UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

09-09-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-09-2015 22:00:00


PUNKTER

162. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 9. september 2015
163. Beslutning om forbud mod, at administrationen rekvirerer ekstern konsulentbistand uden byrådets forudgående godkendelse
164. Beslutning om halvårsregnskab 2015
165. Beslutningssag - 1. behandling af budget 2016-2019
166. Beslutning om garantistillelse for lån til Søbjerg Vandværk
167. Beslutning om salg af Holbæk Have 11 Brunhøjskolen ved projektudbud
168. Delegation af kompetence i forbindelse med folkeafstemningen den 3. december 2015
169. Orientering om håndteringen af det fremtidige samarbejde med Forenede Service
170. Beslutning om godkendelse af integrationsstrategiens spor 1
171. Status og strategi for boligplacering af flygtninge
172. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2016 i kommuner og regionsråd
173. Beslutning om anlægsbevilling til flytning af SFO2 i Jyderup
174. Endelig vedtagelse af planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden
175. Beslutning om ekspropriation for etablering af sti på Stenhusvej i Holbæk
176. Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2.73 for boligbebyggelse ved Rishøjgård
177. Godkendelse af vinterregulativ
178. Godkendelse af strategisk Varmeplan
179. Godkendelse af tillæg til husholdningsaffaldsregulativ
180. Beslutning - 'Resultater gennem forenkling og tillid' - Afskaffelse af regulativ om brændeovne
181. Beslutning om finansiering af kunstgræsplæne i Mørkøv
182. Beslutning om vilkår for aftale med Holbæk Tennisklub
183. Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse
184. Beslutning vedr. kapacitet på voksenspecialområdet
185. Mulige anvendelser af Elmelunden og Rosenvænget indtil ombygningen til ældreboliger
186. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - september 2015
187. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - september 2015 - Lukket punkt162. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 9. september 2015

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 9. september bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt, idet punkt 177 sendes tilbage til Udvalget for Klima og Miljø.

Referat
Sagsfremstilling163. Beslutning om forbud mod, at administrationen rekvirerer ekstern konsulentbistand uden byrådets forudgående godkendelse

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Byrådsmedlemmerne Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, begge liste Ø, indstiller, at byrådet beslutter, at:
 1. administrationen kan ikke uden byrådets forudgående godkendelse rekvirere nogen form for ekstern konsulentbistand, hvis bistanden koster kommunen mere end 25.000 kr.

 2. Økonomiudvalget og byrådet skal efterfølgende orienteres om al ekstern konsulentbistand, kommunen har modtaget 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrunden for Enhedslistens forslag er sommerens debat om kommunens brug af eksterne konsulenter til medierådgivning i forbindelse med ”Tornhøj-sagen” sommeren 2014.
 
Enhedslisten finder det meget betænkeligt, at der administrativt kan bruges beløb i størrelsesordenen 500.000 - 600.000 kr. til medierådgivning, hvor administrationen efter Enhedslistens opfattelse blot kunne gå ud til borgerne via pressen og sige undskyld.
 
Det bør efter Enhedslistens mening være det politiske niveau, der har ansvaret – og dermed også beslutningskompetencen – når der bestilles ekstern konsulentbistand for mere end 25.000 kr.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 19-08-2015
For følgende ændringsforslag stemte 29. Imod stemte 2 (Ø):
 
Holbæk Byråd har modtaget en redegørelse for brugen af eksterne kommunikationsrådgivere sidste sommer i forbindelse med mediestormen på Tornhøj.
 
Byrådet noterer sig, at der ikke er blevet forholdt pressen eller offentligheden oplysninger.
 
Efter en drøftelse i Byrådet er vi sikre på, at direktionen har forstået situationens alvor, og at sager af en sådan karakter ikke vil opstå i fremtiden.
 
Der udarbejdes klare retningslinier for, hvordan man i fremtiden håndterer sådanne sager.
 
Retningslinierne skal udarbejdes og fremlægges for Økonomiudvalget på førstkommende møde.
 
Enhedslistens forslag er dermed bortfaldet.
 
Enhedslisten protesterede imod, at de efter at have motiveret deres forslag ikke fik lejlighed til at kommentere det ændringsforslag, der blev fremsat efter motiveringen.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Enhedslisten indstiller, at administrationen ikke uden et politisk udvalgs forudgående godkendelse kan rekvirere nogen form for ekstern konsulentbistand.
 
Økonomiudvalget skal efterfølgende orienteres om al ekstern konsulentbistand, kommunen har modtaget.
 
For stemte 3 – Ø og Solvej Pedersen, løsgænger. Imod stemte 24 – V, A, O, B, C, Steen Klink, løsgænger, Christian Ahlefeldt-Laurvig, løsgænger og Søren Stavnskær, løsgænger.
 
Holbæk Byråd har modtaget en redegørelse for brugen af eksterne kommunikationsrådgivere sidste sommer i forbindelse med mediestormen på Tornhøj.
 
Borgmesteren indstiller, at Byrådet noterer sig, at der ikke er blevet forholdt pressen eller offentligheden oplysninger.
Efter en drøftelse i Byrådet er vi sikre på, at direktionen har forstået situationens alvor, og at sager af en sådan karakter ikke vil opstå i fremtiden.
 
Der udarbejdes klare retningslinier for, hvordan man i fremtiden håndterer sådanne sager. Retningslinierne skal udarbejdes og fremlægges for Økonomiudvalget på førstkommende møde.
 
