UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

16-03-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

16-03-2016 22:00:00


PUNKTER

50. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 16. marts 2016
51. Beslutning om at delegere kompetencen til at omlægge dele af den understøttende undervisning i folkeskolen til skolebestyrelserne
52. Beslutning om lukning af Abildgården
53. Beslutning om Stenhusbakken Plejehotel, ændring af tilkørselsforhold
54. Beslutning om social viceværtfunktion for midlertidige flygtningeboliger
55. Beslutning om proces og tidsplan for udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik
56. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2016
57. Beslutning om ny samarbejdsaftale 2016-2018 med Fonden Galeasen Hjalm
58. Beslutning om revision af vedtægter for "Fonden Holbæk i Pinsen" og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune
59. Eriksholmvej, Holbæk - Renovering af vejen i forbindelse med jordkørsel
60. Beslutning om igangsætning af undersøgelse om bæredygtig nyttiggørelse af overskudsjord og bygge- & anlægsaffald
61. Beslutning om flexboligtilladelser
62. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Bognæsbroen
63. Godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolerne
64. Beslutning om vedtagelse af International Strategi
65. Beslutning om to samarbejdsaftaler med Beijing Silk-road Culture Development Centre
66. Beslutning om igangsætning af helhedsplan for 'Holbæk Syd'
67. Beslutning om bindingsperiode for husbåde i Holbæk Havn
68. Beslutning om kommuneplantillæg nr. 7 om Detailhandel i Holbæk Bymidte.
69. Beslutning om delegering af planer
70. Beslutning - Delberetning nr. 21 vedr. løbende revision 2015
71. Beslutning om tilslutning til Digitaliseringsforening
72. Beslutning om politisk tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020
73. Beslutning om ændring af tegningsretten
74. Beslutning om udpegning af socialt sagkyndige til Beboerklagenævnet
75. Forslag til arealer der kan udstykkes til parcelhusgrunde
76. Beslutning - Forankring og justering af Strategi for brugerundersøgelser
77. Beslutning om køb af bygning - Lukket punkt
78. Orientering - Rådgivning om belysning - Lukket punkt50. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 16. marts 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 16. marts 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 16. marts 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt
51. Beslutning om at delegere kompetencen til at omlægge dele af den understøttende undervisning i folkeskolen til skolebestyrelserne

Beslutning om at delegere kompetencen til at omlægge dele af den understøttende undervisning i folkeskolen til skolebestyrelserne

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Byrådsmedlemmerne Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, begge Enhedslisten, indstiller, at
1. byrådet delegerer kompetencen til at omlægge dele af den understøttende undervisning i folkeskolen til tolærerordninger eller lignende til de enkelte skolebestyrelser

Beskrivelse af sagen
Enhedslisten ønsker, at skoledagene - i det omfang, det er muligt efter folkeskolereformen - kan forkortes, uden at der gås på kompromis med det faglige udbytte. Enhedslisten ønsker samtidig, at den enkelte skole med ansatte, ledelse og forældre får indflydelse på dette.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Enhedslisten trak forslaget tilbage.
52. Beslutning om lukning af Abildgården

Beslutning om lukning af Abildgården

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. bostedet Abildgården lukker den 31. maj 2016

Beskrivelse af sagen
Den 9. september 2015 besluttede byrådet, at udfase Abildgården i takt med, at beboerne fraflyttede. Forventningen var, at udfasningen ville ske over en lang periode. Efter byrådets beslutning om udfasning af botilbuddet har det vist sig, at 8 af de 12 beboere har valgt at flytte til et andet botilbud pr. 1. februar 2016.
 
Det vil være vanskeligt at opretholde et døgntilbud på Abildgården med kun 4 beboere. Både i forhold til det pædagogiske tilbud, og i forhold til økonomien. Derfor blev det den 25. januar 2016 indstillet til udvalget for voksne, at beslutte om Abildgården skal lukkes.
 
Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes en procedure og procesplan for lukningen, som skal drøftes i MED-organisationen og Handicaprådet.
 
På den baggrund har administrationen udarbejdet en plan for lukningen af Abildgården, se bilag. Planen har været drøftet på Handicaprådets møde den 9. februar 2016. Punktet med Handicaprådets beslutning er vedhæftet i bilag.
 
Procedure og procesplanen har været behandlet på MED-udvalgsmøde i område Midt den 11. februar 2016. Der var en god snak og i referatet står:
 
Der er taget udgangspunkt i vejledning som er udformet af HU (Hovedudvalget) i forhold til forståelse af begrebet større omstillinger. Derfor er der nu udformet en procedure og procesplan. Iflg. denne vil der blive taget hånd om de sidste medarbejdere som endnu ikke har truffet et valgt pt.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune skal betale for indskud i en ny bolig for de 12 borgere, der bor på Abildgården. Der gives statstilskud på 2/3 af udgiften, og når borgeren fraflytter tilbuddet, bliver indskuddet betalt tilbage til kommunen. Den samlede udgift for Holbæk Kommune til indskud og flytteomkostninger skønnes at være ca. 244.000 kr.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets dagsorden den 9. september:
Punkt 184: Beslutning vedr. kapacitet på voksenspecialområdet
Voksenudvalgets Tillægsdagsorden den 25. januar 2016
Punkt 22: Besluting vedr. Abildgården

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Udvalget besluttede, at indstille til byrådet, at Abildgården lukker den 31. maj 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt


caseno16-4063_#3656735_v1_punkt på handicaprådets dagsorden 9. februar 2016. drøftelse af lukning af abildgården.docx
caseno16-4063_#3658770_v1_proces og procedure plan abildgården februar 2016.docx

Bilag

Punkt på Handicaprådets dagsorden 9. februar 2016. Drøftelse af lukning af Abildgården
Proces og procedure plan Abildgården Februar 2016


53. Beslutning om Stenhusbakken Plejehotel, ændring af tilkørselsforhold

Beslutning om Stenhusbakken Plejehotel, ændring af tilkørselsforhold

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio . kr. til forslag 1, om ændring af tilkørselsforhold til Plejehotellet på Stenhusbakken som beskrevet. Beløbet finansieres af midler fra tilgængelighedspuljen med kr. 370.000. Restbeløbet kr. 1.130.000 finansieres af, afsatte midler på budgettet, - veje og anlæg, rammebeløb.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 1.190.000 kr. til forslag 2, om ændring af tilkørselsforhold til Plejehotellet på Stenhusbakken, uden nedre P-plads som beskrevet. Beløbet finansieres af midler fra tilgængelighedspuljen med kr. 370.000. Restbeløbet kr. 820.000 finansieres af, afsatte midler på budgettet, - veje og anlæg, rammebeløb.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
I forbindelse med at Plejecentret Stenhusbakken ændres fra et plejecenter til Plejehotel Stenhusbakken, opstår der en række ændringer i det daglige besøgsmønter ind til Plejehotellet.
Tilkørselsvejen er ”hovedfærdselsåren” ind til centret, for personalet i hjemmeplejen og Plejehotellet. m.m., dels til leverancer til køkken og café faciliteter, og dels til alle centrets brugere og pårørende. Samtidig er det også den eneste adgangsvej til et parcelhus, - Stenhusvej 35, - og til Ældreboligerne Stenhusvej 23A -31H. (40 boliger).
I de fremtidige forhold vil der være et ændret mønster i brugerfladen. Trafikken til den daglige drift af centret forventes at være nogenlunde uændret, - men der forventes flere og ”nye” besøgende, til borgere på midlertidige ophold. Denne gruppe af borgere vil i løbet af opholdet blive mere selvhjulpne, - det vil sige at flere vil benytte sig af fortov og den offentlige transport og der vil være flere selvtransporterende brugere.
Der er derfor et ønske om forny og ændre adgangsforholdene fra stenhusvej og frem til indgangspartiet ved hovedindgangen og samtidig er der et stort behov for forbedring af parkeringsforholdende. Tilkørselsvejen ind til centret og fortovet har den oprindelige belægning fra 1976 og har udtjent sin levetid.
 
Eksisterende forhold
1. På stenhusvej er der I dag er der et asfalteret fortov på begge sider af indkørslen på
Stenhusvej (markeret med gult). På den nordlige side af indkørslen er der et offentligt stoppested. Belægningen her er blevet udskiftet i år.
2. Fra indkørslen og ca. 50 m mod syd, op mod gymnasiet, stopper fortovet, (markeret
med blå), - her er den gående trafik henvist til fortovet på den modsatte side af vejen.
3. Vejelægningen ind til bygningen og parkeringspladsen fremstår slidt og med en
udtjent levetid. Der er mange steder revner, huller og lunker i asfaltbelægningen.
4. Langs indkørselsvejen er både kantsten og fortovet medtaget af frostskader og der er
ligeledes huller, snublekanter og lunker i belægningen (markeret med rødt). Enkelte lygtestandere er gennemtærede og skal udskiftes. Fortovet lever ikke op til kravet om ”tilgængelighed for alle”, bevægelseshæmmede, svagtseende mv.
5. Den nederste parkeringsplads er anlagt senere, i takt med at behovet for flere p-
pladser er opstået. P-pladsen er her belagt med grus og har ligeledes lunker og huller. Der er samtidig mangel på daglige parkeringspladser, der er henvist til ”andre steder i lokalområdet”.
6. Foran hovedindgangen til plejecentret er belægningen slidt, men nogenlunde intakt.
Der er lunkedannelser og belægningen er sporkørt.
7. Tilkørslen er meget smal og der opstår løbende flaskehals problemer når flere biler
skal passere hinanden, særligt varevogne, minibusser, mv
Behov og ønsker til fremtidige forhold
1. Ingen aktuelle behov, - men fremtidigt kunne der være behov for udvidelse af vejen
eller etablering af en buslomme af hensyn til trafiksikkerheden.
2. Fortovet forlænges ca. 200 m hvor det mangler, (behandles i andet projekt under
cykelstier).
3. Belægningen på vej og parkeringsplads rettes op og forsynes med et nyt slidlag ca.
1900 m2. Der etableres nye orienteringsskilte med lys.
4. Kantsten og fortov udskiftes ca. 50 lbm. Belysning udskiftes langs fortov. Belægning
optimeres efter nye krav, (markeret med rødt).
5. Etablering af ny asfaltbelægning på den nedre P-plads, ca. 485 m2 og udvidelse af
arealet til etablering af nye P-pladser
6. Udskiftning af flisebelægning foran indgangsparti ca. 100 m2. (skraveret med grønt)
7. En udvidelse af indkørselsarealet og vejenbredden fra 5 m. til ca. 7 m. (sort
markering)
 
Se oversigtfoto, Stenhusbakken i bilag 1.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativt anbefaler administrationen, at projektet gennemføres, uden etablering af ny nedre P-plads.
 
Konsekvens
Mangel på P-pladser vil fortsat være et problem. P-pladser og tilkørselsforhold til personalet kan på sigt flyttes andre steder på grunden.
 
Yderligere alternativt forslag
Der er udarbejdet 2 forskellige forslag. Det fulde projekt, og et, - uden den nedre parkeringsplads. Et yderligere alternativ til det fulde projekt, - kunne være at gennemføre projektet i sin helhed, men, at udelade asfalteringen til et senere tidspunkt, -og belægge den ny P-plads med grus. Anlægsomkostningen til projektet vil da være 800.000 kr.,  og de 370.000kr.  heraf, vil kunne finansieres af tilgængelighedspuljen.
 
Konsekvens
Asfalten udlagt på et senere tidspunkt vil umiddelbart være dyrere, og der vil være øgede udgifter til reparationer og vedligehold i den mellemliggende periode. Skønnet udgift hertil er ca. kr. 840.000, - omvendt kunne der være en besparelse i m2 priserne, hvis asfalteringen blev slået sammen med en større, fremtidig asfaltering af stenhusvej.

