UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

15-06-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-06-2016 22:00:00


PUNKTER

138. Godkendelse af dagsorden til mødet den 15. juni 2016
139. Beslutning om tilbagekaldelse af delegation i sagen om miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrproduktion på ejendommen Bukkerupvej 67, Tølløse
140. Beslutning om nytænkning af den sociale indsats
141. Godkendelse af værdighedspolitik
142. Beslutning - Godkendelse af Kommuneplantillæg nr.23 for boligformål ved Samsøvej
143. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 24 og forslag til lokalplan 15.07, Produktionsanlæg for asfalt
144. Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49, Holbæk Havneby 2. behandling
145. Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan 3.50, 3.50 Udvidelse af Holbæk Golfbane
146. Beslutning om igangsættelse af kommuneplanrevision
147. Beslutning om delegering af planer
148. Beslutning - Forslag til trafiksikkerhedsplan 2016-2020
149. Beslutning - Anlægsbevilling til udbedring af trafiksikkerhedsforholdene i Soderup efter etableringen af dobbeltsporet
150. Beslutning- Anlægsbevilling til færdiggørelse af et sæt sluseporte til Audebo Pumpestation
151. Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk, Etape 2
152. Beslutning - Godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune
153. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler
154. Resultater gennem forenkling og tillid, Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning
155. Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød
156. Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse
157. Beslutning om iværksættelse af landzoneadministrationsgrundlag
158. Orientering om udviklingen i restancer for borgere og virksomheder
159. Beslutning af ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel
160. Beslutning om omprioritering af midler til idrætsfaciliteter i budget 2016
161. Beslutning om gennemførelse af potentialeklaring
162. Beslutning - Fravigelse af gæsteprincippet ved etablering af fjernvarmeledning
163. Beslutning om projektudbud af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet, Jyderup
164. Beslutning om fordeling af husbådepladser i Holbæk Havn
165. Beslutning om ejerstrategi for Fors-koncernen
166. Orientering om personalepolitisk redegørelse for 2015
167. Beslutning - Godkende at kommunen ansøger om tilskud til grundkapital til små og billige boliger
168. Budgetrevision 2 og handlingsplaner
169. Beslutning - Tilsagn til opførelse af 25 almene familieboliger i Havnebyen, 4300 Holbæk
170. Beslutning om ændring af regler for kørselsgodtgørelse
171. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - juni 2016
172. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - juni 2016 - Lukket punkt
173. Beslutning - Godkendelse af vinderprojekt for Holbæk Have 11, 4300 Holbæk - Lukket punkt138. Godkendelse af dagsorden til mødet den 15. juni 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 15. juni 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:
 1. dagsordenen til mødet d. 15. juni 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Et flertal i byrådet besluttede, at punkt 168 udgår af dagsorden og i stedet behandles på det ekstraordinære byrådsmøde den 29. juni 2016.
 
For stemte 15 (A, O, Ø og Solvej Pedersen (UP)).
Imod stemte 12 (V, B, C).
2 undlod at stemme (I).
 
Dagsordenen herefter med denne ændring godkendt.
139. Beslutning om tilbagekaldelse af delegation i sagen om miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrproduktion på ejendommen Bukkerupvej 67, Tølløse

Beslutning om tilbagekaldelse af delegation i sagen om miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrproduktion på ejendommen Bukkerupvej 67, Tølløse

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Byrådsmedlemmerne Ole Brockdorff og Ole Hansen, begge liste A, indstiller, at byrådet:
 1. tilbagekalder delegationen af kompetence til at træffe afgørelse i sagen om udvidelse af dyreholdet på Bukkerupgård, Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse, og selv træffer afgørelse i sagen på et ekstraordinært byrådsmøde den 15. august 2016 kl. 8.00.

Beskrivelse af sagen
Kompetencen til at træffe beslutninger i sager om miljøgodkendelser er delegeret til administrationen.
 
Byrådsmedlemmerne Ole Brockdorff og Ole Hansen ønsker, at byrådet i stedet for administrationen træffer afgørelse i den konkrete sag om udvidelse af dyreholdet på ejendommen Bukkerupgård, Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Det er i givet fald nødvendigt, at byrådet mødes ekstraordinært den 15. august 2016, kl. 8.00.
 
Ejeren af ejendommen Bukkerupgård har søgt om udvidelse af dyreholdet fra årlig produktion af 8.500 slagtesvin til 30.500 slagtesvin. Der ønskes opført en ny type stald med ny teknologi til reduktion af lugt og ammoniaktab.
 
Ansøgningen om miljøgodkendelse har efter reglerne været annonceret på kommunen hjemmeside fra 21. april 2016. Annonceringsperioden blev efter ønske fra omkringboende forlænget til 23. maj 2016. I annonceringsperioden indkom 59 bemærkninger. De overordnede bekymringer drejer sig om emnerne lugt, natur, grundvand, sundhed og huspriser i området. Øget tung transport til og fra ejendommen er også en udbredt bekymring.
 
Administrationen forventer at kunne sende udkast til miljøgodkendelse i høring til omkringboende med flere i uge 25. Høringsperioden skal ifølge lovgivningen være på seks uger, og den forventes afsluttet den 8. august 2016. Et endeligt udkast til miljøgodkendelse forventes at kunne gøres klart, så byrådet kan behandle sagen på et ekstraordinært møde den 15. august 2016, således at den endelige afgørelse kan sendes til ansøgeren denne dato.
 
Da ansøger agter at søge om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde, hvor ansøgningsfristen er den 16. august 2016, er det afgørende, at byrådet træffer afgørelse i sagen på et ekstraordinært byrådsmøde den 15. august 2016, hvis byrådet tilbagekalder delegationen til administrationen i den konkrete sag.
 
Såfremt byrådet beslutter at tilbagekalde delegationen i den konkrete sag og selv træffe afgørelse, skal afgørelsen træffes efter de gældende regler, herunder de forvaltningsretlige grundsætninger. Dette betyder, at hvor der kan udøves et skøn efter de regler, der gælder for miljøgodkendelse af husdyrbrug, skal der være fagligt belæg for vurderingen, og kommunens praksis på området skal følges.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Indstillingen blev ikke godkendt.
 
For stemte 11 (A, Ø, Solvej Pedersen (UP) og John Harpøth (O)).
Imod stemte 18 (V, B, C, I, og O bortset fra John Harpøth).
140. Beslutning om nytænkning af den sociale indsats

Beslutning om nytænkning af den sociale indsats

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 1. oplægget til omorganisering af den sociale indsats på voksenområdet godkendes.

Beskrivelse af sagen
Byrådet havde på temamødet d. 21. april en drøftelse af første bud på en ny model for den fremtidige organisering af den sociale indsats for voksne.
 
Oplægget til den fremtidige organisering bygger på et ønske om at tilrettelægge den sociale indsats efter kerneopgaverne og dermed skabe de bedste muligheder for, at den sociale indsats kan samtænkes med andre indsatser, som knytter sig til den enkelte borger.
 
Baggrund
De daværende Udvalg for Voksne og Udvalg for Arbejdsmarkedet drøftede på deres møder i oktober 2015 et oplæg til, hvordan vi i Holbæk Kommune fremover kan fordele myndighedsansvaret på det specialiserede voksenområde, så fordelingen sker i tråd med kommunens kerneopgaver.
 
Afsættet for drøftelsen var at:
 
For at sikre at vi lykkes med dette, er det nødvendigt også at kigge på en række andre områder af det specialiserede område end blot myndighedsansvaret – er disse områder placeret det bedste sted i organisationen i dag, eller bør vi ændre på noget?
 
Til at undersøge dette, blev der i januar 2016 nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de relevante MED-udvalg og ledelsesrepræsentanter fra de tre kerneområder. Arbejdsgruppen havde til opgave at komme med bud på den fremtidige organisering af den sociale indsats.
 
Arbejdsgruppen sendte i slutningen af marts sine drøftelser og opmærksomhedspunkter til projektets styregruppe. På baggrund af disse drøftelser, har styregruppen formuleret sine anbefalinger om den fremtidige organisering.
 
Anbefalingsnotatet er sendt til de relevante MED-udvalg og blev drøftet på MED-dialogmøde den 2. maj. Anbefalingsnotat samt referat af MED-dialogmødet er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.
 
Det videre forløb
Hvis byrådet godkender oplægget til den fremtidige organisering af den sociale indsats, vil administrationen på de tre kerneområder gå i gang med det konkrete arbejde med en ny fordeling af medarbejderne mellem de tre kerneområder samt det mere visionsbårne arbejde med at få udviklet og nytænkt den sociale indsats i tæt samspil mellem de tre kerneområder.

Høring
Ældrerådet har afgivet hørringssvar der er vedhæftet.

Supplerende sagsfremstilling
Efter behandlingen i Udvalget ”Uddannelse og Job” har der været et ønske fra udvalget om, at tilføje to bilag. Det ene bilag vedrører de baggrundsdokumenter, som arbejdsgruppen har brugt som afsæt i deres drøftelser af nytænkning af den sociale indsats. Det andet bilag der er tilføjet sagen handler om samarbejdet mellem misbrugsindsatsen og akutlinjen. Begge bilag er sendt til medlemmerne af Udvalget ”Uddannelse og Job” og Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016
Oplægget til omorganisering af den sociale indsats på voksenområdet anbefales godkendt.
 
Ældrerådets bemærkninger til sproglig præcisering af målgrupper anbefales tilrettet i oplægget.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Udvalget indstiller oplægget godkendt, med den bemærkning, at udvalget vil have samarbejdet mellem misbrugsindsatsen og akutlinjen belyst nærmere, herunder den ledelsesmæssige forankring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt,
 • idet Ældrerådets bemærkninger til sproglig præcisering af målgrupper anbefales tilrettet i oplægget
 • og samarbejdet mellem misbrugsindsatsen og akutlinjen belyst nærmere, herunder den ledelsesmæssige forankring.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.
 
For stemte 26 (A, B, C, V, O, I og Solvej Pedersen (UP)).
Imod stemte 2 (Ø), idet Ø ønsker oplægget mere gennemarbejdet.


caseno15-57887_#3774054_v1_referat fra med-dialogmøde d. 02.05.16 .pdf.pdf
caseno15-57887_#3777216_v1_anbefalingsnotat 2016.pdf.pdf
caseno16-3802_#3798331_v1_baggrundsnotater for drøftelser i arbejdsgruppen vedr. nytænkning af den sociale indsats.pdf.pdf
caseno16-3802_#3801040_v1_notat vedr. misbrugsindsatsen og akutlinjen.pdf.pdf
caseno16-3802_#3813777_v1_handicaprådets høringssvar 24. maj 2016.pdf.pdf
caseno15-57887_#3780298_v1_ældrerådets høringssvar omkring forslag til nytænkning af den sociale indsats.docx

Bilag

Referat fra MED-dialogmøde d. 02.05.16 .pdf
Anbefalingsnotat 2016.pdf
Baggrundsnotater for drøftelser i arbejdsgruppen vedr. nytænkning af den sociale indsats
Notat vedr. misbrugsindsatsen og akutlinjen.pdf
Handicaprådets høringssvar 24. maj 2016.pdf
Ældrerådets høringssvar omkring forslag til nytænkning af den sociale indsats


141. Godkendelse af værdighedspolitik

Godkendelse af værdighedspolitik

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. der godkendes værdighedspolitik.
 2. der godkendes redegørelse for anvendelse af midler.


Beskrivelse af sagen
Ved finanslovsaftalen for 2016 blev det besluttet at landets kommuner skal udarbejde og implementere en værdighedspolitik. Der er afsat 1 mia. kr. på landsplan og Holbæk Kommunes andel udgør 12,264 mio. kr.
 
For at Holbæk Kommune kan få de 12,264 mio. kr., skal der senest den 1. juli offentliggøres to dokumenter på kommunens hjemmeside:
1. en værdighedspolitik (se bilag)
2. en redegørelse for anvendelse af midlerne - 2016 (se bilag)
 
Værdighedspolitikken er blevet til i samarbejde mellem Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” og Ældrerådet. For at høre nogle af de mange idéer og forslag til hvad en værdig ældrepleje er, besluttede Udvalget og Ældrerådet at holde en konference i marts måned. Her deltog:
 
Med gode input fra konferencen blev Værdighedspolitikken skrevet. Værdighedspolitikken har fem indsatsområder 1) Livskvalitet, 2) Selvbestemmelse, 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) Mad og ernæring og 5) En værdig død. Med værdighedspolitikken øger Holbæk Kommune fokus på sundhed, værdighed og medborgerskab for borgere der får hjælp fra ældreplejen.
 
Redegørelsen for anvendelse af midlerne beskriver, de indsatser der skal til for at udmønte værdighedspolitikken. Midlerne fra værdighedsmilliarden må ikke anvendes til drift, de skal anvendes til indsatser der ligger udover kommunens vedtagne budget for 2016. De indsatser der er beskrevet til at understøtte implementeringen af værdighedspolitikken er:

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommunes andel i midlerne udgør 12,264 mio. kr., som bliver udmøntet løbende efter Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget og godkendt værdighedspolitikken samt redegørelse for anvendelse af midlerne. Midlerne skal anvendes i 2016. Midlerne skal anvendes til indsatser, der ligger udover kommunens vedtagne budget for 2016.
 
Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet.


Høring
Ældrerådet har drøftet Værdighedspolitikken og redegørelsen på deres møde den 11. maj 2016, og har givet vedlagte høringssvar. Ældrerådet tiltræder og anbefaler den fremlagte værdighedspolitik og redegørelse.

Sagshistorik, henvisninger
Møde den 22.02.2016 punkt 30. Orientering om Værdighedspolitikken
 
Møde den 25.04.2016 punkt 53. Beslutning vedrørende værdighedspolitikken


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016
Indstillingerne anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.


caseno16-6694_#3767616_v1_redegørelse for anvendelse af midlerne - 2016.pdf
caseno16-6694_#3669837_v1_foreløbigt tilsagnsbrev holbæk kommune en værdig ældrepleje 2016.pdf
caseno16-6694_#3746047_v1_bekendtgørelse om værdighedspolitikker.pdf.pdf
caseno16-6694_#3780204_v1_værdighedspolitik holbæk kommune 2016.pdf
caseno16-6694_#3780224_v1_høringssvar fra ældrerådet.docx

Bilag

Redegørelse for anvendelse af midlerne - 2016
Foreløbigt tilsagnsbrev Holbæk Kommune en værdig ældrepleje 2016
Bekendtgørelse om værdighedspolitikker.pdf
Værdighedspolitik Holbæk Kommune 2016
Høringssvar fra Ældrerådet


142. Beslutning - Godkendelse af Kommuneplantillæg nr.23 for boligformål ved Samsøvej

Beslutning - Godkendelse af Kommuneplantillæg nr.23 for boligformål ved Samsøvej

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. kommuneplantillæg nr. 23 for boligformål ved Samsøvej godkendes.
 2. indsigelser og bemærkninger til den gennemførte høring af forslag til lokalplan svares, som det er vist i Høringsnotat om forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej. 
 3. lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej genvedtages i overensstemmelse med beslutningen i byrådet den 18. maj 2016.

Beskrivelse af sagen
Kommuneplantillæg nr. 23 for boligformål ved Samsøvej er udarbejdet for at muliggøre Lokalplan 3.48. Området er ikke lokalplanlagt, og området er i Kommuneplan 2013-2025, udlagt til fritidsformål, herunder kolonihaver. Lokalplan 3.48 fastsætter de konkrete bebyggelsesregulerende bestemmelser herunder bestemmelser, der har til formål at modvirke evt. indbliksgener og støjpåvirkning mellem boligerne og Haveforeningen Fælledsparken.
 
Det er en forudsætning for vedtagelsen af Lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej at Kommuneplantillæg nr. 23 vedtages af byrådet. Dette er ikke sket. Derfor er beslutningen om lokalplan 3.48 i Byrådet den 18. maj 2016 ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen. Det er derfor nødvendigt at genvedtage lokalplan 3.48 umiddelbart efter en evt. vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af forslaget.

Høring
Kommuneplantillæg nr. 23 har været i offentlig høring to gange. Først i forudgående høring fra den 23. september 2015 til den 9. oktober 2015 og derefter fra den 12. januar til den 9. marts 2016, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger. Høringssvar fra den forudgående høring i byrådet den 9. december 2015.
 
I høringsperioden blev der indsendt fire høringssvar, samt afholdt et møde med haveforeningen og et åbent borgermøde. Referater fra møderne er vedhæftet som bilag.
Høringssvarene omhandler de væsentligste bemærkninger om trafik, støjgener og ”brandvejen” til Haveforeningens fælleshus. Derudover er der flere forslag til alternativ placering af bebyggelsen.
 
Der henvises i øvrigt til sag nr. 132: Beslutning - Godkendelse af Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej.
 
På baggrund af høring indstiller administrationen, at Kommuneplantillæg nr. 23 godkendes uden ændringer.
 
På baggrund af byrådets beslutning den 18. maj 2016 indstiller administrationen, at Lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej godkendes i overensstemmelse med beslutning i sag nr. 132: Beslutning - Godkendelse af Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej.

Lovgrundlag – link
Planloven 

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets dagsorden 18. maj 2016: 132: Beslutning - Godkendelse af Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej
Byrådets dagsorden 9. december 2015: 256: Beslutning - Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej

Supplerende sagsfremstilling
Efter behandling af sagen i Økonomiudvalget er der tilføjet et notat om en manglende indsigelse, som skal indgå i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Pkt. 1 indstilles godkendt
Pkt. 2 tages til efterretning
Pkt. 3 indstilles godkendt af et flertal bestående af V, A og C
 
Imod stemmer O og B, som ønsker tæt lav bebyggelse, lejligheder med et nettoareal på minimum 50 m2.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.
 
For stemte 17 (A, C, V og Steen Klink Pedersen (O)).
Imod stemte 11 (B, I, Ø, Solvej Pedersen (UP) og O bortset fra Steen Klink Pedersen).
 
O, B og Solvej Pedersen ønsker tæt lav bebyggelse og lejligheder med et nettoareal på minimum 50 m2.
 
I ønsker tæt lav bebyggelse, lejligheder med et nettoareal på minimum 50 m2 i ét plan med have.
 
Ø ønsker ikke byggeri i 2 etager.


caseno16-6660_#3707725_v1_indsigelsesskema 3-48.docx.docx
caseno16-6660_#3708963_v1_kommuneplan nr 23-180316.pdf.pdf
caseno16-6660_#3775337_v2_notat - tilføejlse af indsigelse mod lokalplan 2.48 boliger på samsøvej.pdf

Bilag

Indsigelsesskema 3-48.docx
kommuneplan nr 23-180316.pdf
Notat - Tilføejlse af indsigelse mod lokalplan 2.48 Boliger på Samsøvej


143. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 24 og forslag til lokalplan 15.07, Produktionsanlæg for asfalt

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 24 og forslag til lokalplan 15.07, Produktionsanlæg for asfalt

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan nr. 15.07 med tilhørende VVM og miljørapport samt OSD-tillæg nr. 3 vedtages endeligt med de af administrationen foreslåede rettelser.

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for planlægningen er en konkret ansøgning om at udskifte det eksisterende produktionsanlæg for asfalt (asfaltanlæg) med et nyt og mere tidssvarende anlæg, både miljø- og produktionsmæssigt. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der vedtages både et kommuneplantillæg og en lokalplan for området.
 
I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en samlet miljørapport, omfattende en miljøvurdering samt VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Herudover er der udarbejdet et OSD tillæg (OSD – Område for Særlige Drikkevandsinteresser).
 
Administrationen har på denne baggrund udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, OSD- tillæg samt lokalplan og har i samarbejde med ansøgers rådgiver udarbejdet den tilhørende miljørapport.

Økonomiske konsekvenser
Planerne vurderes ikke at have nogen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Høring
Lokalplan nr. 15.07 har, sammen med Kommuneplantillæg nr. 24, OSD-tillæg nr. 3 og de til planerne og anlægget hørende VVM-redegørelse og miljørapport, været i offentlig høring i perioden 17. marts 2016 til og med den 12. maj 2016.
 
I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde om planforslagene den 18. april 2016. På borgermødet har bl.a. naboer til virksomheden haft mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til planforslagene og til virksomhedens ønskede fremtidige anlæg.
 
Referat af borgermøde fremgår af bilag 1. Herudover er der indkommet høringssvar fra Colas, vedlagt som bilag 8 og et høringssvar fra nabo på Overdrevsvej 6 vedlagt som bilag 11-12. Administrationen har udarbejdet en samlet oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsperioden samt administrationens indstilling hertil. Dette fremgår af bilag 13.
 
