UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

21-10-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-10-2015 22:00:00


PUNKTER

191. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. oktober 2015
192. Personalesag
193. Personalesag
194. Beslutning om kultursamarbejde med Kina
195. Beslutning om samarbejdsaftaler med Holbæk Erhvervsforum samt Byforum
196. Beslutning om udmøntning af vækstmidler
197. Beslutning om igangsætning af lokalplaner
198. Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 7 om Detailhandel i Holbæk Bymidte.
199. Godkende byggeregnskabet for Vestsjællands Almene Boligselskabs almene boliger på Ahlgade 36, 4300 Holbæk
200. Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af skæve boliger til skæve eksistenser
201. Beslutning om høring af ny ledelsesstruktur
202. Beslutning ’Resultater gennem forenkling og tillid’. Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning
203. Beslutning ’Resultater gennem forenkling og tillid’. Godkendelse af administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesområdet.
204. Beslutning ’Resultater gennem forenkling og tillid’. Godkendelse af Fjerkræsvejledning
205. Beslutning om ekspropriation for etablering af adgangsvej til Idræts- og Sundhedscenter
206. Beslutning - Retningslinjer for terrænregulering
207. Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune
208. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler
209. Godkendelse af vinterregulativ
210. Beslutning - Solvarmeanlæg i Jyderup i høring
211. Godkendelse af mødeplan for 2016
212. Orientering om økonomisk analyse af ældreområdet
213. Orientering om CO2 regnskab 2014
214. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgningen, august 2015
215. Drøftelse af Økonomiudvalgets beslutning af 2. september 2015 om principper for anvendelse af ekstern konsulentbistand
216. Køb af bygning - Lukket punkt
217. Salg af ejendom - Lukket punkt191. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. oktober 2015

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 21. oktober 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt, idet et flertal på 27 bestående af V, A, O, B, I og løsgængerne Solvej Pedersen og Steen Klink tiltrådte, at sag 205 behandles, mens et mindretal på 3 bestående Ø og C af stemte for, at sagen  tages af dagsordenen.

Referat
Sagsfremstilling192. Personalesag

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Økonomiudvalget indstiller, at:
1. administrerende direktør Hans Søie ansættelseskontrakt opsiges med 12 måneders varsel til udløb ved udgangen af oktober måned 2016 på følgende vilkår:
 
· den administrerende direktør får den 31. oktober 2016 udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders sædvanlig løn
 
· den administrerende direktør fritstilles med virkning fra 1. november 2015 og indtil udløbet af opsigelsesvarslet
 
· den administrerende direktør kan påtage sig anden lønnet beskæftigelse i opsigelsesperioden uden for Holbæk Kommune, uden at der sker modregning i lønnen fra Holbæk Kommune
 
· al ferie optjent i ferieoptjeningsårene 2014 og 2015 anses for afviklet i fritstillingsperioden, dog udbetales 6. ferieuge for begge optjeningsår
 
· ferie, som optjenes i optjeningsåret 2016 udbetales ved fratræden den 31. oktober 2016 på sædvanlig vis
 
· den administrerende direktør kan overtage det IT- og  mobiludstyr, som han har fået stillet til rådighed af Holbæk Kommune  til den nedskrevne værdi pr. 1. november 2015
 
· Holbæk Kommune afholder omkostningen ved den administrerende direktørs opkobling til internettet og mobilabonnement frem til udgangen af oktober måned 2015
 
· Holbæk Kommune stiller op til kr. 100.000 + moms til rådighed for den administrerende direktør til outplacementbistand eller uddannelse hos et i Danmark anerkendt firma/uddannelsesinstitution med henblik på at understøtte mulighederne for ny beskæftigelse. Kommunen skal have modtaget faktura(er) for bistanden senest den 31. oktober 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Efter en velgennemført ændring af den administrative organisation i Holbæk Kommune har Økonomiudvalget vurderet, at tiden naturligt er kommet til at gennemføre et skifte på det øverste administrative ledelsesniveau.
 
Administrerende direktør Hans Søie har tilkendegivet, at dette efter omstændighederne kan forenes med hans egne karrieremæssige overvejelser.
 
Den administrerende direktør har tilkendegivet, at han med forbehold for Djøfs (Danmarks Jurist- og Økonomforbund) eventuelle bemærkninger kan tiltræde, at kontrakten bringes til ophør på de vilkår, som fremgår af Økonomiudvalgets indstilling.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den samlede udgift ved opsigelse af kontrakten udgør ca. 4.057.604 kr. fordelt således:
 
Løn i fritstillingsperioden       1.978.802 kr.
Fratrædelsesgodtgørelse         1.978.802 kr.
Outplacement/uddannelse          100.000 kr.

Øvrige konsekvenser
Høring
Den administrerende direktør har i henhold til høringsbestemmelserne i forvaltningsloven haft lejlighed til at udtale sig om den påtænkte kontraktopsigelse, inden byrådet træffer endelig beslutning, om den administrerende direktør skal afskediges eller ej.
 
Djøf har i mail af 13. oktober 2015 på vegne den administrerende direktør oplyst, at det i høringsskrivelsen er tilkendegivet, på hvilke vilkår den administrerende direktør fratræder, og at Djøf på den baggrund tager afskedigelsen til efterretning.

Lovgrundlag – link
Den administrerende direktør er kontraktansat efter en rammeaftale, som er indgået mellem KL og cheforganisationerne. Ifølge kontrakten har den administrerende direktør et opsigelsesvarsel på 12 måneders løn, hvortil kommer en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders løn.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling193. Personalesag

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, hvis byrådet i sag nr. 192 tiltræder Økonomiudvalgets indstilling, at:
 1. koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen konstitueres som administrerende direktør med virkning fra 1. november 2015
 2. byrådet bemyndiger Økonomiudvalget til at indgå aftale med et anerkendt rekrutteringsfirma, som kan bistå Økonomiudvalget med at udarbejde job- og personprofil, jobannonce og udvælge ansøgere til samtaler
 3. Økonomiudvalget afholder samtaler med kvalificerede ansøgere efter den aftale, som bliver indgået med rekrutteringsfirmaet, og at
 4. Økonomiudvalget under iagttagelse af Holbæk Kommunes værdibaserede personalepolitik beslutter, på hvilken måde repræsentanter for ledere og medarbejdere skal involveres i ansættelsesprocessen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Hvis byrådet i sag nr. 192 tiltræder Økonomiudvalgets indstilling, står Holbæk Kommune reelt uden administrerende direktør pr. 1. november 2015.
 
Da borgmesteren finder det nødvendigt, at der til enhver tid er en administrerende direktør, indstiller han, at der sker konstitution i stillingen, indtil byrådet har truffet beslutning om at ansætte ny administrerende direktør, og pågældende tiltræder.
 
Der skal desuden ansættes en ny administrerende direktør.
 
Økonomiudvalget er i henhold til styrelsesvedtægten personaleudvalg og har som sådan ret og pligt til at tage initiativ i sagen. Kompetencen til at ansætte den administrerende direktør kan ikke delegeres til Økonomiudvalget, hvorfor byrådet har den endelige beslutningskompetence.
 
Byrådet beslutter som arbejdsgiver, om byrådet via Økonomiudvalget selv vil planlægge og gennemføre ansættelsesprocessen, eller om der skal tilknyttes et rekrutteringsfirma med erfaring i at bistå ved ansættelse af kommunale topchefer.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Konstitueres koncerndirektør Erik Kjærgaard Anderen som administrerede direktør, skal han i funktionsperioden have udbetalt et konstitueringsvederlag, som andrager 32.722 kr. månedligt.
 
Omkostningerne ved at lade et rekrutteringsfirma bistå kendes ikke pt, men baseret på erfaringer fra andre ansættelser vil størrelsesordenen være ca. kr. 200.00 – 300.000.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Direktører og chefer har pligt til at lade sig konstituere, dvs. at fungere midlertidigt i en stilling, som er højere end ens egen. De er i givet fald berettigede til et konstitutionsvederlag, som udgør forskellen mellem deres nuværende løn og den løn, som de ville få ved at blive ansat varigt i stillingen.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling194. Beslutning om kultursamarbejde med Kina

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. Der indgås et samarbejde om kulturudveksling mellem Holbæk Kommune og Kina
 2. Der indgås et kultursamarbejde, der bl.a. indeholder opførelse af et kulturcenter, som skabes i et samarbejde mellem de kinesiske myndigheder i Beijing og Holbæk Kommune
 
 
                                               

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
I 2013 lancerer den kinesiske præsident Xi Jinping Silkevejsstrategien (One Belt, One Road) i Kina. Strategien er en global økonomisk vision om kulturelt- og handelssamarbejde.
 
Byrådet besluttede den 10. september 2014 at indgå i et samarbejde med Kina, herunder at starte et venskabsbysamarbejde med den kinesiske by Quanzhou. Perspektivet for Holbæk Kommune er, at et samarbejde med Kina vil åbne nogle døre, der gør det muligt at skabe vækst og arbejdspladser i Holbæk Kommune.
 
Fra efteråret 2014 og frem til nu har samarbejdet med Kina indeholdt følgende initiativer:
 
Administration og politikere har på baggrund af en prioriteret indsats og tre delegationsrejser til Kina skabt et godt samarbejde med et antal kinesiske samarbejdspartnere. En række kinesiske provinsregeringer har derfor henvendt sig med et ønske om at gøre Holbæk Kommune til en af platformene i Nord-Europa for et samarbejde om Silkevejsstrategien.
 
På baggrund af denne udvikling i samarbejdet samt på baggrund af den seneste delegations rejse til Kina, er Kultursamarbejdet med Kina nu nået til en fase, hvor der er konkrete initiativer. Administrationen beder derfor byrådet træffe beslutning om der er et politisk ønske om at indgå i et kultursamarbejde med de kinesiske provinsregeringer, herunder mulighederne for opførelse af et kulturcenter.
 
Hvad går samarbejdserklæringerne ud på og hvad binder vi os for?
De kinesiske provinsregeringer har fremsendt to hensigtserklæringer til Holbæk Kommune. Indholdet af de to erklæringer er opsummeret på dansk i bilag til sagen, samt foreligger i fuld længde på engelsk, som er det fungerende arbejdssprog i samarbejdet med Kina.
De to hensigtserklæringer har til formål at parterne gensidigt udviser vilje til et samarbejde. Aftalerne rummer således intentioner om det fremtidige samarbejde, uden at parterne på nuværende tidspunkt er juridisk forpligtet til at gennemføre de enkeltheder i samarbejdet, som er beskrevet. Herudover fremgår det af aftalerne, hvilke bagvedliggende regler og rammer, som samarbejdet skal være underlagt. Der kan blive tale om mindre tilpasninger i hensigtserklæringerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Hensigtserklæringerne indebærer ikke økonomiske forpligtigelser for parterne.
 
