen til at tilvejebringe lokalplan for boligbebyggelse Kirkebakken, Kundby til administrationen

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede den 7. juni at igangsætte lokalplan for ny boligbebyggelse Kirkebakken i Kundby. Planen udarbejdes på baggrund af en ansøgning fra grundejer. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af ca. 20 tæt/lav boliger med dertilhørende friarealer og parkering (bilag 1).
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og lokalplanen vil understøtte den ønskede udvikling i Kundby. Det er vurderet, at planen er egnet til delegation. Det vil sige, at forslag til lokalplan og endelig lokalplan vedtages af administrationen.

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Christian Ahlefeldt-Laurvig og Søren Stavnskær (begge I) deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.
 
Indstillingen ikke godkendt.


caseno17-6963_#4213442_v1_bilag 1 prioriteringsnotat boligbebyggelse kirkebakken, kundby.pdf.pdf

Bilag

bilag 1 prioriteringsnotat boligbebyggelse Kirkebakken, Kundby.pdf


127. Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål

Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. byrådet delegerer kompetencen til at fremsætte anmodning om iværksættelse af værgemål for borgere til følgende 4 medarbejdere:
 • Jette Nørrekær Lund, Aktiv hele livet, leder af Bevilling og Hjælpemidler
 • Pia Anette Stausgaard, Aktiv hele livet, teamleder, Bevilling
 • Dudi Suadicani, Aktiv hele livet, teamleder, Visitation
 • Lisbet Daugaard-Hansen, Uddannelse til alle unge, teamleder og jurist

Beskrivelse af sagen
Der er sket ændringer i personalegruppen i Aktiv hele livet. Nye medarbejdere bør derfor have kompetencen til at anmode om iværksættelse af værgemål.
 
Værgemålsloven giver mulighed for at iværksætte værgemål for personer, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at træffe beslutninger, hvis der er behov for det.
 
Der er efter værgemålsloven tre værgemålsformer, nemlig:
Almindeligt værgemål kan angå økonomiske og/eller personlige forhold
 
Fratagelse af den (økonomiske) retlige handleevne kan foretages, hvis det er nødvendigt for at forhindre, at personen udsætter sin formue, indkomst eller andre økonomiske interesser for fare for at blive væsentligt forringet, eller for at hindre økonomisk udnyttelse.
 
Angår kun økonomiske forhold og kan iværksættes for den, der på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage økonomiske anliggender.
 
Anmodning om værgemål kan bl.a. fremsættes af byrådet. Byrådet har mulighed for at delegere sin kompetence.
 
Byrådets beslutning om delegation skal meddeles til Statsforvaltningen og Retten i Holbæk, der efter anmodning kan træffe beslutning om at iværksætte værgemål.

Lovgrundlag – link
Værgemålsloven, særligt § 16.
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2681

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde 8. marts 2017 pkt. 43

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt.
128. Beslutning af udmøntning af Lokalområdernes udviklingspulje 2017

Beslutning af udmøntning af Lokalområdernes udviklingspulje 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. byrådet godkender Indstillingsrådets anbefaling vedrørende udmøntningen af lokalområdernes udviklingspulje, som angivet i bilag 1, hvori det foreslås bevilget puljemidler til 9 ansøgninger fra hhv. Hagested, Tølløse, Ugerløse, Mørkøv, Kundby og Svinninge.

Beskrivelse af sagen
Der er i denne ansøgningsrunde indkommet i alt 16 ansøgninger til de 300.000 kr. som er til rådighed i puljen. Der er ansøgt tilskud for en samlet beløb på 1.063.128 kr. kr. Alle ansøgninger har opfyldt de opstillede kriterier og Indstillingsudvalget har på den baggrund fortaget en individuel vurdering af hver ansøgning og derpå lavet en samlet prioritering som fremgår nedenfor og af bilag 1.
 
