UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

25-01-2017 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-01-2017 22:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde den 25. januar 2017
2. Beslutning - Frigivelse af energimidler og anlægsmidler fra renoveringspuljen
3. Beslutning om ændring af lejeforhold for Tølløse Tennisklub
4. Beslutning om byudvikling i havneområdet
5. Beslutning af helhedsplan for ombygning af Rosevænget og Elmelunden
6. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg
7. Beslutning om ændring af takster og tilskud i dagpleje, daginstitutioner og Cirkus Kæphøj
8. Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2017
9. Beslutning om ny administrativ model for samarbejde med de 18 lokale fora i Holbæk Kommune
10. Godkendelse af udvalgsrokade
11. Godkendelse af oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område
12. Orientering - Proces for placering af nyt domicil til FORS A/S
13. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - januar 2017
14. Godkendelse af salgspriser - januar 2017 - Lukket punkt1. Godkendelse af dagsorden til møde den 25. januar 2017

Godkendelse af dagsorden til møde den 25. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:
 1. dagsorden til byrådets møde den 25. januar 2017 godkendes

Beslutning i Byrådet den 25-01-2017
Godkendt
2. Beslutning - Frigivelse af energimidler og anlægsmidler fra renoveringspuljen

Beslutning - Frigivelse af energimidler og anlægsmidler fra renoveringspuljen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der frigives midler til renovering af kommunens bygninger på 15 mio. kr. og energibesparende foranstaltninger på 7 mio. kr. - i alt 22 mio. kr.
 2. prioriteringen af midler i renoverings- og energipuljen (bilag 1) tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Kommunal drift varetager ejendomsdriften af kommunens bygninger. Herunder renovering og foranstaltninger på bygninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget, optimere ejendomsporteføljen og sørge for, at ejendomsporteføljen til stadighed understøtter kerneområderne, så de kan blive ved med at levere kerneopgaverne på en tilfredsstillende måde.
 
Der er i budget 2017 afsat anlægsmidler til renovering af kommunens bygninger på 15 mio. kr. og anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger på i alt 7 mio. kr.
 
Oversigt over renoveringsprojekter
Bilag 1 er en oversigt over de projekter, administrationen prioriterer at igangsætte i 2017. De prioriterede projekter er udvalgt på baggrund af registreret vedligeholdelsesbehov, energimærker, en overordnet gennemgang af bygningers tilstand og en fremtidsvurdering af bygningers brug.
 
Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endelige tilbud endnu.
 
Oversigten kan også ændre sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.
 
Administrationen arbejder løbende på at få energi projekter beregnet og udført. Derfor er der p.t kun energiprojekter for 2,2 mio. kr.
Administrationen forventer at bruge alle 7 mio. kr. på energi tiltag i år.
 
Opfølgning
I juni 2017 vil Økonomiudvalget få en orientering om status på renoveringsprojekterne.

Økonomiske konsekvenser
Der vil blive optaget energi lån på 7 mio.kr.
Beløbet på 15 mio. kr. er afsat i budget 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017
 1. Indstilles godkendt.
 2. Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2017
Godkendt


caseno17-667_#4079258_v1_bilag 1.pdf

Bilag

Bilag 1


3. Beslutning om ændring af lejeforhold for Tølløse Tennisklub

Beslutning om ændring af lejeforhold for Tølløse Tennisklub

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Tølløse Tennisklub får tilladelse til at overdrage en del af deres lejede areal til foreningen Daydreamers.

Beskrivelse af sagen
Tølløse Tennisklub indgik i 1989 en aftale med gl. Tølløse kommune om leje af matr. Nr. 4am i Tølløse by.
 
I aftalen mellem kommunen og Tennisklubben er det anført, at enhver fremtidig overdragelse eller fremleje af dele eller hele af arealet skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
 
Tølløse Tennisklub har på nuværende tidspunkt ikke nok aktiviteter til at benytte det samlede lejede areal. Amerikaner-bilklubben Daydreamers har til gengæld behov for mere plads til bl.a. fællesskabende aktiviteter i klubben samt brug i forbindelse med Daydreamers træf, som finder sted hvert andet år. Foreningerne ønsker på baggrund af ovenstående, at indgå en aftale omkring overdragelse af en del af det lejede areal som Tølløse Tennisklub i dag lejer, hvilket forudsætter Byrådets godkendelse.