Såfremt der indgås aftale med de kinesiske provinsregeringer, vil alle fremtidige initiativer blive fremlagt til særskilt politisk behandling.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
10. september 2014: Beslutning om etablering af venskabsby samarbejdsaftale i Kina

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Udsat.

Referat
Sagsfremstilling195. Beslutning om samarbejdsaftaler med Holbæk Erhvervsforum samt Byforum

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 
 1. Samarbejdsaftalen med Holbæk Erhvervforum – og samarbejdsaftalen om Byforum med Holbæk Erhvervsforum godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den nuværende aftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune udløber den 31. december 2015. Derfor besluttede Byrådet den 17. juni 2015, at Vækstudvalget skulle sikre, at den kommende samarbejdstale understøtter realiseringen af vækstpolitikken og den tilhørende handlingsplan.
 
På den baggrund har Vækstudvalget den 14. september behandlet samarbejdsaftalen, der vil gælde fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2019.
 
Formålet med aftalen er, at Holbæk Erhvervsforums indsats skal bidrage til væksten i Holbæk Kommune i form af flere jobs og flere borgere.
 
Derfor skal Holbæk Erhvervsforum agere på seks hovedområder: Erhvervsforum/erhvervsservice, turisme, byforum/detailhandel, iværksætteri, Byrådets vækstpolitik med handlingsplan – og nye tiltag, herunder internationalisering/Kina.
 
Vækstudvalget har præciseret, at der er tale om en samarbejdsaftale, der kan opsiges med et års varsel, samt at den årlige afrapportering skal udarbejdes i tæt dialog mellem Vækstudvalget og Holbæk Erhvervsforum, så den indsats, Erhvervsforum leverer, bedst muligt er ’tunet’ ind på at understøtte implementeringen af Vækstpolitikken.
 
Som bilag til ’hovedaftalen’ er aftale om Byforum. Den aftale er primært en udfoldning af den aftale, Byrådet vedtog om Byforum den 17. juni 2015.
 
Aftalerne indebærer, at der ydes tilskud på 3.955.230 kr til Holbæk Erhvervsforum, der fordeler sig med: 1.383.690 mio. kr. til Turismeforum årligt, mens Erhvervsforum modtager 2.571.540 mio. kr. årligt. (Beløbene prisreguleres efter KL’s fremskrivning).
 
Derudover er der fra 2016 øremærket 1,7 mio. kr. til Byforum.
 
Med de to aftaler vil Holbæk Erhvervsforum i høj grad blive en udførende aktør i forhold til implementeringen af ambitionerne i Vækstpolitikken.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-39558_#3439776_v1_aftale om byforum mellem holbæk erhvervsforum og holbæk kommune 2016.docx.docx
caseno15-39558_#3439774_v1_begge aftaler byforum og hef .docx

Bilag

aftale om Byforum mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune 2016.docx
Begge aftaler: Byforum og HEF


196. Beslutning om udmøntning af vækstmidler

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 
1) Oplægget om udmøntning af vækstmidler godkendes.
2) Projektudvalget for Vækst bemyndiges til at udmønte de vækstmidler, der er afsat i budgettet i henhold til vækstpolitikken og den tilhørende handleplan.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Som led i at realisere Vækstpolitikken og dens handlingsplan vil Vækstudvalget gerne opnå mandat til at udmønte de midler, som er afsat til netop vækstområdet.
 
Ambitionen er at afprøve nye veje eller kick starte projekter, som kan bidrage til at omsætte Vækstpolitikken. Det vil sige enten i form af flere jobs og/eller mere bosætning.
 
I 2016 er der 2,6 mio. kr., som ikke er disponeret – og for budgetårene er det ca. 4,5 mio. kr.
 
Af de midler ønsker Vækstudvalget at afsætte en pulje på 2,0 mio. kr, som skal kunne ansøges til projekter i henholdsvis mindre byer og mindre lokalområder.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-4378_#3454250_v1_oplæg til udmøntning om vækstmidler.docx

Bilag

oplæg til udmøntning om vækstmidler


197. Beslutning om igangsætning af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Økonomiudvalget beslutter at igangsætte følgende lokalplaner:
  1. Lokalplan for Rævebjerg 1, Mørkøv
  2. Lokalplan for boligområde ved Wegenersminde, Holbæk
  3. Tillæg til lokalplan 1.22 for ejendommen Isefjords Allé 13, Holbæk
  4. Lokalplan for udvidelse af golfbane, Holbæk
 
 1. Byrådet tager status over vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg til efterretning.
Siden status i august 2015 er følgende lokalplaner endeligt vedtaget:
 
Lokalplan 3.45Campingplads, Sofiesminde Allé, Holbæk
 
Lokalplan 12.03 Boligområde Kildevangen, Mørkøv
 
Lokalplan 19.10 Kernehuset, Tølløse
 
Lokalplan 3.47 P-pladser ved dagligvarebutik på Roskildevej, Holbæk med kommuneplantillæg nr. 21.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kort beskrivelse af lokalplaner
 
Lokalplan for Rævebjerg i Mørkøv (jf. bilag 1). Formålet er at sikre muligheden for at etablere en koldhal til opbevaring og almennyttige formål. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 1. kvartal 2016.
 
Lokalplan for boligområde ved Wegenersminde i Holbæk (jf. bilag 2). Lokalplanprocessen vil afvente udbud af ejendommen. Formålet med lokalplanen er at muliggøre et nyt boligområde med et varieret udbud af boligtyper i en høj arkitektonisk kvalitet samt et offentligt tilgængeligt rekreativt område. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes efter udbud.
 
Tillæg til lokalplan 1.22 for ejendommen Isefjords Allé 13, Holbæk (jf. bilag 3). Formålet med udarbejdelse af et tillæg til den eksisterende lokalplan er at åbne op for, at arealet kan anvendes til fladeparkering inden evt. realisering af byggeri.
Lokalplan for udvidelse af golfbane, Holbæk (jf. bilag 4). Formålet er at muliggøre anlæggelse af 3 nye huller i et område, hvor der i dag er skovbeplantning (Dragerup Skov). Herved kan der frigives areal til anlæggelse af en 6 hullers par 3 bane (træningsbane).
 
 
Delegering
 
Lokalplan for Rævebjerg i Mørkøv skal suppleres med et kommuneplantillæg der udlægger området til offentlige formål. Lokalplanen vurderes ikke at kunne delegeres.
 
Lokalplan for boligområde ved Wegenersminde i Holbæk skal suppleres med et kommuneplantillæg der ændrer anvendelsen til boligområde. Kommuneplantillægget er af principiel karakter og derfor omfattet af krav om for-offentlighed. Lokalplanen vurderes ikke at kunne delegeres.
 
Tillæg til lokalplan 1.22 for ejendommen Isefjords Allé 13 vurderes ikke at kunne delegeres.
 
Lokalplanen for udvidelse af golfbanen skal suppleres med et kommuneplantillæg, der udvider den geografiske afgræsning af kommuneplanrammen. Lokalplanen vurderes ikke at kunne delegeres, da der er tale om en anvendelsesændring.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Indstilles godkendt, idet lokalplan for Rævebjerg 1, Mørkøv skal igangsættes straks.

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Ad 1: Godkendt
 
Ad 2: Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-695_#3422248_v1_bilag1_prioriteringsnotat_rævebjerg.pdf.pdf
caseno15-695_#3422251_v1_bilag2_prioriteringsnotat_wegenersminde.pdf.pdf
caseno15-695_#3422253_v1_bilag3_prioriteringsnotat_højhusgrunden.pdf.pdf
caseno15-695_#3422256_v1_bilag4_prioriteringsnotat_golfklubben.pdf.pdf

Bilag

Bilag1_Prioriteringsnotat_Rævebjerg.pdf
Bilag2_Prioriteringsnotat_Wegenersminde.pdf
Bilag3_Prioriteringsnotat_højhusgrunden.pdf
Bilag4_Prioriteringsnotat_golfklubben.pdf


198. Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 7 om Detailhandel i Holbæk Bymidte.

Sagsgang og sagstype
Økonomi udvalget, Byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
1. Forslag til ”Kommuneplantillæg nr. 7, Detailhandel i Holbæk bymidte” godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke gennemføres en egentlig miljørapport

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Ny kommuneplanramme for udviklingen af butikslivet i Holbæk By
Med Kommuneplantillæg nr. 7 fastlægges rammerne for den fremtidige udvikling af detailhandlen i Holbæk bymidte. Godkender byrådet forslaget til Kommuneplantillæg 7, sendes det i høring før det kan vedtages endeligt.
Baggrund for forslaget
Forslaget er nødvendigt, fordi Natur og Miljøklagenævnets i 2013 afgjorde, at lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for butikscenteret Rosen var ugyldigt. Afgørelsen var begrundet i, at Natur og Miljøklagenævnet fandt, at kommuneplanen gav mulighed for udlæg af et større areal til nye butikker, end behovsanalysen viste var nødvendig.
Byrådet har derfor den 14. maj 2014 besluttet, at der skal laves en ny plan.
I 2012 blev der udarbejdet en analyse, der viste, at der var grundlag for yderligere 9.600 m2 detailhandel. Administrationen har i 2014 fået udarbejdet en ny analyse af behovet for butiksareal, som har vist, at der nu er grundlag for op til yderligere 20.000 m2. Det nye resultat er fremkommet, fordi forventningerne til den økonomiske udvikling i almindelighed er blevet bedre, og fordi der er kommet bedre forståelse for internettets indflydelse på detailhandlen. Analysen konkluderede, at der i den mest gunstige - men noget usandsynlige situation bliver behov for 20.000 m2. Derfor er udlægget i kommuneplantillægget fastsat til 15.000m2.
Indholdet af kommuneplantillægget
Forslaget til Kommuneplantillæg 7 erstatter alle rammer for detailhandel i den centrale del af Holbæk by.  Ændringen betyder:
· At området hvor der kan etableres butikker udvides med den vestlige del af havnen, se bilag A
· At arealet til nye butikker fastsættes til 15.000 m2.
· At alle dele af bymidten får samme muligheder for etablering af detailhandel.
· At den østlige del af havnen ikke bliver en del af bymidten, men får mulighed for enkelte butikker i forbindelse med havnefunktionen.
Administrationen har udarbejdet et notat, der indeholder en redegørelse for, hvordan de nye rammer og retningslinjer forholder sig til Natur og Miljøklagenævnets afgørelse.
Mulighederne som følge af Kommuneplantillægget
Forslaget har to formål. På den ene side skal Holbæk by fortsat stå stærkt i den regionale konkurrence. På den anden side skal der være mulighed for en balanceret udvikling i hele Holbæk bymidte.
Forslaget vil skabe mulighed for etablering af et center på størrelse med det tidligere projekt ved Rosen. Samtidigt vil der også være mulighed for nye butikker f.eks. ved stationen eller på Ahlgade.
Kommuneplantillægget er ikke i sig selv byggeretsgivende.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser af kommuneplantillægget.