Økonomiske konsekvenser
Økonomi
De samlede anlægsomkostninger skønnes til at udgøre følgende:
 
Forslag 1.
Hele projektet gennemføres
Ny kantsten, fortov, kørebanefliser v. indgang,
udvidelse af vej fra 5-7 m og indkørsel                                                         Kr. 370.000
Etablering af ny nedre P-plads, jordarbejde og vejkloakering.                     Kr. 210.000
Asfaltering af vej og alle P-pladser                                                               Kr. 630.000
Uforudsete udgifter                                                                                        Kr. 120.000
Projektering, tilsyn og administration                                                                       Kr. 170.000
Samlet omkostning                                                                                      kr. 1.500.000
 
Forslag 2.
Projektet gennemføres, uden etablering af ny nedre P-plads. Der udføres følgende:
 
Ny kantsten, fortov, kørebanefliser v. indgang, udvidelse af vej fra 5-7 m
og indkørsel                                                                                                    Kr. 370.000
Jord og vejkloakering øvre grusbelagte P-plads                                           Kr. 100.000
Asfaltering af eksisterende vej og eksisterende P-pladser                            Kr. 500.000
Uforudsete udgifter                                                                                        Kr. 100.000
Projektering, tilsyn og administration                                                                       Kr. 120.000

Samlet omkostning                                                                                      kr. 1.190.000


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Forslag 1 besluttes sendt videre til Økonomiudvalg og byråd forudsat, at der kan indrettes parkeringsrestrektion på 3 timers parkering i dagtimerne på hverdage, dog med frit parkeringskort til medarbejdere, brugerråd og borgere til det aktive center. Såfremt det ikke kan lade sig gøre indstilles forslag 2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Forslag 1 indstilles godkendt forudsat, at der kan indrettes parkeringsrestriktion på 3 timers parkering i dagtimerne på hverdage, dog med frit parkeringskort til medarbejdere, brugerråd og borgere til det aktive center. Såfremt det ikke kan lade sig gøre indstilles forslag 2.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno16-6213_#3708587_v1_oversigtfoto, stenhusbakken.pdf

Bilag

Oversigtfoto, Stenhusbakken


54. Beslutning om social viceværtfunktion for midlertidige flygtningeboliger

Beslutning om social viceværtfunktion for midlertidige flygtningeboliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget” Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller til godkendelse:
 
 1. model 2 for social viceværtsfunktion i integrationsindsatsen

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt til godkendelse:
 
 1. model 1 for social viceværtsfunktion i integrationsindsatsen

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har for tiden 16 midlertidige boligmål til indkvarteringer af flygtninge. Flere nye er på vej, herunder tre indkvarteringer i udfasede almene plejeboliger i det gamle Elmelunden i Jyderup, Rosenvænget i Mørkøv og Østergården i Undløse. Herudover er Holbæk Hus godkendt til midlertidig indkvartering af flygtninge.
 
For mange beboere – især de enlige – må det forventes, at de skal bo i de midlertidige boliger i en længere periode, fordi det er vanskeligt at tilvejebringe det fornødne antal små, permanente boliger med et huslejeniveau, som modtagere af integrationsydelse kan betale.
 
Der er politisk ønske om, at der skal være en social vicevært-indsats i forhold til indkvarteringerne generelt og i særdeleshed i forhold til de indkvarteringer, der etableres i de udfasede plejeboliger og demensboliger.
 
En styrket indsats forventes at kunne bidrage til at skabe tryghed i lokalområdet og hos naboer gennem brobygning og forebyggelse af konflikter..
 
Administrationen vurderer, at der er to muligheder for at styrke indsatsen:
 
Model 1: Antallet af sociale viceværter opnormeres med tre årsværk, der primært tilknyttes indkvarteringerne i de udfasede plejeboliger, således at der er bemanding i aftentimerne og i weekenden (hvor beboerne er hjemme) og i et tidsrum, der aftales med plejecentre, så der er mulighed for dialog og samarbejde. I mindre omfang kan de sociale viceværter være en fleksibel ressource, der ved akut behov kan sættes ind i forhold til andre midlertidige indkvarteringer.
 
Model 2: Antallet af sociale viceværter opnormeres med fem årsværk, der som i model 1 primært tilknyttes de udfasede plejeboliger. Men med fem årsværk kan der sikres systematisk tilsyn og understøttelse af de midlertidige indkvarteringer. Desuden vurderer administrationen, at det med fem årsværk er muligt at bistå med udflytning til eventuelle permanente bofællesskaber som etableres efter almenboliglovens § 51b, efter hvilken en kommunalbestyrelse kan konvertere familieboliger i almennyttigt byggeri til bofællesskaber. Der vil være tale om en tidsbegrænset introduktionsperiode, hvor de sociale viceværter kan bistå med introduktion til de formelle og uformelle regler i bebyggelsen samt bofællesskabet. Administrationen vurderer, at dette bidrager til at øge antallet af permanente boliger og dermed et øget flow i de midlertidige boliger, idet kommunen kun er forpligtet til at give ét tilbud om permanent bolig.
 
For begge modeller gælder det, at plejecentrene og øvrige naboer får en indgang til kommunen gennem den sociale vicevært, der kan trække på de forskellige nødvendige faglige og ledelsesmæssige kompetencer ved behov.
 
Rammer for indsatsen
De sociale viceværters faglighed er ikke afgørende, men der bør stilles krav om personlig pondus, evne til at etablere relationer, håndtere konflikter og overordnet kendskab til Holbæk Kommune. Det undersøges, om der er ledige berettiget til seniorjob, der har de fornødne kompetencer.
 
De sociale viceværter kan styrke det praktiske integrationsarbejde gennem ”hjælp-til selvhjælp” og brobygning samt at sikre overholdelse af husorden og fælles pligter. Det vil bidrage til, at indkvarteringerne fx har en rimelig rengøringsstandard og at beboerne er klædt bedre på til at flytte i permanent bolig. Herudover bør de sociale viceværter medvirke til at flygtningene kommer i beskæftigelse gennem vejledning og personlig jobformidling.
 
Indsatsen forankres i kerneområdet Alle kan bidrage og koordineres med den øvrige integrationsindsats under integrationsstrategiens spor 1, herunder samarbejde med frivillige.
Hvis udvalgene peger på en af de to modeller, anbefaler administrationen iværksættelse fra marts 2016, således at der om muligt er sociale viceværter tilknyttet de midlertidige udfasede plejeboliger, når der beboerne flytter ind.
 
Indsatsen tidsbegrænses foreløbigt til tre år.
 
Integrationsrådets anbefaling
Integrationsrådet har haft temadrøftelse om de sociale viceværter og anbefaler model 2, fordi rådet vurderer, at der er behov for en systematisk indsats og i forventning om, at indsatsen kan bidrage til øget udflytning til permanente boliger. Integrationsrådet fremhæver samtidig behovet for koordinering med de øvrige indsatser og frivillige – og anbefaler om muligt, at anvendelsen af årsværk fordeles, således at der bruges flest mulige ressourcer indledningsvist, men at der efterfølgende skrues ned for indsatsen.
 
Eksisterende sociale vicevært-funktioner
Holbæk Kommune har allerede i dag sociale viceværter ansat. For at sikre, at de midlertidige indkvarteringer fungerer rimeligt for beboere, naboer og lokalsamfund er der i dag tilknyttet en social vicevært på fuld tid til den midlertidige indkvartering i Vipperød, hvor der bor 61 enlige og familier. Desuden er der en social vicevært på deltid til den midlertidige indkvartering Danhøj i Holbæk, der bebos af enlige yngre mænd. De sociale viceværter bistår med at håndtere udfordringerne i hverdagen og de understøtter beboerne i introduktion til det danske samfund, fx aftaler med det offentlige. Denne indsats har indtil nu været forankret i kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, der har ansvar for de midlertidige indkvarteringer. Fremover overgår de sociale viceværter til kerneområdet Alle kan bidrage, da deres opgaver er relateret til den sociale integrationsindsats og ikke til bygningsmæssige forhold.
 
 

Økonomiske konsekvenser
Estimat på omkostninger ved de to modeller for en social viceværtfunktion til integrationsindsatsen. Estimatet indbefatter ikke de eksisterende sociale viceværtfunktioner.
 
Model 1: ansættelse af 3 sociale viceværter:
 
Omkostning pr år: 661.500 kr. (2016-priser)
 
Model 2: ansættelse af 5 sociale viceværter:
 
Omkostning pr år. 1.102.500 kr. (2016-priser)
 
 
Estimat på samlede omkostninger over en treårig periode
 
 
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
 
PL-16
PL-16
PL-16
Model 1
 
 
 
Bruttoudgift
1.102.500
1.323.000
1.323.000
Statsrefusion
-551.250
-661.500
-661.500
Nettoudgift
551.250
661.500
661.500
 
 
 
 
Model 2
 
 
 
Bruttoudgift
1.837.500
2.205.000
2.205.000
Statsrefusion
-918.750
-1.102.500
-1.102.500
Nettoudgift
918.750
1.102.500
1.102.500
 
Udgiften konteres på politikområde 13 funktion 5.60 (tilbud til udlændinge), og er omfattet af 50 % statsrefusion.
 
Udgifter til flygtninge på politikområde 13, funktion 5.60 (tilbud til udlændinge) vil ved evt. politisk godkendelse blive berigtiget ved budgetrevision 1, som oplyst på temamødet den 10. februar om budget 2016.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Udvalget besluttede, at indstille beslutning af model 2 til Økonomiudvalg og byråd.
 
Leif Juhl ser gerne, at det er medarbejdere med en socialfaglig uddannelse, som rekrutteres til stillingerne som sociale viceværter.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-02-2016
Udvalget indstiller model 2 til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Model 2 indstilles til godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Hovedindstillingen godkendt.
55. Beslutning om proces og tidsplan for udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik

Beslutning om proces og tidsplan for udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik

Sagsgang og sagstype
Udvalget ” Kultur, Fritid og Fællesskab”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. godkender procesplan for formulering af en ny kultur- og fritidspolitik 2017-20
 2. godkender de udvalgte temaer samt kriterierne for udvælgelsen af disse og kommende temaer

Beskrivelse af sagen
Byrådet og det daværende udvalg for Kultur og Fritid vedtog i 2011 en politik for kultur og fritid. Størstedelen af de her beskrevne indsatser er enten afsluttet eller integreret i driften – og nye er ved at tegne sig.
 
Siden 2011 har byrådet har besluttet ’Holbæk i Fællesskab’. HIF er en kultur og en måde at arbejde på, hvor alle - fra politiker til ansat - samarbejder med borgere, virksomheder, foreninger og andre relevante aktører om at finde de bedste løsninger for Holbæk Kommune. I tillæg hertil fik Holbæk Kommune i 2014 en ny organisering, der under titlen ”En stærk medspiller”, har fokus på samarbejdet på tværs af organisationen. En ny politik vil styrke kultur og fritids bidrag hertil.
 
Desuden er der i disse år en særlig opmærksomhed på kulturens rolle i vores samfund, som Holbæk Kommune med en ny politik kan spille ind i. Verden har i de seneste år været præget af krise, terror og øgede flygtningestrømme, der har vendt op og ned på de værdisæt og fællesskaber, vi som danskere repræsenterer.
 
Frem for at skære ned på kunst og kultur, peger fagfolk – herunder Christian Have - nu på, at man bør se kulturområdet som ”det sted, hvor udvikling, vækst og innovation skabes i vores samfund” (Christian Have: Den nye Guldalder, s. 44). Dette skyldes bl.a. kulturens evne til inklusion, og dette gælder for hele fritidsområdet, hvor fællesskaber dannes på andre præmisser end sociale, nationale og historiske. Kultur- og fritidsområdet bør ses som en integreret del af samfundet – en stærk medspiller.
 
Fortællinger om Holbæk Kommune
Kultur og fritid i Holbæk Kommune er allerede i fuld gang med en lang række nye initiativer. De udgør til tider store fortællinger i sig selv – fx visionen for Brorfelde – og til andre tider indgår de sammen med andre initiativer i en større fortælling. En fortælling er et tema, der opsamler flere af de ønsker, behov og forventninger, der er til kultur og fritid i Holbæk, skaber synergi imellem dem og styrker løsningen af vores kerneopgaver.
 
Fortællingerne skal defineres, diskuteres, udvikles, sorteres, beskrives og herefter udgøre indholdet i den nye kultur- og fritidspolitik. Derfor skal hver enkelt fortælling have en substans, der gør at den:
 
Skaber synergi imellem flere initiativer inden for kultur- og fritidsområdet og på tværs af flere kerneopgaver
Skaber rum for aktivt samspil med borgere, kulturaktører, foreninger, virksomheder eller andre interessenter
Tager afsæt i – eller støtter op om - igangværende initiativer
Strækker sig over fire år eller derover
Er stedspecifikt forankret i Holbæk Kommune, men gerne rækker ud over kommunegrænsen
Har lokalt ejerskab hos aktører i Holbæk Kommune
   
På nuværende tidspunkt arbejdes med følgende fortællinger, der kan tjene til eksempler for tankegangen:
 
Udvikling og fremme af maritim identitet med udgangspunkt i håndværk 
Inklusion gennem forståelse, fællesskaber, læring og dannelse
Bevægende byrum
Natur, fritid og udeliv
Udsyn og oplevelse
Pleje og udvikling af kunstneriske miljøer
 
Fortællinger og kriterier udfoldes i bilag.
 
Proces
Processen skal være åben med fokus på samarbejde og involvering, og trække på de gode samarbejdserfaringer fra omstillingsgrupperne. De foreslåede fortællinger kan undervejs udvikle sig, flettes sammen og nye fortællinger kan opstå. Flere elementer indgår i processen for at sikre det brede samarbejde. Bl.a. inddrages:
 
Fast følgegruppe bestående af centrale interessenter, der både skal kvalificere processen og indholdet i politikken
Digitale og sociale medier som aktive værktøjer, der supplerer de fysiske møder og sikrer en bredere involvering og samskabelse af politikken
Borgerpanelundersøgelse, der sikrer en bred temperaturmåling af politikkens fortællinger
 
Det brede samarbejde vil både skabe rum for deltagelse og involvering og sikre synlighed og interesse for kulturpolitikken. Processen vil forløbe frem til oktober 2016, hvor den færdige kultur- og fritidspolitik skal godkendes i byrådet. En overordnet procesplan ligger som en del af bilaget.

