UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

08-11-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-11-2016 22:00:00


PUNKTER

243. Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. november 2016
244. Beslutning om det økonomiske pejlemærke vedrørende likviditet
245. Beslutning om principper for økonomistyring af kommunens driftsudgifter
246. Beslutningssag - Frikommuneforsøg, frivillige i kommunale tilbud
247. Beslutning om takster for det specialiserede socialområde og Socialtilsyn Øst
248. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner
249. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg
250. Beslutning om godkendelse af Kultur- og Fritidspolitik 2017-21
251. Beslutning om styrelsesvedtægt for folkeskolerne
252. Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier
253. Orientering om status på flygtningeområdet oktober 2016
254. Initiativsag fra Willy Lisby (V) - beslutning om levering af sygeplejeydelser på friplejeboligerne Fjordstjernen
255. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - oktober 2016
256. Godkendelse af salgspriser - oktober 2016 - Lukket punkt243. Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. november 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. november 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet den 8. november 2016 godkendes

Beslutning i Byrådet den 08-11-2016
Godkendt.
 
Byrådet besluttede at behandle punktet på tillægsdagsordenen før punkterne på ordinære dagsorden.
 
Ø stillede forslag om, at Pernille Kruse erklæres inhabil i sag nr. 254. Forslaget ikke godkendt.
 
For stemte 2 (Ø).
Imod stemte 22 (A, C, O, I og V).
3 (B) undlod at stemme.
 
Rolf Rasmussen (V) og Lene Larsen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
244. Beslutning om det økonomiske pejlemærke vedrørende likviditet

Beslutning om det økonomiske pejlemærke vedrørende likviditet

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Det eksisterende pejlemærke vedrørende likviditet ændres til: ”Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 1.500-2.000 kr. pr. borger., svarende til 100-150 mio. kr.”

Beskrivelse af sagen
På baggrund af vedtagelsen af budget 2017-2020 lægges op til en ændring af det økonomiske pejlemærke for likviditet.
 
Ved vedtagelse af denne ændring vil de økonomiske pejlemærker være:
 1. Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 1.500-2.000 kr. pr. borger., svarende til 100-150 mio. kr.
 2. Overskud på den strukturelle balance, skal finansiere vores anlægsinvesteringer
 3. Aktiv gældspleje
 4. Gælden må maksimalt udgøre 983 mio. kr. ved udgangen af byrådsperioden
 5. Der kan ikke foretages ændringer af skatten, herunder fordelingen på former, medmindre alle partierne bag aftalen er enige herom
 6. Holbæk Kommune overholder servicerammen i budgettet og i regnskabet
 
Der lægges med denne ændring op til en revidering af det pejlemærke, som byrådet vedtog ved 1. behandlingen af budget 2017-2020 den 6. september 2016.
 
Pejlemærket blev ved 1. behandlingen ændret til: ”Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 150 mio.kr., svarende til omkring 2.000 kr. pr. borger.”

Sagshistorik, henvisninger
Godkendt.
 
For stemte 19 (C, B, O, I og V).
Imod stemte 10 (A og, Ø).

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2016
Godkendt.
 
For stemte 19 (C, B, O, I og V).
Imod stemte 10 (A og Ø).
245. Beslutning om principper for økonomistyring af kommunens driftsudgifter

Beslutning om principper for økonomistyring af kommunens driftsudgifter

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de 12 principper for økonomistyring af kommunens udgifter godkendes

Beskrivelse af sagen
På byrådets budgetcamp i august måned drøftede byrådet 12 principper for økonomistyring af kommunens driftsudgifter.
 
Formålet med principperne er dels at styrke den politiske styring af og ansvar for kommunens økonomi. Derudover skal principperne understøtte realiseringen af de politiske effektmål, og være med til at skabe klare rammer for organisationens styring af økonomi og effekt. Principperne skal supplere de økonomiske pejlemærker og være med til at sikre en bedre budgetoverholdelse.
 
Der lægges med dette punkt op til en vedtagelse af 12 principper med følgende ordlyd:
 1. Den økonomiske politik evalueres hvert år forud for budgetlægningen.  Det vedtagne budget skal overholdes.
 2. Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger.
 3. Der kan ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Undtaget herfra er merudgifter som følge af midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud
 4. Der anvendes ramme- og effektstyring. Rammerne skal overholdes og effekterne realiseres.
 5. Niveauet for de samlede overførsler mellem årene skal reduceres. Der er og skal fortsat være overførselsadgang mellem årene. Men når overførslerne er blevet reduceret til 1 pct. af kommunens samlede serviceudgifter, svarende til 30 mio. kr., skal reglerne for overførselsadgang justeres.
 6. Hvert politikområde er én bevilling, så bevillingsansvaret er entydigt.
 7. Budgettet skal indeholde et råderum til politisk prioritering.
 8. Forudsætninger for bevillinger skal være baseret på pris x mængde.
 9. Der anvendes nøgletal, benchmark og analyser til fastlæggelse af priser og mængder.
 10. Forudsætningerne for budgettet skal besluttes politisk, og forslag til ændringer skal altid indeholde klare forslag til politiske prioriteringer.
 11. Budgetrevisionerne skal indeholde en tydelig beskrivelse af økonomien på politikområder og klare forslag til politiske prioriteringer.
 12. De politiske prioriteringer gennemføres og evalueres.
 