For stemte 22 – V, A, O, B, C og Steen Klink, løsgænger. Imod stemte 3 – Ø og Solvej Pedersen, løsgænger. 2 undlod fra at stemme – Christian Ahlefeldt-Laurvig, løsgænger og Søren Stavnskær, løsgænger.

Supplerende sagsfremstilling
På byrådsmødet den 19. august 2015 motiverede byrådsmedlem Karen Thestrup Clausen (liste Ø) det fremsatte forslag. Ingen andre byrådsmedlemmer ønsker ordet. Herefter fremsatte borgmesteren et ændringsforslag.
 
Da byrådsmedlem Karen Thestrup Clausen (liste Ø) ikke som ønsket fik ordet på ny, inden afstemningen om ændringsforslaget blev indledt, ønsker borgmester Søren Kjærsgaard sagen genoptaget til fornyet behandling i byrådet.


Referat
Sagsfremstilling164. Beslutning om halvårsregnskab 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 
 1. halvårsregnskab 2015 godkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.
 
Driftsudgifterne for Holbæk Kommune, opgjort pr. 30.6., viser et forventet merforbrug på 31,9 mio. kr.
 
På budget-campen blev udfordringer og handlinger til imødegåelse italesat. Siden budgetrevision 2, fra april måned, har koncernledelsen haft et forstærket fokus på udfordringerne.
 
Udfordringerne er overvejende på områderne:
 
 
Koncernledelsen har igangsat en række initiativer som skal medvirke til imødegåelse af udfordringerne.
 
På flygtningeområdet er der taget initiativ til, at undersøge muligheden for at kunne benytte kommunens tomme boliger til indkvartering af flygtningene.
 
På kontanthjælpsområdet er en række konkrete initiativer sat i værk, som skal reducere antallet af personer i ordningerne og dermed reducere merforbruget.
 
På det specialiserede børne- og voksenområde er der iværksat en analyse som KL’s konsulentvirksomhed (KLK) udarbejder. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for en større ændring af det specialiserede område.
 
I de kommende budgetopfølgninger vil koncerndirektionen redegøre for de initiativer som er og vil blive iværksat.
 
Halvårsregnskabet
Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. I de sædvanlige budgetopfølgninger er fokus på forventet regnskabsresultat set i forhold til det korrigerede budget. I halvårsregnskabet følges der op i forhold til det oprindelige budget.
 
Når der følges op i forhold til det oprindelige budget, vil afvigelser være påvirket af overførsler, af ikke forbrugt budget, fra foregående år samt andre budgetændringer. De likviditetsmæssige forskydninger som følger af overførslerne fra 2014, er indeholdt i halvårsregnskabet.
 
Udgangspunktet for afvigelser mellem forventet forbrug og budget er dermed væsentligt forskelligt i de to opgørelser.
 
For 2015 viser salg af ejendomme, grunde og arealer samt byggemodningsudgifter forbundet med salg, at der er et overskud. Oversigt er vedlagt sagen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-14584_#3412862_v1_halvårsregnskab 2015.pdf
caseno15-14584_#3411123_v1_oversigt salg af ejendomme grunde og arealer 30. juni 2015.pdf

Bilag

Halvårsregnskab 2015
Oversigt salg af ejendomme grunde og arealer 30. juni 2015


165. Beslutningssag - 1. behandling af budget 2016-2019

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. Byrådet vælger at anvende statsgarantien for budget 2016.
 2. Budgetforslaget oversendes til byrådets 1. behandling.
 3. Økonomiudvalget sender budgetforslaget i høring

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Budgettet for 2016 til 2019 foreligger nu. Der er mange forskydninger i budgettet – både på indtægts- og udgiftssiden. Udgifterne påvirkes navnlig af refusionsreformen, flere flygtninge og familiesammenførte. Det nye resultat viser at vi i årene 2016 til 2018 trækker penge op af kassen og i 2019 lægger penge i kassen. Med det nye resultat holder vi os fortsat på det fastsatte likviditetsplejemærke på minimum 170 mio.kr. fra 2018.
 
Byrådet arbejder i lighed med sidste år ud fra visionen om ”Holbæk i Fællesskab”. Det sker for at skabe plads til vækst, balance i budgettet og med fokus på fornyelse og forbedring af arbejdsgange rundt i organisationen.
 
”Holbæk i Fællesskab” består af både politiske og administrative omstillinger. De nye omstillinger beløber sig til reduktioner på 50 mio.kr. i 2016 og yderligere 50 mio.kr. i 2017.
 
De administrative omstillinger er: Digitalisering, Udbud, Fra fravær til fremmøde og Administrative omlægninger.
 
De politiske omstillinger som er vedtaget af byrådet den 19. august er: Familieindsats og forebyggelse på de specialiserede børneområde, Udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne, Det gode liv på plejecentre, bosteder og i egen bolig, Ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen.
 
Budgetforslaget for 2016-2019 er som følgende:
I mio.kr.
2016
2017
2018
2019
Skatteindtægter, tilskud og udligning
-4.160
-4.180
-4.201
4.222
Driftsudgifter
3.937
3.802
3.744
3.744
Renter
17
16
15
13
PL fremskrivning
 
77
148
218
Strukturel balance
-206
-286
-294
-248
Anlæg
174
263
189
80
Lån
-30
-20
-10
-10
Afdrag og finansforskydninger
131
103
142
91
RESULTAT (- overskud, + underskud)
68
60
27
-86
 
Budgetforslaget for 2016-2019 er baseret på følgende forhold:
 
Driftsudgifter
I forbindelse med at KL og regeringen indgik budgetaftalen for 2016 fastsættes der også en ramme for hvor meget kommunerne må bruge til serviceudgifter for året. For budgetåret 2016 er den samlede serviceramme for kommunerne 237,4 mia. kr. og Holbæks andel af denne udgør for 2016 2.800 mio.kr.
 