Øvrige konsekvenser
Der er udarbejdet en Miljøscreening, der belyser, hvilke forhold der kan blive påvirket af planen. Der er ikke fundet forhold, der har betydet, at planen skal gennem en egentligt Miljøvurdering.

Høring
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 7 sendes i offentlig hørring i 8 uger fra den 28. oktober 2015 til den 23. december 2015.

Lovgrundlag – link
Planloven og lov om miljøvurdering

Sagshistorik, henvisninger
Vedtagelse af Kommuneplan 2012-2025
Orientering om afgørelse i Natur og Miljøklagenævnet
Beslutning om hjemtagelse af bestemmelser om Detailhandel i Holbæk By

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-46983_#3446914_v1_bilag a - kommuneplantillæg nr7.pdf.pdf
caseno15-46983_#3446916_v1_forslag til kommuneplantillæg nr7 nyt layout.pdf.pdf
caseno15-46983_#3446918_v1_miljøvurderingsscreening kommuneplantillæg nr7.pdf.pdf
caseno15-46983_#3446913_v1_nye rammer for bymidteafgrænsningen.pdf.pdf
caseno15-46983_#3446920_v1_notat om tidligere afgørelse fra natur- og miljøklagenævnet og relationen til kommuneplantillæg nr 7.pdf

Bilag

Bilag A - Kommuneplantillæg nr7.pdf
Forslag til kommuneplantillæg nr7 nyt layout.pdf
Miljøvurderingsscreening Kommuneplantillæg nr7.pdf
Nye rammer for bymidteafgrænsningen.pdf
Notat om tidligere afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet og relationen til Kommuneplantillæg nr 7 - Detailhandelen i Holbæk bymidte.pdf


199. Godkende byggeregnskabet for Vestsjællands Almene Boligselskabs almene boliger på Ahlgade 36, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Byrådet godkender det endelige byggeregnskab for Vestsjællands Almene Boligselskabs almene familieboliger på Ahlgade 36, 4300 Holbæk, med en anskaffelsessum på 32.951.000 kr.

 2. Kommunen yder et grundkapital lån på 3.295.100 kr.

 3. Byrådet godkender den gennemsnitlige leje på 883 kr. pr. m2 pr. år.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Vestsjællands Almene Boligselskab har indsendt det endelige byggeregnskab for de almene familieboliger Ahlgade 36, 4300 Holbæk til godkendelse, og ansøger om at få godkendt en anskaffelsessum på 32.951.000 kr.
 
Byggeriet blev dyrere end anskaffelsessum på 32.000.000 kr. som blev godkendt  i forbindelse med påbegyndelse af byggeriet.
 
På grund af merudgifter i forbindelse med udvidelse og funderingsforhold i kælderen, udgør den samlede anskaffelsessum 33.186.134 kr.
 
Rammerne for den maksimale støttede anskaffelsessum inkl. energitillæg fastsættes årlig og udgør for dette byggeri 32.951.000 kr. Differencebeløbet på 235.134 kr. dækkes af Vestsjællands Almene Boligselskab. Overskridelsen kan ikke finansieres med en lejeforhøjelse.
 
Boligerne er opført i tre etager oven på stueetagen, som er opført og anvendes til erhvervslejemål af anden bygherre.
 
Byggeriet består af 18 almene familieboliger, med en gennemsnitlig husleje på 883 kr. pr. m2 pr. år.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Kommunens udgift i forbindelse med opførelse af almene boliger er et grundkapitallån på 10 % af den støtteberettigede anskaffelsessum.
 
Grundkapitallånet udgør 3.295.100 kr.
 
Grundkapitallån som følge af den højere anskaffelsessum
3.295.100 kr.
Grundkapitallån godkendt i 2013
3.200.000 kr.
Yderligere grundkapitallån
95.100 kr.
 
Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.
 
Finansieringen ske via kontoen for køb og salg af ejendomme.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 11. september 2013, punkt 155: Tilsagn til opførelse af 18 almene familieboliger på adressen Ahlgade 34-36, Holbæk.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling200. Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af skæve boliger til skæve eksistenser

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af skæve boliger til skæve eksistenser. Matr. nr. 13bi Ladegården, Holbæk Jorder stilles til rådighed for projektet. Arealet er beliggende på adressen Marievej 28 C, Holbæk.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune indgår aftale med Lejerbo om opførelse af 6 skæve boliger til skæve eksistenser på adressen Marievej 28 C, Holbæk.
 
Boligerne opføres på matr. nr. 13bi Ladegården, Holbæk Jorder som stilles til rådig for projektet.
 
Skæve boliger til skæve eksistenser er mindre boliger med tilknyttet social støtte, hvor huslejen er så lav, at borgere med kontanthjælp har råd til at bo der.
 
Målgruppen for boligerne er borgere, som har svært ved at indpasse sig, har en helt særlig social adfærd og ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.
 
Da der er tale om et lille byggeri, vil Lejerbo koordinere opførelsen af skæve boliger med opførelse af billige boliger på Samsøvej, således at tidsforbrug til byggemøder, proces med arkitekter, rådgiver, kommune og transport m.v. begrænses.
 
Det betyder, at opførelse af de skæve boliger vil blive igangsat i 4. kvartal 2016 når lokalplanen for Samsøvej er godkendt.
 
Lokalplanen for skæve boliger til skæveeksistenser på Marievej 28 C er igangsat.
 
Udvalget for Voksne tager den d. 2. november 2015 på studietur til Vejle for at besøge Vejle Kommunes projekt med "skæve boliger", som drives i samarbejde med Kirkens Korshær.
Udvalget for Voksne får efterfølgende den endelige projektbeskrivelse til godkendelse.
 
Omfanget af det sociale viceværts arbejde samt hvem som skal varetage opgaven skal afklares efterfølgende og inden ansøgning om tilskud til de skæve boliger sendes til ministeriet.
 
Det skal samtidig afklares om der er behov for, at den ene skæve bolig anvendes til lokale for den sociale vicevært.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Skæve boliger etableres som almene boliger, dog med den undtagelse, at kommunen ikke skal yde grundkapitallån til opførelsen. I stedet yder ministeriet tilskud til at etablere skæve boliger med op til 400.000 kr. pr. bolig afhængigt af boligens størrelse og indretning.
 
Da nettohusleje maksimalt må udgøre ca. 3.000 kr. pr. måned for at opnå tilskud til etablering af skæve boliger, stiller kommunen grunden vederlagsfrit til rådighed for Lejerbo.
 
Boliger som indgår i et projekt med skæve boliger, finansieres efter realkreditlovens almindelige regler. Kommunen kan stille garanti for den del af realkreditlånene, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
 
Lejerbo får brugsretten til den kommunale grund i de 30 år, som er løbetiden for realkreditlånet. Alle kan bidrage har anvisningsret til boligerne i samme periode, og hæfter for eventuel tomgangsleje. Boligselskabet er således garanteret lejeindtægten for byggeriet de næste 30 år. Der er derfor ingen risiko for at afdelingen skulle gå konkurs, og garantien dermed skulle komme til udbetaling.
 
Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.
 
Det vil kræve kommunal deponering såfremt den ene skæve bolig skal anvendes til lokale til den sociale vicevært.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, 18. marts 2015, punkt 55: Beslutning om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-10-2015
Indstillingen godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling201. Beslutning om høring af ny ledelsesstruktur

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet sendes i høring forud for endelig beslutning i byrådet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Udvalget for Børn behandlede den 2. juni 2015 et forslag til en ny ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler. Et flertal i udvalget besluttede, at der inden en egentlig høring, ønskes en yderligere inddragelse af distrikts- og skoleledere med henblik på at belyse fordele og ulemper ved det fremsatte forslag samt en vurdering af mulige alternativer.
 
Der er efterfølgende sammen med skole- og distriktslederne arbejdet videre med et forslag til en ny ledelsesstruktur – og byrådet er på temamødet den 19. august, hvor distrikts- og skoleledere deltog, præsenteret for hovedlinjerne i forslaget.
 
Formålet med en ny ledelsesstruktur
Formålet med en ny ledelsesstruktur er at få skabt en robust, fleksibel og bæredygtig struktur, der understøtter, at alle børn i kommunens dagtilbud og skoler indgår i et sammenhængende læringsforløb i hele deres dagtilbuds- og skoletid.
 
Byrådet har desuden forudsat, at en ny ledelsesstruktur tilsammen med en ændret distriktsstruktur kan frigøre 10 mio. kr.. De 10 mio. kr. indgår i de 21 mio. kr., som byrådet tidligere har besluttet at finde via arbejdet i omstillingsgruppen om økonomisk og faglig bæredygtige skoler og børnehuse.
 
Forslaget til ny ledelsesstruktur er baseret på, at byrådet til november beslutter at ændre den nuværende distrikts- og skolestruktur fra otte til fire dagtilbuds- og skoledistrikter. Forslaget om ændringen af distriktsstrukturen er i øjeblikket til høring frem til den 1. oktober.
 
Hvad adskiller nærværende forslag fra det tidligere forslag fra den 2. juni?
Sammenlignet med det forslag til ny ledelsesstruktur, som udvalget behandlede den 2. juni, så er nærværende forslag blandt andet kendetegnet ved:
 
 
Principper for ny ledelsesstruktur
I forslaget til ny ledelsesstruktur udgør de fire nye skole- og dagtilbudsdistrikter hvert et ”område” med henholdsvis én skole og ét dagtilbud. I hvert af de fire områder er der desuden et administrativt center og et læringsnetværk/center, der betjener hele området.
 
Området ledes af en områdeledelse bestående af to områdeledere, der har et primært ansvar for henholdsvis områdets skole (skolelederen) og områdets dagtilbud. De to områdeledere varetager tilsammen den overordnede strategiske ledelse af området.
 
