UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

21-04-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-04-2016 22:00:00


PUNKTER

79. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. april 2016
80. Beslutning - Fremtidens idrætsbillede - Holbæk Svømme, idræts- og sundhedscenter
81. Beslutning om delegering af planer
82. Beslutning om endelig godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategi
83. Beslutning - Indgåelse af driftsaftale for Skarresø Camping
84. Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester
85. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2015
86. Beslutning om politiske omstillinger 2016
87. Beslutning om omstillingsprojektet vedrørende kørsel til dagcenter og træning
88. Beslutning om at forlænge driftsaftalen med udbyder af danskuddannelser til voksne udlændinge
89. Orientering om status på flygtningeområdet marts 2016
90. Beslutning - Driftsaftale med Fiskerihavnens Bådelaug
91. Beslutning - Anlægsgaranti for Jyderup hallen
92. Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. august 2016
93. Beslutning vedrørende understøttende undervisning i folkeskolerne
94. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - april 2016
95. Beslutning - Godkende helhedsplanen for renovering af boligafdelingen Markedspladsen, Svinninge
96. Beslutning - Godkende byggeregnskabet for renovering af Ladegårdsparken
97. Beslutning om parkeringsforhold i Holbæk bymidte
98. Beslutning om etablering af Ringvejen mellem Skovvejen og Gl. Skovvej
99. Beslutning - godkendelse af Regulativ om kommunale tømningsordninger
100. Beslutning om trafikbestilling 2017
101. Beslutning - Udvikling af arealer
102. Beslutning - Bevilling til ekstern bistand til vandløbsadministration
103. Beslutning - Anvendelse af Østre Skole (Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk)
104. Beslutning om bevilling af projektmidler til Læringscenter Holbæk
105. Beslutningssag. Budgetrevision 1 2016
106. Beslutning af budget 2016 - godkendelse af overførsler fra 2015 til 2016
107. Årsregnskab 2015 - oversendelse til revisionen
108. Beslutning om deltagelse på Folkemødet 2016
109. Beslutning om det videre arbejde med frivilligstrategien
110. Beslutning om ændret sammensætning af Økonomiudvalget
111. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - april 2016 - Lukket punkt79. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. april 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. april 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard, at:
 
1.         dagsordenen til mødet d. 21. april 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.
80. Beslutning - Fremtidens idrætsbillede - Holbæk Svømme, idræts- og sundhedscenter

Beslutning - Fremtidens idrætsbillede - Holbæk Svømme, idræts- og sundhedscenter

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Morten C. Henriksen konsortiets tilbud godkendes
 2. Der frigøres 20 mio. kr. af de allerede afsatte midler til projektet til byggemodning og klargøring af projektområdet
 3. Administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med tilbudsgiver

Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 26. marts 2015 besluttet at sende Fremtidens Idrætsbillede – Svømme-, Idræts- og sundhedscentret i udbud. Udbuddet blev den 25. januar 2016 annulleret og byrådet besluttede den 28. januar at genudbyde Fremtidens idrætsbillede – svømme-, idræts- og sundhedscenter hurtigst muligt og på de vilkår som byrådet den 26. marts 2015 vedtog. Projektet blev derfor genudbudt med tilbudsfrist den 21. marts. Ved tilbudsfristens udløb havde Holbæk kommune modtaget tilbud fra konsortiet Morten C Henriksen – Holbæk SportsBy jf. Bilag 1 SportsByen.
 
Visionen
Visionen er at erstatte nedslidte idrætsfaciliteter i Holbæk by og samle genoptræningsfunktionen og Elisabet Centret til ét samlet center hvor centret opføres og drives af en OPP leverandør i op til 25 år. Dermed er idræts og sundhedsbillede i Holbæk de næste mange år sikret en ramme, der giver foreningerne mulighed for at arbejde på tværs, optimere og skabe nye tilbud med fokus på fællesskab, og som sikrer, at sundhedscentrets bruger efter endt behandlingsforløb kan tilknyttes stedets mange faciliteter og muligheder.
 
Faciliteterne
Byrådet besluttede i marts 2015 at udbyde følgende faciliteter:
 
 
Anlægsrammen
Anlægsrammen for svømme– og idrætsfaciliteter udgør 275 mio. kr. ved indgåelse af aftale om finansiel leasing. Sundhedscenter, infrastruktur og byggemodning finansieres på traditionel vis indenfor rammen af de i budgettet afsatte midler. Der er i 2016 afsat 30 mio. kr. til sundhedshus samt 12,4 mio. kr. til infrastruktur m.m.
 
Driftsforudsætningerne
Driftsrammen er i udbuddet sat til en forventet ramme på 10-11 mio. kr.
 
Driftsudgifterne på de nuværende idrætsfaciliteter udgør 8,5 mio. kr. inkl. drift af fodboldbaner, tennisanlæg og genoptræningscentret på Rebslagervej. Byrådet besluttede, at driften af de nuværende idrætsfaciliteter skal overføres til Svømme-, idræts- og sundhedscentret og der blev afsat en ramme på yderligere 10 mio. kr. til driften.
 
I det indkomne tilbud er driftsrammen angivet til 9,7 mio. kr. Dette er inklusiv forbrug.
 
De 2 beløb kan dog ikke direkte sammenstilles. Driften af de eksisterende faciliteter indeholder langt færre faciliteter end de faciliteter der opføres i Svømme-, idræts- og sundhedscentret som bl.a. indeholder en langt større svømmehal, en ekstra håndboldbane, 2 ekstra badmintonbaner, en ekstra indendørs tennisbane mm. Dertil kommer, at driftsbetalingen af de nye faciliteter indeholder løbende vedligeholdelse af disse og betaling af leasingfinansieringen af projektet.
 
Samlet set vil der derfor driftsmæssigt være en gevinst for Holbæk Kommune. Der tilbydes langt flere faciliteter, som vil være sikret en løbende vedligeholdelse i 25 år. Det sker samtidig for færre midler end de ekstra 10 mio. kr. som blev afsat i driftsbudgettet for 2016 og frem.
 
Konsortiet Morten C Henriksens tilbud
Anlægsløsningen
Konsortiet Morten C Henriksen har leveret et tilbud der udover at overholde udbudsbetingelserne indeholder en række ekstra faciliteter som 2 ekstra badmintonbaner, sansehave med Petanquebaner, bufferparkeringsplads med street basket, mountainbike-track som vægtes meget positivt.
 
Programmeringen og disponeringen af bygningen, faciliteterne, infrastrukturen og terrænet udgør en optimal grundstruktur for et idrætsanlæg der både kan skabe rum for aktivitet, puls organiseret og uorganiseret samt leg, læring og bevægelse. Søen mod syd og den større bakke skaber en ankomst der skiller sig ud fra mængden.
 
Projektforslaget indeholder et fint system af større og mindre Loops som sikre adgang til hele området og der er sikret mindre pladser og zoner der er forberedt til uorganiseret idræt.
 
Tilbuddet har sammenstillet funktionerne (hallerne og sundhedscentret mm) som huse i en by – SportsByen. Det betyder, at der kan opstå varierede indendørsrum der godt kan opleves som gader og pladser. Dette er nytænkende og skiller sig positivt ud.
 
Tilbuddet tilbyder en rigtig god løsning for sundhedscentret med en god sammenhæng og balance mellem funktionerne internt i Sundhedscentret og de øvrige faciliteter både for brugere og personale.
 
Sundhedscentrets placering i bygningens hjørne med egen indgang, p-areal og let adgang til stisystemet vægtes positivt. Sansehavens placering ved sundhedscentret herunder direkte adgang fra sundhedscentret er meget positivt.
 
Forslagets arkitektoniske udformning i forhold til facader og materialebrug er udtryk for tidens arkitekturforståelse, uden at være videre nytænkende.
 
Driftsløsningen
Overordnet har Morten C Henriksen leveret et forslag til en driftsstruktur hvor en fond skal drive stedet. Fonden er den overordnede kontraktholder og består af en bestyrelse der udgør bindeledet til Holbæk Kommune. Under sig har fonden en driftsorganisation Drift A/S med bestyrelse, ledelse og administration. Drift A/S opererer med en driftsstruktur hvor der arbejdes med flere aktører i driftsselskabet med hver deres ansvarsområde inden for 
 
o Personale og administration
o Bygningsvedligehold inde og ude
o Udendørsfaciliteter
 
Denne organisering virker gennemtænkt og robust nok til at kunne håndterer dagligdagen til brugernes tilfredshed.
 
At drive stedet med en fondsstruktur giver Holbæk Kommune den fordel, at et overskud alene vil gå at udbygge og drive stedet. Dette vægtes meget positivt.
 
Kontrahering
Tildelingen af selve kontrakten afventer byrådets godkendelse – dvs efter den 21. april. Stand still perioden udgør 10 dage og selve kontrakten kan dermed tidligst underskrives den 3. maj 2016.
 
Det videre forløb
Lokalplanen og tilhørende miljørapport forventes at kunne gå i høring i maj og juni. I høringsperioden afholdes der borgermøder på selve stedet som en guidet rundtur og der tilbydes ligeledes borgermøde med oplæg mm. Datoer for borgmøderne skal først afklares med tilbudsgiver og udmeldingen sker så snart dette er afklaret.

Økonomiske konsekvenser
Byggemodning og klargøring
Før projektet kan igangsættes skal Holbæk Kommune forestå en række projektforberedelser, herunder byggemodning og klargøring af projektområdet på samme vis som i en række af kommunens øvrige byggesager.
 
Holbæk Kommune skal konkret forstå betalingen af vejadgangen fra Omfartsvejen og indtil projektområdet samt etableringen af en højresvingsbane fra Omfartsvejen og flytning af vandledningen, der løber tværs over projektområdet i den nordlige del mod Skagerakvej, hvis dette forsat vurderes nødvendigt.
 
Morten C Henriksen har i deres tilbud valgt at placerer kunststofbanerne mod vest. Dette er positivt da de dermed ligger langt væk fra boligområdet Æblegården mm mod øst. I dette område har der ikke været foretaget arkæologiske forundersøgelser hvorfor der skal indhentes en udtalelse fra Museum Vestsjælland og et nyt budget. Det er vurderingen, at ekstra omkostningerne til forundersøgelserne vil kunne rummes inden for de frigivne midler til byggemodning og klargøring på 20 mio. kr. Forundersøgelserne igangsættes ultimo april.
 
Der skal endvidere sikres bevilling til betaling af tilslutningsbidrag til kloak, projektledelse i projekterings- og byggefasen samt inventar til sundhedscentret. Der er reserveret en pulje til jordhåndtering, da området via geotekniske undersøgelser har vist at projektområdet indeholder et ekstra ordinært tykt lag muld.
 
Midlerne forventes i alt at udgøre 20 mio. kr., men da flere af posterne vil blive konkurrenceudsat er beløbet ikke udspecificeret på de forskellige poster.
 
Til igangsætning af byggemodningen og klargøring af projektområdet skal der frigives 20 mio. kr. i 2016 af de allerede afsatte midler til sundhedscentret. I stedet vil projektet skulle tilføres ekstra midler når ratebetalingen til sundhedscentret skal betales. Ratebetalingen forventes udbetalt i 2017/2018 og midlerne her skal tilføres via salg af Holbæk Have.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Et flertal bestående af V, A, B anbefaler indstillingen godkendt.
 
O undlader at stemme.
 
Imod stemmer C.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.
 
For stemte et flertal på 19 (V (med undtagelse af Willy Lisby), A, B, Finn Nielsen (O) og Inge Riis Langseth (O)).
 
Imod stemte 10 (I, Ø, C, John Harpøth (O), Peter Hansen (O), Steen Klink Pedersen (O), Solvej Petersen (UP) og Willy Lisby (V)).
 
John Harpøth (O), Peter Hansen (O), Steen Klink Pedersen (O), I og C støtter et genudbud ud fra foreningernes ønske, men vil have en mere præcis/økonomi matrix tilknyttet samt en maksimal anlægsramme på 250 mio. kr. indeholdt sundhedscenter. Samtidig et fuldt og bindende tilsagn om et vandkulturhus med byggestart inden udgangen af 2017, som finansieres af fonde og salget af Holbæk Have. For funktionerne i og placering af vandkulturhuset tages der udgangspunkt i bilag 3: ”Holbæk en by i bevægelse”. Efterslæbet på vedligeholdelse af idrætsfaciliteter uden for Holbæk by forudsættes indhentet i perioden 2016-2020.
 
Enhedslisten støtter ideen om nye idrætsfaciliteter, men er især bekymrede for, om:
1. de nye faciliteter er tilstrækkelige til at dække behovet
2. den nye økonomiske ramme rækker
3. finansieringsmåden betyder, at kommunen mister indflydelse


caseno15-27421_#3724450_v1_holbæk sportsby.pdf

Bilag

Holbæk Sportsby


81. Beslutning om delegering af planer

Beslutning om delegering af planer

Sagsgang og sagstype
Byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:
 
 1. delegerer kompetencen til at tilvejebringe lokalplaner til administrationen for så vidt angår:
  1. Lokalplan for lokalplan for Svømme-, idræts- og sundhedscenter, Holbæk (vedtagelse af lokalplanforslag)

Beskrivelse af sagen
A. Lokalplan for Svømme-, idræts- og sundhedscenter, Holbæk (vedtagelse af lokalplanforslag) (jf. bilag 1)
 
Lokalplanarbejdet er igangsat i overensstemmelse med tidligere prioritering.
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og kræver således ikke et kommuneplantillæg.
 
Dette punkt forudsætter, at byrådet har truffet beslutning om, at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med Morten C. Henriksen konsortiet.
 
Lokalplanen skal rumme mulighed for det projekt, der har været udbudt og har til formål at skabe det planmæssige grundlag for opførelse af det vindende projekt. Lokalplanen bliver således udarbejdet i overensstemmelse med byrådets beslutning om kontrakt med Morten C. Henriksen konsortiet. 
 
Administrationen ønsker kompetencen til vedtagelse af lokalplanforslag til udsendelse i høring delegeret. Det vurderes, at lokalplanforslaget kan delegeres, da den principielle beslutning om arealets anvendelse træffes med byrådets beslutning om kontrakt med Morten C. Henriksen konsortiet. Lokalplanen forventes vedtaget i væsentlig samme form som det vindende projekt. 
 
Endelig vedtagelse af lokalplanen vurderes fortsat at forudsætte politisk behandling.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.
 
For stemte et flertal på 20 (V, A, B, Finn Nielsen (O) samt Inge Riis Langseth (O)).
 
Imod stemte 9 (I, Ø, C, John Harpøth (O), Peter Hansen (O), Steen Klink Pedersen (O) og Solvej Petersen (UP)).


caseno16-61_#3720701_v1_prioriteringsnotat_idrætscenter.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Svømme-, idræts- og sundhedscenter.pdf


82. Beslutning om endelig godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategi

Beslutning om endelig godkendelse af Plan- og Udviklingsstrategi

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Plan- og udviklingsstrategien godkendes.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har diskuteret strategien dels på temamøder i byrådet, og dels i de politiske udvalg. Drøftelserne har ført til, at strategien har 7 overordnede pejlemærker: Engageret medborgerskab, uddannet til fremtiden, et godt sted at bo, sundhed i fællesskab, flere job, ansvar for fremtiden og en samlet kommune med by og land.
 
Den 9. december 2015 vedtog byrådet at sende forslag til Plan- og udviklingsstrategien i offentlig høring, og strategien har været i høring i perioden fra den 15. december 2015 til den 9. februar 2016. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden, og der er derfor ikke foretaget ændringer i forhold til det forslag som byrådet har vedtaget.
 
En overordnet strategi
Plan- og udviklingsstrategien skal være helhedsorienteret og sammentænke den fysiske planlægning med økonomiske aspekter og bæredygtighed. Det er her, byrådet kan fastlægge de vigtigste og overordnede politiske pejlemærker for en langsigtet udvikling i Holbæk Kommune.
 