Sagshistorik, henvisninger
21.02.2011: Udkast til kultur- og fritidspolitik
09.03.2011: Udkast til kultur- og fritidspolitik

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Indstilles godkendt, idet forankringen af temaer hos de eksisterende foreninger og aktører skal styrkes.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.


caseno16-4391_#3656612_v1_ - bilag_kultur-og fritidspolitik.pdf.pdf

Bilag

- Bilag_Kultur-og fritidspolitik.pdf


56. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2016

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 13 mio. kr. af anlægsbudgettet for 2016 til renovering af eksisterede idrætsfaciliteter

Beskrivelse af sagen
Administrationen varetager større renoveringsprojekter på idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune samt foranstaltninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2016 afsat anlægsmidler til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter Holbæk Kommune på i alt 13 mio. kr. (Halpuljen)
Der blev på Byrådets møde den 28. januar 2016 besluttet at der i 2016 skal afsættes yderligere 2 mio. kr., der finansieres via provenuet af et fremtidigt salg af Holbæk Have.
 
Hvorfor frigives midlerne så tidligt
Midlerne til renoveringsprojekter skal anvendes inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre at renoveringsprojekterne kan blive afsluttet.
 
Oversigt over renoveringsprojekter
Nedenfor fremgår det, hvilke idrætsfaciliteter, som i 2016 vil blive renoveret eller, hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i det registrerede vedligeholdelsesbehov, energimærkninger og indgivet ønsker fra foreninger og haller.
Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige projekter er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu.
Der er fra 2015 overført 5,8 mio. kr. til budgettet for 2016, hvormed det samlede budget i 2016 vil være (5,8 mio. kr. + 13 mio. kr + 2 mio. kr) 20,8 mio. kr.
 
Haller
Projekt
t. kr.
Tuse hallen
Opbevaring og udskiftning af regnvandsledning
260
Vipperød hallen
Renovering af tag og cafeteria
3.100
Nr. Jernløse hallen
Renovering af hal gulv
700
Stestrup Fritidsgård
Renovering af tag og vinduer
3.000
Svinninge hallen
Nyt tag, energirenovering
12.800
Knabstrup Hallen
Renovering af toiletter
250
Jyderup boldklub
Flytning af omklædning
700
Total:
 
20.810
 
Opfølgning
Der vil i august 2016 komme en status på renoveringsprojekterne til orientering i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.

Økonomiske konsekvenser
Jf. Byrådets beslutning på mødet d. 28. januar, så skal de 2 mio. kr., der yderligere bevilliges, finansieres fra et fremtidigt salg af Holbæk Have. Da Holbæk Have ikke er sat til salg, så mellemfinansieres de 2 mio. kr. via et kassetræk. Byrådsreferat 28.01.2016
 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.
57. Beslutning om ny samarbejdsaftale 2016-2018 med Fonden Galeasen Hjalm

Beslutning om ny samarbejdsaftale 2016-2018 med Fonden Galeasen Hjalm

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. ny samarbejdsaftale for årene 2016-2018 med Fonden Galeasen Hjalm godkendes.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med at Fonden Galeasen Hjalm (fonden) har indgået en forpagtningsaftale med Nordvestsjællands Produktionsskole (NV-Pro), har der været brug for at tilrette aftalen, så der tages højde for nye forhold.
 
Aftalen bevirker, at Kultur og Fritid fortsat er ansvarlig for formidling af fagligt indhold, hvorimod fonden er ansvarlig for sejladsen. I forhold til sidstnævnte overdrages det praktiske ansvar for sejladserne fra fonden til NV-Pro. Den nye aftale betyder, at der ingen indvirkning er på antallet af sejladser og kravene til formidling i forhold til den gamle aftale.
 
Overdragelse til tredjemand
Den nye aftale giver mulighed for administrativt at overdrage formidlingsforpligtigelsen til tredjepart under forudsætning af, at de faglige krav fastholdes uændret.

Økonomiske konsekvenser
I forhold til den tidligere aftale, hvor kommunen betaler 210.000 kr. årligt i årene 2015 – 2018, er økonomien uændret.

Sagshistorik, henvisninger
15. januar 2015: beslutning om samarbejde med Hjalm om maritim formidling

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.


caseno14-84002_#3646879_v1_samarbejdsaftale med hjalm opdateret februar 2016.pdf.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale med Hjalm opdateret februar 2016.pdf


58. Beslutning om revision af vedtægter for "Fonden Holbæk i Pinsen" og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune

Beslutning om revision af vedtægter for "Fonden Holbæk i Pinsen" og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. de af bestyrelsen foreslåede ændringer af vedtægterne for ”Fonden Holbæk i Pinsen” og samarbejdsaftalen med Holbæk Kommune godkendes.

Beskrivelse af sagen
Bestyrelsen fra ”Fonden Holbæk i Pinsen” ønsker at revidere fondens vedtægter og justere den eksisterende samarbejdsaftale med Holbæk Kommune.
 
Vedtægter og samarbejdsaftalen blev godkendt i byrådet den 10. december 2014.
 
Jævnfør fondens vedtægter skal vedtægtsændringer godkendes af Holbæk Kommune. På samme måde skal ændringer i samarbejdsaftalen mellem Holbæk Kommune og ”Fonden Holbæk i Pinsen” godkendes.
 
Ændringerne i forhold til vedtægter:
Regnskabsåret ændres til 1. juli - 30. juni.
Bestyrelsens ansvarsperiode/valgperiode ændres fra kalenderåret til den 1. juli i valgåret og to år frem til 30. juni.
Fondens grundkapital ændres fra 300.000 kr. til 50.000 kr.
 
Desuden består vedtægtsændringerne af andre mindre justeringer i forhold til bestyrelsens opgaver, frist for regnskabsaflæggelse og tegningsret.
 
Ændringer i forhold til samarbejdsaftale:
Tydeliggørelse af at der ikke skal svares moms af aktiviteter.
 
Desuden sker der mindre justeringer af samarbejdsaftalen som konsekvens af vedtægtsændringerne.
 
Formål og økonomi
Der sker ikke ændringer af fondens formål eller den økonomiske ramme jf. den eksisterende samarbejdsaftale med Holbæk Kommune.
 
 Sagshistorik, henvisninger
10. december 2014: Beslutning om vedtægter for eventfonden og samarbejdsaftale hermed
18. marts 2015: Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til fonden ”Holbæk i Pinsen”

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.


caseno14-22762_#3646292_v2_ vedtægter for fonden - holbæk i pinsen - ændret februar 2016.docx.pdf
caseno14-22762_#3646303_v2_samarbejdsaftale holbæk i pinsen - ændret februar 2016.docx.pdf

Bilag

Vedtægter for Fonden - Holbæk i Pinsen - ændret februar 2016.docx
Samarbejdsaftale Holbæk i Pinsen - ændret februar 2016.docx


59. Eriksholmvej, Holbæk - Renovering af vejen i forbindelse med jordkørsel

Eriksholmvej, Holbæk - Renovering af vejen i forbindelse med jordkørsel

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 2,5 mio. kr. under det afsatte rådighedsbeløb i budget 2016 til broer, til akut genopretning samt løbende reparationer af Eriksholmvej, Ågerupvej og Kongsdalvej.

Beskrivelse af sagen
Administrationen meddelte i januar 2014 landzonetilladelse til terrænregulering/jordpåfyldning på ejendommen Eriksholmsvej 32, 4390 Vipperød på en række nærmere fastsatte vilkår. Landzonetilladelsen giver mulighed for at tilkøre jord til 13 delområder på ejendommens marker langs Eriksholmsvej/Ågerupvej. I forbindelse med ansøgningen blev det oplyst, at der forventes tilkørt i alt 231.000 m3 jord til de 13 delområder.
 
Jordpåfyldningen blev påbegyndt i december 2014. Siden da er der tilkørt jord til 11 af de 13 delområder. 6 af de 11 delområder, hvortil der er tilkørt jord er endeligt afsluttede. Administrationen vurderer, at yderligere 2 delområder er afsluttede, men dette er ikke endeligt bekræftet af ansøger. Aktuelt er der mulighed for at tilkøre jord til 4 delområder. Ansøger har til administrationen oplyst, at der under de 2 delområder, hvortil der endnu ikke er tilkørt jord, ligger en større kloakledning. Ansøger har endvidere oplyst, at han derfor overvejer, om der skal tilkøres jord til disse delområder.
 
Administrationen har ikke fuldt overblik over, hvor meget jord der aktuelt er tilkørt ejendommen. Det er derfor også uklart, hvor meget jord, der fortsat kan tilkøres, før den tilladte terrænregulering/jordpåfyldning er tilendebragt. Men administrationen vurderer, at der allerede er tilkørt mere end halvdelen af den tilladte jordmængde. Hvis ansøger beslutter, at der ikke skal tilkøres jord til de 2 sidste delområder, udgør den jordmængde, der allerede er tilkørt, væsentligt mere end halvdelen af den samlede mængde.
 
Håndtering af skadessituationen på kommunens veje
I slutningen af januar måned 2016 bliver administrationen gjort opmærksom på, at der sker en hurtigt udviklende nedbrydning af Eriksholmsvej, som en konsekvens af den belastning, som jordkørslerne medfører. På Eriksholmvej er der strækninger, som er stærkt nedbrudte med mange dybe skader. Entreprenøren har repareret en del af disse skader med asfaltgranulat(en midlertidig løsning). Det er dog nødvendigt med en mere gennemgribende reparation af den pågældende vejstrækning. Der er indhentet tilbud på denne opgave. Tilbuddet ligger i omegnen af 0,5 mio. kr. Hertil skal der forventes en efterfyldning af rabatten med egnet materiale, som udligner niveauforskellen efter reparationen. Denne opgave beløber sig til mellem 100.000 og 150.000 kr. Denne reparationsløsning fungerede fint i Soderup og blev foretaget af flere omgange i forbindelse med DSBs jordkørsel. Dette arbejde er allerede igangsat for at begrænse skaderne på de tilstødende veje.
 
Kommunens kontraktleverandør vurderer, at reparation kan gennemføres indenfor 3 uger fra kommunen har bestilt opgaven. Selve arbejdet forventes at vare ca. 5 dage(er dog afhængigt af vejret). Det er planen, at trafikken omlægges strækningsvist under dette arbejde.
 
Det må forventes, at denne type reparationer skal gentages flere gange indtil jordkørslerne er afsluttet. Reparationsmængderne er svære at forudsige, men et reparationsbehov på mellem 1 og 2,5 mio. kr. alt efter vejrlig(meget fugtigt vejr accelerere nedbrydningen af vejen) og kørslernes varighed må forventes på Eriksholmvej.
 
Den accelererende nedbrydning af Eriksholmvej ved udgangen af januar 2016 betød, at der blev foretaget en ruteomlægning, så jordkørslerne kunne fortsætte. Den nye strækning er ligeledes blevet beskadiget (især Ågerupvej og Kongsdalvej). Den fortsatte brug af denne strækning i de perioder hvor Eriksholmvej skal repareres, vurderes at medføre et reparationsbehov på mellem 0,5 og 1 mio. kr.
 
Når jordkørslerne er afsluttet, skal strækningerne efterses for de sidste skader. Tilslut skal Holbæk Kommune i henhold til kommunens funktionskontrakt tilkøbe et yderligere bæreslidlag, så vejen bliver bragt op på et niveau, hvor den igen kan indgå i funktionskontrakten. Denne investering vurderes at ligge mellem 1,5 og 2,3 mio. kr.
 
Samlet set vurderes de økonomiske konsekvenser at beløbe sig til mellem 3,6 og 6,5 mio. kr. Det store økonomiske spænd illustrerer den usikkerhed, der er forbundet med opgaven, da reparationsbehovet bl.a. afhænger af vejret og kørslernes varighed.
 
Der er ikke frie driftsmidler til disse ekstra reparationer i forbindelse med jordkørsel, da det ikke er en del af funktionskontrakten. Det er derfor nødvendigt, at der gives en anlægsbevilling til finansiering af opgaven. Denne bevilling skal bl.a. kunne rumme den økonomiske risiko i forhold til vejret. Det vurderes derfor, at der skal bruges ca. 2,5 mio. kr. i 2016. De resterende 4 mio. kr. foreslås indarbejdet i budget 2017. Administrationen vender tilbage med en anmodning om anlægsbevilling primo 2017.
 
Mulighed for kørselsrestriktioner
Kommunen har, når det vurderes relevant, mulighed for at fastsætte en vægtbegrænsning og/eller forbud mod visse køretøjsarter (fx lastbil forbudt) på en bestemt vejstrækning. En eventuel vægtbegrænsning og/eller forbud mod visse køretøjsarter kræver, at politiet samtykker hertil.
 
Et eventuelt forbud (lastbil forbudt) kan med vægtangivelse på undertavlen begrænses til kun at gælde for lastbiler, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne. I det omfang der skiltes sådan, er tunge landbrugskøretøjer ikke omfattet af forbuddet.
 