Budgetforslaget indeholder serviceudgifter på 2.782 mio.kr. i 2016. Det er 16 mio.kr. mere end ved sidste års budget. Serviceudgifter er de udgifter, som bruges til skoler, daginstitutioner, ældrepleje, veje, kultur, handicappede mv.
 
Der er overførselsudgifter for 838 mio.kr.. Overførselsudgifter er udgifter til forsørgelse. Det vil sige: kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge mv. Der er i år afsat 70 mio.kr. mere til forsørgelse. En del af dette beløb skyldes en lovændring vedrørende refusioner.
 
Derudover er der de driftsudgifter, som hverken er serviceudgifter eller overførselsudgifter. Det drejer sig om udgifter og indtægter på ældreboliger, kommunens bidrag til driften af sygehusene, refusion af særligt dyre enkeltsager samt udgiften til forsikrede ledige. Samlet set 316 mio. kr.. Det er 36 mio.kr. mindre end ved budgettet sidste år.
 
Anlægsudgifter
For at indhente renoveringsefterslæbet og foretage de nødvendige fornyelser på anlæg, er anlægsudgifterne opjusteret til 174 mio.kr. i budgetforslaget, og er dermed øget med 37 mio.kr. i forhold til da vi udarbejdede budget 2015.
Investeringsniveauet er i overensstemmelse med den investeringsoversigt, som byrådet blev præsenteret for på budgetcampen.
 
Skat
Budgetforslaget bygger på at statsgarantien anvendes ved beregning af skatteindtægterne:
 
Indkomstskat
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
på 11.002 mio. kr.
Uændret skatteprocent på 25,1
Grundskyld
Grundværdi på 9.148 mio.kr.
eksklusiv produktionsjord
Uændret grundskyldspromille på 23,65
 
Herudover fastsættes kirkeskatteprovenuet på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirken på 9.059 mio.kr., med en uændret skatteprocent på 0,96
 
 
Gennemsnitlig likviditet
Med det budgetforslag, der fremsættes her vil kommunens likviditetspejlemærke kunne overholdes. Den gennemsnitlige likviditet vil i løbet af 2019 være tæt på minimumsgrænsen på 170 mio.kr.
 
2. behandling
Budgettet behandles for anden gang i byrådet den 7. oktober 2015.
 
Der er frist for politiske ændringsforslag, tirsdag 22. september kl. 12.00 og frist for underændringsforslag, mandag den 28. september.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Budgetforslaget sendes i høring i perioden 3. september til 18. september kl. 16.00.
Byrådet delegerede med beslutning den 18. marts igangsættelse af høring til Økonomiudvalget.

Lovgrundlag – link
Kommunestyrelsesloven - Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse - retsinformation.dk
 
Budget- og regnskabssystemerne kapitel 5

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
           
Punkt 1 indstilles godkendt.
 
Punkt 2 og 3 godkendt.
 
Med den foreslåede administrative omstilling er målsætningen et fremmøde på 95 pct. Sparede midler må ikke resultere i færre ansatte. I takt med at målsætningen nås, forventes hjemtagne midler i refusion og vikarudgifter at kunne reducere budgettet med 5 mio.kr i 2016 og yderligere 5 mio.kr i 2017. Økonomiudvalget vil følge udviklingen i fremmøde tæt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Budgetlægningen baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag mv. og oversendes til byrådets 2. behandling.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-75679_#3418444_v1_valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.pdf.pdf
caseno14-75679_#3418442_v1_takstoversigt 2016 - incl. forsyning redigeret 26-08-2015.pdf.pdf
caseno14-75679_#3418439_v1_oversigt over budgettet.pdf.pdf
caseno14-75679_#3418437_v1_investeringsoversigt 2016-2019.pdf.pdf
caseno14-75679_#3418436_v1_bevillingsoversigt budgetforslag 2016.pdf.pdf
caseno14-75679_#3396737_v3_investeringsoversigt 2016-2019 - budgetcamp.pdf.pdf
caseno14-75679_#3396735_v1_administrative omstillinger.pdf.pdf
caseno15-21562_#3403670_v2_fælles indsats på plejecentre, boenheder og i eget hjem.pdf
caseno15-21562_#3403671_v1_ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen.pdf
caseno15-21562_#3403669_v1_fælles indsats på det specialiserede socialområde for unge og voksne.pdf
caseno15-21562_#3403668_v1_familieindsats og forebyggelse.pdf

Bilag

Valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.pdf
Takstoversigt 2016 - incl. Forsyning redigeret 26-08-2015.pdf
Oversigt over budgettet.pdf
Investeringsoversigt 2016-2019.pdf
Bevillingsoversigt budgetforslag 2016.pdf
Investeringsoversigt 2016-2019 - budgetcamp.pdf
Administrative omstillinger.pdf
Fælles indsats på plejecentre, boenheder og i eget hjem
Ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen
Fælles indsats på det specialiserede socialområde for unge og voksne
Familieindsats og forebyggelse


166. Beslutning om garantistillelse for lån til Søbjerg Vandværk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg og byråd

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at
 
1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for lån på 5 mio.kr., som Søbjerg Vandværk vil optage til etablering af nyt vandforsyningsnet.
 