På baggrund af høringen indstiller forvaltningen, at planernes kortbilag tilrettes og præciseres i overensstemmelse med virksomhedens høringssvar.
 
Administrationen indstiller endvidere, at planernes kortbilag tilrettes, så der fremgår af kortet, at der er krav til beplantning langs den nordlige adgangsvej til ejendommen svarende til miljørapportens anbefalinger herfor.
 
Administrationen indstiller herudover, at § 5 i lokalplanen tilrettes i overensstemmelse med virksomhedens høringssvar med undtagelse af ønsker til flere/større bygninger end det der indgik i planforslaget.
 
Endeligt indstiller administrationen, at planerne tilrettes, så der bliver mulighed for at etablere støjvold mod nord.
 
Herudover har høringen ikke givet anledning til, at administrationen kan anbefale ændringer i planerne.
 
Andre ændringer
Høringen har givet anledning til, at administrationen foreslår ændringer i udkast til miljøgodkendelse. Disse ændringer fremgår af høringsskemaet, bilag 13. Det bemærkes, at Colas er indstillet på at imødekomme ønske fra Overdrevsvej 6 om, at der ikke knuses asfalt i sommermånederne. Specifikt foreslås maj, juni og juli.
 
I høringsperioden indkom endvidere ønske om at få nedsat hastigheden på Overdrevsvej. Administrativt (Vej- og Trafik) har vi vurderet, at Overdrevsvej kan skiltes med en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på den strækning, hvor Colas’ transporter skal køre til og fra Holbækvej. Dette er dog under forudsætning af politiets godkendelse.

Lovgrundlag – link
Planloven
 
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
 
VVM-loven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.


caseno15-43068_#3751195_v1_referat af borgermøde den 18. april 2016.docx
caseno15-43068_#3597704_v1_kommuneplantillæg.pdf
caseno15-43068_#3597684_v1_osd tillæg.pdf
caseno15-43068_#3597680_v1_vvm redegørelse og miljørapport.pdf
caseno15-43068_#3597769_v1_forslag til lokalplan 15.07.pdf
caseno15-43068_#3773993_v1_notat om lugtpåvirkning vedr. overdrevsvej 6.pdf
caseno15-43068_#3774001_v1_mail om lugt og synlighed vedr. overdrevsvej 6.msg
caseno15-43068_#3774223_v1_høringssvar fra rambøll på vegne af colas.msg
caseno15-43068_#3776675_v1_bemærkninger fra colas til høringssvar fra overdrevsvej 6.msg
caseno15-43068_#3774966_v1_mail med vedhæftet høringssvar fra overdrevsvej 6.msg
caseno15-43068_#3776678_v1_bemærkninger fra colas til høringssvar fra overdrevsvej 6.docx
caseno15-43068_#3774967_v1_høringssvar fra overdrevsvej 6.docx
caseno15-43068_#3779632_v1_høringsskema.pdf

Bilag

Referat af borgermøde den 18. april 2016
Kommuneplantillæg
OSD tillæg
VVM redegørelse og Miljørapport
Forslag til lokalplan 15.07
Notat om lugtpåvirkning vedr. Overdrevsvej 6
Mail om lugt og synlighed vedr. Overdrevsvej 6
Høringssvar fra Rambøll på vegne af Colas
Bemærkninger fra Colas til høringssvar fra Overdrevsvej 6
Mail med vedhæftet høringssvar fra Overdrevsvej 6
Bemærkninger fra Colas til høringssvar fra Overdrevsvej 6
Høringssvar fra Overdrevsvej 6
Høringsskema


144. Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49, Holbæk Havneby 2. behandling

Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49, Holbæk Havneby 2. behandling

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer.

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog på byrådsmøde den 28. januar 2016 at sende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby i offentlig høring.
 
Planlægningen tager udgangspunkt i projektet for ”Holbæk Havneby”, der blev udpeget i et gennemført projektudbud.
 
Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for realisering af ny centerbebyggelse på arealet. Den nye bebyggelse skal medvirke til at skabe mere liv og aktivitet i havneområdet og binde handelslivet i bymidten tættere sammen med havneområdet.
 
Projektet giver mulighed for at indplacere ny bebyggelse i op til 3 etager. Projektet udformes med aktive, åbne facader i stueplan, der bidrager til liv såvel ind mod værftet som ud mod Kanalstræde. Der planlægges for anvendelse til dagligvarer, udvalgsvarer, arbejdende værksteder og gallerier, restaurant og fødevaremarked i stueplan, samt boliger og ferieboliger på de to øvre etager. Grusarealet syd for værftet bibeholder anvendelse til parkeringsformål, - der kan inddrages til markedsplads, i overensstemmelse med allerede gældende planlægning.
 
I den offentlige høring indkom 4 høringssvar, samt ændringsønsker fra projektudvikler. Høringssvarene omhandler i det væsentligste spørgsmål omkring parkeringsforhold, adgangsforhold til beddingerne og potentielle miljøkonflikter mellem beddingerne og ny byudvikling. Fra projektudvikler er tilkendegivet ønske om mulig udstykning af den gule maskinværkstedsbygning samt tilføjelse af supplerende bestemmelse omkring bygningshøjde.
De indkomne høringssvar og administrationens behandling heraf, er vedlagt som bilag til sagen.
 
Administrationen har gennemført en supplerende 14 dages nabohøring omkring den ønskede supplerende højdebestemmelse, der giver mulighed for at enkelte bygningsdele punktvis kan gives en højde på op til 12,5 m, mens den generelt fastsatte højde på maksimalt 11,5 m og maksimalt 3 etager fastholdes.
 
Administrativt indstilles, at den supplerende højdebestemmelse indarbejdes, samt at der gives mulighed for den angivne udstykning. Samtidig indstilles, at der indarbejdes bestemmelse om krav til cykelparkering.
 
I forhold til bemærkninger omkring parkering indstilles ikke ændringer i planforslagene, men peges på, at eksisterende midlertidige p-pladser på arealet reetableres ved tilsvarende midlertidige p-pladser på Isefjords Allé 13 og ved Østre Havnevej.

 
 

Økonomiske konsekvenser
I henhold til udarbejdet trafiknotat fra Rambøll afstedkommer gennemførelse af projektet behov for omdisponering af vejbaner i vejkrydset ved Kanalstræde/ Isefjords Allé, således at der foretages en ændret vejopstribning, hvorved Kanalstræde prioriteres som gennemkørende vej, og Isefjords Allé sideordnes. Der er udarbejdet en udbygningsaftale, i henhold til hvilken, projektudvikler og grundejer bag ”Holbæk Havneby A/S” forpligter sig til at afholde udgifter til denne omdisponering.

Høring
Projektmaterialet for Holbæk Havneby blev præsenteret ved borgermøde på Holbæk Bibliotek den 20.8.2015. Materialet har endvidere været annonceret i offentlig fordebat fra den 26.8.2015 til den 23.9.2015. Ved den indledende inddragelse fremkom bemærkninger primært vedrørende ønske om at sikre adgangen til de eksisterende beddinger, opmærksomhed på samspil mellem ny bebyggelse og disse beddingsaktiviteter, samt opmærksomhed på, at skabe gode forbindelser gennem området for bløde trafikanter. Derudover blev stillet spørgsmålstegn ved, om projektet er det rigtige på det givne sted, eller om der i stedet burde indplaceres funktioner af mere offentlig karakter.
 
I den 8 ugers offentlige høringsperiode indkom 4 høringssvar samt ændringsforslag fra projektudvikler. Høringssvar samt administrationens vurdering heraf er vedlagt som bilag til sagen.
 
Notat fra borgermøde afholdt i høringsperioden er ligeledes vedlagt sagen.

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.


caseno15-61356_#3770397_v1_mødenotat fra borgermøde.docx
caseno15-61356_#3770514_v1_kp_tillæg_25_lokalplanforslag_1_49.pdf.pdf
caseno15-61356_#3794046_v1_skema med behandling af høringssvar.docx

Bilag

Mødenotat fra borgermøde
kp_tillæg_25_lokalplanforslag_1_49.pdf
Skema med behandling af høringssvar


145. Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan 3.50, 3.50 Udvidelse af Holbæk Golfbane

Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan 3.50, 3.50 Udvidelse af Holbæk Golfbane

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan nr. 3.50 godkendes til udsendelse i offentlig høring i perioden 27. juni 2016 til og med 21. august 2016.
 2. der træffes beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljørapport iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Beskrivelse af sagen
Baggrund og formål
Forslag til lokalplan nr. 3.50 Udvidelse af Holbæk Golfbane udarbejdes, da Holbæk Golfklub ønsker at udvide den eksisterende golfbane ind på skovbevoksede arealer syd for den eksisterende golfbane. Udvidelsesarealerne er beliggende i det nordvestlige hjørne af Dragerup Skov og er en del af Humleore Skovdistrikt.

Humleore Skovdistrikt og Holbæk Goldklub har indgået en foreløbig aftale om anlæg af golfbaneareal på en del af skovdistriktets arealer under forudsætning af tilladelser fra relevante myndigheder.
 
Indhold i planerne
Områdets fremtidige anvendelse vil være rekreativt område i form af golfbane.

Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring offentlighedens adgang til arealerne. I lokalplanforslaget fastholdes udlæg til stiforbindelse med henblik på at sikre offentlighedens adgang mellem skovens nordlige del og kysten.

Vejadgang til golfbaneanlægget sker fortsat ad Dragerupvej. Udvidelsen af golfbanen vurderes ikke at kræve udlæg af nye p-arealer. Eksisterende p-arealer og eksisterende udvidelsesmuligheder af p-arealerne fastholdes.

Lokalplanen vil fastsætte bestemmelser omkring terrænregulering, sådan at lokalplanen ikke muliggør terrænregulering, der vil fremtræde markant i landskabet.

Lokalplanen vil stille krav til anvendelse af udendørs belysning. Som udgangspunkt må der på baneanlægget ikke opsættes belysning. I tilknytning til bebyggelse og på p–arealer giver lokalplanen mulighed for at opsætte belysning.

Lokalplanen vil endvidere stille krav til beplantning og hegning, som skal sikre at golfbanen indpasses i landskabet.
 
Kerneopgaven vækst og bæredygtighed
Mulighed for udvidelse af Holbæk Golfbane bidrager til at Holbæk Kommune fortsat er en attraktiv bosætningskommune med gode fritidstilbud, herunder golf.
 
Miljøvurdering
Forslag til lokalplan nr. 3.50 vurderes på baggrund af udarbejdet miljøscreening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:
- Der fastsættes bebyggelsesregulerende bestemmelser i planen, der sikrer, at der ikke opføres bebyggelse i det åbne land, der fremtræder markant i landskabet og mod kysten.
- Der er ikke tale om en ny funktion der tilføres området/landskabet, men alene en udvidelse af eksisterende golfbane. Der er således tale om en mindre ændring i forhold til gældende
planlægning (mindre udvidelse af område udlagt til offentlige formål i form af golfbane)

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune er ejer af en del af det areal, hvor der er golfbane (matrikel 12a, 12d, 12e, 3e, del af 3f og 16, Dragerup By, Grandløse). Arealerne lejes ud til Holbæk Golfklub.

Holbæk Kommune er ydermere lejer af del af matrikel 3a, som kommunen videreudlejer til Holbæk Golfklub. En fortsat udnyttelse af disse arealer til golfbaneformål forudsætter, at eksisterende kontrakter kan fornys. Genforhandling skal være afsluttet inden 1 år fra kontraktens udløb 1. september 2022. Der henvises til lejekontrakt af den 16. juni 1992.

Ydermere forudsætter realisering af udvidelse af golfbane på del af matrikel 13a (Dragerup skov), at der kan indgås kontrakt med ejer om udnyttelse af arealet til golfbaneformål.

Øvrige konsekvenser
Af planforslaget fremgår, at der en række bindinger på planområdet, herunder bindinger i forhold til Naturbeskyttelsesloven (beskyttede naturtyper, strandbeskyttelseszonen), Skovloven (dele af området er udlagt til fredsskov), Museumsloven (beskyttet stendige), Landbrugsloven (landbrugspligt).
 
Der henvises til planforslaget for en nærmere redegørelse herfor.

Høring
Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 27. juni 2016 til den 21. august 2016. I høringsperioden vil der være mulighed for at deltage i et borgermøde, som afholdes mandag den 1. august 2016 kl. 19 i golfklubbens klubhus beliggende på adressen, Dragerupvej 50, 4300 Holbæk.

Lovgrundlag – link
Planloven
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt, idet høringsfristen forlænges med 3 uger.
 
For stemmer 26 (A, B, C, V, O, I og Solvej Pedersen (UP)).
Imod stemmer 2 (Ø), idet Ø bl.a. ønsker at forbinde det eksisterende stinet fra Holbæk med stierne i skoven samt tydeliggøre de eksisterende muligheder for almindelig offentlig færdsel i området.
 
Mindretalsudtalelse til indsættelse i lokalplanforslagets side 22 (I henhold til planlovens paragraf 24 stk 2):
 
Enhedslisten anerkender Redegørelsens kapitel side 12 om Bæredygtighed, hvor der under afsnittet "Transport" står "Lokalplanområdet er tilknyttet det sammenhængende stinet fra Holbæk by. Der er mulighed for adgang til at gå langs kyststrækningen på Kirsebærholmen og Inderbredning", og under Sundhed og Trivsel" står "Lokalplanen skal sikre offentlighedens adgang til arealerne. Dette skal ske ved at udlægge stiforbindelse i området".
 
Enhedslisten ønsker derfor, at lokalplanforslaget i tekst og kortbilag:
A) tydeliggør de eksisterende muligheder for almindelig offentlig færdsel i området, og samtidig
B) anviser muligheden at lokalplanområdet at forbinde det eksisterende stinet fra Holbæk med stierne i skoven.
 
Enhedslisten foreslår konkret, at der i kortbilag 4 (og paragraf 5) indføjes:
1. De eksisterende veje og stier i området og i de tilstødende områder i skoven, 2. Udlæg til (trampe)sti Kirsebærholmen rundt, 3. Markering af eksisterende trappestier, der generelt afgrænser golfbanen, 4. Udlæg til sti langs områdets sydskel fra Dragerupvej til skoven (umiddelbart nord for det hegn, der er angivet i paragraf 8.2), idet denne sti forbindes med de eksisterende veje, der forløber på hver side af skovens nuværende nordlige grænse, samt 5. At denne sti såvel som stien langs områdets østgrænse kan bruges af både til fodgængere og cyklister på vej mellem Dragerupvej skovens veje og stier.
 
Enhedslisten foreslår endvidere:
6. At det på kortbilag 3 angives, hvilke dele af lokalplanområdet der ejes af kommunen, og hvilke privatejede dele der lejes henholdsvis skal lejes af kommunen for at sikre golfbanens eksistens.


caseno15-42290_#3773976_v1_miljøscreening.pdf
caseno15-42290_#3773794_v1_forslag til kommuneplantillæg nr. 26.pdf
caseno15-42290_#3774265_v1_forslag til lokalplan 3.50 udvidelse af holbæk golfbane.pdf

Bilag

Miljøscreening
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26
Forslag til lokalplan 3.50 udvidelse af Holbæk golfbane


146. Beslutning om igangsættelse af kommuneplanrevision

Beslutning om igangsættelse af kommuneplanrevision

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. arbejdet med at revidere kommuneplanen igangsættes.

Beskrivelse af sagen
Kommuneplanen viser byrådets beslutninger om arealanvendelsen i kommunen. I planen afvejes de forskellig ofte modsatrettede interesser (vækst, natur, miljø, kultur, landskab mv.). Planen dækker både byerne og det åbne land, og dækker en periode på 12 år, og der er ifølge planloven krav om at den skal revideres hvert 4. år.
 
Kommuneplanen skal bl.a. medvirke til at nå effektmålene og visionerne i Vækstpolitikken og Plan- og Udviklingsstrategien. Kommuneplanen skal således medvirke til, at sikre mulighederne for vækst i Holbæk Kommune. Flere arbejdspladser og vækst i befolkningstallet skal bl.a. sikres ved at kommuneplanen udlægger attraktive og velfungerede erhvervs- og boligområder. Udviklingen skal ske på en bæredygtig måde, så den økonomiske vækst sikres samtidig med at de øvrige værdier respekteres.
 
Erhvervsområderne skal medvirke til vækst ved at give udbygningsmulighed og investeringssikkerhed for virksomhederne. Kommuneplanen skal understøtte, at der er plads til alle typer af virksomheder i Holbæk Kommune. Der skal således være arealer til produktionserhverv, hvor der langt til boligområder, og virksomhederne derfor ikke bliver mødt af fordyrende krav til miljøtiltag for at undgå nabokonflikter. Der skal være erhvervsområder med rigtig gode adgangsforhold til vejnettet, så virksomheder med et stort transportbehov hurtigt kan komme ud på motorvejene. Uden for de traditionelle erhvervsområder skal kommuneplanen også understøtte, at iværksættere og småerhverv får gode muligheder for at etablere sig.
 
Kommuneplanen skal sikre, at Holbæk Kommune fortsat er en attraktiv bosætningskommune. Der skal således være byggemuligheder i de forskellige byområder og i landområderne. Endvidere skal kommuneplanen understøtte udviklingen af familievenlige boligområder i hele kommunen og skabe rum for at arbejde med nytænkende og alternative boformer der tiltrækker forskellige befolkningsgrupper. Kommuneplanen skal arbejde videre for Plan- og udviklingsstrategiens mål om at kommunens bysamfund rummer forskellige kvaliteter og styrker, og at variationen er en del af Holbæk Kommunes identitet og styrke. Derfor skal alle byområder ikke kunne det samme. Det handler i stedet om at skabe et godt samspil, som kan bidrage til at løfte udviklingen i hele kommunen. Det er således et mål i kommuneplanen, at de særlige kvaliteter der findes i de forskellige bysamfund identificeres. Kommuneplanen skal også medvirke til, at balancere beskyttelse og benyttelse af naturen og landskaberne i Holbæk Kommune på en måde så potentialerne udnyttes, og de eksisterende værdier respekteres. Derved skabes der en bæredygtig udvikling.
 
Den videre proces
Der igangsættes en proces, hvor der indhentes input til kommuneplanrevisionen hos borgere og virksomheder. Der indhentes viden hos borgere og virksomheder indtil starten af efteråret. Kommuneplanen drøftes herefter på byrådets temamøde i oktober. Det er målet, at kommuneplanforslaget sendes i offentlig høring i starten af 2017, og at kommuneplanen vedtages endeligt inden sommerferien 2017.
 
Ved den seneste kommuneplanrevision fik kommuneplanen en helt ny struktur. Den nye struktur fungerer godt, og indholdet skal derfor opdateres i forhold til den udvikling, der er sket siden sidste revision.
 
Kommuneplanen skal endvidere opdateres i forhold til ændringer i den overordnede lovgivning, og nationale og regionale planer. Regeringen er ved at gennemføre en planlovsændring, som vil give kommunen større mulighed for at realisere de lokale vækstpotentialer. Såfremt ændringen gennemføres som varslet, vil der blive mulighed for at udvikle Megacenteret og udlægge boligområder med kystnær placering f.eks. området ved Rishøjgård i Holbæk vestby. Processen omkring lovændringen er udsat, og det vides ikke hvornår den gennemføres. Det er dog nødvendigt at igangsætte kommuneplanrevisionen nu, da det ellers ikke er mulig at opfylde det lovgivningsmæssige krav om, at den skal revideres hvert 4. år.

Økonomiske konsekvenser
Udarbejdelsen af kommuneplanrevisionen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.
147. Beslutning om delegering af planer

Beslutning om delegering af planer

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:
 
 1. delegerer kompetencen til at tilvejebringe planer til administrationen for så vidt angår:
  1. Lokalplan for teknikhus ved Bygmesterskolen i Holbæk
  2. Lokalplan for boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk
  3. Kommuneplantillæg og lokalplan for Østre Skole, Holbæk

Beskrivelse af sagen
A. Lokalplan for teknikhus ved Bygmesterskolen i Holbæk (bilag 1)
SEAS NVE har opført en teknikbygning ved Bygmesterskolen. Teknikbygningens placering er dog ikke i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan for området, og placeringen tager ikke hensyn til nærområdets kvaliteter. Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er, at tilvejebringe et plangrundlag, der muliggør en indplacering af et teknikhus. Planforslaget skal sikre en placering, hvor der tages bedre hensyn til de omkringliggende naboer og miljøet, eksempelvis ved tilbagetrækning fra vejen og indplacering i beplantningsbælte.
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen vurderes, at kunne delegeres til administrativ behandling.
 