Plan- og udviklingsstrategien er byrådets svar på kommunens strategiske udfordringer og skal fungere som et bindeled mellem visionen og fremtidige politikker. Politikkerne går i dybden med et enkelt område, og følges op af konkrete udviklingsplaner og handlinger. Plan- og udviklingsstrategien er langsigtet og tværgående, og har fokus på politiske valg og pejlemærker.
 
Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og ”En stærk medspiller” har forenklet organisationen og sat fokus på at kommunen arbejder for og med borgere og virksomheder. Den konsekvente organisering, der udspringer af kerneopgaverne, er et udtryk for, hvordan Holbæk Kommune gennem arbejdet med kerneopgaverne aktivt understøtter pejlemærkerne fra udviklingsstrategien.
 
Plan- og udviklingsstrategien er forbundet til kerneopgaverne og til de effektmål som Byrådet vedtog i juni. Effektmålene er således med til at svare på, om Holbæk Kommune udvikler sig i overensstemmelse med pejlemærkerne i Plan- og udviklingsstrategien.
 
Inddragelse
For at give borgerne mulighed for at komme med input til Plan- og udviklingsstrategien blev der afholdt et borgermøde i oktober 2015. Mødet blev afholdt på Makvärket på initiativ fra interesserede repræsentanter fra lokalområderne, der havde planlagt processen i samarbejde med Fællesskaberne.
 
Formelle krav
I følge planloven skal kommunerne i løbet af første halvdel af byrådsperioden lave en strategi for de kommende års udvikling af kommunen og den kommende kommuneplanrevision. Med strategien besluttes det, i hvilket omfang den efterfølgende kommuneplan skal revideres. Kommuneplanen fastlægger arealanvendelsen i hele kommunen. Regeringen har varslet, at planloven vil blive ændret inden sommerferien, for at give kommunerne bedre muligheder for at realisere lokale vækstpotentialer. Det er usikkert om regeringens tidsplan fortsat holder. Det besluttes med Plan- og udviklingsstrategien, at der laves en fuld revision i forbindelse med den kommende kommuneplan. Derved sikres det, at kommunen med det samme kan planlægge for de nye muligheder som planlovsændringen forventes at give.
 
Plan- og udviklingsstrategien er endvidere kommunens Agenda 21-strategi, det vil sige den beskriver kommunens målsætninger for bæredygtig udvikling.
 

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.
 
For stemte 27 (V, A, O, B, I, C og Solvej Petersen (UP)).
 
Imod stemte 2 (Ø).
83. Beslutning - Indgåelse af driftsaftale for Skarresø Camping

Beslutning - Indgåelse af driftsaftale for Skarresø Camping

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. driften af Skarresø Campingplads for sæsonen 2016 varetages som et beskæftigelsesprojekt med særligt fokus på aktivering af flygtninge.
 2. finansieringen af driften deles mellem Udvalget for Klima og Miljø samt Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der indgås en driftsaftale med en professionel operatør med henblik på at sikre driften af Skarresø Campingplads for sæsonen 2016.
 
 1. finansieringen af driften deles mellem Udvalget for Klima og Miljø samt Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.

Beskrivelse af sagen
Resume af sagen
Byrådet besluttede på mødet d. 11. november 2015 at udbyde Skarresø Camping og Skarridsø Hjemmet til salg som en samlet pakke.
 
Udbuddet skulle sikre, at campingpladsen kunne være klar til åbning i foråret 2016.
 
I budgetaftalen for 2016-2019 fremgår det:
 
”Vi igangsætter inden udgangen af 2015 et projektudbud omfattende både Jyderup Camping og Skarridsøhjemmet. Det skal sikre, at der sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune. Salget gennemføres således, at en ny ejer har mulighed for at åbne campingpladsen i foråret 2016 og campingpladsen derfor vedbliver med at være i drift. Holbæk Kommune vil sørge for, at campingpladsen fortsætter og ikke kommer til at stå stille.”
 
Driften i 2016
Administration har været i dialog med markedet, og der arbejdes fortsat på at skabe forudsætningerne for et realiserbart projekt. Udbuddet er derfor ikke igangsat på nuværende tidspunkt. For at sikre driften i 2016, som det forudsættes i budgetaftalen, så foreslås det, at igangsætte et aktiveringsprojekt, der skal stå for driften af campingpladsen i 2016.
 
På nuværende tidspunkt står der kun de fysiske bygninger på pladsen. Der forefindes ikke nogle former for inventar, hvilket naturligvis vil påvirke det tilbud, der kan etableres. Incitamentet til at investere i forbedrende tiltag, hvormed der kan tilbydes et mere attraktivt tilbud, vurderes at være begrænsede henset til at projektet kun forventes at skulle være aktivt i 2016.
 
Såfremt Holbæk Kommune skal drive projektet, så forudsætter det ansættelsen af en koordinator i en midlertidig periode, men det kan tage op til 3 mdr. før denne kan være på plads.
 
Alternativt til at kommunen selv forestår projektledelsen, så har der været ført drøftelser med Cafe Habibi. Baggrunden herfor er, at Cafe Habibi kan drifte pladsen som anden aktør på beskæftigelsesområdet indenfor en kortere tidshorisont end de 3 måneder og har erfaring med aktivering af flygtninge. Såfremt Cafe Habibi skal drive projektet, så indgås en midlertidig forpagtningsaftale, hvor Holbæk Kommune betaler Cafe Habibi for at forestå projektledelsen samt drive pladsen.
 
Omkostningerne i de 2 ovenstående modeller forventes at være identiske, hvormed der ikke forventes at være en økonomisk forskel på, hvorvidt projektet og pladsen drives af Cafe Habibi eller Holbæk Kommune.
 
Cafe Habibi har ikke på nuværende tidspunkt givet endeligt tilsagn om at forestå driften, men vil såfremt der indgås en aftale, drøfte mulige synegier i et samarbejde med Jyderup Fonden.
 
Driftsmæssigt vil der være fokus på at begrænse omkostningerne til driften mest muligt.
 
På baggrund af den konkrete driftskonstruktion samt de begrænsede erfaringer med drift af campingpladser, så er det vanskeligt at opstille et erfaringsdrevet budget for driften af pladsen. Nedenstående driftsbudget bygger derfor udelukkende på antagelser, og der er dermed en stor usikkerhed omkring budgettet.
 
 
 
Bruttofortjeneste:
350.000 kr.
Lønomkostninger (Enten Holbæk Kommune eller Cafe Habibi)
- 350.000 kr.
Lokale- og pladsomkostninger (el, vand, forsikring, pladspleje)
- 223.000 kr.
Administration (Internet, booking løsning, tlf., regnskab)
- 75.000 kr.
Markedsførings omkostninger (Hjemmeside, campingråd)
-55.000 kr.
 
 
Driftsresultat
- 353.000 kr.
 
Budgettet viser dermed et forventet underskud på driften af campingpladsen på -353.000 kr., hvilket skal dækkes af Holbæk Kommune.
                                   

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativt kan driften i 2016 varetages af en professionel aktør, der har erfaring med drift af campingplads. Henset til, at aftalen indgås sent i sæsonen samt at erfaringstal for driften af Skarresø Camping er begrænsede, så er nedenstående budget bedste bud på nuværende tidspunkt.
 
På baggrund af drøftelserne og gennemgang af tidligere regnskaber, så er der udarbejdet et driftsbudget for driften i 2016. Budgettet bygger på en række antagelser, idet driftsforudsætningerne for de foregående års drift er ukendt.
 
Bruttofortjeneste:
550.000 kr.
Lønomkostninger (konsulent, receptionist)
- 375.000 kr.
Lokale- og pladsomkostninger (el, vand, forsikring, pladspleje)
- 523.000 kr.
Administration (Internet, booking løsning, tlf., regnskab)
- 75.000 kr.
Markedsførings omkostninger (Hjemmeside, campingråd)
-55.000 kr.
 
 
Driftsresultat
- 478.000 kr.
 
Budgettet viser dermed et forventet underskud på driften af campingpladsen på 478.000 kr., hvilket skal dækkes af Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Finansieringen af omkostningerne til driften af Campingpladsen deles ligeligt mellem Udvalget for Klima og Miljø samt Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
For begge Udvalg er det gældende, at der ikke har været afsat budgetmidler i 2014, 2015 og 2016, hvormed finansieringen af campingpladsens drift vil medføre nedprioritering af andre budgetposter.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 11. november 2015: Punkt 234 - Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarridsøhjemmet

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Et flertal bestående af A og V indstiller pkt. 1 i hovedinstillingen til godkendelse.
 
Der findes en alternativ finansiering som forelægges byrådet den 21. april 2016.
 
Imod stemmer O, C og B.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Hovedindstillingens pkt. 1 godkendt.
 
Det finansieres af Alle kan bidrage. For stemte 16 (A og V).
 
Imod stemte 13 (B, Ø, O, I, C og Solvej Petersen (UP)). B, Ø, I, C og Solvej Petersen (UP) er villige til at give midlerne på 353.000 kr. til et integrationsprojekt i regi af Cafe Habibi og Jyderup Højskole, men det skal være uafhængigt af åbningen af Skarresø Camping.
84. Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester

Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg og projektudvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester vedtages.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har på seminarer d. 21. oktober 2015 og d. 10. februar 2016 drøftet samarbejdet mellem byråd og administration. En af konklusionerne af drøftelserne var, at byrådet skulle vedtage et kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester.
 
Kodekset svarer til anbefalingerne fra Bo Smith-udvalget nedsat af Djøf, der har undersøgt og kommet med anbefalinger til det gode samarbejde mellem det politiske niveau og embedsmændene i staten, regionerne og kommunerne.
 
Kodekset beskriver syv centrale principper og pligter, som ansatte i kommunerne har i relation til rådgivning og bistand til byråd, udvalg og borgmester. Det drejer sig om:
 
1. Lovlighed
Administrationen skal altid handle inden for gældende ret.
 
2. Sandhed
Administrationen skal leve op til sandhedspligten. Hverken ledelse eller medarbejdere må videregive oplysninger, som er urigtige, eller som i den givne sammenhæng må anses for vildledende. Og de må ikke medvirke til, at borgmesteren, byrådet eller et udvalg giver urigtige eller vildledende oplysninger.
 
3. Faglighed
Administrationen skal handle inden for rammerne af almindelig faglighed. Det gælder i forbindelse med udarbejdelse af dagsordentekster og andet beslutningsgrundlag samt i øvrigt ved udarbejdelse af materiale, der fremstår som udtryk for faglige vurderinger. Det samme gælder, når beslutningerne skal gennemføres.
 
4. Partipolitisk neutralitet
Ansatte – herunder ledelsen – i administrationen skal i deres arbejde være partipolitisk neutrale.
 
5. Ansvar og ledelse
Alle ansatte skal aktivt medvirke til at realisere de politikker, strategier og kerneopgaver, som byrådet, borgmesteren og den administrative ledelse har fastlagt. Og de skal inden for lovgivningens rammer efterleve de instruktioner, som de modtager fra overordnede i overensstemmelse med ansvarsfordelingen i organisationen.
 
6. Udvikling og samarbejde
Medarbejderne skal løbende bestræbe sig på at udvikle opgaveløsningen og at forbedre kvaliteten af bistanden til byrådet, udvalgene og borgmesteren. De skal i deres bestræbelse på at opnå de bedste resultater følge udviklingen på deres område og være åbne og lydhøre over for omverdenen og samarbejde med andre. Og de skal forvalte de offentlige ressourcer på en økonomisk effektiv måde.
 
7. Åbenhed om fejl
Ledelsen skal sikre en kultur, hvor fejl bliver håndteret hurtigst muligt, og hvor man lærer af fejl.
 
I den politiske behandling kan det drøftes, om der er andre principper og pligter udover de syv beskrevne, der skal være gældende i Holbæk Kommune. Det kan også drøftes, om der er noget, som skal specificeres i forhold til de syv principper og pligter.
 
Ud over forslaget til kodeks er der som bilag også vedlagt et katalog fra KL, der bl.a. indeholder temaer til diskussion vedrørende kodekset.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 17-03-2016
Udvalget beslutter, at punktet indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
Godkendt.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 29-03-2016
Udvalget beslutter, at punktet indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 29-03-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Udvalget anbefaler, at kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester indstilles til vedtagelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-03-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.


caseno16-11155_#3691971_v1_forslag - kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester.pdf
caseno16-11155_#3691972_v1_kl-katalog - kodeks for forvaltningens rådgivning.pdf

Bilag

Forslag - Kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester
KL-katalog - Kodeks for forvaltningens rådgivning


85. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2015

Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2015

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalg, Byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller, at:
 1. Borgerrådgivningens beretning 2015 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
 
Der udarbejdes en gang årligt beretning til Byrådet, som forelægges til politisk drøftelse.
 
Borger/Borgerrådgivning:
Borgerrådgivningen tilstræber at modtage den enkelte borger med respekt, anerkendelse og forståelse. Udgangspunktet er, at borgeren henvender sig fordi borgeren har et problem og ikke for at forstyrre. Borgeren skal føle, at blive modtaget, som en unik borger.
 
Det peger de tilbagemeldinger vi får fra borgerne også på, men vi har opmærksomhed på, at man som ansat i en offentlig organisation altid kan gøre tingene på en anderledes, mere hensigtsmæssig og bedre måde. Vi er her for borgeren!
 
Borgerrådgivning/Administration:
Borgerrådgivningen oplever en god og venlig modtagelse i hele organisationen og der opleves en generel forståelse for eksistensen og opgaveløsningen.
 
Samarbejdet / kontakten og dialogen til organisationen opleves fra Borgerrådgivningens side, som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige afklaringer/løsninger og/ eller forståelse til gavn for både borger og administration. Der var i 2015 aftalt og gennemført faste møder med centrene Alle kan bidrage, Læring og trivsel, Uddannelse til alle og Aktiv hele livet.
 
Borgerrådgiveren som bisidder opleves, som værende et aktiv for både den enkelte borger, men også for medarbejderen/afdelingen.
 
Kommentarer til datamaterialet:
Samlet antal 1. gangs henvendelser til borgervejledningen i 2015:
Antallet af henvendelser i 2015 er faldet til 922 mod 1203 henvendelser i 2014. 
Faldet kan skyldes en måske ændret registrering og det faktuelle i, at Borgerrådgivningen ikke har haft udleveret oplysningsfolder til biblioteker m.fl. i samme stil som tidligere år. Baggrunden har været, en måske for stor tro på den digitale udviklings muligheder for borgeren og det faktum, at rigtig mange oplysninger om Borgerrådgivningen figurerer på Holbæk Kommunes hjemmeside. Det må i den anledning erkendes, at mange borgere der søger hjælp i Borgerrådgivningen også har et problem i forhold til digitalisering.
 
Borgerrådgivningen har allerede handlet på konstateringen/erkendelsen og udleveret foldere til aktuelle instanser.
 
En anden forklaring kan være, at Hovsa Holbæk er blevet mere kendt hos borgerne og at Hovsa Holbæk har opnået mulighed for erfaringsudvekslingsmøder med administrationen.
 
Sidst men ikke mindst skal det selvfølgelig påpeges, at organisationsændringen, ombygningen af Borgerservice samt indsatsen med En Stærk Medspiller kan have haft afsmittende virkning.
 
Borgerrådgivningen ønsker dog og vil anbefale, at afvente årsredegørelse for 2016 for at se om udviklingen/tendensen fortsætter.
 
Borger/administration:
Kommunikation/dialog mellem borger og Holbæk Kommune er også i 2015 et område, der giver udfordringer:
 
 
Bemærkninger og kritiske områder:
 
I forbindelse med den politiske behandling af Borgerrådgivningens årsredegørelse for 2014 blev der i udvalget for Klima og Miljø udtrykt ønske om en præcisering i beretningen af, hvilke områder bemærkningerne omhandlede. Dette er forsøgt opfyldt i nedenstående.
 
