UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

11-11-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-11-2015 22:00:00


PUNKTER

218. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 11. november 2015
219. Beslutning om kultursamarbejde med Kina
220. Beslutning om salg af Holbæk Have 11, Brunhøjskolen
221. Beslutning om igangsætning og delegering af lokalplaner
222. Godkendelse af takster på forsyningsområdet
223. Orientering om takster på forsyningsområdet
224. Godkende anskaffelsessummen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej
225. Beslutning om at forlænge integrationsrådets virkeperiode
226. Beslutning om ny distriktsstruktur på skole- og dagtilbudsområdet
227. Beslutning om ny digital samarbejdsplatform til skoler og dagtilbud
228. Beslutning om nye tiltag i trafiksikkerhedsplan
229. Beslutning om endelig vedtagelse af planlægning for et solenergianlæg i Jyderup
230. Principbeslutning for linjeføring af Ringvej i Regstrup
231. Beslutning - Godkendelse af anlægsbevilling til istandsættelse af Munkholmbroen
232. Orientering om renoveringsopgaver på Holbæk Havn
233. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag og facader på Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41,4360 Kirke Eskilstrup
234. Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarridsøhjemmet
235. Beslutning om leje af lokaler på Kunsthøjskole i Holbæk til kunstfaglige aktiviteter
236. Beslutning om opførelse af 65 plejeboliger i Tølløse
237. Beslutning vedr. emhætter i boliger på nyt plejecenter i Tølløse
238. Beslutning om anlægsbevilling til Boligstrategi på ældreområdet
239. Beslutning - Budgetrevision 3 2015
240. Beslutning om salg af ejendom
241. Beslutning - Salg af ejendom - Lukket punkt
242. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - oktober 2015 - Lukket punkt218. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 11. november 2015

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 11. november 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt med den ændring, at punkt 219 gøres til et lukket punkt.

Referat
Sagsfremstilling219. Beslutning om kultursamarbejde med Kina

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. Der indgås et samarbejde om kulturudveksling mellem Holbæk Kommune og Kina
 2. Der indgås et kultursamarbejde, der bl.a. indeholder opførelse af et kulturcenter, som skabes i et samarbejde mellem de kinesiske myndigheder i Beijing og Holbæk Kommune
 
 
                                               

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
I 2013 lancerer den kinesiske præsident Xi Jinping Silkevejsstrategien (One Belt, One Road) i Kina. Strategien er en global økonomisk vision om kulturelt- og handelssamarbejde.
 
Byrådet besluttede den 10. september 2014 at indgå i et samarbejde med Kina, herunder at starte et venskabsbysamarbejde med den kinesiske by Quanzhou. Perspektivet for Holbæk Kommune er, at et samarbejde med Kina vil åbne nogle døre, der gør det muligt at skabe vækst og arbejdspladser i Holbæk Kommune.
 
Fra efteråret 2014 og frem til nu har samarbejdet med Kina indeholdt følgende initiativer:
 
Administration og politikere har på baggrund af en prioriteret indsats og tre delegationsrejser til Kina skabt et godt samarbejde med et antal kinesiske samarbejdspartnere. En række kinesiske provinsregeringer har derfor henvendt sig med et ønske om at gøre Holbæk Kommune til en af platformene i Nord-Europa for et samarbejde om Silkevejsstrategien.
 
På baggrund af denne udvikling i samarbejdet samt på baggrund af den seneste delegations rejse til Kina, er Kultursamarbejdet med Kina nu nået til en fase, hvor der er konkrete initiativer. Administrationen beder derfor byrådet træffe beslutning om der er et politisk ønske om at indgå i et kultursamarbejde med de kinesiske provinsregeringer, herunder mulighederne for opførelse af et kulturcenter.
 
Hvad går samarbejdserklæringerne ud på og hvad binder vi os for?
De kinesiske provinsregeringer har fremsendt to hensigtserklæringer til Holbæk Kommune. Indholdet af de to erklæringer er opsummeret på dansk i bilag til sagen, samt foreligger i fuld længde på engelsk, som er det fungerende arbejdssprog i samarbejdet med Kina.
De to hensigtserklæringer har til formål at parterne gensidigt udviser vilje til et samarbejde. Aftalerne rummer således intentioner om det fremtidige samarbejde, uden at parterne på nuværende tidspunkt er juridisk forpligtet til at gennemføre de enkeltheder i samarbejdet, som er beskrevet. Herudover fremgår det af aftalerne, hvilke bagvedliggende regler og rammer, som samarbejdet skal være underlagt. Der kan blive tale om mindre tilpasninger i hensigtserklæringerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Hensigtserklæringerne indebærer ikke økonomiske forpligtigelser for parterne.
 
Såfremt der indgås aftale med de kinesiske provinsregeringer, vil alle fremtidige initiativer blive fremlagt til særskilt politisk behandling.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
10. september 2014: Beslutning om etablering af venskabsby samarbejdsaftale i Kina

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Udsat.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Punktet behandlet som et lukket punkt.
 
For stemte 19 (V, A, og B)
 
Imod stemte 2 (I)
 
7 (O, Ø og løsgænger Solvej Pedersen) undlod at stemme

Referat
Sagsfremstilling220. Beslutning om salg af Holbæk Have 11, Brunhøjskolen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erk Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender at Holbæk Have 11 (Brunhøjskolen), matrikel 11ap, udbydes til salg gennem et projektudbud
 2. godkender at tilbudsgivere, som en del af deres tilbud, skal udarbejde en overordnet disponeringsplan for det samlede Holbæk Have
 3. træffer beslutning om evalueringsmetode A eller B

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Et flertal i Økonomiudvalget godkendte d. 2. september 2015, at Holbæk Have 11, Brunhøjskolen skulle udbydes til salg gennem et projektudbud samt at Byrådet skal forelægges vinderforslag for endelig godkendelse af salg og realisering. Økonomiudvalget ønskede en temadrøftelse i Byrådet, hvilket blev afholdt d. 21. oktober 2015.
 
På baggrund af temadrøftelsen i Byrådet, så er de oprindelig godkendte evalueringskriterier tilpasset, hvormed bedømmelsesudvalget evaluerer de indkomne tilbud i forhold til nedenstående, ikke prioriterede kriterier:
 
· Konkurrenceforslagets arkitektoniske udtryk - herunder at dispositionsplanen og projektforslaget for Holbæk Have 11 ved sin disposition og udformning af ny bebyggelse formår at skabe attraktive rum samt arkitektur af høj kvalitet.
· Konkurrenceforslagets funktioner og indhold i dispositionsplanen og projektforslaget for Holbæk Have 11 - herunder at forslaget formår at tilføre området funktioner, der bidrager med liv og aktivitet til nærområdet, særlig i samspil med tilstødende grønne arealer ved fælleden samt den tætte placering på Holbæk Bymidte.
· Konkurrenceforslagets bymæssige kvaliteter i både dispositionsplan og projektforslag for Holbæk Have 11 - herunder at fælles udearealer fremstår som en integreret del af det offentlige rum og indarbejder en offentlig tilgængelig grøn passage, der naturligt forlænger den grønne kile fra Fælleden samt inviterer forbipasserende ind igennem bebyggelsen til de grønne områder og stiforløb.
· Konkurrenceforslagets evne til at opfylde konkurrencematerialet.
· Konkurrenceforslagets samlede økonomi med særligt fokus på, at den samlede dispositionsplan for Holbæk Have samt det konkrete projektet for Holbæk Have 11 kan realiseres og finansieres.
· Konkurrenceforslagets tilbudte pris for det udbudte areal.
 
Et evt. salg forudsættes at ske til det tilbud, som i størst omfang opfylder ovenstående kriterier
 
Projektudbuddet gennemføres i februar 2016. 
 
Disponeringsplan
Som en del af konkurrenceforslaget skal tilbudsgiver udarbejde en overordnet disponeringsplan for det samlede Holbæk Have. Disponeringsplanen skal anvise byggefelter, skala og forbindelser til øvrige områder samt grønne strukturer. Der skal være en naturlig sammenhæng mellem den udarbejdede disponeringsplan samt det konkrete projektforslag for Holbæk Have 11.
 
På Byrådsseminaret d. 21. oktober blev der udtrykt ønske om, at dispositionsplanen bl.a. skal fokusere på at:
- skabe en helhedsorienteret disponeringsplan for området, som tager højde for den unikke placering nær både bymidte og grønne rekreative arealer.
- løse de boligmæssige udfordringer, som Holbæk Kommune står overfor.
- disponere byggeri, der er tilpasset fremtidens behov og ønsker.
- muliggøre en varieret boligmasse, der fordrer at de forskellige målgrupper blandes.
- definerer en klar og entydig profil for området, så det fremstår klart, hvad ambitionen med disponeringen af den nye bydel har været.  
 
 
Evalueringsmodel
Økonomiudvalget ønsker, at der kan sættes et politisk aftryk på evalueringen af de indkomne konkurrenceforslag. Nedenfor er skitseret hhv. model A og B, som på forskellige måder tilsikrer, at der kan sættes et politisk aftryk på evalueringen.
 
Model:
Beskrivelse:
Fordele:
Ulemper:
A
Bedømmelsesudvalget består af 7 personer, der sammensættes af 4 udvalgte medarbejdere fra administrationen samt 3 politikkere, hvoraf Borgmesteren udgør den ene repræsentant.
Som formand for bedømmelsesudvalget udpeges Borgmesteren.
Kun det vindende tilbud forelægges for Byrådet til politisk godkendelse.
Bedømmelsesudvalget sammensættes af administrative medarbejdere, som har erfaring med juridiske rammer, salg af fast ejendom, økonomi, arkitektur og planlægning mm.
 
Politikkerne i bedømmelsesudvalget får indflydelse på evalueringen af de indkomne tilbud
Et begrænset antal politikkere bliver inddraget i evalueringsprocessen.
B
Bedømmelsesudvalget sammensættes af udvalgte medarbejdere fra administrationen, som udvælger det foretrukne tilbud på baggrund af kriterierne i udbudsmaterialet. Både det foretrukne tilbud og de øvrige indkomne tilbud forelægges Byrådet, som herefter kan træffe valg om at godkende den gennemførte evaluering.
Bedømmelsesudvalget sammensættes af administrative medarbejdere, som har erfaring med juridiske rammer, salg af fast ejendom, økonomi, arkitektur og planlægning mm.
 