Lokalområde   Ansøgt projekt                                                 Indstilling        Indstillet beløb
1. Hagested     Midler til udskiftning af vinduer                   Godkendt                    30.000
2. Knabstrup   Dekoration af gavl                                          Afslag                         -
3. Hagested     Renovering af shelterplads                             Godkendt                    25.000
4. Mørkøv       Byporte                                                           Afslag                         -
5. Mørkøv       Byfolder, trykning                                          Afslag                         -
6. Tølløse         Forskønnelse af byplads                                 Godkendt                    40.000
7. Ugerløse      Forskønnelse af Tingstedet                             Godkendt                      5.000
8. Regstrup      Flagstænger til flagallé                                   Afslag                         -
9. Mørkøv       Mørkøv Kino, belysning                                 Godkendt                    26.000
10. Mørkøv     Fysiske rammer                                               Godkendt                    40.000
11.Vipperød    Dekoration af Vipperød Arena                       Afslag                         -
12. Vipperød   Skiltning af løberute                                       Afslag                         -          
13. Kundby     Renovering af køkken i forsamlingshus         Godkendt                    50.000
14. Ugerløse    Friluftsplads                                                    Godkendt                    34.000
15. Svinninge  Den Grønne Linje                                           Godkendt                    50.000
16. Vipperød   Parkbænke, opstilling                                      Afslag                         -
 
Baggrund
Lokalområdernes Udviklingspulje (LUP) blev i 2014 og ´15 uddelt via borgerbudgettering. Metoden blev afprøvet som et forsøg under Demokratieksperimentariet. Projektudvalget for Lokal Udvikling besluttede, på baggrund af evalueringen, at der skulle afprøves en ny model for den fremtidige tildeling af LUP-midler og at lokalområderne i høj grad skal involveres i udarbejdelsen af modellen. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra lokalområderne skabte derpå et forslag til en model for hvordan LUP-midlerne kan uddeles. Forslaget indebar, at et Indstillingsudvalg bestående af 7 borgere og Projektudvalget for Lokal Udvikling skulle behandle de indkomne ansøgninger. Forslaget blev drøftet og godkendt af Projektudvalget for Lokal Udvikling.
 
Formålet med Lokalområdernes Udviklingspulje er fortsat, at give lokalområderne mulighed for at gennemføre mindre lokale initiativer, som bidrager til lokalområdets udvikling og som understøtter det frivillige arbejde. Puljen kan søges af alle borgere og foreninger med tilknytning til et lokalområde.
 
Kriterier for bevilling af midler fra LUP:
· Projekter skal bidrage til udvikling og/eller til forskønnelse i lokalområderne i Holbæk Kommune.
· Projekter skal komme det lokale fællesskab til gavn.
· Projekter skal komme en bred kreds af borgere til gavn.
· Der kan søges om det fulde beløb til et projekt, eller til en del af beløbet.
· Der kan ikke søges midler til projekter der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til fx vedligehold, med mindre særlige forhold taler derfor, fx hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt.
· Der gives ikke puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.
 
Erfaringerne fra tildelingen af LUP-midler efter den aktuelle tildelingsmodel medtages i Projektudvalget for Lokal Udviklings samlede anbefalinger, som gives til byrådet i september.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt.


caseno16-2941_#4222726_v1_bilag 1, indstilling af lup-ansøgninger.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1, Indstilling af LUP-ansøgninger.pdf


129. Beslutning om vedtægter for Produktionsskolen NVPRO/Campus

Beslutning om vedtægter for Produktionsskolen NVPRO/Campus

Sagsgang og sagstype
Byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. vedtægter for den selvejende institution Produktionsskolen NVPRO/Campus godkendes
 2. den nuværende bestyrelse som overgangsordning sidder frem til 30. april 2018, og at en ny bestyrelse udpeges pr. 1. maj 2018
 3. det dobbelte grundtilskud, som i 2017 er udbetalt til de to tidligere produktionsskoler, kan beholdes af den nye fusionerede produktionsskole
 4. Holbæk Kommune i 2018 bevilger 2/3 af ét grundtilskud (318.751 kr) plus et ekstratilskud på 478.127 kr (i 2017-kroner), i alt 796.878 kr.