Alle kan bidrage:
 
Læring og trivsel:
 
Vækst og bæredygtighed:
 
Hele organisationen:
 
Anbefalinger:

Lovgrundlag – link
§65e i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 29-03-2016
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Orienteringen er taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Borgerrådgivningens beretning 2015 taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-03-2016
Indstilles taget til efterretning

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Orientering taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno16-3802_#3708108_v1_borgerrådgiverens årsberetning 2015.pdf
caseno16-3802_#3708109_v1_bilag til årsberetning 2015.pdf

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2015
Bilag til årsberetning 2015


86. Beslutning om politiske omstillinger 2016

Beslutning om politiske omstillinger 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalg, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. de politiske omstillinger godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
På Byrådets vinterseminar den 10. februar kom det frem, at de to omstillinger ”Det gode liv på plejecentrene” og ”Det specialiserede socialområde” ikke er lykkedes efter forventning.
 
Derfor fremlagdes forslag til nye omstillinger: Flygtninge, Kontanthjælp og Uddannelseshjælp og Det specialiserede børne- og voksenområde. Byrådet udtrykte ønske om, at administrationen frem til møderne i de stående udvalg i marts skulle arbejde videre, med at udfolde disse omstillinger, og gerne fremlægge andre.
 
Dette er sket, og der ligger nu tre forslag til politiske omstillinger:
 
Det forventes at hvert projekt reducerer budgettet med 4 mio.kr.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Udvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd, at den politiske omstilling besluttes som forelagt.
 
Leif Juul stemmer ikke for forslaget.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Et flertal i udvalget godkendte indstillingen til byrådet om, at de politiske omstillinger godkendes.
 
Dansk Folkeparti kan ikke stemme for indstillingen, da Dansk Folkeparti fortsat ikke ser politiske omstillinger som det rette værktøj.
Enhedslisten stemmer imod, da Enhedslisten ikke ud fra det foreliggende materiale kan se, hvilke konkrete konsekvenser en besparelse på 12 mio. kr. på de nævnte områder må få.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Et flertal bestående af V, A, B og C anbefaler indstillingen.
 
O undlader at stemme.
 
På byrådets sommerseminar i juni præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.
 
For stemte 21 (V, A, B, I og C).
 
Imod stemte 8 (O, Ø og Solvej Petersen (UP)).


caseno16-4131_#3698371_v1_politiske omstillinger - nytænkning af tilbud til voksne med handicap og socialpsykiatriske udfordri.pdf
caseno16-4131_#3698359_v1_politiske omstillinger - flere flygtninge i beskæftigelse.pdf.pdf
caseno16-4131_#3698353_v1_politiske omstilling - de 10 mest udsatte familier.pdf

Bilag

Politiske omstillinger - nytænkning af tilbud til voksne med handicap og socialpsykiatriske udfordringer.pdf
Politiske omstillinger - flere flygtninge i beskæftigelse.pdf
Politiske omstilling - de 10 mest udsatte familier


87. Beslutning om omstillingsprojektet vedrørende kørsel til dagcenter og træning

Beslutning om omstillingsprojektet vedrørende kørsel til dagcenter og træning

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. forslaget fra omstillingsgruppen vedr. brugerbetaling for transport til dagcenter og træning, fastholdes som forslag til omstilling
 
 
                                       

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. forslaget fra omstillingsgruppen om brugerbetaling for transport til dagcenter og træning, ikke fortsætter som forslag til omstilling
 
 
                                       

Beskrivelse af sagen
Udvalget Aktiv hele livet behandlede på sidste udvalgsmøde den 22. februar 2016 et punkt, der hed ”Beslutning fra det videre arbejde med resultaterne fra omstillingerne”. Et af resultaterne fra omstillingsgrupperne handlede om betaling af transport til dagcentre og træning. Udvalget har bedt om at drøfte dette emne særskilt.
 
I dag får borgere, der ikke selv er i stand til at transportere sig, gratis transport til dagcentre og træning. Der er ca. 310 borgere årligt, der får gratis transport til dagcentre, og ca. 174 borgere årligt der får gratis transport til træning.
 
Betalt transport er en kan-opgave, som kommunen ikke er forpligtet til at give. Ændringen vil betyde, at der fremover indføres en brugerbetaling på transporten på 50 kroner pr tur/retur til henholdsvis dagcentre og til træning. Dermed sidestilles de berørte borgeres kørsel med andre borgeres kørsel til forskellige aktiviteter.
 
Den årlige besparelse for Holbæk Kommune vil være ca. 1,7 mio.. Det vil kræve tid til administration at opkræve 50 kr. hos en borger der ønsker kørsel. Det er anslået, at der hver dag er ca. 95 borger der bliver kørt til dagcenter eller træning. Det betyder at der skal sendes ca. 34.000 opkrævninger. Den administrative opgave forventes at kunne løses af en ekstra medarbejder, derfor skal der tages højde for en ekstra udgift på ca. 400.000 til administration. Dermed er det forventede økonomiske potentiale ved at gennemføre omstillingen 1,3 mio. kr.
 
Ændringen vil betyde øgede personlige udgifter for borgere, der ikke selv er i stand til at transportere sig. For borgere med behov for transport til dagcentre vil der være en ekstra udgift på op til ca. 4.000 kr. årligt. For borgere med behov for transport til træning vil et 12 ugers forløb koste borgeren ca. 600 kr.

Sagshistorik, henvisninger
 
Udvalgsmøde den 22. februar 2016 punkt 29

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-03-2016
Udvalget besluttede den alternative indstilling, som betyder, at forslaget om brugerbetaling for transport til dagcenter og træning ikke gennemføres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Økonomiudvalget indstiller den alternative indstilling, som betyder, at forslaget om brugerbetaling for transport til dagcenter og træning ikke gennemføres.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno15-43286_#3700090_v1_suppl. høringssvar omkring betaling af transport for visiterede borgere til dagcentre og træning.docx

Bilag

Suppl. høringssvar omkring betaling af transport for visiterede borgere til dagcentre og træning


88. Beslutning om at forlænge driftsaftalen med udbyder af danskuddannelser til voksne udlændinge

Beslutning om at forlænge driftsaftalen med udbyder af danskuddannelser til voksne udlændinge

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender, at driftsaftalen med AOF Sjælland som udbyder af danskuddannelser til voksne udlændinge forlænges til senest april 2018.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at udvalget:
 
 1. godkender at gennemføre udbud af danskuddannelser til voksne udlændinge, når den nuværende driftsoverenskomst med AOF Sjælland udløber 31. marts 2017.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har driftsaftale med AOF Sjælland om, at AOF Sprogcenter Nordvest varetager danskuddannelsestilbud til voksne udlændinge. Driftsaftalen blev indgået 2013 og udløber marts 2017. Kontrakten kan forlænges i to gange 12 måneder. Holbæk Kommune har nu mulighed for enten at sende opgaven med danskuddannelse i udbud i løbet af 2016 eller vente til senest april 2018. Selvom administrationen som udgangspunkt ønsker et snarligt udbud, anbefales det at udsætte udbuddet, fordi rammevilkårene for danskuddannelse er under forandring.
 
Rammevilkår under forandring
Der forventes store forandringer i lovgrundlaget på integrations- og danskuddannelsesområdet i løbet af 2016. Det vil få betydning for sprogcentrenes opgaver og rammevilkårene for integrationsområdet generelt. Der kan for eksempel blive tale om, at den nuværende treårige integrationsperiode bliver forkortet. Det er også muligt, at der bliver krav om et øget samspil mellem virksomhedsbaserede indsatser og danskuddannelserne. Lovændringerne forventes tidligst hen over sommeren 2016, og før administrationen kender de fremtidige opgaver og rammerne for disse, er det vanskeligt at sikre, at kommunen fremadrettet kan løse opgaven med danskuddannelse på en kvalificeret måde.
 
Udbud eller et års forlængelse af driftsaftalen?
Både administrationen og AOF Sjælland ønsker som udgangspunkt et udbud snarest muligt. Baggrunden er, at udviklingen til dels har overhalet den nuværende driftsaftale. Administrationen ønsker desuden at afdække markedet ved hjælp af udbud for dermed at sikre kommunen den bedste kvalitet til den bedste pris.
 
Udfordringen ved et snarligt udbud er, at de forventede ændringer i rammevilkårene for danskuddannelsesområdet gør udbudsprocessen vanskelig. Det er også vanskeligt at vurdere sammenhæng mellem pris, kvalitet og service, når rammerne er usikre. Dette taler for at forlænge driftsaftalen med et år. Skulle det vise sig, at lovgrundlaget ligger klar tidligere end forventet, kan Holbæk Kommune opsige driftsaftalen med AOF Sjælland og fremrykke udbuddet.
 
Hvis udvalget vælger at forlænge driftsaftalen, er parterne enige om, at relationen mellem virksomhedsbaseret indsats og danskuddannelserne til voksne udlændinge fortsat skal styrkes. Det skal bemærkes, at AOF Sprogcenter Nordvest er et af de førende sprogcentre, når det gælder arbejdsmarkedsdansk. Administrationen vurderer i øvrigt, at den nuværende driftsaftale med AOF Sjælland om AOF Sprogcenter Nordvest har et prisniveau i den billigste halvdel blandt udbyderne og højt serviceniveau.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Udvalget anbefaler, at driftsaftalen med AOF Sjælland som udbyder af danskuddannelser til voksne udlændinge forlænges med 2 x 12 måneder til april 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget ”Uddannelse og Job” godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno15-60438_#3738845_v1_nuværende kontrakt mellem aof og holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Nuværende kontrakt mellem AOF og Holbæk Kommune


89. Orientering om status på flygtningeområdet marts 2016

Orientering om status på flygtningeområdet marts 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalgene og byrådet:
 
 1. tager orienteringen om status på integrationsområdet marts 2016 til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Kerneområderne Alle kan bidrage samt Vækst og Bæredygtighed fremlægger en fælles status for flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under den treårige integrationsindsats. Orienteringen har tre fokusområder, midlertidig boligindplacering af nyankomne, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De to førstnævnte områder er uddybet i bilag, som er vedlagt sagen.
 
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på det treårige integrationsprogram udgør 342 personer (1. kvartal 2016). Gruppen dækker både børn og voksne.
 
Modtagelsen af flygtninge
Holbæk Kommune skal modtage 241 flygtninge i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten). Siden sidste statusopgørelse har Holbæk Kommune modtaget 13 personer, herunder 2 mindreårig uledsagede, som tæller i forhold til 2016-kvoten.  Der er ikke modtaget nogen familiesammenførte borgere siden sidste statusopgørelse.
 
Antallet af modtagne flygtninge er mindre end forventet. Forsinkelsen skyldes udfordringer internt i Udlændingestyrelsen. Styrelsen har endvidere meddelt, at der kan forventes en stor tilgang af flygtninge fra maj måned. Styringsmæssigt har det væsentlig betydning, at flygtningene så vidt muligt ankommer jævnt fordelt over årets måneder, da det medvirker til en rimelig belægning i de midlertidige indkvarteringer, så der undgås tomgang – og en effektiv anvendelse af de kommunale medarbejdere.
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
Opgørelsen viser, at der pr. marts 2016 er 152 midlertidigt indkvarterede. Heraf er to tredjedele af flygtningene indkvarteret i private ejendomme, mens en tredjedel er indkvarteret i kommunale ejendomme eller almene boliger.
 
De 152 midlertidigt indkvarterede er fordelt på 6 af kommunens byer. Vipperød med det tidligere asylcenter tegner sig for den største andel med 75 beboere, mens Holbæk med 37 indkvarterede har næstflest midlertidigt indplacerede.
 
Beskæftigelsesindsatsen
Ud af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 342 personer, modtager 278 personer kontanthjælp efter integrationsloven eller integrationsydelse. Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” besluttede 24. februar 2016 at iværksætte en handleplan for at opfylde målene for integrationsstrategien, spor 1 og at understøtte jobrettet fokus allerede fra flygtningenes ankomst. Handleplanen lægger vægt på, at flygtningene kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og virksomhedsbaseret praktik er oftest det første skridt på vejen. Lige knapt 50 flygtninge er pt i praktik i virksomheder.
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan skyldes barselsorlov eller svær sygdom. 
 
Samarbejde med frivillige organisationer
Velkomstmøde: Den 12. april 2016 holder kommunen velkomstmøde for nye flygtninge. Borgmester Søren Kjærsgaard og medlemmer af integrationsrådet deltager. Det er tanken, at frivillige organisationer også skal inviteres. Mødet er det første i rækken af velkomstmøder i forlængelse af integrationsstrategiens spor 1.
 
Indflytningshjælp: Integrationsafdelingen under Alle kan bidrage har indledt samarbejde med Røde Kors Holbæk om en frivillig gruppe af indflytningshjælpere. Gruppen fra Røde Kors hjælper med praktiske ting i det nye hjem.
 
Dialog: Integrationsrådet har holdt møde med Somalisk Dansk Forening den 9. marts 2016. På mødet drøftede rådet udfordringer på integrationsområdet med medlemmer af foreningen. Integrationsrådet vil fremover fortsat have dialog med indvandrer/flygtningeforeninger og frivillige.
 
Midlertidige forældremyndighedsindehavere: Integrationsafdelingen under Alle kan bidrage har indledt et samarbejde med Røde Kors om at finde midlertidige forældremyndighedsindehavere. Ifølge loven skal kommunerne finde midlertidige forældremyndighedsindehavere til alle mindreårige, uledsagede flygtningebørn.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-03-2016
Indstilles taget til efterretning

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Status taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno15-60438_#3698344_v1_bilag 1. flygtninge - midlertidigt indkvarterede.pdf
caseno15-60438_#3705759_v1_bilag 2 status på flygtningeindsatsen - marts 2016.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Flygtninge - midlertidigt indkvarterede
Bilag 2: Status på flygtningeindsatsen - marts 2016.pdf


90. Beslutning - Driftsaftale med Fiskerihavnens Bådelaug

Beslutning - Driftsaftale med Fiskerihavnens Bådelaug

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fælleskab”, økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der indgås driftsaftale med Fiskerihavnens Bådelaug omkring driften af det ene bassin i Holbæk Havn.

Beskrivelse af sagen
Fripladsordningen for træskibe i Holbæk Gl. Havn har været i drift siden år 2013. Ordningen har generelt været en succes, og har skabt det særlige maritime miljø, der var hensigten. Erfaringerne har resulteret i at der afsøges yderligere muligheder for at inddrage de daglige brugere på havnen i den daglige drift.
 
Administrationen og Fiskerihavnens Bådelaug har derfor været i dialog omkring mulighederne for, at Bådelauget inddrages i den daglige drift af en del af Holbæk Havn.
 
Formålet med dialogen har været, at skabe et aftalegrundlag, som muliggør udnyttelsen af de ressourcer, som Bådelauget råder over. Dermed kan Holbæk Kommune og Bådelauget i fællesskab sikre og udvikle et velholdt, attraktivt og indbydende havnebassin og -areal. I dag er det Holbæk Kommune, der forestår den nødvendige drift af arealet.
 
Resultatet af dialogen fremgår af bilaget ”Aftale Fiskerihavnens Bådelaug”, hvor rammer og forpligtigelser er beskrevet. I bilag 1 fremgår et rids over det område, som Bådelauget skal drive.
 
Hovedtrækkene i aftalen er:
 

Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til driftsaftalen dækkes indenfor det nuværende driftsbudget for Holbæk Havn.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 29-03-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.


caseno16-12277_#3686107_v1_aftale fiskeriforeningen_final.pdf.pdf
caseno16-12277_#3686119_v1_bilag 1 til aftale fiskeriforeningen.pdf.pdf

Bilag

Aftale Fiskeriforeningen_final.pdf
Bilag 1 til aftale Fiskeriforeningen.pdf


91. Beslutning - Anlægsgaranti for Jyderup hallen

Beslutning - Anlægsgaranti for Jyderup hallen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fælleskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. anlægsgarantien på 2,5 mio. kr. til udvidelsen af Jyderup Hallen jf. budgetaftalen 2016 stilles til rådighed.
 2. det i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 afklares hvorfra øget driftsbevilling til Jyderup Hallen finansieres fra.