Inden kommunen kan træffe afgørelse om at etablere vægtbegrænsning og/eller forbud mod visse kørertøjsarter på en bestemt vejstrækning, skal eventuelle parter høres, så de får mulighed for at udtale sig til sagen. I det aktuelle tilfælde vil en begrænsning af/forbud mod tung trafik på Eriksholmsvej/Ågerupvej betyde, at tilkørslen af jord til den terrænregulering/jordpåfyldning, der er giver landzonetilladelse til ikke kan fortsætte som hidtil. Det vurderes derfor, at ansøger er part i sagen samt at han derfor skal partshøres inden kommunen kan træffe afgørelse.
 
Med forbehold for den partshøring der skal foretages forventer Holbæk Kommune, at der i hele perioden fremover vil være forbud mod at køre med lastbiler tungere end 24 tons på Kongstrupvej, Ågerupvej og Sandbakkevej. Når jordkørslerne er afsluttede, kan vægtbegrænsningen ophæves igen.
 
Byrådet fastlagde i oktober 2015 nye retningslinjer for administrationens fremtidige behandling af ansøgninger om landzonetilladelser til terrænreguleringer. Det nye administrationsgrundlag betyder i praksis, at det fremadrettet bliver meget sværere at opnå landzonetilladelse til terrænreguleringer. Som følge heraf vil antallet af tunge jordkørsler også blive reduceret i forhold til situationen inden Byrådet fastlagde nye retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser
Der vurderes at være et anlægsbehov til reparation og genopretning af vejene i forbindelse med jordkørsel på Eriksholmvej mfl. på mellem 3,6 og 6,5 mio. kr. fordelt over budgetårene 2016 og 2017. Det store økonomiske spænd illustrerer den usikkerhed, der er forbundet med denne opgave, da reparationsbehovet bl.a. afhænger af vejret og kørslernes varighed.
 
Konsekvensen af at anlægsmidler til reparation af vejene tages fra genopretning af det konstaterede efterslæb på kommunens broer er, at efterslæbet på disse bygværker forøges i 2016. Der bliver hermed forøgede udgifter forbundet med at genoprette dette efterslæb i fremtiden.

Øvrige konsekvenser
En vægtbegrænsning for lastbiler kan få indflydelse på de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for den pågældende terrænregulerings-/jordpåfyldningsopgave.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-02-2016
Indstilles godkendt.
 
De mest akutte midlertidige problemer løses straks med midler fra asfaltkontrakten.
 
Christian Ahlefeldt deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt jævnfør beslutning i KMU.
 
Det undersøges hvilke muligheder kommunen har for at regulere trafikken på vejene.
 
Det noteres, at der i nedenstående afsnit i sagsfremstillingen ikke er tale om Kongsdalvej, men Kongstrupvej.:
 
”Den accelererende nedbrydning af Eriksholmvej ved udgangen af januar 2016 betød, at der blev foretaget en ruteomlægning, så jordkørslerne kunne fortsætte. Den nye strækning er ligeledes blevet beskadiget (især Ågerupvej og Kongsdalvej). Den fortsatte brug af denne strækning i de perioder hvor Eriksholmvej skal repareres, vurderes at medføre et reparationsbehov på mellem 0,5 og 1 mio. kr.”

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
For stemte 24: A, B, C, I, V og løsgænger Solvej Pedersen samt John Harpøth, Inge Riis Langseth og Finn Nielsen, alle O. Imod stemte 2: Ø. 2 undlod at stemme: Steen Klink og Peter Hansen, begge O.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punktet.
60. Beslutning om igangsætning af undersøgelse om bæredygtig nyttiggørelse af overskudsjord og bygge- & anlægsaffald

Beslutning om igangsætning af undersøgelse om bæredygtig nyttiggørelse af overskudsjord og bygge- & anlægsaffald

Sagsgang og sagstype
Klima og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgård Andersen indstiller, at:
 
1. der i anlægsbudgettet for 2016 frigives en rammebevilling på 1,0 mio. kr. til:
  1. en kortlægning med henblik på at optimere deponering af overskudsjord og nedbrudte materialer fra kommende bygge- og anlægsprojekter
  2. en forundersøgelser og planlægning af nye deponeringsfaciliteter i Holbæk Havn
  3. en afdækning af mulighederne for etablering af et større rekreativt område, fx et ”bjerglandskab” til udsigtspunkt, motionsrute, mountainbike terræn og skibakke

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Der genereres i gennemsnit ca. 100.000 ton overskudsjord årligt i Holbæk Kommune som køres bort til andre kommuner. Med lokal nyttiggørelse og deponering af overskudsjord og genanvendeligt bygge- og anlægsaffald kan der opnås:
· samt indirekte gevinster i form af byggemuligheder, etablering af rekreative anlæg og et mindre antal nye arbejdspladser.
 
Der er umiddelbart 2 muligheder for etablering af lokale depoter:
· En udbygning af depotfaciliteter i Holbæk Havn
· Anlæg af et rekreativt landskab
Begge kan hver for sig anvendes til deponering de næste 5 – 10 år.
 
Beskrivelse
Mængden af overskudsjord
Der er i årene 2011 – 2015 bort kørt i gennemsnit 100.000 ton overskudsjord årligt fra Holbæk Kommune fra både offentligt og privatfinansierede projekter.
 
Mængderne af overoverskudsjord varierer meget fra år til år, men af de i gennemsnit ca. 100.000 ton vil 70 – 80.000 ton kunne deponeres lokalt, mens 20 – 30.000 ton anslås at være så forurenet at jorden skal renses og transporteres til godkendte anlæg uden for kommunen.
 
 
Overskudsjord og byggeaffald fra planlagte og fremtidige byggerier er ikke kortlagt, men aktiviteten over de næste 5 – 10 år forventes ikke at være mindre end i årene 2011 til 2015. Det er derfor forudsat at ca. 100.000 ton per år er et realistisk bud på fremtidige jordmængder. Derudover er mulighed for at genanvende bygge- og anlægsaffald, som ikke indgår i denne indledende analyse.
 
Hvordan gør vi nu?
Den nuværende håndtering af jord og byggeaffald foregår i vidt omfang ved, at jord og byggeaffald bortskaffes til depoter i andre kommuner, blandt andet Køge, Kalundborg, København og Korsør.
 
Mulige besparelsespotentialer
Den indledende analyse viser, at alene den reducerede transport ved lokal deponering kan give følgende besparelser for al jord der køres væk fra Holbæk Kommune:
 
Derudover vil lokal genanvendelse og deponering komme kommunen til gode i direkte besparelser på egne byggeprojekter, og indirekte vil det gøre det lettere og mere attraktivt for andre bygherrer at bygge i Holbæk Kommune.
 
Et lokalt jorddeponi vurderes endvidere at kunne skabe 2 – 3 fuldtids arbejdspladser i forbindelse med drift, hertil kommer arbejdspladser forbundet til etableringen af depotet.
 
Fysisk placering af depoter
Eksempler på muligheder for deponering:
· anlæg af wave board bane/kabelpark
· støjvolde
· højvandsikring i havneområdet.
 
Et lokalt jorddeponi skal placeres ved en større færdselsåre.

Økonomiske konsekvenser
Til gennemførelse af forundersøgelser og planlægning, ansøges om en anlægsbevilling til mellemfinansiering af projektudvikling, projektledelse, teknisk rådgivning og forundersøgelser på 1,0 mio. kr.
 
Alle udgifter kan dækkes af deponeringsafgiften og ordningen kan således være omkostningsneutralt over tid. Hertil kommer, at lokal genanvendelse og deponering vil komme kommunen til gode i direkte besparelser på egne byggeprojekter.
 
Opførelse af anlæg til genanvendelse af jord eller deponering forudsætter at der fremskaffes finansiering til disse. Det skal undersøges om finansieringen og etableringen af anlæg kan tilvejebringes gennem offentlige/private samarbejder.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-02-2016
Indstilles godkendt, idet det også undersøges, om deponi/genanvendelse af jord kan anvendes som kystbeskyttelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt, jævnfør beslutning i Klima og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
61. Beslutning om flexboligtilladelser

Beslutning om flexboligtilladelser

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. administrationen kan give flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikterne, landsbyerne og på hele Orø. Administrationen vurderer, om der er tale om en attraktiv helårsbolig, og giver afslag såfremt dette er tilfældet.
 2. tilladelser bortfalder ved salg. Det vil sige en ny ejer skal søge på ny.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. administrationen giver flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikterne, landsbyerne og på hele Orø. Tilladelsen gives uagtet boligens attraktivitet.
2. tilladelserne gives uden tidsbegrænsning.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Den 1. januar 2016 trådte der nye regler i kraft for flexboligtilladelser. En flexboligtilladelse betyder, at en helårsbolig kan benyttes som fritidsbolig. Efter de hidtidige regler har en flexboligtilladelse fulgt ejeren af boligen, og derfor skulle en ny ejer af boligen søge kommunen om en ny tilladelse til at benytte boligen som flexbolig. De nye regler betyder, at der er mulighed for at lade flexboligtilladelsen følge boligen frem for ejeren.
 
Det er vigtigt, at fastholde bopælspligten i byerne for at understøtte servicefunktionerne. Byrådet har derfor i maj 2014 besluttet, at flexboligordningen udelukkende anvendes i landdistrikterne, landsbyerne og på hele Orø. Der gives ikke flexboligtilladelser i centerbyerne og i Holbæk by (se vedlagte bilag). Nærværende sag ændrer ikke på denne beslutning.
 
Flexboligtilladelser kan være med til at øge efterspørgslen på boliger og dermed bidrage til vækst og udvikling. Omvendt kan den øgede efterspørgsel betyde, at en attraktiv bolig har større værdi som fritidsbolig end som helårsbolig. Derved bliver boligen solgt til fritidsformål, og kommunen går glip af reelle indbyggere. På Tuse Næs ligger der for eksempel i Hørby en række boliger med direkte udsigt til fjorden. Disse boliger er alene på grund af beliggenheden meget attraktive, og de kan sælges til familier der ønsker at benytte dem til helårsformål og herved bidrages til liv i lokalområderne.
 
Ønsket praksis
Administrationen foretager en vurdering på baggrund af ejendommens beliggenhed, boligens størrelse og stand samt evt. periode som ejendommen har været forsøgt solgt. Såfremt der er tale om en attraktiv ejendom gives der afslag. En unik beliggenhed i første række til fjorden kan begrunde et afslag. På samme vis gives der afslag til attraktive, store og godt vedligeholdte boliger. Administrationen vil give tilladelse til ejendomme der er vanskellige at sælge til helårsformål, fordi der er tale om små og utidssvarende vedligeholdte boliger. 
 
Udviklingen kan føre til, at nye områder bliver attraktive, derfor ønsker administrationen at tidsbegrænse tilladelserne, så de gives til ejeren af ejendommen. Derved skal en ny ejer af ejendommen søge om en flexboligtilladelse, og såfremt der fortsat er brug for at øge efterspørgslen på boliger i området, kan administrationen give en ny tilladelse.
 
Herved sikres det, at attraktive ejendomme fastholdes til helårsformål, og hermed understøttes en gunstig udvikling med liv i lokalområderne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Såfremt den alternative indstilling vælges foretager administrationen ikke en konkret vurdering af ejendommens attraktivitet, og administrationen giver flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikterne, landsbyerne og på hele Orø. Tilladelserne gives uden tidsbegrænsning, og en ny ejer af ejendommen kan derfor også benytte boligen som flexbolig.
Ved at vælge denne praksis sikres det, at der bliver skabt maksimal efterspørgsel på boliger. Hvilket kan være med til at øge priserne på boliger, og investeringssikkerheden for boligejerne. Til gengæld kan der være fare for, at attraktive boliger bliver solgt som fritidshuse, og at kommunen derved går glip af helårsbeboeres skatteindtægter, og det liv som helårsbeboere bidrager med. 

Økonomiske konsekvenser
Ejere af fast ejendom betaler indkomstskat til den kommune, hvor de er bosiddende. Det vil sige ejere af fleksboliger i Holbæk Kommune betaler ikke indkomstskat til Holbæk Kommune. Ved at følge hovedindstillingen sikres det, at kommunen fastholder attraktive boliger til helårsformål og derved opnår et større skattegrundlag.
 
Såfremt den alternative indstilling følges må det forventes, at de mest attraktivt beliggende boliger vil stige i pris. Da det må forventes, at der vil være flere interesserede købere til disse ejendomme.

Lovgrundlag – link
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-02-2016
Et flertal af I og O anbefaler den alternative indstilling med en evaluering af anvendelsen af ordningen om 1 år.
 