Byrådet bliver præsenteret for alle tilbud samt den gennemførte evaluering.
Ingen politisk inddragelse ved evalueringen.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der skal betales moms af salgsprisen til SKAT, svarende til 20 % af prisen.
 
Tilsvarende får kommunen godtgjort momsudgifterne til byggemodning, nedrivning m.v. hos SKAT

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalgsmøde d. 2. september 2015: Punkt 175; Salg af Holbæk Have 11, Brunhøjskolen ved projektudbud.
 
Byrådsmøde d. 17. juni 2015: Punkt 117; Orientering vedr. projektudbud af udviklingsgrunde og ejendomme. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
 1. Et flertal bestående af V og A indstiller pkt. 1 til godkendelse.
Imod stemmer Inge Langseth (O) og Michael Suhr (C). Inge Langseth er principielt positiv overfor projektudbuddet, men kan ikke tilslutte sig støttet byggeri. Michael Suhrs holdning til projektudbuddet afventer afstemning i Byrådet om Idrætsfaciliteter i Holbæk.
 1. Indstilles godkendt
 2. Model B indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
For Økonomiudvalgets indstillinger – med den tilføjelse, at der afholdes borgermøde inden udbuddet gennemføres - stemte 19( V, A og B).
 
Imod stemte 9 (O, I, Ø og løsgænger Solvej Pedersen).
 
O ønsker at friholde området for offentligt støttet byggeri, og at beslutningen udsættes til beslutningen om fremtidens idrætsfaciliteter er taget.
 
I ønsker, at der i samskabelse med borgerne og med assistance fra uvildige arkitekter, fremtidsforskere mm. fremkommer en vision for Holbæks nye unikke bydel – Holbæk Have – og hvor en langt større variation af faktorer indgår i processen. I ønsker, at salget af området – enten i sin helhed eller i etaper - først påbegyndes, når visionen foreligger.
 
Ø støtter model b i forbindelse med evalueringsmodel, men stemmer nej til salget, indtil det er afklaret om Holbæk arena kan bygges inden for den planlagte økonomiske ramme.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-27337_#3486868_v1_bilag 1 - salg af holbæk have 11.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Salg af Holbæk Have 11.pdf


221. Beslutning om igangsætning og delegering af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Byrådet
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Økonomiudvalget beslutter at igangsætte følgende lokalplaner:
  1. Lokalplan for Hjembæk Efterskole (om-prioritering)
  2. Lokalplan for dagligvarebutik i Ugerløse (om-prioritering)
  3. Lokalplan for Holbæk Marina
 
 1. Byrådet tager status over vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg til efterretning.
Siden status i september 2015 er følgende lokalplaner endeligt vedtaget:
 
· Lokalplan 1.48 Platanvej, Holbæk
· Lokalplan 6.15 Solceller på Lammefjorden
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kort beskrivelse af lokalplaner
 
Lokalplan for Hjembæk Efterskole (jf. bilag 1). Formålet er at skabe bedre rammer for skolens undervisningsmiljø i forhold til eleverne på skolen. Der ønskes opført en idrætshal på ca. 1.000-1.200 m2. Hallen skal huse idrætsfaciliteter samt fire klasselokaler.
 
Lokalplan for dagligvarebutik i Ugerløse (jf. bilag 2). Formålet er at muliggøre etablering af en dagligvarebutik på området
Lokalplan for Holbæk Marina (jf. bilag 3). Formålet er at give Holbæk Marina mulighed for at modsvare kravene til en moderne lystbådehavn, herunder at udvide antallet af bådpladser til 800 med nødvendige broer samt tilbyde aktiviteter til den moderne sejlerfamilie m.fl., herunder leje af mindre både, kanoer og kajakker, kortvarige overnatninger (også for restaurationsgæster) i miljøet, indkøb af nødvendige rekvisitter, badning og sauna, kiosksalg m.m., minigolf.
 
Delegering
Lokalplan for Hjembæk Efterskole skal suppleres med et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget vurderes ikke at have en karakter, der udløser behov for for-offentlighed og lokalplan kan derfor delgeres til administrativ behandling.
 
Lokalplan for dagligvarebutik i Ugerløse at være af principiel karakter for Ugerløse, og kan dermed ikke delegeres
Lokalplan for Holbæk Marina vurderes at kunne delegeres til administrativ behandling.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
 1. Godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Ad 2.:Taget til efterretning

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-695_#3460725_v1_hjembæk efterskole_ny prioritering.pdf.pdf
caseno15-695_#3460775_v1_dagligvarebutik ugerløse.pdf.pdf
caseno15-695_#3463448_v1_holbæk marina.pdf.pdf

Bilag

Hjembæk efterskole_ny prioritering.pdf
Dagligvarebutik Ugerløse.pdf
Holbæk Marina.pdf


222. Godkendelse af takster på forsyningsområdet

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. takst og budget vedrørende Holbæk Spildevand A/S legalitetsgodkendes
 2. takst og budget vedrørende Holbæk Vand A/S legalitetsgodkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Forsyning har fremsendt budgetter og takster vedrørende spildevand, vand og varme.
 
Budget og takster for spildevand og vand skal legalitetsgodkendes, mens budget og takster for varme kun er til orientering.
 
Budget og takster vedrørende affald har byrådet godkendt i forbindelse med budgetbehandlingen. Derfor er de ikke medtaget i denne sagsfremstilling.
.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-75679_#3685913_v1_takst og budget for 2016 til legalitetsgodkendelse i holbæk byråd - holbæk spildevand as - budget .pdf
caseno14-75679_#3685908_v1_takst og budget for 2016 til legalitetsgodkendelse i holbæk byråd - holbæk vand as - budget og taks.pdf

Bilag

Takst og budget for 2016 til legalitetsgodkendelse i Holbæk Byråd - Holbæk Spildevand A/S - Budget og takst 2016 Holbæk Spildevand AS.pdf
Takst og budget for 2016 til legalitetsgodkendelse i Holbæk Byråd - Holbæk Vand A/S - Budget og takst 2016 Holbæk Vand AS.pdf


223. Orientering om takster på forsyningsområdet

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. takst og budget vedrørende Jyderup Varme A/S tages til efterretning
 2. takst og budget vedrørende St. Merløse varme A/S tages til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Forsyning har fremsendt budgetter og takster vedrørende spildevand, vand og varme.
 
Budget og takster for spildevand og vand skal legalitetsgodkendes, mens budget og takster for varme kun er til orientering.
 
Budget og takster vedrørende affald har byrådet godkendt i forbindelse med budgetbehandlingen. Derfor er de ikke medtaget i denne sagsfremstilling.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Taget til efterretning

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-75679_#3685899_v1_orientering til holbæk byråd om takst og budget for 2016 - st. merløse varme as - budget og takst 2.pdf
caseno14-75679_#3685904_v1_orientering til holbæk byråd om takst og budget for 2016 - jyderup varme as - budget og takst 2016 .pdf

Bilag

Orientering til Holbæk Byråd om takst og budget for 2016 - St. Merløse Varme A/S - Budget og takst 2016 St. Merløse Varme AS.pdf
Orientering til Holbæk Byråd om takst og budget for 2016 - Jyderup Varme A/S - Budget og takst 2016 Jyderup Varme AS.pdf


224. Godkende anskaffelsessummen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. skema B for helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403 Bent Grubbes Vej, Marievej, Holbæk bliver godkendt samt, at kommunen stiller den nødvendige kommunegaranti.Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Boligselskabet Sjælland har fremsendt skema B for helhedsplanen for renovering af afdeling 403 Bent Grubes Vej og Marievej, Holbæk.
 
Byrådet godkender samtidig, at:

 
Helhedsplanen, som vedrører renovering af køkkener, badeværelser, tag, vinduer og døre samt afløb m.m. er foreløbig behandlet og godkendt af Landsbyggefonden.
 
Landsbyggefondens endelige godkendelse af anskaffelsessummen i skema B kræver kommunes anbefaling og fornødne garantistillelse.
 
Renovering af boligerne har været i licitation. Renovering kommer til at koste 1.582.619 kr. mere end den budgetterede anskaffelsessum i skema A. Forhøjelsen fordeler sig således:
 
 
Skema B
Godkendt skema A
Forhøjelse
Byggeskader med støtte fra Landsbyggefonden
14.106.031 kr.
12.358.543 kr.
1.747.488 kr.
Forbedringsarbejder uden støtte
10.367.398 kr.
10.532.267 kr.
-164.869 kr.
I alt
24.473.429 kr.
22.890.810 kr.
1.582.619 kr.
 
Afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej, Holbæk består af 12 dobbelt huse med i alt 24 boliger. Boligerne er opført i 1944.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Kommunen skal stille 100 % kommunegaranti for realkreditlånet til de støttede arbejder på 14.106.031 kr. Landsbyggefonden stiller 50 % regaranti for lånet.
 
Der skal ikke stilles kommunegaranti for realkreditlånet til de ustøttede arbejder.
 
Kommunegaranti for lån til alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboliglovens § 29, § 91 og § 127.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets beslutning i mødet 15. januar 2015. Punkt 15.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling225. Beslutning om at forlænge integrationsrådets virkeperiode

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. indstiller til godkendelse i byrådet, at integrationsrådets periode forlænges til og med udgangen af byrådsperioden.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes Integrationsråd blev oprettet januar 2015 på baggrund af en beslutning i byrådet fra juni 2014. Endvidere besluttede byrådet 10. december 2014 (sag nr. 209), at byrådet med udgangen af 2015 skal beslutte, om integrationsrådet skal videreføres i årene frem.
 
Integrationsrådet i Holbæk Kommune består af op til 14 medlemmer, hvor op til 12 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling, og to udpeges direkte af byrådet. De to direkte udpegede medlemmer kan både være politikere og borgere.
 
Integrationsrådets formål og opgaver er fastlagt i kommissoriet for rådet. Formålet er at bidrage til en effektiv og sammenhængende integrationsindsats, at fremme lige muligheder for borgere samt at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk. Kommissoriet er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.
 
Integrationsrådet har fire hovedopgaver:
 
 
Siden oprettelsen har integrationsrådet lagt størsteparten af rådets ressourcer ind i arbejdet med først spor 1 af integrationsstrategien og nu spor 2. Det har de gjort på opfordring af Udvalget for Arbejdsmarkedet samt administrationen.
 