Påtagelse af forpligtigelserne er betinget af:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Søbjerg Vandværk har ved skrivelse af 20.04.2015 ansøgt Holbæk Kommune om en garanti på 5 mio.kr. ekskl. moms til etablering af nyt vandforsyningsnet m.v.
 
Anlægsinvesteringerne omfatter etablering af forbindelsesledning, nye målerbrønde til samtlige forbrugere, trykforøgerstation til opkobling til Kr. Eskilstrup Vandværk m.v. Omfatter ikke lukning af boringer.
 
Såfremt Holbæk Byråd afgiver en sådan garanti, vil der altid være en latent (mulig) risiko for, at Holbæk Kommune kan blive gjort ansvarlig for, at garantisummen eller restgælden på lånet, skal indfries, såfremt låntager ikke selv er i stand til at betale.
 
Ifølge vedtægterne for Søbjerg Vandværk hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital for lån, som selskabet måtte optage.
Omvendt kan selskabet ikke opløses, før al gæld er afviklet, og medlemmerne kan kun udtræde ved ejerskifte eller ved nedlæggelse (sletning som selvstændig matr.nr.), ved ekspropriation o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.
Før udtræden skal ejendommens ejer dog indbetale andelen af selskabets gæld.
 
Holbæk Byråd har tidligere givet garantier til eksempelvis Svinninge Hallen, Orøhallen, Mørkøv Hallen, Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslav, Mørkøv Varmeværk m.fl.
 
I lighed med tidligere afgivne garantier har Holbæk Kommune ikke nogen sikkerhed for garantisummen.
 
Det skal for god ordens skyld bemærkes, at betingelserne for garantien til Søbjerg Vandværk er de samme som for Holbæk Forsyning (varme, spildevand, vand og affald).

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Iflg. lånekendtgørelsens § 15 stk. 1 skal påtagelse af garantiforpligtigelser træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.
 
I h.t. bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. ville kommunen have automatisk låneadgang til de i denne sag omhandlede anlægsinvesteringer. Som følge heraf vil påtagelse af garantiforpligtigelse over for Søbjerg Vandværk ikke skulle henregnes til kommunens låntagning (lånerammen).

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling167. Beslutning om salg af Holbæk Have 11 Brunhøjskolen ved projektudbud

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. at udbyde Holbæk Have 11 (Brunhøjskolen), matrikel 11ap, til salg gennem et projektudbud.
 2. Byrådet forelægges vinderforslag til endelig godkendelse af salg og realisering.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet blev den 17. juni 2015 orienteret om, at administrationen arbejder på at gennemføre projektudbud vedrørende en række udviklingsgrunde og ejendomme i Holbæk, herunder et projektudbud vedrørende den tidligere Brunhøjskole, Holbæk Have 11. Brunhøjskolen er p.t. under nedrivning. 
 
Brunhøjskolen er beliggende i sammenhæng med de eksisterende idrætsarealer ved Holbæk Have og Borgmestergårdsvej. Planerne om etablering af et svømme- idræts- og sundhedscenter i Holbæk og udflytning af stadion, boldbaner og stadionhal, frigør arealerne til ny anvendelse. Dette areal planlægges udlagt til boligformål og offentlige formål, herunder bypark m.v. Arealernes sammenhæng med den grønne kile ”Fælledkilen” skal styrkes, således at adgangen fra bymidte og ud til Fælleden understøttes.
 
De indkomne tilbud vedrørende Brunhøjskolen vil blive bedømt af et internt sammensat udvalg fra Holbæk Kommunes administration. Udvalget bedømmer de indkomne tilbud i forhold til nedenstående, ikke prioriterede kriterier:
 
 
En efterfølgende konkretisering af bedømmelseskriterierne foretages i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet.
 
Et evt. salg forudsættes at ske til det tilbud, som i størst omfang opfylder ovenstående kriterier.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der skal betales moms af salgsprisen til SKAT, svarende til 20 % af prisen.
Tilsvarende får kommunen godtgjort momsudgifterne til byggemodning, nedrivning m.v. hos SKAT.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde den 17. juni 2015: Nedrivning af Holbæk Have 11, Brunhøjskolen samt orientering vedr. projektudbud af udviklingsgrunde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Et flertal bestående af V, A, B og O tiltræder indstillingen.
 
Et samlet økonomudvalg ønsker der skal være en temadrøftelse i Byrådet om projektudbuddet.
 
Økonomiudvalget ønsker at kunne sætte et politisk fingeraftryk på projektudbuddet enten ved repræsentation i dommerkomiteen eller ved at kunne vælge mellem to projektforslag.
 
Inge Langseth (O) kan ikke tilslutte sig at projektet kan være støttet byggeri.
 
Michael Suhr (C) kan ikke tiltræde indstillingen om projektudbud.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Udsat

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-27337_#3402402_v1_bilag til dagsordenspunkt.docx

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt


168. Delegation af kompetence i forbindelse med folkeafstemningen den 3. december 2015

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. byrådet delegerer kompetence til valgbestyrelsen og administrationen i forbindelse med folkeafstemningen den 3. december 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
På byrådsmødet d. 15. januar blev der delegeret kompetence fra byrådet til valgbestyrelsen og administrationen i forbindelse med folketingsvalget, da sagsgangen kunne forenkles gennem generelle bemyndigelser.
 