Indenfor hvert af de fire områder etableres et ”pædagogisk ledelsesteam” bestående af et antal pædagogiske ledere, hvis primære opgave er at varetage den personalemæssige og faglige ledelse med udgangspunkt i områdets samlede opgaveportefølje.
På skoleafdelinger og børnehuse med mange medarbejdere vil der være tilknyttet mere end én pædagogisk leder. Tilsvarende kan én pædagogisk leder være tilknyttet flere små enheder med få medarbejdere og/eller lede indenfor både dagtilbud og skole.
Det forudsættes, at fordelingen af de ledelsesmæssige opgaver er tydelige og gennemskuelige, herunder at det er tydeligt for forældre (og børn), hvem der har det ledelsesmæssige ansvar for børnehuset eller skoleafdelingen (herunder SFO).
 
Hvad adskiller forslaget til ny ledelsesstruktur fra den nuværende struktur?
Forslaget til en ny ledelsesstruktur er en videreudvikling af den nuværende ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Det som især adskiller forslaget fra den nuværende struktur er, at:
 
Tidsplan for ny ledelsesstruktur
Tidsplanen for etableringen af ny ledelsesstruktur følger tidplanen for forslaget til ny distriktsstruktur. Det betyder, at den ny ledelsesstruktur træder i kraft med fuld virkning fra den 1. august 2016, såfremt forslaget vedtages.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Byrådet har forudsat, at en ny distriktsstruktur for skole og dagtilbud og en kommende ny ledelsesstruktur skal frigøre 10 mio. kr., som vil indgå i de budgetreduktioner, byrådet har vedtaget med budget 2015 og overslagsår.
 
De 10 mio. kr. forudsættes fordelt således:
 
Ny distriktsstruktur (reduktion i antal distriktsledere og skoleledere)
4,4 mio. kr.
Reduktion i antal ledere (daglige ledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere)
2,5 mio. kr.
Effektivisering af de administrative opgaver
1,0 mio. kr.
Tilpasning af tildelingsmodel til skolerne (ved indførelse af større distrikter kan matrikelbeløbet (grundbeløb pr. afdeling) nedsættes)
2,1 mio. kr.
I alt
10 mio. kr.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
 
Forslaget sendes til høring i skole- og forældrebestyrelser. 

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 22-09-2015
 
Et flertal i udvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at begrundelsen for besparelsen på de 2,1 mio. kr. fra skolernes tildelingsmodel i det endelig høringsmateriale ændres til: ”Tilpasning af tildelingsmodel til skolerne via reduktion i matrikelbeløbet (grundbeløb pr. afdeling)”.
 
Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten stemte imod, da den foreslåede ændring af ledelsesstrukturen vil skabe dårligere arbejdsmiljø for alle personalegrupper og på den måde arbejde imod opfyldelse af målene for det samlede børneområde.
 
Peter Hansen, Dansk Folkeparti stemte imod, da Dansk Folkeparti overordnet ønsker mere ro på skole/dagtilbudsområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Et flertal bestående af V, A, B og C anbefaler indstillingen godkendt, idet høringen afventer Udvalget for Børns behandling af distriktsstrukturen den 27. oktober 2015. Inge Langseth (O) undlader at stemme.

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Et flertal på 18 bestående af V og A stemmer for at sende forslaget i høring. Imod stemte et mindretal på13 bestående af O, B, Ø, I, C og løsgængerne Solvej Pedersen og Steen Klink.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-45706_#3439900_v1_20150917 notat - ny ledelsesstruktur for skoler og dagtilbud .pdf

Bilag

20150917 Notat - Ny ledelsesstruktur for skoler og dagtilbud


202. Beslutning ’Resultater gennem forenkling og tillid’. Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. ”Administrationsgrundlag for fysisk planlægning”, vedlagt som bilag, bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Det hidtil gældende administrationsgrundlag for fysisk planlægning er forenklet, så det kun indeholder retningslinjer for beslutningskompetencer i forhold til lokalplaner, kommuneplantillæg og udbygningsaftaler. Afsnit med beskrivelse af lovgrundlaget, planlovens formål, kommunens myndighedsrolle, klagemulighed og de forskellige hensyn, som skal lægges til grund for udarbejdelse af planer for fysisk planlægning, er slettet i administrationsgrundlaget. Informationerne i disse afsnit vil i stedet blive formidlet på kommunens hjemmeside.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Administrationsgrundlaget erstatter tidligere administrationsgrundlag vedtaget den 8. maj 2013 af Udvalget for Klima og Miljø. Med det nye administrationsgrundlag sker der ingen ændringer i byrådets muligheder for delegation.
 

Høring
Lovgrundlag – link
· Lov om planlægning
· Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
· Lov om miljøvurdering

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-44986_#3471722_v1_administrationsgrundlag for udarbejdelse af lokalplaner, udbygningsaftaler og kommuneplantillæg.pdf

Bilag

Administrationsgrundlag for udarbejdelse af lokalplaner, udbygningsaftaler og kommuneplantillæg


203. Beslutning ’Resultater gennem forenkling og tillid’. Godkendelse af administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesområdet.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         ”Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesområdet” bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forhold til det hidtil gældende administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven er det nu forenklet, så det primært indeholder retningslinjer, for hvordan området administreres. Afsnit med beskrivelse af lovgrundlaget, naturbeskyttelseslovens formål, kommunens myndighedsrolle, klagemulighed og de forskellige hensyn, som skal lægges til grund for en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, er slettet i administrationsgrundlaget eller stærkt begrænset. Informationerne i disse afsnit vil i stedet blive formidlet på kommunens hjemmeside.
 
Naturbeskyttelsesloven har til formål at sikre den beskyttede natur, kulturminder og det åbne landskab. Samtidig skal den sikre offentlighedens adgang til at få naturoplevelser og adgang til det åbne land.
 
Formålet med administrationsgrundlaget er at beskrive overfor brugere af landskabet, borgere og interesseorganisationer, hvordan en ansøger kan forvente sin sag afgjort. Samtidig tjener administrationsgrundlaget til, at viden om naturbeskyttelsesloven er forankret i administrationen.
 
Med administrationsgrundlaget delegerer udvalget beslutningskompetencen for naturbeskyttelsesloven til administrationen, Vækst og Bæredygtighed.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Administrationsgrundlaget erstatter tidligere administrationsgrundlag vedtaget den 20.12.2011 af Udvalget for Klima og Miljø. Med det nye administrationsgrundlag sker der ingen ændringer i delegationen.

Høring
Lovgrundlag – link
Naturbeskyttelsesloven LBK 951 af 03.07.2013 med senere ændringer.
Vejledning om naturbeskyttelsesloven, 1993 med senere tilføjelser.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-44778_#3427775_v1_bilag administrationsgrundlag til udvalg.pdf.pdf

Bilag

Bilag: Administrationsgrundlag til udvalg.pdf


204. Beslutning ’Resultater gennem forenkling og tillid’. Godkendelse af Fjerkræsvejledning

Sagsgang og sagstype
Indstilles til behandling i Udvalget for Klima og Miljø -> Byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard indstiller, at:
 
 1. nugældende ”Regulativ for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Holbæk” bliver ophævet, samt at ny ”Vejledning for fjerkræhold” bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Nuværende regulativ er beskrevet således at reglerne ikke kun gælder for fjerkræ, men også hunde. Derudover er der helt specifikke regler for afstandskrav og antal høns, som gælder alle ejendomme uanset om man har en lille grund, og tætte naboer, eller en stor have med få naboer. Endvidere er regulativet kun gældende for byzone. Dette gør den nye vejledning op med.
 
Med den nye vejledning vil borgerne få gode input til at tænke naboerne med ind i processen før anskaffelse af fjerkræ, samt blive oplyst om hvilke forskellige lovgivninger og myndighedsområder man kan komme ind over ved at have fjerkræshold.
 
Ved at gå fra regulativ til vejledning bløder vi op, og gør dialogen mere åben med udgangspunkt i hvert enkelt tilfælde. Der er ikke faste regler om afstand og størrelse, men nu mulighed for et mere nuanceret billede, som er tilpasset den enkelte ejendom.
Ved klagesager kan der ikke længere laves indskærpelser, men derimod henstillinger hvilket er i tråd med en stærk medspiller og bedre samskabelse.
 
Den nye vejledning gælder ikke kun for byzone, men for områder hvor der er naboer at tage hensyn til.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Gældende lovgivning vil stadig være gældende.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter samt bekendtgørelse nr. 1485 af 21. december 2009 om ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling205. Beslutning om ekspropriation for etablering af adgangsvej til Idræts- og Sundhedscenter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet
 1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af ny adgangsvej, som beskrevet på ekspropriationsplan (bilag 1), arealfortegnelse, (bilag 2), indvarslingsbrev (bilag 3) og den førte åstedsprotokol (bilag 4) med protokolbilag (bilag 5),
 2. tiltræder det af administrationen udfærdigede erstatningsforslag – jf. bilag 5,
 3. bemyndiger administrationen til at indbringe spørgsmålet om ekspropriationens lovlighed for Vejdirektoratet,
 4. bemyndiger administrationen til i givet fald at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne, og
 5. bemyndiger administrationen til at forestå udbetaling af erstatningsbeløb i henhold til tiltrådt erstatningsforslag eller afsagt taksationskendelse.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Arbejdet med at muliggøre etableringen af Holbæks nye svømme-, idræts- og sundhedscenter er i gang. I den forbindelse har der gennem nogen tid været kontakt til ejeren af matr. nr. 6p om muligheden for at erhverve areal for anlæggelse af adgangsvejen. Senest holdt administrationen den 2. juni 2015 et møde med ejer, men det har ikke været muligt at nå til enighed.
 
Byrådet traf på sit møde den 17. juni 2015 beslutning om at igangsætte ekspropriation af vejarealet, såfremt arealet ikke kunne erhverves ved frivillig aftale med ejeren. Arealets beliggenhed fremgår af bilag 6.
 
Der har været afholdt åstedsforretning den 25. august 2015 under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff.
 
Ved åstedsforretningen gjorde ejeren indsigelse mod lovligheden af at ekspropriere, jf. bilag 4 og bilag 5, med henvisning til, at ekspropriation er unødvendig, fordi lokalplan endnu ikke er vedtaget og projektet derfor savner aktualitet. Ejer har ved sin advokat uddybet sin indsigelse i brev af 7. september 2015, se bilag 7. Ejer finder ikke at betingelserne for ekspropriation er til stede og at etablering af adgangsvejen over hendes ejendom går ud over det nødvendige, idet der findes andre - for hende mindre indgribende - muligheder for vejadgang.
 