Et mindretal af A anbefaler hovedindstillingen.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Tilbagesendes til Udvalget for Klima og Miljø.


caseno16-6734_#3648679_v1_bymoenster_byhierarki.pdf.pdf

Bilag

bymoenster_byhierarki.pdf


62. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Bognæsbroen

Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Bognæsbroen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. der gives en anlægsbevilling på op til 100.000 kr. til indkøb af nye broelementer til Bognæsbroen. Beløbet finansieres med af det afsatte rammebeløb på 3 mio. kr. til broer, der er afsat i budgettet for 2016. Udvalgets tilsagn om finansiering gives på betingelse af, at Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab ligeledes bidrager med finansiering.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Marina (HM) har siden 1985 stået for den årlige opsætning og nedtagning af en bro ved Bognæsskoven på Tuse Næs - Bognæsbroen.
Arbejdet med opsætning og nedtagning af broen er tungt og omfattende, og samtidig er kvaliteten af den nuværende bro mærket af mange års samling og adskillelse.
 
I forbindelse med en ansøgning til Naturstyrelsen om en 4-årig (2016 - 2019) forlængelse af tilladelsen til at opsætte broen har HM gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne, og kun ca. 1/3 del af medlemmerne ønsker at fortsætte med den nuværende løsning.
 
Derfor er der behov for, at tilvejebringe en anden løsning, som ikke medfører det samme omfattende og tunge arbejde. Såfremt der ikke findes en alternativ løsning, så ønsker Holbæk Marina ikke at fortsætte med løsningen. På bagrund af ovenstående ønsker HM et tilskud fra Holbæk Kommune på 200.000 kr.
 
Bestyrelsen i HM har afsøgt markedet for en alternativ løsning, der er mere sikker og lettere at håndtere. På baggrund af afdækningen foreslår HM at der etableres en fast stålbro de første 50 meter og i forlængelse heraf en flydebro på yderligere ca. 50 meter. Den samlede udgift hertil estimeres til 340.000 kr. HM har allerede investeret 140.000 kr. i brugte flydeelementer, mens den faste bro vil koste ca. 150.000 kr. og hertil kommer yderligere 50.000 kr. til metalrammer, beslag og gummiklodser til samling af flydeelementerne.
 
HM har forespurgt Holbæk Kommune om de vil yde et tilskud på de resterende 200.000 kr., da broen benyttes af mange forskellige borgere – såvel sejlende som fra landsiden. Broen skaber en kobling mellem vand og land, hvormed broen bidrager til stor aktivitet i området omkring Bognæsbroen. HM bidrager med de indkøbte flydelementer, det årlige arbejde med at opsætte og nedtage broen samt den løbende vedligeholdelse af broen.
 
Administrationen har indledt en dialog med Friluftsrådet om at bidrage til finansieringen, men der foreligger endnu ikke en endelig aftale. Finansieringen af broen, eller dele heraf såfremt Friluftsrådet bidrager med finansiering, foreslås tilvejebragt via midler under Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab samt rammebeløbet til broer under Udvalget for Klima og Miljø – finansieringen deles ligeligt mellem de 2 finansieringspuljer.
 
Udvalget for Klima og Miljø’s tilsagn er betinget af, at Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab ligeledes giver tilsagn til finansieringen.

Økonomiske konsekvenser
Trækket på anlægsmidlerne i hhv. udviklingspuljen og rammebeløbet til broer vil medføre, at der ikke er mulighed for at disponere over de midler til andre projekter.
 
De midler, der er afsat til renovering af broer i 2016 er afsat med baggrund i en statusrapport for vedligeholdelsesstanden på broerne i Holbæk Kommune. Bognæsbroen var ikke en del af den gennemgang af broernes stand, så såfremt der anvises anlægsmidler fra puljen, så bliver puljen til de broer, der var en del af gennemgangen, mindre.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-02-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.


caseno16-6227_#3632261_v1_henvendelse fra holbæk marina vedr. tilskud til etablering af ny bro..pdf.pdf

Bilag

Henvendelse fra Holbæk Marina vedr. tilskud til etablering af ny bro..pdf


63. Godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolerne

Godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolerne

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. kvalitetsrapporten for folkeskolen udarbejdet i skoleåret 2015-16 godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
Kvalitetsrapport for folkeskolerne skal udarbejdes hvert andet år og godkendes i byrådet. Administrationen har i skoleåret 2015-16 udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolen, som nu foreligger til godkendelse.  
 
Formålet med kvalitetsrapporten for folkeskolen, er
Indholdet i en kvalitetsrapport
Kvalitetsrapporten er opdelt i en kommunedel for hele skoleområdet og en skoledel, hvor hver skole er beskrevet. De to dele, der tilsammen udgør kvalitetsrapporten, er vedlagt som bilag i sagen.
 
Der er specifikke krav til indholdet, og kvalitetsrapporten skal bl.a. indeholde resultatoplysninger.
 
Resultatoplysningerne indeholder bl.a.

 
Kvalitetsrapporten skal desuden indeholde en handleplan for udviklingsaktiviteter. Udviklingsplanen for Holbæk kommunes skoler tager udgangspunkt i de to indsatsområder Synlig læring og Digitalisering. Det er de to områder, som er udpeget som indsatser for strategien på skoleområdet ”Holbæk Danner Skole”.
 
Herudover har Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge d. 23. juni 2015 besluttet, at der i kvalitetsrapporten belyses de tre nationale mål og indikatorer for skolereformen samt de effektmål, som er beskrevet for kerneopgaven Læring og Trivsel.
 
Generelt kan følgende fremhæves fra kvalitetsrapporten:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 23-02-2016
 
Kvalitetsrapporten for folkeskolen udarbejdet i skoleåret 2015-16 blev drøftet og godkendt.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.


caseno16-7399_#3645876_v1_kvalitetsrapport udarbejdet i 2015-16 - kommunedel.pdf
caseno16-7399_#3660085_v1_skoledel - kvalitetsrapport udarbejdet i skoleår 2015-16.pdf

Bilag

Kvalitetsrapport udarbejdet i 2015-16 - KOMMUNEDEL
SKOLEDEL - kvalitetsrapport udarbejdet i skoleår 2015-16


64. Beslutning om vedtagelse af International Strategi

Beslutning om vedtagelse af International Strategi

Sagsgang og sagstype
 
Vækstudvalg
Økonomiudvalg
Byråd
 
Beslutningspunkt


Indstilling


Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

Beskrivelse af sagen

Vækstudvalget har udarbejdet en international strategi som nu skal behandles med henblik på at blive vedtaget.
 
Holbæk Kommune har oparbejdet flere nære internationale relationer. Både til byer i Kina og til en række strategiske samarbejdspartnere i EU. Dette har affødt nogle konkrete internationale projekter og derudover har det medført, at organisationen løbende bliver mere opmærksom på, hvilke yderligere muligheder der kan ligge i, at deltage i internationale samarbejder.
 
På baggrund af denne udvikling, har Vækstudvalget og Byrådet drøftet Holbæk Kommunes internationale fokus og arbejde generelt. Det er deres vurdering, at Holbæk Kommune vil få det maksimale udbytte ud af det internationale arbejde, hvis internationalt samarbejde er forankret i én samlet international strategi (IS), hvis hovedformål er at skabe vækst i Holbæk Kommune.
 
Vækstudvalget har i deres udformning af den internationale strategi især haft fokus på, hvad formål og effekt. Herunder hvem målgrupperne er og, hvilke områder der kan arbejdes med for at lykkes med at skabe effekt og vækst for dem.
På baggrund af de politiske drøftelser er fokus i den internationale strategi på de følgende temaer:
· Den internationale strategi skal være den overordnede strategi for alt internationalt arbejde. Dvs. at den skal rumme både EU, Kina og resten af verden.
· Formålet med at lave en international strategi er at skabe vækst i Holbæk Kommune
· Målgruppen for den internationale strategi er borgere, virksomheder og Holbæk Kommune som organisation
· Indsatsområderne er bl.a. Erhverv, uddannelse, vidensdeling, kultur og turisme
· Effektvurdering og evaluering af de internationale aktiviteter skal prioriteres højt
· Fokus er på at opbygge strategiske vækstsamarbejder med de interessenter der kan og vil noget
Derudover har Vækstudvalget og Byrådet haft en drøftelse af at, hvis der skal være fokus på effekt, er det nødvendigt, at der gives både tid, plads og ressourcer til at organisationen løbende kan undersøge og effektvurdere de internationale muligheder. På den baggrund kan Vækstudvalget og Byrådet nemmere få skabt det politiske beslutningsrum, der skal til for at afklare, hvad Holbæk Kommune kan og vil engagere sig i.
 
Baggrund
Ligesom resten af kommunerne i Danmark, bliver Holbæk Kommune udsat for globaliseringen og de udfordringer og muligheder som følger i kølvandet på den. For at være på forkant med denne udvikling har flere kommuner set det som en fordel at udvikle en decideret international strategi.
 
En international strategi er de professionelle og moderne rammer der bliver fastlagt for en øget, koordineret og engageret international satsning. En international strategi er et signal til vores samarbejdspartnere - men også til Holbæk Kommune som organisation - om en koordineret, målrettet og langsigtet indsats, som erkender vigtigheden af og mulighederne ved at lære og arbejde sammen med andre på tværs af landegrænser.
 
Den internationale strategi er en udløber af vækstpolitikken og organisatorisk og administrativt er den placeret under kerneopgaveområdet Vækst & Bæredygtighed.
 
Tidsplan
· 28/1: Temadrøftelse i Byrådet
· 9/2: Behandles i Vækstudvalget
· 2/3: Behandles i Økonomiudvalget
· 16/3: Behandles i Byrådet


Øvrige konsekvenser

Administrationens udgifter til internationale aktiviteter var på lige under en million kroner i 2015. Omkostningerne til det internationale arbejde forventes at være på samme niveau i 2016 og 2017.Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-02-2016
Den internationale strategi skal drøftes på baggrund af de input, Byrådet har haft
den 28. januar, med henblik på at VÆU kan indstille strategien til godkendelse og
videre proces i Økonomiudvalget (2. marts) og Byrådet (16. marts).
 
Udvalget tiltrådte strategien - med ønsket om mulighed for at ’genbesøge’ den.
Efter en layout-mæssig finjustering sendes den til Økonomiudvalget og derefter
Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
For stemte 27; A, B, C, I, O, V og løsgænger Solvej Pedersen. Imod stemte 2; Ø.


caseno15-48087_#3686854_v1_international strategi - endelig version.pdf.pdf

Bilag

International strategi - Endelig version.pdf


65. Beslutning om to samarbejdsaftaler med Beijing Silk-road Culture Development Centre

Beslutning om to samarbejdsaftaler med Beijing Silk-road Culture Development Centre

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Projektudvalget for Vækst og byrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. de to samarbejdsaftaler med Beijing Silk-road Culture Development Centre godkendes.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune, Panda og Holbæk Teater var på en delegation til Beijing i december 2015. Der var to hovedformål med delegationen:

 
Det lykkedes for delegationen, at skaffe betydelig støtte til Kina-festivalen i Holbæk Kommune, Eventyret om Silkevejen. Delegationen modtog således flere tilkendegivelser om at støtte festivalen både med konkrete bidrag, men også med støtte af en mere formel officiel karakter.
 
For at forfølge det officielle spor havde delegationen en række møder med diverse kinesiske parter, hvilket i sidste ende førte frem til formuleringen af de to samarbejdsaftaler som nu skal behandles politisk.
 
Aftalerne er som udgangspunkt holdt i overordnede termer og indholdsmæssigt læner de sig op af de hensigtserklæringer som Byrådet godkendte i slutningen af 2015.
 
Hovedaftalen, Foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk kinesiske samarbejde opridser et udkast til en tidsplan og forslag til, hvordan nogle af de aktiviteter man fra kinesisk og dansk side arbejder sammen om kan realiseres.

Den anden aftale Tilføjelse til aftalerne om den kinesiske kulturfestival i Holbæk Kommune er en tillægsaftale, der er lidt mere konkret og har fokus på kultursamarbejdet og festivalen i Holbæk Kommune. Denne aftale indeholder et afsnit om, at man fra kinesisk side vil undersøge mulighederne for at yde økonomisk støtte til festivalen i Holbæk Kommune i 2017 og 2018.
 
I forhold til det praktiske arbejde blev der etableret flere kontakter til artister og andre aktører der eventuelt kan deltage ved festivalen. Da Panda har ansvaret for festivalens indhold, er det blevet aftalt at de selv følger op på de konkrete spor de ønsker at arbejde videre med.
 
Det lykkedes desværre ikke at komme til at optræde ved Spring Galla i 2016 men der arbejdes videre med at realisere projektet i 2017.
 
Se bilag for mere uddybende beskrivelse af delegationen og dens formål og resultater.

Supplerende sagsfremstilling

Forud for den endelige behandling i Byrådet har bilaget (Tillæg til aftalerne om den kinesiske kulturfestival i Holbæk i august 2016) været udsat for enkelte tekniske juridiske tilrettelser af Holbæk Kommunes jurister. Derudover er dette bilag blevet oversat til dansk af en ekstern juridisk specialist. Hovedaftalen er på engelsk og er den gældende i aftaleforholdet mens den danske oversættelse alene er vejledende. Såfremt Byrådet godkender aftalen, vil den blive sendt retur til Kina, for endelig underskrift af vores kinesiske partnere.
 