Da der nu skal afholdes en folkeafstemning foreslås det af samme grund, at valgbestyrelsen på tilsvarende vis bemyndiges til i forbindelse med folkeafstemningen at godkende:
 
 
Det foreslås samtidig, at administrationen på samme vis bemyndiges til at:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lov om valg til Folketinget

Sagshistorik, henvisninger
Pkt. 10 på byrådsmødet d. 15. januar 2015

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling169. Orientering om håndteringen af det fremtidige samarbejde med Forenede Service

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. tager planen for håndteringen af det fremtidige samarbejde med Forenede Service til efterretning.
 2. tager tildelingskriterierne for det kommende udbud på rengøringen til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udfordringerne med rengøringen
Holbæk Kommune oplever fortsat, at Forenede Service A/S leverer en mangelfuld rengøring. Efter fastholdelse af krav om kompensation blev det inden sommerferien aftalt, at Forenede Service skulle foretage en ekstra rengøring af kommunens ejendomme i løbet af sommerferien. Forventningerne til rengøringsniveauet efter sommerferien er ikke blevet indfriet. Forenede Service er meddelt, at kontrakten forfølges minutiøst fremadrettet. 
 
Kontrakthåndteringen skærpes i alle henseender. Holbæk Kommune stiller krav til daglig klarmelding af hver lokation. Holbæk Kommune fører skærpet kontrol af den udførte rengøring. Alle mangler vil fremadrettet blive krævet afhjulpet eller danne grundlag for krav om forholdsmæssigt afslag. Ydermere vil manglende afhjælpning blive fulgt op med erstatningskøb af de pågældende rengøringsydelser hos en anden leverandør. Holbæk Kommune indhenter tilsagn og priser fra lokale rengøringsfirmaer, der har interesse i at få denne type udkaldsopgaver.
 
Skærpelsen af kontrakthåndteringen i den resterende del af kontrakten vil betyde et øget ressourceforbrug på opgaven, men det er forventningen at kommunens institutioner, medarbejdere, borgere og brugere vil opleve et mere tilfredsstillende rengøringsniveau.
 
Det kommende udbud
Rengøringskontrakten er udbudspligtig, dvs. Holbæk Kommune kan ikke indgå en kontrakt om rengøring uden at gennemføre et udbud.
 
Arbejdsgruppen arbejder allerede nu med genudbuddet af rengøringskontrakten. Udbudsbetingelserne tager udgangspunkt i det sidste udbudsmateriale.
 
 
2011
2015
Tildelingskriterier
Pris 60%
Pris 50%
 
Kvalitet 40%
 • Leveringssikkerhed
 • Kvalitetssikring
 • Organisering
 • Opstartsplaner
 • Personalepolitik
Kvalitet 50%
 • Leveringssikkerhed
 • Kvalitetssikring
 • Organisering
 • Opstartsplaner
 • Socialt ansvar
Delaftaler
8
8 (samme opdeling)
 
Rengøringskvaliteten skal bygge på INSTA 800, som er en standard udviklet i samarbejde mellem en række rengøringsselskaber, arbejdsgiver- og fagforeninger i Danmark, Sverige og Norge. Standarden skal sikre, at kunde og rengøringsleverandør taler samme sprog.
 
Kontaktstyringen bliver bedre understøttet af INSTA 800 og vil have direkte anvendelige bodsbestemmelser.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der vil være et øget ressourceforbrug i skærpelsen af kontrakthåndteringen i den resterende kontraktperiode. Indsatsen kendes ikke og de økonomisk konsekvenser kendes derfor ikke.
 
Personalemæssigt overvejes det at instruere 2-5 medarbejdere yderligere i at kunne foretage rengøringskontrol som en del af deres arbejde.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles taget til efterretning. Opdelingen i områder kan tilpasses på baggrund af dialogen med virksomheder om udbuddet.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
For at taget hovedindstillingen til efterretning stemte 25 – V, A, O, B, C, Christian Ahlefeldt-Laurvig, løsgænger, Søren Stavnskær, løsgænger, Solvej Pedersen, løsgænger og Steen Klink, løsgænger. Imod at tage hovedindstillingen til efterretning stemte 2 – Ø.
 
Ø ønsker, at rengøringen hjemtages og løses af kommunen selv.

Referat
Sagsfremstilling170. Beslutning om godkendelse af integrationsstrategiens spor 1

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget
 
 1. godkender ’Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier’

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede 11. juni 2014 at oprettet et integrationsråd for Holbæk Kommune pr. 1. januar 2015. Byrådet besluttede samtidig, at Udvalget for Arbejdsmarkedet i samspil med Integrationsrådet skulle udarbejde en integrationsstrategi.
 
I marts 2015 drøftede Udvalget for Arbejdsmarkedet strategien med Integrationsrådet og besluttede, at strategien skulle have to hovedspor. Målgruppen for spor 1 er nyankomne flygtninge under den treårige integrationsperiode samt deres familier. Målgruppen for spor 2 er flygtninge, som har været her længere end tre år samt indvandrere i øvrigt.
 
Udvalget ønskede, at strategiens spor 1 snarest muligt blev realiseret, fordi der i disse år kommer mange, nye flygtninge til kommunen, og der er behov for en strategi for integrationen af denne gruppe. Spor 1 foreligger nu som ’Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier’ og er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag.
 