Indenfor kort tid vil den del af de 12 principper, som kræver det, blive udmøntet i konkrete tiltag, som kan bruges i den daglige styring. Tiltagene vil, i det omfang de kræver en politisk beslutning, blive fremlagt for byrådet til godkendelse.
 
Ved næste revision af kasse- og regnskabsregulativet indarbejdes de 12 principper heri.
 
De nuværende politikområder er:
 
 
 
 
 

Supplerende sagsfremstilling
Efter behandling i Økonomiudvalget den 2. november 2016 er der tilføjet et notat til indstillingen vedr. pris x mængde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Indstilles godkendt med følgende forslag til justering af tekst hvor ændringer er markeret med understregning.
 
 1. Den økonomiske politik evalueres hvert år forud for budgetlægningen. Det vedtagne budget skal overholdes.
 2. Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger.
 3. Der kan ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Undtaget herfra er merudgifter som følge af midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud
 4. Der anvendes ramme- og effektstyring ved budgetopfølgningen. Rammerne skal overholdes og effekterne realiseres.
 5. Niveauet for de samlede overførsler mellem årene skal reduceres. Der er og skal fortsat være overførselsadgang mellem årene. Men når overførslerne er blevet reduceret til 1 pct. af kommunens samlede serviceudgifter, svarende til 30 mio. kr., skal reglerne for overførselsadgang justeres.
 6. Hvert politikområde er én bevilling, så bevillingsansvaret er entydigt.
 7. Budgetforslaget skal indeholde et råderum til politisk prioritering.
 8. Budgetlægning baseres på pris x mængde.
 9. Der anvendes nøgletal, benchmark og analyser til fastlæggelse af priser og mængder.
 10. Forudsætningerne for budgettet skal besluttes politisk, og forslag til ændringer skal altid indeholde klare forslag til politiske prioriteringer.
 11. Budgetrevisionerne skal indeholde en tydelig beskrivelse af økonomien på politikområder og klare forslag til politiske prioriteringer.
 12. De politiske prioriteringer gennemføres og evalueres.
 
Økonomiudvalget ønsker, at der til sagen udarbejdes et notat om baggrunden for brug af pris x mængde i budgetlægningen. Notatet skal knyttes til sagen og indgå i byrådets behandling.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2016
Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling med den ændring, at princip nr. 8 har følgende ordlyd: ”Budgetlægningen baseres på pris (herunder kvalitet) x mængde”.
 
For stemte 19 (C, B, O, I og V).
Imod stemte 10 (A og Ø), idet partierne ønsker, at punktet udsættes, til det har været behandlet ved en temadrøftelse med hele byrådet.


caseno16-3802_#3996116_v1_notat vedr. pris x mængde.pdf

Bilag

Notat vedr. pris x mængde


246. Beslutningssag - Frikommuneforsøg, frivillige i kommunale tilbud

Beslutningssag - Frikommuneforsøg, frivillige i kommunale tilbud

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Holbæk Kommune sammen med andre interesserede kommuner i frikommunenetværket søger om dispensation til, at borgere kan arbejde frivilligt på kommunale tilbud, selvom de ikke er medlem af en forening

Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte den 18. maj 2016, at Holbæk ansøgte om at deltage i frikommuneforsøg II om emnet ”Øget borgerinvolvering og samskabelse” i netværk med Assens, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern og Slagelse. Efter indsendelse af ansøgningen er Aarhus også blevet tilknyttet netværket. Social- og Indenrigsministeren godkendte den 10. oktober 2016, at netværket deltog i frikommuneforsøg II.
 
Kommunerne i netværket kan ansøge om dispensation for konkrete regelsæt i tre omgange: den 1. december 2016, den 1. maj 2017 og den 1. december 2017.
 
I sagen til byrådet i maj anførtes, at et muligt emne kunne være: ”Ret til, at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt og ulønnet uden fradrag i ydelsen på offentlige institutioner (udenom foreninger), hvilket ikke er muligt i dag.”
 
Denne dispensation foreslås indsendt til ministeriet som ansøgning allerede den 1. december 2016.
 
I netværket har Aarhus kommune tilbudt sig som tovholder for denne ansøgning, ligesom det forventes, at Nordfyn også tilslutter sig denne.
 
