UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

19-04-2017 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-04-2017 22:00:00


PUNKTER

70. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 19. april 2017
71. Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget
72. Beslutning om overførsler af drift og anlæg fra 2016 til 2017
73. Årsregnskab 2016 - oversendelse til revisionen
74. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Boligstrategi
75. Beslutning om forlængelse af lejeaftale med Museum Vestsjælland
76. Beslutning om stiforløb i Ugerløse og Nr. Vallenderød
77. Beslutning vedr. ny spildevandsledning fra Sportsbyen til forsyningens kloak
78. Godkendelse af Rapport om trafiksikkerhed
79. Beslutning - Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 30 for Markedspladsen og Østre Skole og Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk.
80. Beslutning om serviceniveau på det specialiserede børne- og unge-område
81. Orientering om revisionens delberetning for 2016
82. Proces for udbud af pengeforretning
83. Beslutning om vedtagelse af vedtægt for Ældrerådet
84. Beslutning om ansøgning under frikommuneforsøget
85. Godkendelse af ny suppleant til Børn- og Ungeudvalget
86. Godkendelse af udpegning af sekretariatskommune for vandråd i hovedvandopland Kalundborg
87. Beslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring afbureaukratisering, budgetaftale 2017
88. Beslutning - Salg af ejendomme og grunde april 2017
89. Godkendelse af salgspriser - april 2017 - Lukket punkt
90. Anvisning af bevilling til finansiering af kommunal grundkapital til Vestsjællands Almene Boligselskab familieboliger i havnebyen - Lukket punkt
91. Orientering - salg af ejendom - Lukket punkt70. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 19. april 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 19. april 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet den 19. april 2017 godkendes

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Godkendt med den ændring at, punkt 76 behandles før punkt 71.
71. Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget

Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet -Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø”, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at byrådet:
 
 1. beslutter at udvise tilbageholdenhed i forbrug af politiske afsatte uforbrugte puljemidler. De centrale puljer fremgår af bilag 12.
 2. godkender, at anlægsprojekter prioriteres, som beskrevet i bilag 10.
 3. godkender omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1-9
 

 

Beskrivelse af sagen
Samlet set skal Holbæk Kommune i 2017 sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er nemlig 4.140 mio. kr., og budgettet for 2017 er 3.960 mio. kr.
 
De første to måneder har kommunen samlet set haft et forbrug på drift, der holder sig på niveau med det budgetterede. Dette blev byrådet præsenteret for på temamødet d. 8. marts 2017.
 
I kommunens forventede forbrug for hele 2017 indgår både det forbrug, der allerede har været i årets første 2 måneder, og det forbrug vi forventer, der kommer i resten af 2017. Ved budgetrevision 1 er det forventede driftsforbrug i 2017 41 mio. kr. højere end budgettet for 2017.
 
Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
 
Det forventede merforbrug på 41 mio. kr. skyldes primært, at forbruget på beskæftigelsesområdet og på det specialiserede socialområde ikke hurtigt nok er blevet reduceret. Forbruget på de to områder vil blive reduceret, men det kan ikke ske hurtigt nok til at sikre overholdelse af budget 2017.
 
De øvrige områder har også betydelige udfordringer med at sænke forbruget, men på de områder forventes budgettet at blive overholdt.
 
På tværs af alle områder er der en forventning om, at der kan implementeres handlingsplaner, der sænker forbruget fra 2016 til 2017 med minimum 139 mio. kr. Derfor har kommunen ved budgetrevision 1 har et forventet merforbug vedrørende drift på 41 mio. kr.
 
Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger, hvilket fremgår af det 3. af de 12 styringsprincipper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Kommunens lave likviditet nødvendiggør også, at det ikke er muligt at give tillægsbevillinger, der øger budgettet.
 
Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i juni 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 53 mio. kr. Det ligger under spændet på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor.
 
Vi forventer at overføre 27 mio. kr. på driften fra 2016 til 2017. For at overførslen bliver likviditetsmæssig neutral kræver det, at der overføres det samme beløb fra 2017 til 2018. Det er en ledelsesopgave at sikre, at det sker, og der er derfor ikke behov for ekstraordinære indgreb.
 
Den oprindelige ramme for budget 2017 skal overholdes af hensyn til kommunens likviditet og jævnfør de 12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Derfor præsenterede direktionen på temamødet d. 8. marts 2017 byrådet for, hvilke tiltag der kan sikre de nødvendige budgetreduktioner:
 
Administrative tiltag:
· Ansættelse med omtanke
· Indkøb med omtanke
· Færre sygedagpengerefusioner til enheder
· Analyse af beskæftigelsesområdet
 
Politisk tiltag:
· Tilbageholdenhed i forbrug af politisk afsatte uforbrugte puljemidler
 
Udmøntningen af de nye budgetreduktioner bliver effektueret med det samme og hermed forventes det samlede budget at holde.
 
På grund af kommunens lave likviditet er der udover den tætte styring af driftsudgifterne brug for opbremsning i anlægsudgifterne og dermed udskydelse af anlægsprojekter til 2018. Alle anlægsprojekter er blevet vurderet i forhold til kontraktbindinger. Overblikket over hvilke anlægsprojekter, der er bundet af kontrakter, og hvilke der ikke er bundet af kontrakter fremgår af selvstændigt bilag. Ved hver budgetrevision vil byrådet skulle tage stilling til, om nogle af de ikke kontraktbundne anlægsprojekter skal sættes/bliver sat i gang. Kun hvis salgsindtægterne øges udover 50 mio. kr. og likviditeten samlet set giver mulighed for det i forhold til pejlemærket for den gennemsnitlige likviditet, indstilles ikke kontraktbundne anlægsprojekter til at blive sat i gang.
 
I bilag 10 findes oversigt over, hvilke anlægsprojekter, der prioriteres, og hvilke der udskydes. Oversigten blev gennemgået på byrådets temamøde 8. marts 2017
 
I bilag 11 findes oversigt over salg af ejendomme, grunde og ejendomme.
 
I bilag 1 findes den samlede oversigt over budgetrevision 1 i 2017.
 
I bilag 2-9 findes notater for hvert udvalg, hvoraf fremgår forslag til tillægsbevillinger og omplaceringen for politikområderne for hvert udvalg. For Udvalget ”Uddannelse og Job” er der i bilag 4 og 5 notater, hvor udvalgets budgetrevision er delt op på de to kerneområder ”Uddannelse til alle unge” og ”Alle kan bidrage”.
 

 

Supplerende sagsfremstilling
Der er tilføjet bilag med samlet oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger på politikområdeniveau.
 
Der er lavet følgende rettelser i Bilag 3 - Notat Uddannelse og Job - Samlet - BR1:
 
Som det fremgår af sagen, er der på grund af kommunens lave likviditet brug for en opbremsning af anlægsudgifterne og en udskydelse til 2018 af alle anlægsprojekter, hvor Holbæk Kommune ikke er kontraktligt forpligtet.
 
Da anlægsarbejdet i hallen i Svinninge – hvis det skulle gennemføres i 2017 - gerne skulle påbegyndes i april måned, og da projektet allerede var sendt i udbud, overvejede administrationen en model for dette projekt, hvor arbejdet blev påbegyndt og afsluttet i 2017, men betalingen blev udskudt til 2018. Samme model blev også overvejet i forhold til udvidelsen af hallen i Jyderup.
 
På mødet i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” oplyste administrationen, at dette var en mulig løsning. 
 
Administrationen har efterfølgende undersøgt spørgsmålet nærmere og herunder indhentet en vurdering fra Kammeradvokaten. Konklusionen er, at modellen ikke er gangbar. Administrationen indstiller derfor fortsat, at renoveringen af Svinninge hallen og udvidelsen Jyderup hallen udskydes til 2018, jf. bilag 10.
 

 

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde, dvs. anlægsbevillinger på Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg som beskrevet i bilag 10 samt omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 6. For stemte Pernille Kruse og Willy Lisby (begge V), Finn Nielsen (DF) samt Christina K. Hansen (A). Per Fynboe (Ø) undlod at stemme.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Udvalget ønsker at efterleve byrådets målsætning om, at alle idrætsfaciliteter i kommunen er renoveret og opdateret i 2019. Med etableringen af Holbæk Sportsby og en gennemførelse af de planlagte renoveringsprojekter i de kommende år, nås byrådets målsætning. Henset til behovet for generelt at udskyde en række anlægsprojekter i 2017, har udvalget arbejdet på at udskyde finansieringen af flere af udvalgets projekter med henblik på en tidligere igangsætning. På denne baggrund indstiller udvalget, at    
 
Punkt 1 og 3 godkendes for så vidt angår Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab, og
 
Punkt 2 godkendes, idet anlægsarbejderne vedrørende Svinninge Hallen og Jyderup Bad igangsættes nu. Finansieringen af begge projekter sker efter aftale med udførende entreprenører primo 2018. Der arbejdes videre med at finde en tilsvarende løsning for udvidelsen af Jyderup Hallen. Forudsætningen for den samlede løsning er, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2018 sikres overholdelse af den samlede anlægsramme for budget 2018.
 
Et flertal bestående af A, B og O ønsker undersøgt, om der kan findes finansiering, der fører til at flere anlægsprojekter kan igangsættes i indeværende år.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
Et enigt udvalg indstiller punkt 1 i indstillingen til godkendelse for så vidt hvad angår Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge.
 
Et enigt udvalg indstiller pkt. 2 i indstillingen til godkendelse med den bemærkning, at det ønskes undersøgt om der kan findes finansiering, der kan fører til flere anlægsprojekter kan igangsættes i indeværende år.
 
Et flertal i udvalget bestående af Lars Dinesen, Solvej Pedersen, Steen Klink Pedersen og Rolf Rasmussen indstiller pkt. 3 i indstillingen til godkendelse for så vidt hvad angår Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge.
 
Karen Thestrup Clausen kan ikke godkende punkt 3 i indstillingen, da Enhedslisten er bekymret for det specialiserede børneområde.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Indstilles godkendt i forhold til udvalgets ansvarsområde.

Beslutning i Udvalget for Klima og MIljø den 21-03-2017
For så vidt angår udvalgets ressortområde, indstiller udvalget, at:
-           punkt 1 og 2 drøftes nærmere politisk og
-           punkt 3 godkendes i forhold til omplaceringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-04-2017
Et flertal bestående af V, A, B og C indstiller hovedindstillingen til godkendelse, dog færdiggøres Jyderup Badet.
 
O undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling efter behandling i Økonomiudvalget d. 05-04-2017
Det tidligere bilag 10 er - mellem behandling i Økonomiudvalg og byråd – erstattet af en ny oversigt over kommunens anlægsprojekter (Nyt bilag 10) og suppleret med en oversigt (bilag 14).
 
Byrådet blev på temamøde den 8. marts 2017 præsenteret for en oversigt over anlæg - der som en del af arbejdet med at styrke kommunens likviditet – påtænktes udskudt. Oversigten har efterfølgende været benyttet som udgangspunkt for det bilag 10, som oprindelig var vedlagt budgetrevision 1. I den mellemlæggende periode har administrationen arbejdet med at kvalificere og udbygge oversigten efterhånden, som både den igangsatte og planlagte anlægsportefølje er blevet nærmere gennemgået og kvalitetssikret.