Økonomiske konsekvenser
Overdragelsen af arealet har ikke nogle økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2017
Godkendt


caseno16-62974_#4071543_v1_oversigtskort.pdf
caseno16-62974_#4071528_v1_aftale mellem tennisklub og daydreamers.pdf

Bilag

Oversigtskort
Aftale mellem Tennisklub og Daydreamers


4. Beslutning om byudvikling i havneområdet

Beslutning om byudvikling i havneområdet

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der frigives 400.000 kr. til skitsering og udarbejdelse af investormateriale for nye projekter på Blegstræde Hage og Ny Hage m.v.
 2. der frigives 1 mio. kr. til færdiggørelse af belægningsarbejde ved Værftet/ Gl. Havn
 3. der frigives 1 mio.kr. til udgifter i forbindelse med lukning af deponiet – rådgiverydelser i forbindelse med miljøgodkendelse, skitsering og valg af afslutningsløsninger m.v.
 4. der frigives 100.000 kr. til skitsering og projektering af ny servicebygning v. Filmtorv
 5. der frigives100.000 kr. til forundersøgelser vedr. bystrand ved marinaen
 6. undersøg midlertidige flydebroer for gæstesejlere i det store havnebassin
 7. der frigives 20.000 kr. til afklarende øvelse vedr. ønske om spejlbassin i Brostræde

Beskrivelse af sagen
Byrådet har nedsat en havnegruppe med deltagelse af udpegede repræsentanter fra byrådet samt en række eksterne interessenter. Havnegruppen beskæftiger sig med byudvikling af havneområdet og giver anbefalinger til byrådet på baggrund af drøftelser og oplæg i gruppen. Havnegruppen har på deres møde den 8.12.2016 besluttet at videregive følgende beslutningspunkter til byrådet.
 
Ad1) Der igangsættes skitsering, med henblik på at udarbejde projektmateriale der kan bruges til at finde investorer, søge fonde m.v. til udvikling i havneområdet:
 
 
Ad2) Dele af belægningen rundt om værftet mangler at blive gjort færdig. Arbejdet er tidligere blevet udskudt til 2017, så det kunne blive koordineret med anlægsarbejdet omkring Holbæk Havneby. Da belægningen på det tilstødende areal omkring maskinværkstedet er gjort færdig, vurderer administrationen at belægningen rundt om værftet også bør blive gjort færdig. Derfor indstilles det, at midlerne til resten af belægningsarbejdet frigives til arbejdet.
 
Ad3) Havnegruppen anbefaler, at de nødvendige tiltag til at lukke havnedeponiet på Ny Hage bliver gennemført, når den sidste opgravning af havneslam er foretaget i foråret 2017. Midlerne bliver brugt til at gennemføre de nødvendige processer, så Miljøstyrelsen kan godkende lukningen endeligt. Herunder er rådgiverydelser, samt opstart af skitsering og projektering af anlæg, så området hurtigst muligt kan blive omdannet til midlertidigt rekreativt havneparkareal.
 
Ad4) Byrådet har tidligere besluttet, at arbejde for at opføre en servicebygning med omklædningsfaciliteter, badefaciliteter m.v. Formålet er at understøtte en øget aktivering af havneområdet og nærområdet ved Filmtorvet. Faciliteterne er tilvejebragt i den vestlige del af havnen med værftets ombygning, men mangler fortsat i den østlige del af havneområdet. Med frigivelse af 100.000 kr. bliver de nødvendige tekniske afklaringer, skitsering og projektering gennemført.
 
Ad5) Havnegruppen anbefaler, at der bliver frigivet midler til gennemføre de første forundersøgelser vedrørende projektforslag om anlæg af en bystrand vest for marinaen, herunder vurdering af strømforhold og afledte naturpåvirkninger ved udlæg af sandstrand.
 
Ad6) Administrationen afsøger i samarbejde med sejlsportsforeninger og Marina mulighederne for at placere midlertidige flydebroer i det tidligere erhvervshavnebassin. Broerne skal skabe flere pladser til gæstesejlere og hermed dels give mere aktivitet i havneområdet, samt flere potentielle besøgende i bymidten.
 
Ad7) Beboere i havneområdet har gentagne gange fremsat ønske om, at de gerne vil have realiseret spejlbassiner ved Brostræde. Der igangsættes projektudvikling for at afklare projektets omfang og økonomi i fællesskab mellem beboerrepræsentanter og Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Der frigives samlet 2,62 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2017 på 10,1 mio. kr. til Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2017
Godkendt
5. Beslutning af helhedsplan for ombygning af Rosevænget og Elmelunden

Beslutning af helhedsplan for ombygning af Rosevænget og Elmelunden

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. helhedsplanen for renovering af Holbæk Ældreboligselskabs boliger på Rosenvænget og Elmelunden godkendes med de økonomiske konsekvenser.