Integrationsstrategien
Strategien er skrevet med input fra integrationsrådet, fra det frivillige område samt fra sagkyndige fra de kerneområder, som strategien dækker.
 
Strategien dækker kerneområderne Læring & Trivsel, Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage samt Fællesskab.
 
Integrationsstrategien har fire hovedtemaer:
 
Desuden er bolig og sundhed indsatser, der understøtter de fire hovedtemaer.
 
Målet for integrationsperioden er, at flygtningen så hurtigt som muligt bliver etableret, kommer i job eller uddannelse og kan bidrage til samfundet som aktiv medborger. Flygtningen skal forstå sigtet med integrationsperioden og tage aktivt del i sin integration.
 
Omdrejningspunktet i integrationsstrategien er, at flygtningen får én plan – kaldet Min plan – for den treårige integrationsperiode. Kommunen udarbejder planen i samarbejde med flygtningen. Planen har især fokus på de første seks måneder, hvor den nye borger skal etablere sig med bolig, danskundervisning, virksomhedspraktik, mm. Planen rummer alle de indsatser, der tilbydes flygtningen, og den giver et overblik over, hvornår i forløbet vigtige aktiviteter finder sted. Hvis der er tale om en familie, omfatter planen hele familiens integration.
 
De relevante kerneområder bidrager til planen med de indsatser, de er ansvarlige for. Frivillige medvirker så vidt muligt, for eksempel når flygtningen skal skabe et netværk og få det første kendskab til sit nye lokalsamfund.
 
Foruden Min plan får flygtningen én kontaktperson i kommunen i de første seks måneder efter ankomsten. Med Min plan samt kontaktpersonen sikres bedst mulig koordinering mellem kerneområder og andre medvirkende. Samtidig får flygtningen overblik over og ejerskab til forløbet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-08-2015
Godkendt.
 
Udvalget fik udleveret seneste statistik over antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3404630_v1_strategi for nyankomne flygtninge og deres familier.pdf.pdf

Bilag

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier.pdf


171. Status og strategi for boligplacering af flygtninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. status for boligplacering af flygtninge tages til efterretning.
2. kriterierne for udvælgelsen af egnede boliger godkendes.
3. administrationen får mandat til at anvende kommunale ejendomme til boligplacering af flygtninge.
4. statens tilskud på 1,812 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til boligplacering af flygtninge anvendes til finansiering af ændringer på kommunale ejendomme, som anvendes til boligplacering af flygtninge

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Status for boligplacering af flygtninge
Rammer og baggrund
 
Holbæk Kommune skal modtage 180 flygtninge i 2015, og antallet kan i løbet af året øges med op til 50 % uden udmelding af en ny kvote. I indeværende år mangler kommunen fortsat at modtage 94 af de tildelte flygtninge. Herudover kan der ventes cirka 36 voksne og 49 børn i resten af 2015 i forbindelse med familiesammenføringer. Udlændingestyrelsen har udmeldt, at kommunen skal modtage 184 flygtninge i 2016.
 
Holbæk Kommune er forpligtet til at tilbyde en boligplacering til flygtninge. Såfremt der ikke kan tilbydes en permanent boligplacering, skal der tilbydes en midlertidig indkvartering. Flygtninge, som indkvarteres midlertidigt, kan alene opkræves en cirkulærebestemt egenbetaling per måned alt inklusive. Egenbetalingen kan maksimalt udgøre 2122 kr. for enlige, 3855 kr. for par, 4239 kr. for par med op til 3 børn og 4592 kr. for par med 4 børn eller flere. Kommunen betaler differencen mellem de faktiske udgifter og flygtningenes egenbetaling. Når en flygtningene fraflytter den midlertidige indkvartering, hæfter kommunen for istandsættelse af opholdsstedet.
 
Det er vanskeligt at finde egnede permanente boliger til flygtninge. Det eksisterende boligudbud tilbyder ikke boliger til en husleje, som særligt de mange enlige nytilkomne har råd til. Derfor placeres mange flygtninge i midlertidige løsninger, indtil de kan tilbydes en passende permanent bolig. Disse indkvarteringer er ikke ideelle, integrationsmæssigt og økonomisk. Boligplaceringsopgaven er for øjeblikket imidlertid det muliges kunst.
 
Størstedelen af de permanente boligtilbud til enlige forventes fremadrettet at være boliger i bofællesskaber og på klubværelser – dog med egen, permanent lejekontrakt.
 
En stor del af flygtningene vil fremover modtage en integrationsydelse, hvis basisbeløb er på niveau med SU (ca. 6.000 kr. om måneden for enlige). Derudover vil de ikke få kontanthjælp, før de har boet i landet 7 ud af de senest 8 år. Ændringen vil skærpe boligudfordringen og forventeligt medføre en større anvendelse af midlertidige indkvarteringsløsninger.
 
Fremadrettet er udfordringen derfor, at der både skabes et passende antal midlertidige opholdssteder samt flere muligheder for permanent boligplacering.
 
Handleplan
Administrationen vil efterfølgende udfærdige en konkretiseret handleplan for tilvejebringelsen af midlertidige indkvarteringer og permanente boligplaceringer. Dette vil ske på grundlag af beslutningen vedrørende udvælgelseskriterier og de forskellige løsningsmuligheder.
 