I såvel byrådets Frivillighedsstrategi, som i Plan- og Udviklingsstrategien har byrådet fastlagt en politik om, at kommunen skal arbejde på at forbedre rammerne for det frivillige arbejde, så de frivillige kan få bedre muligheder for at kunne løse fælles udfordringer og yde en indsats for deres medborgere eller lokalsamfund.
 
Ansøgningen om dispensationen skal ses i forlængelse af denne politik.
 
Indhold
Specifikt handler det om at ligestille mulighederne for deltagelse i frivilligt arbejde.
 
Det er i dag muligt igennem en forening (eksempelvis Røde Kors) at arbejde (som eksempelvis besøgsven) på et plejehjem, mens dette ikke er muligt, hvis borgeren selv – uden om en forening – ønsker at arbejde frivilligt i et kommunalt tilbud.
 
Der ligger følgende forudsætninger til grund:
 
Allerede i dag er der kontrolprocedure for borgeres deltagelse i frivilligt arbejde, så det frivillige arbejde ikke hindrer borgeren i at tage ordinært arbejdet.
 
Disse kontrolprocedurer skal fortsat iagttages, også hvis der gives dispensation.
 
Til orientering er proceduren, at ministeriet samler kommunernes ansøgninger om dispensationer og vurderer dem med henblik på, om der skal arbejdes videre med dem. De regelsæt, der skal arbejdes videre med, forelægges som lovforslag for Folketinget primo 2017 (vi ved endnu ikke hvornår). Først når lovforslaget er godkendt, kan kommunerne arbejde konkret med dispensationen. Vi forventer, at der vil gå en 6 – 8 måneder.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets dagsorden 18. maj 2016: Pkt. 116: Beslutningssag - Deltagelse i frikommuneforsøg 2016 - 2019

Beslutning i Byrådet den 08-11-2016
Byrådet godkender hovedindstillingen, idet Udvalget ”Uddannelse og Job” – i samarbejde med arbejdsmarkedets parter – indstiller retningslinjer for lediges deltagelse i frivilligt arbejde til byrådets vedtagelse.
247. Beslutning om takster for det specialiserede socialområde og Socialtilsyn Øst

Beslutning om takster for det specialiserede socialområde og Socialtilsyn Øst

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. taksterne for det specialiserede børne- og voksenområde for 2017 bliver godkendt
 2. taksterne for Socialtilsyn Øst for 2017 bliver godkendt

Beskrivelse af sagen
I henhold til bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2015 og bekendtgørelse nr. 730 af 15. juni 2016 skal byrådet fastsætte takster for tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde, samt takster for objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier og takster for tilsyn med opholdssteder.
 
Efter budgetvedtagelsen for budget 2017 er taksterne nu færdigberegnet, hvorfor taksterne bliver fremlagt til godkendelse.
 
Den 5. oktober vedtog byrådet at reducere taksterne på det specialiserede børne- og voksenområde med 5 % for 2017. Vedtagelsen betyder, at taksterne for 2016 pris- og lønfremskrives og herefter fratrækkes 5 %. Reduktionen af taksterne medfører, at de takstfinansierede institutioner skal finde besparelser for ca. 16,6 mio. kr.
 
Såfremt Holbæk Kommune køber pladser hos egne institutioner i samme omfang som i 2016, så vil Holbæk Kommune opnå en besparelse på ca. 9,1 mio. kr. Årsagen til at Holbæk Kommune ikke opnår den fulde besparelse er, at ca. 45 % af pladserne i de takstfinansierede institutioner sælges til andre kommuner - primært til kommuner inden for Region Sjælland, men også til kommuner i resten af landet samt Færøerne og Grønland. Den resterende besparelse på ca. 7,5 mio. kr. kommer derfor andre kommuner til gode.

Lovgrundlag – link
Byrådets dagsorden 5. oktober 2016: Pkt. 16: Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017-2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2016
Godkendt.
 
For stemte 16 (C, O, I, V).
Imod stemte 2 (Ø), idet Enhedslisten vender sig imod at pålægge de takstfinansierede institutioner besparelser på 16,6 mio.
 
11 undlod at stemme (A og B).


caseno16-4131_#3979439_v1_takstoversigt 2017 - det specialiserede område og socialtilsyn.pdf.pdf

Bilag

Takstoversigt 2017 - Det specialiserede område og Socialtilsyn.pdf


248. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø og Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. følgende planer igangsættes:
  1. tillæg til lokalplan for Sportsbyen, Holbæk
  2. lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved L.C. Worsøesvej i Holbæk
  3. lokalplan for husbåde i Holbæk havn

Beskrivelse af sagen
Nye planer
Tillæg til lokalplan for sportsbyen (bilag 1)
Det har vist sig hensigtsmæssigt at flytte atletikstadion og kunstgræsbaner i forhold til den placering der indgår i lokalplan 2.67 for sportsbyen. Endvidere har der vist sig behov for at placere mere overskudsjord fra byggeriet af sportsbyen end først antaget. Det er derfor nødvendigt at der udarbejdes et tillæg til lokalplan 2.67 for sportsbyen.
 