 2. boligselskabet fritages for afdelingens betaling til boligselskabets dispositionsfond, for lån der udløber.

Beskrivelse af sagen
Som en del af boligstrategien på ældreområdet er der opført et nyt plejecenter på Lunderosevej. Plejecenteret erstatter små og utidssvarende 1-rums plejeboliger på Rosenvænget og Elmelunden. De tidligere plejeboliger ombygges til 2-rums ældreboliger.
 
Det er Holbæk Ældreboligselskab, der ejer Rosenvænget og Elmelunden. Boligselskabet har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til et renoverings- og ombygningsprojekt af afdelingerne. Renoverings- og ombygningsprojektet er beskrevet i en helhedsplan. Helhedsplanen indeholder samtidig en ansøgning om kommunegaranti og kapitaltilførsel til genopretning af afdelingens økonomi.
 
Helhedsplanen indebærer, at de tidligere plejeboliger ombygges til 2-rums ældreboliger. De eksisterende ældreboliger på Rosenvænget renoveres så tilgængeligheden – specielt i køkken og bad – lever op til lovkrav i forhold til bl.a. venderadius. Derudover renoveres bygningsdele med svigt og skader.
 
Landsbyggefonden har givet forhåndstilsagn til helhedsplanen, men byrådet skal godkende helhedsplanen, før Landsbyggefonden kan give den endelige godkendelse.
 
Kommunen fører tilsyn med de almene boligorganisationer, og byrådet skal i henhold til almenboligloven godkende helhedsplanen ved at godkende skema A. Samtidig er kommunen forpligtet til at stille kommunegaranti for realkreditlånene.
 
Det er en forudsætning i Landsbyggefondens tilsagn til projektet, at boligselskabet fritages for betaling til boligselskabets dispositionsfond ved udløb af oprindelige realkreditlån. Det er kommunen der kan fritage boligselskabet for betaling til dispositionsfonden.
Boligafdelingen betaler efter gældende regler ca. 1. mio. kr. årligt til boligselskabets dispositionsfond for lån, som er udløbet. Beløbet vil i stedet blive anvendt til medfinansiering af helhedsplanen
 
Den samlede støtte indebærer, at den gennemsnitlige husleje kan fastholdes på ca. 1.220 kr. pr. m2 pr. år.


Økonomiske konsekvenser
Hvis byrådet godkender helhedsplanen, forpligter kommen sig til at stille kommunegaranti og yde kapitaltilførsel.
 
Den samlede kommunegaranti udgør 44.612.000 kr. Kommunegaranti for lån til alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.
 
Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 200.000 kr., beløbet er afsat i ældreboligstrategien.
 
Når helhedsplanen er endelig godkendt af Landsbyggefonden bortfalder kommunens betaling af tomgangsleje for de eksisterende 1-rums plejeboliger på Rosenvænget og Elmelunden. På nuværende tidspunkt udgør tomgangslejen for plejeboligerne 3.202.956 kr. årligt.


Øvrige konsekvenser
En del af de gamle plejeboliger på Elmelunden anvendes pt. til midlertidig boligplacering af flygtninge. Udflytningen af flygtningene forventes at ske umiddelbart inden ombygningen starter.


Lovgrundlag – link
Almenboliglovens §§ 28, 39, 91 stk. 6 og 7, § 98 stk. 1 og 127.
Driftsbekendtgørelsens § 45

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 09-01-2017
Indstilling godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2017
Godkendt
6. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. de 0,5 mio. kr. som er afsat på anlægsbudgettet for 2017 til Tuse Idrætsanlæg frigives

Beskrivelse af sagen
Tuse Idrætsforening har til en udvidelse af omklædningsfaciliteterne i idrætshuset fået afsat 0,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2017.
 
De 0,5 mio. kr. skal bruges til at færdiggøre den påbegyndte udvidelse, som Tuse IF indtil videre har finansieret via den opsparing, som man har foretaget af drift midler, indenfor de sidste 5 år. Denne opsparing har kun kunne lade sig gøre, fordi frivillige kræfter har udført en del af driften på idrætsanlægget.
 
Udvidelsen omfatter omklædningsrum samt toiletter. Tuse IF finansierer selv de resterende 0,9 mio. kr.
 
Anlægsbudgettet fremgår af bilag 1.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2017
Godkendt


caseno16-60070_#4049660_v1_anlægsbudget, tuse idrætshus.pdf

Bilag

Anlægsbudget, Tuse idrætshus


7. Beslutning om ændring af takster og tilskud i dagpleje, daginstitutioner og Cirkus Kæphøj

Beslutning om ændring af takster og tilskud i dagpleje, daginstitutioner og Cirkus Kæphøj

Sagsgang og sagstype
 
 Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. forældrenes egenbetaling for dagtilbud, SFO og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 årlige rater. Der opkræves ikke betaling i juli måned,
 2. hidtidige forudsætninger for takstfastsættelse fastholdes, og
 3. nedenstående takster godkendes.