Beskrivelse af sagen
 
Som en del af det politiske budgetforlig for 2016 blev det besluttet, at byrådet skulle yde anlægsgaranti på 2.500.000kr. til en fremtidig udvidelse af Jyderuphallen.
 
Brug af hallen
Tilbygning skønnes nødvendig idet hallen til daglig er fuldt booket. Yderligere vil opførelsen af den nye børneinstitution i området give et ekstra behov for hal kapacitet. Jyderup Hallen ønsker ydermere at kunne tilbyde flere sportsaktiviteter for alle alders grupper.
En udbygning af hallen vil betyde at Jyderup hallen vil kunne ansøge om forhøjet drift tilskud. 
 
Garantien
Anlægsgarantien stilles til rådighed, så Jyderup Hallen, i samarbejde med administrationen, kan arbejde videre på projektet med at udbygge Jyderup hallen med en 200m2 hal.
Jf. budget aftalen skal Jyderup Hallen selv finansierer ombygningen. Garanti stillingen skal hjælpe til med at Jyderup Hallen kan finde kapital via eventuelle lån og fonde.
Når der gives en garanti for lån til Jyderup Hallen garanterer Holbæk Kommune, at såfremt Jyderup Hallen ikke tilbagebetaler lånet, så vil Holbæk Kommune gøre det på de betingelser, som Jyderup Hallen har accepteret i forbindelse med låneoptagelsen.
Forinden Jyderup Hallen kan optage et sådan lån, skal Holbæk Byråd dog godkende det. I forbindelse med godkendelsen vil der være nogle betingelser/anbefalinger:

Økonomiske konsekvenser
Alle haller (selvejende såvel som kommunale) modtager et årligt driftstilskud. En udvidelse af Jyderuphallen med 200m2 vil afstedkomme en øget stigning i driftstilskuddet fra kommunen til Jyderup hallen, dette vurderes til at være 62.200 kr.
Set i dette lys skal der også indarbejdes nye midler til drift fra budget 2017 (driftsbevilliger gives via kultur og fritid).
 
Jyderup Hallen får 1.617.904,- i årligt tilskud.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 29-03-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Et samlet byråd godkendte, at udbygningen af Jyderup Hallen finansieres som en anlægsbevilling og ikke som en anlægsgaranti.
92. Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. august 2016

Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. august 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”, økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. takster og tilskud reguleres pr. 1. august 2016, som beregnet.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet beslutter hvert år i forbindelse med budgetlægningen satser for det kommende års takster for forældrebetaling og tilskud til private daginstitutioner og pasningsordninger. Takster og tilskud fastsættes med udgangspunkt i kommunens bruttoudgifter til drift af en plads, således at forældrenes egen andel udgør 25 % af den samlede udgift. Det betyder, at hvis budgettet forøges stiger taksten, hvis budgettet reduceres falder taksten.
 
Udvalget besluttede på sit møde i februar, hvordan den budgetreduktion der er knyttet til byrådets beslutning om ny struktur skal udmøntes. Beslutningen indebærer, at budgettildelingen til dagtilbud reduceres med 2,9 mio. om året. I 2016 reduceres budgettet således pr. 1. august med 1,2 mio. svarende til 5/12 af den samlede besparelse.
 
Ifølge dagtilbudsloven skal områdets takster og tilskud reguleres ved større ændringer af budgettet. Økonomi og effekt har derfor beregnet nedenstående nye takster pr. 1. august 2016. Takstændringer skal i følge loven varsles med 3 måneders varsel.
 
Takst og tilskud pr. måned
Nuværende takst
Ny struktur
Kommunal dagpleje
2.779
2.741
Institutionsplads 0 - 2 år og 8 mdr.
2.849
2.817
Institutionsplads 2 år og 9 mdr. - 5 år
1.679
1.663
 
 
 
Tilskud til privatinstitutioner
 
 
Samlet tilskud pr. barn under 3 år
8.970
8.869
Samlet tilskud pr. barn over 3 år
4.694
4.643
 
 
 
Tilskud til privat pasning
 
 
Tilskud til privat pasning 0 - 2 år max.
6.253
6.167
Tilskud til privat pasning 3 - 5 år max.
3.441
3.404
 
 
Budgetændringerne har ikke konsekvenser for taksterne på SFO og klubområdet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.
93. Beslutning vedrørende understøttende undervisning i folkeskolerne

Beslutning vedrørende understøttende undervisning i folkeskolerne

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. skolebestyrelserne tildeles kompetence til, at træffe beslutning om en nedsættelse af tiden til understøttende undervisning med max. 2 timer om ugen på 7. klassetrin og under forudsætning af, at den frigjorte ressource anvendes til ekstra personale i et tilsvarende timetal på klassetrinet.
   
 2. Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” på førstkommende dialogmøde eller et separat møde med skolebestyrelserne drøfter udmøntningen af folkeskolereformen og herunder eventuelle ønsker om reducering af timetal.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med den debat der har været om skoledagens længde har ministeren for børn, undervisning og ligestilling medio januar 2016 udsendt et notat til kommunerne, der omhandler mulighederne for afkortning af skoledagens længde inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer.
 
Byrådet har i forlængelse her af den 16. marts 2016 drøftet mulighederne, og det er tilkendegivet, at spørgsmålet vil blive behandlet i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
Baggrund
I forbindelse med byrådets drøftelse blev det tilkendegivet, at Holbæk Kommune ønsker en stærk folkeskole. Det er derfor kommunens mål at øge elevernes faglige resultater og trivsel. Desuden ønskes en folkeskole, hvor der er tid til fordybelse, og hvor elevens sociale baggrund ikke skal afspejle sig i de faglige resultater.
 
Der ønskes ligeledes en varieret skoledag, med tid til faglig fordybelse også udenfor den fagopdelte undervisning, samt en folkeskole der åbner sig imod dens omverden og styrker elevernes læringsparathed og alsidige udvikling.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” er meget opmærksomme på de udfordringer, der kan og er opstået i forbindelse med reformen og den stadige forandring, som folkeskolen befinder sig i. Der er derfor et ønske om en tæt dialog med skolebestyrelserne, hvor udfordringer og også eventuelle ønsker om reducering af timetal kan indgå.
 
Denne dialog kan med fordel indgå i førstkommende dialogmøde med bestyrelserne eller på et separat møde med skolebestyrelserne.     
 
I forbindelse med den udvidede undervisningstid har flere skoler fået svært ved at foretage en fornuftig tilrettelæggelse af skoledagen på 7. klassetrin, hvor en del af eleverne går til konfirmationsforberedelse.
 
Konfirmationsforberedelse er ikke en del af folkeskolens undervisning og indgår ikke i skoletiden eller skolens tilbud i øvrigt. I skolernes planlægning af skoletiden skal der dog tages højde for konfirmationsforberedelsen. Konfirmationsforberedelse skal ske inden for rammerne af normal skoletid, det vil sige typisk i et tidsrum svarende til mellem klokken cirka 8 og 16, hvilket kan udfordre skolerne grundet bl.a. logistik og transporttid.
 
For at smidiggøre tilrettelæggelsen af skoledagen på 7. klassetrin, og samtidig øge mulighederne for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering på klassetrinet kan skolebestyrelserne tildeles kompetence til, at nedsætte tiden til understøttende undervisning med max. 2 timer om ugen på 7. klassetrin under forudsætning af, at den frigjorte ressource anvendes til ekstra personale på klassetrinet.
 
I henhold til folkeskoleloven skal der gives understøttende undervisning, men omfanget er ikke nærmere fastsat. Byrådet kan derfor i princippet godkende, at næsten alle de ressourcer, der ellers ville gå til understøttende undervisning, flyttes over til undervisning i fagene.
 
Det er op til en lokal vurdering på den enkelte skole og i den enkelte kommune, om det i den konkrete situation vil være hensigtsmæssigt at nedskalere den understøttende undervisning til fordel for to voksne i klassen i form af lærere, pædagoger eller andet personale med relevante kvalifikationer.
 
Det er skolelederen, der ansøger byrådet om godkendelse efter forudgående udtalelse fra skolebestyrelsen. Godkendelse kan gives i op til 1 skoleår ad gangen, således der sikres en løbende vurdering af, om nedsat undervisningstid er den rigtige løsning for den pågældende klasse.
 
Byrådet kan selv foretage godkendelsen, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til administrationen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen).
 
Under byrådets drøftelse d. 16. marts 2016 blev forskellige modeller drøftet.
 
Dels blev det drøftet om kompetencen til at omlægge dele af den understøttende undervisning i folkeskolen til tolærerordninger eller lignende generelt skal delegeres til de enkelte skolebestyrelser.
 
Dels blev det drøftet at give skolebestyrelserne mulighed for efter ansøgning at ændre på 7. klassetrins timetal, så konfirmationsforberedelsen hænger sammen med skoleugen ved 2-lærerordning i max. 2 timer om ugen i den periode, hvor der foregår konfirmationsundervisning.
 
Endelig blev det drøftet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, lærerforeningen, skoleledere, lærere, forældre, bestyrelser, elever og andre relevante aktører, som skal drøfte muligheder for konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning. En sådan arbejdsgruppe vil have til formål at komme med svar på, om man ønsker delegering af kompetencen til at omlægge dele af den understøttende undervisning i folkeskolen til skolebestyrelserne, og komme med bud på, hvordan dette kan gøres bedst muligt uden, at det går ud over det faglige udbytte i folkeskolen.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-03-2016
 
Udvalget godkendte indstillingen. Dog med den bemærkning at den forslåede dialog med skolebestyrelserne skydes til efteråret.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”s indstilling godkendt.
 
For stemte 24 (V, A, O, C, og Ø).
 
Imod stemte 5 (I, B og Solvej Petersen (UP)).
94. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - april 2016

Beslutning om salg af ejendomme og grunde - april 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde

Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.
 
Hovedgaden 55, 4420 Regstrup
Ejendom står tom. Har tidligere været udlejet til lægehus og til dagplejehus. Der er 3 klubværelser på 2. sal som er i ringe stand, og ikke har været anvendt i mange år.
 
Roskildevej 262, 4390 Vipperød
Arealet bruges i dag til fodbold og andre rekreative formål. Der i forbindelse med budget aftalen aftalt at banerne nedlægges og der bygges en kunststofbane på de eksisterende baner ved Vipperød skole.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt, dog udsættes behandling af Hovedgaden 55, Regstrup til næste møde i ØU.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno13-50002_#3705868_v1_hovedgaden 55.pdf.pdf
caseno13-50002_#3717971_v1_roskildevej 262.pdf.pdf

Bilag

Hovedgaden 55.pdf
Roskildevej 262.pdf


95. Beslutning - Godkende helhedsplanen for renovering af boligafdelingen Markedspladsen, Svinninge

Beslutning - Godkende helhedsplanen for renovering af boligafdelingen Markedspladsen, Svinninge

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. helhedsplanen for renovering af boligafdelingen Markedspladsen i Svinninge godkendes med en samlet anlægssum på 49.129.000 kr. Som en del helhedsplanen godkendes, at:
· stille kommunegaranti for realkreditlån med 47.609.000 kr.
· afdelingen fritages for betaling til boligselskabets dispositionsfond ved udamortiserede lån
· kommunen yder kapitaltilførsel med 240.000 kr., under forudsætning af,
· de øvrige parter yder lån og tilskud til kapitaltilførslen med i alt 960.000 kr.
· kapitaltilførslen på 240.000 kr. optages som kommunens andel af indskud i Landsbyggefonden i budgettet for 2018 ”anlæg”.

Beskrivelse af sagen
Resume
Danske Funktionærers Boligselskabs afdelingen Markedspladsen i Svinninge består af 57 almene familieboliger opført i 2 etaper, og taget i brug i henholdsvis 1983 og 1986.
 
Boligselskabet har ansøgt Landsbyggefonden om en helhedsplan for et omfattende renoverings- og genopretningsprojekt af afdelingen. Boligselskabet har i samarbejde med Landsbyggefonden opnået en attraktiv finansiering af helhedsplanen.
 
Byrådet skal godkende helhedsplanen før Landsbyggefonden kan give den endelige godkendelse.
 
Baggrund
Boligafdelingen er i meget dårlig vedligeholdelsesstand, og har en meget dårlig økonomi.
 
Udover at der mangler den nødvendige opsparing til vedligeholdelse af ejendommen, har afdelingen pr. 30/9 2014 et opsamlet underskud på ca. 1,1 mio. kr. Regnskabet for 2015 kommer ud med et underskud på ca. 300.000 kr., også i indeværende regnskabsår forventes der et underskud på minimum 400.000 kr. Pr. 30/9 2016 forventes det opsamlede underskud at udgøre næsten 2 mio. kr.
 
Afdelingen har ikke budgetteret med afvikling af tidligere års underskud, da afdelingens boliger i deres nuværende stand ikke vil kunne lejes ud hvis huslejen stiger.
 
Afdelingen har gennem en længere årrække haft en fraflytningsprocent på omkring 50 % årligt. Afdelingen har tillige været ramt af tomgang og har haft tab ved fraflytninger på 200-500.000 kr. årligt, da de fraflyttede lejere ikke har haft midler til at betale for istandsættelse af lejlighederne ved fraflytning. Det har påført afdelingen uhensigtsmæssige istandsættelsesomkostninger på bekostning af vedligeholdelse af klimaskærm mv.
 
Den manglende vedligeholdelse af klimaskærmen medfører, at lejerne har store udgifter til opvarmning.
 
Det har medført, at den samlede boligudgift er for høj, hvilket har resulteret i, at de ressourcestærke beboere fraflytter afdelingen efter kort tid.
 
Hvis helhedsplanen godkendes forventes ombygningen at starte 1. marts 2017 og være klar til indflytning 1. juli 2018.
 
Helhedsplan
Domea har på vegne af Danske Funktionærers Boligselskab fremsendt helhedsplanen (skema A) for renovering og genopretning af Markedspladsen i Svinninge til byrådets godkendelse. Helhedsplanen indeholder samtidig en ansøgning om kommunegaranti og kapitaltilførsel til genopretning af afdelingens økonomi. Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 240.000 kr. af den samlede kapitaltilførsel på 1,2 mio. kr.
 
Derudover søges der om fritagelse for betaling til boligselskabets dispositionsfond ved udamortisering af oprindelige realkreditlån.
 
Boligafdelingen betaler efter gældende regler 443.000 kr. årligt til boligselskabets dispositionsfond, for lån som er udamortiserede/udløbne. På grund af afdelingens pressede økonomi kan byrådet i forbindelse med helhedsplanen ekstraordinært fritage afdelingen for betalingen, som i stedet anvendes til medfinansiering af helhedsplanen. Fritagelsen er en forudsætning i Landsbyggefondens finansieringsplan.
 
Den samlede anlægssum på 49.129.000 kr. er fordelt med støttet og ustøttet finansiering. Støttede lån for 46.129.000 kr., ustøttede lån for 1.480.000 kr. samt anden finansiering i form af tilskud fra Landsbyggefonden m.m. for 1.520.000 kr.
 
Beskrivelse af projektet
Helhedsplanen omfatter en total ombygning af afdelingens ejendom, og omhandler blandt andet, at boligerne sammenlægges/ombygges således, at bygningerne fremadrettet vil have karakter af en bebyggelse i 2 plan i stedet for 2½ plan som det er nu.
 
De eksisterende 57 boliger reduceres ved sammenlægning/ombygning til 30 boliger.
 
Bygningerne får ny tagkonstruktion, nye altaner på 1. sal, nye døre og vinduer. Samtlige boliger renoveres indvendigt med nye køkkener, badeværelser, gulve m.m.
 
Haveanlæg og depotskure omlægges med henblik på et mere funktionelt fællesareal som understøtter de sociale relationer.
 
Det er boligselskabet vurdering, at såfremt helhedsplanen effektueres vil afdelingen fremadrettet blive et attraktivt tilbud til potentielle lejere (børnefamilier, ældre, seniorer og handicappede), som vil kunne falde til i afdelingen og dermed sikre den fremadrettede drift og afdelingens overlevelse.
 