Realisering af idræts og sundhedsfaciliteterne forudsætter, at der er gode adgangsveje til området allerede fra påbegyndelsen af anlægsarbejderne. Holbæks nye svømmehal, idræts- og sundhedscenter forventes at have mange brugere både i form af idrætsudøvere, genoptræningspatienter, ansatte, tilskuere og andre besøgende.
 
Vejadgangen er vurderet af kommunens vejafdeling. Omfartsvejen er en del af Holbæk bys overordnede vejnet, som har god forbindelse til motorvejen ved afkørsel 19 og 20. Ingen andre muligheder for vejadgang til områder kan levere den samme grad af trafikafvikling og trafiksikkerhed. For at undgå trafikuheld og en god trafikafvikling har der derfor i hele forløbet været arbejdet med, at den overordnede trafik til området følger Omfartsvejen og således at vejadgangen sker fra Omfartsvejen, over matr. nr. 6p. Etableringen af den primære vejadgang over denne ejendom vil desuden give den mest hensigtsmæssige mulighed for indretning og planlægning af idræts- og sundhedsområdet.
 
Lokalplanarbejdet blev sat i gang primo maj 2015 og det forventes, at byrådet på sit møde den 9. december 2015 – samtidig med godkendelse af OPP-tilbuddet – får forelagt forslag til lokalplan til offentliggørelse.
 
En forudsætning for at kunne ekspropriere er, at indgrebet er nødvendigt og aktuelt. I kraft af at byrådet har igangsat projektet med idræts- og sundhedscentret, at administrationen er i færd med at undersøge tilbud på projektet og at byrådet har afsat midler til centret, så er der efter administrationens vurdering ikke tvivl om, at der lovligt kan eksproprieres til erhvervelse af vejadgangen med hjemmel i vejloven.
 
Af hensyn til fremdriften i det samlede projekt er det af afgørende vigtighed, at kommunen kan disponere over vejadgangsarealet, når lokalplanprocessen og udbudsprocessen er gennemført.
 
I den forudgående dialog med ejeren og under åstedsforretningen har det været administrationens vurdering, at der hos ejeren er forventning om erstatning af en størrelse, som ligger væsentlig over, hvad ejendommen påføres af tab og ulemper. Der blev under åstedsforretningen derfor ikke fremsat forslag til erstatning.
 
Efter åstedsforretningen har administrationen og byrådsmedlemmet gjort sig overvejelser over erstatningens omfang og har udarbejdet vedlagte overslag. Overslaget er med forbehold for byrådets tiltrædelse af indstillingen fremsendt til ejer som kommunens forslag til erstatning sammen med referatet fra åstedsforretningen, jf. bilag 5.
 
Som følge af ejers indsigelse mod ekspropriationens lovlighed vil sagen efter byrådets tiltrædelse af indstillingen, derfor blive fremsendt til Vejdirektoratet, som er klagemyndighed. Klagen har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.
 
Når Vejdirektoratet som forventet har afgjort, at der lovligt kan eksproprieres, sendes spørgsmålet om erstatningen til afgørelse hos Taksationskommissionen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den samlede erstatningsudbetaling til ejer er anslået til ca. 163.000 kr.
 
Øvrige omkostninger i forbindelse med erhvervelse af arealet til landinspektør til rådgivning og matrikulær berigtigelse anslået til ca. 50.000 kr.
 
Omkostninger til anlæggelse af vejen, incl. projektering og rådgivning, anslås til 900.000 kr.
 
Alle de nævnte omkostninger dækkes af afsatte midler fra kultur- og fritidsområdet.

Øvrige konsekvenser
Holbæk Kommune sender klagen videre til Vejdirektoratet og sender evt. erstatningsspørgsmålet videre til taksationsmyndighederne.
 
Adgangsvejen er ud fra et trafikalt og trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt en nødvendighed for et velfungerende idræts- og sundhedscenter, både i den første anlægsfase, når centret tages i brug og når det efterfølgende udbygges.

Høring
Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretning i ugeavisen By og Land fandt sted den 21. juli 2015.
Den berørte lodsejer blev ved brev af 10. juli 2015 skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 25. august 2015.

Lovgrundlag – link
Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets møde den 26. marts 2015, punkt nr. 63.
Byrådets møde den 15. april 2015, punkt nr. 67.
Byrådets møde den 17. juni 2015, punkt 133.

Supplerende sagsfremstilling
Udvalget for Kultur og Fritid har haft sagen til orientering d. 21. september 2015 og taget den til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Et flertal bestående af A og løsgængerne Christian Ahlefeldt-Laurvig og Søren Stavnskær indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
 
O undlader at stemme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Et flertal bestående af V, A og B anbefaler indstillingen godkendt.
 
Michael Suhr (C) stemmer imod.
 
Inge Langseth (O) undlader at stemme.

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Et flertal på 22 bestående af V, A, B og I stemte for. Et mindretal på 8 bestående af O, Ø, C og løsgængerne Solvej Pedersen og Steen Klink stemte imod. Finn Nielsen (O) undlod at stemme.

Sagsfremstilling
Referat

caseno13-47051_#3423572_v1_billag 1.pdf
caseno13-47051_#3423581_v1_bilag 2.pdf
caseno13-47051_#3423586_v1_bilag 3.pdf
caseno13-47051_#3423591_v1_bilag 4.pdf
caseno13-47051_#3423597_v1_bilag 5.pdf
caseno13-47051_#3423778_v1_bilag 6.pdf
caseno13-47051_#3429612_v1_bilag 7.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7


206. Beslutning - Retningslinjer for terrænregulering

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byråd
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. landzonesagsbehandlingen vedr. jordpåfyldning/terrænregulering på landbrugsjorder foregår efter principperne i bilag 1
 2. disse principper indarbejdes i administrationsgrundlag for landzoneområdet, som blev behandlet på mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 25. august 2015

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Administrationen har på grund af verserende sager behov for at få fastlagt nærmere retningslinjer for, hvordan ansøgninger om jordopfyldning/terrænregulering på landbrugsjorder skal afgøres inden for de rammer, som lovgivningen har udstukket.
 
Med indstillingen ønsker administrationen at præcisere,
 • at ansøger kan afkræves dokumentation for, at en jordpåfyldning/terrænregulering alene har til formål at forbedre jordens dyrkningsmæssige værdi og landbrugsdriften og ikke går ud over, hvad der netop er nødvendigt for at opnå sådan forbedring,
 • at ansøgninger, som omfatter jordpåfyldning/terrænregulering ud over, hvad der er nødvendigt for at forbedre jordens dyrkningsmæssige værdi og landbrugsdriften, som hovedregel må forvente et afslag.
 
I bilag 1 er der nærmere redegjort for, hvordan ansøgningerne om jordpåfyldninger og terrænreguleringer fremover vil blive behandlet, såfremt principperne bliver godkendt.
 
Afledte følgevirkninger af jordpåfyldning og terrænregulering
Konkret har det en række afledte følgevirkninger, når der foretages jordpåfyldning/terrænregulering på landbrugsjorder, så som:
 
 • stærkt forøget, tung trafik på små og mindre veje,
 • formindsket trafiksikkerhed på nærliggende veje,
 • øget slitage af kommunens veje,
 • større omkostninger til reparation og vedligeholdelse af kommunens veje,
 • udviskning og forringelse af de landskabelige værdier,
 • gener for naboer i form af øget trafik, støj, støv.
 
I forbindelse med de seneste års sager har administrationen kunnet iagttage, at jordtransporterne med store lastbiler til terrænreguleringsområder har og har haft et omfang, som betyder et væsentligt forøget slid på de mindre, offentlige veje. Dette medfører øgede omkostninger til udbedring af skader og vedligeholdelse af kommunens veje. Sådanne jordtransporter kan have stor betydning for infrastrukturen lokalt og administrationen har anslået, at det kan medføre, at trafikbelastningen på de lokale veje bliver mere end fordoblet.
BaneDanmarks arbejde med baneudvidelsen fra Lejre til Vipperød har f.eks. medført, at kommunen på vejene til Marup har måttet bære en omkostning på knap 2 mio. kr. til bærelagsreparationer og forstærkningslag. Dette er udgifter, som ikke er en del af asfaltfunktionskontrakterne.
Der er således en afledt konsekvens af jordpåfyldningsarbejder/terrænreguleringer på landbrugsjorder, som – uanset om arbejderne kræver landzonetilladelse eller ej – medfører en betydelige udgifter for kommunen til vejvedligeholdelse og -reparation.
 
Kommunen har pligt til at sørge for, at de offentlige veje er tilpasset den trafik som forekommer på vejene og kommunen skal betale for vedligeholdelse og istandsættelse af vejene. Kommunen kan således ikke pålægge vejens brugere at istandsætte vejen.
Efter færdselsloven er der dog mulighed for, at kommunen i samråd med politiet kan opsætte vægtbegrænsningstavler, for derved at undgå særligt voldsomt slid fra tunge køretøjer.
 
Ved opfyldning af et landskabs naturlige lavninger vil landskabets særpræg og karakter blive udviskede eller forsvinde. Forbigående vil jordpåfyldning og terrænregulering påvirke den landskabelige oplevelse, i den periode hvor reguleringen sker.
 
Generne for naboer vil først og fremmest være mærkbare, mens terrænreguleringsarbejderne står på. Generne kan dreje sig om større trafikmængde, mindsket trafiksikkerhed, støj og støv fra til- og frakørende lastbiler, støj og støv fra maskinerne, som foretager terrænreguleringerne o.a.
 
Baggrundsnotat
I baggrundsnotat, bilag2, er beskrevet de seneste års forløb af denne type sager frem til nu, praksis fastlagt af Natur- og Miljøklagenævnet, hensynene i landzonesagsbehandlingen, m.m.
 
Administrationen har siden 2009 haft 6 ansøgninger om jordpåfyldning og terrænregulering på landbrugsjorder. Heraf er 3 afgjort og 3 afventer behandling. De 5 af ansøgningerne er fra samme ansøger. Oversigt over ansøgningerne kan ses i bilag 4.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Administrationen vil kunne stille større krav til ansøger om at fremlægge dokumentation for, at den ansøgte jordpåfyldning/terrænregulering har til formål at forbedre landbrugsdriften, hvilken mængde der er nødvendig for at opnå denne forbedring, om forbedringen kan opnås på anden måde og om dette er forsøgt.