B. Lokalplan for boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk (bilag 2)
Specialcenteret Abildgården er nedlagt, og området ønskes derfor udnyttet udelukkende til boliger. Planområdet er beliggende i Holbæk med kort afstand til offentlig transport og servicefunktioner i form af detailhandel og offentlig service. Formålet med lokalplanen er derfor, at give mulighed for opførelse af boliger i form af tæt-lav boligbebyggelse. Den eksisterende bebyggelse på området forventes nedrevet.
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen vurderes, at kunne delegeres til administrativ behandling.
 
C. Kommuneplantillæg og lokalplan for Østre Skole, Holbæk (bilag 3)
Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent vindue for formulering og realisering af en fælles vision om skabelse af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland. Bygningerne på Østre Skole vurderes at være egnet til etableringen af et sådant center.
 
Udflytningen forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg, da anvendelsen af Østre Skole skal ændres. I forbindelse med lokalplanprocessen vil infrastruktur og det nødvendige parkeringsbehov blive afdækket.
 
Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, men det vurderes, at planerne kan delegeres til administrativ behandling. Den endelige vedtagelse af planerne vil dog blive politisk behandlet.

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.


caseno16-61_#3791761_v1_prioriteringsnotat teknikhus ved bygmesterskolen i holbæk.docx.docx
caseno16-61_#3791765_v1_prioriteringsnotat boliger ved ny taastrupvej (tidligere abildgården).docx.docx
caseno16-61_#3802996_v1_punkt_beslutning - anvendelse af østre skole.pdf

Bilag

Prioriteringsnotat teknikhus ved Bygmesterskolen i Holbæk.docx
Prioriteringsnotat boliger ved Ny Taastrupvej (tidligere Abildgården).docx
Punkt_Beslutning - Anvendelse af Østre Skole


148. Beslutning - Forslag til trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Beslutning - Forslag til trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Sagsgang og sagstype
Sagen indstilles af Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og besluttes i byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 udsendes i offentlig høring i 7 uger
2. de resterende 3,6 millioner af de 5 millioner byrådet har afsat i budgettet til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger prioriteres til udbedringer af trafikforhold for lette trafikanter dels på strækningen mellem Søstrup og Megacentret og dels på strækningen på Tuse Næs Vej fra Mårsø til Uglerupvej.

Beskrivelse af sagen
Trafiksikkerhedsplanen er byrådets redskab til at prioritere indsatser på kommunens veje som øger trafiksikkerheden samt minimerer lokaliteter med stor utryghed.
 
Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 erstatter gældende trafiksikkerhedsplan fra 2008. Byrådet besluttede i maj 2013 at revidere planen, men økonomiudvalget besluttede i november 2014 at udsætte trafiksikkerhedsplanen til arbejdet med omstillingsgrupperne på skoleområdet var færdigt. Ud over at byrådet ønskede en særlig opmærksomhed på skolevejene ønskede byrådet også en bred undersøgelse i forhold til utryghed, da uheldsstatistikken ikke belyser alle trafikfarlige forhold.
 
Uheldsstatistikken for Holbæk Kommune er siden 2010 steget med knap 30 %. De fleste uheld er materielskade, men i 2014 blev der registreret 28 personskadeuheld mod 15 personskadeuheld i 2010. Handlingsplanen løsningsforslag er ikke nødvendigvis vejtekniske anlæg men i høj grad adfærdsregulerende tiltag som skiltning, hastighedsnedsættelse og øget politikontrol i forhold til spirituskørsel og hastighedskontrol.
 
Inddragelse af skolerne samt tryghedsundersøgelsen viser en lang række af lokaliteter som er utrygge og færdes på. I høj grad peger respondenternes forslag til løsninger på en udbygning af cykelstier samt hastighedsbegrænsninger. Der er over 900 mennesker som har deltaget i tryghedsundersøgelsen. De godt 900 mennesker har markeret 589 lokaliteter. Af de 589 lokaliteter er der taget højde for, at der kan være sammenfald i respondenternes besvarelse.
 
Cykelstien fra Søstrup til Megacentret:
Strækningen samt punkter ved denne lokalitet er der hvor flest borgere har meldt ind i tryghedsundersøgelsen, og det vurderes også administrativt at strækningen skal prioriteres pga. trafikfarlige cykelforhold.
 
Strækning
Løsning
Pris
Prioritering
900 meter i Søstrup inden for byskiltet.
Der udføres en 2 minus 1 vej
200.000 kr.
 
Indenfor budget 2016
Fra byskiltet til svinger ved Borupvej i alt ca. 550 meter
Vejen udbygges med cykelbaner
850.000 kr.
Ikke nærmere fastsat
Fra Borupvej til nord for Søstrupvej 10, ca. 550 meter
Der udføres en ny omfartsvej, således de snævre forhold i det skarpe sving ved nr. 12 undgås
3.250.000 kr.
Ikke nærmere fastsat
Fra nr. 10 til omfartsvejen i alt ca. 800 meter
Vejen udbygges med cykelbaner
1.200.000 kr.
Ikke nærmere fastsat
Langs Bådcentret ved Megacentret i alt ca. 150 meter
Vejen udbygges med cykelsti adskilt fra vejen med kantsten
450.000 kr.
Indenfor budget 2016
Samlet pris
 
6 mio. kr.
650.000 af budget 2016
 
Fjordstien langs Tuse Næs Vej fra Mårsø til Uglerupvej
Ved udbygning af cykelsti på Tuse Næs Vej er det samtidig muligt at få etableret en stor del af den manglende strækning af Fjordstien, hvor det også er muligt at anvende de resterende midler fra Grøn Ordning. Derfor dækkes en stor del af omkostningerne ved denne strækning af andre midler end de 3,6 (5) millioner som er afsat i budgettet for 2016 til trafiksikkerhed.
 
Strækningen er aktuel, fordi kommunen har et økonomisk incitament i forhold til arealerhvervelse samt har mulighed for at anvende midlerne fra grøn ordning.
 
Strækning
Løsning
Pris
Prioritering
Mårsø til Uglerupvej
Trafiksti ca. 1,65 km med 2 helleanlæg
3.000.000 (finansieres delvist af Grøn Ordning)
Budget 2016
 
Punkt om Fjordstiens færdiggørelse forventes at blive politisk behandlet i juni 2016
 
Trafiksikkerhedsplanens indhold
 
Dataindsamling/status, herunder:
 
Målsætning, herunder:
 
Indsatsområder, herunder:
 
Handleplan, herunder:

Økonomiske konsekvenser
Der er sat 5 millioner af i budget 2016 til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger.
Der er 3,6 millioner tilbage som disponeres ved tiltrædelse af nærværende indstilling. Herudover er der 1,65 millioner til rådighed i Grøn Ordning (Vindmøllemidler), som kan indgå i finansieringen af trafikstien ved Tuse Næs Vej.
 
Driftsomkostninger for nyanlæg ved Tuse Næs Vej forventes at være 15.000 kr. årligt + 2.000 kr. årligt til lys på krydsningshellerne, hvilket bør indarbejdes i Budget 2017 og frem.

Øvrige konsekvenser
For at nå planens mål, bør der afsættes årlige midler til dels at drift af stier samt til at efterkomme trafiksikkerhedsplanens anbefalinger. Specielt til forbedringer på skolevejene, så skoleelever selv kan transportere sig på trafiksikre og trygge veje.
 
Der foreslås afsat en årlig pulje på 1 mio.kr. til trafiksikkerhedsplanen fra 2017 og frem. Midlerne kan dække mindre trafiksikkerhedsforanstaltninger som midterheller, bump, kampagner og lignende. Hvis der skal afsættes midler til større anlæg f.eks. cykelstier, skal dette gøres via anlægsbevilling i kommende budgetår.

Høring
I forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen har der været møder med alle folkeskolernes bestyrelser. Skolernes bemærkninger fremgår af planen.
 
Der er været gennemført en tryghedsundersøgelse, hvor alle har haft mulighed for at deltage. Over 900 har deltaget i undersøgelsen og det har resulteret i en markering af 333 punkter samt 577 delstrækninger. Undersøgelsen indgår som en integreret del af trafiksikkerhedsplanen.
 
Herudover har der været tilbud om møder med de private grundskoler. Andreasskolen og Holbæk Private Realskole har deltaget i mødet og opsamling fra mødet vedhæftes som bilag.
 
Trafiksikkerhedsplanen kommer i høring i 7 uger fra 17. juni – 5. august. Administrationen er klar over at høringen ligger i skolernes sommerferie, men har med begrundelse i den forudgående inddragelse samt hensyn til byrådets ønske om påbegyndelse af anlæg i 2016 valgt at gennemføre høringen hen over sommeren.

Lovgrundlag – link
Kommunens forpligtigelse til at sørge for befordring af skoleelever er bestemt i folkeskoleloven og beskrevet på kommunens hjemmeside under skolekørsel

Supplerende sagsfremstilling
Klima- og miljøudvalget bad på møde 31.5.2016 om supplerende oplysninger omring foreløbigt forbrug på trafiksikkerhedsmidlerne af sat i budget 2016.06.02
 
Beslutning
Projekt
Beløb kr.
 
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016:
 
 
1.         der gives en anlægsbevilling på kr. til renovering af Vejerhusstræde.
Renovering af Vejerhusstræde i Holbæk sydlige del
 
Beløbet finansieres af det afsatte rammebeløb til trafikforanstaltninger i budget 2016
375.000
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Renovering af Vimmelskaftet, på strækningen ud for ejendommene nr. 13 og 15.
 
Beløbet finansieres af det afsatte rammebeløb til trafikforanstaltninger i budget 2016.
300.000
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016
Videre proces med forholdene ved dobbeltsporet - Tølløse, Soderup og Vipperød:
 
 • videre opfølgning på forhold og mangler under punkt A,
 • projektudvikling af løsninger under punkt B
 • afhjælpning af de prissatte løsningsforslag som nævnt under punkt C.
 
Beløbet kan anvises fra det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til trafiksikkerhed i 2016
200.000
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31.05.2016
 
NB: Skal videre til beslutning i Økonomiudvalget 8.6.2016 og byrådet 15.6.2016
Udbedring af trafiksikkerhedsforholdene i Soderup efter etableringen af dobbeltsporet.
 
Beløbet kan anvises fra det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til trafiksikkerhed i 2016
 
890.000
Forbrug
 
1,765000 mio.
Restmidler
(5,000000 - 1,765000)
3,235000 mio.
 
Beløbet angivet i indstillingen, er siden korrigeret fra 3,6 til 3,235 hertil kommer 500.000 kr. øremærket forundersøgelser af cykelstier.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Det indstilles, at trafiksikkerhedsplan 2016-2020 sendes i høring.
 
Det indstilles, at de resterende midler prioriteres efter høringen, herunder til udbedring af trafikforhold, hvor der er sket uheld.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Det indstilles, at trafiksikkerhedsplan 2016-2020 sendes i høring.
 
Det indstilles, at de resterende midler prioriteres efter høringen, herunder til udbedring af trafikforhold, hvor der er sket uheld.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet høringsperioden forlænges med 3 uger.


caseno16-14421_#3792794_v1_mødereferat privatskoler.docx
caseno16-14421_#3797678_v1_holbæk trafiksikkerhedsplan 2016-2020-forslag.pdf.pdf

Bilag

Mødereferat privatskoler
Holbæk Trafiksikkerhedsplan 2016-2020-forslag.pdf


149. Beslutning - Anlægsbevilling til udbedring af trafiksikkerhedsforholdene i Soderup efter etableringen af dobbeltsporet

Beslutning - Anlægsbevilling til udbedring af trafiksikkerhedsforholdene i Soderup efter etableringen af dobbeltsporet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 890.000 kr. til udbedring af trafiksikkerhedsforholdene i Soderup efter etableringen af dobbeltsporet. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til trafikforanstaltninger på 5.300.00 kr. i budget 2016.

  De 890.000 kr. fordeles således:
a)         550.000 kr. til en 2-1 vej på Jernbanevej, Tadrevej og Bukkerupvej
b)         300.000 kr. til chikaneanlæg og asfaltpude i krydset Gl. Høbjærgvej og Gl. Tadrevej. Der etableres et lille fortov ved busstopstedet.           
c)         40.000 kr. til etablering af hegn ved den gamle jernbaneoverskæring ved Tadrevej.
                                   

Beskrivelse af sagen
Resume
Borgere, politikere, og administrationen har været optaget af udestående ved udvidelse af Nordvestbanen med etableringen af dobbeltsporet. Punktet har sidst været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet i januar 2016.
Administrationen har afholdt møde med Banedanmark og de vil sørge for at mangler, der kunne henføres til dem, vil blive udført. Derudover var der øvrige forhold både i Tølløse, Soderup og Vipperød der skulle prioriteres og håndteres politisk hos os selv, jf. byrådets beslutning den 28. januar 2016. Dette dagsordenspunkt omhandler forholdene i Soderup.
 
Helhedsplan
En initiativgruppe bosiddende i Soderup har udarbejdet en helhedsplan for Soderup, som de har fremsendt til administrationen. Helhedsplanen indeholder ønsker om en ny asfaltcykelsti og vejbelysning langs Jernbanevej til Tølløse, fortov og chikaneanlæg i den vestlige del af Soderup by, samt en ny asfaltgang- og cykelsti langs Tadrevej. De enkelte projekter kan ses i bilaget ”Helhedsplan i Soderup”.
Administrationen har prissat helhedsplanen og de foreslåede projekter vil i alt koste 6.650.000 kr. fordelt således:
 
1) ny asfalt cykelsti og vejbelysning langs Jernbanevej - 3.500.000 kr.
2) fortov og chikaneanlæg i Soderup by, vest - 850.000 kr.
3) ny asfaltgang- og cykelsti og belysning langs Tadrevej - 2.300.000 kr.
 
Administrationens løsningsforlag
Administrationen har set på forslagene i helheldsplanen og vurderet, at nogle af forslagene kan udføres på andre måder, som også bidrager til en bedre trafiksikkerhed i Soderup og på de omkringliggende veje, men som er billigere at etablere.
Forslagene er:
 
a) I stedet for at etablere en ny asfaltcykelsti langs Jernbanevej til Tølløse og fortov og trafikdæmpende foranstaltninger i Soderup vest (Helhedsplanens nr. 1 og nr. 3)
udføres en 2-1 vej på Jernbanevej, Tadrevej og Bukkerupvej. Samtidig sættes hastigheden på Jernbanevej ned til 50 km/t.
En 2-1 vej betyder at de to vejspor laves om til 1 spor, og så etableres der en stiplet cykelbane i begge sider af vejen. Rent trafiksikkerhedsmæssigt er det mest sikkert for cyklisterne at færdes på en cykelsti, men med en samtidig nedsættelse af hastigheden på Jernbanevej bliver det mere sikkert at cykle og færdes i Soderup og på de omkringliggende veje. Hastighedsnedsættelsen skal godkendes hos politiet.. Med i projektet er indregnet en opretning af kørebanen på Jernbanevej samt vejbelysning.

Pris:   550.000 kr.
Forløbet af 2-1 vejen kan ses i bilaget ”2-1”.
 
b) I stedet for at etablere fortov og chikaneanlæg i den vestlige del af Soderup by (Helhedsplanens nr. 2)
udføres chikaneanlæg i begge ender ved byskilte i Soderup vest, asfaltpude i krydset Gl. Høbjærgvej og Gl. Tadrevej, samt et lille fortov ved busstopstedet. Der er ønske fra initiativgruppen, at hastigheden nedsættes til 40km/t, det skal godkendes af politiet.
Der er svære pladsforhold til etablering af fortov på hele strækningen, derfor er denne løsning foreslået.

Pris:   300.000 kr.
Placering af chikaneanlæg, asfaltpude og fortov er angivet i bilaget ”Soderup vest”

c) De gamle overskæringer ved Bukkerupvej og Tadrevej er blevet nedlagt i forbindelse med at Banedanmark har etableret dobbeltspor. Der er borgere der går over jernbaneskinnerne ved Tadrevej og for at forhindre dette bliver der opsat et hegn.

Pris:     40.000 kr.
 
Administrationen foreslår at ovenstående forslag realiseres fra det afsatte rådighedsbeløb på 5.300.000 kr. til trafikforanstaltninger i budget 2016, således at trafiksikkerhedsforholdene efter indførelse af dobbeltsporet i Soderup kan forbedres hurtigst muligt.
Såfremt initiativgruppens helhedsplan skal realiseres skal midlerne til den prioriteres ved budgetlægningen for budget 2017

Økonomiske konsekvenser
Administrationens løsningsforslag
Alt afhængig af hvilke projektet der vælges, beløber det sig fra 40.000 – 890.000 kr., der tages fra trafikforanstaltninger(pulje).
 
Initiativgruppens helheldsplan
Alt afhængig af hvilke projektet der vælges, beløber det sig fra 850.000 – 6.690.000 kr., der prioriteres på budget 2017. De afledte driftsudgifter til vedligeholdelse og renholdelse af stierne udgør de 25.000 kr. årligt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt, idet der arbejdes videre med en gangsti fra jernbanebroen mod vest parallelt med Bukkerupvej.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt, idet der arbejdes videre med en gangsti fra jernbanebroen mod vest parallelt med Bukkerupvej.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno16-18121_#4052120_v1_vs helhedsplan for soderup - 20160303 helhedsplan for soderup.pdf.pdf
caseno16-18121_#3769092_v1_2-1.pdf.pdf
caseno16-18121_#3769724_v1_soderup øst.pdf.pdf

Bilag

Helhedsplan for Soderup.pdf
2-1.pdf
Soderup vest.pdf


150. Beslutning- Anlægsbevilling til færdiggørelse af et sæt sluseporte til Audebo Pumpestation

Beslutning- Anlægsbevilling til færdiggørelse af et sæt sluseporte til Audebo Pumpestation

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der til færdiggørelse af et sæt sluseporte til Audebo Sluse frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på ca. 11 mio. kr. i budget 2016 til istandsættelse af broer og anlæg.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Sluseporte ved Audebo Pumpestation regulerer vandstanden i landkanalerne omkring Lammefjorden, og sikre området mod oversvømmelse og at saltvand fra fjorden ikke blander sig med ferskvandet i kanalerne.
 
Sluseanlægget består af 4 sluseporte som er over 60 år gamle og udskiftning er tvingende nødvendigt. I bunden af slusekammeret ligger en rem (træbjælke), som holder sluseportene. Remmen er forankret i slusekammerets betonbund med stålbolte, som er kraftigt korroderet. I tilfælde af ekstrem høj vandstand i fjorden er der risiko for at boltene ikke længere kan holde, og at sluseportene derfor bryder sammen. Hvis dette sker, er Lammefjordsområdet åben for oversvømmelse.
Arbejdet med udskiftning af portene blev påbegyndt i 2012, hvor der blev fremstillet 4 nye sæt sluseporte. I 2014 blev et sæt sluseporte udskiftet og i 2015 blev yderligere udskiftet 2 sæt sluseporte, mens det sidste sæt sluseporte er planlagt udskiftet i 2016.
 
Den videre proces
Det sidste sæt sluseporte skal udskiftes indledningsvis. I op til 1 år efter montage af portene er der, på grund af opfugtning af træet, behov for løbende tilpasninger af portene.

Økonomiske konsekvenser
Af det samlede budget på ca. 1,7 mio. kr. til udskiftningen af sluseportene er der i 2015 brugt i alt ca. 1,2 mio. kr., og de resterende 0,50 mio. kr. skal bruges i 2016 til udskiftning af den sidste sluseport.
 
Der er i anlægsbevillingen for 2016 en restsum på 3,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet på i alt 11 mio. kr. til istandsættelse af broer og anlæg.
Af restsummen anvendes 500.000 kr. til udskiftning af et sæt sluseporte i 2016, hvorefter restsummen til broer og anlæg er på 3 mio. kr.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet har tidligere, den 9.12.2015, behandlet bevilling til udskiftning af sluseporten til Audebo Sluse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.
151. Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk, Etape 2

Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk, Etape 2

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgård Andersen indstiller, at:
 
 1. der af rammebeløbet til ” Vandkultur og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn” i Budget 2016 frigives 1,0 mio. kr. til:
  1. lettere istandsættelse af Krags Brygge fra Pakhusstræde til Filmtorvet
  2. nedknusning af brokkebunkerne på depotøen og indbygning af nedknuste materialer i pladsen til det midlertidige rekreative byrum på Ny Hage.