Dette har betydet, at rådet i meget begrænset omfang har haft mulighed for at arbejde med de øvrige opgaver, som er nævnt i kommissoriet.
 
Rådet har drøftet problemstillingen på rådets møde den 6. oktober, og rådets holdning er, det i høj grad giver mening for Holbæk Kommune at have et integrationsråd, og at rådet derfor anmoder om at kunne fortsætte sit virke. Med en fortsættelse af integrationsrådet vil rådet kunne følge, supplere og bidrage med konstruktiv dialog, når integrationsstrategiernes spor 1 og 2 skal implementeres. Samtidig vil rådet kunne tage fat på nogle af de andre hovedopgaver, som er nævnt i kommissoriet.
 
Administrationen kan i forlængelse af dette anbefale, at integrationsrådet fortsætter sit virke til udgangen af denne byrådsperiode.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der afsættes 100.000 kr. pr år til administration af integrationsrådet samt 50.000 kr. årligt til aktiviteter. Aktiviteterne skal ligge i forlængelse af de temaer og opgaver, som fremgår af kommissoriet.
 
Midlerne kan findes inden for rammerne af Alle kan bidrages eksisterende budget for 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-10-2015
Anbefales indstillet til godkendelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3466067_v1_kommissorium for integrationsråd.pdf.pdf

Bilag

Kommissorium for Integrationsråd.pdf


226. Beslutning om ny distriktsstruktur på skole- og dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:
 
 1. beslutter forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skoler og dagtilbud gældende fra 1. august 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede d. 17. juni 2015 at sende forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skoler og dagtilbud i høring forud for endelig beslutning i byrådet.
 
Forslaget har været i offentlig høring fra d. 3. august 2015 til d. 1. oktober 2015. Der foreligger nu høringssvar efter endt høring.

Forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skole og dagtilbud
Skoleområdet og dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune er i dag opdelt i otte distrikter, hvor der i hvert distrikt er én skole, som består af en eller flere skoleafdelinger og et dagtilbud med et eller flere børnehuse.
 
Forslaget om nye skole- og dagtilbudsdistrikter vil betyde, at der fra 1. august 2016 vil være fire skoledistrikter og fire dagtilbudsdistrikter. Forslaget handler konkret om at følgende distrikter bliver lagt sammen:
 
 
Når skoledistrikterne bliver lagt sammen, er der tale om skolesammenlægninger og dermed en ny skolestruktur og tilsvarende en ny dagtilbudsstuktur. Det vil sige, at de otte skoler bliver til fire skoler. Og de otte nuværende dagtilbud bliver til fire dagtilbud.
 
Forslaget om ny struktur ændrer ikke på antallet af skoleafdelinger og antallet af børnehuse/dagpleje.
 
Børn og forældre: Principper for børnenes placering på de enkelte afdelinger i distriktet ændres ikke ved forslaget. Byrådet har formuleret rammerne i styrelsesvedtægten (hvor blandt andet afstand mellem børnenes bopæl og skoleafdeling er et kriterie). Skolebestyrelsen fastlægger principper for børnenes placering. Det er skolelederen som i sidste ende træffer afgørelsen om, i hvilken klasse (og dermed afdeling) barnet skal gå.
 
Forældre tilbydes i dag som udgangspunkt plads i et dagtilbud inden for det distrikt, hvor man bor i. Ved beslutning om ny distriktsstruktur vil pasningsgarantien tage udgangspunkt i de nye distrikter. Fordelingen af pladser sker dog så vidt muligt i overensstemmelse med forældrenes ønsker.
 
Bestyrelsesstrukturen: Antallet af skolebestyrelser reduceres fra otte til fire svarende til antal skoler/dagtilbud. Ligeledes reduceres antal forældrebestyrelser i dagtilbud fra otte til fire. I en overgangsperiode kan bestyrelserne fra de skoler som lægges sammen fungere sammen indtil udløbet at de enkelte medlemmers valgperiode.
 
Ledelse: Der bliver færre skoleledere og dagtilbudsledere, da antallet af skoler og dagtilbud bliver mindre. Der vil fremover være fire skoleledere og fire dagtilbudsledere svarende til antal skoler og dagtilbud.
 
Høringssvarene
Alle høringssvar kan læses på kommunens hjemmeside og er også vedlagt som bilag. I høringssvarene er der generelt bemærkninger i forhold til:

 
Som bilag er også vedlagt en kort oplistning af tendenser i høringssvarene og et notat, hvor administrationen svarer på spørgsmål rejst i høringssvarene.
 
Baggrund for forslaget
Baggrunden for forslaget udspringer af initiativer igangsat af byrådet inden for det seneste år. Byrådet besluttede med budget 2015 at igangsætte et omstillingsprojekt med det formål at finde løsninger, som sikrer mere læring og bedre trivsel for børn og unge for færre midler. Økonomisk skal projektet bidrage med løsninger til, hvordan udgiften til dagtilbud og skoler inden 2018 kan reduceres med 21 mio. kr. ved blandt andet at mindske udgifter til ledelse og administration. Arbejdet skulle bidrage til at finde alternativer løsninger til mere traditionelle besparelsesforslag på området.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Ny distriktsstruktur betyder en budgetreduktion på 4,4 mio. kr. årligt på skole og dagtilbudsområdet fra 2017 og frem. I 2016 vil budgetreduktionen udgøre 5/12 af beløbet (dvs. de fem måneder fra 1. august til 31. december 2016). Det svarer til, at skole- og dagtilbudsområdet vil have færre udgifter til ledelse, da antallet af skole- og distriktsledere reduceres.
 
Budgetreduktionen indgår som en del af de 21 mio. kr., som byrådet tidligere har besluttet at finde via arbejdet i omstillingen om ”økonomisk og faglig bæredygtige skoler og børnehuse” samt ”større og bedre udskolingsmiljøer”.

Øvrige konsekvenser
 
Ny distriktsstruktur for skoler og dagtilbud er en forudsætning for at realisere det kommende forslag til ny ledelsesstruktur på området. Ny ledelsesstruktur tager afsæt i, at skoler og dagtilbud organiseres i større geografiske områder med henblik på at reducere udgiften til ledelse, samt øge den faglige og økonomiske robusthed.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Et flertal i udvalget bestående af Venstre og Socialdemokratiet indstiller forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skoler og dagtilbud til godkendelse.
 
Peter Hansen, Dansk Folkeparti stemte imod indstillingen og ønsker overordnet mere ro på skole/dagtilbudsområdet.
 
Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten stemte imod indstillingen.  Enhedslisten ønsker i stedet at der gives en merbevilling til området, således at der kan fortsættes med den nuværende struktur – for derigennem at give både skole og dagtilbud ro til arbejdet med, at opfylde ambitionerne i skolereformen. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Et flertal bestående af V og A indstiller til godkendelse.
 
Imod stemte Inge Langseth (O) og Michael Suhr (C).

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
For stemte 17 (V og A).
 
Imod stemte 11 (O, B, I, Ø og løsgænger Solvej Pedersen).
 
O, B, I, og løsgænger Solvej Pedersen ønsker – jf. det af O, B, I, C og løsgænger Solvej Pedersen fremsatte ændringsforslag - på baggrund af de indkomne høringssvar og for at skabe mest mulig ro på skole- og dagtilbudsområdet,  at den nuværende skolestruktur fastholdes med otte skoler, og at besparelsen på 10 millioner vil findes ved:
 
 
Enhedslisten ønsker, at der gives en merbevilling til området, således at der kan fortsættes med den nuværende struktur – for derigennem at give både skole og dagtilbud ro til arbejdet med, at opfylde ambitionerne i skolereformen.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-24615_#3311552_v1_bilag, oversigt over nye distrikter.pdf
caseno15-24615_#3479759_v1_høringssvar, forslag til ny distriktsstruktur på skole- og dagtilbudsområdet..pdf
caseno15-24615_#3479622_v1_15.09.04- referat med-dialogmøde struktur .pdf
caseno15-24615_#3479584_v1_tendenser i høringssvar - forslag til ny distriktsstruktur.pdf
caseno15-24615_#3479489_v1_20151015 svar på spørgsmål rejst i høringssvar.pdf

Bilag

Bilag, oversigt over nye distrikter
Høringssvar, forslag til ny distriktsstruktur på skole- og dagtilbudsområdet.
15.09.04- Referat MED-dialogmøde struktur
Tendenser i høringssvar - forslag til ny distriktsstruktur
20151015 Svar på spørgsmål rejst i høringssvar


227. Beslutning om ny digital samarbejdsplatform til skoler og dagtilbud

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune tilslutter sig det fælleskommunale udbud af en digital samarbejdsplatform på skole- og dagtilbudsområdet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kommunernes Landsforening (KL) har i henvendelse til borgermestrene bedt landets kommuner om, at tage stilling til, om de vil tilslutte sig et fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform (brugerportalsinitiativ) til både skoler og dagtilbud.
 
Baggrund
Regeringen og KL indgik i 2014 en aftale om et fælles brugerportalsinitiativ på folkeskoleområdet. Initiativet skal understøtte målene i folkeskolereformen og bringe den digitale folkeskole videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen.
 
Aftalen betyder, at kommunerne frem mod skolestart i 2016/2017 skal anskaffe brugervenlige løsninger, der understøtter kommunikations- og læreprocesser i folkeskolen. Det omfatter dels en samarbejdsplatform, som blandt andet skal afløse det eksisterende SkoleIntra (som nu udfases), og dels en læringsplatform, som skal understøtte folkeskolens kerneprocesser i form af elevernes læring og det pædagogiske personales tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af læringsforløb.
 
Hvordan arbejdes der med digitalt samarbejde og læring lige nu?
Alle skoler har været tilsluttet en fælles aftale omkring SkoleIntra, der er en samarbejdsplatform som benyttes på hele folkeskoleområdet. SkoleIntra skal afløses af en ny samarbejdsplatform, der skal sikre en bedre og tidssvarende kommunikation og samarbejde bl.a. mellem skole og hjem.
 
I Holbæk kommune er vi langt med den digitale udvikling på folkeskoleområdet. Vi har siden august 2013 implementeret et driftssikkert netværk på alle enheder og brugen af IT i en læringssammenhæng.
 