Planer for boligområde ved L.C. Worsøesvej (bilag 2)
Der har været store udfordring med, at finde egnede placeringer til billige boliger og skæve boliger. Projektets formål er at tilvejebringe plangrundlaget for etablering af boliger på området. Konkret ønsker kommunen at indgå en aftale med Lejer-bo om opførelse af 100 billige boliger og 6 boliger til skæve eksistenser.
Planområdet er centralt beliggende i Holbæk med korte afstande til indkøbsmuligheder, og det vurderes derfor, at området er egnet til opførelse af små boliger. Området er kommunalt ejet og der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for at ændre anvendelsen fra erhvervsformål til boliger.
 
Planer for husbåde i Holbæk havn (bilag 3)
Udarbejdelse af planlægningen har til formål at muliggøre indplacering af flere end de første 4 husbåde, der allerede er besluttet realiseret, forud for lokalplanlægningen. Det er intentionen, at skabe et levende havneområde, og husbådene i Holbæk Havn skal bidrage til miljøet. Det foreslås, at husbåde langs Krags Brygge alene skal være ombyggede både, oprindeligt bygget til sejlads, for at fastholde historien om det maritime liv, der har udspillet sig over kajkanten.
 
Status på igangværende planer
For at sikre overblik i forhold til de igangværende planer, er der udarbejdet en status på disse. Status er vedlagt som bilag 4.

Supplerende sagsfremstilling
Efter behandling i Økonomiudvalget den 2. november 2016 er der tilføjet et notat til indstillingen om tillæg til lokalplan for Sportsbyen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 14-10-2016
Udvalget indstiller, at planerne under b og c igangsættes.
 
Et flertal bestående af O og I indstiller, at planen under a først igangsættes, når de økonomiske konsekvenser er belyst. Et mindretal bestående af S indstiller, at planen under a igangsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Økonomiudvalget indstiller punkterne b) og c) til godkendelse.
 
Et flertal bestående af V, A og B indstiller punkt a) til godkendelse.
 
Michael Suhr (C) stemte imod pkt. a). Michael Suhr ønsker punkt a) behandlet i byrådet.
 
Inge Riis Langseth (O) undlod at stemme ved punkt a).
 
Eftersendt notat til Økonomiudvalget tilknyttes sagen.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2016
Punkt b) og punkt c) endelig godkendt i Økonomiudvalget.
 
Byrådet godkendte punkt a).
 
For stemte 19 (A, B (bortset fra Solvej Petersen) og V).
Imod stemte 7 (I, Ø, C, John Harpøth (O) og Solvej Petersen (B)).
3 undlod at stemme (O (bortset fra John Harpøth)).


caseno16-61_#3945480_v1_prioriteringsnotat tillæg til lokalplan for sportsbyen.pdf.pdf
caseno16-61_#3945469_v1_prioriteringsnotat lokalplan for boliger l.c worsøesvej, holbæk.pdf.pdf
caseno16-61_#3945474_v1_prioriteringsnotat lokalplan for husbåde i holbæk havn.pdf.pdf
caseno16-61_#3945908_v1_status oktober.pdf
caseno16-3802_#3995679_v1_notat med spørgsmål til holbæk sportsby.pdf

Bilag

Prioriteringsnotat tillæg til lokalplan for sportsbyen.pdf
Prioriteringsnotat lokalplan for boliger L.C Worsøesvej, Holbæk.pdf
Prioriteringsnotat lokalplan for husbåde i Holbæk havn.pdf
status oktober
Notat med spørgsmål til Holbæk Sportsby


249. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 1. frigiver anlægsbevillingen på 150.000 kr. til forbedringer af Tuse Idrætsanlæg. Beløbet er afsat som selvstændigt punkt i anlægsbudget for 2016.

Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen 2016 er der afsat 150.000 kr. til forbedringer af Tuse Idrætsanlæg i forbindelse med oprykningen til Danmarksserien.
Følgende stadionforbedringer foretages for bevillingen:
 
Det bliver prioriteret at opgradere stadionfaciliteterne, da Tuse Boldklub har oplevet stigende tilskuertal til hjemmekampe. Derfor er ønsket at bruge de fleste af midlerne til nye toiletter.
 