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
 1. Hovedindstillingen godkendt. For stemte 25 (A, B, C, Ø, I og V).
5 (O) undlod at stemme.
 1. Hovedindstillingen godkendt med den ændring, at Jyderup Badet gennemføres og den dobbeltrettede sti igennem Nr. Vallenderød gennemføres jævnfør byrådets beslutning i punkt 76. For stemte 23 (A, Ø, I, C og V). 7 (O og B) undlod at stemme
 2. Hovedindstillingen godkendt. For stemte 28 (A, B, C, O, I og V). Imod stemte 2 (Ø).


caseno17-1642_#4154330_v1_bilag 1 - samlet oversigt - br1.pdf
caseno17-1642_#4154299_v1_bilag 2 - notat læring og trivsel - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154302_v1_bilag 4 - notat uddannelse og job - kerneopgave uddannelse til alle unge - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154303_v1_bilag 5 - notat udvalget uddannelse og job - kerneopgaven akbi - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154305_v1_bilag 6 - notat aktiv hele livet - sundhed og omsorg - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154306_v1_bilag 7 - notat klima og miljø -br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154307_v1_bilag 8 - notat kultur og fritid - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154308_v1_bilag 9 - notat økonomiudvalget - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154564_v1_bilag 11 oversigt salg af ejendomme grunde og arealer marts 2017.pdf
caseno17-1642_#4154298_v1_bilag 12- centrale puljer - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4164756_v1_bilag 3 - notat uddannelse og job - samlet - br1.pdf
caseno17-1642_#4165257_v1_oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer - br1.pdf
caseno17-1642_#4176564_v1_- notat - status på anlægprojekter der gennemføres eller udskydes i 2017.pdf
caseno17-1642_#4176388_v1_oversigt over status på anlæg i 2017.pdf

Bilag

Bilag 01 - Samlet oversigt - BR1
Bilag 02 - Notat Læring og Trivsel - BR1.pdf
Bilag 04 - Notat Uddannelse og Job - Kerneopgave Uddannelse Til Alle Unge - BR1.pdf
Bilag 05 - Notat Udvalget Uddannelse og Job - Kerneopgaven AKBI - BR1.pdf
Bilag 06 - Notat Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg - BR1.pdf
Bilag 07 - Notat Klima og Miljø -BR1.pdf
Bilag 08 - Notat Kultur og Fritid - BR1.pdf
Bilag 09 - Notat Økonomiudvalget - BR1.pdf
Bilag 11 Oversigt salg af ejendomme grunde og arealer marts 2017
Bilag 12- Centrale puljer - BR1.pdf
Bilag 03 - Notat Uddannelse og Job - Samlet - BR1
Bilag 13 - Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer - BR1
Bilag 14 - NOTAT - Status på anlægprojekter der gennemføres eller udskydes i 2017
Nyt bilag 10 Opdateret oversigt over status på anlæg i 2017


72. Beslutning om overførsler af drift og anlæg fra 2016 til 2017

Beslutning om overførsler af drift og anlæg fra 2016 til 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. der gives tillægsbevillinger til driften på i alt 27.651.000 kr.
 2. der overføres 27.651.000 på driften fra 2017 til 2018
 3. der gives tillægsrådighedsbeløb til anlæg på i alt 146.486.000 kr.
 4. der gives en indtægtsbevilling til lånoptagelse på -24.954.000 kr. til finansiering af den ønskede overførte energirenovering og OPP i Tølløse.

 

Beskrivelse af sagen
I henhold til bilag 8.1. i kasse- og regnskabsregulativet kan afdelingerne/institutionerne med økonomisk decentralisering overføre overskud og underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende i forhold til den økonomiske ramme.
 
For at afdelingerne/institutionerne kan få overført over- eller underskud fra 2016 til 2017, skal sagen behandles af byrådet, da overførslen skal gives som tillægsbevilling (drift) og tillægsrådighedsbeløb (anlæg) i 2017.
 
I henhold til økonomistyringsprincip 3 gives der ikke tillægsbevillinger, og af hensyn til presset på Holbæk Kommunes likviditet i 2017 er det nødvendigt at sikre, at overførslerne bliver likviditetsmæssigt neutrale.
Organisationen skal derfor sikre at driftsoverførslerne fra 2017 til 2018 udgør samme beløb som driftsoverførslerne fra 2016 til 2017.
 
I forbindelse med budgetrevision 2 i 2016 besluttede byrådet, at driftsoverførslerne fra 2016 til 2017 skulle udgøre 64 mio. kr. af hensyn til at holde serviceudgifterne indenfor servicerammen. Den første opgørelse af overførslerne fra 2016 til 2017 viste 61,5 mio.kr. Men da likviditeten i 2017 er udfordret, har det været nødvendigt at nedbringe det beløb, der skal overføres. Koncernledelsen har derfor gennemgået sagen og har derigennem nedsat overførselsbeløbet til 27.650.768 kr. Dette er i tråd med økonomistyringsprincip 5, som siger at overførselsbeløbet mellem årene skal reduceres.
 
De driftsoverførsler der bliver overført til 2017, er derfor nødvendige beløb såsom eksternt finansierede projekter og overførsler på takstfinansierede områder.
 
Overførslerne fra 2016 til 2017 kan herefter opgøres til:
Vedrørende
Driftsoverførsler
Anlægsoverførsler
I alt fra 2016 til 2017
Økonomiudvalget
9.630.000
33.694.000
43.324.000
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
-3.129.000
35.750.000
32.621.000
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
613.000
15.622.000
16.235.000
Udvalget for Klima og Miljø
0
32.728.000
32.728.000
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskaber”
4.230.000
19.992.000
24.222.000
Projekter
 
16.307.000
 
16.307.000
Byggemodningsudgifter
 
 
8.699.000
8.699.000
 
I alt drift og anlæg
27.651.000
146.486.000
174.136.000
Lånefinansiering – energirenovering, OPP Tølløse
 
-24.954.000
-24.954.000
 
I alt drift, anlæg og finansiering
27.651.000
121.532.000
149.182.000
 
Udvikling i driftsoverførsler
 
Driftsoverførslerne fra 2015-2017 har været følgende:
 
Fra 2014-2015
Fra 2015-2016
Fra 2016-2017
 
Økonomiudvalget
 
8.098.176
27.274.816
 
9.630.000
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
11.912.671
7.655.635
-3.129.000
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
5.401.805
-1.941.962
 
613.000
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskaber”
2.494.015
1.967.369
4.230.000
 
Ejendomsudgifter
 
909.528
0
0
 
Projekter
 
59.937.495
25.678.722
16.307.000
 
I alt
 
88.753.690
60.634.580
27.651.000
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, er det beløb, der søges overført til 2017 langt lavere, end det har været tidligere. Det skyldes at koncernledelsen af hensyn til udfordringerne på likviditeten har genbehandlet sagen og vurderet, hvor mange af overførslerne, der ikke er behov for, og hvor mange der kan udskydes til 2018. Derved er overførselsbeløbet reduceret fra 61,5 mio. kr. til 27,7 mio.kr., idet 16,0 mio. kr. forbliver i kassen, og 17,8 mio. kr. bliver i kassen indtil 2018, hvor de vil blive søgt overført.
 
Udvikling i anlægsoverførsler
 
Anlægsoverførsler fra 2015-2017
 
Fra 2014-2015
Fra 2015-2016
Fra 2016-2017
Økonomiudvalget
21.237.560
24.086.294
33.694.000
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
13.022.656
46.692.882
35.750.000
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
2.229.915
21.219.147
15.622.000
Udvalget for Klima og Miljø
6.495.612
27.524.608
32.728.000
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskaber”
15.497.912
32.840.910
19.992.000
Byggemodning
18.759.604
24.818.285
8.699.000
 
I alt
77.243.259
177.182.126
146.486.000
 
Som det fremgår af ovenstående var anlægsoverførslerne til 2015 på 77,2 mio.kr. Dette steg i 2016 til 177,2 mio.kr., men falder lidt i 2017 til 146,5 mio.kr.
 
Af hensyn til Holbæk Kommunes likviditet vil det ikke være muligt at gennemføre både det oprindeligt planlagte anlæg på 134,7 mio. kr. og de overførte projekter på 146,5 mio. kr. Derfor ønskes ikke alle de overførte midler frigivet i 2017.
 
De anlægsprojekter der forventes at blive frigivet midler til fra det overførte tillægsrådighedsbeløb fra 2016 til 2017, er projekter der er kontraktlige bindinger på, og midler der kan lånefinansieres som energirenovering.
 
Byrådet bliver i forbindelse med Budgetrevision 1 præsenteret for, hvilke projekter der er kontraktlige forpligtelser på, og som derfor skal gennemføres i 2017, og hvilke projekter, der ikke er kontraktlige forpligtelser på, og som derfor kan udskydes, indtil der er likviditet til at gennemføre dem.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-04-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Godkendt


caseno16-23262_#4169020_v1_- driftsoverførsler fra 2016-2017.pdf
caseno16-23262_#4161791_v1_anlægsoverførsler fra 2016 til 2017.pdf

Bilag

Driftsoverførsler fra 2016-2017
Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017


73. Årsregnskab 2016 - oversendelse til revisionen

Årsregnskab 2016 - oversendelse til revisionen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, byråd

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Regnskabet for 2016 oversendes til revisionen
 2. De afsluttede anlægsregnskaber i 2016 for i alt netto 181,9 mio.kr. godkendes
 3. Byrådet tager orienteringen omkring forbruget af konsulentydelser for 2016 til efterretning

Beskrivelse af sagen
Ifølge den kommunale styrelseslovs § 45 og 57 skal Økonomiudvalget aflægge årsregnskabet til byrådet således, at regnskabet kan overgives til revisionen inden 1. maj efter regnskabsårets udløb.
 
Revisionen skal revidere og afgive beretning inden den 15. juni hvorefter byrådet kan godkende regnskabet.
 
Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2016 viser et underskud på 236,9 mio.kr.
 
Resultatopgørelse i mio.kr.
Oprindeligt budget 2016
Korrigeret budget 2016
Regnskab 2016
Skatteindtægter
-4.179,0
-4.159,9
-4.158,4
Driftsudgifter i alt
3.967,6
4.040,8
4.058,0
Driftsudgifter – service
2.797,4
2.860,6
2.826,0
Driftsudgifter - forsørgelsesudgifter
905,3
923,1
972,6
Driftsudgifter – medfinansiering af sygehusene
264,9
257,2
259,3
Renter
17,4
18,3
18,0
Resultat af primær drift
-193,9
-100,8
-82,4
Anlægsudgifter
251,3
427,5
275,8
Forsyningsområdet
-0,1
0
0
Resultat af det skattefinansierede område
57,2
326,7
193,4
 
Finansiering. Lånoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger
30,7
-24,0
43,4
Regnskabsresultat
88,0
302,7
236,9
Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.
 
Holbæk Kommune kom ud af 2016 med et dårligere driftsresultat end forventet og en mindre kassebeholdning end oprindeligt budgetteret.
 
Resultat blev et samlet underskud på 236,9 mio.kr. mod budgetlagt 88 mio.kr. Resultatet er dog påvirket af, at der i 2016 er hjemtaget 25 mio. kr. for lidt i statsrefusioner, som først udbetales i 2017 og afholdte anlægsinvesteringer på 34 mio. kr. først kan lånefinansieres i 2017 p.g.a. ændrede regler (lånet er hjemtaget i marts 2017).
 
Den primære årsag til underskuddet er merforbrug på driften for både service- og forsørgelsesudgifter, merudgifter på anlæg, mindre indtægter på skatter og generelle tilskud, merudgifter på finansforskydninger. Der har dog været et mindre forbrug på afdrag på lån.
 
For at nedbringe personaleudgifterne i 2017 er der i november 2016 gennemført en større personaletilpasning, hvor der blev nedlagt mere end 300 stillinger enten via naturlig afgang eller ved afskedigelser. Desuden har de enkelte Kerneområder etableret konkrete planer for at udmønte budgetreduktioner på de enkelte områder. Budgettet følges meget tæt med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Hvis der opstår et merforbrug i 2017, må det finansieres indenfor den samlede kommunale virksomhed, da kommunens kassebeholdning ikke kan finansiere et merforbrug i 2017.
 
Driftsudgifterne
De samlede driftsudgifter beløber til 4.058 mio.kr., hvilket er 90,3 mio.kr. mere end det oprindelige budget.
 
Det er både på service- og forsørgelsesudgifter, der har været et merforbrug.
 
På serviceudgifter er det på Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” (specialskoler, efter- og videreuddannelse i folkeskolen, daginstitutionerne, tilskud til privat pasning af børn, børn og unge med særlig behov), Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” (sundhedsområdet, ældreplejen, forebyggende indsats for ældre og handicappede) og på Udvalget ”Uddannelse og Job” (børn og unge med særlige behov, tilbud til voksne med særlige behov). På de øvrige områder er der et mindre forbrug.
 
I forbindelse med de økonomiske forhandlinger mellem KL og regeringen fastsættes en ramme for, hvor høje driftsserviceudgifterne i kommunerne, set under ét, må være. I Holbæk Kommune har det faktiske forbrug været 25 mio.kr. højere end den udmeldte ramme.
 
På forsørgelsesområdet er der merudgifter til dagpenge, udlændinge, løntilskud, ledighedsydelse og til ressourceforløb/jobafklaringsforløb m.m.
 
Anlæg
 
De afholdte anlægsudgifter er 28,9 mio.kr. højere end forventet, og samtidig har der været diverse forskydninger mellem projekterne.
 