Alternativ indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller alternativt, at:
 1. forældrenes egenbetaling for dagtilbud, SFO og Cirkus Kæphøj opkræves i 12 årlige rater.
 2. hidtidige forudsætninger for takstfastsættelse fastholdes.
 3. nedenstående takster godkendes.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2017, at ændre antallet af terminer for opkrævning af sædvanlig forældrebetaling fra 12 til 11 i forbindelse med udvidelse af antallet af lukkedage og indførelse af tilkøbsmoduler. Begrundelsen for 11 måneders betalingen var, at forældrene derudover skulle betale særskilt for pasning i ugerne 27-30.
 
Byrådet har efterfølgende besluttet, at udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” skal genbehandle beslutningerne om udvidelse af antal lukkedage og tilkøbsmoduler i dagtilbud og SFO.
 
Hvis den fornyede behandling af lukkedage og sommermoduler resulterer i, at beslutningerne om udvidelse af antal lukkedage og tilkøbsmoduler ændres, skal taksterne på området genberegnes således, at udgifterne til pasning i daginstitution og SFO i juli måned bliver indarbejdet i den sædvanlige forældrebetaling.
 
Desuden skal der tages stilling til antallet af betalingsterminer.
 
Det er administrationens anbefaling, at beslutningen om opkrævning i 11 terminer (måneder) fastholdes, da takster i dagplejen og Cirkus Kæphøj så vil være uændrede i forhold til de takster, der gælder pr 1. januar 2017.
 
Med en 11 måneders betaling vil juli måned være ”betalingsfri”, hvilket kan være en fordel for børnefamilierne, der typisk har ekstraudgifter i forbindelse med sommerferien. Desuden bortfalder incitamentet for at udmelde børn i juli måned - med de konsekvenser det har for indtægten fra forældrebetaling og takstniveauet.
 
Forudsætninger for takstfastsættelse
 
Dagpleje
25 % af udgifterne til drift af en plads
Daginstitutioner
25 % af kommunens gennemsnitlige udgifter til drift at en plads til børn under el. over 2 år og 8 mdr.
SFO
Fastsættes konkret. Ved budgetlægningen fastsat til 19.200 kr. for SFO 1 og 9.600 kr. årligt for SFO 2
Cirkus Kæphøj
Fastsættes konkret. Ved budgetlægningen fastsat til 16.742 kr. årligt
 
Betalingen på dagtilbudsområdet er fastsat til lovens maksimum. Taksterne i dagtilbud kan jf. lovgivningen reguleres med 3 måneders varsel. I forbindelse med takstreguleringer fastsættes raterne således, at forældrene finansierer 25 % af de årlige korrigerede bruttodriftsudgifter.
 
Takster
Under forudsætning af, at forældrebetalingen opkræves i 11 rater vil følgende takster være gældende fra den 1. maj 2017. 
 
Takst pr. 1. maj 2017 ved betaling i 11 rater
Pr. år
Pr. Rate
Dagpleje
31.141
2.831
0-2 år og 8 mdr.
33.484
3.092
2 år og 9 mdr. - 5 år
19.701
1.816
SFO 1
19.200
1.794
SFO 2
9.600
897
Cirkus Kæphøj
16.742
1.522
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
En tilbagevenden til opkrævning i 12 rater betyder, at taksten skal reguleres for alle pladstyper eftersom taksterne i dagplejen, daginstitutioner, Cirkus Kæphøj og SFO pr. 1. januar 2017 opkræves over 11 måneder.
 
Under forudsætning af, at forældrebetalingen opkræves over 12 måneder/rater vil følgende takster være gældende fra den 1. maj 2017.
 