Domea har i samarbejde med Landsbyggefonden opnået en attraktiv finansiering af en meget ambitiøs helhedsplan som blandt andet medfører, at afdelingens husleje efter renovering nedsættes med 75 kr. pr. m2 pr. år, i forhold til den nuværende gennemsnitlige leje på 789 kr. pr. m2 pr. år.
 
Såfremt helhedsplanen ikke godkendes vil husleje som minimum skulle stige med 16 % for at afdelingen kan afdrage gælden og foretage nødvendige henlæggelser til istandsættelse af tag og vinduer. En forhøjelse på 16 % svarer til en forhøjelse af den gennemsnitlige husleje med 126 kr. pr. m2 pr. år.
 
En lejlighed i den nuværende stand vil dermed gennemsnitlig koste 915 kr. pr. m2 pr. år, mod en nyrenoveret lejlighed, som gennemsnitlig vil koste 714 kr. pr. m2 pr. år.
 
Hvis helhedsplanen ikke godkendes, vil det betyde yderligere fraflytninger og tomgang og vil i yderste konsekvens betyde, at boligafdelingen på grund af den eskalerende udvikling vil være konkurstruet.

Bidrag til kerneopgaven
Kommunen fører i henhold til almenboligloven tilsyn med de almene boligorganisationer og byrådet skal i henhold til almenboligloven godkende helhedsplanen (skema A) m.m., samt stille kommunegaranti for lånene.
 
Renoveringen og sammenlægningen af lejlighederne foretages for at afdelingen fremadrettet vil blive et attraktivt sted at bo.

Økonomiske konsekvenser
Med godkendelse af helhedsplanen forpligter byrådet sig til, at stille kommunegaranti og yde kapitaltilførsel.
 
Lån til de støttede anlægsarbejder udgør 46.129.000 kr. og kræver 100 % kommunegaranti. Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 %.
 
Lån til ustøttede anlægsarbejder udgør 1.480.000 kr. og kræver 100 % kommunegaranti.
 
Den samlede kommunegaranti udgør 47.609.000 kr. Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.
 
Kommunens andel af kapitaltilførslen er 1/5 af den samlede kapitaltilførsel og udgør 240.000 kr.
 
Der skal afsættes midler til kapitaltilførsel i budgettet for 2018 under kommunens andel af indskud i Landsbyggefonden ”anlæg”.
 
De resterende 4/5 af kapitaltilførslen fordeles således:
Boligselskabet
240.000 kr.
Kreditforeningen
240.000 kr.
Landsbyggefonden
480.000 kr.
I alt
960.000 kr.
 

Lovgrundlag – link
Almenboliglovens §§ 91, 96, 127.
Driftsbekendtgørelsens § 45.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.


caseno14-15451_#3708961_v1_kortbilag - markedspladsen i svinninge i dag.pdf
caseno14-15451_#3694216_v1_markedspladsens arkitektur.pdf

Bilag

Kortbilag - Markedspladsen i Svinninge i dag
Markedspladsens arkitektur


96. Beslutning - Godkende byggeregnskabet for renovering af Ladegårdsparken

Beslutning - Godkende byggeregnskabet for renovering af Ladegårdsparken

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. byggeregnskabet for renovering af Ladegårdsparken godkendes med en samlet anskaffelsessum på 517.804.112 kr. samt at der stilles kommunegaranti for realkreditlån med 472.204.000 kr.

Beskrivelse af sagen
Resume
Holbæk Boligselskab har renoveret deres boligbyggeri i Ladegårdsparken. Holbæk Kommune skal godkende byggeregnskabet og stille kommunegaranti for boligselskabets realkreditlån, og derfor godkendte byrådet i december 2012 anlægsbudgettet (skema B) for renoveringen med en samlet anskaffelsessum på 423 mio. kr.
 
Renoveringen er afsluttet og byggeregnskabet (skema C) er fremsendt. Regnskabet viser at anskaffelsessummen er højere end den anskaffelsessum som blev godkendt i anlægsbudgettet. Da administrationen kun er bemyndiget til at godkende byggeregnskaber, der ikke overstiger den godkendte anskaffelsessum i anlægsbudgettet, bliver regnskabet nu fremlagt til byrådets godkendelse.
 
Byggeregnskab
Domea har på vegne af Holbæk Boligselskab indsendt byggeregnskabet (skema C) for renovering af Ladegårdsparken, herunder etablering af et nyt aktivitetshus og etablering af solceller på alle tage.
 
Den samlede anskaffelsesudgift udgør 517.804.112 kr.
 
Den samlede merudgift på 93.972.244 kr. skyldes merudgifter til skimmelrenovering, fjernelse og håndtering af PCB, bly og asbest samt øgede udgifter til genhusning.
 
Byggeregnskabet har været forelagt Landsbyggefonden som har taget det til efterretning, inklusiv fordeling mellem støttede og ustøttede arbejder samt finansieringen heraf.
 
Støttede renoveringsarbejder
364.138.563 kr.
Ustøttede renoveringsarbejder
134.800.549 kr.
Solcelleprojekt
18.865.000 kr.
I alt
517.804.112 kr.
 
Renoveringen omfatter sammenlægning af lejligheder, modernisering af køkkener og opdatering af badeværelse, elevatorer, gulve, ventilatorer, udearealer og nye altaner. Derudover er det etableret et nyt aktivitetshus og fælles torv samt delvis facade- og tagrenovering med etablering af solceller på alle tage. Der er udført kloakrenovering inklusiv udskiftning af vand- og varmeledninger.     
 
Bidrag til kerneopgaven
Byrådet skal godkende byggeregnskabet, hvilken er en forudsætning for at byggeregnskabet kan afsluttes og Landsbyggefonden kan godkende det endelige byggeregnskab.
 
Renoveringen og sammenlægning af lejligheder i Ladegårdsparken er en stor succes, som har tiltrukket mange nye lejere.
 
Opsætning af solceller på alle tage bidrager til at gøre projektet bæredygtigt.

Økonomiske konsekvenser
Lån til de støttede renoveringsarbejder udgør 364.139.000 kr.
Der kræves 100 % kommunegaranti. Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af lånet.
 
Lån til ustøttede arbejder udgør 108.065.000 kr.
Der kræves 100 % kommunegaranti.
 
Den samlede kommunegaranti udgør 472.204.000 kr. Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Lovgrundlag – link
Almenboliglovens § 91 og § 127.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets møde 5. december 2012: Punkt 208: Holbæk Boligselskab – Helhedsplan for Ladegårdsparken – godkendelse af skema B.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.
97. Beslutning om parkeringsforhold i Holbæk bymidte

Beslutning om parkeringsforhold i Holbæk bymidte

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Der peges på Gasværksgrunden som fremtidig placering for forøgelse af p-kapacitet i Holbæk by
 2. Der udarbejdes projektmateriale for projektkonkurrence på Gasværksgrunden og materialet forelægges byrådet
 3. Der igangsættes en p-undersøgelse med belysning af eksisterende parkeringskapacitet, benyttelsesmønstre og parkeringsrestriktioner ved p-pladser i bymidten

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Der alternativt til punkt 1 i hovedindstillingen, peges på placering af nyt p-hus ved Bysøstræde
2) Der udarbejdes projektmateriale for projektkonkurrence på Gasværksgrunden og materialet forelægges byrådet
3) Der igangsættes en p-undersøgelse med belysning af eksisterende parkeringskapacitet, benyttelsesmønstre og parkeringsrestriktioner ved p-pladser i bymidten

Beskrivelse af sagen
Sagen er en opfølgning på temadrøftelse i KMU den 24. november 2015 vedrørende parkeringsforholdene i Holbæk bymidte. Udvalget bad på dette temamøde om en supplerende vurdering af nyt p-hus ved Bysøstræde, for at belyse et alternativ til p-hus på Gasværksgrunden.
Tilvejebringelse af gode parkeringsforhold er et væsentligt element i opnåelse af en velfungerende bymidte, såvel for handelsliv, borgere, besøgende og ansatte.
 
Baggrund
Det vurderes, at der i bymidten generelt er nogenlunde balance mellem parkeringsbehov og antallet af parkeringspladser, set i relation til handels- og kulturliv. Bymidten vurderes dog at lide af en del p-søgetrafik, hvor bilister leder efter de mest bymidtenære p-pladser. Bilisterne risikerer at køre forgæves til de mest benyttede pladser i spidsbelastningssituationer.
Hvad angår boligrelateret parkeringsefterspørgsel modtager administrationen jævnligt henvendelser fra borgere, som enten allerede bor i Holbæk by eller gerne vil flytte til en bolig i Holbæk by, hvor de ikke har mulighed for at parkere på egen grund. Borgerne efterspørger p-licenser, så de kan parkere uden tidsbegrænsning.

Særskilt i forhold til havneområdet vurderes, at uden den midlertidige parkering på det tidligere Silvan-areal og ved værftet, ville området være underforsynet. Ny byudvikling på dette areal vil inddrage disse midlertidige pladser til kommende projektudvikling, og således øge efterspørgslen efter alternativ p-forsyning. Dette vil inden for det kommende års tid betyde et pres på områdets parkering. Dertil kommer fremtidige projekter på Blegstræde Hage, i første omgang ved benyttelse af den yderste Starkhal af Nationalmuseet, og på længere sigt en udnyttelse af arealet til ”publikumsorienterede formål”.
Denne øgede efterspørgsel løses midlertidigt ved etablering af erstatningsparkeringspladser ved ”Højhusgrunden”, Isefjords Allé 13, og nyt parkeringsareal ved Østre Havnevej 12.
 
P-hus på Gasværksgrunden
På temamøde i KMU den 24.11.2015 blev drøftet muligheder for udformning af et nyt p-hus på Gasværksgrunden. Denne placering af et p-hus vil opnormere p-kapaciteten i havneområdet, hvor der vurderes at være det største behov, samtidig med at beliggenheden understøtter bymidtens handelsliv. Realisering af et p-hus på Gasværksgrunden vil derudover bidrage til en bedre sammenbinding af bymidte og havn, når et større antal besøgende får havneområdet som ankomstpunkt.
Endelig er placeringen trafikalt velbeliggende, med direkte tilkørsel fra den indre ringgade. Indplacering af ny bebyggelse på dette sted indebærer påvirkning af eksisterende udsigtsforhold fra bagvedliggende bebyggelse til Gl. Havn og fjorden, hvilket tidligere har givet anledning til mange indsigelser mod bebyggelse på arealet.
Der er udarbejdet principskitser med tilhørende økonomiske beregninger for etablering af p-hus på Gasværksgrunden, herunder skitseret flere udgaver, hvoraf nogle har indarbejdet mulighed for realisering af ny bebyggelse til centerformål, i sammenhæng med parkeringshuset.

P-hus ved Bysøstræde

En alternativ placeringsmulighed for et nyt p-hus er ved Bysøstrædes parkeringsplads. En forøgelse af p-kapaciteten på Bysøstræde vil medvirke til at understøtte parkeringskapaciteten i bymidten. Denne placering af et p-hus vurderes derimod ikke at bidrage til at afhjælpe p-forsyningen i havneområdet, da afstanden vurderes at være for stor til at have en direkte afledt effekt.
Vejadgangen til Bysøstræde sker via Jernbaneplads/Dampmøllevej, der ligeledes er en del af den indre ringgade, men det smalle vejforløb i Bysøstræde vurderes at indebære behov for trafikanalyser af, hvorvidt vejforløbet kan bære en stigning i trafikken.

For Bysøstræde er der udarbejdet principskitser af ny p-hus bebyggelse samt antallet af mulige p-pladser, der kan tilvejebringes, og foretaget en vurdering af økonomien herved ud fra standardtal.
 
Sammenfattende vurdering
Det vurderes, at den bedste løsning for byen vil være at opnormere p-kapaciteten på Gasværksgrunden, primært fordi parkering på Gasværksgrunden understøtter både bymidte og havneområde, og fordi grunden er trafikalt meget velbeliggende. Udformningen af det konkrete projekt er imidlertid altafgørende for, hvor vellykket projektet bliver.
Det foreslås derfor, at der gennemføres en projektkonkurrence for opnormering af p-kapacitet på Gasværksgrunden, og at der fastsættes kriterier relateret hertil, der sikrer en projektløsning med bedst mulig indpasning på stedet. Som bilag til sagen er vedlagt notat med udkast til disse kriterier, der i det væsentligste angår:
 
1) At der i medfør af projektet tilvejebringes visualiseringer, der viser, at projektets visuelle indvirkning på omgivelserne ikke er større, end at der fortsat fra Gl. Havn og fjorden vil være en betydende visuel kontakt til den bagvedliggende historiske bykerne, og derved fortsat tilsvarende kontakt for denne bebyggelse til fjorden
2) At projektet bekriver, hvordan det understøtter bylivet på vandringen mellem bymidte og havn
3) At der tilvejebringes en samlet p-kapacitet på ca. 440 p-pladser
4) At de eksisterende anlagte stiforbindelser fra bymidte til havneområde over parkeringspladsen fastholdes
5) At de i kommuneplanen fastsatte rammer, herunder maksimalt 3 etager og maksimal bebyggelsesprocent på 200 overholdes
 
 
P-undersøgelse i bymidten
Som beskrevet i ovenstående vurderes, at der i havneområdet vil være en underforsyning med p-pladser, når arealerne ved Blegstræde Hage inddrages til ny byudvikling. Dette løses, som beskrevet, ved allerede etablerede nye midlertidige p-pladser på kort sigt, og ved indplacering af nyt p-hus på Gasværksgrunden som langsigtet løsning.
Som supplement hertil foreslås gennemført en undersøgelse af alle bymidtens p-pladser, så der gives et bedre grundlag for vurdering af den eksisterende kapacitet, og en vurdering af om de eksisterende fastsatte tidsrestriktioner er de rette. Administrativt er gennemført tællinger af antallet af ledige p-pladser på Gasværksgrunden på hverdage, med henblik på at afdække, om der er rummelighed i den eksisterende parkeringskapacitet, og om den udnyttes i tilstrækkelig grad. Tællingerne indikerer, at der på arealet i dag er tilstrækkelig kapacitet til, at der delvis ville kunne tilbydes ledig kapacitet på arealerne i hverdage for de brugere, der i dag parkerer på de midlertidige p-arealer ved værftet og på Silvanarealet. Det vurderes, at spidsbelastningstidspunkterne for henholdsvis parkeringsbehov til bymidten og til ansatte i havneområdet er forskudt, således at der kan opnås en bedre udnyttelse af kapaciteten på arealerne.
 
Temamøde i byrådet
Udkast til konkurrencemateriale og fastsættelse af kriterier, samt resultater af gennemført p-undersøgelse, forelægges til en samlet parkeringsdrøftelse ved et temamøde i byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Etablering af p-hus, hvad enten der peges på placering på Gasværksgrunden eller på Bysøstræde, indebærer ud fra de foreliggende vurderinger behov for en kommunal medfinansiering. I de eksempler, hvor et nyt p-hus opføres i sammenhæng med ny bebyggelse til andre centerformål, boliger, detailhandel eller andet, kan tilvejebringes indtægt ved grundsalg/ byggeret, men de foreløbige estimater peger på, at denne indtægt begrænses af tilsvarende ekstra udgifter til håndtering af jordforurening og tilvejebringelse af ekstra parkering til de tilhørende funktioner.