Hvad kommer Brugerportalsinitiativet til at betyde for Holbæk Kommune?
Kravene til en fælles brugerportal er et led i et fagligt løft i folkeskolen, som stiller nye krav til kommunen. Der er tale om to platforme: 1) samarbejdsplatform og 2) læringsplatform.
Denne sag omhandler alene samarbejdsplatformen, da skoleområdet i Holbæk Kommune i dag har en læringsplatform, som dog skal videreudvikles i forhold til de kommende krav.
 
Samarbejdsplatformen skal afløse det nuværende SkoleIntra og har fokus på kommunikation og videndeling mellem alle målgrupper (medarbejdere, ledere, børn, forældre) i folkeskolen og dagtilbud via en samlet indgang for alle. Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune også tilslutter dagtilbudsområdet den nye digitale samarbejdsplatform, da det er med til at understøtte læring og videndeling på tværs af de to områder.   
 
Kommunernes IT fællesskab (KOMBIT) vil stå for fælles udbud af samarbejdsplatformen, men kommunerne vil få mulighed for at sammensætte brugergrænsefladen i forhold til vores forskellige målgrupper og formål. Holbæk Kommune forpligter sig på tilslutning i en 8 årig periode.
 
Hvis Holbæk Kommune ikke tilslutter sig det fælles brugerportalinitiativ, skal Holbæk Kommune selv stå for udbud, procesledelse, udvikling og implementering af en digital samarbejdsplatform.
 
Forventet tidsplan
KOMBIT forventer, at løsningen vil være stillet til rådighed på skoleområdet for alle kommuner efter sommerferien 2018, såfremt samarbejdsaftalen indgås inden den 20. november 2015. Det er for skoleområdet ikke muligt at tilslutte sig brugerportalen efterfølgende. Implementeringen på dagtilbudsområdet forventes påbegyndt umiddelbart efter, at samarbejdsplatformen er udbredt og i stabil drift på alle folkeskoler.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Baseret på materialet fra KL er det administrationens vurdering, at merudgiften til samarbejdsplatformen vil betyde en merugift på 300.000 kr. årligt på skoleområdet, og at tilslutningen på dagtilbudsområdet prismæssigt vil være på niveau med den løsning kommunen i dag arbejder med på området.
 
Den forventede merudgift på skoleområdet skyldes dels, at prisen på den nuværende løsning (SkoleIntra) har været fastfrosset siden 2006 – og dels at den ny portal skal kunne væsentligt mere end SkoleIntra kan i dag. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at udviklingen af SkoleIntra stort set har ligget stille de sidste 10 år.      

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-53229_#3476754_v1_borgmesterbrev om tilslutning til fælleskommunalt udbud.pdf
caseno15-53229_#3476755_v1_baggrund og løsningsbeskrivelse_ samarbejdsplatformen.pdf.pdf

Bilag

Borgmesterbrev om tilslutning til fælleskommunalt udbud
Baggrund og løsningsbeskrivelse_ Samarbejdsplatformen.pdf


228. Beslutning om nye tiltag i trafiksikkerhedsplan

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. tidligere udkast til trafiksikkerhedsplan opdateres med de nyeste tal og statistikker, borgerinddragelse med særlig fokus på skolebestyrelserne samt en tryghedsundersøgelse.

Alternativ indstilling
 
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Alternativ: Trafiksikkerhedsplan 2014 – 2020 opdateres med hensyn til uheldskortlægning og analyser med tal fra 2010 - 2015. Eller,
 2. Alternativ: Trafiksikkerhedsplan 2014 – 2020 sendes i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen
 
Beskrivelse af sagen
Trafiksikkerhedsplanen vil blive byrådets arbejdsredskab for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde, herunder prioritering af anlægsmidler.
 
For at sikre, at der altid er den bedste trafiksikkerhed på kommunens veje besluttede byrådet den 15. maj 2013 at revidere den eksisterende trafiksikkerhedsplan for 2008. Den 5. november 2014 besluttede Økonomiudvalget at arbejdet med Trafiksikkerhedsplanen udsættes til omstillingsgrupperne på børneområdet har tilendebragt deres arbejde.
 
Administrationen anbefaler, at den foreliggende trafiksikkerhedsplan opdateres med en række nye tiltag. Den foreliggende trafiksikkerhedsplan (Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2014 – 2020) har følgende indhold:
 
Status: Trafiksikkerhedsplanen beskriver den nuværende situation, på baggrund af uheldsstatistik. Statistikken er baseret på tal fra 2008 – 2012.
 
Målsætning: Målet er at nedbringe antallet af trafikulykker på kommunens veje. Målsætningen følger Færdelssikkerhedskommisionens målsætning, hvilket betyder, at ”Antallet af personskader på kommunevejene skal reduceres med mindst 50 % frem til 2020 med udgangspunkt i 2010”. Planen indeholder yderligere et mål om halvering af personskader for de lette trafikanter, samt at ændre status på farlige skoleveje fra farlige til sikre skoleveje.
 
Indsatsområder: Trafiksikkerhedsplanen beskriver hvordan Holbæk Kommune forventer at kunne nå målene. Indsatsområder vil være:
 
· Ulykkesbelastede lokaliteter
· Farlige skoleveje
· Funktionstilpasset indretning af vejene
· Spritulykker
· Landzoneulykker
· Unge mænd mellem 18-24 år
· Ældre
· Venstresvingsulykker og bagendekollisioner
· Planlægning og datagrundlag.
 
Handleplan: Indsatsområderene er beskrevet og prissat med overslagsbeløb.
 
Nye tiltag:
 
Det anbefales, at Trafiksikkerhedsplanen suppleres med følgende tiltag:
 
1. Opdatering af datagrundlaget for Trafiksikkerhedsplanen, så grundlaget er 2010 – 2014, samt tilgængelige tal fra 2015. I den foreliggende trafiksikkerhedsplan er grundlaget 2008 – 2012.
2. Inddragelse af skolebestyrelserne, for at følge op på de eksisterende forhold vedrørende sikre skoleveje, som er et fokuspunkt i planen. Den 5. november 2014 besluttede ØKU at udsætte planen til efter omstillingsgrupperne på børneområdets arbejde
3. Tryghedsundersøgelse. Ikke alle uheld registreres, ligesom brugen af registreringer og statistik ikke fortæller om borgernes oplevede tryghed i trafikken. Administrationen får ofte henvendelser der er begrundet i utryghed. Dette kan medføre, at nogen fravælger f.eks. cyklen som transportmiddel. Ved at gennemføre en tryghedsundersøgelse blandt borgerne får Holbæk Kommune mulighed for at afdække de områder/strækninger borgerne opfatter som utrygge, og som administrationen ikke har kendskab til gennem statistik eller henvendelser (det vurderes, at kun 5 % af alle uheld med cyklister bliver registreret, jf. undersøgelser fra Aalborg Universitet), og dermed styrke grundlaget for kommunens indsats på det trafiksikkerhedsmæssige område. Dette kan gøre ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, hvor fra resultaterne efterfølgende analyseres. Der vil i undersøgelsen være et øget fokus på sikre skoleveje og cykelstier.

Beskrivelse af alternativ indstilling
 
Alternativ 1: Det anbefales, at den foreliggende trafiksikkerhedsplan opdateres med de nyeste uheldsstatistikker. Det betyder, at planen opdateres med tal fra 2013, 2014 samt tilgængelige tal for 2015. På baggrund af ovennævnte opdatering sendes planen i offentlig høring, hvor skolebestyrelserne kan inddrages. Resultatet af den offentlige høring kan være, at planen skal tilrettes med nye analyser og prioriteringer. Dette svarer til ovenstående punkt 1, under Nye tiltag.
 
Alternativ 2: Den foreliggende trafiksikkerhedsplan sendes i offentlig høring, hvor skolebestyrelserne kan inddrages. Resultatet af den offentlige høring kan være, at planen skal tilrettes med nye analyser og prioriteringer.

Økonomiske konsekvenser
 
Omkostningerne til yderligere undersøgelser, jf. hovedindstillingen, vil være mellem 150.000 – 200.000 kr. Følges den alternative indstilling vil en opdatering af planen koste 75.000 kr. Tiltagene finansieres med resterende midler fra konto til udarbejdelse af kommuneplan.

Øvrige konsekvenser
Høring
 
Høring og borgerinddragelse i forbindelse med Trafiksikkerhedsplanen vil variere alt efter beslutningen.
 
Hvis hovedindstillingen følges vil skolebestyrelserne blive involveret direkte i arbejdet med trafiksikkerhedsplanen, lige som tryghedsundersøgelsen vil involvere kommunens borgere direkte.  Efterfølgende skal trafiksikkerhedsplanen, indeholdende nye tiltag, politiske behandles med henblik på, at beslutte om planen skal sendes i en offentlig høring.
 
Hvis alternativ indstilling 1 følges, anbefales det at inddrage skolebestyrelserne i løbet af den offentlige høring. Ligeledes skal trafiksikkerhedsplanen, indeholdende nye tiltag, efterfølgende behandles politisk med henblik på, at beslutte om planen skal sendes i en offentlig høring.
 
Hvis alternativ indstilling 2 følges, anbefales det at inddrage skolebestyrelserne i løbet af den offentlige høring.
 
Det anbefales at høringsperioden sættes til 8 uger, så bestyrelser, foreninger og borgere kan behandle det på deres møder. Der er ikke krav til høringsperiodens længde.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
 
Byrådet 15. maj 2013, 88: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4335&agendaType=Referat
 
Udvalget for Klima og Miljø 24. september 2013, 100: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4411&agendaType=Referat
 
Udvalget for Klima og Miljø 27. maj 2014, 38: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4586&agendaType=Referat
 
Udvalget for Klima og Miljø 28. oktober 2014, 97: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4691&agendaType=Referat
 
Økonomiudvalget 5. november 2014, 191: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4710&agendaType=Referat

Beslutning i Udvalget for Børn den 27-10-2015
 
Udvalget indstiller, at hovedindstillingen godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Hovedindstillingen godkendt

Referat
Sagsfremstilling229. Beslutning om endelig vedtagelse af planlægning for et solenergianlæg i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
Følgende dokumenter vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, der er nævnt i bilag 2:
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18.
 2. Forslag til lokalplan nr. 11.15 for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på mødet den 17. juni 2015 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag 11.15 for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup.
 