Høring
Lovgrundlag – link
Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 med senere ændringer.
Vejledning nr. 9563 af 16.10.2002 om landzoneadministration af planlovens §§34-38.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Et flertal bestående af A og O indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
 
Løsgænger Søren Stavnskær kan ikke tiltræde indstillingen.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Et flertal på 28 bestående af V, A, O, B, Ø, C og løsgængerne Solvej Pedersen og Steen Klink stemte for. Et mindretal på 2 bestående af Søren Stavnskær (I) og Søren Harboe Rasmussen (V) stemte imod.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-7379_#3426646_v1_bilag 1.pdf
caseno15-7379_#3437631_v1_bilag 2, baggrundsnotat.pdf
caseno15-7379_#3437641_v1_bilag 4, sagsoversigt holbæk kommune.pdf
caseno15-7379_#3438328_v1_bilag 1, revision af landzoneadmininstrationsgrundlag.pdf

Bilag

Bilag 3, NMNK sagsoversigt
Bilag 2, Baggrundsnotat
Bilag 4, sagsoversigt Holbæk Kommune
Bilag 1, Revision af landzoneadmininstrationsgrundlag


207. Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:
1.         ”Forslag til Vandhandleplanen for Holbæk Kommune” bliver vedtaget.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
På baggrund af EU´s Vandrammedirektiv har staten den 30. oktober 2014 vedtaget de første vandplaner for perioden den 2010 - 2015.
 
Statens Vandplaner
Holbæk Kommune er dækket af tre vandplaner: 2.1 Kalundborg, 2.2 Roskilde fjord og Isefjorden og 2.5 Smålandsfarvandet. Vandplanerne fastsætter miljømål for overfladevand i fjorde, vandløb og søer og for grundvandet. Vandplanen indeholder et indsatsprogram for den 1. planperiode frem til 2015. Planen indeholder en række virkemidler, der skal bruges til at nå miljømålene.
 
Tidligere proces
Vandplanen skulle have været vedtaget i december 2009 for 1. planperiode 2009 – 2015. Vandplanen har været vedtaget, men er blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i 2012. Efterfølgende har planen været igennem en fornyet revision og høringsperiode, så den kunne vedtages den 30. oktober 2014.
 
Den Kommunale Vandhandleplan
Vandhandleplanen udarbejdes af kommunen med baggrund i statens vandplan.
Kommunen skal indenfor et år efter vedtagelsen af vandplanen vedtage en vandhandleplan.
 
Den kommunale vandhandleplan skal nærmere redegøre for, hvordan vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet.
 
Den kommunale vandhandleplan skal også indeholde en redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning, herunder kommuneplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, råstofplanen og Natura2000 planer.
 
Endelig - og vigtigst - skal vandhandleplanen indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning. Herunder skal der redegøres for, hvordan offentligheden efter reglerne i særlovgivningen (især vandløbsloven) vil blive inddraget i vandhandleplanens gennemførelse.
 
Den kommunale vandhandleplan beskriver hvilke indsatser, der skal ske hvornår. Realisering af planen sker ved konkrete projektbeskrivelser, som gennemføres efter den sædvanlige lovgivning med mulighed for at kommentere og påklage afgørelserne.
 
Indsatser
Forslaget tager udgangspunkt i den tidligere vandhandleplan.
 
I den tidligere vandhandleplan var der en indsats, hvor man skulle ændre vedligeholdelsen af vandløb. Denne indsats er taget ud af den statslige vandplan, og er derfor heller ikke længere med i Holbæk Kommunes nye vandhandleplan.
 
I Statens vandplaner er det bestemt hvilke indsatser, der skal gennemføres i den første planperiode som løber frem til 22. december 2015. Der skal i Holbæk Kommune ske indsatser overfor:
·         10 km vandløb, som skal restaureres
·         3 spærringer, som skal fjernes
·         5 rørlagte strækninger, som skal åbnes
·         1380 ejendomme i det åbne land skal opfylde rensekravet (inden 30. oktober 2016)
·         11 regnvandsbetingede udløb, som skal sikres bedre mod overløb
·         1 renseanlæg, som skal have forbedret rensning
·         1 vandløb, som skal have øget sin minimumsvandføring.
 
Prioritering af indsatser
Kommunen skal i vandhandleplanen redegøre for prioritering af indsatsen.
Men på grund af vandplanernes forsinkelse med udløb den 22. december 2015 giver det ikke mening at prioritere indsatserne. Derfor er alle indsatserne sat til at starte i indeværende år
 
Forslag til plan kan ses her

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
NaturErhvervstyrelsen finansierer forundersøgelser og realisering af indsatser på vandløbsområdet, herunder erstatninger til dem, som måtte lide tab.
 
Udgifter til indsats overfor spildevand afholdes af Holbæk Forsyning og berørte husejerne.
 
Kommunerne er kompenseret for ekstra arbejde gennem ”DUT-midlerne”.
Holbæk Kommune har således ikke direkte nogen udgifter forbundet med indsatserne.

Øvrige konsekvenser
Vandhandleplanens indsatser skal myndighedsbehandles af Holbæk Kommune

Høring
Forslag til Vandhandleplan har været i 8 ugers høring i perioden 30. april til den 26. juni 2015.
 
Der er bilagt et notat om høring af Holbæk Kommunes ”Forslag til Vandhandleplan”

Lovgrundlag – link
Statens vandplaner nr. 2.1, 2.2 og 2.5
Miljømålsloven (932 af 24/09 2009, lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (nr. 1219 af 15/12 2011)

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-79888_#3435773_v1_notat om bemærkninger til kommunes forslag til vandhandleplan.docx

Bilag

Notat om bemærkninger til Kommunes forslag til vandhandleplan


208. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Byrådet godkender igangsættelsen af de landsbyfornyelsesprojekter, som fremgår af bilag 1, i forbindelse med ansøgninger om midler fra kommunens landsbyfornyelsespulje 2015.
 2. Jyderup Bygruppe tildeles 110.000 kr. til renovering af bibliotekspladsen i Jyderup med midler fra strategi for byfornyelse (budget 2015).

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Med baggrund i beslutningen om anvendelse af landsbyfornyelsesmidler på mødet i Klima og Miljø Udvalget d. 24.3 2015 indstilles 10 lokale projekter til at modtage støtte. Landdistrikterne i Holbæk Kommune skal styrkes ved at gøre brug af de tilgængelige statslige midler i pulje til landsbyfornyelse. Kommunen gennemførte derfor en ansøgningsrunde fra april til juni 2015, hvor borgere i Holbæk Kommune blev opfordret til at indsende projekter, der lå inden for rammerne for landsbyfornyelse.
 
Behandling af indkomne ansøgninger
Administrationen har med udgangspunkt i beslutningen i Klima og Miljø Udvalget og en række generelle kriterier fastsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udvalgt 10 ud af 13 ansøgere til at modtage støtte fra kommunens landsbyfornyelsespulje.
 
Det har været en betingelse, at de udvalgte projekter kunne opfylde byfornyelseslovens rammer for refusionsberettiget støtte, og Holbæk Kommune kan derfor hente 60 % statsrefusion på alle projekterne.
 
Undtaget herfra er Projekt 4 – Bibliotekspladsen i Jyderup, som falder uden for rammerne for landsbyfornyelse pga. Jyderups størrelse (over 3000 indb.) og pga. projektets karakter. Projektet vurderes dog at have et stort potentiale i forhold til igangsættelse af fremtidige byfornyelsesinitiativer i Jyderup og indstilles derfor til at modtage det fulde ansøgte beløb. Da projektet heller ikke kan dækkes af de ordinære byfornyelsesmidler, finansieres det udelukkende med kommunale midler jf. byfornyelseslovens § 98 stk. 2. Projektet kan betragtes som en særskilt byfornyelsesansøgning, der behandles sammen med landsbyfornyelsesansøgningerne.
 
De udvalgte projekter er:

Nr.
Sted
Projektbeskrivelse
1
Kulturhuset Udby Forsamlingshus
Reparation af udvendig trappe, udskiftning af vinduer
3
Hagested Forsamlingshus
Reparation af tag
4
Bibliotekspladsen Jyderup
Renovering af plads, etablering af udecafé og petanquebane
5
Tuse Næs Jagtforening
Nedrivning af faldefærdig bygning
7
Søndre Hegnegård kursuscenter, Orø
Udvendig istandsættelse af stuehus og staldbygninger
8
Søndersted Forsamlingshus
Udskiftning af vinduer
9
Kattekærstrædet 8, Orø
Udvendig istandsættelse af bindingsværksfacader
10
Trønninge By 9
Udvendig istandsættelse af facader
12
Trønninge By 31
Udvendig istandsættelse af facader
13
Tuse Forsamlingshus
Renovering og efterisolering af tag
 
 
= Ikke landsbyfornyelse
 
Administrationens indstilling af de enkelte projekter samt begrundelsen herfor fremgår af bilag 1. Det fremgår ligeledes af bilag 1, at der reserveres et projektbeløb på 500.000 kr. (kommunal andel 310.000 kr.) til landsbyfornyelse i Ugerløse, jvf. Beslutning på Byrådsmødet d. 17. juni 2015.
 
Økonomi og udregning af støtte
Byfornyelsesloven skelner mellem de forskellige projekttyper i forhold til hvor stor en del af det ansøgte beløb kommunen kan støtte de enkelte projekter med. Ejer- og andelsboliger, private udlejningsboliger og forsamlingshuse kan støttes med op til 50 % af det ansøgte beløb, bevaringsværdige bygninger kan støttes med op til 75 % af det ansøgte beløb og nedrivningsprojekter kan støttes med op til 100 % af det ansøgte beløb.
 
Når en kommune støtter udvalgte landsbyprojekter med byfornyelsesmidler, skal denne selv løfte momsudgiften af det støtteberettigede beløb. For at udregne den kommunale udgift for hvert enkelt projekt, er følgende eksempel blevet fulgt:
 
Eksempel: Der ansøges om 100.000 kr. inkl. moms til et givent projekt. Jf. byfornyelsesloven kan projektet støttes med op til 50 % af det ansøgte beløb. Kommunens udgift udregnes således:
 
Projektet kan støttes med: 100.000 kr. x 50 / 100 = 50.000 kr.
Støttebeløbet fratrækkes moms: 50.000 kr. / 1,25 = 40.000 kr.
Statslig udgift: 40.000 kr. x 60 % = 24.000 kr.
Kommunal udgift: 40.000 kr. x 40 % + momsudgift (10.000 kr.) = 26.000 kr.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Som det fremgår af bilag 1 er der afsat 1.428.000 kr. på det kommunale budget for 2015 til lokalområdernes forskønnelse samt til strategi for byfornyelse.
 