Takster
 
Takst pr. 1. maj 2017 ved betaling i 12 rater
Pr. år
Rate
Dagpleje
31.141
2.595
0-2 år og 8 mdr.
33.484
2.706
2 år og 9 mdr. - 5 år
19.701
1.589
SFO 1
19.200
1.570
SFO 2
9.600
785
Cirkus Kæphøj
16.742
1.395
 
 
Forudsætning
Såfremt det besluttes at midler afsat til ekstraordinær åbningstid (1. mio. kr.) helt eller delvist anvendes til at finansiere den forudsatte besparelse fra udvidelse af antal lukkedage, skal beløbet indarbejdes i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen i daginstitutioner. Da beløbet hidtil ikke har indgået i takstberegningen.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Hovedindstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017
Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2017
Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Byrådet blev ligesom Økonomiudvalget orienteret om, at der er en regnefejl i taksterne i den alternative indstilling for dagplejen og Cirkus Kæphøj. Et rettelsesblad med de reviderede tilknyttes sagen som bilag.


caseno16-62997_#4097125_v1_rettelsesblad til sag om takster.docx

Bilag

Rettelsesblad til sag om takster


8. Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2017

Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Uddannelsesplan 2017 godkendes


Beskrivelse af sagen
Der er brug for uddannet arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked for at sikre vækst og velfærd. Samtidig giver det at være selvforsørgende den enkelte borger livskvalitet. Vi ved, at jo længere en uddannelse man har, jo mere er man i beskæftigelse, jo mere tjener man, og jo sundere er man. Uddannelse er desuden en vigtig forudsætning for demokrati i både små og store fællesskaber. Investering i uddannelse er derfor vigtig, både for samfundet og for den enkelte.
 
Som en stærk medspiller til den unge og til uddannelsesinstitutionerne har kommunen et medansvar for, at den unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så den enkelte unge kan få et arbejde, forsørge sig selv og skabe et godt liv sammen med andre.
Holbæk Byråd har sat uddannelse højt på dagsordenen ved at definere ’uddannelse til alle unge’ som én af kommunens seks kerneopgaver og organisere opgaver, økonomi og medarbejdere efter kerneopgaven.
 
Uddannelsesplan 2017 sætter retning for indsatsen med kerneopgaven uddannelse til alle unge i det kommende år. Den samler udfordringer, mål og indsatser i en tæt kobling til budgettet. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem politikere og administration om status og udvikling i arbejdet med kerneopgaven. Planen revideres hvert år af Udvalget ”Uddannelse og Job, så de politiske målsætninger holdes ajour med byrådets ambitioner for kerneopgaven.
 
År 2016 har budt på store udfordringer med at overholde budgettet. Det er derfor afgørende for økonomien i de kommende år, at de politiske ambitioner for kerneopgaven i Uddannelsesplan 2017 kobles tæt med budgettet. Fokus i Uddannelsesplan 2017 er derfor på de forandringer i indsatsen, som vi vil prioritere politisk for at kunne løse kerneopgaven ’uddannelse til alle unge’ med de ressourcer, der er til rådighed.
 
Uddannelsesplan 2017 i overskrifter:

Sagshistorik, henvisninger
Udkast til Uddannelsesplan 2017 har været drøftet på to møder i Udvalget ”Uddannelse og Job” (pkt.nr. 123 den 26. oktober og pkt.nr. 134 den 30. november 2016) samt på byrådets temamøde den 14. december 2016.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 11-01-2017
Indstilles godkendt.


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2017
Godkendt


caseno16-47405_#4050644_v1_uddannelsesplan 2017 endeligt forslag 14.12.16.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2017 endeligt forslag 14.12.16


9. Beslutning om ny administrativ model for samarbejde med de 18 lokale fora i Holbæk Kommune

Beslutning om ny administrativ model for samarbejde med de 18 lokale fora i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. byrådet træffer beslutning om en ny administrationsmodel for udbetaling af årligt tilskud til de 18 lokale fora i Holbæk Kommune, som indebærer, at de lokale fora organiseres som foreninger eller tilknyttes en eksisterende lokal forening som en forudsætning for at modtage et fast årligt tilskud.
 2. den nye administrationsmodel indfases i 2017.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har i dag 18 lokale fora, som iværksætter lokale tiltag til almen gavn og som styrker den lokale dialog og det lokale demokrati. De lokale fora er en central part i Holbæk Kommunes dialogmodel og i realisering af byrådets vision om at danne fællesskaber for alle.
 
Hvert lokalforum modtager i dag et fast årligt tilskud, reguleret efter antal indbyggere. Se bilag 1. Tilskuddet anvendes til møder, småerhvervelser og lokale aktiviteter. I 2016 var det samlede tilskud på 456.000,00 kr. I den gældende administrationsmodel er det ikke et krav, at det lokale forum er organiseret som en forening for at modtage tilskud. For lokale fora, der ikke er foreninger, administreres tilskuddet i dag på nærliggende skole.
 