Link til budgetpublikationen for 2016

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2016
Godkendt.
250. Beslutning om godkendelse af Kultur- og Fritidspolitik 2017-21

Beslutning om godkendelse af Kultur- og Fritidspolitik 2017-21

Sagsgang og sagstype
Udvalget ” Kultur, Fritid og Fællesskab”, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. godkender Kultur- og Fritidspolitik 2017-2021.

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog 16. marts 2016 at igangsætte processen med at formulere en ny kultur- og fritidspolitik for perioden 2017-21. Denne proces er nu tilendebragt.
 
Fra tilskud til investering
Der er i disse år en særlig opmærksomhed på kulturens rolle i vores samfund, som Holbæk Kommune med en ny politik kan spille ind i. Kultur og fritid skal ikke betragtes som et område, der skal gives tilskud til ved siden af andre velfærdsopgaver. Tværtimod er kulturområdet en ressource, som man skal investere i, for at kunne løse velfærdsopgaverne. Dette skyldes bl.a. kulturens evne til at samle os i fællesskaber på andre præmisser end sociale, nationale og historiske. Kultur- og fritidsområdet bør ses som en integreret del af velfærdssamfundet – en stærk medspiller og garant for god branding.
 
Fortællingen om det gode håndværk
Politikken skal desuden angive en samlet retning for de mange aktører og aktiviteter, der udgør vores kultur- og fritidsliv. Den er ikke tænkt som en ”udtømmende opremsning” af eksisterende aktiviteter og faciliteter, men som indsatsområder der kan spille ind i kerneopgaverne og som eksisterende og fremtidige aktører (store som små) kan byde ind på og være med til at udvikle.
 
Den overordnede retning i politikken findes i fortællingen om det gode håndværk, der både samler op på Holbæk Kommunes historie, sammenkæder den aktuelle kultur- og fritidsprofil og peger frem mod nye mål. Det gode håndværk er afsættet for en ny måde at tænke friluftsliv, oplevelser, kreative miljøer, byliv og fællesskaber på nu og i fremtiden.
 
De øvrige seks fortællinger skriver sig ind i denne ramme med disse overskrifter:
 
1. Det maritime liv
2. Bevægende byrum
3. Fællesskab, læring og dannelse
4. Natur, idræt og udeliv
5. Udsyn og oplevelse
6. Kreative miljøer
 
Proces og dialog
Fra vedtagelsen af processen 16. marts 2016 har Kultur og Fritid holdt møder med organisationen, kultur- og fritidsaktører og borgere. Herudover er der gennemført en borgerpanelundersøgelse om borgernes kultur- og fritidsvaner, samtidig med at kommunens hjemmeside og facebookprofil har bidraget til at skabe dialog. Alle disse input, kommentarer og drøftelser har suppleret den form og det indhold, politikken har i dag. En følgegruppe med repræsentanter fra kultur- og fritidslivet har desuden fulgt processen, ligesom materialet løbende er blevet drøftet på minitemamøder forud for møder i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”. Byrådet drøftede politikken på sommertemamødet den 23. juni 2016.
 
Fra den 7. september til den 5. oktober 2016 har politikken været i høring. Der blev indsendt seks høringssvar. I vedlagte bilag ses temaer i høringssvarene, konkrete forslag til ændringer, besluttede tilpasninger og de fulde høringssvar.
 
Forløbet og udviklingen af politikken har gennem hele processen været tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside www.holbaek.dk/nykfpolitik.  

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, 16. marts 2016, punkt 55, beslutning om proces og tidsplan for udarbejdelse af en ny Kultur- og Fritidspolitik.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2016
Godkendt.


caseno16-4391_#3964931_v1_oversigt over indkomne høringssvar - kultur- og fritidspolitik.pdf
caseno16-4391_#3967170_v1_kultur og fritidspolitk endelig af 13.10.2016.pdf

Bilag

Oversigt over indkomne høringssvar - Kultur- og fritidspolitik
Kultur og Fritidspolitk endelig af 13.10.2016


251. Beslutning om styrelsesvedtægt for folkeskolerne

Beslutning om styrelsesvedtægt for folkeskolerne

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. bilag til styrelsesvedtægt for kommunens folkeskoler godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i maj 2016 styrelsesvedtægten for kommunens folkeskoler.
 
Vedtægten suppleres af et sæt bilag, som resumerer de politiske beslutninger på området og uddyber vedtægterne. Bilaget er således et dynamisk dokument, der skal opdateres i takt med politiske beslutninger om rammer for drift af skolerne. Bilaget erstatter tidligere administrationsgrundlag på området.
 
I forbindelse med fastsættelse af styrelsesvedtægten var det senest godkendte bilagsmateriale fra 2012 vedlagt. Bilaget er nu opdateret i forhold til de seneste politiske beslutninger og lovændringer.
 