Høring
Parkeringsforholdene i Holbæk Bymidte har været drøftet i Holbæk Byforum den 2. februar 2016. På dette møde blev tilkendegivet, at:

- Et p-hus på Gasværksgrunden ligger godt trafikalt, med nem til- og frakørsel
- Det skal undgås, at et nyt p-hus på havnen bliver ”en stor klods”, der står i vejen for en bedre udnyttelse af grunden, og medvirker til opdeling mellem by og havn
- Et p-hus på Bysøstræde ligger centralt, men tilgængeligheden er ikke så god
- Begrænsede problemstillinger i forhold til naboer i Bysøstræde
- Undersøg mulig nedgravning af p-hus
- Vigtigt at et p-hus får en arkitektonisk værdi og evt. rummer flere funktioner, så det ikke bliver en passiv, kedelig bygning
- Afsøg forskellige placeringer for et p-hus, også selvom det ikke er kommunalt ejede arealer, eksempelvis som p-kælder ved Smedelundsgade/ Rosen
- Afsøg alle muligheder for p-optimering i byen, herunder bl.a. tidsbegrænsninger, nyindretning af p-pladser m.v.
- Delvis tilslutning til at eksperimentere med p-løsninger
- Vælg den mest optimale løsning for byen
- Der ønskes ikke timebetaling i nyt p-hus
- Vær opmærksom på at nye byggerier skal overholde p-normen, så underforsyningen af p-pladser ikke vokser
 
Parkeringsforholdene i Holbæk bymidte blev endvidere drøftet på havnegruppemøde den 25.2.2016, og fra havnegruppen blev anbefalet, at:
 
Havnegruppen anbefaler Holbæk byråd at tilvejebringe flere permanente parkeringspladser, der kan sikre den nødvendige parkeringskapacitet i forbindelse med den kommende udvikling af havneområdet. Det skal ske for at understøtte de projekter, som gennemføres for at skabe mere liv og aktivitet på havnen og samtidig medvirke til at binde midtbyen og havnen bedre sammen.
 
Havnegruppen opfordrer samtidig byrådet til at undersøge mulighederne for at aktivere flere af de permanenter pladser, der er i byen i dag, gennem aftaler med ejerne af pladserne. Der henvises bl.a. til, at f.eks. virksomheder ikke anvender deres pladser hele ugen.

Sagshistorik, henvisninger
Parkeringsforholdene i Holbæk Bymidte blev drøftet på temamøde i KMU den 24.11.2015

Supplerende sagsfremstilling
Der er en fejl i den alternative indstilling i sagsfremstillingen. Den alternative indstilling skal være:
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Der alternativt til punkt 1 i hovedindstillingen, peges på placering af nyt p-hus ved Bysøstræde
2) Der udarbejdes projektmateriale for projektkonkurrence på ved Bysøstræde og materialet forelægges byrådet
3) Der igangsættes en p-undersøgelse med belysning af eksisterende parkeringskapacitet, benyttelsesmønstre og parkeringsrestriktioner ved p-pladser i bymidten

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-03-2016
Der nedsættes en arbejdsgruppe med inddragelse af de berørte interessenter, der belyser forskellige muligheder, herunder Gasværksgrunden, Bysøstræde, Godsbanearealet og arealer langs Havnevej mellem Østre Havnevej og Kanalstræde.
 
I arbejdet belyses en fredeliggørelse af bymidten.
 
Arbejdet skal være afsluttet og forelagt for byrådet inden udgangen af 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
ØU tilslutter sig indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø. Der nedsættes en arbejdsgruppe med inddragelse af de berørte interessenter, der belyser forskellige muligheder, herunder Gasværksgrunden, Bysøstræde, Godsbanearealet og arealer langs Havnevej mellem Østre Havnevej og Kanalstræde.
 
I arbejdet belyses en fredeliggørelse af bymidten.
 
Arbejdet skal være afsluttet og forelagt for Byrådet inden udgangen af 2016.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno15-56182_#3496796_v1_notat.pdf.pdf
caseno15-56182_#3649278_v1_notat vedr. projektprogram for udvidelse af p-kapacitet på gasværksgrunden.docx
caseno15-56182_#3696142_v1_bilag luftfoto 2014 bymidten.pdf.pdf

Bilag

Notat.pdf
Notat vedr. projektprogram for udvidelse af p-kapacitet på Gasværksgrunden
Bilag luftfoto 2014 bymidten.pdf


98. Beslutning om etablering af Ringvejen mellem Skovvejen og Gl. Skovvej

Beslutning om etablering af Ringvejen mellem Skovvejen og Gl. Skovvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af ca. 150 meter Ringvej i Regstrup. De  200.000 kr. anvendes til projektering og arealerhvervelser i 2016. De sidste 1,3 mio. kr. anvendes i 2019. Midlerne finansieres af det afsatte rammebeløb til veje og anlæg i budget 2016 og 2019.
 2. Kommissarius for Statens ekspropriationer bemyndiges til at foretage ekspropriationen jf. vejlovens § 98

Beskrivelse af sagen
Vejdirektoratet gennemfører 2. etape af Skovvejens opgradering til motorvej. Strækningen løber fra Ringstedvej (rute 57) til lige før Knabstrup.
Der etableres et nyt tilslutningsanlæg ved Regstrup ud for den planlagte ringvej.
 
Vejdirektoratet har foreslået at medtage en strækning af ca. 150 meter af Ringvejen som en del af deres udbud af Motorvejen Syd om Regstrup.
Motorvejen anlægges i perioden 2017 til 2020, motorvejen påregnes dog allerede åbnet i 2019.
Jævnføre Byrådsbeslutning af 11.11.2015 har Byrådet besluttet den principielle linjeføring med en bemærkning om at ” der alene tages stilling til tilslutningen fra motorvejen”.
 
Vejdirektoratet har valgt en løsning hvor tilslutningsanlægget får en naturlig sammenhæng med Ringvejen, og løsningen vil give Holbæk Kommune alsidige udviklingsmuligheder for området.

Økonomiske konsekvenser
Det forventes at udgiftsniveauet til etablering af vejen er fordelagtigt, når den udføres sammen med motorvejen, idet arbejdet bliver en del af en noget større entreprise
Anlægsudgiften til denne etape af Ringvejen andrager 1,5 mio. kr. fordelt på årene 2016 og 2019.
I 2016 skal frigives 200.000 til projekt og arealerhvervelse, beløbet skal frigives fra det afsatte rammbeløb til Veje – anlæg under budgettet for 2016.
 
I 2019 skal budgetteres med 1,3 mio. kr. til udførelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-03-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.


caseno15-29142_#3700020_v1_linjeforslag fra vd.pdf

Bilag

Linjeforslag fra VD


99. Beslutning - godkendelse af Regulativ om kommunale tømningsordninger

Beslutning - godkendelse af Regulativ om kommunale tømningsordninger

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommunes forslag til Regulativ for kommunale tømningsordninger på spildevandsområdet bliver godkendt.
 2. Takster for tømning af fedtudskiller 2016 bliver godkendt.

Beskrivelse af sagen
Der skal vedtages et nyt regulativ for tømning af olie- og benzinudskiller (OBU), da det tidligere regulativ for ordningen ikke længere er omfattet af erhvervsaffaldsregulativet (vedtaget i december 2015).
Begrundelse herfor er, at erhvervsaffaldsregulativet er vedtaget efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen, mens OBU skal vedtages efter reglerne i spildevandsbekendtgørelsen.
 
På spildevandsområdet er der yderligere ordninger med tømning af fedtudskiller, bundfældningstanke og samletanke. Regulativer for disse ordninger er fra henholdsvis 2012 og 2007 og der er nu behov for, at disse regulativer opdateres.
 
For at skabe ensartethed og regelforenkling er samtlige tømningsordninger på spildevandsområdet derfor samlet i nærværende regulativ. Regulativ for kommunale tømningsordninger på spildevandsområdet består derfor af:
- tømning af olie- og benzinudskiller
- tømning af fedtudskiller
- tømning af bundfældningstanke og samletanke

Regelgrundlaget for tømningsordninger fastlægges i et regulativ og forsyningsselskaberne administrerer tømningsordningerne for kommunen.  
 
Beskrivelse af tømningsordningerne
Regulativet består af del 1, hvor fælles retningslinjer er beskrevet- herunder rettigheder og pligter for grundejere/virksomheder og del 2, hvor de enkelte ordninger nøjere er beskrevet.
Regulativet kan læses i sin helhed i bilag 1.
 
I regulativet videreføres de gældende regler for adgangsforhold, tømninger m.v., mens beskrivelser i forhold til etablering af udskillere/tanke er taget ud af regulativet. Årsag hertil er, at dette behandles i forbindelse med byggesagsbehandling, tilladelsen til tilslutning eller et påbud. Der bliver arbejdet på at udarbejde informationsmateriale om de enkelte ordninger, som bliver tilgængelige på Holbæk Kommunes hjemmeside.
 
De kommunale tømningsordninger for OBU, bundfældnings- og samletanke er i drift i dag og drives af henholdsvis Kara/Noveren og Fors A/S. En kommunal tømningsordning for fedtudskiller har ikke tidligere været i drift. Det har betydet, at fedtudskillerne ikke er blevet tømt regelmæssigt og en del fedt er blevet ledt ud i kloaksystemet og medført tilstoppede ledninger, skabt problemer med rensning af spildevandet m.v. Fors A/S vil fremover drive tømningsordning for fedtudskiller og ordningen vil blive implementeret snarest efter vedtagelse af regulativet.
 
Takster for tømningsordningerne vedtages èn gang årligt i forbindelse med budgetlægningen. Ifølge takstbladet for 2016 er det dog nævnt, at tømning af fedtudskiller er en frivillig ordning og der er ikke angivet en fast pris. Årsag hertil var, at der på daværende tidspunkt endnu ikke var en tilgængelig tømningsordning. Fors A/S har nu fremsendt takster for tømning af fedtudskiller i 2016 (bilag 2), som vil gælde frem til byrådets vedtagelse af spildevandstakster for 2017.
 
Det er en del af kommunens kerneopgave at have et gældende tømningsregulativ.

Økonomiske konsekvenser
Der forventes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser for kommunen af at vedtage regulativet.
 

Høring
Der er ingen høring af Regulativ for kommunale tømningsordninger, blot en lovpligtig offentliggørelse efter politisk godkendelse.

Lovgrundlag – link
Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:
· Bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016 om spildevandstilladelser m.v., kap. 17 og 18.
· Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelseslovens. kap. 3 og 4.
· Bekendtgørelse af lov nr. 633. af 6. juli 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-03-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.


caseno16-10307_#3674504_v1_bilag 1.docx
caseno16-10307_#3704134_v1_bilag 2.docx

Bilag

Bilag 1
Bilag 2


100. Beslutning om trafikbestilling 2017

Beslutning om trafikbestilling 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. trafikbestillingen for 2017 på 28.763.000 kr. godkendes. Beløbet bliver finansieret indenfor driftsbudgettet for kollektiv trafik i 2017.

Beskrivelse af sagen
I henhold til Lov om Trafikselskaber skal kommunerne hvert år pr. den 1. maj bestille næste års kollektive trafik hos Movia.
 
Udvalget for Klima og Miljø besluttede den 26. januar 2016, at trafikbestillingen for 2017 skulle tage udgangspunkt i omstillingsgruppen vedr. kollektiv trafiks anbefalinger. Dette har medført følgende overordnede ændringer i den nye busplan for 2017:
 

Økonomiske konsekvenser
Der skal afsættes 28.763.000 kr. i budgettet til kommunens trafikbestilling for 2017.
 
Der bliver hermed realiseret en budgetreduktion på 2.337.000 kr. i 2017. Denne budgetreduktion er til dels en realisering af omstillingsgruppens målsætning om en reduktion af udgifterne til trafikbestillingen på 2 mio. kr. Herudover er der jf. byrådets beslutning den 9. december 2015, indarbejdet en reduktion på 337.000 kr. der skal finansiere den estimerede merudgift til den forbedrede flexturordning i 2017.

Lovgrundlag – link
Lov om Trafikselskaber

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø den 26. januar 2016
 
Udvalget for Klima og Miljø den 22. februar 2016

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-03-2016
Indstilles godkendt
Der foretages en brugermåling i andet halvår af 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.
101. Beslutning - Udvikling af arealer

Beslutning - Udvikling af arealer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. administrationen bemyndiges til at arbejde videre med salget af arealerne 1, 5, 6 og 8, mens der ikke arbejdes videre med arealerne 2, 3, 4 og 7, da de ikke vurderes at være oplagte til salg.
 2. administrationen bemyndiges til at afdække de økonomiske konsekvenser ved en byggemodning af arealer nord for Skolevej i Knabstrup

Beskrivelse af sagen
I september 2015 behandlede Økonomiudvalget en sag om arealer, der kunne udbydes for at understøtte mulighederne for befolkningstilvækst i byerne udenfor Holbæk By. Som bilag til sagen fremgik en oversigt over 41 arealer, som potentielt kunne udbydes. Administrationen havde vurderet, at 8 af de 41 arealer var mindre oplagte at udbyde til salg. Administration foreslog dog, at de pågældende arealer evt. kunne udbydes til salg, og efterfølgende vurdere hvorvidt evt. indkomne tilbud kunne imødekommes – typisk ved at gennemføre ny planlægning for det pågældende areal. Økonomiudvalget godkendte salget af arealerne, men ønskede at KMU præciserede, hvilke af de 8 arealer, der kan benyttes til boligformål samt hvilke former for boliger, der kan etableres.
 
I februar 2016 behandlede KMU sagen vedr. præcisering af de 8 arealer, men ønskede at bedre beskrivelse af sagen samt validering af muligheden for at sælge arealer i hhv. Kundby og Mørkøv.
 
På baggrund af tilbagemeldingerne fra mødet i februar 2016 har administrationen revideret sagsbeskrivelsen, så billedmaterialet er opdateret. Herudover er arealet på Rævebjerg i Mørkøv udtaget af indstillingen, og administrationen arbejder på at finde andre udviklingsarealer i Mørkøv. Vedr. arealet i Kundby, så er det præciseret at arealet ligeledes skal rumme nye idrætsfaciliteter. Det er endvidere vurderet, hvorvidt der er interessante muligheder for arealerhvervelse i Svinninge.
 
Herudover ønskes der accept til, at administrationen bemyndiges til at afdække, hvorvidt det kan have en fremmende effekt for salget, såfremt udlagte arealer i Knabstrup byggemodnes. I 2010 blev der vedtaget en lokalplan for et nyt boligområde nord for skolevej i Knabstrup. Arealet er ikke byggemodnet på nuværende tidspunkt, idet igangsætningen af byggemodningen har forudsat et tilpas antal tilkendegivelser for interesserede grundkøbere. Administrationen vil på et kommende møde i Økonomiudvalget før sommer præsentere en beregning af de økonomiske konsekvenser af igangsætningen af byggemodningen, samt en vurdering af den forventede effekt på antallet af tilkendegivelser fra interesserede købere. 
 
Normalt behandles sager om køb og salg af arealer og ejendomme i Økonomiudvalget og Byrådet, men denne sag fremlægges til KMU først, på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning.
 
På økonomiudvalgets møde i maj vil administrationen præsentere en samlet oversigt og status for de arealer, som det er besluttet at arbejde videre med. Se arealerne i bilag 1.

Lovgrundlag – link
Økonomiudvalget 2. september 2015 - Punkt 188: Beslutning om salg af ejendomme og grunde

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-03-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.


caseno13-50002_#3755475_v1_bilag 1 - arealer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - arealer.pdf


102. Beslutning - Bevilling til ekstern bistand til vandløbsadministration

Beslutning - Bevilling til ekstern bistand til vandløbsadministration

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet
 
 1. godkender udgift på 2,8 mio. kr. til ekstern rådgivning og bistand vedr. vandløbsadministration i 2016
 2. godkender at udgiften delvist finansieres ved kompenserende besparelse på i alt 2,3 mio. kr. på områderne ”fortovs- og kantstensopretning”, ”Fejning” samt ”udvendig maling af vinduer og træværk”
 3. godkender, at den resterede del af udgiften på i alt 500.000 kr. finansieres inden for rammerne af Vækst og Bæredygtigheds nuværende lønbudget.
 4. afsætter budget til ekstern bistand til vandløbsadministration i budgetlægningen for 2017 og overslagsårene.

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede på møde den 3. november 2015 (punkt 220), at administrationen arbejder videre med udbud og kontrolbud af vandløbsområdet.
 
Baggrunden for denne beslutning er, at Holbæk Kommune har en ambition om at forny vandløbsadministrationen. Det kan ske gennem et øget samarbejde med en ekstern rådgiver om bistand til sagsforberedende arbejder.
 