På bagrund af høringsperiodens afslutning og administrationens behandling af høringssvarene fremlægges kommuneplantillæg samt lokalplanforslag til endelig godkendelse. Administrationen orienterer om, at der er udarbejdet en VVM-screening for det konkrete projekt.
 
Forslag til kommuneplantillæg 15, lokalplanforslag 11.15 kan ses her.
VVM-screening samt administrationens afgørelse fremgår af bilag 3 og 4.

Planforslagenes indhold
Planområdet er beliggende ved Lynggårdsvej i den østlige del af Jyderup og har en størrelse på ca. 4,2 ha. Området er i dag udlagt til erhvervsområde og anvendes til landbrugsdrift.
Området udlægges i planforslagene til tekniske anlæg, herunder solenergianlæg. Planområdet fremgår af planforslagene.
Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne bl.a. med bestemmelser om placering og omfang af anlægget samt etablering af afskærmende beplantning.
Vejadgang sker fra Lynggårdsvej.

Konklusion på VVM-screeningen
Hovedkonklusionen i VVM-screeningen er, at det konkrete projekt ikke medfører en væsentlig indvirkning på miljøet idet anlægget afskærmes visuelt og der ikke sker en påvirkning af beskyttet natur. Der etableres der ud over afværgeforanstaltninger til beskyttelse af grundvandet og anlægget er ikke i strid med beskyttelseslinjer.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup i perioden 20. april til den 4. maj 2015. I høringsperioden indkom to høringssvar. Høringssvarene vedrørte hovedsagligt størrelsen på solenergianlægget, som i begge tilfælde ønsket gjort større.
Der blev afholdt offentlig høring i perioden 26. juni til den 21. august 2015. I forbindelse med den offentlige høring, blev der afholdt borgermøde. I høringsperioden indkom et høringssvar fra Vejdirektoratet. Høringssvaret vedrører primært en vejbyggelinje der gennemløber den sydlige del af planområdet. På baggrund af høringssvaret indstiller administrationen, at beplantning og solvarmepaneler begrænses mod syd, således at de ikke ligger inden for Vejdirektoratets vejbyggelinje. Denne indstilling er afstemt med bygherre Holbæk Forsyning. Høringssvaret fremgår af bilag 1. Behandling af høringssvar fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag – link
Lov om planlægning
 
Bekendtgørelse om VVM

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-31941_#3453790_v1_bilag 1 høringssvar fra vejdirektoratet ifm. offentlig høring.pdf.pdf
caseno15-31941_#3453792_v1_bilag 2 behandling af høringssvar.pdf.pdf
caseno15-31941_#3453793_v1_bilag 3 vvm-screening.pdf.pdf
caseno15-31941_#3453789_v1_bilag 4 afgørelse af vvm-screening.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Høringssvar fra Vejdirektoratet ifm. offentlig høring.pdf
Bilag 2 Behandling af høringssvar.pdf
Bilag 3 VVM-screening.pdf
Bilag 4 Afgørelse af VVM-screening.pdf


230. Principbeslutning for linjeføring af Ringvej i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der træffes principbeslutning om linjeføring af en kommende ringvej omkring Regstrup som vist på det vedlagte bilag

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Vejdirektoratet anlægger Motorvej syd om Regstrup og etablerer i den forbindelse et tilslutningsanlæg til motorvejen umiddelbart syd for Regstrup. Tilslutningsanlægget bør rette sig mod en kommende ringvej omkring Regstrup, derfor er det ønskeligt at Holbæk Kommune kan udpege den kommende linjeføring af ringvejen.
 
Holbæk Kommune har i kommentarer til Vejdirektoratets forslag til Motorvejsprojektets linjeføring bl.a. påpeget at tilslutningsanlægget skal tilrettes den kommende Ringvej.
Det er ønskeligt at Holbæk Kommunes plan for Ringvejen kan indgå i materialet ved den kommende linjebesigtigelse for motorvejen.
 
Tidsplan for motorvejen:
 
Der er ikke fastlagt en tidsplan for Ringvejen, og etablering af Ringvejen er ikke en forudsætning for at motorvejens tilslutningsanlæg kan udføres.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er tidligere udarbejdet overslag for Ringvejen på 26 mio. kr.
Investeringen kan ske etapevis i takt med behov.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Spørgsmålet omkring linjeføring har tidligere været forelagt udvalget den 23. juni 2015.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Indstilles godkendt, idet der alene tages stilling til tilslutningen fra motorvejen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-29142_#3468109_v1_oversigtsplan c1_1_002.pdf.pdf

Bilag

Oversigtsplan C1_1_002.pdf


231. Beslutning - Godkendelse af anlægsbevilling til istandsættelse af Munkholmbroen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der frigives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i budget 2015 til istandsættelse af Munkholmbroen. Af det samlede beløb på 3,5 mio. kr. skal 0,6 mio. kr. anvendes i 2015, og de resterende 2,9 mio. kr. i 2016.
 2. der frigives en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i budget 2016 til istandsættelse af broer. Af de 3,9 mio. kr. skal 2,0 mio. kr. anvendes i 2016 og de resterende 1,9 mio. kr. anvendes i 2017.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Munkholmbroen er beliggende på kommunegrænsen mellem Lejre og Holbæk Kommune, og ejet med 50% af hhv. Lejre og Holbæk Kommune.
Broen er opført i begyndelsen af 1950’erne. I 1970’erner blev brodækket totalrenoveret, mens der derefter kun har været udført løbende vedligeholdelses¬arbejder.
 
I 2009/2010 er der udført hovedeftersyn af broen, og i årene frem til 2015 har Broconsult foretaget supplerende undersøgelser og analyser af broen, med henblik på at vurdere broens tilstand og vedligeholdelsesbehov.
De supplerende undersøgelser har vist, at udskiftning af broens fæstning til land (hovedlejer og hævning af broens vederlag) kan udskydes 15 - 20 år. Udskiftning af lejer og hævning af broen var estimeret til ca. 1 mio. kr.
 
Forundersøgelserne har endvidere afdækket, at broen generelt er i dårlig stand, hvor særligt skaderne på broens overbygning, brodæk og buer, giver anledning til bekymring. Hvis reparationsarbejder udskydes yderligere vil skaderne blive mere omfattende, og udgifterne til istandsættelse blive uforholdsmæssigt dyrere. Et større omfang af reparationsarbejder medføre også større gener trafikanterne, som følge af afspærringer og trafikomlægninger.
 
Broconsult anbefaler, at der hurtigst muligt gennemføres reparation af broens buer og brodæk, samt at der etableres ny fugtisolering og brobelægning.
Når broens overbygning er istandsat kan skader på underside af brodæk og broens underbygning (fundamenter) repareres. Disse arbejder kan evt. udskydes til 2017.
 
I forbindelse med udførelsen af reparationsarbejder er det nødvendigt at indskrænke trafikken på broen. I nogle perioder bliver den kørende trafik indskrænket til et spor med lysregulering, og i trafiksvage perioder, fx aften/nat eller weekender, kan det være nødvendigt at lukke broen for kørende trafik.
 
Budgetoverslag for total istandsættelse af Munkholmbroen
Det fremlagte overslag er basseret på eftersyn af broen i 2009, og et opdateret anlægsoverslag udarbejdet af Broconsult i marts 2015.
 
I forhold til det af Broconsult udarbejdede overslag er der medtaget reserve til forøget skadesudvikling og bygherrens øvrige risici, samt udgifter til Holbæk Kommunes administration og bygherreprojektledelse.
 
Den videre proces
I 4 kv. 2015 vil der blive udarbejdet et projektforslag, som omfatter en opdatering af det tidligere udførte særeftersyn, vurdering af udførelsesmetoder og miljøforhold, samt planer for trafikafvikling, trafikale restriktioner og eventuel lukning af broen i forbindelse med udførelse af reparationsarbejder.
 
I 1. og 2. kv. 2016 forventes detailprojektering udført og entreprenørarbejderne udbudt. Entreprenørarbejderne forventes påbegyndt før sommeren 2016.
I projektforslaget skal tidsplanen for arbejder i 2016 og evt. 2017 undersøges nærmere, da byggetiden afhænger af udførelsesmetoder og restriktioner på trafikafviklingen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Total
Heraf Holbæk Kommunes andel
Forundersøgelser (2015)
600 t.kr.
300 t.kr.
Projektforslag (2015)
600 t.kr.
300 t.kr.
Overbygning (2016)
9.300 t.kr.
4.900 t.kr.
Underbygning (2017)
3.500 t.kr.
1.900 t.kr.
 
Samlet bevilling
 
7.400 t.kr.
 
 
Der er i anlægsbevillingen for 2015 afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,5 mio.kr. til renovering af Munkholmbroen. Den resterende del af anlægsudgiften 3,9 mio. kr. finansieres af anlægsbevillingen for 2016, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,0 mio. kr. til renovering af broer.
 
Af de i alt 7.4 mio. kr. skal 0.6 mio. kr. bruges i 2015, 4,9 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i 2017.
 
Omfanget og prissætningen af istandsættelsesarbejder er behæftet med betydelig usikkerhed. Derfor er der i budgettet indregnet ca. 2.5 mio. kr. for at tage højde for forøget skadesudvikling, uforudsete omkostninger og øvrige risici.
 
Udgifterne til istandsættelse af broen, herunder forundersøgelser, rådgivning og entreprenørudgifter, skal betales med 50% af Lejre Kommune og 50% af Holbæk Kommune. Holbæk Kommune betaler egne udgifter til administration og projektledelse. Lejre og Holbæk Kommune har en fælles forståelse for nødvendigheden af istandsættelsen af Munkholmbroen.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling232. Orientering om renoveringsopgaver på Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1. Udvalget tager orienteringen til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der pågår et arbejde med at afdække både strengt nødvendige renoveringsopgaver, som skal igangsættes hurtigst muligt samt opgaver, der kan bidrage til en bedre løsning på Havnen.
 
Indtil videre er det afdækket, at følgende renoveringsopgaver bør håndteres hurtigst muligt:
 
- Renovering af molen ved inderhavn
Midtermolen er efterhånden kraftig undermineret, og såfremt der ikke iværksættes tiltag for udbedring, så skal det overvejes, hvornår molen skal afspærres for offentlig adgang.
 