Beskrivelse af sagen
Byudvikling af havneområdet
Entreprenørarbejderne til omdannelse af skrotpladsen på Ny Hage til et midlertidigt rekreativt byrum er påbegyndt og arbejdet bliver afsluttet i juni/juli 2016.
 
Istandsættelse af Krags Brygge
I fortsættelse af dette arbejde foreslår Administrationen at der udføres en nødvendig istandsættelse af Krags Brygge.
 
Krags Brygge blev i forbindelse med opførelsen af bebyggelserne fra Kanalstræde til Pakhusstræde hovedrenoveret med nye belægninger.
 
Hovedrenovering af den resterende del af Kraghs Brygge, fra Pakhusstræde til Filmtorvet (ca. 350 m), afventer opførelsen af byggeri på de ledige byggegrunde langs Krags Brygge, hvor dog Fjordstjernen er opført i 2014/15.
Bryggen er i meget dårlig stand, og en istandsættelse er nødvendig.
 
En hovedrenovering af den resterende del vil overslagsmæssigt koste 10 – 15 mio. kr., men dertil kommer at kajkonstruktionen langs Krags Brygge også skal hovedrenoveres for 10 – 15 mio. kr.
Arbejderne forventes derfor tidligst gennemført efter salg af Holbæk Have når aktiviteterne er flyttet til Holbæk Sportsby.
 
For at skabe tålelige forhold for gående og cyklister gennemføres den mest nødvendige istandsættelse af Krags Brygge. Istandsættelsen omfatter lukning af huller, opretning af lunker og udlægning af en ca. 2 m bred asfaltbane til gående og cyklister, samt evt. opstilling af bænke og inventar til forskønnelse af bryggen.
 
Istandsættelse af Krags Brygge er anslået til at koste cirka 500.000,- kr.
 
Arbejdet igangsættes hurtigst muligt, og forventes afsluttet inden udgang af oktober 2016.
 
 
Nedknusning af brokker på Depotøen
I forbindelse med omdannelse af Skrotpladsen på Ny Hage til et midlertidigt rekreativt byrum, er der igangsat en nedknusning af alle brokkerne på Depotøen, og administrationen arbejder på at indbygge en væsentlig del af de nedknuste materialer i den nye plads.
 
Igangsætningen af dette arbejde er et første skridt mod at få ryddet op på Depotøen, og arbejdet på at forskønne området og omdanne Depotøen til rekreativt brug.
 
Der er dog i dette arbejde mange ukendte forhold, hvor især meget store brokker og forureningen i brokkerne og opgravet jord forventes at medføre ekstraudgifter.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2016 afsat 3,0 mio. kr. til ”Vandkultur og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn”, heraf er 2,0 mio. kr. frigivet til omdannelse af Ny Hage til midlertidigt rekreativt byrum.
 
Den resterende 1,0 mio. kr. frigives til istandsættelse af Krags Brygge og som reserve til ekstraudgifter i forbindelse med omdannelse af Ny Hage til midlertidigt rekreativt byrum og nedknusning af brokkerne på Depotøen.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet har tidligere, den 13.05.2015 og den 28.02.2016, behandlet anbefalinger fra havnegruppen til byudvikling i havneområdet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt, idet det pointeres, at finansieringen sker af rammebeløbet til Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn” i Budget 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt, idet det pointeres, at finansieringen sker af rammebeløbet til Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn” i Budget 2016.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
152. Beslutning - Godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune

Beslutning - Godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. spildevandsplan for Holbæk Kommune godkendes, uden at der tages stilling til den fremtidige placering af et nyt Holbæk renseanlæg
 2. miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune godkendes
 3. at der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af borgerrepræsentanter, Fors A/S og Holbæk Kommune, der inden udgangen af 2017 fremlægger forslag til 2-3 fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg, som der kan arbejdes videre med.
 4. det besluttes at fastholde flytningen af Holbæk renseanlæg
 5. det skal undersøges, om der er muligheder for samarbejde om rensning af spildevand med kommuner i nord og vest

Beskrivelse af sagen
Forslag til revideret spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 har været lagt frem til offentlig høring i 8 uger, med afslutning den 4. april 2016.
 
De væsentligste ændringer, i forhold til den godkendte plan, var følgende:
Da spildevandsplanen fastlægger rammerne for etablering af et nyt Holbæk renseanlæg på Tuse Næs, er dette blevet strategisk miljøvurderet, jf. Lov om Miljøvurdering.
 
Forslag til Miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 har ligeledes været lagt frem til offentlig høring i 8 uger, med afslutning den 4. april 2016.
 
Høringssvar
Der er i høringsperioden ind kommet ca. 80 høringssvar til de fremlagte forslag, og langt de fleste henvendelser vedrørte den foreslåede flytning af Holbæk Renseanlæg til Tuse Næs.
 
De fremsendte hørringssvar er vedlagt dette mødegrundlag i deres helhed. Nogle er vedhæftet enkeltvis andre er samlet i ét dokument.
Derudover er der vedhæftet en opsamling, hvor alle høringssvar er oplistet og kommenteret.
 
På baggrund af høringsprocessen er beslutningen om den fremtidige placering af et Nyt Holbæk renseanlæg taget ud af spildevandsplanen.
 
Den videre proces
De mange høringssvar og henvendelser vedr. flytning af Holbæk renseanlæg, vidner om, at der er brug for en meget inddragende proces i forhold til placeringen og om hvordan renseanlægget bliver udført og kommer til at se ud.
Der skal ved flytningen af Holbæk renseanlæg beskrives flere alternative placeringer, og det skal ligeledes undersøges om der er muligheder for samarbejde om rensning af spildevand med kommuner i nord og vest.
 
Arbejdsgruppe
Det anbefales, at der under arbejdet med at fastlægge den fremtidige placering af nyt Holbæk renseanlæg, nedsættes en arbejdsgruppe bestående af borgerrepræsentanter, Fors A/S og Holbæk Kommune.
Der skal arbejdes mod at denne arbejdsgruppe kan fremægge et forslag til 2-3 fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg, inden udgangen af 2017, som herefter kan undersøges nærmere.
 
VMM-redegørelse
Størrelsen på det planlagte renseanlæg, udløser ikke krav om en VVM-redegørelse, men det anbefales, at Holbæk Kommune allerede nu tilkendegiver, at der skal udarbejdes en VMM-redegørelse, når den endelige placering af renseanlægget kenNyt Holbæk renseanlæg
 
 
Nyt Holbæk renseanlæg
Det anbefales at fastholde flytningen af Holbæk renseanlæg ud fra følgende forhold:
 
En flytning af anlægget skal medføre udledning til et vandområde med langt større robusthed og vandudskiftning
Holbæk Fjord er karakteriseret som middel til høj følsomhed for udledning af renset spildevand.
Der er anlagt badestrand og dyrkes vandsport i Holbæk Fjord.
Det nuværende Holbæk Renseanlæg er fuldt belastet, og har begrænsede muligheder for fysisk udvidelse ved den nuværende placering.
Nuværende placering er udpeget risikoområde (oversvømmelse) i den kommunale klimatilpasningsplan.
Et nyt anlæg medfører fordelagtig økonomi på lang sigt på grund af optimale driftsforhold og lavere driftsudgifter
God mulighed for tilslutning af spildevand fra Orø og på længere sigt også fra Tornved, Svinninge og Gislinge.
Mulighed for samarbejde med Lejre og Frederikssund Kommune.des. Denne vurdering vil indeholde detaljerede oplysninger for samtlige miljøparametre.

Økonomiske konsekvenser
Ved godkendelse af spildevandsplanen er der ingen økonomiske konsekvenser, idet investeringer jf. planen afholdes af Fors A/S.
 
Ved fornyet behandling, forventes administrationen at skulle afholde udgifter på min. Kr.200.000,- til rådgivning.
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser i forbindelse med den udvidede undersøgelse vedr. evt. flytning af Holbæk renseanlæg kendes ikke, men der må forventes yderligere udgifter til rådgivning.

Øvrige konsekvenser
Fornyet behandling af spildevandsplan samt miljøvurdering vil medføre følgende:
 
For Fors A/S betyder det, at alle nye planlagte boligområder ikke vil blive kloakeret før der er udarbejdet tillæg til den eksisterende spildevandsplan eller en ny spildevandsplan bliver vedtaget. En udsættelse vil derfor hæmme grundlaget for vækst i form af tilflytning i forbindelse med nye boligområder.
Aktuelt er et boligområde syd for Tølløse (Høbjærggård) under udførelse. Kloakoplandet for denne bebyggelse er medtaget i den reviderede spildevandsplan, men ikke i den gældende.
 
Ligeledes vil et planlagt projekt ved Tølløse, hvor man vil anlægge kloak samtidig med at der anlægges cykelsti, ikke kunne realiseres optimalt, da 15 ejendomme ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan. Dette projekt bidrager positivt til Holbæk kommunes kerneopgave om bæredygtighed.
 
Gennemførsel af Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og fjorde, samt sikre rent grundvand, og er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.
Planen bidrager i sin helhed positivt til Holbæk kommunes kerneopgave om bæredygtighed.

Høring
Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 samt Miljøvurdering af spildevandsplanen har været fremlagt i offentlig høring i mindst otte uger med afslutning den 4. april 2016

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-06-2016
Indstilles godkendt.
 
Der udarbejdes en tids- og aktivitetsplan, der godkendes af Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt.
 
Der udarbejdes en tids- og aktivitetsplan, der godkendes af Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno15-22634_#3808612_v2_høringssvar vedr. flytning af holbæk rensningsanlæg - høringssvar-vejlaug-marts2016.docx.pdf
caseno15-22634_#3808421_v1_høringssvar spildevandsplan - spildevandsplan høringssvar ulrik larsen 2016-04-03.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808817_v1_høringssvar spildevandsplan 2016-2020.pdf
caseno15-22634_#3808614_v1_indsigelse mod holbæk kommunes forslag til spildevandsplan 2016 - 2020 - holbæk kommune -spildevand.pdf
caseno15-22634_#3808366_v1_indsigelse mod holbæk kommunes planer om placering af rensningsanlæg på tuse næs - naturregistrering.pdf
caseno15-22634_#3808364_v2_indsigelse mod holbæk kommunes planer om placering af rensningsanlæg på tuse næs - indsigelse rensni.pdf
caseno15-22634_#3808560_v1_høringssvar vedr spildevandsanlæg - biodiversitet.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808493_v2_løserupvej 18, placering af spildevandsanlæg spildevand.pdf
caseno15-22634_#3808404_v1_høringssvar - høringssvar-renseanlæg.pdf
caseno15-22634_#3808385_v1_indsigelse mod holbæk kommunes forslag til spildevandsplan 2016 - 2020 og forslag til miljøvurdering.pdf
caseno15-22634_#3808512_v1_høringssvar til forslag til spildevandsplan 2016-2020 - indsigelse.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808392_v1_høringssvar til miljøvurdering af spildevandsplan. - høringssvar miljøvurdering.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808790_v1_holbæk kommune forslag til spildevandsplan i høring - høringssvar til spildevandsplan 2016.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808471_v1_rensningsanlæg mm. - bognæsvej, foto.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808361_v2_indsigelse mod rensningsanlæg .pdf
caseno15-22634_#3808859_v2_vedrørende kommunens plan om at placere et stort rensningsanlæg på tuse næs - revideret udgave til d.pdf
caseno15-22634_#3808812_v2_høringssvar vedrørende spildevandsplan - høringssvar til holbæk kommune vedrørende placering af rens.pdf
caseno15-22634_#3808564_v2_indsigelse til spildevandsplan 2016-2020 - indsigelsespildevandsplan2016-2020.docx.pdf
caseno15-22634_#3808525_v2_indsigelse til spildevandsplan 2016-2020 ang. etablering af rensningsanlæg på tuse næs - indsigelse .pdf
caseno15-22634_#3808441_v2_indsigelse mod holbæk kommunes forslag til spildevandsplan 2016-2020 - indsigelse mod holbæk kommun.pdf
caseno15-22634_#3808499_v2_indsigelse .pdf
caseno15-22634_#3808519_v2_indsigelse til spildevandsplan 2016-2020 ang. etablering af rensningsanlæg på tuse næs - indsigelse .pdf
caseno15-22634_#3808576_v2_høringssvar til spildevandsplan 2016-2020 - høringssvar spildevandsplan.docx.pdf
caseno15-22634_#3808409_v1_høringssvar til forslag miljøvurdering af spildevandsplan 2016-2020 - tuse næs lokalforums høringss.pdf
caseno15-22634_#3808822_v2_høringssvar rensningsanlæg på tuse næs - høringssvar omkring placering af rensningsanlæg på tuse næs.pdf
caseno15-22634_#3808466_v2_høringssvar til forslag til spildevandsplan 2016-2020 - høringssvar til holbæk kommune.docx.pdf
caseno15-22634_#3808418_v2_indsigelse mod holbæk kommunes forslag til spildevandsplan 2016-20 - indsigelse spildevandsplan.docx.pdf
caseno15-22634_#3808898_v1_høringssvar til miljøvurdering af forslag til holbæk spildevandsplan 2016-2020 - alternativt place.pdf
caseno15-22634_#3808443_v1_høringssvar til miljøvurdering af forslag til holbæk spildevandsplan 2016-2020 - høring miljøvurde.pdf
caseno15-22634_#3808629_v2_høringssvar vedr. et nyt rensningsanlæg, som holbæk kommune har planer om at etablere på tuse næs. -.pdf
caseno15-22634_#3808462_v1_indsigelse mod holbæk kommunes forslag til spildevandsplan 2016 - 2020 - holbæk kommune -spildevand.pdf
caseno15-22634_#3808422_v2_bemærkninger til miljøvurdering for holbæk spildevandsplan - dn indsigelse mod miljøvurdering og spi.pdf
caseno15-22634_#3808504_v2_dn’s indsigelse mod holbæk kommunes forslag til spildevandsplan 2016 - 2020 - dn brev - spildevands.pdf
caseno15-22634_#3808855_v2_indsigelse vedr. spildevandsplan 2016-2020 - indsigelse spildevandsplan 16-2020.docx.pdf
caseno15-22634_#3808401_v1_høringssvar. - høringssvar claus jøren clausen .pdf
caseno15-22634_#3808438_v2_indsigelse mod renseanlæg på tuse næs.pdf
caseno15-22634_#3808634_v1_indsigelse vedr. spildevandsanlæg på tuse næs - spildevandsanlæg_indsigelse_160229.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808570_v2_indsigelse - indsigelse.pdf
caseno15-22634_#3808524_v2_indsigelse imod spildevandsplan 2016 - 2020 - renseanlæg - indsigelse - bente og ole jakob storebø 1.pdf
caseno15-22634_#3808609_v2_høringssvar vedr. rensningsanlæg på næsset - rensningsanlæg 02032016.doc.pdf
caseno15-22634_#3808494_v2_indsigelse om rensningsanlæg på tuse næs - ang. rensningsanlæg.docx.pdf
caseno15-22634_#3808540_v2_høringssvar vedr. rensningsanlæg - rensningsanlæg - høringssvar komment..docx.pdf
caseno15-22634_#3808955_v2_høringssvar vedr spildevandsanlæg - høringssvar vedr.docx.pdf
caseno15-22634_#3810249_v1_resterende høringssvar til spildevandsplanen.pdf.pdf
caseno15-22634_#3810407_v1_opsamling - høringssvar - kommenteret.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar vedr. flytning af Holbæk rensningsanlæg - Høringssvar-Vejlaug-marts2016.docx
Høringssvar spildevandsplan - Spildevandsplan høringssvar Ulrik Larsen 2016-04-03.pdf
Høringssvar Spildevandsplan 2016-2020
Indsigelse mod Holbæk Kommunes: Forslag til Spildevandsplan 2016 - 2020 - Holbæk Kommune -spildevandsplanen- Turlandet.pdf
Indsigelse mod Holbæk Kommunes planer om placering af rensningsanlæg på Tuse Næs - Naturregistrering.pdf
Indsigelse mod Holbæk Kommunes planer om placering af rensningsanlæg på Tuse Næs - Indsigelse rensningsanlæg på Tuse Næs 4apr16.docx
Høringssvar vedr spildevandsanlæg - biodiversitet.pdf
Løserupvej 18, placering af spildevandsanlæg Spildevand
Høringssvar - Høringssvar-renseanlæg
Indsigelse mod Holbæk kommunes Forslag til Spildevandsplan 2016 - 2020 og Forslag til Miljøvurdering for Spildevandsplan 2016 - 2020 - Indsigelse mod Holbæk kommunes Forslag til Miljøvurdering for Spildevandsplan 2016 - 2020.pdf
Høringssvar til Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 - Indsigelse.pdf
Høringssvar til miljøvurdering af spildevandsplan. - Høringssvar miljøvurdering.pdf
Holbæk Kommune: Forslag til Spildevandsplan i høring - Høringssvar til Spildevandsplan 2016.pdf
Rensningsanlæg mm. - Bognæsvej, foto.pdf
Indsigelse mod rensningsanlæg
Vedrørende kommunens plan om at placere et stort rensningsanlæg på Tuse Næs - Revideret udgave til de 31 politikere.docx
Høringssvar vedrørende spildevandsplan - Høringssvar til Holbæk Kommune vedrørende placering af rensningsanlæg på Tuse Næs.docx
Indsigelse til Spildevandsplan 2016-2020 - Indsigelsespildevandsplan2016-2020.docx
Indsigelse til spildevandsplan 2016-2020 ang. etablering af rensningsanlæg på Tuse Næs - Indsigelse Bavnen 11.docx
INDSIGELSE MOD HOLBÆK KOMMUNES: Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 - INDSIGELSE MOD HOLBÆK KOMMUNES.docx
Indsigelse
Indsigelse til spildevandsplan 2016-2020 ang. etablering af rensningsanlæg på Tuse Næs - Indsigelse Rævestien 5.doc
Høringssvar til spildevandsplan 2016-2020 - Høringssvar spildevandsplan.docx
Høringssvar til Forslag: Miljøvurdering af Spildevandsplan 2016-2020 - Tuse Næs Lokalforums høringssvar på Miljøvurderingen til Spildevandsplan 2016-2020..pdf
Høringssvar rensningsanlæg på Tuse Næs - Høringssvar omkring placering af rensningsanlæg på Tuse Næs.docx
Høringssvar til forslag til spildevandsplan 2016-2020 - Høringssvar til Holbæk Kommune.docx
Indsigelse mod Holbæk Kommunes forslag til spildevandsplan 2016-20 - Indsigelse spildevandsplan.docx
Høringssvar til "Miljøvurdering af Forslag til Holbæk Spildevandsplan 2016-2020" - Alternativt placeringsforslag.pdf
Høringssvar til "Miljøvurdering af Forslag til Holbæk Spildevandsplan 2016-2020" - HØRING Miljøvurdering af Forslag til Holbæk Spildevandsplan 2016-2020.pdf
Høringssvar vedr. et nyt rensningsanlæg, som Holbæk Kommune har planer om at etablere på Tuse Næs. - Høringsvar til Holbæk Kommune (rensningsanlæg) (1).docx
Indsigelse mod Holbæk Kommunes: Forslag til Spildevandsplan 2016 - 2020 - Holbæk Kommune -spildevandsplanen- Turlandet.pdf
Bemærkninger til Miljøvurdering for Holbæk Spildevandsplan - DN indsigelse mod miljøvurdering og spildevandsplan 2.doc
DN’s indsigelse mod Holbæk kommunes: Forslag til Spildevandsplan 2016 - 2020 - DN brev - spildevandsplan.doc
Indsigelse vedr. spildevandsplan 2016-2020 - Indsigelse spildevandsplan 16-2020.docx
Høringssvar. - Høringssvar Claus Jøren Clausen
Indsigelse mod renseanlæg på Tuse Næs
Indsigelse vedr. spildevandsanlæg på Tuse Næs - Spildevandsanlæg_Indsigelse_160229.pdf
Indsigelse - INDSIGELSE
Indsigelse imod spildevandsplan 2016 - 2020 - Renseanlæg - Indsigelse - Bente og Ole Jakob Storebø 1.3.16.doc
Høringssvar vedr. rensningsanlæg på Næsset - rensningsanlæg 02032016.doc
Indsigelse om rensningsanlæg på Tuse Næs - Ang. rensningsanlæg.docx
Høringssvar vedr. rensningsanlæg - Rensningsanlæg - høringssvar komment..docx
Høringssvar vedr spildevandsanlæg - Høringssvar vedr.docx
Resterende høringssvar til Spildevandsplanen.pdf
Opsamling - høringssvar - kommenteret.pdf


153. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Byrådet godkender igangsættelsen af de landsbyfornyelsesprojekter, som det fremgår af bilag 4 lovligt kan støttes (markeret med grønt), i forbindelse med ansøgninger om midler fra kommunens landsbyfornyelsespulje 2016.
 