Desuden ønsker Holbæk Kommune også, at samarbejdet med den eksterne rådgiver skal medvirke til at gå nye veje for at øge samarbejde og dialog med interessenterne inden for vandløbsområdet, f.eks. lodsejere langs vandløb, lokale interesseorganisationer, borgere m.fl.
 
Den vejledende tidsplan for arbejdet med ovennævnte udbud/kontrolbud er:

Fase
Tidsperiode
Forberedelse af udbud/kontrolbud
Nov. 2015 – sept. 2016
Udbudsproces, herunder politisk behandling
Sept. 2016 – okt.2016
Kontraktudarbejdelse samt forberedelse til drift
Okt. 2016 – nov. 2016
 
Der trådte en ny udbudslov i kraft den 1. januar 2016, hvilket kan betyde en mindre forsinkelse i forhold til fasen med forberedelse af udbuddet. Herudover er der lagt tid ind til dialog med markedet med henblik på at få kvalitetssikret udbudsmaterialet.
 
Det forventes, at kontrakt med kommende leverandør tidligst kan underskrives i oktober 2016. Aftalen forventes at blive på tre år med mulig for en et-årig forlængelse.
 
Udover ovennævnte udbud af ekstern bistand til vandløbsadministrationen vil Holbæk Kommune i foråret 2016 bl.a. forlænge aftale om grødeskæring (sker som kontraktforlængelse for 2016 (inden for nuværende kontraktgrundlag) samt indhente tilbud på opmåling af resterende vandløb til brug for regulativkontrol. Disse arbejder er i proces.
 
Køb af ekstern bistand og rådgivning på vandløbsområdet ikke kan rummes inden for det afsatte driftsbudget til vandløbsvedligeholdelse, hvorfor der søges om en særskilt bevilling hertil.

Økonomiske konsekvenser
Køb af ekstern bistand og rådgivning til vandløbsområdet kan ikke rummes inden for det afsatte driftsbudget til vandløbsvedligeholdelse, hvorfor der søges om en særskilt bevilling hertil.
 
Under udbudsprocessen fra 1. januar 2016 og indtil de nye kontrakter er på plads og rådgiver er klar til at gå i gang, er det nødvendigt, at forsætte den nuværende eksterne bistand og rådgivning på vandløbsområdet. Dette for at opretholde den løbende administration af vandløbsområdet – primært i forhold til den løbende sagsbehandling samt forarbejdet med hensyn til et nyt regulativ for Åmose Å.
 
Bevillingen på 2,8 mio. kr. dækker udgifter til ekstern bistand for hele 2016 – dvs. både før og efter udbud. Såfremt det planlagte udbud betyder en reduktion i udgiften vil besparelsen (i fht. de 2,8 mio. kr/år) blive indarbejdet i budgetterne efterfølgende.
 
Som del af udbudsprocessen vil der være en politisk behandling, hvor der skal tages stilling til forslag til kommende rådgiver samt kontrolbud. I dette budget vil udgifterne til ekstern rådgivning og bistand til vandløbsområdet under udbudsprocessen fra 1. januar 2016 og frem til nye kontrakter indgås være indarbejdet.
 
I den kommende budgetlægning for 2017 og overslagsårene skal der indarbejdes budget til den eksterne bistand til vandløbsområdet. Det foreslås derfor, at der indarbejdes 2,8 mio. kr. årligt i 2017 og overslagsårene.
           
 
Hovedindstilling
Udgiften på 2,8 mio. kr. til bistand vedr. vandløbsadministration i 2016 finansieres som følger:
 
 1. Fortovs- og kantstensgenopretninger – kr. 1.400.000
  Der kan være en synlig konsekvens af dette spareforslag. Kommunens har et efterslæb på området, og alle eventuelle. ønsker om renovering af fortove skal ske via anlægsbevillinger.

 2. Fejning (renholdelse mv.) – kr. 400.000
  Der vil være synlig konsekvens i dette spareforslag. Kommunen oplever at borgene allerede nu efterspørge en bedre service. Områder: der berøres er:
- tømningsfrekvens af affaldsbeholdere, hvor vi ændre tømningen fra tre gange ugentlig om sommeren til to gange ugeligt
- ændring af fejefrekvens på boligveje fra 2 til 1 gang årligt
- mindre opsamling af affald langs grøfter mv.
- minimering af ukrudtsbekæmpelse ved kantsten på boligveje

 1. Udvendigt maling af vinduer og træværk – kr. 500.000
  Der har ikke været malet udvendigt træværk og vinduer/døre i minimum 5 år. En yderligere udsættelse vil flere steder kunne resultere i nedbrydning af vinduer og døre til grænsen/over grænsen af holdbarhed.
  Vækst og Bæredygtigheds generelle lønbudget - 500.000 kr.

 2. Det vurderes at der ved omlægningen af vandløbsadministrationen skønsmæssigt er frigivet administrative lønressourcer svarende til maksimalt 500.000. kr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-03-2016
Det indstilles, at punkt 1, 3 og 4 godkendes, idet beløbet for udgifterne i 2017 i frem afklares efter revision af regulativer og udbud med kontrolbud af opgaven.
 
Punkt 2 godkendes ikke.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstiller punkterne 1, 3 og 4 godkendt.
 
Sagen sendes retur til KMU med krav om anvisning af finansiering af 2,3 mio.kr. indenfor udvalgets budget 2016.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
103. Beslutning - Anvendelse af Østre Skole (Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk)

Beslutning - Anvendelse af Østre Skole (Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk)

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. Østre Skole ikke udbydes til salg gennem et projektudbud.
 2. Østre Skole anvendes til etableringen af ”Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland”
 3. Der igangsættes lokalplansproces for at tilvejebringe et grundlag, som muliggør den påtænkte anvendelse.
 4. Der udarbejdes et beslutningsoplæg, hvori den fornødne renovering og ombygning er afdækket. Beslutningsoplægget indgår som en del af budgetforhandlingerne for Anlægsbudget 2017-2020.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede d. 15. april 2015 at udbyde Østre Skole til salg gennem et projektudbud.
 
Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent vindue for formulering og realisering af en fælles vision om skabelse af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland.
 
Bygningerne på Østre Skole vurderes indledningsvis, at være egnet til etableringen af et Uddannelses- og Læringscenter. Det er dog ældre bygninger, der kræver større vedligeholdelse og renovering.
 
De konkrete ønsker og behov vil blive udviklet over de kommende måneder, hvorefter det kan vurderes, hvad den konkrete omkostning til renovering og ombygningen vil være. Den henvises til bilaget for den forventede beslutningsproces.
 
Den nuværende lokalplan muliggør ikke alle de ønskede formål, og derfor igangsættes tilvejebringelsen af tilpas rummelig lokalplan, der muliggør den påtænkte anvendelse.
 
I forbindelse med lokalplansprocessen vil infrastruktur og det nødvendige parkeringsbehov blive afdækket.

Økonomiske konsekvenser
Der igangsættes projektudvikling. Finansieringen hertil tilvejebringes fra de allerede frigivne midler fra renoveringspuljen for budget 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.


caseno16-16695_#3721113_v1_bilag 1 - beslutnings- og procesplan .pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Beslutnings- og procesplan .pdf


104. Beslutning om bevilling af projektmidler til Læringscenter Holbæk

Beslutning om bevilling af projektmidler til Læringscenter Holbæk

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Projekt Læringscenter Holbæk bevilges 3,3 mio. kr. over en tre-årig periode.

Beskrivelse af sagen
I februar 2016 drøftede Vækstudvalget Study Lab-konceptet som en driver for vækst. Udvalget bad administrationen konkretisere ideen om et Study Lab i Holbæk inklusive et bud på finansiering af projektet. I vedhæftede bilag beskrives ideen, og der gives et overslag på projektudgifter i en tre-års projektperiode. Study Lab betegnes fremadrettet for læringscenter.
 
Det overordnede formål med etablering af et læringscenter i Holbæk er at bidrage til vækst og udvikling i Holbæk og det øvrige Nordvestsjælland. Læringscenteret forventes at kunne bidrage på følgende tre parametre:
 
Det foreslås, at der etableres en projektorganisation til at forestå etableringen af læringscenteret, idet udviklingsarbejde og samskabelse med mange aktører har det store fokus i opstarten. Når projektet afsluttes etableres læringscenteret som en kommunal enhed med tilhørende budget.
 
Projektperioden forslås at forløbe i fire faser over tre år. Det anslås, at projektudgifter over den treårige periode vil beløbe sig til i alt 3,3 mio kr.

Økonomiske konsekvenser
 
Det økonomiske overslag indeholder udelukkende projektudgifter. Udgifter til efterfølgende drift af læringscenteret er ikke beregnet. Omfanget af de løbende driftsudgifter vil afhænge af ambitionsniveaet for det kommunale læringscenter.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-04-2016
VÆU vedtog, at der bevilliges 3,3 mio. kr. over en tre-årig periode – og midlerne tages fra de overførte midler fra 2015 (på 6,5 mio. kr).
Sagen går herefter til Økonomiudvalget og Byrådet. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.


caseno16-15955_#3717159_v1_notat om etablering af et læringscenter - marts 2016.pdf

Bilag

Notat om etablering af et læringscenter - marts 2016


105. Beslutningssag. Budgetrevision 1 2016

Beslutningssag. Budgetrevision 1 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.
.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Der gives tillægsbevillinger på drift, anlæg og finansiering på samlet set 10 mio.kr., fordelt i henhold til vedlagte bilag.

Beskrivelse af sagen
De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer, som ligger i det forventede regnskab for 2016.
 
Det betyder, at vi ender på et resultat på 95,7 mio.kr. mod oprindelig budgetteret 91,0 mio.kr. Vi forventer altså at bruge 4 mio.kr. mere end budgetteret.
 
Når vi søger om tillægsbevilling på 10 mio.kr., og ikke 4 mio.kr. skyldes det, at vi forventer et mindre forbrug på 6 mio.kr., som stammer fra områder, som ikke modtager tillægsbevilling i løbet af året, fordi eventuelt mer- eller mindreforbrug overføres til næste år. Eksempelvis dagpasning, ungdomsskole og specialinstitutioner.
 
Tillægsbevillingerne fordeler sig således:
 
Drift
37,3 mio.kr.
Anlæg
31,8 mio. kr.
Finansiering
(indtægter, renter og afdrag)
 
-57,9 mio.kr.
I alt
10,0 mio.kr.
 
Budgetrevisionen viser stort set samme billede, som det vi præsenterede på byrådets vinterseminar. Og tillægsbevillingerne på driften går primært til finansiering af forventede merudgifter på det specialiserede børne-, unge- og voksenområde, ældreområdet og på beskæftigelsesområdet. 
 
Udover de udfordringer som vi præsenterede for byrådet på vinterseminaret, kan vi se, at vi på nuværende tidspunkt skal have skærpet opmærksomhed i forhold til: Skoleområdet, Ældreområdet, Voksenspecialområdet, Beskæftigelsesområdet samt Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015
 
Der er fuld fokus på disse udfordringer og der er, og vil blive udarbejdet handleplaner for at minimere størrelsen af udfordringerne.
 
Totalbalancen ser således ud:
I mio.kr.
Korrigeret budget
Forventet regnskab
Forventet afvigelse
Indtægter
-4.178,2
-4.177,72
0,5
  Skatter
-3.018,2
-3.018,2
3,3
  Tilskud og udligning
-1.160,0
-1.162,8
-2,8
Driftsudgifter
3.967,9
3.999,2
31,3
  Økonomiudvalget
458,6
431,2
-27,5
  Udvalget ”Læring og
  Trivsel for børn og
  Unge”
 
 
1.054,4
 
 
1.065,5
 
 
11,1
  Udvalget ”Aktiv hele
  Livet – Sundhed og
  Omsorg”
 
 
974,1
 
 
1.006,6
 
 
32,5
  Udvalget ”Uddannelse
  og Job”
 
1.194,5
 
1.222,2
 
27,7
  Udvalget Klima og Miljø
155,9
143,7
-12,1
  Udvalget ”Kultur, Fritid
  og Fællesskab”
 
130,4
 
129,9
 
-0,4
Renter
17,4
15,7
-1,7
Resultat af primær drift
-192,9
-162,8
30,1
Anlæg
248,6
280,4
31,8
Forsyningsvirksomhed
-4,3
-4,3
0,0
Resultat
51,4
113,3
61,9
Finansiering
40,1
-17,6
-57,7
  Lånoptagelse
-30,0
-30,0
0,0
  Afdrag på lån
118,7
60,8
-57,9
  Balanceforskydninger
-48,5
-48,4
0,1
Resultat i alt
91,5
95,7
4,2
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.


caseno16-10621_#3706797_v1_br1 - 0_samlet oversigt.pdf.pdf
caseno16-10621_#3707058_v1_br1 - udvalget kultur, fritid og fællesskab.pdf
caseno16-10621_#3706881_v1_br1 - udvalget for klima og miljø.pdf
caseno16-10621_#3706476_v1_br1 - udvalget læring og trivsel for børn og unge.pdf
caseno16-10621_#3706468_v1_br1 - udvalget aktiv hele livet - sundhed og omsorg..pdf
caseno16-10621_#3706467_v1_br1 - udvalget uddannelse og job.pdf

Bilag

BR1 - 0_Samlet oversigt.pdf
BR1 - Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
BR1 - Udvalget for Klima og Miljø
BR1 - Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge
BR1 - Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg.
BR1 - Udvalget Uddannelse og Job


106. Beslutning af budget 2016 - godkendelse af overførsler fra 2015 til 2016

Beslutning af budget 2016 - godkendelse af overførsler fra 2015 til 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. der gives tillægsbevillinger til driften på i alt 60.634.580 kr.
 2. der gives tillægsrådighedsbeløb til anlæg på i alt 177.182.130 kr.
 3. der gives en indtægtsbevilling til låneoptagelse på -37.342.800 kr. til finansiering af den overførte energirenovering, gadelys og OPP i Tølløse

Beskrivelse af sagen
I henhold til bilag 8.1. i kasse- og regnskabsregulativet kan afdelingerne/institutionerne med økonomisk decentralisering overføre overskud og underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende i forhold til den økonomiske ramme.
 
For at afdelingerne/institutionerne kan få overført overskuddet eller underskuddet fra 2015 til 2016, skal sagen behandles af byrådet, da overførslen skal gives som tillægsbevilling/tillægsrådighedsbeløb til 2016.
 
På baggrund af reglerne har Koncernservice, Regnskab i samarbejde med Økonomi og Effekt og de relevante afdelinger/institutioner i første omgang opgjort driftsoverførslerne fra 2015 til 2016 til 79,3 mio.kr.
Efterfølgende har Koncernledelsen kigget på sagen og fået nedsat driftsoverførslerne til 60,6 mio.kr., da der i 2016 er problemer med overholdelse af driftsservicerammen m.m.
Problematikken omkring overholdelse af servicerammen for 2016 blev italesat på byrådsseminariet den 10. februar 2016.
 