Beskrivelse af sagen
På baggrund af dialog med Odsherred Kommune fremsendes ny beslutningssag om vedtægter for Produktionsskolen NVPRO/Campus, som er fusioneret pr. 1. januar 2017. Sagen genoptages fordi godkendelse af vedtægterne også omfatter Odsherred Kommune. Vedtægterne er ændret i forhold til de vedtægter, som byrådet tidligere har taget stilling til. Fusionen af produktionsskolerne træder først formelt i kraft, når byrådet godkender vedtægterne.

Vedtægterne, som er fremsendt af bestyrelsen for produktionsskolen overholder de af ministeriet fremsendte retningslinjer. Vedtægterne skal efter aftale med Odsherred Kommune kun godkendes af Holbæk Byråd.

Egnede lokaler
Kommunalbestyrelsen skal ved godkendelse af vedtægterne påse at skolen råder over egnede lokaler. Da der er tale om en fusion mellem to eksisterende skoler, der begge råder over egnede lokaler, er kriteriet opfyldt.

Overgangsbestyrelse
Der er i vedtægterne lavet en overgangsbestyrelse, der består af de to tidligere skolers bestyrelser. Overgangsbestyrelsen fortsætter frem til 30. april 2018, hvor den i vedtægterne definerede bestyrelse tiltræder.

Grundtilskud fra kommunerne i 2017
En produktionsskole modtager et årligt grundtilskud fra kommunen (fastsat i Lov om Produktionsskoler). Grundtilskuddet udbetales i januar måned for hele året. I januar 2017 blev udbetalt grundtilskud til begge de tidligere produktionsskoler. Holbæk Kommune betalte det fulde grundtilskud til den ene, mens Odsherred og Holbæk kommuner delte grundtilskuddet lige over for den anden. Da den nye fusionerede produktionsskole på papiret startede op pr. 1. januar 2017 er der i princippet udbetalt dobbelt grundtilskud i 2017.

Den fusionerede produktionsskole har anmodet om ikke at skulle tilbagebetale det allerede modtagne ekstra grundtilskud. Fusionen er sket med tilbagevirkende kraft, og det er derfor ikke muligt at realisere et effektiviseringspotentiale umiddelbart.

Grundtilskud fra kommunerne i 2018 og frem
Odsherred og Holbæk kommuner benytter sig begge af den fusionerede produktionsskole og deles derfor om at betale grundtilskuddet.

For at fordelingen af grundtilskuddet afspejler kommunernes befolkningstal og dermed det formodede træk på skolen, foreslås en fordeling på 2/3 af grundtilskuddet betalt af Holbæk Kommune og 1/3 af grundtilskuddet betalt af Odsherred Kommune. Fordelingen afspejles også i antallet af bestyrelsesmedlemmer, hvor Holbæk Kommune får to pladser, mens Odsherred Kommune får én plads i bestyrelsen.

Ekstra tilskud fra kommunerne
Fusionen af de to produktionsskoler vil kræve en særlig indsats i de kommende år, og det er derfor et stærkt ønske fra produktionsskolen, at budgettet fra 2017 videreføres i 2018. Da der nu kun er én produktionsskole, udbetales kun ét grundtilskud, som deles af de to kommuner, men kommunen har mulighed for at tildele produktionsskolen ekstra tilskud.

For at produktionsskolen kan opretholde samme budget i 2018 som hidtil må Holbæk kommune bevilge et ekstratilskud, svarende til det bortfaldne grundtilskud.

Det anbefales, at byrådet yder et ekstratilskud i 2018, samt at byrådet i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2019 afgør, om der fra 2019 og fremefter fortsat skal ydes ekstratilskud til produktionsskolen.


Økonomiske konsekvenser
En produktionsskole modtager et årligt lovbestemt grundtilskud fra kommunen på 478.127 kr. (i 2017-kroner). I 2017 er der udbetalt to grundtilskud fordi der har været to produktionsskoler. Holbæk Kommune har betalt hele det ene grundtilskud og halvdelen af det andet, i alt 717.190 kr. Odsherred Kommune har betalt et halvt grundtilskud.

Hvis indstillingen følges har det ingen økonomiske konsekvenser i 2017, hverken for Holbæk Kommune eller for den nye produktionsskole.