Da der er deadline i juni 2016 på indmeldelse af projekter for at få del i den statslige ramme til landsbyfornyelse, er det vigtigt at der træffes beslutning om dette punkt.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Med baggrund i beslutningen om procedure for anvendelse af landsbyfornyelsesmidler på mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 24.3 2015 indstilles 23 lokale projekter til at modtage støtte. Landdistrikterne i Holbæk Kommune skal styrkes ved at gøre brug af de tilgængelige statslige midler i puljen til landsbyfornyelse. Kommunen gennemførte derfor en ansøgningsrunde fra december 2015 til marts 2016, hvor borgere i Holbæk Kommune blev opfordret til at indsende projekter, der lå inden for rammerne for landsbyfornyelse. Holbæk Kommune modtog i alt 32 ansøgninger rettidigt. Der er i alt ansøgt om 9.544.071,95 kr.
 
Behandling af indkomne ansøgninger
Administrationen har med udgangspunkt i den vedtagne procedure og en række generelle kriterier fastsat af Erhvervsstyrelsen, vurderet at 23 ud af 32 ansøgninger lever op til kravene om at modtage støtte fra kommunens landsbyfornyelsespulje.
 
Det har været en betingelse, at de udvalgte projekter kunne opfylde byfornyelseslovens rammer for refusionsberettiget støtte, og Holbæk Kommune kan derfor hente 60 % statsrefusion på alle projekterne.
 
Der er ikke midler til at støtte alle projekter med den maksimalt mulige andel af det ansøgte beløb. Der er derfor lavet en prioritering af projekterne, hvor nogle støttes med en større andel end andre. Til denne prioritering er anvendt følgende kriterier:
 
Prioriteringen af projekterne er lavet, for at få så stor en udnyttelse af den statslige ramme som mulig. Samtidig med at sikre at de vigtigste projekter, set i forhold til ovenstående kriterier, gives de bedste muligheder for at blive realiseret.
 
De 23 projekter der kan tildeles støtte er:
 
Nr.
Sted
Projektbeskrivelse
1
Kærvej 2, Gl. Tølløse
Genetablering af oprindelig façade Bindingsværkhus fra 1830 i Gl. Tølløse
3
Tuse Byvej 100, Tuse 4300 Holbæk
Udskiftning af stråtag på fredet ejendom i Tuse landsby (den gamle kro)
4
Strandvejen 2B, 4532 Gislinge
Nedrivning og oprydning af tidligere frysehus i udkanten af Gislinge.
5
Tømmerupvej 16, 4440 Mørkøv
Nedrivning af stuehus i landsbyen Tømmerup.
6
Holbæk Landevej 42, Ugerløse
Renovering af stuehus i firlænget bindingsværk gård fra 1777, lidt uden for Ugerløse
8
Torslunde 26, Svinninge
Ombygning af længe i firlænget gård fra 1877 til udlejningsbolig i landsbyen Torslunde. Samt nedrivning af tidligere grisestald.
10
Toftegårdsvej 3, Ugerløse
Renovering af facade og vinduer i byhus i Ugerløse centrum.
12
Bygaden 74, Orø
Udskiftning af stråtag og gamle tagvinduer. Bevaringsværdigt bindingsværk hus fra 1860 på Orø.
14
Esmosevej 11 B, Orø
Renovering af udlejningsbolig – udskiftning af vinduer og isolering af tag. Samt oprydning af affald på grunden
16
Borupvej 14B,Butterup
Istandsættelse af udlejningsbolig fra 1917 v. Severinsminde
17
Kirkebakken 12B, Kundby
Nedrivning af tom erhvervsbygning i landsbyen Kundby, tæt ved kirken.
18
Fruerskovvej 14, Vipperød
Renovering af facade og vinduer på landejendom, øst for Sdr. Asmindrup
20
Brøndevej 4, Orø
Renovering af facade og tag på byhus fra 1899 i Bybjerg på Orø. Samt afhjælpning af sundhedsskadelig kloak og brandfarlige elinstallationer.
21
Præstebrovej 8, Hagested
Ombygning af den tidligere Hagested Købmand til lejlighed. Samt nedrivning af tilbygninger til Købmanden inkl. Indgangsparti.
22
Gl. Skovvej 68, Tølløse
Nedrivning af faldefærdigt bondehus fra 1850 ved Gl. Skovvej
23
Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24, Orø
Renovering af vinduer mm i forsamlingshuset. Samt renovering af udhus.
24
Stestrup Old 21
Udskiftning af tagvinduer og renovering af skorsten på husmandssted fra 1877, som pt. udlejes som bolig.
26
Torslunde 21, Svinninge
Nedrivning af nedslidt bolig øst for landsbyen Torslunde
27
Hovedgaden 2 v., Ugerløse
Etablering af rampe m terrasse til forsamlingshusets festsal, således at der bliver etableret en niveaufri indgang, og dermed tilgængelighed for alle.
28
Stestrupvej 90, Kr. Eskilstrup
Nedrivning af det tidligere mølleri, og siden lager til den gamle købmandsgård i Stestrup landsby.
29
Borgergade 23-25, Kr. Eskilstrup
Nedrivning af den gamle kro i hjertet af Kirke Eskilstrup.
31
Staslundevej 21, Holbæk
Udskiftning af betontegltag på murermestervilla fra 1935.
32
Hovedgaden 97, 4520 Svinninge
Reparation af tag og vinduer i Svinninge forsamlingshus, da det regner ind.
 
 
En nærmere gennemgang af projekterne og andelen der støttes med, fremgår af bilag 4.
Den geografiske fordeling af projekterne fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser
Kommunale udgifter
Som det fremgår af bilag 4 er der afsat 1.000.000 kr. på det kommunale budget for 2016 til strategi for byfornyelse. Dertil kommer restbeløbet fra sidste tildeling af landsbyfornyelsesmidler, besluttet i byrådet d. 21.10.2015 på 408.793 kr., samt uudnyttede tildelte midler på 98.911 kr. fra ansøgningsrunden i 2015. I alt giver det 1.507.704 kr. til byfornyelsesprojekter.
 
Støttes de indstillede projekter vil de samlede projektudgifter løbe op i 2.974.465 kr. Af dette beløb vil den samlede kommunale udgift være 1.189.786 kr. når der er indhentet statsrefusion. Dette betyder, at Holbæk Kommune står tilbage med et restbeløb til landsbyfornyelse/byfornyelse på 317.918 kr. Et overblik over dette fremgår af bilag 4.
 
Statslig Ramme
Støttes de indstillede projekter vil det statslige rammetræk være 1.784.679 kr. Holbæk Kommunes statslige ramme lyder pt på 1.931.295 kr. til landsbyfornyelse i 2015. Disse midler skal hentes hjem inden slutningen af juni 2016. Det er således fra den statslige ramme til landsbyfornyelse for 2015 at der hentes refusion til de 23 projekter.
Det er endnu ikke udmeldt fra Erhvervsstyrelsen hvilke kommuner der i 2016 får en andel i den statslige ramme til landsbyfornyelse i 2016.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, Udvalget for Klima og Miljø den 24. marts 2015 Punkt 44
 
Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler, byrådet den 21. oktober 2015 Punkt 208

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.


caseno16-1940_#3779477_v1_eksempel på udregning af støtte.docx
caseno16-1940_#3774644_v1_oversigtskort_landsbyfornyelse_ansøgninger 2016.pdf.pdf
caseno16-1940_#3774547_v1_nyhedsbrev_information til lokalområderne_2015-16.pdf.pdf
caseno16-1940_#3786519_v1_gennemgang af ansøgninger 2016_bilag til indstilling_20052016_2.pdf.pdf

Bilag

Eksempel på udregning af støtte
Oversigtskort_Landsbyfornyelse_ansøgninger 2016.pdf
Nyhedsbrev_Information til lokalområderne_2015-16.pdf
Gennemgang af ansøgninger 2016.pdf


154. Resultater gennem forenkling og tillid, Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning

Resultater gennem forenkling og tillid, Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. ”Administrationsgrundlaget for fysisk planlægning”, der er vedhæftet som bilag, godkendes.

Beskrivelse af sagen
Et nyt administrationsgrundlag for fysisk planlægning blev vedtaget på byrådets møde den 10. februar 2016.
 
Efterfølgende er administrationen blevet opmærksom på, at der er uoverensstemmelse i forhold til kommunens styrelsesvedtægt. I administrationsgrundlaget godkendt den 10. februar fremgår det, at Økonomiudvalget prioriterer igangsættelse af lokalplaner. Ifølge styrelsesvedtægten skal Udvalget for Klima- og Miljø indstille prioritering af lokalplaner til Økonomiudvalget. Administrationsgrundlaget er derfor ændret, så der står, at Udvalget for Klima- og Miljø indstiller prioritering af lokalplaner. Administrationsgrundlaget er dermed i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.
 
Herudover er der lavet mindre sproglige ændringer og der er udarbejdet en skematisk oversigt, der viser kompetencefordelingen. 
 
Administrationsgrundlaget er rettet til og er vedhæftet som bilag 1.

Øvrige konsekvenser
Administrationsgrundlaget erstatter tidligere administrationsgrundlag vedtaget den 10. februar 2016 af byrådet.

Lovgrundlag – link
Lov om planlægning.
 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
 
Lov om miljøvurdering.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.


caseno16-22320_#3778572_v1_adm_grundlag_fysisk_planlægning.docx.docx

Bilag

Administrationsgrundlag fysisk planlægning


155. Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød

Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til udførelse af stianlægget fra Ugerløse til Nr. Vallenderød. Beløbet er afsat i kommunens budget for 2015 med 3 mio. kr. og 2016 med 4,3 mio. kr.
 2. der gives driftsbevilling på 40.000 kr. årligt til afledt drift. Beløbet indarbejdes i driftsbudgettet for 2017 og frem. 

Beskrivelse af sagen
Som et led i opfyldelsen af ”Stiplan 2009” besluttede byrådet med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse.
Stien anlægges som dobbeltrettet trafiksti i 2,5 meters bredde.
Ved stiføringen gennem Nr. Vallenderød er der vanskelige pladsforhold, hvorfor stien på en kort strækning får et lidt smallere forløb, samtidig indarbejdes trafikdæmpende foranstaltninger og hastigheden gennem Nr. Vallenderød ønskes reduceret til 40 km/t.
 
Der har været afholdt 2 borgermøder i Ugerløse i 2015 omkring projektet, og der er nedsat en følgegruppe som orienteres i takt med der er nyt i sagen. Alle berørte lodsejere har fået tilsendt dispositionsforslaget på deres ejendom forud for det 2. borgermøde, og er blevet opfordret til at komme med eventuelle bemærkninger til projektet.
 
Der er gennemført en åstedsforretning i marts 2016, med henblik på arealerhvervelse. Ekspropriationsbeslutningen fremgår af særskilt sag på denne dagsorden for så vidt angår strækningen mellem byerne. Strækningen gennem Nr. Vallenderød udsættes til der har været afholdt et nyt borgermøde
 
Der er afholdt licitation med deltagelse af 5 entreprenører overvejende fra nærområdet, lavestbydende var Søren Kristiansen, med en budsum på ca. 7,4 mio. kr.
 
Stien forventes delvist at kunne åbne i 2016, med forbehold for at det vil være muligt at udlægge asfalt sidst på året.

Økonomiske konsekvenser
Anlægget vil koste ca. 12,2 mio. kr. og financierers med 40 % tilskud fra Vejdirektoratets stipulje. Der er givet tilsagn fra Vejdirektoratet om støtte fra stipuljemidlerne på strækningen uden for byzonen.
Holbæk Kommunes andel udgør 7,3 mio. kr.
De afledte driftsudgifter til vedligeholdelse og renholdelse af stien udgør de 40.000 kr. årligt. Beløbet indarbejdes i driftsbudgettet for 2017 og frem.  

Høring
På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen i foråret 2015 påbegyndt for stiens placering langs sydsiden af Tølløsevej.
 
På baggrund af borgermøde den 6. maj 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en placering af stien langs Tølløsevejs nordside. Dispositionsforslaget blev derfor ændret og sendt ud til alle berørte lodsejere og til lokalforum i juli 2015.
 
Projektet blev forelagt på et nyt borgermøde den 25. august 2015 og administrationen har i tiden efter besvaret spørgsmål og kommentarer fra beboere. På borgermødet blev endvidere nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.
 
På baggrund af borgermødet udarbejdede administrationen et forslag til alternativ forslag til linjeføringen gennem Nr. Vallenderød (en såkaldt 2-1-vej), som dog ikke vandt gehør, hverken i følgegruppen eller i Udvalget for Klima og Miljø.
 
I forbindelse med Åstedsforretningen er der indkommet bemærkninger til projektet. Bemærkningerne fremgår af dagsordenspunktet om ekspropriationsbeslutningen.
 
Der afholdes et nyt borgermøde den 30. juni 2016 hvor der præsenteres de løsningsmuligheder som kan være aktuelle på strækningen gennem Nr. Vallenderød, og løsningsforslag til stiføring i Ugerløse.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt. 
Anlægsbevillingen skal finansiere hele strækningen fra Ugerløse til Nr. Vallenderød.
Udformningen af cykelstien fastlægges for strækningen Ugerløse til Nr. Vallenderød og ikke for strækningen i Nr. Vallenderød by og strækningen i Ugerløse by.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt. 
 
Anlægsbevillingen skal finansiere hele strækningen fra Ugerløse til Nr. Vallenderød. Udformningen af cykelstien fastlægges for strækningen Ugerløse til Nr. Vallenderød og ikke for strækningen i Nr. Vallenderød by og strækningen i Ugerløse by.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
156. Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse

Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet
 1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af dobbeltrettet sti, som beskrevet i ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4), dog kun for så vidt angår de arealer, som ligger uden for Nr. Vallenderød by, dvs. lb. nre. 1-15, 20 samt matr. nr. 9c af lb. nr. 16, herunder
  1. tiltræder de forligstilbud, som ejerne har accepteret – jævnfør sagsfremstilling,
  2. tiltræder de fremsendte forligstilbud til ejendommene, som ikke har acceptereret forligstilbud – jævnfør sagsfremstilling,
  3. bemyndiger administrationen til at indbringe evt. klager over ekspropriationsbeslutningen for klagemyndigheden,
  4. bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen, og
  5. bemyndiger administrationen til at sikre udbetaling af erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagte taksationskendelser.

Beskrivelse af sagen
Sagen var fremsendt til byrådets behandling den 18. maj 2016, men udgik af dagsordenen, idet det blev tilkendegivet, at stiens forløb gennem Nr. Vallenderød på ny skal gennemgås af administrationen for at klarlægge stiens optimale forløb.
 
Nærværende dagsordenspunkt drejer sig derfor kun om stiens forløb fra byskilt til byskilt mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse
 
Som et led i opfyldelsen af ”Stiplan 2009” besluttede byrådet med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse, se oversigtskort i bilag 5.
 
For at sikre en ensartet proces for alle berørte ejere har administrationen under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 2., 4. og 9. marts 2016, hvor stiprojektet er drøftet med de pågældende lodsejere. Parterne var indvarslet i henhold til udsendte indkaldelsesbreve og annonce offentliggjort den 2. februar 2016 (bilag 6).
 
De berørte lodsejere må i henhold til ekspropriationen afstå areal i forbindelse med etablering af stien og tåle beliggenheden af Tølløsevej med sti ud for deres ejendom.
 
Projektet er beskrevet i det udsendte materiale i form af arealfortegnelse og ekspropriationsplaner.
 
Projektet er ved åstedsforretningerne søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol med bilag, bilag 4.
 
Under forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation er der på åstedsforretninger afgivet tilbud om erstatning til hver enkelt lodsejer. Tilbuddene er afgivet ud fra en konkret bedømmelse af stiprojektets indvirkning på den enkelte ejendom og under hensyntagen til at der på forskellige ejendomme ydes samme erstatning for samme påvirkning.
 
Ejerne havde frist indtil mandag den 18. april 2016 til at fremsætte bemærkninger til projektet og til de fremsendte erstatningstilbud.
 
Status den 25. maj 2016 med modtagelse af indkomne bemærkninger er,
 1. at lb. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 20 har tiltrådt det fremsatte erstatningstilbud, jævnfør bilag 7,
 2. at lb. nr 9, 10, 13, 14 og 16 ikke har accepteret forligstilbuddet,
 3. at lb. nr. 13 skriftligt har fremsendt bemærkninger, hvori det påpeges, at stien burde være lagt på sydsiden af Tølløsevej. Ejeren gør gældende, at det fremlagte stiprojekt ikke er detaljeret nok beskrevet. Herudover gør ejer indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 8,
 4. at lb. nr. 14 telefonisk har gjort indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 9,
 5. at lb. nr. 16 skriftligt har gjort indsigelse mod erstatningen, bilag 10. Administrationen har fremsendt nyt erstatningsforlag vedr. stiens beliggenhed uden for Nr. Vallenderød by, bilag 11.
 
Administrationens kommentarer til indkomne bemærkninger:
Ad. 3:    Åstedsforretningen er afholdt på grundlag af det foreliggende projekt for stien. Spørgsmål til den tekniske udførelse af stien blev søgt besvaret på åstedsforretningen og vil i dialog med ejer blive detaljeret afklaret i forbindelse med detailprojekteringen og anlægsarbejdets udbud og i forbindelse med arbejdets udførelse. Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 4:    Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
 
Anlægsarbejderne forventes at finde sted fra juni til december 2016.

Økonomiske konsekvenser
Byrådet har i budgettet for 2015 afsat 3 mio. kr. og for 2016 afsat 4,3 mio. kr. til anlæggelse af sti øst for Nr. Vallenderød og til Ugerløse. Disse beløb udgør 60 % af anlægssummen. De resterende 40 % afholdes af Vejdirektoratets stipuljemidler.
Den samlede økonomiske ramme for udførelse af stien er således ca. 12,2 mio. kr.
 
Under kommunens tilsyn udføres projekteringsarbejdet af kommunens rådgiver.
 
Anlægsomkostninger udbydes i licitation med forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation og dermed fremme af projektet.
 
Landinspektørbistand indhentes i forbindelse med ekspropriationens gennemførelse og efterfølgende matrikulær berigtigelse.
 
Kommunen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

Øvrige konsekvenser
Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene på strækningen, især for de bløde trafikanter, som modsvarer indgrebene i de berørte ejendomme.

Høring
På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen i foråret 2015 påbegyndt for stiens placering langs sydsiden af Tølløsevej.
 
På baggrund af borgermøde den 6. maj 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en placering af stien langs Tølløsevejs nordside. Dispositionsforslaget blev derfor ændret og sendt ud til alle berørte lodsejere og til lokalforum i juli 2015.
 
Projektet blev forelagt på et nyt borgermøde den 25. august 2015 og administrationen har i tiden efter besvaret spørgsmål og kommentarer fra beboere. På borgermødet blev endvidere nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.
 
På baggrund af borgermødet udarbejdede administrationen et alternativt forslag til linjeføringen gennem Nr. Vallenderød (en såkaldt 2-1-vej), som dog ikke vandt gehør, hverken i følgegruppen eller i Udvalget for Klima og Miljø. Strækningen gennem Nr. Vallenderød er ikke omfattet af nærværende dagsordenspunkt, men vil blive taget op igen, når stiens detaljerede forløb her er klarlagt.
 
Åstedsforretningernes afholdelse blev offentliggjort ved annoncering den 2. februar 2016.
De berørte lodsejere blev skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 2., 4. og 9. marts 2016.
 
Ejerne har i breve af 18. marts 2016 fået tilsendt udskrift af ekspropriationsprotokollen med tilhørende erstatningstilbud.
 
Indkomne bemærkninger til projekt og erstatningstilbud er omtalt ovenfor under beskrivelse af sagen.
 
Byrådets ekspropriationsbeslutning vil skriftligt blive meddelt ejere med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

Lovgrundlag – link
Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.
 
Etablering af stien langs Tølløsevej indgår som et led i virkeliggørelsen af planen om at etablere sti fra Nr. Vallenderød til Ugerløse, som det er beskrevet i Stiplan 2009, der blev vedtaget som tillæg nr. 7 til Holbæk Kommuneplan 2007-2018. I stiplanen anføres, at denne trafiksti prioriteres højt og planlægges bygget inden for fire år.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 på møde den 08.10.2014, pkt. 159.
Byrådets vedtagelse af budget 2016-2019 på møde den 07.10.2015, pkt. 189.
Byrådets beslutning på møde den 18.05.2016, pkt. 130.