Der foreslås iværksat en ny administrationsmodel, hvor:
 
a) Lokalforaene, for at modtage fast årligt tilskud, skal organiseres som foreninger eller tilknyttes en eksisterende lokal forening. Se valgbare modeller i bilag 2.
 
b) Foreningerne indgår en etårig samarbejdsaftale med kommunen, der udløser et fast tilskud. Se samarbejdsaftale i bilag 4.
 
I den nye administrationsmodel skal de lokale fora selv administrere deres tilskud. Hermed kan pengene kan ikke, som det kan risikeres i dag, indefryses på nærliggende skole, men er alene til lokalforums egen disposition. Det lokale forum kan dermed overføre ikke-anvendte midler til kommende år. Når det lokale forum selv disponerer over tilskuddet, fremstår ejerforholdet af de lokale indkøb og aktiviteter samtidig entydigt. Det øger gennemsigtighed og skaber klare rammer for det videre samarbejde.
 
Den nye administrationsmodel har været drøftet i Projektudvalg for Lokal Udvikling og med de 18 lokale fora. En række af de lokale fora, der pt ikke er organiseret som foreninger eller tilknyttet en forening, er godt i gang med at etablere deres lokale forum som en forening. Alle lokale fora tilbydes støtte og vejledning fra fælles-skaberne.
 
Den nye administrationsmodel foreslås gældende fra 1.2 2017 og fuldt indfaset 1.7. 2017.
 
Foreslået proces for støtte og implementering af ny administrationsmodel:
 
Dato
Aktivitet
Bemærkning
Januar 2017
Fast årligt tilskud udbetales efter gældende regler.
 
Januar 2017 – juni 2017
Lokalområderne tilbydes støtte fra fælles-skaberne til foreningsdannelse/tilknytning til en forening samt til indgåelse af samarbejdsaftale.
 
Der er oprettet en side: holbaek.dk/foreningsdannelse med inspirationsmateriale til processen med foreningsdannelse, og etableringen af samarbejdsaftaler med Holbæk Kommune.
 
Februar 2017 – juni 2017
Ny administrationsmodel træder i kraft. Holbæk Kommune indgår samarbejdsaftale med foreningsgjorte lokalfora.
Modellen er fuldt indfaset 1.7.2017
Efterår 2017
Holbæk Kommune indgår samarbejdsaftaler for 2018 med de lokale fora der er organiseret som foreninger eller har tilknyttet sig en forening.
 
 

Beslutning i Byrådet den 25-01-2017
Godkendt


caseno16-2941_#4092267_v1_bilag 4 - samarbejdsaftale mellem lokalforum og holbæk kommune.pdf.pdf
caseno16-2941_#4092266_v1_bilag 3 - fordele ved at være en forening.pdf.pdf
caseno16-2941_#4092265_v1_bilag 1 - 2016-oversigt over lokalforanes organiseringsform og tilskud.pdf.pdf
caseno16-2941_#4092264_v1_bilag 2 - modeller for organisering af lokalforum.pdf.pdf

Bilag

Bilag 4 - Samarbejdsaftale mellem lokalforum og Holbæk Kommune.pdf
Bilag 3 - Fordele ved at være en forening.pdf
Bilag 1 - 2016-oversigt over lokalforanes organiseringsform og tilskud.pdf
Bilag 2 - Modeller for organisering af lokalforum.pdf


10. Godkendelse af udvalgsrokade

Godkendelse af udvalgsrokade

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at byrådet godkender med virkning fra den 1. februar 2017, at:
 1. Solvej Pedersen (B) udtræder af Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” og indtræder i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 2. Jens Kristiansen (A) udtræder af Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og indtræder i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 3. Jørgen Jensen (A) udtræder af Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” og indtræder i Udvalget ”Uddannelse og Job”
 4. Christina Krzyrosiak Hansen (A) udtræder af Udvalget ”Uddannelse og Job” og indtræder i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Beskrivelse af sagen
Gruppeformændene for liste A og liste B har i en mail af 13. januar 2017 meddelt, at
 
Det fremgår samtidig af mailen, at grupperne ønsker, at de ledige pladser besættes således:
 
Ændringerne sker pr. 1. februar 2017.

Lovgrundlag – link
§ 28, stk.1, i lov om kommunernes styrelse [link indsættes]

Beslutning i Byrådet den 25-01-2017
Godkendt
11. Godkendelse af oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Godkendelse af oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. sagsbehandlingsfristerne på det sociale område fastsættes som foreslået i det vedlagte bilag.

Beskrivelse af sagen
Byrådet er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.
 
Byrådet har senest den 17. april 2013 offentliggjort en oversigt over fristerne for den generelle sagsbehandlingstid på de forskellige sociale sagsområder. Sagsbehandlingsfristerne er - blandt andet som følge af lovændringer – løbende blevet revideret. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede forslag til en revideret oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. 
 