Anlægsudgifterne var 282,6 mio. kr. og køb/salg af grunde og ejendomme minus byggemodningsudgifter gav en nettoindtægt på 6,8 mio.kr., således at anlægsudgifterne netto blev 275,8 mio.kr.
 
Anlægsudgifterne er primært anvendt til energirenovering af kommunens bygninger og renovering af skoler, daginstitutioner, haller, administrationsbygninger m.m. Herudover er der brugt penge på veje, stier, broer, gadelys, Skovvejens Skole Nr. Jernløse afdeling, Galaxen i Jyderup, OPP projektet i Tølløse, servicearealer på Plejecenter Samsøvej, Søbæk Have, Holbæk Sportsby, renovering af Brorfelde Observatorium, Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn.
 
Til byggemodning af diverse udstykninger har der været udgifter på 6,3 mio.kr. Salg af grunde og ejendomme har netto givet en indtægt på 15,2 mio.kr, og der er købt jord og ejendomme for 2,1 mio.kr. eller en nettoindtægt på 13,1 mio.kr.
 
I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal udgifter/indtægter på affaldsområdet indarbejdes i kommunens regnskab, selvom området er selskabsgjort og fremgår af FORS A/S (tidligere Holbæk Forsyning) regnskab. Registreringen har ingen indvirkning på kommunens kassebeholdning, da regnskabsresultatet blot skal optages som borgernes mellemværende med forsyningsselskabet.
 
I 2016 har der på affaldsområdet været en nettodrifts- og anlægsindtægt på 11,4 mio.kr., som er optaget på status med en tilsvarende udgift.
 
Vedrørende den samlede finansiering (lånoptagelse, byggekredit, afdrag på lån og finansforskydninger) har der været en udgift på 43,4 mio.kr. imod en forventet udgift 30,7 mio.kr.
Der har været en mindre lånoptagelse incl. byggekredit til finansiering af OPP Tølløse på 8,9 mio.kr. Det skal hertil bemærkes, at der i marts 2017 er blevet optaget et lån på 34 mio.kr. til finansiering af anlægsudgifter i 2016, men på grund af ændrede regler fra ministeriet, må lånet først optages, når udgifterne har været afholdt, og ikke som tidligere på baggrund af et skøn.
Mindre afdrag på lån da det bl.a. var forudsat at Holbækhus skulle sælges.
Under finansforskydninger indgår udgifter til indskud i Landsbyggefonden, deponering vedr. Holbæk Sportsby, tilgodehavende hos borgerne, gæld til leverandørerne og mellemregning mellem årene.
 
Den likvide beholdning udgjorde:
 
 
Mio.kr.
Likvid beholdning primo 2016
46,1
Regnskabsresultat 2016
-236,9
Likvid beholdning ultimo 2016 (negativ)
-190,8
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdningen de sidste 365 dage) er faldet fra 305,2 mio.kr. til 108,3 mio.kr. ultimo 2016 eller et fald på 196,9 mio.kr.
 
De samlede aktiver er i 2016 steget fra 3.436 mio.kr. til 4.225 mio.kr. eller en stigning på 789 mio.kr. Stigningen i aktiverne skyldes hovedsageligt at aktier og andelsbeviser er steget med 954 mio.kr. som følge af, at Holbæk Forsyning pr. 1. januar 2016 er blevet fusioneret med forsyningsselskaberne fra Lejre og Roskilde kommuner og har dannet FORS A/S. Den store stigning i værdien af aktierne skyldes, at der i forbindelse med fusionen er valgt et ens princip for værdiansættelse af alle aktiver i de 3 selskaber, uden, at skele til de enkelte selskabers anvendte principper før fusionen. Holbæk Kommunes ejerandel pr. 31.12.16 er opgjort til 1,7 mia.kr. svarende til 38% af selskabets indre værdi på 4,5 mia.kr.
Samtidig er værdien af grunde og bygninger steget med 78 mio.kr. Som følge af det dårlige regnskabsresultat er den likvide beholdning faldet med 237 mio.kr. til -190,8 mio.kr. (negativ)
 
Den samlede gældsforpligtigelse (langfristet og kortfristet gæld) er ligeledes faldet fra 2.370 mio.kr. til 2.280 mio.kr. eller et fald på 90 mio.kr. Faldet er sammensat af et fald i hensatte forpligtigelser på ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner på 37 mio.kr. og den langfristede gæld til kreditforeninger 65 mio.kr. Desuden har der været en stigning i de kortfristede gældsforpligtigelser på netto 13 mio.kr.
 
Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsregnskaber, er der afsluttet anlægsregnskaber for i alt 181,9 mio.kr. Regnskaberne anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.
 
Konsulentydelser´
 
Byrådet besluttede i efteråret 2015 at få forelagt en opgørelse over forbruget af eksterne konsulenter 2 gange årligt.
 
Forbruget af konsulentydelser udgjorde henholdsvis 14,6 mio.kr. og 25,1 mio.kr. i 2014 og 2015. Målet for 2016 var et niveau svarende til forbruget for 2014.
Forbruget for 2016 er opgjort til 17,9 mio.kr.
 
Der er således fortsat behov for at følge forbruget tæt for 2017 for at nå målet, og i øvrigt iagttage reglerne for køb af konsulentydelser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-04-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Godkendt


caseno16-23262_#4164017_v1_regnskab 2016 - bind i.pdf.pdf
caseno16-23262_#4164021_v1_regnskab 2016 - bind ii.pdf.pdf
caseno16-23262_#4160520_v1_køb af konsulentydelser - 2016.docx

Bilag

Regnskab 2016 - Bind I.pdf
Regnskab 2016 - Bind II.pdf
Køb af konsulentydelser - 2016


74. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Boligstrategi

Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Boligstrategi

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Der frigives anlægsmidler i Boligstrategi 2017 til boligstrategirelaterede projekter på i alt kr. 350.000. Midlerne er afsat i anlægsbudgettet for 2017 under Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” Boligstrategi.

Beskrivelse af sagen
Boligstrategien på ældreområdet blev startet op i 2011 efter der blev gennemført en screening af samtlige plejecentre i Holbæk Kommune i 2010. Under boligstrategien har der været arbejdet med flere projekter, herunder:
 
Der er efterfølgende opført nye plejecentre i Jyderup, Holbæk og Tølløse (klar til indflytning 1. marts 2017). Der er ligeledes sket ombygning af aktivitetscentret på Søbæk Have, Jyderup og plejehotellet er flyttet fra Åvang i Regstrup til Stenhusbakken i Holbæk.
 
Der er ikke nye projekter, der skal projekteres i 2017, men der er udgifter der er afledte af opførelsen af de nye plejecentre samt til Søbæk Have som administrationen foreslår finansieret af boligstrategien.
 
Projekterne der ønskes frigivelse til omfatter:
 
Denne frigivelsessag bringes til politisk behandling, da projektet enten er kontraktbundet og/eller en konsekvens af lovgivningen.

Økonomiske konsekvenser
Der er i anlægsbudgettet for 2017 sat 4.3 mio. af til boligstrategien.
 
Det forventes, at der senere i 2017 vil tilstøde yderligere afledte omkostninger, som der ligeledes skal finansieres af boligstrategien.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-04-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Godkendt
75. Beslutning om forlængelse af lejeaftale med Museum Vestsjælland

Beslutning om forlængelse af lejeaftale med Museum Vestsjælland

Sagsgang og sagstype
”Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. lejeaftalen med Museum Vestsjælland, om lokaler på Oldvejen 25c, forlænges med 10 år.

Beskrivelse af sagen
I 2014 blev der indgået en lejeaftale mellem Holbæk Kommune og Museum Vestsjælland omkring leje af 891 m2 i det gamle jobcenter på Oldvejen 25c. Museum Vestsjælland har udtrykt tilfredshed med at kunne anvende lokalerne. Derfor ønsker Museum Vestsjælland ønsker allerede nu at forlænge aftalen med 10 år, så lejekontraktens udløbsår ændres fra 2025 til 2035. Da administrationen ikke har bemyndigelse til at godkende en kontraktforlængelse på så mange år, fremlægges det til politisk behandling.
 
Ejendommen som er beliggende i Andelslandsbyen Nyvang, har ingen andre brugere end museet og Andelslandsbyen. Museet vil med den nye kontrakt leje 41% af ejendommen. Den resterende andel af ejendomme skal bruges af Andelslandsbyen.
 
En forlængelse af lejeaftalen vil understøtte Holbæk Kommunes samarbejde med Museum Vestsjælland, som er en regional kulturinstitution - administrativt forankret i Holbæk Kommune.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Forlængelsen af lejeaftalen understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Udsyn og oplevelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil styrke koordinering, samarbejde og kommunikation udadtil og indadtil om kommunens aktører”

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-04-2017
Indstilles godkendt


caseno17-9829_#4144383_v1_endelig lejeaftale.pdf

Bilag

Endelig Lejeaftale


76. Beslutning om stiforløb i Ugerløse og Nr. Vallenderød

Beslutning om stiforløb i Ugerløse og Nr. Vallenderød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Projektet med den dobbeltrettede cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød færdiggøres med slidlag med en forventet udgift på 9,8 mio. kr., og stiforløbene i Ugerløse og Nr. Vallenderød udskydes til senere politisk prioritering.
 
Udvalgsformand John Harpøth indstiller supplerende, at:
 
 1. Den dobbeltrettede cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød færdiggøres med slidlag med en forventet udgift på 9,8 mio. kr.
 2. Den dobbeltrettede cykelsti i Ugerløse til rundkørslen prioriteres ikke for nuværende, men er ikke glemt.
 3. Den dobbeltettede sti igennem Nr. Vallenderød til 3 mio. kr. gennemføres.
 4. Finansering på manglende 800.000 kr. gives som tillægsbevilling via uforbrugte midler fra tilgængelighedspuljen under Udvalget for Klima og Miljø.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Projektet med den dobbeltrettede cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød færdiggøres med slidlag, og der etableres dobbeltrettet cykelsti i Ugerløse til rundkørslen for en anlægssum på 1 mio. kr., og der etableres enkeltrettede cykelstier i Nr. Vallenderød med tilhørende krydsningsheller som 2 minus 1 vej for en anlægssum på 1,2 mio. kr., således at det samlede budget på 12 mio. kr. fastholdes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø behandlede på mødet den 21. marts 2017 et tilsvarende dagsordenspunkt, hvor det blev besluttet at indstille til Økonomiuvalget og byrådet, at:
- sti-strækningen mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød færdiggøres, og
- at der etableres dobbeltrettet cykelsti i Nr. Vallenderød. Det blev endvidere indstillet,
- at den dobbeltrettede cykelsti i Ugerløse og slidlag på cykelstien om fornødent udsættes til 2018.
 
Administrationen har undersøgt løsningsmuligheden og konklusionen er, at det  ikke er muligt, at gennemføre den ønskede dobbeltrettede sti i Nr. Vallenderød indenfor de budgetafsatte midler, heller ikke selvom stien i Ugerløse by og slidlaget på stistækningen mellem byerne bliver udsat til 2018.
Derfor sendes sagen frem til fornyet behandling i Udvalget for Klima og Miljø med henblik på afklaring af finansiering inden sagen behandles i Økomiudvalg og byråd.
 
Baggrund - Historik
Projektering af en cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød startede i 2008. Projektet har ligget stille i en årrække og blev genoptaget i begyndelsen af 2015. Processen har været lang og undervejs er der efter borgernes og politikernes ønsker udarbejdet en del forskellige stiløsningforslag. Nedenfor følger en kort beskrivelse af processen indtil nu.
 
Det samlede budget for stianlægget mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød udgør 12 mio. kr. hvoraf Vejdirektoratet har givet tilsagn om godtgørelse af 40% fra stipuljemidlerne.
Allerede ved de første beregninger blev det klart, at etablering af stien mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød ville være billigere end budgettet på de 12 mio. kr., og derfor blev der i første udbudsrunde lavet et udbud, som også medtog en dobbeltrettet sti i Nr. Vallenderød By.
Forslaget havde en smallere udformning af stien ud for nr. 188. i Nr. Vallenderød by. På mødet i byrådet den 15. juni 2016 blev forslaget ikke vedtaget. I stedet blev det vedtaget at igangsætte og ekspropriere til stistrækningen mellem byerne, og afvente en afklaring på stiforløbet igennem Nr. Vallenderød by.
Sti-strækningen mellem byerne er under udførelse og mangler nu kun slidlag og mindre finish arbejder.
 