Supplerende sagsfremstilling
Til behandlingen af punktet på Udvalget for Klima og Miljø´s ekstraordinære møde den 7. juni 2016 er der tilføjet et bilag, som beskriver hvordan proceduren er ved ekspropriation efter vejloven.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Udsat.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.


caseno15-50678_#3808742_v1_procedure ved ekspropriation efter vejloven.docx
caseno15-50678_#3724997_v1_bilag 6, annonce.pdf
caseno15-50678_#3724993_v1_bilag 5, oversigtskort.pdf
caseno15-50678_#3724986_v1_bilag 4, protokol og protokolbilag med erstatningstilbud.pdf
caseno15-50678_#3724935_v1_bilag 3, indvarslingsbrev med liste og vejledning.pdf
caseno15-50678_#3724932_v1_bilag 2, arealfortegnelse.pdf
caseno15-50678_#3724926_v1_bilag 1, ekspropriationsplaner.pdf
caseno15-50678_#3793255_v1_bilag 7, underskrevne erstatningstilbud, 25.05.2016.pdf
caseno15-50678_#3751038_v1_bilag 9, bemærkninger lb. nr. 13.pdf
caseno15-50678_#3751044_v1_bilag 10, bemærkninger lb. nr. 14.pdf
caseno15-50678_#3751049_v1_bilag 11, bemærkninger lb. nr. 16.pdf
caseno15-50678_#3795256_v1_referat og forligstilbud.pdf

Bilag

Procedure ved ekspropriation efter vejloven
Bilag 6, Annonce
Bilag 5, Oversigtskort
Bilag 4, Protokol og protokolbilag med erstatningstilbud
Bilag 3, Indvarslingsbrev med liste og vejledning
Bilag 2, Arealfortegnelse
Bilag 1, Ekspropriationsplaner
Bilag 7, underskrevne erstatningstilbud, 25.05.2016
Bilag 8, Bemærkninger lb. nr. 13
Bilag 9, Bemærkninger lb. nr. 14
Bilag 10, Bemærkninger lb. nr. 16
Bilag 11, referat og fremsat forligstilbud, lb. nr. 16


157. Beslutning om iværksættelse af landzoneadministrationsgrundlag

Beslutning om iværksættelse af landzoneadministrationsgrundlag

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at ikke afgjorte ansøgninger om landzonetilladelse til terrænregulering på landbrugsjorder, som er indkommet før byrådets beslutning af 21. oktober 2015 om at ændre praksis, behandles i overensstemmelse med den nye praksis.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at ikke afgjorte ansøgninger om landzonetilladelse til terrænregulering på landbrugsjorder, som er indkommet før byrådets beslutning af 21. oktober 2015 om at ændre praksis, behandles i overensstemmelse med den praksis, som gjaldt på ansøgningstidspunktet.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet har den 21. oktober 2015 vedtaget en ændring af praksis for terrænregulering af landbrugsjorder. Med den nye praksis vil der herefter som udgangspunkt blive meddelt afslag på landzonetilladelse, hvis jordpåfyldning/terrænregulering går ud over, hvad der er nødvendigt for at forbedre jordens dyrkningsmæssige værdi og landbrugsdriften.
 
Efter byrådets beslutning opstod der behov for en afklaring af, hvornår praksisændringen skulle være gældende fra, da en ansøger havde indsendt tre ansøgninger i juni og juli 2015, som ikke er afgjorte.
 
Det blev i starten af december 2015 udmeldt, at de tre ansøgninger ville blive behandlet efter tidligere praksis. Dette blev begrundet med, at en væsentlig og for borgeren bebyrdende praksisændring som udgangspunkt bør implementeres, så borgerne gives mulighed for at indrette sig på ændringen. Udmeldingen kunne ud fra en overordnet betragtning ses som udtryk for princippet om, at Holbæk Kommune ønsker at være en stærk medspiller for den enkelte borger, vores virksomheder og samarbejdspartnere. Det vil dog altid være en konkret afvejning af samtlige hensyn i en sag, hvornår en praksis skal være gældende fra, samt hvordan Holbæk Kommune bedst varetager opgaven med at være en stærk medspiller.
 
I januar 2016 og frem opstod der et øget fokus på og ny viden om de gener, som terrænregulering indebærer, hvilket administrationen bl.a. blev vidende om ved en stor mængde henvendelser fra utilfredse borgere. Herved opstod der en ny viden om bl.a. påvirkning af beboere, boliger, natur, landskab, afvikling af trafikken og trafiksikkerheden. Hensyn, som administrationen vurderer, bør tillægges stor betydning ved vurdering af, hvornår praksisændringen skal være gældende fra.
 
Det kan yderligere oplyses, at jordtransporterne også medførte omfattende skader på de benyttede lokale kommuneveje, og at Holbæk Kommune har afholdt betydelige reparationsudgifter for at sikre, at vejene fortsat er i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Der kan henvises til byrådets beslutning den 16. marts 2016.
 
Uddybning af administrationens anbefaling
Med erfaringerne fra de hidtidige terrænreguleringsarbejder ved Eriksholm og Marup, finder administrationen, at byrådets beslutning af 21. oktober 2015 om at ændre praksis bør have virkning for alle fremtidige landzoneafgørelser, således at også ansøgninger, indkommet før byrådets beslutning, behandles efter den nye praksis.
 
Terrænreguleringsarbejder gennem vinteren 2016 har gjort det klart for administrationen, at terrænreguleringer med tilhørende transporter af jord er forbundet med væsentlige større gener og påvirkninger af omgivelserne, herunder beboere, boliger, natur, landskab og trafik, end der hidtil har været opmærksomhed på. Samtidig har jordtransporterne medført omfattende skader på de benyttede lokale kommuneveje, hvilket har medført betydelige reparationsudgifter for at sikre, at vejene fortsat er i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 
Administrationen antager, at de gener og påvirkninger af omgivelserne, som er opstået i forbindelse med terrænreguleringsarbejderne ved Eriksholm og Marup, vil kunne opstå tilsvarende ved lignende arbejder, som der er ansøgt om.
 
 
Ved at følge hovedindstillingen vægter byrådet de almene samfundsmæssige hensyn overfor beboere, trafiksikkerhed, trafikken, naturen og landskabet højere end hensynet til den pågældende landbrugsejendom.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Ved at behandle ansøgninger, som er indkommet før byrådets beslutning om at ændre praksis, efter den ”gamle” praksis, vil der blive lagt mindre vægt på hensynet til beboere, trafiksikkerhed, trafikken, naturen og landskabet og mere vægt på hensynet til den pågældende landbrugsejendom.
 
Konsekvensen må forventes at blive gener og påvirkninger af omgivelserne, herunder beboere, boliger, naturen og landskabet, samt stærkt forøget tung trafik på små og mindre veje og en voldsom øget slitage af vejene.

Økonomiske konsekvenser
Hvis hovedindstillingen følges, vil de indkomne ansøgninger om terrænregulering blive afgjort efter byrådets beslutning den 21. oktober 2015, hvorefter der kun i begrænset omfang kan forventes tilladelse til terrænregulering på landbrugsjorder.
Med henvisning til byrådets beslutning den 16. marts 2016 om renovering af Eriksholmvej, kan det oplyses, at der må forventes uforudsete udgifter til udbedring og reparation af berørte kommuneveje ved den alternative indstilling.
           

Øvrige konsekvenser
På privat initiativ har der været afholdt borgermøde den 7. marts 2016, hvor der var udtalt protest mod at tillade terrænreguleringer på landbrugsjorder, med deraf affødt tung lastbiltrafik. I mødet deltog politikere fra byrådet og repræsentanter for administrationen.
 
Administrationen har håndteret, behandlet og besvaret et utal af henvendelser om jordtransporter på igangværende sager om terrænreguleringer på landbrugsjorder.
Administrationen forventer, at generne og påvirkningen af omgivelserne, herunder beboere, boliger, natur, landskab og trafik holdes på et normalt niveau, hvis hovedindstillingen følges.

Høring
Forud for administrationens afgørelser af de indkomne ansøgninger fra før byrådets beslutning om at ændre praksis, vil administrationen foretage partshøring af udkast til afgørelse.

Lovgrundlag – link
Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Vejledning nr. 9563 af 16.10.2002 om landzoneadministration af planlovens §§34-38

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i byrådet den 21-10-2015, pkt. 206

Supplerende sagsfremstilling
Supplerende sagsfremstilling efter mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 6-4-2016
På mødet i Udvalget for Klima og Miljø ønskes der: ”en oversigt over, hvilke andre kommuner, der har ændret praksis med tilbagevirkende kraft på et sammenligneligt område.”
Administrationen har på denne baggrund været i kontakt med KL for at høre KL’s kendskab til sammenlignelige sager. Telefonnotat af 04.05.2016 er vedlagt som bilag.
 
Supplerende sagsfremstilling efter mødet i byrådet den 18-5-2016
På byrådsmødet den 18. maj 2016 opstod der uklarhed om, hvad KL havde oplyst. For at skabe klarhed har administrationen rettet henvendelse til KL i mail af 19. maj 2016 (bilag 4). KL’s svar af 8. juni 2016 er vedlagt (bilag 5).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Et flertal bestående af O og Ole Brockdorff, A indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af I, indstiller at den alternative indstilling tiltrædes. I ønsker en oversigt over, hvilke andre kommuner, der har ændret praksis med tilbagevirkende kraft på et sammenligneligt område.
 
Et andet mindretal bestående af Ole Hansen, A undlader at stemme.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig, I deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Et flertal bestående af V, S, B og O anbefaler hovedindstillingen godkendt.
 
Michael Suhr, C, anbefaler den alternative indstilling godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Udsat. Christian Ahlefeldt- Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Hovedindstillingen godkendt.
 
For stemte 19 (O, Ø, A bortset fra Ole Hansen og V bortset fra Maria Friis og Willy Lisby)
Imod stemte 5 (B, C, Søren Stavnskær (I) og Solvej Pedersen (UP)).
 
Marie Friis (V), Willy Lisby (V) og Ole Hansen (A) undlod at stemme.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.


caseno16-19013_#3785127_v1_udtalese om praksisændring.msg
caseno16-19013_#3758883_v1_bilag 1, korrespondance med ansøger.pdf
caseno16-19013_#3758901_v1_bilag 2, ansøgers svarbrev.pdf
caseno16-19013_#3770507_v1_telefonnotat kl.docx
caseno16-19013_#3815399_v1_besvarelse fra kl.pdf

Bilag

Bilag 4, Mail til KL med anmodning om udtalelse
Bilag 1, Korrespondance med ansøger
Bilag 2, Ansøgers svarbrev
Bilag 3, Telefonnotat KL
Bilag 5, Besvarelse fra KL


158. Orientering om udviklingen i restancer for borgere og virksomheder

Orientering om udviklingen i restancer for borgere og virksomheder

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse & Job”, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. restanceudviklingen i Holbæk kommune med tilhørende statusbilleder tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen giver én gang årligt en status på udviklingen af restancer fra borgere og virksomheder til Holbæk Kommune. Opkrævning og inddrivelse af udeståender til det offentlige blev ved en lovændring i 2005 adskilt. Opkrævningsopgaven varetages i kommunerne, mens inddrivelsesopgaven varetages af staten (SKAT). I Holbæk kommune er opgaven organiseret i Borgerservice under kerneområdet Alle kan bidrage.
 
Opkrævningsopgaven
 
Opgaven med at opkræve restancer indeholder udsendelse af opkrævninger/regninger til borgere, virksomheder m.v. og kontrol af, hvorvidt betaling finder sted indenfor den fastsatte betalingsfrist samt efterfølgende udsendelse af rykkere. Som led i opkrævningen kan indgås aftaler om afdragsvis betaling og/eller henstand.
 
Følgende krav opkræves:
•           Ejendomsskat
•           Daginstitution
•           Parkeringsafgift
•           Boligindskudslån
•           Boligstøttekrav
•           Kontanthjælp mod tilbagebetaling
•           Regningskrav
 
 
Restancer i hovedtal
Restanceudviklingen og fordelingen fremgår af bilag 1 og er yderligere kommenteret i bilag 2.
 
Restancerne i Holbæk kommune pr. 31/12 2015 udgjorde 82,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,4 mio. kr. i forhold til 31/12 2014. Årsagerne skyldes primært:
 
 
 
 
 
Der er i år 2015 afskrevet for i alt 5,8 mio. kr., heraf udgør 2,9 mio. kr. bortfald på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.
 
 
SKAT har fortsat suspenderet automatisk inddrivelse af gæld
 
Inddrivelsesopgaven varetages af SKAT, og indeholder tvangsinddrivelse (herunder lønindeholdelse, udlæg m.v.) af ovennævnte krav. Holbæk Kommune overdrager efter rykkerprocedure ubetalte krav til SKAT.
SKAT besluttede den 8. september 2015 at suspendere al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige via it-systemet EFI, fordi en rapport konkluderede, at EFI gennemførte ulovlig inddrivelse. Som følge af endelige analyser af systemet, som forelå ved udgangen af september 2015, besluttede regeringen med Finansudvalgets godkendelse, at EFI ikke længere skulle anvendes som it-understøttelse.
 
Der er indgået aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i forhold til det videre forløb omkring inddrivelsesopgaven.
Regeringen og Kommunernes Landsforening er blandt andet nu enige om, at:
 
 
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Orienteringen taget til efterretning.


caseno16-21724_#3761992_v1_notat om restanceudvikling 2015.docx
caseno16-21724_#3762000_v1_restancebilleder pr. 3112 2015.pdf

Bilag

Bilag 2: Notat om restanceudvikling 2015
Bilag 1: Restancebilleder pr. 31/12 2015


159. Beslutning af ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

Beslutning af ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Organiseringen af Læring og Trivsels samlede opgaveløsning ændres som beskrevet.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge besluttede på sit møde i april 2016, at sende forslag om ændret organisering af samarbejdet omkring børns læring og trivsel i høring frem til d. 18. april 2016. På baggrund af høringen skal der nu tages stilling til den endelig model for organiseringen
 
Baggrund
Forslag til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel skal ses i sammenhæng med flere af de initiativer, som byrådet i øvrige har sat i gang. Qua Byrådets beslutning om den ny organisation ”En stærk medspiller” er kerneopgaven ”Læring og Trivsel” sat i centrum og der stilles skarpt på den værdi, vi skal skabe for og med borgerne, - og der er i de politiske effektmål sat tydelig mål for, at børns læring og trivsel skal øges.
 
Med ”En stærk medspiller” er det vi før kaldte ”det specialiserede børneområde” blevet en del af et fælles chefområde ”Læring og Trivsel” og det er med det afsæt, at der nu er arbejdet videre med den fremtidige organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel.
 
Forslaget til den ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel er tæt forbundet med den nye område- og ledelsesstruktur for skoler og dagtilbud, hvor der blandt skal skabes et øget handlerum hos de ledere og medarbejdere, der er tættest på forældre og børn – og hvor ledelsen med særlig vægt på inklusion og understøttelse af børn i udsatte positioner skal styrkes.
 
Samtidig viser erfaringerne fra den politiske omstilling ”Familieindsats og forebyggelse” og arbejdet med handleplanen i Familiecentret, at det er brug for, at vi bliver en stærkere medspiller til familier i udsatte positioner – og bliver bedre til at sikre koordination og sammenhæng i den fælles indsats. Det giver anledning til at se på, hvordan vi bedst organiserer kommunes specialiserede børneindsatser, som er med til at understøtte børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler – og i familien.
 
Udgangspunktet for forslaget er blandt andet:
 
 
Resultatet af høringen
Resultatet af høringen er resumeret i det vedlagte resumé af høringssvarene. De opmærksomhedspunkter høringssvarene rejser, har givet anledning til præcisering og justering af det udsendte oplæg på følgende punkter:
 
 
Den ny organisering helt kort efter endt høring
Områdelederne i de fire kommende dagtilbuds- og skoleområder har ansvar for at sikre indsatsen sættes i gang. Samt for at sikre koordination - og herunder at forældre og børn samt de relevante fagpersoner er inddraget.

Undløse skole- og behandlingshjem bliver en del af det kommende område Engskov/Tornved. Skole- og behandlingshjemmet er fortsat et tilbud, som omfatter børn fra hele kommunen.
 
Børneindsats bliver en ny afdeling, der samler det nuværende Familiecenter, det nuværende Børnekonsulentcenter og det nuværende Familiehus.
 
Det nuværende Børnespecialcenter 2 (Ladegårdsskolen, Spiretårnet, Hjortholmskolen og Kikhøj) videreføres uændret.
 
Sundhed for børn og unge bliver fremover en samlet enhed bestående af Sundhedsplejen og Tandplejen.
 
Sagen vedlægges en revideret beskrivelse af den ændrede organisering, et resumé af de indkomne høringssvar samt de 20 indkomne svar og referatet fra MED-dialogmødet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2016
 
Beklageligvis har administrationen overset høringssvaret fra MED-udvalget ved Sundhed for børn og unge (sundhedspleje og tandplejen) i forbindelse med forberedelse af sagen.
 
Det er administrationens vurdering, at høringsvaret ikke giver anledning til at ændre det udarbejdede resumé samt det endelige forslag til den ny organisering. Forud for mødet er samlingen af høringssvar opdateret og udsendt til udvalget.
 
Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.
 
Enhedslisten kan ikke tilslutte sig indstillingen, da forslaget ikke i tilstrækkelig grad tager høje for den udfordring, som omstillingsgruppen om det specialiserede børneområde pegede på. At sikre børn med særligt behov det rigtige skoletilbud, uanset at det bliver en økonomisk udfordring for skolerne, på den korte bane.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.
 
For stemte 25 (A, B, C, O, I og V).
Imod stemte 2 (Ø).
 
Solvej Pedersen (UP) undlod at stemme.
 
Ø kan ikke tilslutte sig indstillingen, da forslaget ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den udfordring, som omstillingsgruppen om det specialiserede børneområde pegede på, nemlig at sikre børn med særligt behov det rigtige skoletilbud, uanset at det bliver en økonomisk udfordring for skolerne på den korte bane.


caseno16-7550_#3792688_v1_forslag til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel.pdf.pdf
caseno16-7550_#3796344_v1_bilag - samling af samtlige høringssvar.pdf
caseno16-7550_#3796867_v1_bilag resumé af høringssvar.pdf.pdf
caseno16-7550_#3806380_v1_ny version - resumé af høringssvar.pdf
caseno16-7550_#3806383_v1_ny version - høringssvar.pdf

Bilag

Forslag til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel
Bilag - Samling af samtlige høringssvar
Bilag: Resumé af høringssvar.pdf
Ny version - Resumé af høringssvar
Ny version - Høringssvar


160. Beslutning om omprioritering af midler til idrætsfaciliteter i budget 2016

Beslutning om omprioritering af midler til idrætsfaciliteter i budget 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Der anvendes 1,76 mio. kr. til renovering af sportsgulv i Jernløse Hallen hvoraf 0,7 mio.kr. allerede er afsat og frigivet i budget 2016.
 2. Manglende finansiering på 1,1 mio. kr. sker ved en omprioritering af de allerede frigivne anlægsmidler i 2016 til renovering af Svinninge Hallen
 3. Manglende delfinansiering på 1,1 mio. kr. til renovering af Svinninge Hallen sker via halpuljen i 2017 

Beskrivelse af sagen
Renoveringen af sportsgulvet i Jernløse Hallen er med på oversigten over, hvilke idrætsfaciliteter, der vil blive renoveret i 2016 som oplyst i sagsfremstilling til KFFU den 22-02-2016.
 
På daværende tidspunkt blev der afsat og frigivet 0,7 mio. kr. til projektet.
Estimatet var baseret på erfaringstal fra udskiftningen af sportsgulve i Vipperød og Tuse i 2015.
 
Der blev afholdt licitation d. 25-05-2016, hvor det laveste bud var på 1,76 mio. kr.
Det højeste bud var på 2,64 mio. kr.
 
Årsagen til den store forskel fra estimat til licitationsresultat skyldes primært underlagets beskaffenhed samt tribuneløsningen. Omfanget og behov for udskiftning af sekundære bygningsdele er samtidigt mere omfattende end først antaget.
 
Det er aftalt med brugerne i Jernløse Hallen, at sportsgulvet skal udskiftes i sommerferien 2016. Hvis ikke sportsgulvet udskiftes nu, så overholder hallen ikke kravene til divisionshåndbold.