Bilaget konsekvensrettes i takt med ændrede politiske beslutninger og ny lovgivning. Der fremsendes revideret bilag til godkendelse i efteråret 2017.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” vil i november 2016 tage stilling til serviceniveauet for modermålsundervisning. Såfremt udvalgets beslutning ændrer på det nuværende serviceniveau, vil styrelsesvedtægten blive konsekvensrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-10-2016
 
Indstilles godkendt. For stemte A, O og V.
 
Imod stemte Ø, da Enhedslisten ikke bifalder den tildelingsmodel, der er besluttet for skolerne samt den ny område og ledelsesstruktur. 

Beslutning i Byrådet den 08-11-2016
Godkendt.
 
For stemte 24 (A, C, O, I og V).
Imod stemte 5 (Ø og B).
 
Ø bifalder ikke den tildelingsmodel, der er besluttet for skolerne samt den nye område- og ledelsesstruktur.


caseno16-11836_#3967467_v1_16.10.13 - folkeskoler styrelsesvedtægt og bilag.pdf.pdf

Bilag

16.10.13 - Folkeskoler styrelsesvedtægt og bilag.pdf


252. Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier

Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Kommissorium for projekt ”Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier” godkendes

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet besluttede at etablere omstillingsprojektet ”Tværfaglig indsats for mest udsatte familier” i april 2016. Erfaringer fra andre kommuner viste dog ret hurtigt, at det var urealistisk at realisere den økonomiske ambition om at hente de 4 mio. kr. på denne omstilling allerede i 2016. Derfor besluttede byrådet den 17. august at justere omstillingsprojektet, så det vedrører budget 2017 og frem. På den baggrund fremlægger administrationen nu et nyt og uddybende kommissorium for omstillingsprojektet.
 
Centrale punkter i kommissoriet
Målgruppen er familier med komplekse problemer, som modtager offentlig forsørgelse, og hvor der samtidig er mindst én børnesag. Hovedformålet er at omstille og effektivisere Holbæk Kommunes indsats for at opnå større effekt af kerneopgaverne:
 
 
Den grundlæggende idé: Projektet tilrettelægges som et pilotprojekt med 10-12 familier, som inviteres med i projektet. I første fase er familier og medarbejdere m.fl. medudviklere af de løsninger, der skal arbejdes med. I næste fase pilottestes de udvalgte løsninger, og indsatserne udvikles og justeres undervejs. Til slut udbredes indsatsen til flere familier i målgruppen, hvis det viser gode resultater.
 
Ny tilgang i indsatsen: Projektet tager udgangspunkt i forståelse af, at der er ressourcer og potentialer i alle familier. Og at det er tilgangen til de udsatte familier, der udgør et problem i forhold til at rykke familien positivt. Vi skal som kommune være langt bedre til at prioritere på tværs af kerneopgaverne for at opnå effekt og skabe helhed og sammenhæng for den enkelte familie.
 
Med afsæt i erfaringer fra andre kommuner vil følgende elementer indgå i løsningerne:
 
Tidsramme: Pilotprojektet begynder forberedelserne i november 2016. Senest februar 2018 tages der politisk stilling til om projektet skal stoppe eller evt. udbredes til flere familier. Projektets hovedfaser fremgår af vedlagte kommissorium.
 
Politisk forankring i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” bliver projektejer og følger løbende op på projektets fremdrift og resultater. Udvalget bliver samtidig ansvarlig for at inddrage andre relevante udvalg – særligt Udvalget ”Uddannelse og Job”, når der er behov for principielle, tværgående drøftelser. Desuden er udvalget ansvarlig for at afrapportere til byråd, som minimum inden endelig beslutning og eventuelt ved midtvejsstatus.

Økonomiske konsekvenser
Omstillingsprojektet forventer først fra 2018 at kunne bidrage til – på tværs af kerneopgaverne - at reducere udgifterne til forsørgelse og foranstaltninger. Potentialet for at reducere udgifterne vil blive nærmere vurderet, når de 10-12 familier til pilotprojektet er fundet primo 2017, og igen i forbindelse med en eventuel beslutning om at udvide indsatsen til flere familier primo 2018.
 
Der er stor usikkerhed forbundet med at beregne potentialet for budgetreduktioner. Erfaringer fra andre kommuner viser, at indsatser af denne karakter typisk kræver en investering det første år, men at prognoserne på længere sigt er positive. Dog er der også kommuner, der har forventninger om at reducere udgifterne allerede år ét ved at sikre stærkt fokus på og prioritering af indsatsen.
 