Handleplanen vil på basis af en behovsanalyse estimere det nødvendige antal boligtilbud til flygtninge i 2015 og 2016. Det vil i handleplanen ligeledes fremgå:
 
· Hvor stor en andel der kan rummes i det nuværende udbud.
· Hvor meget der dækkes af de kommunale ejendomme, som vurderes anvendelige.
· Hvor stor en andel som fordrer supplerende løsninger.
 
Handleplanen vil blive politisk behandlet ved de næstkommende udvalgsmøder og derefter i byrådet
 
Midlertidige indkvarteringsløsninger – antal og geografi
Primo august 2015 er 102 flygtninge midlertidigt indkvarteret. Heraf har 4 været midlertidigt indkvarteret siden 2. halvår 2013 og i alt 10 har haft et sådant opholdssted i over et år.
 
Hovedparten af de 102 flygtninge opholder sig på enten det tidligere motel og asylcenter på Roskildevej 264 i Vipperød eller den tidligere boinstitution Danhøj på Rørvangsvej 4 i Holbæk. De resterende er indkvarteret i forskellige lejligheds- og bofællesskabsløsninger.
 
Permanente boliger – karakter og geografi
I de seneste 2 år har såvel enlige som familiesammenførte flygtninge hovedsageligt fået tilbud om en permanent bolig i den almene boligsektor, da det har vist sig vanskeligt at få andre end almene boligorganisationer til at udleje permanente boliger på almindelig vilkår.
 
Boligtilbuddene er geografisk spredt over størstedelen af kommunen, og det er fortsat ambitionen, at der tilbydes boliger i alle dele af Holbæk Kommune. Ambitionen må imidlertid balanceres med det begrænsede antal passende boliger, der er til rådighed samt nedenstående kriterier.
 
Kriterier for udvælgelsen af boliger til flygtninge
Administrationen har udfærdiget en række kriterier i relation til udvælgelsen af midlertidige boligløsninger og tilbuddene om permanente boliger til flygtninge.
 
Kriterierne for midlertidige boligløsninger
 
Kriterierne for permanente boliger
 
Tilvejebringelse af boligtilbud
For at tilvejebringe de nødvendige muligheder for permanente boligplaceringer og midlertidige indkvarteringer skal der tages flere forskellige løsninger i brug.
 
Mulighederne findes primært indenfor nedenstående områder:
- Den almene boligsektor
- Kommunale ejendomme (prioriteringen varierer efter, hvor oplagte ejendommene er til
       beboelsesformål)
- Kommunalt opførte pavilloner på kommunal grund
- Privat udlejning
 
Den almene boligsektor
For at løse udfordringen med permanente boliger er der behov for at etablere flere billige boliger. I de senere år er der i forbindelse med fysiske helhedsplaner nedlagt en række 1-værelsesboliger i den almene sektor, da det blev vurderet, at de ikke var tidssvarende. Boligerne er i stedet omdannet til (færre) lejligheder med flere værelser. Det har desværre den konsekvens, at såvel de nytilkomne flygtninge som andre grupper med begrænset økonomisk formåen ikke længere har råd til boligerne.
 
Skal en boligorganisation opføre små billige almene boliger, vil det kræve et kommunalt grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen, såfremt byggeriet godkendes inden udgangen af 2016. Godkendes byggeriet herefter, stiger grundkapitallånet til 14 % af byggeriets anskaffelsessum.
 
Kommunale ejendomme og grundarealer
Det er en mulighed at anvende kommunale ejendomme til boligplacering af flygtninge. I vedlagte bilag fremgår en oversigt over de kommunale ejendomme, som på nuværende tidspunkt potentielt kan benyttes til hhv. midlertidig indkvartering og permanent boligplacering af flygtninge.
 
Den kommunale ejendom Hesseløvej 12, Holbæk er oplagt til boligplacering. Ikke kun til flygtninge, men også til uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp. Ejendommen består af 18 stk. 1-værelses lejligheder med køkken og bad. Ejendommen er pt. sat til salg, og salgsprovenuet for ejendommen er indregnet i budgettet for arealoptimering. Såfremt ejendommen benyttes til permanent boligplacering, forventes det at huslejen ekskl. forbrug skal sættes til ca. 3.500 kr. pr. måned, for at dække ejendommens driftsudgifter.
Anvendes ejendommen i stedet til midlertidig indkvartering af flygtninge vil nettoudgiften pr. måned inkl. udgift til en social vicevært udgøre ca. 3.800 kr. pr. måned efter fradrag af flygtningens egenbetaling.
 
Der er ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af et midlertidigt opholdssted. Indkvarteringen skal dog være lovlig. Det betyder, at bygge- og planlovgivningen skal være overholdt, og at stedet skal være godkendt til beboelse, herunder i forhold til sikkerhed, brandforskrifter, sanitære forhold m.v.
 
Kommunen har inden for disse rammer mulighed for at beslutte, hvordan en midlertidig indkvartering skal finde sted. Der kan f.eks. være tale om indkvarteringssteder, der oprettes særligt med henblik på at kunne fungere som midlertidigt opholdssted. Der er dermed fx muligt at benytte en tidligere skole, hvor der etableres de fornødne køkken-, toilet- og badefaciliteter.
 