Det præciseres i forhold til den oprindelige indstilling, at det kun er det ene dokument (Tillæg til aftalerne om den kinesiske kulturfestival i Holbæk i august 2016), der er en aftale i juridisk forstand.  Det andet dokument (Foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk-kinesiske samarbejde) har mere karakter af blot at være en orientering om en aftale vedrørende en tentativ tidsplan. Vores kinesiske partnere ser dog gerne, at begge bliver indgået fra politisk side, selvom den ene fortrinsvis er af symbolsk karakter.Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-02-2016
Administrationen oplyste, at der har vist sig at være nogle juridiske teknikaliteter i
aftalerne, der skal tilrettes, før der kan tages endelig en beslutning.
 
Udvalget indstiller aftaler godkendt, dog med forbehold for, at den juridiske behandling
ikke medfører væsentlige ændringer.
 
Det forventes, at punktet kan blive behandlet af Byrådet i marts 2016.

Beslutning i Byrådet den 10-02-2016
Udsat.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
For stemte 27; A, B, C, I, O, V og løsgænger Solvej Pedersen. Imod stemte 2; Ø.


caseno16-3737_#3596901_v1_kina - oversættelse - foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk-kinesiske samarbejde.docx.docx
caseno16-3737_#3596899_v1_kina - notat - opfølgning på delegation til kina i december 2015.docx.docx
caseno16-3737_#3596894_v1_kina - møde med ambassaden - opsamling.pdf.pdf
caseno16-3737_#3686505_v1_kina - aftale - tillæg til aftalerne om den kinesiske kulturfestival i holbæk august 2016.docx.docx

Bilag

Kina - Oversættelse - Foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk-kinesiske samarbejde.docx
Kina - Notat - Opfølgning på delegation til Kina i december 2015.docx
Kina - Møde med ambassaden - Opsamling.pdf
Kina - Aftale - Tillæg til aftalerne om den kinesiske kulturfestival i Holbæk august 2016.docx


66. Beslutning om igangsætning af helhedsplan for 'Holbæk Syd'

Beslutning om igangsætning af helhedsplan for 'Holbæk Syd'

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. igangsætte en helhedsplan for ’Holbæk Syd’.

Beskrivelse af sagen
Formålet er, at igangsætte udarbejdelse af en helhedsplan for ’Holbæk Syd’, nærmere betegnet området ved de nye idræts- og sundhedsfaciliteter, Knudskov og Tveje Merløse. I forbindelse med udviklingen af de nye idræts- og sundhedsfaciliteter skabes der en mulighed for at udvikle et nyt sammenhængende byområde med fokus på idræt, sundhed og natur.
 
Helhedsplanen skal tegne et samlet helhedsbillede af den fremtidige udvikling i området og således udgøre et godt værktøj til styring af den fremtidige lokalplanlægning, hvor helhedsplanens visioner omsættes til konkrete byggefelter, vejudlæg og andre arealdisponeringer.
 
Helhedsplanens indhold
Helhedsplanen omfatter et samlet areal på ca. 230 ha. Området ligger mellem Skagerakvej og Omfartsvejen og indeholder i dag forskellige anvendelser som skov, rekreative og fritidsområder, boligområde, landsby og landbrugsdrift.
 
De fremtidige idræts- og sundhedsfaciliteter ligger som det centrale element i det nye byudviklingsområde.
 
Helhedsplanen inddeler området i fem delområder inden for hvilke der opstilles visioner og bud på fremtidige anvendelser og aktiviteter. De fem delområder er som følger:
 
 
Læs bilag 1 ’ Prioritering af helhedsplan for ’Holbæk Syd’ for en nærmere beskrivelse af delområdernes anvendelser og de planmæssige forudsætninger.

Proces
Med denne indstilling ønskes helhedsplanen prioriteret igangsat. Helhedsplanen skal fastsætte de overordnede visioner for det nye byområde og sikre en sammenhæng i den fremtidige planlægning.
 
Lokalplan for sundheds- og idrætsfaciliteterne varetages i en separat lokalplan, som følger udbudsprocessen for projektet.
 
Ved næstkommende planprioritering indstilles en beslutning om igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for en del af helhedsplanens område.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen direkte afledte investeringer af helhedsplanen.

Høring
Der afholdes borgermøde i forbindelse med udviklingen af helhedsplanen, og der gennemføres løbende dialog med de konkrete aktører i området.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
V, A, O og B anbefaler indstillingen godkendt.
 
Michael Suhr (C) undlod at stemme.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Ø fremsatte følgende ændringsforslag:
Byrådet samles om, at af nye boliger i kommunen bør mindst 25 % være
almennyttige. Der et stort behov for billige boliger, og skal disse placeres
hensigtsmæssigt, bør mulighederne overvejes på et tidligt tidspunkt i processen.
 
De almennyttige boliger er nødvendige, hvis kommunens boligmasse fortsat skal være for alle samfundslag. Og en blanding af boligtyper vil endvidere være med til at forebygge ghettodannelser.
 
Konkret tales der for Holbæk Syd om at muliggøre opførelse af 150 rækkehuse og 150 lejligheder. Det bør sikres i planen for Holbæk Syd, at en væsentlig del af disse boliger kan blive almene boliger.
 
For ændringsforslaget stemte 2: Ø. Imod stemte 25: A, B, I, O og V. 2 undlod at stemme: C og løsgænger Solvej Pedersen.
 
For hovedindstillingen stemte 18: A, B og V. Imod stemte 9: C, I, Ø, løsgænger Solvej Pedersen samt John Harpøth, Peter Hansen og Steen Klink, alle O. 2 undlod at stemme: Inge Langseth og Finn Nielsen, begge O.


caseno16-61_#3664352_v1_20160217_helhedsplan_holbæksyd.docx.docx

Bilag

Bilag1_Helhedsplan_HolbækSyd.docx


67. Beslutning om bindingsperiode for husbåde i Holbæk Havn

Beslutning om bindingsperiode for husbåde i Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Der fastsættes en bindingsperiode på 20 år for placering af husbåde i Holbæk havn, med de i sagsfremstillingen nævnte vilkår.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Byråd har på baggrund af anbefalinger fra havnegruppen besluttet at arbejde for indplacering af husbåde i Holbæk Havn. Husbådene er tænkt at bidrage med mere liv i havneområdet, og vil give et ekstra lag af historiefortælling i aktiveringen af området.
Som en første etape er peget på etablering af 4 husbådpladser langs havnebassinets østlige kaj ved Ny Hage, og der er besluttet igangsat byggemodning i forbindelse hermed ved beslutning i byrådet den 28.1.2016.

Administrationen er ved at udarbejde lejeaftale og lejevilkår for denne indplacering af husbåde i Holbæk Havn. De private husbådsinteressenter har tilkendegivet, at en bindingsperiode på 30 år i lejeaftalen, eller minimum 20 år, er nødvendig for opnåelse af den nødvendige finansiering af projektet.

Henset til den forventede kommende byudvikling på de omkringliggende arealer ved Ny Hage er det imidlertid administrationens vurdering, at der er behov for en politisk stillingtagen til lejeperiodens længde for de pågældende husbåde, set i lyset af lejeperiodens lange binding.
Det anbefales, at der fastsættes en lejeaftale med en binding på 20 år, og at der i lejeaftalen indskrives mulighed for, at evt. anvisning af anden placering inden for havnebassinet kan udpeges af udlejer (kommunen), i fald dette behov måtte opstå ved kommende byudvikling, under nærmere fastsatte vilkår, herunder fastsættelse af varselsperiode, og kommunens forpligtelse til afholdelse af udgifter ved flytning.

Sagshistorik, henvisninger
15/ 1448, Byrådsbeslutning 13.5.2015 og 28.1.2016 vedrørende byudvikling i havneområdet

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.


caseno16-11036_#3675686_v1_placering af husbåde i holbæk havn.pdf.pdf

Bilag

Placering af husbåde i Holbæk Havn.pdf


68. Beslutning om kommuneplantillæg nr. 7 om Detailhandel i Holbæk Bymidte.

Beslutning om kommuneplantillæg nr. 7 om Detailhandel i Holbæk Bymidte.

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. ”Kommuneplantillæg nr. 7, Detailhandel i Holbæk bymidte” vedtages.

Beskrivelse af sagen
Ny kommuneplanramme for udviklingen af butikslivet i Holbæk By
Med Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages rammerne for den fremtidige udvikling af detailhandlen i Holbæk bymidte. Vedtager byrådet Kommuneplantillæg 7 gives der grundlag for en detaljeret planlægning for udvidelse af detailhandelen i Holbæk Bymidte.
 
Baggrund
Kommuneplantillæg nr. 7 er nødvendigt, fordi Natur og Miljøklagenævnets i 2013 afgjorde, at planlægningen for detailhandel i Holbæk Bymidte ikke gav mulighed for den udvikling af Holbæk Bymidte som Holbæk Byråd ønskede.  Byrådet har derfor den 14. maj 2014 besluttet, at der skal laves en ny plan.
 
Administrationen har i 2015 udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg om Detailhandel. Det godkendte byrådet den 21. oktober 2015, og det har været i hørring indtil den 2. januar 2016.
Indholdet af kommuneplantillægget
 
Kommuneplantillægget har to formål. På den ene side skal Holbæk bymidte fortsat stå stærkt i den regionale konkurrence. På den anden side skal der være mulighed for en balanceret udvikling i hele Holbæk bymidte.
 
Mulighederne som følge af Kommuneplantillægget
Kommuneplantillæg 7 erstatter alle rammer for detailhandel i den centrale del af Holbæk by.  Ændringen betyder:
 
Kommuneplantillægget vil skabe mulighed for etablering af et center på størrelse med det tidligere projekt ved Rosen. Samtidigt vil der også være mulighed for nye butikker f.eks. ved stationen eller på Ahlgade. Kommuneplantillægget er ikke i sig selv byggeretsgivende.
 
Den videre proces
Med vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 7 udvider Byrådet sit råderum for planlægning for butikker i Holbæk Bymidte. Byrådet har herefter kompetence til at planlægge for samlet 15.000 m2 nye butikker i bymidten. Det er i den kommende lokalplanlægning, at Byrådet kan udpege, hvor konkret de nye butikskvadratmeter skal placeres.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Høring
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 7 har været i offentlig hørring i 8 uger fra den 30. oktober 2015 til den 2. januar 2016. Der er indkommet ét høringssvar fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune, som efter administrationens vurdering ikke bør give anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Lovgrundlag – link
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
198. Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 7 om Detailhandel i Holbæk Bymidte.
Vedtagelse af Kommuneplan 2012-2025
Orientering om afgørelse i Natur og Miljøklagenævnet
Beslutning om hjemtagelse af bestemmelser om Detailhandel i Holbæk By

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
For stemte 27: A, B, C, I, O, V og løsgænger Solvej Pedersen. Imod stemte 2: Ø.


caseno15-53543_#3663479_v1_forslag-til-kommuneplantillaeg-nr-7.pdf.pdf
caseno15-53543_#3658947_v1_indsigelsesnotat vedr. offentlig høring af forslag til kom-muneplantillæg nr. 7 - detailhandel i hol.docx

Bilag

forslag-til-kommuneplantillaeg-nr-7.pdf
Indsigelsesnotat vedr. offentlig høring af Forslag til Kom-muneplantillæg nr. 7 - Detailhandel i Holbæk Bymidte.docx


69. Beslutning om delegering af planer

Beslutning om delegering af planer

Sagsgang og sagstype
Byrådet.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:
 
 1. delegerer kompetencen til at tilvejebringe lokalplaner til administrationen for så vidt angår:
  1. Lokalplan for bolig- og undervisningsformål på Vestre Skole, Holbæk Vest
  2. Lokalplan for parkeringspladser til dagligvarebutik, Holbæk Vest
  3. Lokalplan for boligområde ved Peder Vævers gård, Tølløse
  4. Lokalplan for boligområde ved Hyldagergård, Tuse

Beskrivelse af sagen
A. Lokalplan for bolig- og undervisningsformål på Vestre Skole, Holbæk Vest (jf. bilag 1)
Lokalplanens formål er at ændre plangrundlaget fra liberalt erhverv og boligformål til bolig, skole og behandlervirksomhed.
 
Det vurderes, at den ønskede nye anvendelse er i god overensstemmelse med både de bevaringsværdige bygninger og placeringen i byen. For at sikre områdets bevaringsværdige helhed såvel som bygningernes formsprog og materialebrug, er det væsentligt, at bevaringsbestemmelserne i den gældende lokalplan 2.55 videreføres til den nye.
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen vurderes at kunne delegeres til administrativ behandling.
 
B. Lokalplan for parkeringspladser til dagligvarebutik, Holbæk Vest (jf. bilag 2)
Lokalplanens formål er at udvide lokalplanområdet og dermed muliggøre en udvidelse af parkeringsarealet til den eksisterende dagligvarebutik.
 
En mindre udvidelse af p-arealet vil ikke ændre områdets overordnede karakter.
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen vurderes at kunne delegeres til administrativ behandling.
        
C. Lokalplan for boligområde ved Peder Vævers gård, Tølløse (jf. bilag 3)
Lokalplanen skal muliggøre boligformål i form af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse.
 