Oversigten vil, med de eventuelle ændringer, byrådet måtte beslutte, blive offentliggjort på kommunens hjemmeside uden farvemarkeringerne, uden de to kolonner, der er markeret med orange og uden den tekst på side 1, der står i den kantede parentes. 
 
Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager kan afsluttes hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks. være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.
 
Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.


Lovgrundlag – link
§ 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.


Supplerende sagsfremstilling
Efter behandling af sagen i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” er oversigten rettet til. Sagsbehandlingsfristen for servicelovens § 119 (pasning af døende) er ændret fra 3 uger til 1- 5 dage. Desuden er der rettet en slåfejl i relation til servicelovens § 114 og en fejlagtig angivelse af kerneområde for så vidt angår §§ 35 og 36 i lov om integration.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 09-01-2017
Indstilles til beslutning, dog med bemærkning om, at udvalget ønsker, at fristen for sagsbehandlingen på pasning af døende nedsættes eller gradueres.
Administrationen bemyndiges til at undersøge muligheden for at nedsætte eller graduere fristen frem mod behandling i Byrådet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"
Indstillingen blev godkendt.
 
Maria Friis Keyani deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job"
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 25-01-2017
Godkendt


caseno16-55124_#4097914_v1_oversigt.docx

Bilag

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område


12. Orientering - Proces for placering af nyt domicil til FORS A/S

Orientering - Proces for placering af nyt domicil til FORS A/S

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. orienteringen om proces for placering af nyt domicil til FORS A/S tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Fors A/S har i dag sine administrative funktioner placeret på henholdsvis Betonvej 12 i Roskilde og Tåstrup Møllevej 5 i Holbæk, hvor ca. 110 administrative medarbejdere er samlet. Alle selskabets ca. 190 medarbejdere er dog formelt allokeret til de to adresser, men en række medarbejdere møder direkte ind på produktionsfaciliteterne (renseanlæg, fjernvarmeværk og genbrugspladser).
 
Det vil være et væsentligt bidrag til effektiviseringen i Fors A/S, at alle administrative og visse tekniske funktioner samles i ét centralt bygningskompleks. Produktionsfaciliteter såsom renseanlæg, fjernvarmeværker og genbrugspladser vil derimod fortsat være placeret decentralt.
 
FORS A/S har afholdt møde med ejerkommunerne for at få en tilkendegivelse af, hvordan de ønsker at blive involveret i processen med at identificere, hvor det nye domicil kan placeres. Det blev aftalt, at:
 
 
På bestyrelsesmødet d. 22. december 2016 besluttede bestyrelsen i FORS A/S, at følgende kriterier skal danne grundlag for analysen:
 
 
Samtidig besluttede bestyrelsen, at der skal være en høj grad af medarbejderinvolvering i udviklingen af bestyrelsens beslutningsgrundlag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2017
Taget til efterretning
13. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - januar 2017

Beslutning om salg af ejendomme og grunde - januar 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde

Beskrivelse af sagen
Holbækvej 102, 4450 Jyderup
Ejendommen har tidligere været anvendt til Børnehuset Mariendal, som nu er sammenlagt med Børnehuset Troldhøjen i det nye Børnehus GALAXEN.
 
Byrådet udsatte salget af Holbækvej 102, Jyderup på byrådsmødet den 17. august 2016. Administrationen anbefaler, at ejendommen sættes til salg, da den ikke længere skal anvendes til kommunal aktivitet.
 
Ejendommen sælges som den forefindes med mulighed for lokalplansændring. Efter den gældende lokalplan kan ejendommen anvendes til kommunale formål (skole, rådhus m.v.)
 
Tølløsevej 46, 4340 Tølløse (plejecenter-delen)
Tølløsevej 46 består af 2 bygninger, et plejecenter og en administrationsbygning.
 
Selve plejecentret består af servicearealer og 33 boliger og fraflyttes d. 1. marts 2017 til det nye OPP plejecenter – Tysingehave, på Sønderstrupvej i Tølløse.
 
Administrationsbygningen bliver brugt af hjemmeplejegrupperne fra Tølløse og St. Merløse samt børnekonsulenterne fra børneindsatsen. Det ønskes fortsat at benytte den del af ejendommen, og derfor foreslår administrationen, at plejecenter-delen udstykkes med henblik på salg.
 
Administrationen bemyndiges derfor, ud over salg af plejecenterdelen, samtidig til at igangsætte udstykningen af plejecenteret fra administrationsbygningen og foretage de nødvendige lovmæssige foranstaltninger, der kræves ved en opdeling og udstykning af ejendommen, jf. vedhæftede vejledende bilag (ændringer kan forekomme i endelig udstykning af ejendommen).
 