På et borgermøde d. 30 juni 2016 konkluderedes det, at der skulle udarbejdes forslag til en bredere dobbeltrettet sti gennem Nr. Vallenderød, og en dobbeltrettet sti til rundkørslen i Ugerløse. Forslagene blev sendt i høring til alle berørte lodsejere og til lokalfora i Ugerløse og Tølløse samt til den følgegruppe, som oprindeligt blev udpeget til at følge stiprojektet.
Høringsfristen udløb den 31. januar 2017, og beslutning om stiforløb i Ugerløse og Nr. Vallenderød blev den 21. marts 2017 fremlagt til behandling i Udvalget for Klima og Miljø med henblik på senere behandling i Økonomiudvalg og byråd.
 
Behandling i Udvalget for Klima og Miljø den 21. marts 2017
Administrationen havde til mødet den 21. marts 2017 på baggrund af høringssvarene udarbejdet et høringsnotat, som er vedlagt som bilag 2. Alle høringssvarene er ligeledes vedlagt som samlet dokument i bilag 3. Til mødet var ligeledes notat fra RAMBØLLs trafiksikkerhedsrevisor, som har gennemgået stiløsningerne gennem Nr. Vallenderød, og udpeget fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. Notatet anbefaler den dobbeltrettede cykelsti som teknisk bedste stiløsning. Notatet er vedlagt som bilag 1.
 
Udgiften til den dobbeltrettet cykelsti gennem Nr. Vallenderød er 3 mio. kr. og hvis der samtidig etableres dobbeltrettet cykelsti i Ugerløse overskrides budgettet med 1,8 mio. kr.
For at kunne imødekomme etablering af sti både i Ugerløse og Nr. Vallenderød indenfor budgetrammen indstillede administrationen til mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 21. marts 2017, at der i stedet for en dobbeltrettet cykelsti i Nr. Vallenderød anlægges en 2 minus 1 vej gennem Nr. Vallenderød by. Denne løsning vil kunne etableres for 1,2 mio kr. Der vil samtidig blive midler til at etablere den resterende dobbeltrettede cykelsti ved Ugerløse (1 mio. kr.)  således at de samlede anlægsudgifter andrager 12 mio. kr.
 
Udvalget for Klima og Miljø besluttede på mødet den 21. marts 2017 at indstille til Økonomiuvalget og byrådet:
-           sti-strækningen mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød færdiggøres, og
-           at der etableres dobbeltrettet cykelsti i Nr. Vallenderød. Det blev endvidere indstillet,
-           at den dobbeltrettede cykelsti i Ugerløse og slidlag på cykelstien om fornødent udsættes til 2018.
 
Konsekvenser af beslutningen i Udvalget for Klima og Miljø den 21. marts 2017.
Administrationen har undersøgt løsningsmuligheden og konklusionen er, at det  ikke er muligt, at gennemføre den ønskede dobbeltrettede sti i Nr. Vallenderød indenfor de budgetafsatte midler, heller ikke selvom stien i Ugerløse by og slidlaget på stistækningen mellem byerne bliver udsat til 2018.
Der er afsat 12 mio. kr. i budgettet til sti-strækningen mellem byerne. Projektet forventes at koste 9,8 mio. kr. Det efterlader 2,2 mio. kr. til at udføre yderligere stistrækninger inde i byerne Ugerløse og Nr. Vallenderød. Den valgte stiløsning med dobbeltrettet cykelsti i Nr. Vallenderød koster 3 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. over budget. Udskydelse af pålægning af slidlag vil give en besparelse på 350.000 kr., hvilket vil medføre at den løsning som udvalget peger på er underfinansieret med 450.000 kr.
Derudover kan administrationen ikke anbefale, at slidlaget på den allerede etablerede sti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød udskydes til 2018, da garantien på asfaltbærelaget derved bortfalder. Samtidig forventer administrationen ikke at Vejdirektoratet vil godkende at arbejdet ikke bliver færdiggjort, hvorved der rejses tvivl om Vejdirektoratets medfinansiering. Begrundelserne er uddybet i notatet i bilag 5.
 
Opsummering af udgifter ved de forskellige foreslåede stiløsninger
 
Sti-strækningen mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød inkl. slidlag
9,8 mio. kr.
Sti i Nr. Vallenderød
-  2 minus 1 vej med tilhørende krydsningsheller
- dobbeltrettet sti suppleret med sikre krydsninger af kørebanen.
 
1,2 mio. kr.
 
3 mio. kr.
Ugerløse dobbeltrettet sti
1 mio. kr.
 
De nævnte priser på stiløsningerne i Nr. Vallenderød og Ugerløse er baseret på overslagspriser. Priserne kan påvirkes af almindelige prisudsving samt af priserne ved ekspropriation og evt. senere taksation.
 
Administrationens indstilling
På baggrund af ovenstående, samt kommunens genelle økonomiske situation,  indstiller administrationen, at det oprindelige projekt, som kun vedrører en stistrækning imellem Ugerløse og Nr. Vallenderød, færdiggøres med slidlag. Strækningen er under udførelse og mangler nu kun slidlag og mindre finish arbejder. Udgifterne til denne del estimeres til at udgøre 9,8 mio. kr.
 
Den dobbeltrettede cykelsti i Ugerløse til rundkørslen og den dobbeltettede sti igennem Nr. Vallenderød udskydes til senere politisk prioritering.
 
De uforbrugte anlægsmidler tilbageføres til kommunekassen med henblik på at styrke kommunens likviditet.
 
Udvalgsformand John Harpøth har ønsket at komme med en supplerende indstilling. Administrationen gør i relation til indstillingen fra udvalgsformanden opmærksom på, at midlerne fra tilgængelighedspuljen foreslås overført til 2018 i forbindelse med budgetrevision I.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Projektet med den dobbeltrettede cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød færdiggøres med slidlag. Der etableres dobbeltrettet cykelsti i Ugerløse til rundkørslen for en anlægssum på 1 mio. kr., og der etableres enkeltrettede cykelstier i Nr. Vallenderød med tilhørende krydsningsheller som 2 minus 1 vej for en anlægssum på 1,2 mio. kr. Herved sikres det, at der også etableres sti i Ugerløse og Nr. Vallenderrød  indenfor den budgetmæssige ramme på 12 mio. kr. Løsningen forudsætter, at Vejdirektoratet godkender projektændringen. Se nærmere under økonomiske konsekvenser.
 
Det er samtidig administrationens vurdering, at 2 minus 1 vejen er en god erstatning, som ud over at skabe faciliteter for de lette trafikanter også sætter hastigheden på vejen ned. 2 minus 1 vejen udelukker ikke etableringen af en dobbeltrettet cykelsti på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser
Ansøgning til Vejdirektoratet om projektændring, der medtager stiløsninger i Ugerløse og  Nr. Vallenderød.
Det samlede budget for stianlægget udgør 12 mio. kr. hvoraf Vejdirektoratet har givet tilsagn om godtgørelse af 40% fra stipuljemidlerne. Vejdirektoratets tilsagn dækker udelukkende strækningen mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød, men Vejdirektoratet vil være positive over for en ansøgning om en projektændring, som medregner de to stistrækninger i hhv. Ugerløse by og Nr. Vallenderød by. Det er en forudsætning for godkendelsen af projektændringen, at budgettet ikke overstiger det oprindelige samlede budget på 12 mio. kr. og at projektet bliver afsluttet i 2017.

Øvrige konsekvenser
Tidsplan:
Alle arbejder skal være afsluttet og betalt i 2017.
 
Colas planlægger at udføre nyt slidlag på strækningen fra Gl. Tølløse til Ugerløse i foråret 2017, som en del af deres forpligtigelser i asfaltkontrakten. En tidlig beslutning vil kunne lette koordineringen mellem de 2 anlægsarbejder.

Høring
Forslagene har været i høring.  Høringssvar og høringsnotat er vedlagt som bilag 2 og 3. Derudover er vedhæftet henvendelse med underskrifter fra borgere i bilag 4.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø den 26.01.2016 punkt. 12: Orientering om borgerinddragelsesproces og tidsplan på cykelstiprojektet Nr. Vallenderød og Ugerløse
 
Byrådet den 18.05.2016 punkt 122: Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød
 
Byrådet den 18.05.2016 punkt 123: Beslutning om eksproriation til sti Nr. Vallenderød – Ugerløse
 
Byrådet den 15.06.2016 punkt 155: Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød
 
Byrådet den 15.06.2016 punkt 156: Beslutning om eksproriation til sti Nr. Vallenderød – Ugerløse

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-03-2017
Udvalget fik på mødet udleveret et overordnet kortbilag med de 3 sti-strækninger. Kortbilaget bliver vedlagt referatet som bilag 6.
 
Udvalget stemte imod hovedindstillingen fra koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen.
 
Udvalget stemte for pkt. 1, 2 og 3 i den supplerende indstilling fra udvalgsformand John Harpøth.
Christian Ahlefeldt-Laurvig og Søren Stavnskær (begge I) stemte i mod pkt. 4. i den supplerende indstilling. De ønsker undersøgt om de manglende 800.000 kr. kan findes ved salg af ejendomme og grunde eller ved yderligere optimering af Sportsbyprojektet, alternativt ved besparelser i Sportsbyprojektet.
Ole Hansen (A) og John Harpøth (O) stemte for pkt. 4 i den supplerende indstilling og ønsker sagen afgjort af byrådet.
 
Udvalget stemte imod den alternative indstilling.
 
Udvalget ønsker, at den dobbeltrettede cykelsti til rundkørslen i Ugerløse (pkt. 2 i den supplerende indstilling fra udvalgsformand John Harpøth) forsøges indarbejdet i budget 2018.

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Udvalgsformand John Harpøths supplerende indstilling punkt 1 – 3 godkendt.
 
Udvalgsformand John Harpøths supplerende indstilling punkt 4 godkendt. For stemte 27 (A, Ø, B, O, og V). Imod stemte 3 (I og C). De ønsker undersøgt, om de manglende 800.000 kr. kan findes ved salg af ejendomme og grunde eller ved yderligere optimering af Sportsbyprojektet, alternativt ved besparelser i Sportsbyprojektet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-04-2017
Et flertal bestående af V, B, A og C indstiller hovedindstillingen til godkendelse som konsekvens af beslutning under pkt. 64 Budgetrevision 1.
 
O undlod at stemme.


caseno14-84225_#4144882_v1_trafiksikkerhedsnotat for stier gennem nr. vallenderød - notat_vurdering af stityper_sikkerhed_v1.pd.pdf
caseno14-84225_#4154493_v1_samlede høringssvar i pdf.pdf
caseno14-84225_#4154859_v1_henvendelse fra borgere - underskrifter.pdf
caseno14-84225_#4165760_v1_notat - opfølgning på beslutning på kmu-mødet den 21 marts 2017.pdf.pdf
caseno14-84225_#4168078_v1_bilag 6 - overordnet kortbilag med de 3 sti-strækninger.pdf
caseno14-84225_#4222151_v1_caseno14-84225_#4144836_v1_høringsnotat.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Trafiksikkerhedsnotat for stier gennem Nr. Vallenderød - Notat_vurdering af stityper_sikkerhed_v1.pdf
Bilag 3 - Samlede høringssvar i pdf
Bilag 4 - Henvendelse fra borgere - Underskrifter
Bilag 5 - Notat - opfølgning på beslutning på KMU-mødet den 21 marts 2017.pdf
Bilag 6 - Overordnet kortbilag med de 3 sti-strækninger
Bilag 2 - Høringsnotat


77. Beslutning vedr. ny spildevandsledning fra Sportsbyen til forsyningens kloak

Beslutning vedr. ny spildevandsledning fra Sportsbyen til forsyningens kloak

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. forslag til tillæg nr.2 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. ny spildevandsledning fra Sportsbyen til forsyningens kloak, godkendes.
 2. byrådet udtrykker sin vilje til i nødvendigt omfang at ville ekspropriere til realisering af tillæg nr. 2 til Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016-2020.

Beskrivelse af sagen
I den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 er Sportsbyen udlagt som spildevandsopland (HK122) med afløb til Holbæk Renseanlæg. Ved projektering af spildevandsledningen fra Sportsbyen til det eksisterede kloakopland (HK 24), er det nødvendigt at placere en spildevandsledning i et område, der ikke er omfattet af den godkendte plan. Der skal derfor laves et tillæg til spildevandsplanen.
 