Konkret bliver projektet finansieret ved en administrativ prioritering af de nødvendige ressourcer til indsatsen fra kerneopgaverne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"
Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2016
Godkendt.


caseno16-23527_#3951683_v1_kommissorium tværfaglig indsats for særligt udsatte familier.doc
caseno16-23527_#3951826_v1_bilag 2. processen i hovedtræk - tværfaglig indsats for særligt udsatte familier.pptx

Bilag

Kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier
Bilag 2. Processen i Hovedtræk - Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier


253. Orientering om status på flygtningeområdet oktober 2016

Orientering om status på flygtningeområdet oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. status på flygtningeområdet, oktober 2016, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger hver måned en status på flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under den treårige integrationsindsats. Orienteringen har tre fokusområder: midlertidig boligindplacering af nyankomne flygtninge, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De tre områder er uddybet i et bilag, som er vedlagt sagen.
 
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på integrationsprogrammet udgør primo oktober 2016 391 personer. Derudover er der familiesammenført 223 børn under integrationsprogrammet.
 
Modtagelsen af flygtninge
Antallet af flygtninge, som Holbæk Kommune skal modtage i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten) er nedjusteret fra 241 til 111 personer. Indtil nu har Holbæk Kommune konkret modtaget 79 personer.
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
Primo juni 2016 er 162 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. 62 pct. af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 26 pct. er indkvarteret i almene boliger og 12 pct.er indkvarteret i kommunale ejendomme.
 
De 162 midlertidigt indkvarterede er fordelt på indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer.  Fire af disse indkvarteringsløsninger havde primo august 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Disse indkvarteringer er beliggende i Vipperød, Holbæk by, Stigs Bjergby samt i Jyderup.
 
Beskæftigelse, aktivering og danskuddannelse
Af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 391 personer, modtager 335 personer integrationsydelse. Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.
 
De fleste flygtninge er i aktivering. Således var 78,7 pct. af borgerene i større eller mindre grad aktiverede i august 2016, som er de seneste tal. Til sammenligning er andelen 83 pct. på landsplan.
 
Indsatsen med branchepakker er godt i gang. Branchepakker er længerevarende opkvalificering og afklaring af deltagerne kompetencer, så de matcher behovet på arbejdsmarkedet, primært i brancher, hvor der er – eller vurderes snart at komme jobmuligheder. De brancher, der er prioriteret i Holbæk, er brancher med størst omsætning af jobs og laveste krav til indgangskvalifikationer. Baggrunden er, at de fleste nyankomne flygtninge har meget begrænset skolegang bag sig.
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan for eksempel skyldes barselsorlov eller svær sygdom. I alt er 301 flygtninge er tilmeldt danskuddannelse, mens én person går på FVU (Forberedende Voksenundervisning).
 
Integration, frivillige aktiviteter og tilbud i hele Holbæk

Mange frivillige er involveret i at modtage og inddrage nye borgere. Blandt aktiviteterne kan nævnes:
 
 
Mange foreninger engagerer sig i flygtningearbejdet. Blandt aktiviteterne kan nævnes.
 
 
 
 
Integrationsrådet bidrager med dialog: I Integrationsrådets forretningsorden er ét af fire hovedtemaer for rådets virke at ”Sikre og styrke integrationsindsatsen via dialog og brobygning”.  Som et led i denne indsats stod Integrationsrådet for et vellykket arrangement ”Fakta og Følelser” den 20.9 i Elværket med ca. 200 deltagere. De fremmødte blev præsenteret for et oplæg fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) med fakta om integration især i forhold arbejdsmarkedet. Dernæst kom unge flygtninge fra teatergruppen Contact på scenen med fortællinger om deres baggrund, flugt og fremtidsdrømme. Efterfølgende var der debat mellem gæster og et indbudt panel.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2016
Taget til efterretning.


caseno16-31142_#3961725_v1_månedsstatus på flygtningeindsatsen - oktober 2016.pdf.pdf

Bilag

Månedsstatus på flygtningeindsatsen - oktober 2016.pdf


254. Initiativsag fra Willy Lisby (V) - beslutning om levering af sygeplejeydelser på friplejeboligerne Fjordstjernen

Initiativsag fra Willy Lisby (V) - beslutning om levering af sygeplejeydelser på friplejeboligerne Fjordstjernen

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Willy Lisby (V) indstiller, at:
 1. byrådet genovervejer om der skal indgås en rammeaftale med friplejeboligerne Fjordstjernen om en fast årlig pris på 3,4 mio. kr. for levering af sygeplejeydelser til beboerne på Fjordstjernen

Beskrivelse af sagen
Beslutningen om levering af sygeplejeydelser på friplejeboligerne Fjordstjernen bør sendes til fornyet behandling i Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg” med efterfølgende genbehandling i byrådet. Udvalget bør i forbindelse med udvalgsbehandlingen sikre, at Ældrerådet og Handicaprådet inddrages, og beslutningens konsekvenser for de involverede borgere belyses.
 