Der planlægges for et attraktivt boligområde ud til rekreative og grønne områder, og som ligger i en naturlig forlængelse af eksisterende boligområder.
 
Lokalplanen vil muliggøre ca. 40 parcelhuse, 20 dobbelthuse og 40 rækkehuse.
 
Lokalplanen kræver et kommuneplantillæg. Tillægget er ikke af principiel karakter og lokalplanen vurderes at kunne delegeres til administrativ behandling.
 
D. Lokalplan for boligområde ved Hyldagergård, Tuse (jf. bilag 4)
Lokalplanens formål er at revidere den gældende lokalplan med henblik på at udvide byggemulighederne for boligerne.
 
Den gældende lokalplan er for restriktiv i forhold til de boligtyper, som potentielle købere ønsker at opføre og en ny lokalplan skal bl.a. udvide byggefelter samt opstille lempeligere bestemmelser for farver på facader, udformning af tage og materialer på tagflader.
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen vurderes at kunne delegeres til administrativ behandling.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.


caseno16-61_#3662675_v1_20160205_prioriteringsnotat.pdf.pdf
caseno16-61_#3662653_v1_prioriteringsnotat.docx.docx
caseno16-61_#3662666_v1_20160216_prioriteringsnotat.docx.docx
caseno16-61_#3662678_v1_20160216_prioriteringsnotat.docx.docx

Bilag

Bilag 2. Parkeringspladser ved dagligvarebutik, Holbæk Vest
Bilag 1. Vestre Skole, Holbæk Vest
Bilag 3. Boligområde, Tølløse nord
Bilag 4. Boligområde, Tuse


70. Beslutning - Delberetning nr. 21 vedr. løbende revision 2015

Beslutning - Delberetning nr. 21 vedr. løbende revision 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. revisionens delberetning for 2015 tages til efterretning.
 2. den udarbejdede besvarelse godkendes .

Beskrivelse af sagen
Kommunen er, iflg. lovgivningen, underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger samt øvrig forvaltning af kommunens anliggender, er foretaget på betryggende vis.
 
Revisionen har den 26. januar 2016 afgivet den løbende beretning for 2015. Beretningen er via mail fremsendt til byrådets medlemmer den 29. januar 2016.
 
Revisionens beretning skal behandles af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender herefter delberetningen samt forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger til byrådet.
 
Byrådet skal træffe afgørelse om revisionens bemærkninger samt økonomiudvalgets forslag til besvarelse. Byrådets afgørelse videresendes til tilsynsmyndigheden, diverse ministerier samt revisionen.
 
Delberetningen vedlægges i sin helhed.
 
Herudover er der, i vedlagte bilag, forslag til økonomiudvalgets besvarelse af revisionens bemærkninger.
 
Bemærkningerne omhandler i hovedoverskrifter følgende:
 
2.2.1     Generelle fejl og mangler vedr. området ”Uddannelseshjælp”
 
2.2.2     Manglende økonomisk opfølgning på områderne ”Uddannelseshjælp” og   ”Kontanthjælp”.
 
Opgaverne omkring ”Uddannelseshjælp” varetages fra 1/1-15 af 2 kerneområder – Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage. Essensen af besvarelserne fra begge områder er, at der udarbejdes og implementeres nye arbejdsgange.
 
Alle Kan Bidrage oplyser, at der inden udgangen af 2015 er gennemført økonomisk opfølgning af samtlige sager.

Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Økonomiudvalget kan konstatere, at der i 2015 har været en velfungerende drift, samtidig med at der er påbegyndt en gennemgribende forandring af kommunens organisering.
 
De få problemstillinger, som den eksterne revision har peget på, ønskes løst hurtigst muligt.
 
På baggrund heraf skal der fremlægges en redegørelse om løsning på de af den eksterne revision fremsatte bemærkninger og anbefalinger på Økonomiudvalgets møde den 3. maj i år.
 
Det betyder, at:
 
Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage samt Læring og Trivsel skal
        
Uddannelse til Alle Unge skal udføre kontrol af udbetalinger til alternative modtagere.
 
Alle kan Bidrage skal udføre økonomisk tilsyn vedr. området uddannelseshjælp, kontanthjælp og aktivering

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno15-34405_#3628764_v1_delberetning nr. 21 - løbende beretning 2015.pdf.pdf
caseno15-34405_#3662563_v1_samlet besvarelse af delberetningen nr. 21- løbende revision 2015.doc

Bilag

Delberetning nr. 21 - Løbende beretning 2015.pdf
Samlet besvarelse af delberetningen nr. 21- løbende revision 2015


71. Beslutning om tilslutning til Digitaliseringsforening

Beslutning om tilslutning til Digitaliseringsforening

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at Holbæk Kommune tilslutter sig Digitaliseringsforeningen.

Beskrivelse af sagen
Samtlige kommuner står overfor betydelige udfordringer på digitaliseringsområdet i disse år. Det skyldes blandt andet, at der fra centralt hold lægges pres på at gøre digitalisering til en af de vigtigste løftestænger for en mere omkostningseffektiv offentlig sektor. Dette afspejler sig i de meget ambitiøse mål i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for årene 2016 til 2020. Samtidig sker der en radikal ændring i det kommunale IT-landskab, hvor KMD’s mangeårige monopol på området er i færd med at blive brudt.
 
For at imødegå disse udfordringer har 11 kommuner i region Sjælland med Rambøll Management som rådgiver undersøgt mulighederne for et samarbejde om digitalisering. Undersøgelsen omfatter potentialer og konsekvenser ved samarbejdet samt forslag til en organisering af samarbejdet i form af en forening.
 
Foreningens formål er at fremme digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning og derved skaffe de deltagende kommuner såvel økonomiske som strategiske fordele ved at samarbejde tæt om anskaffelse og implementering af konkrete digitale løsninger. Med kommunernes salg af KMD og etableringen af KOMBIT i 2009 blev et omfattende arbejde med at hjemtage ejerskabet af IT løsningerne fra KMD projektgjort, for at kunne konkurrenceudsætte de fagsystemer, som KMD har monopol på (monopolbrudsprojekterne). Dette medfører, at kommunerne selv har fået en væsentlig opgave ift. at udvikle, implementere nye digitale løsninger og understøtte de mål, der ligger i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Det er en klar målsætning for foreningen at være med til at understøtte netop denne opgave og udnytte potentialerne ved at være fælles om at løse de nye udfordringer. Monopolbrudsprojekterne er således også den første opgave foreningen tager fat på.
 
Stordriftsfordele og gevinster vil kunne høstes på en række områder, såsom fælles udbud, fælles projektledelse og koordineret implementering, fælles drift- og supportydelser, fælles kontrakt- og leverandørstyring samt fælles kompetenceudvikling af it-brugerne. Samtidig vil der kunne skabes synergi i et øget samarbejde i forhold til brugen, driften og supporten af it-systemer. På sigt vil Digitaliseringsforeningen også kunne skabe muligheder for fælles drift og support af de fælles systemer.
 
Samlet set vil der være betydelige gevinster ved etablering af og deltagelse i Digitaliseringsforeningen. Gevinsterne vil vise sig som billigere priser på systemleverancer og i et mindre internt timeforbrug til gennemførelse af kommende IT-projekter. Desuden i et reduceret behov for køb af eksterne konsulenter og i en lettere rekruttering af specialistfunktioner samt en mere systematisk og ensartet tilgang til digitalisering.
 
De 11 kommuner, der nu anbefaler etableringen af Digitaliseringsforeningen er Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde, Slagelse og Vordingborg. Da foreningskonstruktionen er den første af sin art, er der sikret forudgående godkendelse fra Statsforvaltningen til dannelsen.
 
Forslag til etablering af Digitaliseringsforeningen forelægges i forlængelse heraf til politisk behandling i de 11 kommuner i februar/marts 2016. Den stiftende generalforsamling planlægges afholdt den 17. marts 2016 på rådhuset i Køge.
 
Digitaliseringsforeningen etableres ved kommunernes indmeldelse i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Efterfølgende fornyes medlemskabet løbende ved tilmeldinger til foreningens projektaktiviteter på de årlige generalforsamlinger. Betaling for deltagelse sker på baggrund af kommunernes indbyggertal og er opdelt i et grundkontingent til drift af et sekretariat og afholdelse af fællesudgifter samt et projektkontingent til de konkrete digitaliseringsprojekter, der vedtages på generalforsamlingerne. Hver enkelt deltagerkommune afholder selv udgifter til de konkrete IT-løsninger, som anskaffes.
 
Kommunerne forpligtiger sig derudover ikke økonomisk, idet kommunerne ikke hæfter for foreningens forpligtigelser.
 
Foreningsdannelsen sikrer, at samarbejdet sker på beskrevne og aftalte vilkår og den årlige tilmelding til det følgende års projekter sikrer, at kommunerne enkelt kan udmelde sig, hvis resultaterne ikke lever op til forventningerne.
 
Foreningen får i første omgang adresse på rådhuset i Roskilde.
 
Der er udfærdiget en kort fælles præsentation til brug ved kommunernes behandling af forslaget om tilslutning.

Økonomiske konsekvenser
Der er udarbejdet forslag til budget for Digitaliseringsforeningen, hvor udgifter til driften af foreningen (grundkontingentet) er opgjort til 2,8 mio. kr. årligt fra 2017. Da foreningen først idriftsættes i marts-april 2016 vil udgifterne det første år være lavere – i takt med at stillingerne i foreningens sekretariat besættes og digitaliseringsprojekterne igangsættes.
 
Udgifterne til projektkontingentet er beregnet til 5,3 mio. kr. for monopolbrudsprojekterne og øvrige foranalyser i 2016. Ved foreningsdannelse i marts-april 2016 er der taget afsæt i, at nogle af aktiviteterne formentligt først afholdes i 2017. Projektkontingentet er beregnet til 8,5 mio. kr. i 2017 og forventes herefter at være faldende i takt med at monopolbrudsprojekterne gennemføres. Det er dog samtidig forventningen, at samarbejdet i foreningen vil blive udbygget til andre områder, idet der på den stiftende generalforsamling lægges op til kommende samarbejder om ESDH-system, digital skoleportal, omsorgssystem samt løn- og økonomisystem.
Kommunernes betaling til foreningen fordeles efter indbyggertal. Der vedlægges en oversigt over de enkelte kommuners grundkontingent og projektkontingent. De enkelte kommuner vil fortsat afholde egne udgifter i forbindelse med kontrakter til IT-løsningerne og licenser.
 
For deltagelsen 2016-2018 vil udgifterne være 2,7 mio. kr. for Holbæk Kommune. Hertil kommer udgifter til evt. nye aktiviteter, der igangsættes i perioden.
 
Holbæk Kommune modtager i lighed med landets øvrige kommuner et provenu fra salget af KMDs ejendomme. Provenuet udgør 7.350.000 kr. over 5 år (2015-2019).
I brev til Holbæk Kommune af 16. juni 2015 meddeler KOMBIT at KLs bestyrelse anbefaler, at kommunerne bør målrette dette provenu til implementeringen af monopolbrudsprojekterne. Monopolbruddet vil blive løst både i regi af Digitaliseringsforeningen og i regi af kommunen selv. Det foreslås derfor, at en del af provenuet finansierer kommunens deltagelse i Digitaliseringsforeningen.
Resten af provenuet reserveres til kommunens øvrige udgifter til monopolbrudsprojekterne, som gennemføres i perioden 2016-2020. Dette for at sikre, at der er midler til rådighed til at dække de række følgeudgifter fx til nye it-administrative systemer og it-snitflader, projektledelse og undervisning samt periodevis parallel drift af systemerne, som vil komme. Det er ikke muligt i øjeblikket at komme med et bud på monopolbrudsprojektets samlede udgifter, da en kortlægning af omlægning af nuværende systemer fortsat er i gang.
Kombit har stillet kommunerne i udsigt, at de under ét vil kunne spare betydelige beløb på konkurrenceudsættelsen af KMDs monopolsystemer. Det pågældende provenu vil blive indregnet budgetmæssigt under administrative omlægninger – digitalisering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.


caseno16-6894_#3640086_v1_godkendelse fra statsforvaltningen af 21.12.2015.pdf
caseno16-6894_#3640117_v1_vedtægter for den kommunale digitaliseringsforening.docx
caseno16-6894_#3640142_v1_budget 2016-2018.docx
caseno16-6894_#3640149_v1_strategiplan 2016.docx
caseno16-6894_#3640124_v1_forretningsorden.docx
caseno16-6894_#3640173_v1_ledelsesinstruks.docx
caseno16-6894_#3640171_v1_styringsmodel - programmer og projekter.docx
caseno16-6894_#3640176_v1_dagsorden stiftende generalforsamling.docx
caseno16-6894_#3656957_v1_præsentation i powerpoint.pptx
caseno16-6894_#3640136_v1_stiftelsesdokument .docx
caseno16-6894_#3659162_v1_forundersøgelse omsorgssystem.docx
caseno16-6894_#3659158_v1_forundersøgelse itsikkerhed.docx
caseno16-6894_#3659154_v1_forundersøgelse fællesoff. strategi.docx
caseno16-6894_#3659149_v1_forundersøgelse esdh.docx
caseno16-6894_#3659145_v1_forundersøgelse brugerportal.docx

Bilag

Godkendelse fra Statsforvaltningen af 21.12.2015
Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening
Budget 2016-2018
Strategiplan 2016
Forretningsorden
Ledelsesinstruks
Styringsmodel - programmer og projekter
Dagsorden stiftende generalforsamling
Præsentation i powerpoint
Stiftelsesdokument
Forundersøgelse Omsorgssystem
Forundersøgelse ITSIKKERHED
Forundersøgelse Fællesoff. strategi
Forundersøgelse ESDH
Forundersøgelse Brugerportal


72. Beslutning om politisk tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020

Beslutning om politisk tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget.
 