På oversigtskort i bilaget er ledningens placering indtegning og fremgår ligeledes hvilke lodsejere der bliver berørt af tillægget
 
Hvis der ikke opnås en frivillig aftale med lodsejerne, vil det blive nødvendig at foretage    ekspropriation af arealerne, for at sikre ledningens etablering og drift.
 
Ved godkendelse af dette tillæg, giver Byrådet administrationen bemyndigelse til at fortage ekspropriation.

Økonomiske konsekvenser
Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet Fors A/S anlægger spildevandsledningen fra Sportsbyen til offentlig kloak, og evt. erstatning i forbindelse med ekspropriation.
 
Holbæk Kommune forestår den eventuelle ekspropriation.
.

Høring
Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan skal offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.
.

Lovgrundlag – link
"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 1189 af 27/09 2016.  Lovens bestemmelser om spildevands-planer fremgår af § 32.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047
 
"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 726 af 1. juni 2016. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360
 
VVM-bekendtgørelsen (Bek nr 1440 af 23/11/2016). Ved gennemgang af VVM-bekendtgørelsens bilag 2.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184472
 
Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020:
http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm
.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-04-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Godkendt. For stemte 28 (A, B, O, I, C og V). Imod stemte 1 (Leif Juhl (Ø)). 1 (Karen Thestrup Clausen (Ø)) undlod at stemme.


caseno17-5767_#4143594_v1_tillæg nr. 2.pdf

Bilag

Tillæg nr. 2


78. Godkendelse af Rapport om trafiksikkerhed

Godkendelse af Rapport om trafiksikkerhed

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Rapport om Trafiksikkerhed (jf. bilag 1) godkendes

Beskrivelse af sagen
 
Rapport om Trafiksikkerhed er tidligere godkendt af Udvalget for Klima og Miljø på mødet den 29. november 2016. Sagen blev dog ikke videresendt til Økonomiudvalget. Sagen gensendes derfor til godkendelse i udvalget, for at rapporten kan sendes videre til behandling i hhv. Økonomiudvalget og i byrådet.
 
Baggrund
Byrådet godkendte den 15. juni 2016 at sende Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020 i høring. Høringssvar og en gennemgang af planen gav anledning til at ændre Trafiksikkerhedsplanen til en rapport om Trafiksikkerhed. Bl.a. på baggrund af at forslaget til Trafiksikkerhedsplanen ikke indeholdt en handleplan med prioritering af konkrete indsatser til trafikforbedringstiltag.
 
I de tidlige politiske drøftelser af arbejdet med en trafiksikkerhedsplan, har der været et ønske om at have fokus på sikre skoleveje. Dette er sket i form af en tryghedsundersøgelse, med fokus på sikre skoleveje og cykelstier, og input fra skolebestyrelserne om trafiksikkerheden i nærområdet mv. Det er derfor også hovedfokus i rapporten.
 
Rapport om Trafiksikkerhed indeholder en status over trafiksikkerheden med analyser og undersøgelser af trafikfarlige skoleveje (skolernes input), uheldsbelastede lokaliteter og en tryghedsundersøgelse. Herudover indeholder den kommunens målsætning for antal tilskadekomne i trafikken, en liste med indkommende tiltag til trafikforbedringer fra hhv. rapportens analyser, tryghedsundersøgelsen og fra høringssvarene til forslaget.

Høring
Byrådet besluttede den 15. juni 2016, at sende Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 i høring. Høringsfristen udløb den 26. august 2016. Der indkom i høringsperioden 33 høringssvar, fra borgere, foreninger og organisationer, lokalråd og fra skolebestyrelser.
 
Høringsnotat til forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020
Høringssvarene indeholder både nye input til trafikforbedrende foranstaltninger (kryds og strækninger), resultatet af analyser og undersøgelser, manglen på prioriteringer i planen og spørgsmål til høringsprocessen.

Høringsnotat til Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020, og høringssvarene er vedhæftet som hhv. bilag 4 og bilag 5.
 
Inddragelse af skolebestyrelser og borgere
I forbindelse med arbejdet med Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 er der afholdt møder med alle folkeskolernes bestyrelser, samt sendt invitationer til de private skoler (fra 0 til 9 klasser) om, at komme med input til trafikforbedrende foranstaltninger på skrift eller med muligheden for et møde med kommunen.
Alle bemærkninger fra kommunes offentlige skoler og privat skolerne Andreasskolen, Holbæk Lilleskole og Holbæk Privatskole er behandlet og indarbejdet i rapporten.
 
Tryghedsundersøgelse
Der har været gennemført en tryghedsundersøgelse, hvor alle der har besøgt linket til undersøgelsen har haft mulighed for at deltage. Over 900 har deltaget i undersøgelsen og det har resulteret i en indmeldelse af 333 punkter og 577 delstækninger, hvor der vurderes at være utryghed i trafikken.

Lovgrundlag – link
Kommunen er forpligtet til at sørge for befordring af skoleelever, hvis skolevejen er defineret som en trafikfarlig skolevej. En skolevej er trafikfarlig, hvis; der er sket mange trafikuheld. Skoleveje i byer vurderes som udgangspunkt ikke som trafikfarlige, hvis de har fortov og / eller cykelfaciliteter.

Sagshistorik, henvisninger
Sagen har som rapport om Trafiksikkerhed tidligere været forlagt udvalget for Klima- og Miljø:
 
Beslutning i udvalget for Klima- og Miljø den 27. september 2016 (dagsordenspunkt 131)
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2016 (dagsordenspunkt 198)
 
Beslutning i udvalget for Kilma- og Miljø den 29. november 2016 (dagsordenspunkt 161)
 
 
Sagen har som Trafiksikkerhedsplan tidligere været forlagt udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet:
 
15-05-2013      Byrådet beslutter at frigive midler til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan.
Dagsordener og referater
 
27-05-2014      KMU beslutter at der arbejdes videre med fokus på trafikfarlige skoleveje.
Dagsordener og referater
 
28-10-2014      KMU godkender Forslag til Trafiksikkerhedsplanen.
Dagsordener og referater
 
05-11-2014      ØKO beslutter at sagen udsættes til omstillingsgrupperne på børneområdet har tilendebragt deres arbejde i sommeren2015.
Dagsordener og referater
 
15-06-2016     Byrådet godkender at Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 sendes i høring.
Dagsordener og referater

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt.
 
Høringssvar fra Tølløse Lokalforum, Ældresagen Tølløse og Fællesskab Tølløse vedlægges og indarbejdes i bilaget med høringssvarene og i rapporten.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-04-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Sagen sendes retur til Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Godkendt


caseno16-14421_#3930401_v1_bilag 4 - høringsnotat om høringssvarene til forslag til trafiksikkerhedsplanen 2016-2020.pdf.pdf
caseno16-14421_#4133569_v1_bilag 1 - ny udgave efter kmu - rapport om trafiksikkerhed 2016.pdf.pdf.pdf
caseno16-14421_#4132523_v1_bilag 5 - ny udgave efter kmu - høringssvar til forslag til trafiksikkerhedsplan 2016-2020 .pdf.pdf.pdf

Bilag

Bilag 4 - Høringsnotat om høringssvarene til Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020.pdf
Bilag 1 - Ny udgave efter KMU - Rapport om trafiksikkerhed 2016.pdf.pdf
Bilag 5 - Ny udgave efter KMU - Høringssvar til Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 .pdf.pdf


79. Beslutning - Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 30 for Markedspladsen og Østre Skole og Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk.

Beslutning - Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 30 for Markedspladsen og Østre Skole og Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
1. Kommuneplantillæg nr. 30 Markedspladsen og Østre Skole og Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk vedtages med ændringer jævnfør afsnit ”foreslåede ændringer af lokalplan 1.50”.
2. Indsigelser og bemærkninger til den gennemførte høring af forslag til lokalplan svares, som det er vist i Høringsnotat om forslag til Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk og Kommuneplantillæg nr. 30

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Kommuneplantillæg nr. 30 Markedspladsen og Østre Skole og Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk vedtages med ændringer jævnfør afsnit ”foreslåede ændringer af lokalplan 1.50”, dog jf. ” foreslåede ALTERNATIVE ændringer af lokalplan 1.50”
2. Indsigelser og bemærkninger til den gennemførte høring af forslag til lokalplan svares, som det er vist i Høringsnotat om forslag til Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk og Kommuneplantillæg nr. 30

Beskrivelse af sagen
Baggrund og formål
Baggrunden for at udarbejde Planerne for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk er at den kommunalt ejede Østre Skole anvendes ikke længere som kommunal skole, og ejendommen skal overgå til anden anvendelse. Planerne er blevet udarbejdet for at skabe det planlægningsmæssige grundlag for den nye anvendelse.
 
Indhold i planen
Visionen for den tidligere Østre Skole er, at der skal etableres et uddannelse- og læringscenter. Det er tanken, at uddannelses- og læringscentret skal danne rammen for nye partnerskaber og samarbejder mellem videns- og uddannelsesinstitutioner, studerende, virksomheder og offentlige institutioner.
 
Med kommuneplantillægget muliggøres nye og flere anvendelser af den tidligere Østre Skole. Kommuneplantillægget ændrer rammeområdets status fra at være et område forbeholdt offentlige formål (skole, eventuelt beboelse i tilknytning hertil og bypark) til at være et centerområde, dog uden mulighed for detailhandel, hotel og beboelse. Kommuneplantillægget fastholder rammeområdets afgrænsning og alle bestemmelser, bort set fra anvendelsesbestemmelsen, der ved tillæggets endelige vedtagelse giver flere muligheder for anvendelse af området fremover.
Lokalplan 1.50 omfatter udelukkende matriklen for den tidligere Østre Skole, og således ikke hele det område, der er omfattet af kommuneplantillæg nr. 30. Med lokalplanen gives der mulighed for, at der kan etableres typiske centerfunktioner, så som undervisningsformål, kursus- og konferencefaciliteter, liberalt erhverv, medborgerhus, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, serviceerhverv og offentlige funktioner, dog ikke detailhandel, hotel og beboelse, indenfor lokalplanområdet.
 
Det er en forudsætning for vedtagelsen af Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, at Kommuneplantillæg nr. 30 vedtages af Byrådet. Forud for offentliggørelsen af kommuneplantillægget, har der været indkaldt ideer og forslag.
 
Lokalplanen indeholder retningslinjer for mulige facade- og tagændringer i den eksisterende bebyggelse, samt principper for opførelse af eventuelt nyt mindre byggeri, for at sikre at bygningernes bevaringsværdier og rolle i det udpegede kulturmiljø fastholdes, og eventuelt nyt byggeri opføres i harmoni hermed.
 
Endelig fastlægger lokalplanen også bestemmelser vedr. friarealernes udformning og benyttelse, således at det sikres, at der kan etableres et attraktivt gårdmiljø med opholds- og parkeringsfaciliteter.
 
Vejadgang til området sker fortsat ad Tidemandsvej. Der stilles krav om, at der skal etableres ca. 80 parkeringspladser i gården, og krav om hvor ind- og udkørsel skal ske, af hensyn til trafiksikkerhed. De 80 p-pladser er udtryk for et skønnet men fast parkeringskrav, der vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Østre Skole er opført i nationalromantisk stil fra 1901 til 1912, og er tegnet af arkitekt A. Haunstrup. Skolen er opført som en pavillonskole (skole bestående af fritliggende eller sammenbyggede bygningsenheder), og er ét af få eksempler herpå i dansk arkitekturhistorie. Skolen er bevaringsværdig i klasse tre (høj værdi) og indgår i sammenhæng med det omkringliggende oprindelige arbejderkvarter (Labæk, Seidelinsvej, Chr. Hansensvej, Fuglsvej og Skolegade) og Markedspladsen som et kulturmiljø. Dette forhold har ført til debat i høringsperioden, og har således ført til en særskilt beslutning i Udvalget for Klima og Miljø om kun at tillade hvide vinduer i området.
 