- Renovering af ydermolen
Der er kraftig mistanke om, at en af ydermolerne synker, men der igangsættes undersøgelser af, hvorvidt det er tilfældet.
 
- Uddybning af Gl. Havn
Sejldybden i gl. havn skal opretholdes af hensyn til Orø-fægens sejlads. Endvidere er havnen er forpligtiget til at opretholde den sejldybe, som står angivet i de officielle angivelser. Tidligere er uddybningen blevet foretaget hvert andet år, men uddybningen er ikke foretaget de 3 foregående år. Der er derfor behov for, at uddybningen igangsættes.
 
- Spunsvæg i Ny Havn
Spunsvæggen på Ny Hage er ikke anode beskyttet og samtidig er der mistanke om, at spunsen kan være nedbrudt. Der igangsættes derfor arbejde med at afdække standen af spunsen, idet det er essentielt for den videre udvikling af Ny Hage området.
 
Herudover er der afholdt et offentligt møde med havnens brugere d. 7. oktober 2015, hvor der bl.a. blev drøftet en lang række tiltag, der kan bidrag til at den samlede oplevelse for brugere af havnen forbedres. Følgende behov er fremkommet (i ikke prioriteret rækkefølge):
 
- Toiletfaciliteter på midtermolen
Der er kraftigt efterspørgsel på et toilet på midtermolen. Der har tidligere været etableret et pissoir på stedet, men det er nedlagt for nogle år siden. Der er en lang række faste brugere på midtermolen, og ligeså ligger der en lang række lystsejlere i højsæsonen.
 
- Lys på midtermolen
En del af lyset på midtermolen er koblet sammen med gadebelysningen. Det medfører at belysningen slukker om sommeren, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt på en havn.
 
- Belysning på Blegstrædehagen
Belysningen blev oversvømmet i forbindelse med stormen Bodil i 2013, hvilket resulterer i at lamperne ikke nemt kan repareres, idet de ikke er til at skille ad. De nuværende armaturer er ikke hensigtsmæssige opbygget idet de sårbare dele af lampen er placeret nederst, hvilke ikke er hensigtsmæssigt i forbindelse med oversvømmelse.
 
- Skiltning på havnen
På mødet d. 7. oktober var der en kraftig efterspørgsel på en generel bedre skiltning på havnen. Derfor pågår der et arbejde med udarbejdelse af en skilteplan for området.
 
Administrationen arbejder på, at afdække de økonomiske konsekvenser af ovenstående tiltag, og vil på et kommende møde præsentere en samlet liste over økonomisk omfang og tidsplan.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling233. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag og facader på Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41,4360 Kirke Eskilstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Andersen indstiller, at:
 
 1. Der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb vedr. renovering af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by i budget 2016 til udskiftning af tag og facader på Stestrup Fritidsgård.
 
 1. Der optages energilån på 0,8 mio. kr. i 2016 til de aktiviteter der omfatter energirenovering.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
I anlægsbudgettet for 2015, (halpuljen), er der afsat samlet 1 mio. kr. til udskiftning af en mindre del af taget samt vinduer og døre. Siden prioriteringen af anlægsbudgettet, har det vist sig af bygningen er mere nødlidende end først antaget. Derfor vil det koste samlet 3 mio. kr. at renovere bygningens tag og facader inklusiv energirenovering.
 
Stestrup fritidsgård er opført i 1974. Generelt fremstår bygningerne intakte, brugbare og i rimelig stand, alderen taget i betragtning.  Bygningerne er forsynet med eternittag, (asbestholdige) og en del af taget er ved ombygning i firserne forsynet med ikke-asbestholdige tagplader. Begge tagtyper har udlevet deres levetid, og fremstår med huller i taget, hvor det direkte regner ind. Der foretages løbende midlertidige foranstaltninger for at begrænse skadernes omfang, men der opstår jævnligt nye huller i taget.
 
Et fladt tag på en mellembygning har utætheder, der forårsager en manglende bæreevne af taget under et ventilationsanlæg (formodentlig rådskader).
 
En del af bygningernes syd/vestvendte vinduer/facadepartier er utætte, - har rådskader og trænger til udskiftning.  En del af termoruderne er punkterede og giver også et unødigt energispild.  Bygningerne er oprindeligt forsynet med skjulte tagrender, - en konstruktion der er vanskelig at vedligeholde og derfor forårsager rådskader i tagudhænget og problemer med vedligeholdelse. En del af disse er løbende blevet udskiftet, men der resterer en del.
 
Der er derfor et behov for at genoprette bygningerne og udskifte de bygningsdele der er slidt op. Samtidig er det driftsmæssigt rentabelt at udføre en efterisolering af bygningsdele hvor det er relevant med en energirenovering. 
 
Der er et renoveringsprojekt under udarbejdelse der omfatter følgende:
 
- Ombygning af tagfod fra skjult til synlig tagrende.
- Udskiftning af tagbelægninger.
- Efterisolering af loftsrum.
- Udskiftning af fugtskadede loftsplader i rum
- Udskiftning af vinduer og døre
- Fejlfinding af El-installationer omkring vandskader
- Udbedringer af vandskadede EL-installationer
- Tagrender og nedløb
- Påforing, opretning og efterisolering af hallens tagflade
- Montering af bjælker til bæring af ventilationsanlæg
- Udbedring af fugtskader i tagkonstruktion ved halventilation
 
Entreprisen udbydes i hovedentreprise, med laveste pris som tildelingskriterie.
Aftalegrundlaget er AB92. Entreprisen omfatter primært tømrerarbejder, men også en smule el, murer og ventilationsarbejder.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den samlede genopretning af bygningsmassens klimskærm beløber sig til 3 mio. kr. som beskrevet i indstillingen.
 
Ydelsen på energilån finansieres ved de energibesparelser renoveringen vil medføre.
 
Der er en økonomisk risiko i projektet, - idet det fulde omfang af rådskader og omfang af PCB og blysanering ikke kan fastlægges før konstruktionerne skilles ad.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Punkt 1 og 2 indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling234. Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarridsøhjemmet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Slagelsevej 21 og 21B, 4450 Jyderup, matrikel 6ah og 6ak (Skarridsøhjemmet) samt Slagelsevej 40, 4450 Jyderup, del af matrikel 26a (Skarresø Camping) sættes samlet til salg ved offentligt udbud.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den nuværende forpagtningsaftale for Skarresø camping udløber 31. december 2015.
 
De begrænsede udvidelsesmuligheder for campingpladsen, herunder at det med den nuværende størrelse er vanskeligt at drive en campingplads, som økonomisk hænger sammen, samt fraflytningen fra Skarridsøhjemmet er baggrunden for kommunens ønske om at udbyde de to ejendomme samlet til salg. Herved er der mulighed for at skabe synergi mellem benyttelsen af de to ejendomme og således give et generelt løft til Jyderup.  Det er ønsket, at de to ejendomme også i fremtiden anvendes til at etablere flere overnatningsmuligheder og turismefremmende aktiviteter.
 
Skarresø camping og Skarresøhjemmet udbydes samlet til salg i januar 2016, udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.
 
Arealerne vil derfor blive udbudt med en generel anvendelsesbegrænsning, som sikrer at campingpladsen kan være klar til åbning i foråret 2016. Skarridsøhjemmet, skal tænkes sammen med campingpladsen og anvendes til formål, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt erhvervslivet, turismen og bosætningen i Jyderup by og dermed Holbæk Kommune.
 
I budgetaftalen for 2016-2019 fremgår det:
”Vi igangsætter inden udgangen af 2015 et projektudbud omfattende både Jyderup Camping og Skarridsøhjemmet. Det skal sikre, at der sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune. Salget gennemføres således, at en ny ejer har mulighed for at åbne campingpladsen i foråret 2016 og campingpladsen derfor vedbliver med at være i drift. Holbæk Kommune vil sørge for, at campingpladsen fortsætter og ikke kommer til at stå stille.”
 
Uddybende notat er vedlagt som bilag.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Byrådet besluttede den 14. august 2013 at opføre nye botilbud i Jyderup som erstatning for Skarridsøhjemmet. Det fremgår af dagsordenspunktet, at indtægterne fra et fremtidigt salg af Skarridsøhjemmet skal medvirke til at finansiere ombygningen af de eksisterende bygninger på Tornhøj.
 
Ved salg af Skarridsøhjemmet skal Holbæk Kommune tilbagebetale moms på knapt 60.000 kr. til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Øvrige konsekvenser
Forudsætningen for et salg af Skarresø camping og Skarridsøhjemmet er, at en kommende interesseret køber kan og vil påtage sig, at campingpladsen er klar til drift i foråret 2016.
 
Holbæk kommune har ikke planer om at påtage sig driften af campingpladsen, hvis der ikke kan findes en køber.

Høring
Lovgrundlag – link
Kommunestyrelseslovens § 68 om offentligt udbud af fast ejendom

Sagshistorik, henvisninger
19.09.2011: KFU beslutning om at finde ny forpagter - https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4633&agendaType=Indscannet%20referat
 
19.09.2011: Udvalget for Kultur og Fritid
14.08.2013: Byrådet
 
01.06.2015: Udvalget for Kultur og Fritid
 
10.06.2015: Økonomiudvalget

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt, jævnfør budgetaftalen for 2016

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-25874_#3456546_v1_bilag 2 - referat fra borgermøde 15. juni 2015.pdf.pdf
caseno15-25874_#3456548_v1_bilag 3 - projektgrundlag jyderup fonden.pdf.pdf
caseno15-25874_#3456816_v1_bilag 1 - notat om salg af ejendommene.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2 - referat fra borgermøde 15. juni 2015.PDF
Bilag 3 - Projektgrundlag Jyderup fonden.pdf
Bilag 1 - Notat om salg af ejendommene.pdf


235. Beslutning om leje af lokaler på Kunsthøjskole i Holbæk til kunstfaglige aktiviteter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:
 
 1. at der indgås en 9-årig lejeaftale fra 2016 til 2024 med Kunsthøjskolen i Holbæk for lokaler til kunstfaglige aktiviteter.
 2. at der godkendes et underskud på lokalekontoen på politikområde15 i årene 2016 – 2024 til at dække forudbetalt leje til Kunsthøjskolen i Holbæk for lokaler til kunstfaglige aktiviteter.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kunsthøjskolen er som institution i Holbæk by med til at skabe, understøtte og udvikle et dynamisk kreativt miljø i vore lokalområde. Dels via skolen egen indsats som højskole men også i forhold til samarbejdsrelation med øvrige aktører i kommune (f.eks Holbæk Art, Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK)).
 