Hvis produktionsskolens budget i 2018 skal fastholdes på 2017-niveau, vil Holbæk Kommunes samlede tilskud til produktionsskolen stige med 80.000 kr., idet grundtilskuddet fra Odsherred Kommune falder fra et halvt grundtilskud til en tredjedel grundtilskud.
 
I 2019 vil produktionsskolen modtage ét grundtilskud. Byrådet i Holbæk Kommune afgør i efteråret 2018 i forbindelse med budgetforhandlingerne, om der skal ydes ekstra tilskud til produktionsskolen i 2019.

År
Grundtilskud fra Odsherred Kommune
Grundtilskud fra Holbæk Kommune
Ekstra tilskud fra Holbæk Kommune
Samlet tilskud til Produktionsskolen NVPRO/Campus
2017
239.064 kr.
717.190 kr.
-
956.254 kr.
2018
159.376 kr.
318.751 kr.
478.127 kr.
956.254 kr.
2019
159.376 kr.
318.751 kr.
Afgøres af
byrådet
478.127 kr. +
Evt. ekstra tilskud
Beløbene er angivet i 2017-kroner


Lovgrundlag – link
Produktionsskoler inkl. bestemmelser om tilskud reguleres af Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler (LBK nr 97 af 26/01/2017).


Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Godkendt.


caseno17-16506_#4224237_v1_vedtægter fvii - 7. juni 2017.pdf

Bilag

Vedtægter FVII - 7. juni 2017


130. Initiativsag fra liste Ø - beslutning om at få afdækket mulighederne for at lade borgmesterens vederlag for bestyrelsesposter mv. tilfalde kommunekassen

Initiativsag fra liste Ø - beslutning om at få afdækket mulighederne for at lade borgmesterens vederlag for bestyrelsesposter mv. tilfalde kommunekassen

Indstilling
Byrådsmedlemmerne Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, begge liste Ø, indstiller, at:
 1. byrådet beslutter, at administrationen skal afdække mulighederne for at lade honorar fra bestyrelsesposter m.m. tilfalde kommunekassen eller bortfalde i tilfælde af, at borgmesteren besidder en post, hvor det er kommunen, som udpeger til posten.

Beskrivelse af sagen
Holbæk kommune fattes penge. Derfor skal byrådet se på alle områder af den kommunale økonomi, for at finde besparelser der ikke rammer kærnevelfærden.
 
Vi mener at de bestyrelsesposter, som borgmesteren udpeges til af byrådet, er en del af borgmesterjobbet og derfor skal man ikke kunne hæve honorarer oven i en millionhyre. Det var faktisk også den model, som vederlagskommissionen lagde op til, da de foreslog at hæve borgmesterlønnen med over 30%. Folketinget valgte dog at hæve lønnen uden at modregne honorarer. Derfor ønsker vi nu en sikring imod det lokalt.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Indstillingen ikke godkendt.
 
For stemte 2 (Ø).
 
Imod stemte 27 (A, UP, B, O undtagen Lena Larsen, I, V og C)
 
1 (Lena Larsen (O)) undlod at stemme.
131. Initiativsag fra byrådsmedlemmerne Leif Juhl (Ø) og Jørgen Jensen (A) - beslutning om politisk behandling af håndtering af lav bemanding i kerneområdet Aktiv hele Livet

Initiativsag fra byrådsmedlemmerne Leif Juhl (Ø) og Jørgen Jensen (A) - beslutning om politisk behandling af håndtering af lav bemanding i kerneområdet Aktiv hele Livet

Indstilling
Socialdemokratiet og Enhedslisten indstiller, at:
 1. punkt 40 i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, som i udvalget blev behandlet som en orienteringssag, bringes i byrådet til politisk behandling.

Beskrivelse af sagen
I udvalget blev punktet kørt som en orienteringssag.
 