Foreslåede ændringer af lokalplan 1.50
På baggrund af høring indstiller administrationen at Lokalplan 1.50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk vedtages med følgende ændringer:
1. At lokalplanens §6.5 pkt. 2 ændre til:
”Ved isætning af nye vinduer og/eller døre, kviste og ovenlysvinduer, herunder ved udskiftning af sådanne, skal det sikres:”
- at vinduer og døre i facaden udføres enten i rød- og hvidmalet træ, som det oprindelige princip og farvevalg,
2. At lokalplanens §8.4 ændre til:
Der skal anlægges 80 parkeringspladser, principielt som vist på kortbilag 5.
3. At lokalplanens §3.2 og 5.1 ændre til:
3.2 I området må der desuden etableres de tilhørende nødvendige faciliteter som opholdsarealer og parkeringspladser, samt enkelte mindre bygninger til driftsformål. Endvidere kan der etableres ramper, hvis hensyn til handicap- eller redningsforhold betinger dette.

5.1 Bebyggelsen udgøres af den eksisterende bebyggelse, som vist på bilag 4. Foruden den eksisterende bebyggelse kan tillades mindre bebyggelse til driftsformål, Disse bygninger m.v. må maksimalt opføres i en etage med en maksimal højde på 3,5 meter målt efter bygningsreglementets regler (bygninger til driftsformål) og jf. § 6.7.
4. At § 4 Udstykninger ændres til:
Lokalplanområdet må udstykkes dog ikke mindre end 400 m2 pr. matrikel.
5. at grænsen mellem Delområdet A og B justeres således at muligheden for placering af medborgerhus mm. udvides til også at omfatte bebyggelse langs Markedspladsen.
 
Kerneopgaven vækst og bæredygtighed
Realisering af lokalplanen vil skabe en ny ramme for partnerskaber og samarbejder mellem videns- og uddannelsesinstitutioner, studerende, virksomheder, offentlige institutioner og lokalområdet, hvilket vil understøtte Holbæk Kommunes vækst- og bæredygtighedsdagsorden.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Denne alternative indstilling er magen til ovenstående indstilling. Dog adskiller den sig på et punkt og det er kravet til parkering. Med denne alternative indstilling er parkeringskravet omsat til et krav, der er bestemt af hvad bebyggelsen bruges til. Den alternative indstilling er, at kravet skal være: 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv, og 1 p-plads pr. 150 m2 offentligformål. Dette er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Ved denne løsning lægges udregningen af parkeringskravet over i byggesagsbehandling. Kravet bliver afhængig af den konkrete anvendelse. Forskellen i parkeringskravet er begrundet i at ansatte på kontor ikke nødvendigvis er lokale Holbækborgere, og derfor må forventes at komme i bil, hvorimod brugeren af uddannelses- og læringscenteret har tilknytning til Holbæk Kommune, og derfor i højere grad kan benytte bus eller cykel.
Der er lavet nedenstående tre eksempler for at vise konsekvenserne af den alternative indstilling:
 
Andel af bebyggelse der er erhverv
Andel af bebyggelse der er offentligformål
Samlet parkeringskrav
Eksempel 1
Halv/halv
50%
50%
82,9
Eksempel 2 Hovedsageligt erhverv
75%
25%
103,7
Eksempel 3
Kun erhverv
100%
0%
124,4
 
Denne løsning giver bygherren mulighed for at selv at justere anvendelsen, og dermed parkeringskravet, i forhold til den investering bygherren ønsker at lave.
Foreslåede ALTERNATIVE ændringer af lokalplan 1.50
På baggrund af høring indstiller administrationen at Lokalplan 1.50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk vedtages med ændringer jf afsnittet ”Foreslåede ændringer af lokalplan 1.50” dog skal § 8.4 ændres således:
1. At lokalplanens §8.4 ændre til:
Der skal anlægges 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv, og 1 p-plads pr. 150 m2 offentligformål, principielt som vist på kortbilag 5.

Økonomiske konsekvenser
Planen giver i sig selv ikke anledning til udgifter for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Hovedindstillingen vil medføre, at der stilles krav om etablering af ca. 80 nye parkeringspladser indenfor lokalplanområdet. De ca. 80 parkeringspladser er baseret på kommuneplanens regler for parkering i centerområder, med udgangspunkt i kravet til kontor- og serviceerhverv, og fastsat efter et skøn ud fra det vidensniveau om indhold, der er på planlægningstidspunktet, samt de konkrete fysiske forhold.
 
Det vurderes, at den ny anvendelse af området og etablering af de nye parkeringspladser vil generere ny trafik i området. Dog vurderes det, at denne mængde trafik ikke får nævneværdig betydning for lokalområdet, da der tidligere har været en del trafik langs Tidemandsvej, da området var skole.

Høring
Lokalplan 1.50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk har sammen med Kommuneplantillæg nr. 30 har været i offentlig høring fra den 13. oktober til den 9. december 2016, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger.
 
I høringsperioden blev der indsendt 7 høringssvar, samt afholdt et åbent borgermøde, og et konkluderende møde med projektorganisationen for renoveringen af Østre Skole. Referater fra møderne er vedhæftet som bilag.
 
Høringssvarene omhandler i det væsentligste bemærkninger om bevaringsværdi, samt støtte til ideen om at genanvende Østre skole til uddannelses- og læringscenter. Særligt mulighed for grå vinduer og muligheden for etablering af elevator- og trappetårne har givet anledning til indsigelser, og det forslås at disse muligheder udgår af lokalplanen i forbindelse med vedtagelsen. Adgang til 1.sal kan etableres med indvendig lift i forbindelse med trapperne.
 
På baggrund af høring indstiller administrationen at Lokalplan 1.50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk by, vedtages som nævnt under henholdsvis hovedindstilling og alternativ indstilling.

Lovgrundlag – link
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Sag nr. 169 om hvide vinduer behandlet i udvalget for Klima og Miljø den 29. november 2016.
Link til sagen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-04-2017
Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Hovedindstillingen godkendt.


caseno16-63779_#4089645_v1_referat dialogmøde med bygherre.pdf
caseno16-63779_#4089665_v1_referat borgermøde.pdf
caseno16-63779_#4146378_v1_indsigelsesskema_1.50_08-08-2017.pdf - indsigelsesskema_1.50_08-08-2017.pdf.pdf
caseno16-63779_#4146366_v1_kb4-østreskole_holbæk_1-1000.png - kb4-østreskole_holbæk_1-1000.png.png

Bilag

Referat dialogmøde med Bygherre
Referat Borgermøde
Indsigelsesskema_1.50_08-08-2017.pdf - Indsigelsesskema_1.50_08-08-2017.pdf
KB4-ØstreSkole_Holbæk_1-1000.png - KB4-ØstreSkole_Holbæk_1-1000.png


80. Beslutning om serviceniveau på det specialiserede børne- og unge-område

Beslutning om serviceniveau på det specialiserede børne- og unge-område

Sagsgang og sagstype
 
 Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. serviceniveau på det specialiserede børne- og unge-område godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Både i 2015 og 2016 har Holbæk Kommune ikke holdt budgetterne og indfriet de økonomiske forventninger på det specialiserede socialområde. Det gælder i Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet. Som supplement til de konkrete budget 2017-handleplaner på kerneområderne har direktionen derfor nedsat en task force – altså en sammensat styrke der arbejder frem mod fælles mål – bestående af strategiske ledere og medarbejderrepræsentanter fra de forskellige kerneområder. Byrådet fik en orientering om dette på vinterseminaret d. 25. januar 2017.
 
Task forcen skal bidrage til, at:
 
En del af task forcens arbejde er at udarbejde beskrivelser af serviceniveauer for sociale indsatser til børn, unge og voksne. De klart beskrevne serviceniveauer er vigtige af hensyn til borgerne, da de skal vide, hvad de kan forvente af indsats. Det specialiserede socialområde er opdelt på fire kerneområder, hvilket kalder på en fælles standard, sådan at borgerne oplever en stringens på tværs af kerneområderne.
 
De nye serviceniveauer er også et redskab til, at rådgiverne på kerneområderne kan lykkedes med den sociale indsats indenfor den mindre økonomi, der er til rådighed. Medarbejderrepræsentanterne har i task forcen understreget ønsket om at få politisk opbakning til serviceniveauerne med henblik på at kunne udføre deres opgaver som medarbejdere.
 
De nye serviceniveauer på børne- og unge-området
De nye serviceniveauer vedrører de paragraffer i serviceloven, der handler om kommunens indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Indsatsen er f.eks. familierådgivning, støtte til hjemmetræning af børn og unge med funktionsnedsættelse og anbringelse.
 
Serviceniveauerne specificerer formål, målgruppe og indsatsniveau – og er dermed rammen om det arbejde og den dialog, som rådgiverne har for og med borgere i målgrupperne.
 
Dele af de nye serviceniveauer erstatter og/eller specificerer tidligere politisk vedtagne serviceniveauer (se sagshistorik).


Økonomiske konsekvenser
 
De nye serviceniveauer er en udmøntning af budget 2017-20. De servicereduktioner, der ligger i de nye serviceniveauer, er dermed allerede besluttet med vedtagelsen af budget 2017-20 og indgår som forudsætning bag de handleplaner, som gør det muligt at overholde budgettet.


Høring
 
Serviceniveauerne har været til høring i Handicaprådet. Deres høringssvar er vedlagt som bilag.

Der er i forhold til den version, som blev sendt i høring i Handicaprådet, blevet tilføjet et afsnit om dagbehandling.
 
Handicaprådet har et konkret ønske om, at serviceniveauerne efter politisk godkendelse formidles på en måde, der gør det muligt for borgeren og pårørende at forstå, hvad serviceniveauerne er. Administrationen vil på baggrund af det ønske sikre en forståelig formidling af serviceniveauerne på kommunens hjemmeside.


Lovgrundlag – link
Lov om social service, § 11, § 32, § 41-45, § 52, § 54, § 57 og § 71


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Børn, 29. oktober 2013, pkt. 107: Administrationsgrundlag, børn og unge med funktionsnedsættelser

Supplerende sagsfremstilling
Da Ø i Udvalget ”Læring og Trivsel” udøvede standsningsret, skal sagen behandles i byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-04-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
 
Et flertal af udvalget bestående af Lars Dinesen, Solvej Pedersen, Steen Klink Pedersen og Rolf Rasmussen godkendte indstillingen.
 
Karen Thestrup Clausen (Enhedslisten) kan ikke godkende indstillingen til det nye serviceniveau, da Enhedslisten finder, at det vil ramme handicap-/de udsatte familier unødigt hårdt, uden sikkerhed for en økonomisk gevinst. Enhedslisten ønsker i henhold til standsningsretten, at sagen bliver behandlet i Byrådet.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Godkendt for så vidt angår de serviceniveauer som vedrører udvalgets ansvarsområde.

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Godkendt. For stemte 27 (A, B, C, O, I og V). Imod stemte 2 (Ø). Enhedslisten finder, at det vil ramme handicap-/de udsatte familier unødigt hårdt, uden sikkerhed for en økonomisk gevinst.


caseno17-10236_#4148094_v2_serviceniveauer for børne- og ungeområdet.pdf
caseno17-10236_#4148101_v2_høringssvar fra handicaprådet.pdf

Bilag

Serviceniveauer for børne- og ungeområdet
Høringssvar fra Handicaprådet


81. Orientering om revisionens delberetning for 2016

Orientering om revisionens delberetning for 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg og byråd.
 
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. Revisionens delberetning for 2016 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Iflg. styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis.
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har udført revisionsarbejder vedr. den løbende revision for 2016 og redegør i beretning nr. 23 for det udførte arbejde.
Revisionens bemærkninger skal meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender beretningen m/tilhørende bemærkninger til byrådet, der skal orienteres om fremkomne revisionsbemærkninger.
 
Delberetningen er modtaget den 10. marts 2017 og samme dag videresendt til byrådets medlemmer via mail.
Beretningen skal iflg. § 42 b i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse udsendes til byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.
 
I beretningens afsnit 2 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af byrådet og videresendes til tilsynsmyndigheden.
Jfr. afsnit 2.2. har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Anbefalinger, kommentar m.v. fremført i beretningens øvrige afsnit, følger regnskabsafdelingen op på.
 
Beretning nr. 23 vedlægges sagen.