I forbindelse med oprettelsen af Jyderup Højskole i 2013 blev BGK nye hjemstedsadresse i Holbæk på Kunsthøjskolen. Det er der god faglig synergi i – bl.a. i forhold brug af lærerkræfter og fælles faglighed.
 
BGK er i dag finansieret via Kulturregion Midt- og Vestsjælland på lønningssiden og via Holbæk Kommune på bygningssiden (husleje). I den nye kulturregionale aftale lægges der om til en 3-årlig forlængende af BGK med efterfølgende stillingtagen til anden finansieringsmodel.  Det er imidlertid en realistisk mulighed at forsætte samarbejde på mellemkommunalt niveau med kommuner som fortsat ønsker at understøtte det billedkunstneriske miljø.
 
Med henblik på at styrke dette miljø ønsker Kunsthøjskolen at gennemføre en større renovering – herunder skabe nye lokaler ved at ombygge et garageanlæg til atelier og undervisningslokaler for BGK. BGK er positivt indstillet på at flytte til disse lokaler.
 
Imidlertid må kunsthøjskolen ikke finansiere andre aktiviteter end højskoleaktiviteter, hvorfor denne del af udbygning skal realiseres med anden finansiering
 
Kunsthøjskolen i Holbæk ønsker at indgå en lejeaftale på 9 år med Holbæk Kommune, om at stille lokaler til rådighed Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) eller andre kommunale kunstfaglige aktiviteter, som er forenelige med kunsthøjskolens profil.
 
BGK stiller sig positivt til de nye lokaler.
 
Derfor søger Kunsthøjskolen om hjælp til finansieringen til anlæg af de nye lokaler til BGK således:
 
Finansiering
 
Kunsthøjskolen har indhentet tilbud på ombygning af garagen til en pris på 4.500 kr. pr m2. BGK får anvis lokaler på 120 m2. + toiletter på 2 m2. - i alt 122 m2. og svarende til en samlet byggepris på 550.000 kr.
 
Holbæk Kommune betaler i dag en årlig leje på 65.000 kr. til Kunsthøjskolen for at stille lokale til rådighed for BGK. Hertil betaler kommunen for BGK’s forbrug med en ramme på op til 20.000 kr. årligt. Det vil sige en samlet udgift for kommunen på op til 85.000 kr. årligt incl forbrug. (2015-tal)
 
Finansieringen søges dækket ved at Holbæk Kommune forudbetaler leje for 9 år med et beløb på 550.000 kr. I lejeperioden betaler Holbæk Kommune ikke yderligere leje. I årene fra ombygningen påbegyndes og 9 år frem vil der være et løbende underskud på lokalekonto under politikområde 15, som nedskrives årligt.
 
År
Lejebetaling
Nedskrivning af saldo
Saldo
2016
-550.000
65.000
-485.000
2017
 
65.000
-420.000
2018
 
65.000
-355.000
2019
 
65.000
-290.000
2020
 
65.000
-225.000
2021
 
65.000
-160.000
2022
 
65.000
-95.000
2023
 
65.000
-30.000
2024
 
65.000
35.000
 
Foruden leje betaler Holbæk Kommune for lokalernes forbrug op til 20.000 kr. årligt.
 
Lokalernes brug
 
I lejeperioden får Holbæk Kommune råderet over lokalerne til kunstfaglige aktiviteter. Lokalerne anvises til BGK. Såfremt BGK i den 9-årige lejeperiode ophører - f.eks. hvis Kulturregionen ophører med at give tilskud til BGK, vil kommunen fortsat kunne råde over lokalerne til kunstfaglige aktiviteter, som er forenelige med kunsthøjskolens profil.
 
I forhold til kerneopgave og Kultur- og Fritidspolitik
 
Ved at sikre gode lokaler til BGK i det kunstfaglige miljø på Kunsthøjskolen, understøttes kerneopgaven ”Læring og trivsel”.
 
Lejemålet understøtter kultur- og fritidspolitikkens mål D3 om at skabe bedre og mere fleksible rammer for, at talenter får mulighed for at udvikle sig.
 
Om BGK
 
BGK MIDT og VEST er forankret i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, der består af 8 kommuner.
 
BGK MIDT OG VEST har tre afdelinger i kommunerne: Holbæk, Ringsted og Roskilde.
 
BGK er finansieret ved Kulturregion Midt og Vestsjælland, Holbæk, Ringsted og Roskilde kommuner, Region Sjælland, Kunstrådet og deltagerbetaling.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
22. juni 2015: Beslutning om fortsat leje af lokaler til Billedkunstnerisk Grundkursus
 
26. august 2013: Flytning af Billedkunstnerisk Grundkursus

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Punkt 1 og 2 indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-4846_#3463136_v1_ projekt-bgk-garagerne - projektbeskrivelse kunsthøjskolen.pdf.pdf
caseno15-4846_#3463147_v1_- nye lokaler til bgk pa° kunsthøjskolen (2).pdf.pdf

Bilag

Projekt-BGK-garagerne - projektbeskrivelse Kunsthøjskolen.pdf
- nye lokaler til BGK pa° Kunsthøjskolen (2).pdf


236. Beslutning om opførelse af 65 plejeboliger i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter at give tilsagn om støtte til opførelse af 65 kommunale almene plejeboliger ved Sønderstrupvej i Tølløse med en støtteberettiget anskaffelsessum på 122,116 mio. kr.
 2. beslutter at yde et grundkapitallån på 12,212 mio. kr. svarende til 10 % af boligernes anskaffelsessum.
 3. beslutter at der opføres servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne med en samlet anskaffelsessum på 22,121 mio. kr. inkl. moms og der søges om statstilskud til etableringen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
KPF Arkitekter A/S har for Holbæk Kommune udarbejdet et projekt for opførelse af 65 kommunale almene plejeboliger med tilhørende servicearealer og dagcenter ved Sønderstrupvej i Tølløse.
 
De 65 kommunale almene plejeboliger opføres som etagebyggeri med et samlet areal på 4.875 m2 samt tilhørende servicearealer og dagcenter. Den foreløbige leje for plejeboligerne er beregnet til 1.178 kr. pr. m2 pr. år, svarende til 7.363 kr. pr. måned.
 
Den budgetterede anskaffelsessum for boligerne udgør 122,116 mio. kr. som finansieres således:
 
Lån i Kommune Kredit (88 %)
107,462 mio. kr.
Kommunal grundkapital (10 %)
12,212 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)
2,442 mio. kr.
I alt
122,116 mio. kr.
 
Anskaffelsessummen for servicearealet og dagcentret som opføres i tilknytning til boligerne, er budgetteret til 22,121 mio. kr. inkl. moms.
 
Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (65 x 40.000) 2.600.000 kr.
 
Nettoanskaffelsessummen udgør efter fradrag af moms og statens tilskud til etablering af servicearealer 15,110 mio. kr.
 
Anskaffelsessum inkl. moms
22,121 mio. kr.
Delvis moms heraf
-4,411 mio. kr.
Tilskud fra staten 65 x 40.000
-2,600 mio. kr.
Netto anskaffelsessum
15,110 mio. kr.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til grundkapitallånet til boliger på 12,212 mio. kr. samt servicearealernes og dagcentrets nettoanskaffelsessum på 15,110 mio. kr. finansieres af de afsatte anlægsmidler.
 
Der optages et lån i Kommune Kredit på 107,462 mio. kr. til finansiering af plejeboligernes anskaffelsessum. De 65 kommunale almene plejeboliger bliver en selvstændig almen boligafdeling, derfor tilbagebetales lånet på 107,462 mio. kr. af beboerne via huslejer.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets beslutning af 9. september 2015, punkt 183: Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Indstilling godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling237. Beslutning vedr. emhætter i boliger på nyt plejecenter i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. godkender, at ældreboligerne på det nye plejecenter i Tølløse indrettes med tekøkken uden emhætte

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Indledning
Det nye plejecenter i Tølløse opføres som kommunale almene ældreboliger, jf. Almenboligloven.
 
Plejecenteret får eget produktionskøkken, som laver mad til centerets beboere. Derudover etableres der et køkken i hver boenhed, hvor beboerne kan spise deres måltider sammen. Hver boenhed kommer til at bestå af ca. 16 ældreboliger. Hver bolig vil få eget tekøkken med køleskab med frostboks, bordplade med køkkenvask og afløb, eludtag, samt skabe og skuffer. Der er ikke komfur og emhætte i projektet.
 
Det juridiske grundlag
Almene ældreboliger skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Der er i Almenboligloven ikke fastsat andre regler om køkkeners indretning. Byrådet kan i særlige tilfælde beslutte, at ældreboligerne ikke forsynes med selvstændigt køkken.
 
Bygningsreglementet stiller krav om, at boliger skal have køkken/kogeniche. Endvidere er der krav til mængden af udelufttilførsel i boligen, herunder emhætteudsugning over komfur.
Hensigten er at sikre et tilfredsstillende indeklima. Det betyder bl.a. at der i køkkener i skal etableres emhætte for at kunne opsuge forureninger fra madlavningen.
 
Behov på det nye plejecenter i Tølløse
Det er Holbæk Kommunes og Danske Diakonhjems erfaring, at beboerne på et plejecenter ikke laver mad i deres egen bolig, og derfor ikke har behov for en emhætte i tekøkkenet.
 
Det skyldes, at mange beboere enten lider af demens eller er sengeliggende/meget plejekrævende, og derfor ikke i stand til at lave mad selv.
 
I boligen er der fokuseret på en optimal ventilationsløsning, der tilgodeser den ældre beboers behov bedre – end en emhætte. Der sikres en cirkulation af frisk luft, ved at luft blæses ind i lejligheden via tekøkkenet og suges ud via badeværelset. Herved mindskes eventuelle lugtgener fra badeværelset maksimalt, idet udsugningen kun sker her – og ikke to steder i lejligheden, som hvis der etableres emhætte.
 