Socialdemokratiet og Enhedslisten mener ikke at en sådan sag kun kan behandles som en orienteringssag. Sagen har betydning for både ansatte og for modtagere af hjælp fra kommunen, derfor skal sagen behandles politisk. Alt andet er dybt udemokratisk.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Byrådet besluttede, at Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” behandler sagen på et kommende udvalgsmøde som en beslutningssag.
132. Initiativsag fra Liberal Alliance om politisk deltagelse i projektorganiseringen af Holbæk Sportsby

Initiativsag fra Liberal Alliance om politisk deltagelse i projektorganiseringen af Holbæk Sportsby

Indstilling
Liberal Alliance indstiller, at:
 1. byrådet beslutter, at der bliver politisk deltagelse – på observatørniveau - straks i grupperne fsv:
· Styregruppen
· HK Styregruppe
· Projektgruppen
· Driftsgruppen
 1. byrådet beslutter, såfremt kompetencen for tilblivelse og drift (anlægsfase og driftsfase) af Holbæk Sportsby flyttes til andre fora, da skal der være politisk deltagelse fremadrettet.
 2. byrådet beslutter, at udpege 3 byrådsmedlemmer til deltagelse i projektorganiseringen – disse 3 medlemmer rapporterer tilbage til byrådet.

Beskrivelse af sagen
Der er opstået stigende bekymring fra Borgerne omkring den indvirkning, som anlæg og drift af Holbæk Sportsby har på Holbæk kommunes økonomiske situation. Samtidigt er der igangsat en undersøgelse af Holbæk kommunes økonomiske situation for perioden 2014-2017, som bl.a. skal klarlægge ”hvem vidste hvad” samt klarlægge, om byrådet har været fuldt oplyst. Endeligt er der betydeligt usikkerhed om Holbæk kommune bliver sat under administration grundet kommunens kritiske økonomiske tilstand.
 
Ovenstående taget i betragtning er det afgørende, at kommunens største anlægsprojekt til enhver tid fremstår fuldt oplyst, samt der er politisk bevågenhed på at holde projektets budget/ evt. tilrette mulige elementer i projektet med det formål at skabe en bedre likviditet for Holbæk kommune både for så vidt anlægsfasen som for driftsfasen.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:
Det indstilles, at
 1. der en gang hver måned i forbindelse med et ordinært møde i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" afholdes et møde for udvalgets medlemmer, hvor der orienteres om sportsbyprojektet. Byrådets øvrige medlemmer kan deltage i dette møde.
 2. der på mødet indgår aktuelle emner og følgende faste punkter:
       - byggeriets stadie
       - brugerinddragelsesprocessen
       - økonomi - herunder arbejdet med projektoptimering
       - tidsplan
       - spørgsmål i forhold til forsyning (FORS, SEAS-NVE m.fl.)
      - arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed
      - salg af byggerettigheder i Sportsbyen og salg af Holbæk Have
 
Ændringsforslaget godkendt.
 
For stemte 18 (A, V, UP og Finn Nielsen (O))
 
Imod stemte 9 (B, C, I, Ø og Steen Klink Pedersen (O))
 
3 (Inge Langseth, John Harpøth og Lene Larsen (alle O)) undlod at stemme.


caseno17-25116_#4231119_v1_initiativ sag for politisk deltagelse i projektorganiseringen af holbæk sportsby - projektorganiseri.pdf

Bilag

Projektorganisering - Holbæk Sportsby.pdf


133. Initiativsag fra liste Ø - beslutning om tilbagekaldelse af dispensation til Andreaskolen (niveaufri adgang)

Initiativsag fra liste Ø - beslutning om tilbagekaldelse af dispensation til Andreaskolen (niveaufri adgang)

Indstilling
Byrådsmedlemmerne Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, begge liste Ø, indstiller, at:
 1. Byrådet beslutter at tilbagekalde den dispensation for bestemmelserne om niveaufri adgang som vækst og bæredygtighed har givet til Andreaskolen.