Lovgrundlag – link
§ 42, 42b og 42c i lov om kommunernes styrelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-04-2017
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Taget til efterretning.


caseno16-31448_#4148558_v1_løbende beretning 2016, holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Løbende beretning 2016, Holbæk Kommune.pdf


82. Proces for udbud af pengeforretning

Proces for udbud af pengeforretning

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Søren Bjerregaard indstiller, at:
1. det besluttes, at der sikres størst mulig konkurrence om varetagelse af Holbæk Kommunes daglige pengeforretninger i overensstemmelse med Holbæk Kommunes indkøbspolitik, og at det i det kommende udbud af pengeforretninger stilles som et finansielt krav, at pengeinstituttet på udbudstidspunktet overholder pejlemærkerne i Finanstilsynets tilsynsdiamant
2. det godkendes, at indkomne tilbud bedømmes ud fra henholdsvis pris (70 %) og service (30 %)

Alternativ indstilling
Administrerende direktør Rasmus Søren Bjerregaard indstiller, at:
 1. det besluttes, at kravene til sikkerhed hos det kommende pengeinstitut skærpes ved yderligere at kræve, at pengeinstituttet har status som SIFI-bank
 2. det godkendes, at indkomne tilbud bedømmes ud fra henholdsvis pris (70 %) og service (30 %)

Beskrivelse af sagen
Kontrakten med Sparekassen Sjælland
Den nuværende kontrakt angående kommunens bankforretning med Sparekassen Sjælland udløber den 30. november 2017. Der er derfor behov for at indgå en ny 4-årig aftale med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.
 
Kontrakten blev indgået i 2011 og forlænget i 2015 med 2 x 12 måneder, og udover, at den regulerer forretningsforholdet mellem Holbæk Kommune og Sparekassen Sjælland, så er der også tale om særdeles attraktive vilkår for kommunen. Aftalen har således i perioden 2011 til 2016 bidraget med en indtægt til kommunen på 19,7 mio. kr.
 
Ved udbuddet af daglige pengeforretninger i 2011 blev der ikke stillet finansielle krav til pengeinstitutterne udover kravet om tilladelse til at drive bankvirksomhed.
 
Samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Sparekassen Sjælland har gennem hele kontraktperioden været gnidningsløst og præget af professionalisme, ligesom Sparekassen Sjælland har været en stærk medspiller og aktør i lokalområdet. Sparekassen har i 2016 et driftsresultat på 228 mio. kr. og en betydelig kapitalmæssig overdækning. (I regnskabet for 2016 er kapitalbehovet opgjort til 9,3 % og kapitaldækningen til 15,6 %. En overdækning på 6,3 % point).
 
Proces
Processen for udbuddet skal sikre, at indkøbet sker på ”markedsmæssige vilkår” og overholder de forvaltningsretlige principper om sikker og økonomisk forsvarlig forvaltning, herunder opretholdelse af principperne om ligebehandling og proportionalitet.
 
For at sikre ligebehandling af interesserede leverandører og en saglig proces, anbefales det, at ydelsen kravspecificeres og annonceres efter reglerne i udbudsloven om offentlige indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse. Det forudsættes derfor, at udbuddet gennemføres ved hjælp af en offentlig annoncering af kommunens krav og behov til ydelsen.
 
Det fremgår af Holbæk Kommunes indkøbspolitik, at kommunen ønsker at skabe konkurrence og understøtter, at det lokale erhvervsliv har mulighed for at byde ind på opgaverne på lige vilkår med det øvrige marked. Til orientering er der ni pengeinstitutter, der har filialer i Holbæk kommune.
 
Finansielle krav i det kommende udbud
Kontrakten er vigtig for Holbæk Kommune på grund af volumen på indeståender mv. Der forventes indeståender på op imod 200 mio. kr. i 2017, og kommunen er som indskyder kun garanteret en dækning på 100.000 euro fra Garantiformuen i tilfælde af et pengeinstituts konkurs.
 
Finanstilsynet anvender en såkaldt ”tilsynsdiamant” i forhold til overvågningen af pengeinstitutterne. I tilsynsdiamanten er opstillet en række pejlemærker for, hvad Finanstilsynet som udgangspunkt anser for pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Pejlemærkerne er fastsat, så de på den ene side skal modvirke overdreven risikopåtagning, og på den anden side skal gøre det muligt for sunde pengeinstitutter at drive profitabel bankvirksomhed og yde den nødvendige kredit til virksomheder og husholdninger. Pengeinstitutter, der overskrider et eller flere pejlemærker, kan efter en Finanstilsynets individuelle vurdering modtage en offentlig risikooplysning. Pejlemærkerne er: Likviditetsoverdækning, udlånsvækst, store engagementer, ejendomseksponering og funding ratio.
 
Det anbefales, at det som minimum skal være et krav til pengeinstituttet, at det er børsnoteret og overholder pejlemærkerne i Finanstilsynets tilsynsdiamant, med mindre Finanstilsynet har godkendt en midlertidig fravigelse herfra, og at pengeinstituttet forpligtes til at underrette kommunen om en evt. risikooplysning.
 
Øvrige finansielle krav til pengeinstituttet
Hvis kommunen ønsker at påvirke risikoprofilen ved at skærpe de finansielle krav til pengeinstituttet, kan det gøres på forskellig måde.
 
Det mest markante finansielle krav, der kan stilles, er et krav om, at pengeinstituttet har status som SIFI-bank.
 
Det er de største danske pengeinstitutter, der er tildelt SIFI status. I den forbindelse er der fastsat krav, som sikrer, at disse institutter skal have større kapitalbuffere og bedre likviditet end andre pengeinstitutter, ligesom de overvåges mere intensivt af myndighederne. Det må på den baggrund antages, at institutter med SIFI status i et almindeligt finansielt marked vanskeligt kan blive nødlidende.
 
I 2017 er der følgende danske SIFI-institutter: Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S og DLR Kredit A/S.
 
En anden mulighed er at stille krav om rating. Følgende danske institutter er ratet – Nordea, Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit og BRF.
 
Et krav om rating vil betyde, at tilbudsgiver skal kunne fremvise en kreditvurdering foretaget af valgt kreditvurderingsbureau som f.eks. Standard & Poor’s eller Moody"s.
 
Fordelen ved at stille krav til rating i forbindelse med bankudbuddet er, at vurderingerne er baseret på relativt fyldige rapporter, der tager mange økonomiske faktorer i betragtning, og forsøger at give en individuel kvalitativ vurdering af virksomhedens soliditet. Desuden er den endelige ”karakter” lettere sammenlignelig og giver mulighed for at fastsætte et minimumskrav til bankforbindelsens rating.
 
Konklusion
Der skal tages stilling til, om kommunen i overensstemmelse med indkøbspolitikken skal sikre størst mulig konkurrence og dermed også mulighed for, at de lokale pengeinstitutter kan byde på opgaven. Dette kan gøres ved at stille finansielle krav, der omfatter krav om tilladelse til at drive bankvirksomhed og om, at Finanstilsynets pejlemærker ikke overskrides.
 
Som alternativ skal det besluttes, om man ønsker at skærpe de finansielle krav til pengeinstituttet med henblik på at påvirke risikoprofilen. Det kan ske ved fx at stille krav om SIFI-status. Konkurrencemæssigt vil det imidlertid have store konsekvenser, hvis der stilles SIFI og/eller ratingkrav, idet det vil indskrænke kredsen af potentielle tilbudsgivere væsentligt.
 
Udkast til de øvrige mindstekrav er vedlagt som et lukket bilag.
 
 
 
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud
Det anbefales, at pengeinstitutternes tilbud bliver vurderet efter ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet.
 
Bedømmelsen kan som minimum f.eks. opdeles i 2 underkriterier med følgende vægte:
Pris 70%
Service 30 %

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-04-2017
Hovedindstillingen indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Hovedindstillingen godkendt
83. Beslutning om vedtagelse af vedtægt for Ældrerådet

Beslutning om vedtagelse af vedtægt for Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ” Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. vedtægt for Ældrerådet godkendes.

Beskrivelse af sagen
Ældrerådets nuværende vedtægt blev vedtaget af Holbæk Byråd i 2008.
 
Vedtægten skal revideres, da der ikke længere findes et klageråd og for at gøre dem mere beskrivende.
 
Ældrerådet har, i forbindelse med revideringen, ønsket at få indarbejdet at valg til Ældreråd gennemføres som fremmødevalg.
 
Aktiv hele livet og Ældrerådet har været i god dialog om revideringen, og vedtægten foreligger nu i færdig form.
 
Den nuværende vedtægt, samt forslag til ny vedtægt er vedlagt som bilag.


Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-03-2017
Godkendt.

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Godkendt.


caseno17-12627_#4151761_v1_vedtægter til beslutning.pdf.pdf
caseno17-12627_#4151733_v1_gamle vedtægter ældreråd.pdf.pdf

Bilag

Vedtægter til beslutning.pdf
Gamle vedtægter Ældreråd.pdf


84. Beslutning om ansøgning under frikommuneforsøget

Beslutning om ansøgning under frikommuneforsøget

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Job og Uddannelse”, byrådet
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. det besluttes, at Holbæk Kommune indgår i frikommunenetværkets fælles ansøgning om at give dagpengemodtagere ret til at arbejde frivilligt og ulønnet på kommunale arbejdspladser uden fradrag i ydelsen i op til 15 timer ugentligt, uden at det vil få konsekvenser for modtageren.

2. det besluttes, at Holbæk Kommune indgår i frikommunenetværkets fælles ansøgning om at give personer på efterløn ret til at arbejde frivilligt og ulønnet på kommunale arbejdspladser uden fradrag i ydelsen.


Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. det besluttes, at Holbæk Kommune ikke indgår i frikommune netværkets fælles ansøgning om at give dagpengemodtagere ret til at arbejde frivilligt og ulønnet på kommunale arbejdspladser uden fradrag i ydelsen i op til 15 timer ugentligt uden at det vil få konsekvenser for modtageren.
 
2. det besluttes, at Holbæk Kommune ikke indgår i frikommunenetværkets fælles ansøgning om at give personer på efterløn ret til at arbejde frivilligt og ulønnet på kommunale arbejdspladser uden fradrag i ydelsen.


Beskrivelse af sagen
Forløbet hidtil
Holbæk Kommune ønsker sammen med Århus Kommune, Assens Kommune og Nordfyns Kommune at indsende en ansøgning til ansøgningsrunden den 1. maj under frikommuneforsøgets tema Øget borgerinvolvering og samskabelse. Ansøgningen omhandler regler for frivilligt arbejde for dagpenge- og efterlønsmodtagere, og skal gøre det muligt at udføre frivilligt arbejde op til 15 timer ugentligt i stedet for de nuværende 4 timer ugentligt. De ansøgende kommuner ønsker at sidestille kommunale institutioner med foreninger og frivillige organisationer i forhold til dagpenge- og efterlønsmodtageres mulighed for at kunne udføre frivilligt arbejde uden time-for-time-fradrag i ydelser.
 
Ansøgningen lægger op til en forenkling af reglerne og en ligestilling af de kommunale institutioner med frivillige organisationer, hvad angår muligheden for frivilligt arbejde. Det betyder I praksis, at hvis hele ansøgningen om fritagelse imødekommes, bliver det muligt for dagpenge- og efterlønsmodtagere at udføre frivilligt arbejde op til 15 timer ugentligt, uanset om det frivillige arbejde bliver udført i en frivillig organisation, en forening eller i en kommunal institution. Det er forventningen, at den mindskede usikkerhed blandt dagpenge- og efterlønsmodtagere vil udmønte sig i flere aktive borgere, som kan bidrage til gavn for dem selv såvel som for deres medborgere i Holbæk Kommune. Initiativet vil således kunne bidrage til at sikre implementeringen af kommunens frivilligstrategi.
 
Byrådet godkendte den 18. maj 2016, at Holbæk Kommune ansøgte om at deltage i frikommuneforsøg II om emnet ”Øget borgerinvolvering og samskabelse” i netværk med Assens, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern og Slagelse. Aarhus er efterfølgende blevet tilknyttet netværket.
 
Social- og Indenrigsministeren godkendte den 10. oktober 2016, at netværket deltog i frikommuneforsøg II, og efterfølgende besluttede byrådet, at Holbæk sammen med Aarhus Kommune den 1. december kunne ansøge om dispensation til, at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt på kommunale tilbud, selvom de ikke er medlem af en forening. Aarhus Kommune var tovholder på ansøgningen.
 
Aarhus Kommune valgte imidlertid at udsætte indsendelse af ansøgning, med henvisning til en yderligere dialog med de faglige organisationer, og Holbæk Kommuner valgte i den forbindelse at følge denne udsættelse.
 
Kommunerne i netværket kan ansøge om dispensation for konkrete regelsæt i tre omgange og næste deadline er den 1. maj 2017.
 