Beslutningssag.
.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 godkendes.
.

Beskrivelse af sagen
Administrationen har udarbejdet forslag til en politisk tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020.
 
I forhold til sidste år er der følgende større ændringer:
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.


caseno16-4131_#3672444_v3_politisk tids- og arbejdsplan budget 2017-2020.pdf

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan budget 2017-2020


73. Beslutning om ændring af tegningsretten

Beslutning om ændring af tegningsretten

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. byrådet med virkning fra den 1. april 2016 bemyndiger administrerende direktør Rasmus Bjerregaard og i hans fravær koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen eller koncerndirektør Kenn Thomsen til sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene at underskrive dokumenter vedrørende Holbæk Kommunes køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med Rasmus Bjerregaard den 1. april 2016 tiltræder som administrerende direktør i Holbæk Kommune, skal der ske en justering af den kreds af personer, byrådet bemyndiger til sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene at underskrive dokumenter vedrørende

Lovgrundlag – link
§ 32, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse

Sagshistorik, henvisninger
Punkt 12 på byrådets dagsorden den 22. januar 2014
Punkt 44 på byrådets dagsorden den 12. marts 2014

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.
74. Beslutning om udpegning af socialt sagkyndige til Beboerklagenævnet

Beslutning om udpegning af socialt sagkyndige til Beboerklagenævnet

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. byrådet udpeger Michelle Abildtrup, Voksenteamet, Odsherred Kommune, som social sagkyndig i Beboerklagenævnet i resten af byrådsperioden i de sager, der omhandler lejemål beliggende i Odsherred Kommune, og hvor der skal medvirke en socialt sagkyndig
 2. byrådet udpeger Karsten Gudmandsen, Voksenteamet, Odsherred Kommune, som suppleant for Michelle Abildtrup.

Beskrivelse af sagen
Beboerklagenævnets opgave er at afgøre tvister m.v. mellem udlejer og lejere i almene boligorganisationer m.v. vedrørende nærmere angivne spørgsmål.
 
Nævnet består af en juridisk formand og to medlemmer, der vælges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.
 
I sager efter lovens § 13 (husordensager) tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig i sociale forhold. Den pågældende har ikke stemmeret.
 
For formanden, de to medlemmer og den socialt sagkyndige skal der vælges suppleanter.
 
Byrådet udpegede i forbindelse med konstitueringen Jane Kantsø, Holbæk Kommune, som socialt sagkyndig i Beboerklagenævnet, og Anni Bonde Kragekjær, Holbæk Kommune, som suppleant for Jane Kantsø.
 
Holbæk og Odsherred kommuner har fælles beboerklagenævn. Byrådet i Holbæk Kommune udpeger medlemmerne af nævnet.
 
Beboerklagenævnet ønsker nu, at der til de sager, som vedrører lejemål i Odsherred Kommune, og hvor der skal medvirke en socialt sagkyndig, er udpeget en person med særligt kendskab til forholdene i Odsherred.
 
Byrådet i Odsherred Kommune har derfor på møde den 9. februar 2016 indstillet, at Michelle Abildtrup udpeges som social sagkyndig i Beboerklagenævnet i resten af byrådsperioden i de sager, der omhandler lejemål beliggende i Odsherred Kommune, og hvor der skal medvirke en socialt sagkyndig, og at Karsten Gudmandsen udpeges som suppleant for Michelle Abildtrup.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.
75. Forslag til arealer der kan udstykkes til parcelhusgrunde

Forslag til arealer der kan udstykkes til parcelhusgrunde

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. Der tages stilling til om Ringvejen, Nr. Jernløse del af matr.nr. 1æ Regstrup By, Regstrup skal udstykkes til parcelhusgrunde
 
 1. Der tages stilling til om Nørupvej, Regstrup/Nr. Jernløse matr.nr. 8o Regstrup By, Nr. Jernløse skal udstykkes til parcelhusgrunde
 
 1. Der tages stilling til om Jyderup Nord (Bonderosevej) matr.nr. 5ø Jyderup By, m.fl. skal udstykkes til parcelhusgrunde
 
 1. Der tages stilling til om et areal syd for Barnekow Parken, Tølløse del af matr.nr. 1ap Tølløse Hgd., Tølløse skal udstykkes til parcelhusgrunde

Beskrivelse af sagen
Administrationen er blevet bedt om at finde en række arealer uden for Holbæk by, hvor der kan byggemodnes med henblik på salg af parcelhusgrunde.
 
Et udvalg af de lokale ejendomsmæglere var i sommeren 2015 indbudt til et møde, hvor de kom med deres ide om hvor der manglede byggegrunde. På baggrund af dette møde er nedenstående forslag udarbejdet.
 
Se i lyset af befolkningsudviklingen fra 2006 til 2014, viser dette at der bliver mangel på parcelhusgrunde i flere lokalområder uden for Holbæk bymidte.
 
Ringvejen, Nr. Jernløse. Del af matr.nr. 1æ Regstrup By, Regstrup – ca. 23.000 m2.
Arealet er omfattet af lokalplan 1.16 – der udlægger det pågældende kuperede areal til grønt område. Realisering af boligbyggeri her vil forudsætte ny lokalplan. Udfordring dels ved terrænspring og dels ved den omstændighed, at arealet for de omkringliggende boligbebyggelser er udlagt som grønt område.
 
Arealet kan byggemodnes for 5 mil. kr. alt afhængig af hvordan lokalplanen bliver udformet. Skal der udføres meget jordregulering, bliver overslaget på 7 mil. kr.
Der kan etableres mellem 16 og 23 parcelhusgrunde.
 
Nørupvej, Regstrup/Nr. Jernløse, matr.nr. 8o Regstrup By, Nr. Jernløse – ca. 11.500 m2
Arealet er omfattet af Kommuneplanramme 14.C02, der udlægger arealet til centerformål inkl. boliger, samt af lokalplan 14.07, der for dette areal specifikt foreskriver, at der skal udarbejdes ny lokalplan inden bebyggelsen kan gennemføres.
 
Der er ikke noget plangrundlag eller skitsegrundlag for udformning af nyt boligområde, så et standardoverslag for byggemodning alene på baggrund af arealet størrelse vil anslås til 2,5 mil. kr.
Der kan etableres mellem 8 og 12 parcelhusgrunde.
 
Jyderup Nord, (Bonderosevej) matr.nr. 5ø Jyderup By m.fl. – ca. 90.000 m2
Delareal omfattet af gældende lokalplan 10-84, er udlagt til boligformål, og kan byggemodnes/realiseres uden ny planlægning.
 
Plandisposition for delareal omfattet af Lokalplan 10-84 foreligger, og vurdering af byggemodningsomkostninger kan således foretages med udgangspunkt heri.
Arealet kan byggemodnes for 10 mil. kr.
Der kan etableres mellem 64 og 90 parcelhusgrunde.
 
Syd for Barnekow Parken, Tølløse, matr.nr. 1ap Tølløse Hgd., Tølløse – ca. 74.000 m2.
Forudsætter gennemførelse af ny lokalplan og kommuneplanramme. Umiddelbart er der stor restrummelighed i allerede gennemført planlægning på naboareal ved Høbjærggård, så det kan måske give lidt udfordringer i forhold til staten, at få lov at udlægge et nyt større boligområde i Tølløse. (Restrummelighed og boligbyggeprogram)
 
Der er ikke noget plangrundlag eller skitsegrundlag for udformning af nyt boligområde – så evt. alene et standardoverslag for byggemodning er alene beregnet på baggrund på arealets størrelse.
Arealet kan byggemodnes for 12. mil. kr., der skal tages stilling til adgangsvej til området.
Der kan etableres mellem 52 og 74 parcelhusgrunde.

Økonomiske konsekvenser
Ringvejen, Nr. Jernløse. Del af matr.nr. 1æ Regstrup By, Regstrup – ca. 23.000 m2
Et over/underskud vil ligge mellem -500.000 kr. og 1.500.000 kr. alt afhængig af hvor mange parceller man beslutter at etablere.
 
Nørupvej, Regstrup/Nr. Jernløse, matr.nr. 8o Regstrup By, Nr. Jernløse – ca. 11.500 m2
Et over/underskud vil ligge mellem -250.000 kr. og 850.000 kr. alt afhængig af hvor mange parceller man beslutter at etablere.
 
Jyderup Nord, (Bonderosevej) matr.nr. 5ø Jyderup By m.fl. – ca. 90.000 m2
Et overskud vil ligge mellem 8.000.000 kr. og 15.000.000 kr. alt afhængig af hvor mange parceller man beslutter at etablere.
 
Syd for Barnekow Parken, Tølløse, matr.nr. 1ap Tølløse Hgd., Tølløse – ca. 74.000 m2.
Et overskud vil ligge mellem 13.000.000 kr. og 23.600.000 kr. alt afhængig af hvor mange parceller man beslutter at etablere.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-02-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt. (Skal være åbent punkt på byrådets dagsorden)

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.


caseno16-3323_#3656261_v1_caseno16-3323_#3629115_v1_bilag til dagsorden.docx.pdf.pdf

Bilag

CaseNo16-3323_#3629115_v1_bilag til dagsorden.docx.PDF


76. Beslutning - Forankring og justering af Strategi for brugerundersøgelser

Beslutning - Forankring og justering af Strategi for brugerundersøgelser

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutning

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:
 
1. godkender, at borgerpanelet fortsætter
2. godkender, at Strategi for Brugerundersøgelser forankres i Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen
Strategi for brugerundersøgelser som blev vedtaget i 2014, består af 3 spor: brugerundersøgelser, brugerpejlinger og et borgerpanel. Dermed kan der gennemføres bruger­undersøgelser hyppigere og nemmere, og det er muligt for byrådet at anvende bruger­undersøgelser mere systematisk til at udvikle kerneopgaverne, og følge op på politiske målsætninger samt kvalificere dialogen med brugere/borgere.
 
Strategien har været forankret i Demokratieksperimentariet, som i efteråret 2015 gennemførte en evaluering. På baggrund af evalueringen foreslår Demokratieksperimentariet, at strategien justeres, at borgerpanelet fortsætter, og at strategien fremover forankres i Økonomiudvalget.
 
Baggrund
Strategi for brugerundersøgelser har tre spor:
 1. Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder skal gennemføres hvert 2. år. Det er større brugertilfredshedsundersøgelser for dagtilbud og dagpleje, folkeskole og SFO samt hjemmepleje.
 2. Brugerpejlinger på alle kommunale kerneopgaver. Der er tale om mini-brugerundersøgelser med kun en håndfuld spørgsmål. Spørgsmålene kan omhandle fx tilfredshed eller udviklingsønsker.
 3. Borgerpanel, som er et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af borgere i Holbæk Kommune, der via internettet bliver spurgt om aktuelle lokalpolitiske temaer.
 
Strategiens hovedelementer er uddybet i vedlagte bilag ”Sammendrag af Strategi for brugerundersøgelser”.
 
Evaluering og justering
Demokratieksperimentariet har udarbejdet en evaluering af strategien, på baggrund af bl.a. interviews og tilbagemeldinger fra de udvalg som har gennemført undersøgelser i borgerpanelet, fra medarbejdere, samt på tilbagemeldinger fra de borgere og brugere, som har deltaget i undersøgelser. Evalueringsrapporten er vedlagt dagsordenspunktet.
 
Evalueringen peger på, at strategien bør justeres på følgende punkter:
 
 
 
o Spor 1: Brugerundersøgelser hvert andet år på de store velfærdsområder
o Spor 2: Brugerundersøgelser (store som små undersøgelser; politisk og administrativ bestilte)
o Spor 3: Borgerpanelsundersøgelser
 
 
Strategien evalueres politisk i foråret 2017.

Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Godkendt.


caseno13-37262_#3692053_v1_sammendrag af strategi for brugerundersøgelser.pdf.pdf
caseno13-37262_#3519125_v1_pkt. 2 - evalueringsrapport for strategi for brugerundersøgelser_final.pdf.pdf

Bilag

Sammendrag af Strategi for brugerundersøgelser.pdf
Evalueringsrapport for Strategi for brugerundersøgelser_Final.pdf


77. Beslutning om køb af bygning - Lukket punkt
78. Orientering - Rådgivning om belysning - Lukket punkt