Beskrivelse af sagen
Der er tale om flugtveje i tilfælde af brand. Enhedslisten kan ikke acceptere at adgang til branddøre har mindre betydning for kørestole eller andre gangbesværede end for alle andre.
Derudover har et enstemmigt Handicapråd stemt imod dispensationen.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Byrådet besluttede, at Udvalget for Klima og Miljø behandler dispensationen til Andreaskolen fra bestemmelserne om niveaufri adgang.
134. Initiativsag fra liste I - Beslutning om salg af grunde i Holbæk

Initiativsag fra liste I - Beslutning om salg af grunde i Holbæk

Indstilling
Liberal Alliance indstiller at:
 1. Byrådet beslutter, at salg af projektgrunde i Holbæk Have igangsættes ud fra beskrivelse under punktet Holbæk Have
 2. Byrådet beslutter, at salg af byggerettigheder inden for lokalplanen for Holbæk Sportsby ud fra beskrivelsen under punktet Holbæk Sportsby.
 3. Byrådet beslutter, at salg af arealet vest for Holbæk Sportsby med udgangspunkt i beskrivelsen under punktet Areal vest for Holbæk Sportsby.

Beskrivelse af sagen
Igangsættelse af salg af punkterne 1-3 skal ske i respekt for den søgning, der er mod frie grunde/arealer i Holbæk og omkring Holbæk. Ligeledes med et økonomisk fokus for likviditet til kommunekassen. 
 
Punkt 1. Holbæk Have.
Holbæk Have bruges i dag til idræts og sportsformål, og med opførelse af den kommende Holbæk Sportsby, vil disse arealer blevet frigjort.
For at frigive arealer i en takt der passer markedet, så indstilles 3 grunde til udbud inden sommerferien 2017. Resten følger nedenstående salgsplan.
De nuværende brugere tages der hensyn til i det muliges omfang, derfor vil salget af de første arealer også ligge efter den store del af fodboldssæsonen i 2017, og de fodboldbaner der skulle mangle i fra 2018, må findes blandt andre lokationer i nærområder indtil, Holbæk Sportsby er færdiggjort. Der anvises anvendelse af DGI stadion på Fælleden, samt aftaler indgås om at anvende idrætsfaciliteter på Stenhus. Desuden kan anvises idrætsfacilliter i Vipperød, Jernløse og Tuse.

Grundene er for nuværende omfattet af lokalplan 3.78, som udlægger området til bolig og erhvervsformål.

Køber skal selv foranledige, at der udarbejdes en ny lokalplan for grundene, der udlægger grundene til boliger. Alle udgifter hertil afholdes af køber, og er sælger uvedkommende.

Den nye lokalplan, som skal udlægge grundene til boliger, skal læne sig af disponeringsforslaget fra 2016, men med følgende ændringer:
De tre arealer nord for Borgmestergårdsvej ændres bebyggelsesprocenterne til 40% og de tre arealer syd for borgmestergårdsvej ændres bebyggelsesprocenten til 60%.

Det må forventes, at der i forbindelse med vedtagelse af ny lokalplan for grundene vil blive stillet vilkår, hvorved der skal tages hensyn til det omkringliggende område, samt vilkår for typen af bebyggelse.

Grundene kan overtages, når kommunen har godkendt handlen. Det bemærkes dog, at køber ikke kan bebygge grundene, før en ny lokalplan er endeligt vedtaget.

Arealet i Holbæk Have opdeles i 6 salgs områder, og salget igangsættes efter følgende tidsplan:
 
1. Areal 25672m2 sættes til salg inden sommerferie med overtagelse 1. oktober 2017
2. Areal 31825 m2 sættes til salg inden sommerferien med overtagelse 1. oktober 2017
3. Areal 25546 m2 sættes til salg inden 1. marts 2018 med overtagelse 1. juli 2018
4. Areal 42850 m2 sættes til salg inden 1. juni 2018 med overtagelse 1. oktober 2018
5. Areal 29529 m2 sættes til salg inden 1. december 2018 med overtagelse 1. marts 2019
6. Areal 19673 m2 sættes til salg inden 1. december 2018 med overtagelse 1. marts 2019

Der tages forbehold for grundenes størrelser, idet grundstørrelserne først fastsættes endeligt, når grundene opmåles og udstykkes. Købesum og areal reguleres efter landinspektørens endelige opmåling.

Alle udgifter til udstykning af grundene afholdes af køber. Alle tilslutningsafgifter afholdes af køber direkte til de respektive forsyningsselskaber.