Nørrestængevej 27a og 27b
De 2 arealer ligger inde på Orø campingplads, og er i lokalplanen udlagt til grønt areal for campingpladsen og kan derfor ikke bebygges. Der er i dag en nedslidt legeplads på 27b og hoppepuder på 27a.

Den nye ejer af campingpladsen ønsker at overtage de 2 arealer.
 
Da begge arealer er under 2000m2 kan der sælges direkte til ejer af campingpladsen uden udbud.
Ejer ønsker at overtage arealerne for at skabe en klar ansvarsfordeling i forhold til legepladsen og vedligeholdelse af denne.
 
Grønt fællesareal, Matr. nr. 28 bs, Tuse by
Arealet er udlagt som grønt fællesareal for grundejerforeningen Vossevad og er på 1.212 m2 og kan ikke selvstændigt bebygges. Der er tale om et sumpet areal og midt på arealet har Tuse Vandværk en vandboring med bl.a. 10 meters beskyttelseszone. Grundejerforeningen ejer det tilstødende areal, som ligeledes er udlagt til grønt fællesareal (matr. nr. 28 ds, Tuse by)
Arealet overdrages til Grundejerforeningen Vossevad.
 
Mellemvang 12, 4300 Holbæk Matr. Nr. 5dh, Taastrup, Holbæk jorder
Ejendommen er en lager/ kontorbygning, beliggende i Holbæk by på grænsen mellem bolig - og erhvervsområde. Grundarealet er 2025 m2, mens bygningsarealet er 887 m2.
 
Generelt er ejendommen fleksibelt indrettet med gode muligheder for virksomhed med behov for både kontor og lager, eks. mindre håndværksvirksomhed, landinspektørfirma, administration m.v. Opdeles ejendommen til flere virksomheder kan facade del også anvendes til klinik, behandler.
 
Ejendommen anvendes i dag af ”Min-plan” i Alle kan bidrage, men funktionen flyttes til Jernbanevej 6, Holbæk i løbet af januar 2017. Herudover anvendes ejendommen af Nytteindsatsen, men hertil findes der ligeledes andre lokationer.
 
Engvang 2, 4300 Holbæk Matr. Nr. 5as, Taastrup, Holbæk jorder
Ejendommen anvendes i dag til kommunal administration, men ejendommen kan anvendes til enfamilieshus/beboelse. Ejendommen forsøges solgt som beboelsesejendom, hvilket forudsætter en ændring i anvendelseskoden.
 
Grundarealet er 1.077 m2, mens bygningsarealet er 160 2m samt mindre bygninger på 60 m2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017
Indstilles godkendt.
 
Administrativt skal der arbejdes videre med at flytte de administrative funktioner fra administrationsbygningen ved plejecentret i Tølløse, således at et samlet salg af plejecentret bliver muligt.

Beslutning i Byrådet den 25-01-2017
Ad ejendommen Holbækvej 102, Jyderup: Godkendt. For stemte 19 (B, C, I, O bortset fra Steen Klink Pedersen og V). Imod stemte 10 (A bortset fra Finn Martensen, Ø og Steen Klink Pedersen (O)). 1 (Finn Martensen (A)) undlod at stemme. Ø og A bortset fra Finn Martensen mener, at salget kun skal finde sted, hvis der sikres, at ejendommen efter et salg ikke kan anvendes til skole, daginstitution eller lignende.
 
Ad de øvrige ejendomme: Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno16-60160_#4067195_v1_holbækvej 102, jyderup - gis-kort.pdf.pdf
caseno16-60160_#4072815_v1_kortbilag tølløsevej 46.pdf.pdf
caseno16-60160_#4073107_v1_kortbilag til nørrestængevej.pdf
caseno16-60160_#4079466_v1_kortbilag matr nr 28bs tuse by.pdf.pdf
caseno16-60160_#4092511_v1_mellemvang 12, holbæk - giskot.pdf.pdf
caseno16-60160_#4092509_v1_engvang 2, holbæk - giskort.pdf.pdf

Bilag

Holbækvej 102, Jyderup - GIS-Kort.pdf
Kortbilag Tølløsevej 46.pdf
Kortbilag til Nørrestængevej
Kortbilag matr nr 28bs Tuse by.pdf
Mellemvang 12, Holbæk - GisKot.pdf
Engvang 2, Holbæk - GisKort.pdf


14. Godkendelse af salgspriser - januar 2017 - Lukket punkt