Siden byrådet den 6. september 2016 traf beslutning om, at sygeplejeydelser til beboerne på friplejeboligerne Fjordstjernen hjemtages, er byrådet blevet gjort opmærksom på flere potentielt uhensigtsmæssige konsekvenser af beslutningen.
 
Den 15. september henvendte Handicaprådet sig til Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”. Handicaprådet fandt det stærkt kritisabelt, at rådet ikke var blevet hørt forinden byrådet traf beslutning, idet Handicaprådet skal høres i alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Det var ikke sket. Ældrerådet var heller ikke hørt.
 
Desuden fandt Handicaprådet, at beslutningen var truffet på et ufuldstændigt grundlag, hvor der ikke var taget hensyn til beboerne.
 
Pårørenderådet rettede efterfølgende henvendelse til byrådet med kritik af byrådets beslutning og med et ønske om en fornyet behandling af sagen. Pårørenderådet var meget bekymret for flytningen af opgaven fra det kendte personale på Fjordstjernen til et ukendt udefrakommende personale.
 
En række konkrete og praktiske forhold omkring den serviceændring overfor de enkelte borgere, der vil finde sted ved en overflytning af opgaven fra Fjordstjernen til kommunen, har ikke i sagsfremstillingen, som byrådet traf beslutning ud fra, været tilstrækkelig belyst:
 
En hjemtagelse af sygeplejeydelserne kan desuden vise sig at have afledte økonomiske konsekvenser for vores hjemmepleje, akutteam og administrationen på plejecenter Samsøvej. Dette bør samtidig belyses nærmere.
 
Da flytningen af sygeplejeydelserne fra friplejeboligerne Fjordstjernen forventes effektueret pr. 1. januar ønskes sagen behandlet hurtigst muligt, med en endelig byrådsbeslutning senest i december 2016.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2016
Byrådet besluttede, at beslutningen om levering af sygeplejeydelser på friplejeboligerne Fjordstjernen sendes til fornyet behandling i Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg” med efterfølgende genbehandling i byrådet.
 
For stemte 16 (C, I, V, Lars Dinesen, Christina Hansen, Ole Hansen og Finn Martensen (alle A)).
Imod stemte 9 (B, Ø, Ole Brockdorff, Sine Agerholm, Jørgen Jensen og Jens Kristiansen (alle A)).
4 undlod at stemme (O).
255. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - oktober 2016

Beslutning om salg af ejendomme og grunde - oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde
 2. administrationen gennemfører et projektudbud i forbindelse med salg en udviklingsgrund

Beskrivelse af sagen
Hovedgaden 36b, Regstrup (Matr. nr. 11 m Regstrup by, Nr. Jernløse)
Ejendommen anvendes i dag til ældre- og udslusningsboliger, men Danske Baptisters Spejderkorps, afdeling Holbæk- og Regstrupspejderne har rettet henvendelse idet de ønsker at bruge en del af arealet til shelterplads. Shelterpladsen er en del af projekt ”Grønne hjerter” i Regstrup. Projektet består af 4 dele, og Byrådet har tidligere besluttet, at give økonomisk tilskud til projektet.
 
Arealet er beliggende nordligt på den nuværende matrikel og udgør ca. 210 m2. Det er administrativt vurderet, at den kommunale anvendelse kan fortsætte uændret selvom en del af arealet sælges.
 
Samsøvej 48, Holbæk (Matr.nr. 14 gt Holbæk Markjorder)
Ejendommen har tidligere været i spil som grund til billige boliger, og i forlængelse heraf godkendte byrådet lokalplan 3.48 for ejendommen.
 
Grunden er på 5083 m2 og er ubebygget.
 
For at afprøve markedet, så foreslås det at igangsætte et projektudbud. Bedømmelsen gennemføres af et administrativt nedsat bedømmelsesudvalg, der vil evaluere de indkomne tilbud i forhold til nedenstående, ikke prioriterede, evalueringskriterier:
 
Det vil være en forudsætning i udbudsmaterialet, at de afgivne tilbud skal være i overensstemmelse med den gældende lokalplan.
 
Udbuddet gennemføres i de kommende måneder, og det forventes, at byrådet præsenteres for resultatet af evalueringen samt en opsummering af de indkomne tilbud i første kvartal 2017, hvorefter byrådet træffer endelig beslutning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2016
Godkendt.


caseno13-50002_#3961198_v1_kortbilag_samsøvej 48, holbæk.pdf.pdf
caseno13-50002_#3961468_v1_lokalplan 3.48 - samsøvej.pdf.pdf
caseno13-50002_#3965431_v1_gis - hovedgaden 36b, regstrup.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag_Samsøvej 48, Holbæk.pdf
Lokalplan 3.48 - Samsøvej.pdf
Gis - Hovedgaden 36b, Regstrup.pdf


256. Godkendelse af salgspriser - oktober 2016 - Lukket punkt