Økonomiske konsekvenser
Administrationen foreslår, at dele af renoveringen af Svinningehallen udskydes til 2017, og at der foretages en omprioritering i budget 2016, så sportsgulvet i Jernløse Hallen kan renoveres i sommerferien 2016.
 
Omprioriteringen betyder, at der tilsvarende skal afsættes 1,1 mio. i budget 2017 til Svinningehallen, så der sammen med de overførte midler fra 2016 stadig er afsat 12,8 mio. til renovering af Svinningehallen i budget 2017.    

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.
161. Beslutning om gennemførelse af potentialeklaring

Beslutning om gennemførelse af potentialeklaring

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. potentialeafklaringerne vedrørende konkurrenceudsættelse af driften af de to kommunalt drevne plejecentre og specialundervisning gennemføres jævnfør budgetaftalen for 2015.
 2. de potentialeafklaringer i budgetaftalen for 2015, hvor potentialet ikke er afklaret/planlagt afklaret, ikke gennemføres.

Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen for 2015 indgår det, at potentialet ved at konkurrenceudsætte følgende opgaver skal afklares:
 
Som opfølgning på budgetaftalen for 2015 og budgetaftalen for 2016 indgår indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse som et centralt element i de administrative omstillinger. Indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse skal realisere 11 mio. kr. i 2016 og 17 mio. kr. i 2017.
 
I 2015 har administrationen afklaret potentialet ved at konkurrenceudsætte følgende opgaver fra budgetaftalen for 2015:
 
 
I 2.-3. kvartal af 2016 planlægger administrationen at afklare potentialet ved en konkurrenceudsættelse af:
 
Resultatet af potentialeafklaringerne vil blive fremlagt til politisk behandling.
 
Som det uddybes nedenfor, er der efter administrationens opfattelse ikke grund til at bruge ressourcer på at afklare potentialet ved at udsætte de resterende opgaver for konkurrence. Det skyldes, at opgaverne siden vedtagelsen af budgettet for 2015 har ændret karakter, og/eller at samarbejdet med markedet har udviklet sig.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Det indstilles at;
 
Potentialeafklaringerne vedrørende en eventuel konkurrenceudsættelse af driften af de to kommunalt drevne plejecentre og specialundervisning gennemføres jævnfør budgetaftalen for 2015.
 
Der gennemføres desuden potentialeafklaring af bosteder, administrative funktioner og ejendomsservice.
 
Potentialeafklaringerne i budgetaftalen for 2015, hvor potentialet ikke er afklaret/planlagt gennemføres ikke.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
For stemte 21 (A, B, C, V, I og Inge Riis Langseth (O)).
Imod stemte 7 (Ø, O bortset fra Inge Riis Langseth og Solvej Pedersen (UP)).
162. Beslutning - Fravigelse af gæsteprincippet ved etablering af fjernvarmeledning

Beslutning - Fravigelse af gæsteprincippet ved etablering af fjernvarmeledning

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Gæsteprincippet fraviges i forbindelse med etablering af ny forsyningsledning på Dyrskuepladsen i Jyderup.

Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte d. 9. december 2015, at Fors A/S etablerer et solvarmeanlæg ved Rådbjergvej i Jyderup. I forbindelse hermed skal der etableres en forsyningsledning mellem solvarmeanlægget og fjernvarmeværket ved Lyngvej 7 i Jyderup.
 
Fors A/S har rettet henvendelse til Holbæk Kommune, med henblik på at indgå en forligsaftale med fuld økonomisk kompensation for fravigelse af gæsteprincippet i forbindelse med etablering af forsyningsledningen på kommunens grund, matrikel nr. 31b og 13fh Jyderup By, Jyderup. Ledningsplan og forligsaftale er vedlagt som bilag.
 
Gæsteprincippet defineres, som den regel der finder anvendelse, når der vederlagsfrit er givet tilladelse til placering af en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren som ”gæst” på ejendommen skal betale for en eventuel flytning af ledningen, hvis ejendommens ejer ønsker at ændre anvendelsen af det areal hvor ledningen er placeret.
 
Generelt er kommunen ikke forpligtet til at indgå aftale eller tinglyse deklaration om, at gæsteprincippet skal være fraveget. Tværtimod er udgangspunktet, at gæsteprincippet er gældende.
 
Fraviges gæsteprincippet, tinglyses en deklaration herom på ejendommen. Da en deklaration om fravigelse af gæsteprincippet i de fleste tilfælde vil medføre en værdiforringelse af den ejendom, deklarationen tinglyses på, vil kommunens eventulle accept af en fravigelse af gæsteprincippet – hvis der ikke samtidig modtages fuld økonomisk kompensation – kunne være i strid med den forpligtigelse, som kommunen i henhold til kommunalfuldmagten er underlagt, om økonomisk forsvarlig forvaltning.
 
Heraf følger imidlertid også, at kommunen efter en konkret vurdering lovligt kan acceptere aftaler om fravigelse af gæsteprincippet mod en økonomisk kompensation.
 
Byrådet besluttede d. 9. december 2015, at såfremt en fravigelse af gæsteprincippet måtte påføre kommunen udgifter eller begrænsninger i anvendelsen af arealer, så skal det godkendes politisk.
 
I denne konkrete sag er det pågældende areal udlagt til rekreativt formål, hvor der må opføres mindre skure, lætag mm. På baggrund af den nuværende lokalplan, så vurderes det, at der er en begrænset sandsynlighed for, at arealet skal anvendes til anden brug fremadrettet.
 
En fravigelse af gæsteprincippet medfører, at det vil være kommunen, der skal afholde udgifter til omlægning af forsyningsledningen, såfremt en fremtidig brug af arealet fordrer en omlægning af ledningen. Da en evt. fremtidig anden anvendelse af området begrænses af en fravigelse af gæsteprincippet, så fremsættes sagen til politisk behandling. 
 
Fraviger Holbæk Kommune ikke gæsteprincippet er det Fors A/S’ kunder, der skal bære udgiften til omlægning af ledningen, hvis kommunen i fremtiden ændre lokalplanen, så det medfører at der skal bygges oven på ledningen. 
 
Der er en vis fairness i, at Holbæk Kommune, som er beslutningstager ved ændring af lokalplanen, tager udgiften til omlægning af ledningen, og ikke kunder til Fors A/S.
 
Fors A/S har fremsat 2 forslag til placering af forsyningsledningen. Det er aftalt med Fors A/S, at ledningen skal lægges efter den alternative placering ved grundens nordlige skel. Placeringen gør at ledningen ikke krydser igennem arealet, hvilket stadig gør at grunden evt. kan bebygges uden at ledningen skal omlægges.
 
Ledningens placering gør endvidere, at arealets værdiforringelse begrænses, den nødvendige rydning af beplantning minimeres samt indskrænkningen af evt. fremtidig brug af grunden reduceres.

Økonomiske konsekvenser
Hvis kommunen på et senere tidspunkt ønsker at omlægge ledningen, så vurderes det, at omkostningen vil udgøre ca. 7-800.000 kr. i nuværende priser.
 
Ved fravigelse af gæsteprincippet, modtager Holbæk Kommune fuld økonomisk kompensation fra Fors A/S for den værdiforringelse af arealet, som fravigelsen medfører.
 
Fors A/S har rådført sig med Skel Landinspektører i forhold til beregning af kompensation. Kompensationen beregnes normalt som 0,5 gang grundværdien i servitutbæltet. Servitutbæltet er det område, der bliver rådighedsindskrænket af forsyningsledningen.
 
For A/S har valgt at forhøje den normale kompensation med kr. 6.400.
 
I forligsaftale fra Fors A/S kompenseres Holbæk Kommune for rådighedsindskrænkning af 640 m2 med kr. 19.200.
 
Beregning af kompensation
- Arealets grundværdi: 331.700 kr.
- Vurderet grundareal: 16.586 kr.
- Kompensation pr. m2: 20 kr.
- Rådighedsindskrænkning af 640 m2: 12.800 kr.
- Forhøjelse af kompensation: 6.400 kr.
Total kompensation af 640 m2 med 19.200 kr.

Lovgrundlag – link
Kommunalfuldmagtsreglerne
Lov om offentlige veje § 77.
Lov om offentlige veje § 106.

Sagshistorik, henvisninger
9. december 2015: Pkt. 263 – Beslutning, Godkendelse af solvarmeprojekt til fjernvarmeværket i Jyderup
 
9. december 2015: Pkt. 277 – Orientering, Afvigelse af gæsteprincippet

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles ikke godkendt.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno16-6853_#3781527_v1_forligsaftale.pdf
caseno16-6853_#3754778_v1_bilag - 160415 ledningsplan - holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Bilag - 160427 Forligsaftale - Holbæk Kommune
Bilag - 160415 Ledningsplan - Holbæk Kommune.pdf


163. Beslutning om projektudbud af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet, Jyderup

Beslutning om projektudbud af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet, Jyderup

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Slagelsevej 21 og 21B, 4450 Jyderup, matrikel 6ah og 6ak (Skarridsøhjemmet) samt Slagelsevej 40, 4450 Jyderup, del af matrikel 26a (Skarresø Camping) udbydes til salg gennem et projektudbud.
 2. Administrationen foretager udstykning af matrikel 26a

Beskrivelse af sagen
Resume af sagen
Byrådet besluttede på mødet d. 11. november 2015 at udbyde Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet samlet til salg som et offentligt udbud med en anvendelsesbegrænsning som skulle sikre at campingpladsen kunne være klar til åbning i foråret 2016.
 
I budgetaftalen for 2016-2019 fremgår det:
”Vi igangsætter inden udgangen af 2015 et projektudbud omfattende både Jyderup Camping og Skarridsøhjemmet. Det skal sikre, at der sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune. Salget gennemføres således, at en ny ejer har mulighed for at åbne campingpladsen i foråret 2016 og campingpladsen derfor vedbliver med at være i drift. Holbæk Kommune vil sørge for, at campingpladsen fortsætter og ikke kommer til at stå stille.”
 
Administration har været i dialog med markedet, og der har været arbejdet på at skabe forudsætningerne for et realiserbart projekt. Udbuddet har derfor ikke været igangsat, men administrationen ønsker nu at igangsætte et projektudbud som en samlet pakke.
 
Det blev ved byrådsmøde d. 21.april 2016 besluttet at driften for sæsonen 2016 varetages som et beskæftigelsesprojekt med særligt fokus på aktivering af flygtninge.
 
Projektudbud skal sikre, at der først sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune.
 
De overordnede ikke prioriterede bedømmelseskriterier vil være følgende:
En efterfølgende konkretisering af bedømmelseskriterierne foretages i forbindelse med færdiggørelse af konkurrencematerialet.
Projektudbuddet gennemføres via ejendomsmægler.
 
Projektudbuddet forventes offentliggjort til august og en foretrukken tilbudsgiver forventes at kunne præsenteres til oktober 2016. Alle indkomne tilbud præsenteres for byrådet sammen med indstillingen af vinderprojektet.
 
Udstykning af matrikel nr. 26a
Administrationen igangsætter en udstykning af arealet der omfatter Campingplads og udbyder de/det omkringliggende areal der vil indgå naturligt i den videre drift af campingpladsen, som forventes at udgøre delnr. 3 og delnr. 5 på vedlagte foreløbige udstykningsudkast fra landinspektør.

Økonomiske konsekvenser
Ved salg af Skarridsøhjemmet skal Holbæk Kommune tilbagebetale moms på knapt 60.000 kr. til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Omkostninger til landinspektør til udstykning forventes at udgøre ca. 60.000 kr. + moms samt udstykningsafgift på kr. 8.440 kr.(ej. momspligtig). Beløbet finansieres af køb og salgskontoen.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde d. 11. november 2015 pkt. 234:  Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarridsøhjemmet
 
Byrådsmøde d. 21. april 2016 pkt. 83: Beslutning - Indgåelse af driftsaftale for Skarresø Camping

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.


caseno15-25874_#3793732_v1_udstykningsudkast matr. 26a.pdf.pdf

Bilag

Udstykningsudkast matr. 26a.pdf


164. Beslutning om fordeling af husbådepladser i Holbæk Havn

Beslutning om fordeling af husbådepladser i Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. De fire husbådepladser, der etableres i den østlige del af havneområdet, annonceres og pladserne tildeles ud fra tre udvælgelseskriterier, højeste pris, hurtigste overtagelse og husbådens bidrag til et levende havnemiljø.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Byråd har på baggrund af anbefalinger fra havnegruppen besluttet at arbejde for indplacering af husbåde i Holbæk Havn.
Indplacering af husbåde ligger i forlængelse af målsætning om at opnå flere indbyggere i kommunen.

Husbådene er endvidere tænkt at bidrage med mere liv i havneområdet, i overensstemmelse med målsætning for havnegruppens arbejde, og vil give et ekstra lag af historiefortælling i aktiveringen af området.
Som en første etape er peget på etablering af fire husbådpladser langs havnebassinets østlige kaj ved Ny Hage.
 
Det indstilles i hovedindstillingen, at de fire husbådepladser annonceres, og at pladserne tildeles efter kriterier om højeste bud og hurtigst mulig indgåelse af lejeaftale, samt de konkrete husbådes bidrag til liv i havneområdet.
I byrådets kommissorium for havnegruppen er ”et levende havnemiljø” et centralt kriterium for arbejdet med udviklingen af havnen, og derfor vil de indkomne bud blive vurderet i forhold til hinanden på bidraget til liv i havnen og arkitektonisk åbenhed mod havnens brugere.
 
Administrationen har været i løbende dialog med husbådsinteressenter, der har bidraget til udviklingsprocessen med sparring, skitsering og visualiseringer af husbåde.
De to første interessenter har haft forventning om at få tildelt de første pladser, og kommunen har ligeledes tilkendegivet hensigt herom, men der har vist sig en større interesse for indplacering af husbåde end først antaget, og det indstilles på denne baggrund, at pladserne bør annonceres.


Sagshistorik, henvisninger
Spørgsmål vedr. indplacering af husbåde i Holbæk Havn har tidligere været behandlet i byrådet den 28.1.2016, hvor der blev besluttet igangsat byggemodning.

Dette byggemodningsarbejde har været i udbud, og arbejdet pågår.
 
Byrådet har endvidere behandlet spørgsmål omkring bindingsperiode for husbåde på byrådsmøde den 16.3.2016, hvor fastsættelse af bindingsperiode for lejeaftaler blev besluttet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Udvalget indstiller et ændringsforslag hvorefter;
 
De fire husbådspladser, der etableres i den nordlige del af havneområdet, tildeles interessenterne bag det pionerprojekt, som står bag etableringen af husbådepladserne.
 
Administrationen igangsætter et handlingsplanarbejde med at etablere 4 ekstra husbådepladser. De fire ekstra husbådepladser annonceres og tildeles ud fra de tre udbudskriterier; højeste pris, hurtigste overtagelse og husbådens bidrag til et levende havnemiljø.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Det godkendes, at de fire husbådspladser, der etableres i den nordlige del af havneområdet, tildeles interessenterne bag det pionerprojekt, som står bag etableringen af husbådepladserne. Administrationen igangsætter herudover et planarbejde med at etablere minimum fire ekstra husbådepladser. De minimum fire ekstra husbådepladser annonceres og tildeles ud fra de tre udbudskriterier: højeste pris, hurtigste overtagelse og husbådens bidrag til et levende havnemiljø.
 
For stemte 26 (A, B, C, I, V, O og Solvej Pedersen (UP)).
Imod stemte 2 (Ø), idet Ø støtter hovedindstillingen.
165. Beslutning om ejerstrategi for Fors-koncernen

Beslutning om ejerstrategi for Fors-koncernen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Holbæk Kommune tiltræder den vedlagte ejerstrategi for Fors-koncernen.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede den 19. august 2015, at Holbæk Kommune med virkning fra den 1. januar 2016 deltager i den fælles forsyningskoncern for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner. Byrådet godkendte samtidig, at Holbæk Kommune tiltrådte en ejeraftale med bilag, herunder vedtægter for koncernens selskaber.
 
I ejeraftalen for koncernen er det i § 1.9 bestemt, at der skal vedtages en fælles ejerstrategi for koncernen. Ejerstrategien er ikke et selskabsretligt dokument, men et politisk styringsdokument, som supplerer ejeraftalen.
 
Ejerstrategien skal betragtes som et dynamisk redskab til udvikling af koncernen og samarbejdet med ejerkommunerne på såvel kort som langt sigt. Strategien skal derfor løbende vurderes og tilpasses den aktuelle udvikling i ejerkommunerne og koncernen – første gang inden udløbet af 2018.
 
Ejerstrategien har til formål at give koncernen et klart billede af ejerkommunernes forventning til koncernens løbende udvikling.
 
Det er kommunernes mål, at give koncernen det bedst mulige grundlag for at være en succesfuld virksomhed, der lever op til formålet udtrykt i ejeraftalens § 1.1-1.12, og dermed være en væsentlig bidrager til at håndtere de udfordringer, kommunerne står overfor.
 
I ejerstrategien beskrives ejerkommunernes forventninger til koncernen på ti særlige fokusområder (forsyningssikkerhed, miljø og klimaprofil, økonomisk ansvarlighed og effektiv drift, samarbejde og kommunikation med borgere og virksomheder, rådgivning om klima- og miljørigtig adfærd, anlæg og drift, partnerskaber og innovation, udbud og indkøb, i forhold til dialog og samarbejde samt organisation og styring). Såvel selskaberne som kommunerne er gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden åbent om forhold, der må antages at have interesse for den anden part, og koncernen skal udarbejde en årlig redegørelse til kommunerne om selskabernes tilstand og nøgletal.

Sagshistorik, henvisninger
Pkt. 151 på byrådets dagsorden den 19. august 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.


caseno16-3802_#3808856_v1_endelig ejerstrategi.pdf.pdf

Bilag

Endelig ejerstrategi


166. Orientering om personalepolitisk redegørelse for 2015

Orientering om personalepolitisk redegørelse for 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. redegørelsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Formålet med den personalepolitiske redegørelse er, at give læseren et generelt overblik over kommunens ansatte og arbejdet i organisationen på personaleområdet i 2015.
 
Personalepolitisk redegørelse 2015 blev behandlet i Koncerndirektionen den 25. maj 2016, og behandles i Hovedudvalget den 8. juni 2016. Det er derfor muligt, at der vil blive udarbejdet rettelser til vedhæftede.

Antal ansatte
Pr. 31.december 2015 var der ansat 4885 personer på månedsløn, heraf 296 elever, 219 flexjobbere og 27 i midlertidige jobordninger m.v. Herudover er Socialtilsyn Øst tilknyttet Holbæk Kommune med 86 medarbejdere.
 
Der var 2104 timelønnede personer i Holbæk Kommune. Tallet svarer til de aktive timelønnede i SD Lønsystem, og ikke nødvendigvis det antal der får udbetalt løn hver måned.
 
Køn
Kønsfordelingen har for alle ansatte ændret sig 1 %-point fra 2014 til 2015 således, at vi er gået fra en fordeling på 22/78 til en fordeling på 21/79.
 
Alder
Gennemsnitsalderen i 2015 ligger i hele Holbæk Kommune på 46,60 år mod 46,53 år i 2014.
 
Udviklingen hos 55+ gruppen
Ser man på den samlede aldersfordeling for 2015, kan det udledes, at der er 1294 ansatte svarende til 26,0 %, der er 55 eller derover. I forhold til tallene for 2014 er der tale om et fald på 0,4 procentpoints.
 
Gruppen af 60+ udgør nu i 2015 i alt 499 personer mod 488 i 2014.
Samlet set kan det konkluderes, at der er en tendens til at de ansatte bliver længere på arbejdsmarkedet, og vi i Holbæk Kommune formår at bevare kompetencerne i organisationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Orienteringen taget til efterretning.


caseno16-24186_#3807794_v1_personalepolitisk redegørelse 2015 - (2).pdf

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2015


167. Beslutning - Godkende at kommunen ansøger om tilskud til grundkapital til små og billige boliger

Beslutning - Godkende at kommunen ansøger om tilskud til grundkapital til små og billige boliger

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. kommunen søger om et tilskud på 9.414.444 kr. til kommunal grundkapital, til brug for etablering af små og billige almene familieboliger.

Beskrivelse af sagen
Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Brede rammer for at modtage og integrere flygtninge”.
 
Som led i aftalen kan Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet inden for en pulje på 640 mio. kr. yde tilskud til kommunerne til hel eller delvis dækning af den kommunale grundkapital ved etablering af almene familieboliger. Puljen fordeles med udgangspunkt i fordelingen af flygtninge mellem kommuner og med afsæt i den enkelte kommunes boligbehov.
 