Støttes de indstillede projekter vil de samlede projektudgifter løbe op i 1.960.012 kr. Af dette beløb vil den samlede kommunale udgift være 1.019.207 kr. når der er indhentet statsrefusion. Dette betyder, at vi står tilbage med et restbeløb til landsbyfornyelse/byfornyelse på 408.793 kr.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø tiltrådte den 24. marts 2015 indstillingen om at godkende proceduren for anvendelse af midler til landsbyfornyelse (15/11346).
 
Administrationen udsendte i april via holbaek.dk information om proceduren for ansøgning om midler til landsbyfornyelse. Ansøgningsfristen var den 1. juni 2015 og administrationen modtog 13 ansøgninger rettidigt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-6927_#3426747_v1_bilag 1 behandling af ansøgninger 2015.pdf.pdf
caseno15-6927_#3426752_v1_bilag 2 pulje_til_landsbyfornyelse_vejledning.pdf.pdf
caseno15-6927_#3428842_v1_bilag 3 information om puljen til lokalområderne.pdf.pdf

Bilag

bilag 1 behandling af ansøgninger 2015.pdf
bilag 2 pulje_til_landsbyfornyelse_vejledning.pdf
Bilag 3 Information om puljen til lokalområderne.pdf


209. Godkendelse af vinterregulativ

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt Byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.

Alternativ indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper som alternativ forslag A og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.
 2. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper som alternativ forslag B og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune skal i henhold til ”Lov om offentlige veje" sørge for, at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse.
 
I december 2014 blev der vedtaget en ny lov, som skal implementeres.
Den nye lov vil blandt andet betyde, at :
 
 
De væsentligste ændringer og deres konsekvenser af denne lov er beskrevet i bilag vedr. væsentlige ændringer.
 
Forudsætninger for hovedindstilling er, at alle tidligere C-veje indgår i vejklasse 3. Dette betyder, at:
 
Konsekvensen af denne nedklassificering kan blive, at især landområder og industriveje kan blive svært fremkommelige ved større snefald. Kapaciteten muliggør ikke at snerydningen kan foretages indenfor tidsrammen og i værste fald kan snerydning bliveforsinket i flere dage. Konsekvensen kan blive, at veje bliver sammenkørt med sne, som bliver problematisk at få ryddet i bund.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternativ indstilling A
:
Tidligere C-veje til nye vejklasser:
Konsekvensen for især landområder ved denne nedklassificering er beskrevet i hovedindstillingen.

Alternativ indstilling B:
Tidligere C-veje til nye vejklasser:

Økonomiske konsekvenser
Hovedindstillingen vurderes at være udgiftsneutral i forhold til det nuværende budget (i en normal situation). Baggrunden for dette er, at besparelsen på nedklassificeringen opvejes af de udvidede fortovsforpligtelser for Holbæk Kommune.

Alternativ indstilling A vurderes at have et øget udgiftsniveau i forhold til det nuværende budget (i en normal situation) på mellem 5-15 pct.

Alternativ indstilling B vurderes at have et øget udgiftsniveau i forhold til det nuværende budget (i en normal situation) på mellem 10-20 pct.
 
Det øgede udgiftsniveau på alternativ indstilling A og B kan ikke finansieres inden for den nuværende driftsramme.
Hvis alternativ A vælges skal driftsbudgettet for vintertjeneste forøges med op til 15 pct. for 2016 og frem.
Hvis alternativ B vælges skal driftsbudgettet for vintertjeneste forøges med op til 20 pct. for 2016 og frem.

Øvrige konsekvenser
Den trafikale infrastruktur i kommunen kan blive presset af det driftsmæssige serviceniveau på vinterberedskabet.

Høring
Lovgrundlag – link
LBK nr. 1520 af 27. december 2014 ”Lov om offentlige veje mv.” kap. 8
Regulativet sendes til politiets orientering/godkendelse.

Sagshistorik, henvisninger
Supplerende sagsfremstilling
Særligt afhængige virksomheder kan tilgodeses ved at vælge alternativ indstilling A. Denne løsningen bliver håndteret inden for det nuværende budget. Konsekvensen ved denne løsning bliver, at budgettet til snerydning og glatførebekæmpelse hurtigere forbruges i tilfælde af snevejr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt. Udvalget ønsker her ud over belyst hvordan særligt afhængige virksomheder kan tilgodeses.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Udsat

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Det indstilles, at Alternativ A tiltrædes

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Det indstilles, at alternativ A tiltrædes.

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Alternativ A godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-29230_#3396156_v1_vinter vejklasser.pdf
caseno15-29230_#3391104_v1_sådan ryddes veje og stier.docx
caseno15-29230_#3396416_v1_vinter stiklasser.pdf
caseno15-29230_#3396160_v1_fortov, regstrup - eksempel.pdf
caseno15-29230_#3396164_v1_fortov, jyderup - eksempel.pdf
caseno15-29230_#3396193_v1_fortov, holbæk - eksempel.pdf
caseno15-29230_#3404625_v1_væsentlige ændringer.pdf.pdf
caseno15-29230_#3411376_v1_vinterregulativ 2015_2016.pdf.pdf
caseno15-29230_#3419113_v1_forskellen mellem det nuværende og det foreslåede vinterregulativ - version 2.pdf.pdf

Bilag

Vinter vejklasser
Sådan ryddes veje og stier
Vinter stiklasser
Fortov, Regstrup - eksempel
Fortov, Jyderup - eksempel
Fortov, Holbæk - eksempel
Væsentlige ændringer.pdf
Vinterregulativ 2015_2016.pdf
Forskellen mellem det nuværende og det foreslåede vinterregulativ - version 2.pdf


210. Beslutning - Solvarmeanlæg i Jyderup i høring

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det besluttes at sende projektet om etablering af solvarmeanlæg til Jyderup Varmeværk i høring.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Politisk beslutning om, at et projekt til etablering af solvarmeanlæg til Jyderup varmeværk udsendes i høring i medfør af projektbekendtgørelse / varmeforsyningsloven
Når projekt har været i høring skal projektet incl. evt. høringssvar endeligt politisk godkendes.  
 
Holbæk Forsyning har fremsendt vedhæftede projekt for opførelse af et solvarme anlæg på Lynggårdsvej  i Jyderup til godkendelse.
 
Projektet omhandler opsætning af 10.000-12.000 m² solpaneler, en bygning og en 3000m³ akkumuleringstank på Lynggårdsvej. Herudover indeholder projektet en rørføring fra Lynggårdsvej til fjernvarmeværket på Lyngvej.
 
Lokalplanen for anlægget er i offentlig høring p.t 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Projektet har ingen direkte indflydelse på Holbæk kommunens økonomi.
 
Som det fremgår af projektforslaget har projektet en positiv samfundsøkonomiske virkning. Herudover er der en klar virksomhedsmæssig gevinst ved projektet som selvfølgelig også vil få en positiv indflydelse på forbrugernes varmeregning.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Projektbekendtgørelsen bek. Nr. 566 ad 02/06/2014
Varmeforsyningsloven Lbk. Nr. 1184 af 14/12/2011 med senere ændringer.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-21946_#3272454_v1_projektforslag i.h.t. varmeforsyningsloven.pdf

Bilag

Projektforslag i.h.t. varmeforsyningsloven


211. Godkendelse af mødeplan for 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. mødeplanen for 2016 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at byrådet afholder ordinære møder i byrådssalen kl. 18 på følgende datoer:
Derudover foreslår administrationen, at byrådet afholder temamøder og seminarer på følgende datoer:
Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lov om kommuners styrelse, § 8 og § 9 a

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-45580_#3429665_v3_forslag til politisk mødekalender 2016.pdf

Bilag

Forslag til politisk mødekalender 2016


212. Orientering om økonomisk analyse af ældreområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. orientering om analyse af ældreområdet fra Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) tages til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I august 2014 udgav KORA analysen ”Kommunale serviceniveauer og produktivitet”. Det var en analyse, der var bestilt af Produktivitetskommissionen.
 
Analysen sammenlignede 71 af landets 98 kommuner, og var lavet på baggrund af data fra 2009-2011. Sammenfatningen viste at Holbæk Kommune kunne spare 120 mio. kr. hvis det var muligt at indrette Holbæk Kommune som de bedste kommuner på dagtilbudsområdet, på folkeskole- og sfo-området og på ældreområdet.
 
Muligheden for at spare de 120 mio. kr. blev beregnet ud fra en kombination af andre kommuner, der havde en højere produktivitet. Der var altså ikke én bestemt kommune man kunne kopiere, og dermed opnå en højere produktivitet. Set i sammenligning med de 71 kommuner havde Holbæk Kommunes ældreområde i 2009-2011 en høj produktivitet, og et lille potentiale for højere produktivitet.
 
I 2015 bad Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune KORA om at lave en sammenligning af ældreområdet i de 4 kommuner, på baggrund af analysen fra 2014.
 
 
Holbæk
Køge
Næstved
Slagelse
Produktivitet (2009-2011)
0,96
0,81
0,88
0,86
Produktivitet (2012-2013)
0,95
0,80
0,9
0,89
Serviceniveau (2009-2011)
0,99
0,85
0,91
0,94
Serviceniveau (2012-2013)
0,98
0,83
0,88
0,95
Nu har KORA fremlag deres analyse, som offentliggøres på KORAs hjemmeside i september 2015. Resultatet af sammenligningen viser at Holbæk Kommune stadig har en høj produktivitet og et højt serviceniveau, og konklusionen fra KORA er, at Køge Kommune har et potentiale for højere produktivitet.
 
 
Holbæk Kommune har det højeste serviceniveau af de 4 kommuner. KORA beregner serviceniveauet ud fra 7 nøgletal. De nøgletal der gør at Holbæk har et højt serviceniveau i KORAs beregning er forebyggende hjemmebesøg og antal visiterede hjemmehjælpstimer.
 
At Holbæk visiterer relativt mange timer til hjemmehjælp kan der være flere forklaringer på. Fx at Holbæk Kommune har et højere serviceniveau end de andre kommuner. En anden forklaring er at Holbæk Kommune har færre plejeboliger pr. +65 årig end de andre kommuner. Det betyder, at flere borgere bor i eget hjem i stedet for at flytte i plejebolig, og så modtager de hjemmepleje i eget hjem.
 