Grunde skal påbegyndes bebygget inden for 24 mdr. fra lokalplanens vedtagelse og byggeriet skal være indflytningsklart inden for 48 mdr.

Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle tilbud.
 
Punkt 2. Holbæk Sportsby.
I forhold til sportsbyen og byggeretter gælder følgende Jf. lokalplanen:
Inden for delområde A må der maksimalt opføres 45.000 m2, heraf:
· Fodboldtribune må højst opføres med et maksimalt areal på 15.000 m2 og med en maksimal tilskuerkapacitet på 10.000 tilskuere.
· Sundhedscenter må opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 10.000m2.
· Erhvervsfunktioner må opføres med følgende maksimale bruttoetagearealer:
§ Idræts- og uddannelsesrelaterede erhvervsfunktioner: 8.000 m2, herunder konference- og uddannelsesfaciliteter og lignende,
§ kontorfaciliteter: 2.000 m2.
· Varmecentral til bebyggelse i lokalplanområdet: 500 m2
Derudover kan der opføres sportslader på delområde B og C indenfor de udlagte byggefelter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 3%.
I det nuværende projekt for Holbæk Sportsby er der indregnet 22.500 kvm. til opførelse - Inkl sundhedscenter. Lokalplanen for Holbæk Sportby giver mulighed for opførelse af 45.000 kvm. Derfor sættes salget i gang allerede i 2017 af de resterende fri kvm. ihht. lokalplanen. Det skal undersøges om, fodboldtribune arealet på op til 15.000 kvm. kan konverteres til bruttoetagekvm for yderligere erhvervsfunktioner/ Erhvervsbyggerettigheder – den nuværende lokalplan giver ikke mulighed for byggerettigheder for beboelse. Der kan med fordel bygges på de arealer, som ligger udover de 22.500 kvm., imens selve Sportsbyen opføres, sådan at tung byggetransport efter åbningen af Sportsbyen minimeres. Det er afgørende, at Holbæk kommune på denne måde modtager betaling for byggerettighederne i 2017/ allersenest i 2018.
 
Punkt 3. Areal vest for Holbæk Sportsby
Det bortforpagtede areal vest for Holbæk Sportsby, som er ejet af Holbæk kommune, skal ligeledes sættes til salg. Arealet er ca. 17 ha, og skal sættes til salg som boliger enten som parcelhuse eller tæt lav – evt en kombination af disse. Det er afgørende, at Holbæk kommune på denne måde modtager betaling for byggerettighederne i 2017/ allersenest i 2018.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017
Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:
Det indstilles, at
 1. der for at imødekomme byrådets tidligere beslutning om salg af Holbæk Have og ønsker til disponeringsplanens indhold igangsættes en helhedsplan for det samlede Holbæk Have som forberedelse af det forestående salg
 2. byrådet forelægges en sag efter sommerferien med vilkår for udbuds- og salgsvilkår for byggerettigheder i Sportsbyen med henblik på salg i 2017, efter byrådet på et temamøde har drøftet salget af byggerettighederne og udbudsvilkårene herfor.
 3. fremtidens anvendelse af arealet vest for Sportsbyen inddrages i det igangværende arbejde med en ny kommuneplan
 
Ændringsforslaget godkendt.
 
For stemte 22 (A, UP, Ø, B, V)
 
Imod stemte 4 (C, I og Steen Klink Pedersen (O))
 
4 (O med undtagelse af Steen Klink Pedersen) undlod at stemme.


caseno17-25116_#4231950_v1_bilag - holbæk have.pdf.pdf
caseno17-25116_#4231985_v1_projektudbud holb+ªk have.pdf.pdf

Bilag

Bilag - Holbæk Have.pdf
Projektudbud Holb+ªk Have.pdf


135. Initiativsag fra liste I - Godkendelse af salgspriser - Lukket punkt
136. Beslutning om at anlægge vej - Lukket punkt
137. Beslutning - Godkendelse af salgspriser juni 2017 - Lukket punkt
138. Beslutning om at arbejde videre med et eventuelt salg af ejendom - Lukket punkt