Overførslerne fra 2015 til 2016 kan herefter opgøres til:
 
Vedrørende
Driftsoverførsler
Anlægsoverførsler
I alt fra 2015 til 2016
Økonomiudvalget
27.274.816
24.086.294
51.361.110
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
7.655.635
46.692.882
54.348.518
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg
-1.941.962
21.219.147
19.277.185
Udvalget for Klima og Miljø
0
27.524.608
27.524.608
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
1.967.369
32.840.910
34.808.279
Projekter
25.678.722
 
25.678.722
Byggemodningsudgifter
 
24.818.289
24.818.289
 
60.634.580
177.182.130
237.816.710
Lånefinansiering – energirenovering, gadelys, OPP i Tølløse
 
-37.342.800
-37.342.800
 
60.634.580
139.839.330
200.473.910
 
Driftsoverførslerne fra 2014 til 2016 har været følgende:
 
Driftsoverførsler
Fra 2013 til 2014
Fra 2014 til 2015
Fra 2015 til 2016
Økonomiudvalget
5.682.609
8.098.176
27.274.816
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge
10.223.089
11.912.671
7.655.635
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg
-4.078.776
5.401.805
-1.941.962
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
1.119.552
2.494.015
1.967.369
Ejendomsudgifter
-1.247.365
909.528
0
Projekter
45.258.312
59.937.495
25.678.722
Overførsler i alt
56.957.421
88.753.690
60.634.580
 
Som det fremgår af ovenstående var driftsoverførslerne til 2014 på 57 mio.kr., og steg i 2015 til 88,8 mio.kr., men er nu faldet i 2016 til 60,6 mio.kr.
Faldet fra 2015 til 2016 er 28,1 mio.kr. Økonomiudvalget er dog steget fra 8,1 mio.kr. til 27,3 mio.kr., bl.a. er nogle puljebeløb overført fra Projekter til Økonomiudvalget, og samtidig har flere afdelinger en større overførsel i forhold til sidste år.
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unges” mindre overførsel skyldes, at der på skoleområdet generelt er et underskud til vikarer, specialundervisning m.m.
I forhold til merforbruget på folkeskoleområdet på afr. 9 mio.kr. vil Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og byrådet medio 2016 blive præsenteret for en plan for afvikling af underskuddet.
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorgs” nedgang skyldes, at der til Voksenspecialområdet (takstfinansieret) er en negativ overførsel på 5,8 mio.kr. (underskud fra 2014), hvor der i 2015 var en positiv overførsel på 2,8 mio.kr.
Projekterne er faldet med 34,3 mio.kr. idet nogle projekter er flyttet fra Projekter til forskellige udvalg, og samtidig har afdelingerne og Koncernledelsen nøje vurderet om bevillingerne skulle overføres fra 2015 til 2016 eller kunne finansieres på anden vis.
 
Anlægsoverførsler fra 2014 til 2016 har været følgende:
 
Anlægsoverførsler
Fra 2013 til 2014
Fra 2014 til 2015
Fra 2015 til 2016
Økonomiudvalget
35.161.017
21.237.560
24.086.294
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge
31.725.010
13.022.656
46.692.882
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
17.553.007
2.229.915
21.219.147
Udvalget for Klima og Miljø
3.596.037
6.495.612
27.524.608
Udvalget ”Kultur og Fritid og Fællesskab”
5.158.233
15.497.912
32.840.910
Byggemodningsudgifter
22.242.916
18.759.604
24.818.285
I alt
115.436.220
77.243.259
177.182.126
 
Som det fremgår af ovenstående var anlægsoverførslerne til 2014 på 115,4 mio.kr., men faldt i 2015 til 77,2 mio.kr. og steg i 2016 til 177,2 mio.kr.
 
Anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016 er hovedsageligt til energirenovering (10,2), renoveringspuljen/nye projekter (11,8), Engskovskolen Jernløse afd. (18,6), Ny daginstitution i Jyderup (21,4), OPP i Tølløse (6,1), Boligstrategi (13,7), Svømme-, Idræts- og Sundhedscenter (23,8), Vejbelysning (15,7), Veje, stier m.m. (9,3) og byggemodningen er til Holbæk Havn og Auroravej.
 
I løbet af 2016 undersøger administrationen om det korrigerede anlægsbudget for 2016 på i alt 373,2 mio.kr. (oprindelig budget incl. overførslerne fra 2015) er muligt at gennemføre i 2016, og eventuelle tilpasninger vil ske ved budgetrevision 3 i 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.


caseno14-48476_#3740793_v1_supplerende notat - overførsler.pdf.pdf
caseno14-48476_#3710970_v1_overførsel fra 2015 til 2016 - drift.xlsx
caseno14-48476_#3710977_v1_oveførsel fra 2015 til 2016 - anlæg.xlsx

Bilag

Supplerende notat - overførsler
Overførsel fra 2015 til 2016 - drift
Oveførsel fra 2015 til 2016 - anlæg


107. Årsregnskab 2015 - oversendelse til revisionen

Årsregnskab 2015 - oversendelse til revisionen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Regnskabet for 2015 oversendes til revisionen
 2. De afsluttede anlægsregnskaber i 2015 for i alt netto 134,7 mio.kr. godkendes
 3. Byrådet tager orienteringen omkring forbruget af konsulentydelser for 2015 til efterretning

Beskrivelse af sagen
Ifølge den kommunale styrelseslovs § 45 og 57 skal Økonomiudvalget aflægge årsregnskabet til byrådet således, at regnskabet kan overgives til revisionen inden den 1. maj efter regnskabsårets udløb.
 
Revisionen skal revidere og afgive beretning inden den 15. juni, hvorefter byrådet kan godkende regnskabet.
 
Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2015 viser et underskud på 143 mio.kr.
 
Resultatopgørelse i mio.kr.
Oprindelig budget 2015
Korrigeret budget 2015
Regnskab 2015
Skatteindtægter
-4.064,3
-4.049,1
-4.053,5
Driftsudgifter i alt
(3.886,4)
(4.029,6)
(3.991,3)
Driftsudgifter – service
2.770,3
2.892,7
2.830,2
Driftsudgifter – overførsler
857,6
872,5
897,9
Driftsudgifter - medfinansiering af sygehusene
258,5
264,5
263,2
Renter
18,3
21,5
8,9
Resultat af primær drift
-159,6
2,0
-53,4
Anlægsudgifter netto
171,2
313,1
169,0
Forsyningsområdet
0
0
0
Resultat af det skattefinansierede område
11,6
315,1
115,6
Finansiering. Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger
62,9
-17,2
27,4
Regnskabsresultat
74,5
297,9
143,0
Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.
 
Holbæk Kommune kom ud af 2015 med et dårligere driftsresultat end forventet og en mindre kassebeholdning en oprindeligt budgetteret.
 
Resultatet blev et samlet underskud på 143 mio.kr. mod budgetlagt 74,5 mio.kr.
 
Den primære årsag til underskuddet er merforbruget på driften både på service- og overførselsudgifterne, mindre indtægter på skatter og generelle tilskud, der dog delvis modsvares af lavere nettorenter og mindre nettoudgifter til finansiering (låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger).
 
Driftsudgifterne
De samlede driftsudgifter beløber sig til 3.991,3 mio.kr., hvilket er 104,8 mio.kr. mere end det oprindelige budget.
 
Det er både på service- og overførselsudgifter, der har været merforbrug. På serviceudgifterne er det på Udvalget for Børn (folkeskolen, specialskoler, dagpasning, børn og unge med særlige behov) på Udvalget for Voksne (ældreplejen, handicappede og særlige botilbud). På de øvrige områder er der et mindreforbrug.
På overførselsudgifterne er der merudgifter til udlændinge, kontanthjælp, løntilskud og til ressourceforløb/jobafklaringsforløb m.m.
 
Anlæg
Anlæg svarer stort set til det oprindelige budget.
Anlægsudgifterne var 192,8 mio.kr. og salg af grunde og ejendomme minus byggemodningsudgifter gav en nettoindtægt på 23,8 mio.kr., således af anlægsudgifterne netto blev 169 mio.kr.
Anlægsudgifterne er primært anvendt til energirenovering af kommunens bygninger og renovering af skoler, daginstitutioner, haller m.m. Herudover er der brugt penge på veje, stier, gadelys, Tølløse Midgård, OPP projekter på ældreområdet, Ugerløse Friluftsbad, renovering af Holbæk Skibsværft m.m.
Salgsindtægterne fra salg af grunde er hovedsagelig fra Auroravej, Stenhusvej, Blegstræde m.m. Herudover er der solgt ejendomme for netto 12,8 mio.kr.
 
I henhold til Social-og Indenrigsministeriets regler skal udgifterne/indtægterne på affaldsområdet indarbejdes i kommunens regnskab, selvom området er selskabsgjort og fremgår af Holbæk Forsynings regnskab. Registreringen har ingen indvirkning på kommunens kassebeholdning, da regnskabsresultatet blot skal optages som borgernes mellemværende med forsyningsselskabet.
I 2015 har der på affaldsområdet været en nettodrifts- og anlægsudgift på 0,9 mio.kr., som er optaget på status med en tilsvarende indtægt.
 
Vedrørende den samlede finansiering (låneoptagelse, afdrag på lån, finansforskydninger) har der været en udgift på 27,4 mio.kr. imod en forventet udgift på 62,9 mio.kr. Forbedringen skyldes større låneoptagelse som følge af større anlægsudgifter til vejbelysning og byggekredit af OPP byggeriet (plejehjem) i Tølløse. Herudover har der været mindre afdrag på lån. Modsat har der været en stigning i kommunens tilgodehavende.
 
I forbindelse med de økonomiske forhandlinger mellem KL og regeringen fastsættes en ramme for, hvor høje driftsserviceudgifterne i kommunerne, set under ét, må være. I Holbæk Kommune har det faktiske forbrug været 26 mio.kr. højere end den udmeldte ramme.
 
Den likvide beholdning udgjorde
 
 
Mio.kr.
Likvid beholdning primo 2015
190,4
Regnskabsresultat 2015
-143,0
Kursregulering
-1,3
Likvid beholdning ultimo 2015
46,1
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdningen de sidste 365 dage) er faldet fra 334 mio.kr. til 305 mio.kr. ultimo 2015 eller et fald på 29 mio.kr.
 
Den samlede gældsforpligtigelse (langfristet og kortfristet gæld) er steget fra 1.631 mio.kr. til 1.662 mio.kr. eller en stigning på 31 mio.kr. Stigningen skyldes optagelse af en byggekredit på 22,5 mio.kr. til delvis finansiering af OPP-byggeriet (plejehjem) i Tølløse og en stigning i mellemregning mellem årene (afregning af pensionsbidrag til pensionsselskaberne m.m.) i forhold til sidste år.
 
Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsregnskaber, er der afsluttet anlægsregnskaber for i alt 134,7 mio.kr. Regnskaberne anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.
 
Konsulentydelser
 
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at få en status over anvendelse af eksterne konsulenter 2 gange årligt.
 
Denne første status omfatter hele 2014 og 2015 og er vedhæftet som bilag.
 
Endvidere godkendte Økonomiudvalget i samme forbindelse de anbefalede principper for brug af eksterne konsulenter. Administrationen har for at konkretisere og nedbringe forbruget af konsulentydelser udsendt vedhæftet vejledning og konteringsinstruks i organisationen.
 
Vejledningen regulerer:

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.


caseno14-48476_#3712239_v1_køb af konsulentydelser 2014-2015.docx
caseno14-48476_#3712180_v1_regnskab 2015 - bind i .pdf
caseno14-48476_#3712184_v1_regnskab 2015 - bind ii .pdf
caseno14-48476_#3712243_v1_vejledning om køb af konsulentydelser.docx
caseno14-48476_#3712248_v1_bilag a - konsulentydelser - kontering i prisme.docx
caseno14-48476_#3740799_v1_kaution og garantiforpligtelser.pdf

Bilag

Køb af konsulentydelser 2014-2015
Regnskab 2015 - Bind I
Regnskab 2015 - Bind II
Vejledning om køb af konsulentydelser
Bilag A - konsulentydelser - kontering i Prisme
Kaution og garantiforpligtelser


108. Beslutning om deltagelse på Folkemødet 2016

Beslutning om deltagelse på Folkemødet 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard indstiller, at byrådet:
 
 1. beslutter, at byrådet deltager i Folkemødet 2016 med 12 medlemmer.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Lokal Udvikling har opfordret alle øvrige politiske udvalgt til at tage en drøftelse af udvalgsmedlemmernes deltagelse i Folkemødet 2016, som finder sted i perioden 16.-19. juni.
 
Formålet med udvalgenes deltagelse er for:
 
 
 
 
 
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” og Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” deltager ikke.
 
Folkemødets overordnede formål er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagere i erhvervslivet, interesse-organisationer, folketingspolitikere, EU, kommuner og regioner samt at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.
 
Holbæk Kommune har indledt et samarbejde med 10 andre kommuner og Landdistrikternes Fællesråd omkring Folkemødet 2016. Samarbejdet udmønter sig i et fælles telt og en koordineret ramme for de 10 kommuners aktiviteter i teltet. De ti andre kommuner er Guldborgsund, Hedensted, Langeland, Nordfyns, Odsherred, Samsø, Slagelse, Sønderborg, Vordingborg, Lolland. 

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.


caseno16-17786_#3727408_v1_oversigt over byrådet deltagere på folkemødet 2016.docx

Bilag

Oversigt over byrådet deltagere på Folkemødet 2016


109. Beslutning om det videre arbejde med frivilligstrategien

Beslutning om det videre arbejde med frivilligstrategien

Sagsgang og sagstype
Byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Byrådet beslutter at igangsætte indsatser, som på kort sigt kan styrke samarbejdet med frivillige
 2. Byrådet beslutter at indsatserne sker med udgangspunkt i den nuværende frivilligstrategi og at retningen for det fremtidige arbejde udstikkes når en ny vision for Holbæk Kommune foreligger

Beskrivelse af sagen
Frivilligstrategien fra 2012 er nu evalueret. Hovedkonklusionerne kan ses herunder:
 
 
Evalueringen peger på, at der er indsatser inden for frivilligstrategiens rammer, der kan fremme indsatsen for frivillighed. Der kan ske justeringer i den måde, Holbæk Kommune arbejder med frivillighed, uden at det er nødvendigt, at byrådet reviderer frivilligstrategien.
 
Umiddelbare indsatser:
Inden for rammer af nuværende indsatser det muligt at igangsætte tiltag, som kan styrke både samarbejdet med de forskellige frivillige og medarbejderne i organisationen. De er oplistet nedenfor:
 
De frivillige
Organisationen
-Udvikle frivilligbørs
-Etablere netværk for frivillige
-Sikre bedre modtagelse af frivillige – både organiseret i foreninger og som enkeltpersoner
-Skabe klare rammer for ledere/medarbejderes samarbejde med frivillige. Alle frivillige skal møde imødekommenhed og anerkendelse
-Kompetenceudvikling
-Udvikle FrivilligCenter Holbæk
 
Evalueringen har tydeliggjort, at Holbæk Kommune inviterer borgerne til samarbejde på en anden måde end i 2012, da frivilligstrategien blev vedtaget. Byrådet vedtog i 2014 med ‘En stærk medspiller’ en organisering af kommunen i seks kerneopgaver. Opdelingen er inspireret af temaerne i Plan- og Udviklingsstrategien. Temaerne i Plan- og Udviklingsstrategien er siden udbygget i forbindelse med en revidering og har været i høring i perioden 15. februar 2015 til 9. februar 2016. Plan- og Udviklingsstrategien har som et af syv pejlemærker fokus på ’engageret medborgerskab’.
 
Hovedudvalget har, som et led i evalueringen af frivilligstrategien, foreslået, at der bliver arbejdet videre med frivilligstrategien i en ny fase. Da byrådet aktuelt arbejder med formuleringen af en ny vision foreslås det, at evt. revidering af frivillighedsstrategien afventer færdiggørelsen af dette arbejde.

Sagshistorik, henvisninger
Punkt 207 på byrådsmøde den 05.12.2012

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.


caseno12-2853_#2409826_v1_1. frivilligestrategi pr. 5. december 2012 - endelig version.pdf
caseno12-2853_#3694140_v1_evaluering af frivilligstrategi_endelig version_marts 2016.pptx

Bilag

1. Frivilligestrategi pr. 5. december 2012 - endelig version
Evaluering af frivilligstrategi_endelig version_marts 2016


110. Beslutning om ændret sammensætning af Økonomiudvalget

Beslutning om ændret sammensætning af Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. byrådet godkender, at Sine Agerholm (A) udtræder af Økonomiudvalget, og at Christina K. Hansen (A) indtræder som medlem af udvalget.

Beskrivelse af sagen
Den 12. april 2016 har S-gruppen meddelt borgmesteren, at Sine Agerholm ønsker at udtræde af Økonomiudvalget. Gruppen har samtidig meddelt, at gruppen ønsker, at Christina K. Hansen i stedet indtræder som medlem af udvalget.

Lovgrundlag – link
Link til § 28 i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Byrådet den 21-04-2016
Godkendt.
111. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - april 2016 - Lukket punkt