I Køge Kommune har man indrettet sig omvendt, der har de mange plejeboliger pr. +65 årig og til gengæld ikke så mange borgere der modtager hjemmepleje i eget hjem. Det tæller i KORAs beregning som et lavere serviceniveau.
 
Der er mange forhold, der spiller ind på antallet af hjemmehjælpstimer der visiteres, og der er flere nøgletal til beregning af serviceniveau. I bilagene er KORAs analyse og der er et notat hvor centrale pointer i KORAs analyse er trukket frem.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-09-2015
Orientering taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-44417_#3422968_v1_service og produktivitet på ældreområdet i k4 kommunerne.pdf
caseno15-44417_#3423552_v1_notat vedr kora projekt på ældreområdet 2015.doc

Bilag

Service og produktivitet på ældreområdet i K4 kommunerne
Notat vedr KORA projekt på ældreområdet 2015


213. Orientering om CO2 regnskab 2014

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om CO2 regnskab for 2014 bliver taget til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og har derigennem forpligtiget sig til at nedringe CO2 udledningen med 3 % årligt. Konkret skal kommunen nedbringe den samlede CO2 udledning i 2009 på 15.509 tons CO2 til 11.437 tons CO2 i 2018.
 
For at kunne følge indfrielsen af målet på de 3 %, så skal der udarbejdes et CO2 regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. 
 
Jf. regnskabet, så udledte Holbæk Kommune 12.114 tons CO2 i 2014, hvilket er et fald på 10,3 % i forhold til udledningen på 13.517 tons i 2013. Holbæk Kommune har dermed levet op til forpligtigelsen overfor Danmarks Naturfredningsforening.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 17. juni 2015: Deltagelse i Borgmesterpagten og Klimakommuneaftalen

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles taget til efterretning
 
Udvalget konstaterer med tilfredshed, at der igen er udarbejdet grønt regnskab. Udvalget konstaterer endvidere med tilfredshed, at resultatet er yderst positivt.

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-42689_#3426939_v1_grønt regnskab 2014, holbæk_final.pdf

Bilag

Grønt regnskab 2014, Holbæk_FINAL


214. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgningen, august 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 
 1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen for august 2015 tages til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede budget.
 
Denne opfølgning er præget af flere større afvigelser på driften, som er blevet skærpet siden halvårsregnskabet.
 
Det er integrationsindsatsen, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
 
Koncernledelsen har fortsat et stort og forstærket fokus på alle udfordringer. Områder med forventet merforbrug gennemgås og analyseres. Der er behov for ekstraordinære tiltag, og der skrues op for intensiteten af initiativer og handlinger til imødegåelse af udfordringerne.
 
Forventet regnskabsresultat
 
Tabel 1. Totalbalance
I mio. kr.
Oprindeligt budget
Korrigeret budget august 2015
Forventet regnskab august 2015
Forventet afvigelse august 2015
 
A
B
C
D=C-B
Indtægter
-4.062,7
-4.064,3
-4.066,3
-2,0
 Skatter
-2.934,6
-2.934,6
-2.932,1
2,5
 Tilskud og udligning
-1.128,1
-1.129,7
-1.134,2
-4,5
Driftsudgifter
3.885,8
3.975,3
4.033,1
57,8
- Økonomiudvalget
441,0
463,7
456,4
-7,2
- Udvalget for Børn
1.163,0
1.207,2
1.202,2
-5,0
- Udvalget for Voksne
1.192,3
1.210,4
1.248,1
37,7
- Udvalget for Klima og Miljø
143,4
142,1
147,0
4,9
- Udvalget for Arbejdsmarked
832,0
832,3
861,3
29,0
- Udvalget for Kultur og Fritid
114,2
119,6
118,1
-1,5
Renter
18,3
18,3
21,5
3,2
Resultat af primær drift
-158,6
-70,8
-11,8
59,0
Anlæg
170,2
262,7
182,5
-80,2
Forsyningsvirksomhed
-5,8
-5,8
-5,8
0,0
Resultat
5,8
186,1
164,9
-21,1
Finansiering
68,7
60,7
34,3
-26,3
 - Låneoptagelse
-38,5
-50,2
-62,6
-12,4
 - Afdrag på lån
70,9
70,9
56,5
-14,3
 - Balanceforskydninger
36,3
40,0
40,4
0,4
Resultat i alt
74,5
246,7
199,3
-47,5
Eventuelle differencer skyldes afrunding
 
Integrationsindsatsen (flygtninge)
Væsentligst som enkeltområde er stadig de flere flygtninge vi skal modtage, som er i størrelsesordenen 180 – 225 flygtninge i 2015. Her forventer vi at skulle bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret.
 
Der er taget initiativ til, at undersøge muligheden for at benytte kommunens tomme boliger til indkvartering af flygtningene. Desuden vil der blive etableret en projektorganisation på tværs af kerneopgaveområder med det formål, at få en helhedsorienteret indsats omkring flygtningene.
 
Kommunernes Landsforening (KL) er i færd med at danne sig et overblik over kommunerens udgifter med henblik på, at drøfte finansieringen med regeringen på ny.
 
Kontant- og uddannelseshjælp
På området for passiv kontant- og uddannelseshjælp ses en tendens, hvor antallet af borgere er stigende. Her forventer vi at bruge ca. 13 mio. kr. mere end budgetteret.
 
Investering i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Det er en handling der omfatter flere målgrupper og som går på tværs af indsatser. Det fulde udbytte af investeringen er endnu ikke realiseret.
 
Det forventes, at det stigende antal borgere som modtager passiv kontant- eller uddannelseshjælp vil give udfordringer med, at indfri de vedtagne målsætninger på de to omstillingsprojekter, ”Alle kan bidrage” og ”Uddannelse til alle”, som netop skulle reducere forbruget. Det er der taget højde for i budget 2016.
 
Generelt er der et øget fokus på, at der er en vis sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum.
 
Specialiserede børne- og voksenområde
På det specialiserede børneområde ses en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning og på det specialiserede voksenområde ses et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud.
Her forventer vi at bruge ca. 34 mio. kr. mere end budgetteret.
 
KL’s konsulentvirksomhed (KLK) skal udarbejde en analyse af hele det specialiserede område. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for ændringer af det specialiserede socialområde.
 
Sundhedsudgifter
Foruden de nævnte udfordringer ses en øget aktivitet på sygehusene og dermed kommunens betaling til den aktivitetsbaserede medfinansiering.
 
Kerneopgaverne
Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder.
 
Vi forventer relativt store afvigelser på en del af kerneopgaverne og dermed på store velfærdsområder, med et samlet forventet merforbrug på 71,5 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med de omstillinger og reduktioner som allerede er besluttet og billedet er, at der er udfordringer med at få realiseret omstillingerne og reduktionerne.
 

Tabel 2: Forventet mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne
Mio. kr.
Oprindeligt Budget 2015
Korrigeret Budget 2015
Forventet regnskab august 2015
Forventet afvigelse august 2015
Kerneopgaver
A
B
C
D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier
1.006,6
1.068,9
1.059,6
-9,3
Uddannelse til alle unge
299,4
247,0
263,1
16,2
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice
988,0
991,2
1.027,6
36,4
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg
926,3
977,9
1.007,1
29,2
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden
317,5
316,4
315,4
-1,0
Total - Kerneopgaver
3.537,7
3.601,3
3.672,8
71,5
Eventuelle differencer skyldes afrundinger
Forskellen mellem den forventede afvigelse på driften i tabel 1 og i tabel 2 er, at stabene m.fl. og Kultur & Fritid ikke indgår i tabel 2.
 
Budgetaftalen 2015-2018
Sideløbende med økonomi- og aktivitetsopfølgningen er der foretaget opfølgning på budgetaftalen 2015-2018. Chefernes opfølgning er vedlagt sagen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udfordringerne, som er beskrevet i sagen, kan få betydning for overholdelse af servicerammen for driftsudgifter i 2015, som er på 2.804,0 mio. kr. Med de seneste skøn er forventningen, at vi skal bruge 2.881,5 mio. kr. og det er 77,5 mio. kr. over driftsservicerammen.
 
Det betyder, at vi enten skal overføre i størrelsesordenen 80 mio. kr. af serviceudgifter til 2016 eller reducere serviceudgifterne tilsvarende, for ikke at blive ramt af sanktioner.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2015
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-14584_#3448784_v1_øa_08_2015-10_øu.pdf
caseno15-14584_#3438807_v1_øa_08_2015-20_ub.pdf
caseno15-14584_#3439429_v1_øa_08_2015-30_uv.pdf
caseno15-14584_#3438817_v1_øa_08_2015-40_ukm.pdf
caseno15-14584_#3438341_v1_øa_08_2015-50_uam.pdf
caseno15-14584_#3438828_v1_øa_08_2015-60_ukf.pdf
caseno15-14584_#3448791_v1_opfølgning på budgetaftale 2015-2018_ved øa-08.pdf
caseno15-14584_#3452436_v1_notat øa-08 til økonomiudvalget.pdf

Bilag

ØA_08_2015-10_ØU
ØA_08_2015-20_UB
ØA_08_2015-30_UV
ØA_08_2015-40_UKM
ØA_08_2015-50_UAM
ØA_08_2015-60_UKF
Opfølgning på budgetaftale 2015-2018_ved ØA-08
Notat ØA-08 til Økonomiudvalget


215. Drøftelse af Økonomiudvalgets beslutning af 2. september 2015 om principper for anvendelse af ekstern konsulentbistand

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Byrådsmedlemmet Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) indstiller, at byrådet
 1. drøfter Økonomiudvalgets beslutning i sag nr. 172 på udvalgets dagsorden den 2. september 2015
 2. opfordrer Økonomiudvalget til at behandle sagen på ny med henblik på, at retningslinjerne for administrationens rekvirering af ekstern konsulentbistand tilføjes en bestemmelse om, at når en chef eller direktør i fremtiden rekvirerer konsulentbistand for mere end 100.000 kr., skal formanden for det udvalg, konsulentbistanden vedrører, orienteres straks

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget godkendte den 2. september 2015 følgende retningslinjer for administrationens rekvirering af ekstern konsulentbistand:
 
Økonomiudvalget ønskede samtidig en årlig status på anvendelsen af eksterne konsulenter.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig ønsker, at byrådet drøfter denne beslutning.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Møde i Økonomiudvalget d. 2. september 2015

Beslutning i Byrådet den 21-10-2015
Drøftet. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Referat
Sagsfremstilling216. Køb af bygning - Lukket punkt
217. Salg af ejendom - Lukket punkt