Frivilligt arbejde som dagpengemodtager og efterlønner
I såvel Byrådets Frivillighedsstrategi, som i Plan- og Udviklingsstrategien har byrådet fastlagt en politik om, at kommunen skal arbejde på at forbedre rammerne for det frivillige arbejde. Hensigten er, at de frivillige kan få bedre muligheder for at kunne løse fælles udfordringer og yde en indsats for deres medborgere eller lokalsamfund. Ansøgningen om dispensationen skal ses i forlængelse af denne politik.
 
Det er i dag muligt igennem en forening at arbejde som frivillig på et plejehjem, mens dette ikke er muligt, hvis borgeren selv – uden om en forening – ønsker at arbejde frivilligt i et kommunalt tilbud.
 
Specifikt handler det om at ligestille borgernes muligheder for deltagelse i frivilligt arbejde uanset om det er i foreningsregi eller uden for og uanset om man er modtager af ydelser (dagpenge og efterløn) eller ej.
 
I forståelsen af det frivillige arbejde ligger der følgende forudsætninger til grund:
· Det frivillige arbejde skal forstås som frivilligt arbejde og er dermed ulønnet
· Det træder ikke i stedet for eller må være i vejen for ordinært arbejde
· Det erstatter ikke funktioner, der i dag udfyldes af kommunens medarbejdere.
 
Allerede i dag er der kontrolprocedurer for borgeres deltagelse i frivilligt arbejde, så det frivillige arbejde ikke hindrer borgeren i at tage ordinært arbejdet.
 
Disse kontrolprocedurer skal fortsat iagttages, også hvis der gives dispensation.
 
Målene med forsøget er:
· At flere får mulighed for at engagere sig i frivilligt arbejde i de offentlige institutioner og får mulighed for at føle sig værdifulde i kraft at være noget for andre.
· At efterlønsmodtagere får mulighed for at blive en del af meningsfulde frivillige fællesskaber i kommunalt regi og dermed forebygge ensomhed og isolation.
· At flere borgere får glæde af frivilliges indsats, der hvor de bor og lever deres liv.
 
Der forventes ingen økonomisk gevinst ved at åbne op for at efterlønnere og dagpengemodtagere også kan engagere sig i frivilligt arbejde i kommunalt regi. Ligeledes må frivilligt arbejde aldrig stå i stedet for ordinær beskæftigelse for dagpengemodtagere. Den frivillige indsats forventes derimod at gøre en stor forskel for de borgere, som den frivilliges indsats retter sig i mod og ikke mindst for den frivillige selv i form af fællesskaber- og kompetenceopbygning.
 
Den videre proces
Når ministeriet senest den 1. maj har modtaget kommunernes ansøgninger om dispensationer og vurderer dem med henblik på, om der skal arbejdes videre med dem. De regelsæt, der skal arbejdes videre med, forelægges som lovforslag for Folketinget. Først når lovforslaget er godkendt, kan kommunerne arbejde konkret med dispensationen.


Supplerende sagsfremstilling
Supplerende oplysninger den 6. april 2017 vedrørende ansøgningen med titlen: Bedre muligheder for frivilligt arbejde for borgere, der modtager dagpenge
 
Sideløbende med Udvalget ”Uddannelse og Job”s behandling af punktet om ansøgninger under frikommuneforsøget har de deltagende kommuner også behandlet ansøgningerne administrativ og politisk.
Det skal i den forbindelse oplyses, at Nordfyns Kommune har truffet en administrativ beslutning om ikke at deltage i ansøgningen, da det vil stride mod en anden politisk vedtaget strategi.
Århus Kommune har truffet politisk beslutning om ikke at deltage, da der ikke kan bakkes fuldt op om frivillige dagpengemodtageres arbejde i kommunale institutioner. Kommunen vil eventuelt tilslutte sig senere til dele af forsøget (timegrænsen).
 
Århus Kommune stod som tovholder på ansøgningen. Der skal administrativt findes en ny tovholder blandt de foreløbig resterende kommuner, Assens og Holbæk.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Hovedindstillingen indstilles godkendt, idet Udvalget ”Uddannelse og Job” i samarbejde med arbejdsmarkedets parter indstiller retningslinjer for lediges deltagelse i frivilligt arbejde til byrådets vedtagelse.

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Hovedindstillingen godkendt.


caseno16-59800_#4154946_v1_endelig ansøgning - dagpenge.pdf.pdf
caseno16-59800_#4154948_v1_endelig ansøgning - efterløn.pdf.pdf

Bilag

Endelig ansøgning - dagpenge
Endelig ansøgning - efterløn


85. Godkendelse af ny suppleant til Børn- og Ungeudvalget

Godkendelse af ny suppleant til Børn- og Ungeudvalget

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at byrådet godkender med øjeblikkelig virkning, at:
 1. Solvej Pedersen (B) udtræder som suppleant for Ole Brockdorff (A) i Børn- og Ungeudvalget, og Finn Martensen (A) i stedet indtræder som suppleant

Beskrivelse af sagen
Den 25. januar 2017 godkendte byrådet, at Solvej Pedersen (B) med virkning fra den 1. februar 2017 indtrådte i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”. Solvej Pedersen var i forvejen suppleant i Børn- og Ungeudvalget.
 
Et medlem af Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” kan ikke være suppleant i Børn- og Ungeudvalget. Der skal derfor udpeges en ny suppleant i Børn- og Ungeudvalget.
 
Det fremgår af en mail af 8. marts 2017 fra gruppeformanden for liste A, at gruppen ønsker, at Finn Martensen (A) i stedet for Solvej Pedersen med øjeblikkelig virkning indtræder som suppleant for Ole Brockdroff (A) i Børn- og Ungeudvalget.

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Godkendt.
86. Godkendelse af udpegning af sekretariatskommune for vandråd i hovedvandopland Kalundborg

Godkendelse af udpegning af sekretariatskommune for vandråd i hovedvandopland Kalundborg

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det godkendes, at Kalundborg Kommune udpeges som sekretariatskommune for vandråd vedr. hovedvandopland Kalundborg.
 2. det godkendes, at administrationen bemyndiges til at godkende medlemssammensætningen i vandrådene i alle 3 hovedvandoplande, i denne vandplansperiode.

Beskrivelse af sagen
Danmark er opdelt i 4 vanddistrikter med 23 hovedvandoplande i hver. Et hovedvandopland er et større vandløbsopland, som er slået sammen med et antal mindre vandløbsoplande. Holbæk Kommune er beliggende inden for nedenstående 3 hovedvandoplande:
Dette dagsordenspunkt vedrører hovedvandopland Kalundborg.
 
Ifølge bekendtgørelse om vandråd m.m., skal der nedsættes et vandråd for alle hovedvandoplande. Administrationen indstiller, at Kalundborg Kommune bliver udpeget som sekretariatskommune for hovedvandopland Kalundborg.
 
Kalundborg Kommune som sekretariatskommune
Kommunalbestyrelserne inden for et hovedopland vælger en sekretariatskommune, hvis opgaver blandt andet består i at lede møderne i vandrådet, sikre inddragelse af vandrådene i kommunernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger, samt at samle og koordinere kommunens forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger, som indsendes til SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning).
 
Kalundborg Kommune har selv fremlagt ønske om at fungere som sekretariatskommune.
 
Vandrådets opgaver
Vandrådene har kun en rådgivende rolle ved udarbejdelsen af kommunernes forslag til supplerende vandløbsindsatser.
 
Af bekendtgørelsen om vandråd m.m. fremgår det bl.a. at vandrådene skal løse følgende opgaver:
 
1. Virkelighedstjek af ny afgrænsning af vandløb
2. Kvalificere udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede
 
Den videre proces
 
Udpegning af medlemmer til vandråd
Ifølge bekendtgørelsen skal sekretariatskommunen oprette vandrådene og i samarbejde med de øvrige kommunalbestyrelser i hovedvandoplandet træffe beslutning om, hvem der skal virke som medlem og suppleant i vandrådene på baggrund af indstillinger fra foreninger og organisationer.
Landsdækkende erhvervsorganisationer, grønne organisationer samt lokale foreninger kan indstille medlemmer til vandrådet.
Administrationen annoncerer herfor og har desuden henvendt sig direkte til de organisationer og foreninger, der tidligere har deltaget i vandrådene. Fristen for at indmelde medlemmer til vandrådet er den 17. marts 2017.
 
Rådet kan højst bestå af 20 medlemmer og det søges, at vandrådenes medlemssammensætning afspejler en ligelig fordeling af vandløbsinteresser.
 
Godkendelse af medlemssammensætningen i vandrådene
Udvalget for Klima & Miljø har på udvalgsmøde 24. Januar 2017 (punkt 9) godkendt at medlemssammensætningen i vandrådet for Hovedvandopland Isefjord samt Roskilde fjord, skal forelægges udvalget til endelig beslutning, men da tidsfristen for nedsættelse af vandråd er kort, og de endelige vandråd skal være nedsat senest 20. april 2017, indstilles det at administrationen bemyndiges til at godkende medlemssammensætningen i vandrådene i alle 3 hovedvandoplande i denne vandplansperiode.
 
 

Økonomiske konsekvenser
Ved godkendelse af ovenstående, har Kalundborg Kommune tilbudt at afholde udgifterne til vandrådsarbejdet.

Lovgrundlag – link
•           Lov om vandplanlægning
•           Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb BEK nr 217 af 2. marts 2017

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Godkendt.
87. Beslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring afbureaukratisering, budgetaftale 2017

Beslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring afbureaukratisering, budgetaftale 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. der jfr. budgetaftalen med V, O og I nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder med afbureaukratisering
 2. kommissoriet for arbejdsgruppen godkendes
 3. administrationen bemyndiges til at udpege to medarbejdere og to nærledere til arbejdsgruppen
.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse behandlingen af budget 2017 indgik et flertal i byrådet bestående af V, O og I en aftale, hvorefter der i foråret skulle fremlægges et kommissorium for byrådet for en arbejdsgruppe, der målbart og specifikt skal arbejde med afbureaukratisering og samle op på de erfaringer og resultater, som inspirationen fra andre kommuner give anledning til. I arbejdsgruppens arbejde skulle tillige indgå udarbejdelsen af en ny potentialeafklaringsliste, der indeholder nye områder og emner, der kan afdækkes.
 
Der er nu formuleret et kommissorium for arbejdsgruppen.
 
Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant for hver af byrådets 7 partier, samt en nærleder og en medarbejder for henholdsvis ældreområdet og det specialiserede børneområde.
 
Arbejdsgruppen udarbejder konkrete forslag til afbureaukratisering, der forelægges byrådet til godkendelse efterfølgende tidsplan:
 
Tidsplan
April 2017       Arbejdsgruppen påbegynder sit arbejde.
 
Juni 2017        Foreløbig status forelægges på byrådets sommerseminar.
 
August 2017    Status forelægges dels for Hoved-Med og på byrådets budgetcamp.
 
Ultimo 2017    Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde med anbefalinger til det videre arbejde til det kommende byråd.
.

Øvrige konsekvenser
 
Eventuelle økonomiske gevinster af konkrete forenklingsforslag beregnes, når de foreligger.
.

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Godkendt.


caseno17-16083_#4173384_v1_kommissorium, arbejdsgruppe vedr. afbureaukratisering.docx

Bilag

Kommissorium, arbejdsgruppe vedr. afbureaukratisering


88. Beslutning - Salg af ejendomme og grunde april 2017

Beslutning - Salg af ejendomme og grunde april 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         administration bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde.

Beskrivelse af sagen
Del af vejareal Nykøbingvej 78, 4300 Holbæk, matr.7000, Mårsø By, Hagested
Grundstykket udgør 370 m2.
Grundstykket arealoverføres til Ejendommen Nykøbingvej 78, 4300 Holbæk.
Køber betaler samtlige omkostninger ved salg.
Administrationen indstiller at grundstykket sælges.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-04-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 19-04-2017
Godkendt.


caseno16-60160_#4157214_v1_nykøbingvej 78, 4300 holbæk.pdf.pdf

Bilag

Nykøbingvej 78, 4300 Holbæk.pdf


89. Godkendelse af salgspriser - april 2017 - Lukket punkt
90. Anvisning af bevilling til finansiering af kommunal grundkapital til Vestsjællands Almene Boligselskab familieboliger i havnebyen - Lukket punkt
91. Orientering - salg af ejendom - Lukket punkt