Senere anvendelsesmuligheder af byggeriet
Hvis der klargøres til emhætte, vil der ske en fremtidssikring af boligerne. Dette vil betyde, at boligerne senere vil kunne ændre anvendelse for andre borgere.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Ældreboliger uden emhætte
Hvis der ikke etableres emhætter i henhold til bygningsreglementet, har det ingen økonomiske konsekvenser, så længe byggeriet anvendes til plejecenter.
 
Byggeriet opfylder fortsat betingelserne for støttet boligbyggeri, ligesom beboerne kan modtage individuel boligstøtte fra Udbetaling Danmark.
 
Hvis byggeriet senere skal godkendes til brug for andre formål, fx til ældre, som ikke er demente, ungdomsboliger, husning af flygtninge el. lign., skal der etableres køkkener i henhold til bygningsreglementet.
 
Her vil følgende være en løsningsmulighed:
Omkostning til etablering af emhætte med nødvendige rørføringer/inddækninger, vurderes at beløbe sig til ca. 20.000 kr. ex. moms pr. lejlighed.
 
En ombygning af boligerne vil kræve, at beboerne godkender det, og omkostningerne skal dækkes af de fremtidige beboeres husleje.
 
Ældreboliger klargjort til emhætte
Hvis det besluttes, at ældreboligerne skal forberedes til emhætte, vil det medføre en forsinkelse af projektet i forhold til tidsplanen aftalt med OPP leverandøren. Alt i alt vurderes det, at ibrugtagningstidspunktet vil flyttes 3-6 måneder frem - til sommeren 2017.
 
En tidsfristforlængende beslutning vil medføre en række af uoverskuelige konsekvenser, som ikke har været muligt at opgøre økonomisk. I værste fald skal kommunen erstatte det tab, som OPP leverandøren påføres.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboligloven
Bygningsreglementet

Sagshistorik, henvisninger
27. juni 2012: Egnethedsvurdering - Samarbejdsmodel for nyt plejecenter som Offentlig-Privat-Samarbejde
30. april 2013: Ny struktur på aktivitetscenterområdet
14. august 2013: Placering af nyt plejecenter i Tølløse
18. december 2013: Samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Tølløse
22. september 2014: Orientering om OPP i Tølløse
15. april 2015: Orientering om valg af leverandør af nyt plejecenter i Tølløse
9. september 2015: Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Indstilling godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling238. Beslutning om anlægsbevilling til Boligstrategi på ældreområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. af det afsatte beløb i budget 2015 til Boligstrategi på ældreområdet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med Boligstrategien på ældreområdet er der i 2015 afsat 4 mio. kr. De afsatte midler skal dække projektleder, rådgivning og øvrige aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Derudover er midlerne afsat til at dække omkostninger til ibrugtagelse af det nye plejecenter Elmelunden, herunder nyt inventar.
 
Midlerne er afsat på anlægsbudgettet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Bevillingsskema:
 
Opgave
Bevillingstype
Indeværende år
Frigivelse af budgetsatte midler
Anlæg
4.000.000 kr.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Indstilling godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling239. Beslutning - Budgetrevision 3 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. budgetrevision 3 2015 tages til efterretning
 2. opfølgning på budgetaftalen 2015-2018 tages til efterretning
 3. budgettet samlet set reduceres med 115,7 mio. kr. på baggrund af estimaterne ved budgetrevisionen
 4. der samlet set gives anlægsbevilling på 0,8 mio. kr., som beskrevet i sags notat

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 144,2 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 55,1 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.
 
Navnlig på driften ses forbedring på flere politikområder og samlet set forventer Koncernledelsen, at der på driften skal bruges ca. 33 mio. kr. mindre end ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.
 
Forbedringen er resultatet af alle de initiativer og handlinger, der er sat i værk til at håndtere udfordringerne på driften og lidt medvind på beskæftigelsesområdet.
 
I forhold til fagudvalgenes behandling af budgetrevision 3 er udgifterne på driften kvalificeret og der er foretaget nye estimeringer på anlægsområdet, hvilket samlet set har forbedret resultatet med 28 mio. kr.
 
Tabel 1: Totalbalance

I mio. kr.
Oprindeligt
budget
Korrigeret budget
Forventet regnskab
september 2015
Forventet
afvigelse
september 2015
 
A
B
C
D=C-B
Indtægter
-4.062,7
-4.064,3
-4.049,1
15,2
 Skatter
-2.934,6
-2.934,6
-2.930,2
4,3
 Tilskud og udligning
-1.128,1
-1.129,7
-1.118,9
10,9
Driftsudgifter
3.885,8
3.975,3
4.000,3
25,0
- Økonomiudvalget
441,0
463,7
453,2
-10,5
- Udvalget for Børn
1.163,0
1.207,2
1.197,0
-10,2
- Udvalget for Voksne
1.192,3
1.210,4
1.244,4
34,0
- Udvalget for Klima og Miljø
143,4
142,1
139,6
-2,5
- Udvalget for Arbejdsmarked
832,0
832,3
848,0
15,7
- Udvalget for Kultur og Fritid
114,2
119,6
118,1
-1,4
Renter
18,3
18,3
21,5
3,2
Resultat af primær drift
-158,6
-70,8
-27,4
43,4
Anlæg
170,2
309,8
187,3
-122,5
Forsyningsvirksomhed
-5,8
-5,8
-5,8
0,0
Resultat
5,8
233,2
154,1
-79,1
Finansiering
68,7
26,8
-9,9
-36,7
 - Låneoptagelse
-38,5
-50,2
-74,2
-23,9
 - Afdrag på lån
70,9
70,9
58,1
-12,7
 - Balanceforskydninger
36,3
6,1
6,1
0,0
Resultat i alt
74,5
259,9
144,2
-115,7
 
Indtægter
Indtægterne er estimeret til 4.049,1 mio. kr., og det er 15,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 4.064,3 mio. kr.
 
Ændringen omhandler flere modsatrettede forhold. De væsentligste er tilbagebetaling af grundskyld og regulering af beskæftigelsestilskud for 2014 og 2015. I modsat retning modtager vi tilskud til modtagelse og integration af flygtninge.
 
Driftsudgifter
Det forventede merforbrug på driften er sammensat af forventet tillægsbevilling på ca. 56 mio. kr. og forventet overførsel på ca. 33 mio. kr.
 
De væsentligste udfordringer på driften er stadig integrationsindsatsen, kontant- og uddannelseshjælp samt det specialiserede børne- og voksenområde. Uddybende bemærkninger om det samlede behov for budgetmæssige ændringer i driftsbudgettet fremgår af sagen.
 
Anlægsudgifter
Anlægsudgifterne er estimeret til 187,3 mio. kr., og det er 122,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 309,8 mio. kr. Vi forventer at overføre det meste af mindreforbruget til 2016.
 
Forventningen om mindreforbrug på anlægsbudgettet i 2015 kommer i alt væsentlighed af, at en række anlægsprojekter ikke når at blive færdiggjort i 2015 hvilket betyder, at der vil være ansøgning om overførsel til 2016 samt indtægter fra køb og salg af ejendomme. Grunde og arealer. Der er dog også forventning om øgede udgifter til vejbelysning, boligstrategien på ældreområdet og på ombygning af administrationsbygningerne på Kanalstræde og Jernbanevej.
 
Der er en række anlægssager indeholdt i budgetrevisionen. Uddybende bemærkninger om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb fremgår af sags notat.
 
Øvrige forhold
Bemærkninger om renter samt lånoptagelse og afdrag på lån fremgår af sagen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Pkt. 1 og 2 indstilles taget til efterretning.
Pkt. 3 og 4 indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Ad 1 og 2: Taget til efterretning
 
Ad 3 og 4: Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-930_#3485151_v1_notat br3 til økonomiudvalget.pdf
caseno15-930_#3485147_v1_br_3_2015-10_øu.pdf
caseno15-930_#3478595_v1_br_3_2015-20_ub.pdf
caseno15-930_#3478679_v1_br_3_2015-30_uv.pdf
caseno15-930_#3478674_v1_br_3_2015-40_ukm.pdf
caseno15-930_#3478753_v1_br_3_2015-50_uam.pdf
caseno15-930_#3478605_v1_br_3_2015-60_ukf.pdf
caseno15-930_#3485173_v1_oversigt salg af ejendomme grunde og arealer 30 september 2015.pdf
caseno15-930_#3485171_v1_opfølgning på budgetaftale 2015-2018_ved br3.pdf
caseno15-930_#3486512_v1_sagsnotat - anlægsbevillinger br3 2015.pdf

Bilag

Notat BR3 til Økonomiudvalget
BR_3_2015-10_ØU
BR_3_2015-20_UB
BR_3_2015-30_UV
BR_3_2015-40_UKM
BR_3_2015-50_UAM
BR_3_2015-60_UKF
Oversigt salg af ejendomme grunde og arealer 30 september 2015
Opfølgning på budgetaftale 2015-2018_ved BR3
Sagsnotat - Anlægsbevillinger BR3 2015


240. Beslutning om salg af ejendom

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge Stokkebjergvej 54, 4450 Jyderup

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.
 
Stokkebjergvej 54, 4450 Jyderup
Jyderup Spejdergård bliver benyttet af ”Skarridsøgruppen”, som er en del af det danske spejderkorps. Skarridsøgruppen havde 77 medlemmer under 25 år pr. 23.3 2015.
 
Spejdergården er beliggende på en del af matr. Nr 1l, Jyderup by, Jyderup, Stokkebjergvej 54, 4450 Jyderup. Den offentlige ejendomsværdi er anslået til 460.000 kr. jf. tingbogen. Bygningen er en trelænget gård af ældre dato.
 
Udover spejdergården, udgør den samlede matrikel også kommunale fodboldbaner samt et mindre grus areal til parkering.
 
Skarridsøgruppen og Administrationen har været i dialog om en evt. salg, og Skarridsøgruppen er umiddelbart interesseret i at købe ejendommen.
 
Administrationen vurderer, at et salg af spejdergården vil være i overensstemmelse med kommunens arealoptimeringsstrategi. Desuden vil et salg til Skarridsøgruppen sikre de fortsatte rammer for fremtidige spejderaktiviteter i Jyderup.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling241. Beslutning - Salg af ejendom - Lukket punkt
242. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - oktober 2015 - Lukket punkt