I Holbæk Kommune er der en stor mangel på små og billige boliger til socialt udsatte borgere, unge som skal eller er i uddannelse samt flygtninge.
Tilskuddet er et rammebeløb, og de konkrete projekter vil blive forelagt til politisk beslutning, når de foreligger.
 
Betingelser for at opnå tilskud
Det er en betingelse at kommunen udøver anvisningsretten til boligerne med henblik på løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge. Det betyder samtidig at kommunen betaler lejen for ledige boliger og garanterer for lejers forpligtelser til istandsættelse af boligen ved fraflytning.
 
Den kommunale grundkapital til opførelse af almene familieboliger udgør 10 % af byggeriets samlede anskaffelsessum.
 
Puljen giver mulighed for at opnå et tilskud svarende til 75 % af den kommunale grundkapital, beregnet for en bolig på 40 m2.
 
For Holbæk kommune udgør det udmeldte tilskud for 154 boliger, 9.414.444 kr. af den udmeldte tilskudsramme.
 
Ansøgningsfristen er den 15. juni 2016, og tilskuddet udmeldes fra ministeriet sendes den 5. juli 2016.
 
Tilskuddet kan anvendes til tilsagn til boliger i perioden 6. juli 2016 til 31. december 2017.
 
Administrationen anbefaler, at kommunen ansøger om det udmeldte tilskud på 9.414.444 kr.
 
Tilsagn til at opføre små og billige boliger vil blive fremsendt til politisk godkendelse efterfølgende.
 
Bidrag til kerneopgaven
Etablere små almene familieboliger med lave huslejer.
 
Flere små billige boliger, vil det give unge på uddannelseshjælp et fast sted at bo, det vil medvirke til, at det vil være lettere at fastholde en uddannelsesplan.
 
Flere unge kan tilbydes egen bolig, fremfor diverse anbringelser som er forbundet med kommunale udgifter. Færre foranstaltninger før, under og efter uddannelse for f.eks. unge i efterværn. Boligsikring, § 34 støtte og andre tillægsydelser (herunder enkeltydelser) mindskes.
 
Mulighed for permanente boliger til flygtninge.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk kommunes andel af den udmeldte tilskudsramme på 9.414.444 kr. udgør 75 % af en beregnet kommunal grundkapital for 154 små almene familieboliger.
 
Med udgangspunkt i ministeriets beregning vil den kommunale grundkapital, efter tilskud fra staten, netto udgør 3.138.148.000 kr.
 
Den kommunale grundkapital kan tilvejebringes ved salg af kommunale grunde til brug for opførelse af boligerne.
 
Der tages endelig stilling til finansiering af den kommunale grundkapital når projektet fremlægges til politisk behandling.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Et flertal bestående af V, A, B og C anbefaler indstillingen godkendt.
 
Imod stemmer O, Inge Langseth.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.
 
For stemte 23 (A, B, C, I, V, Ø og Solvej Pedersen (UP)).
Imod stemte 5 (O).
168. Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
..

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Budgetrevision 2 tages til efterretning, herunder den administrative handlingsplan jf. bilag 3
 2. Mindreforbrug på dagtilbud på 2,5 mio.kr. omplaceres til skoleområdet
 3. Fra 1. januar 2017 skal pædagogernes deltagelse i skoleundervisning reduceres fra 12 lektioner til 6 lektioner, som puljes, så skoleledelsen kan bruge ressourcerne, hvor behovet er størst
 4. Der indføres øget egen- og brugerbetaling på visse serviceydelser inden for kerneområdet Aktiv Hele Livet, jf. Handleplan BR2 – AHL
 5. Der ændres i visse serviceydelser på kerneområdet Aktiv Hele Livet, jf. Handleplan BR2 – AHL og beslutning i Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg”
 6. Der indledes forhandling med ekstern plejecenterleverandør om reduktion af priser
 7. Puljemidler på kerneområdet Aktiv Hele Livet omfordeles som beskrevet i Handleplan BR2 – AHL
 8. Budgetter på serviceområder inden for kerneområdet Aktiv Hele Livet reduceres med 1 pct., jf. Handleplan BR2 - AHL
 9. Der iværksættes stop for brug af vikarer fra 1. september 2016 og året ud, på kerneområdet Aktiv Hele Livet
 10. Genbesættelse af stillinger udsættes generelt med to måneder året ud på kerneområdet Aktiv Hele Livet
 11. Handlingerne i handleplaner for kerneområderne Alle kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge godkendes
 12. Driftsoverførslerne 2015 til 2016 indefryses.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune skal holde budgettet. Budgetrevision 2 viser, at kommunen har store udfordringer i forhold til at holde budgettet på driften, især på serviceudgifterne. Budgetrevision 2 følges derfor af handleplaner, som adresserer udfordringerne på de enkelte kerneområder. 
 
Det er altid vigtigt at overholde budgettet. I år er det endnu vigtigere at holde budgettet på serviceudgifterne. Det skyldes, at der er stor sandsynlighed for, at en overskridelse af budgettet på serviceudgifterne vil betyde, at Holbæk Kommune vil blive ramt af sanktion fra regeringen.
 
Hvis kommunen skal overholde den budgetterede serviceramme, er det nødvendigt, at indstillingerne vedrørende handleplanerne besluttes, så de kan blive implementeret straks.
 
De vigtigste årsager til udfordringerne er:
 
 
 
Holbæk Kommune var én af de 43 kommuner, som i 2015 ikke overholdt deres del af servicerammen for 2015. Det er et udtryk for, at mange kommuner oplever et udgiftspres på flere områder, som skal håndteres indenfor den udmeldte serviceramme.
 
Budgetrevision 2 viser, at alle kerneområder er udfordret. Og fordi budgettet skal holdes, har administrationen udarbejdet forslag til handlingsplaner.
 
Handleplanerne indeholder forslag til initiativer og servicejusteringer, som er nødvendige for at gennemføre udgiftsreduktioner og dermed holde budgettet og servicerammen. Det er nødvendigt, at servicejusteringerne vedtages allerede nu, hvis de skal nå at få den nødvendige effekt i år. Fordelen ved den hurtige implementering er, at det gør opgaven med at håndtere de nye budgetreduktioner i 2017 lidt lettere.
 
Handleplanerne fortæller også kort om de administrative handlinger, der igangsættes med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Kendetegnet for disse handlinger er, at de ligger indenfor de rammer, der allerede er vedtaget politisk.
 
Driftsoverførsler
Budgetrevision 2 bygger på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb til 2017, som de har fået overført til 2016. Med andre ord lægger budgetrevisionen op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til 2016, dog således at sammensætningen af mer- og mindreforbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant.
 
Normalt ligger overførslerne imellem årene på omtrent samme niveau, og overførslerne er dermed blot udtryk for en likviditetsforskydning. I år er vi jævnfør ovenfor imidlertid nødt til at sikre, at forbruget af serviceudgifter ikke overstiger det oprindelige budget, der svarer til vores del af servicerammen.
 
I budgetrevisionen er der derfor lagt op til, at de overførte midler fra 2015 til 2016, 60 mio. kr. på driften, indefryses. Det betyder, at administrationen forventer, at et tilsvarende beløb bliver overført fra 2016 til 2017.
 
Proces – udvalgsbehandling
Sagen har for så vidt angår hver enkelt udvalgs område været behandlet i de stående udvalg.
 
Således behandlede:
Udvalget ”Uddannelse og Job” indstillingerne 1, 11 og 12 på møde den 25. maj 2016. Udvalget indstillede følgende: Ad 1: Budgetrevisionen tages til efterretning, ad 11: Handleplanerne for kerneområderne Alle kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge godkendes, herunder at 2,6 mio. kr. på kerneområdet Alle kan Bidrage findes blandt midlerne til vejledning/opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen, og ad 12: Godkendes. Referatet vedlægges som bilag.
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” indstillingerne 1, 4-10 og 12 på møde den 30. maj 2016. Et flertal (V og A) videresender sagen til behandling i Økonomiudvalget og byrådet med følgende to bemærkninger:
Et mindretal (O og Ø) kan ikke anbefale sagen videresendt, da O og Ø ikke ønsker nedskæringer på ældreområdet. Referatet vedlægges som bilag.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” indstillingerne 1 og 12 på møde den 30. maj 2016. Udvalget indstillede følgende: Ad 1: Tages til efterretning for udvalgets ressortområde, og ad 2: Godkendes for udvalgets ressortområde. Referatet vedlægges som bilag.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” indstillingerne 1-3 og 12 på møde den 31. maj 2016. Udvalget indstillede følgende: Ad 1: Tages til efterretning, ad 2: Et flertal (V, A og O) anbefaler, at dette godkendes, mens et mindretal (Ø) anbefaler, at det ikke godkendes, ad 3: Godkendes ikke, og ad 12:Et flertal (V, A og O) anbefaler, at dette godkendes, mens et mindretal (Ø) anbefaler, at det ikke godkendes. Referatet vedlægges som bilag.
 
Udvalget for Klima og Miljø indstillingerne 1 og 12 på møde den 31. maj 2016. Udvalget indstillede følgende: Ad 1: Tages til efterretning for udvalgets ressortområde og ad 12: Godkendes for udvalgets ressortområde. Referatet vedlægges som bilag.
 
Proces – høringer m.v.
Efter udvalgsbehandlingen er handleplanen for kerneområdet Aktiv Hele Livet sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
 
Handleplanerne, herunder navnlig handleplanerne for kerneområderne Aktiv Hele Livet og Læring og Trivsel, er inden sagens behandling i byrådet drøftet i Hovedudvalget, og i forbindelse med implementeringerne vil handleplanerne blive drøftet i de lokale med-udvalg.

Supplerende sagsfremstilling
Efter sagens behandling i Økonomiudvalget, er der modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet. Svarene vedlægges som bilag. Hovedudvalget har den 8. juni 2016 fået en orientering om sagen. Hovedudvalget tilkendegav i den forbindelse, at det ønskede at blive inddraget yderligere i processen. Der planlægges et nyt møde med Hovedudvalget om Budgetrevision 2-sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Et flertal bestående af V, A, B og C indstiller at:
 
 1. Driftsoverførslerne fra 2015 til 2016 indefryses
 2. Mindreforbrug på dagtilbud på 2,5 mio.kr. omplaceres til skoleområdet
 3. Handleplaner for kerneområderne Alle kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge på 2,6 mio. kr. gennemføres
 4. Handleplan for Vækst og Bæredygtighed på 5 mio. kr. gennemføres
 5. Projektudvalget for Lokal Udvikling overfører 0,5 mio. kr. fra 2016 til 2017
 6. Det samlede forbrug for serviceområdet i 2016 reduceres med 24,4 mio. kr. 
 
Imod stemmer O, Inge Langseth.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Sagen udgik af dagsordenen, jf. punkt 138.


caseno16-10621_#3818193_v1_høringssvar br 2 - ældrerådet.docx
caseno16-10621_#3795954_v1_br2 - 0_samlet oversigt samlet dokument 26.05.2016.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795929_v2_samlet - handleplan - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3809797_v1_handlingsplan br2 - administration-pol 2.pdf
caseno16-10621_#3795867_v1_handleplan br2 - v&b - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795878_v1_handleplan br2 - ahl - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795899_v1_handleplan br2 - akb - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795912_v1_handleplan br2 - l&t - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795925_v1_handleplan br2 - uta - 240516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3803293_v1_oversigt salg af ejendomme grunde og arealer br 2 april 2016.pdf.pdf
caseno16-10621_#3809116_v1_uddannelse og job; besslutningsreferat.pdf
caseno16-10621_#3809112_v1_læring og trivsel; beslutningsreferat.pdf
caseno16-10621_#3809108_v1_kultur og fritid; beslutningsreferat.pdf
caseno16-10621_#3809105_v1_klima og miljø; beslutningsreferat.pdf
caseno16-10621_#3809102_v1_aktiv hele livet beslutningsreferat.pdf
caseno16-10621_#3818548_v1_høringssvar - handicaprådet.docx

Bilag

Høringssvar - Ældrerådet
BR2 - Samlet oversigt
Samlet handleplan BR 2
Handleplan BR2 - Administration
Handleplan BR2 - V&B
Handleplan BR2 - AHL
Handleplan BR2 - AKB
Handleplan BR2 - L&T
Handleplan BR2 - UTA
Oversigt salg af ejendomme grunde og arealer BR 2 april 2016
Udvalget "Uddannelse og Job" - beslutningsreferat
Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" - beslutningsreferat
Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" - beslutningsreferat
Udvalget for Klima og Miljø - beslutningsreferat
Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" - beslutningsreferat
Høringssvar - Handicaprådet


169. Beslutning - Tilsagn til opførelse af 25 almene familieboliger i Havnebyen, 4300 Holbæk

Beslutning - Tilsagn til opførelse af 25 almene familieboliger i Havnebyen, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 25 almene familieboliger i Havnebyen, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 50.940.000 kr.

  Som en del af tilsagnet, skal Holbæk Kommune yde et grundkapitallån på 5.094.000 kr. Beløbet finansieres af Havnebyen A/S.

  Tilsagnet er betinget af, at Lokalplan 1.49 Byudvikling af Kanalstræde og Havnevej blev godkendt tidligere i byrådets møde.
Beskrivelse af sagen
Vestsjællands Almene Boligselskaber søger om tilsagn til, at bygge 25 almene familieboliger i Havnebyen (Silvangrunden), 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 50.940.000 kr.
 
Tilsagn til at bygge almene boliger betyder samtidig, at:
 
Boligerne er en del af det samlede byggeri i Havnebyen, som skal bestå af butikker mv. i stueplan og almene- og ejerboliger på 1. og 2. sal.

De almene boliger vil efter opførelsen blive udskilt til en ejerlejlighed som ejes af Vestsjællands Almene Boligselskab.
 
De 25 almene familieboliger fordeler sig med 5 2-rumsboliger på 76 m2, 12 3-rumsboliger på 99,42 m2 og 8 4-rumsboliger på 115 m2.
 
Den foreløbige gennemsnitlige leje er beregnet til 1.105 kr. pr. m2 pr. år plus forbrugsafgifter.
 
Byggeriet forventes at starte ultimo 2016, og boligerne forventes at være klar til indflytning medio 2018.
 
Det er en betingelse for tilsagnet, at der foreligger en godkendt lokalplan for området før byrådet kan give tilsagn til opførelse af almene boliger.

Bidrag til kerneopgaven
Byrådet skal i henhold til almenboligloven give tilsagn til opførelse af nye almene boliger, yde grundkapitallån, samt stille den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune har en udgift til grundkapitallån på 5.094.000 kr. Lånet finansieres af Havnebyen A/S.
 
Grundkapitallånet er en særlig lånekonstruktion til finansiering af alment boligbyggeri. Lånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen. Det betyder at kommunen forventer at boligselskabet begynder at afdrage lånet om 50 år.
 
Når der gives tilsagn til at opføre almene boliger, giver kommunen samtidig garanti for den del af realkreditlån, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.
 
Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Lovgrundlag – link

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.


caseno16-24202_#3786365_v1_holbæk havneby - tegningsbilag til skema a .pdf
caseno16-24202_#3786071_v1_foreløbig tegning bygning a.pdf
caseno16-24202_#3786074_v1_foreløbig tegning bygning b.pdf

Bilag

Holbæk HavneBy - Tegningsbilag til skema A
Foreløbig tegning bygning A
Foreløbig tegning bygning B


170. Beslutning om ændring af regler for kørselsgodtgørelse

Beslutning om ændring af regler for kørselsgodtgørelse

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:
 1. kørselsgodtgørelsen for byrådsmedlemmer pr. 1. juli 2016 reduceres fra høj til lav sats.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har på sit møde i februar 2016 besluttet, at Holbæk Kommune skal finde administrative omstillinger for ekstra 10,5 mio. kr. for at sikre den nødvendige sammenhæng i Budget 2016. Ændring af reglerne for kørselsgodtgørelse er et af flere midler til at nå målet.
 
Holbæk Kommune har hidtil udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens satser (henholdsvis høj sats og lav sats). I 2015 var satserne henholdsvis 3,70 kr./km. og 2,05 kr./km. Den samlede udgift til kørselsgodtgørelse i 2015 udgjorde kr. 5,2 mio. kr.
 
Såfremt al kørsel i egen bil honoreres med den lave sats, vil det give en besparelse på 2 mio kr. årligt, beregnet på baggrund af satsen og kørslen i 2015. En ændring med virkning pr. 1. juli 2016 vil give en besparelse i 2016 på ca. det halve.
 
Økonomiudvalget er på sit møde den 8. juni blevet orienteret om, at ændring til lav sats gennemføres i overensstemmelse med handlingsplanen for de administrative omstillinger.
 
Medarbejderne kan alternativt anvende kommunens biler. Dette kan medføre et øget behov for at stille biler til rådighed. En beregning af udgiften til kommunale biler viser imidlertid at udgiften pr. km. svare til lav sats.
 
Byrådsmedlemmer er ikke ansat ved Holbæk Kommune, og er derfor ikke omfattet af ovenstående reduktion i kørselsgodtgørelse.
 
Jf. Styrelsesloven har byrådsmedlemmer krav på befordringsgodtgørelse, men ikke pligt til at modtage den. Byrådet kan derfor ikke, heller ikke ved enighed, træffe beslutning om en begrænsning af byrådsmedlemmernes krav på befordringsgodtgørelse. Byrådet kan dog vedtage kun at yde godtgørelse for en bestemt type befordring – fx offentlig transport, eller vedtage en generel kilometersats. 
 
Byrådet skal derfor tage stilling til, om satsen for byrådsmedlemmers befordringsgodtgørelse skal sænkes pr. 1. juli 2016 i lighed med den beslutning, der er taget om at sænke satsen for medarbejdernes befordringsgodtgørelse. Dette vil give en årlig besparelse på yderligere 100. 000 kr.
 
I 2015 blev der udbetalt befordringsgodtgørelse til den høje sats til byrådet på kr. 220.057. Ved honorering med den lave sats ville udgiften udgøre kr. 121.923,88. Besparelsespotentialet var således på knap 50.000 kr. i 2016.
 
Hovedudvalget har drøftet reduktion i kørselsgodtgørelse for de ansatte den 6. april 2016. Økonomiudvalget er i Budgetrevision 2-sagen blevet orienteret om reduktionen i befordringsgodtgørelsen for ansatte i Holbæk Kommune.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.
 
For stemte 24 (A bortset fra Jørgen Jensen, B, V, I, Ø og O bortset fra Steen Klink Pedersen).
Imod stemte 2 (C og Steen Klink Pedersen (O)).
2 undlod at stemme (Solvej Pedersen (UP) og Jørgen Jensen (A)).
171. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - juni 2016

Beslutning om salg af ejendomme og grunde - juni 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde
 2. Administrationen bemyndiges til at erhverve det i sagsfremstillingen nævnte areal

Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.
 
Torpet, Holbæk
I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 2.76 for Torpet 24, er erhvervsgrundene imellem Stenhusvej og Torpet blevet udlagt til boliger. Administrationen ønsker at udbyde 8 grunde.
 
Køb af en del af matr. nr. 8f, Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse
I forbindelse med Vejdirektoratets ekspropriationer til Motorvej syd om Regstrup, er der opstået en mulighed for at Holbæk Kommune kan erhverve godt 2 hektar af matr. nr. 8f (vest for den kommende ringvej) som led i arealfordelingen, der er en del af ekspropriationsforhandlingerne.
 
Arealet ligger i Landzone og er tilplantet med kirsebærtræer.
Arealet skal indgå i planerne for idrætsanlæg ved Engskovskolen afdeling Jernløse, og være en god mulighed for at etablere en erstatningsboldbane når Ringvejen på et senere tidspunkt føres hen over den eksisterende grusbane.
 
Der er truffet beslutning i byrådet den 21. april om anlæggelsen af selve vejen.

Øvrige konsekvenser
Matr. nr. 8f, Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse
Inden arealet vil kunne benyttes til boldbaner eller lignende skal der udarbejdes en lokalplan for området.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde d. 21. april 2016 pkt. 98: Beslutning om etablering af Ringvejen mellem Skovvejen og Gl. Skovvej

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Godkendt.


caseno13-50002_#3793696_v1_kortudsnit areal matr. 8f.pdf.pdf
caseno13-50002_#3797782_v1_torpet.pdf.pdf

Bilag

Kortudsnit areal matr. 8f.pdf
Torpet.pdf


172. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - juni 2016 - Lukket punkt
173. Beslutning - Godkendelse af vinderprojekt for Holbæk Have 11, 4300 Holbæk - Lukket punkt