Etablering af pavilloner til indkvartering af flygtninge er en dyr løsning på grund af omkostninger til levering, opstilling og efterfølgende nedtagning. Derudover skal der betales leje af pavillonerne. Skal den månedlige udgift pr. værelse ekskl. forbrug holdes under 5.000 kr. vil det formentlig betyde en lejeperiode på 3-5 år afhængig af standard og antal boliger. Der er i beregningen ikke medtaget udgifter til byggemodning m.m. Anvendes pavillonerne alene til midlertidig indkvartering af flygtninge i en periode på op til 5 år, kan placeringer, som ikke er kommune- eller lokalplanlagt til beboelse, ligeledes tages i anvendelse efter en politisk beslutning.
 
På baggrund af den politiske beslutning om brugen af kommunale ejendomme, udarbejdes der efterfølgende en analyse af i hvilket omfang der er behov for at etablere pavilloner til midlertidig indkvartering.
 
Privat udlejning
Det opleves i administrationen som en udfordring at få private til at udleje boliger direkte til flygtninge på almindelige, tidsubegrænsede vilkår. Langt de fleste private udlejere er alene interesserede i at udleje boligerne til Holbæk Kommune, som herefter står med det fulde ansvar for at anvende disse til midlertidig indkvartering eller (via videreudlejning) permanent boligplacering. Samtidig tilbyder mange private udlejere kun tidsbegrænsede lejekontrakter. Holbæk Kommune har i sådanne tilfælde alene mulighed for at anvende lejemålene til midlertidig indkvartering.
 
Såfremt det fremadrettet bliver muligt at få private til at udleje permanente boliger til flygtninge, vil det alt andet lige medføre et mindre pres på, hvor mange boligmuligheder der skal tilvejebringes. Administrationen forsøger løbende at få flere private udlejere til at indgå i direkte lejeforhold med flygtninge.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Bruges kommunale ejendomme til beboelse, er det naturligvis ikke muligt at frasælge ejendommene med henblik på en besparelse på driftsbudgettet. Bringes en stor del af de kommunale ejendomme i spil, vil det således være vanskeligt at realisere målet for arealoptimering.
 
Som tidligere beskrevet, har kommunen midlertidigt indkvarteret flygtninge i almene boliger, på det tidligere motel og asylcenter på Roskildevej 264, Vipperød, på kommunens egen ejendom Rørvangsvej 4, Holbæk samt på campingpladser. Den månedlige nettoudgift efter fradrag af flygtningens egenbetaling udgør for de forskellige midlertidige indkvarteringer:
 
Almene boliger, gennemsnit
3.791 kr. pr. måned
Rørvangsvej 4, Holbæk inkl. udgiften til social vicevært
2.714 kr. pr. måned
Roskildevej 264, Vipperød inkl. udgiften til social vicevært
4.036 kr. pr. måned
Campingpladser
36.385 kr. pr. måned
 
Erfaringerne jf. ovenstående peger dermed i retning af, at det er økonomisk fordelagtigt for kommunen at benytte kommunale ejendomme til beboelse. Inden en kommunal ejendom tages i brug til midlertidig indkvartering eller permanent boligplacering, udarbejdes en business case på, hvordan sammenhængen er mellem lejeindtægter og driftsudgifter på bygningen. For hver enkelt kommunale ejendom vil der blive udarbejdet en analyse, som skal konkludere, hvorvidt det giver økonomisk mening at bruge ejendommen til beboelsesformål.
 
I januar 2015 aftalte KL og regeringen, at kommunerne samlet set skulle have 325 mio. kr. i tilskud til at tage imod og integrere de markant flere flygtninge som kommer i 2015. De 325 mio. kr. er fordelt med 125 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til investeringer (særligt i relation til en hurtig udvidelse af boligkapaciteten) og 200 mio. kr. i ekstra integrationstilskud.
 
Holbæk Kommunes har i den forbindelse modtaget 1,812 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til investeringer. Tilskuddet udbetales som en del af den månedlige 12-dels afregning og er ikke afsat til drift eller anlæg i budgettet for 2015.
 
Statens tilskud på 1,812 mio. kr. stilles til rådighed for finansieringen af en del af de ændringer som skal foretages på de kommunale ejendomme, som anvendes til flygtningebeboelse.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Integrationsloven
Almenboligloven

Sagshistorik, henvisninger
Supplerende sagsfremstilling
Bilaget ”Grafisk visning af behov og løsningsmuligheder” er tilføjet dagsordenspunktet efter behandling i Økonomiudvalget den 2. september 2015.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
1. status for boligplacering af flygtninge tages til efterretning.
2. kriterierne for udvælgelsen af egnede boliger godkendes.    
3. administrationen får mandat til at anvende kommunale ejendomme til
boligplacering af flygtninge.
4. statens tilskud på 1,812 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til boligplacering
af flygtninge anvendes til finansiering af ændringer på kommunale ejendomme, som anvendes til boligplacering af flygtninge
 
Finn Nielsen kan ikke anbefale indstillingen – grundet særregler for flygtninge.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Et flertal bestående af Chr. Ahlefeldt, Søren Stavnskær og Socialdemokratiet indstiller sagen godkendt. Flertallet ønsker løbende status på sagen.
DF undlader at stemme.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-08-2015
Udvalget tager status til efterretning. Udvalget anbefaler kriterierne for udvælgelsen af egnede boliger. Udvalget anbefaler desuden, at boligplacering sker i hele kommunen, og at der gøres en ekstra indsats ift. det private boligmarked.
 
Udvalget anbefaler, at administrationen får mandat til at anvende kommunale ejendomme til boligplacering af flygtninge.
 
Udvalget anbefaler, at statens tilskud anvendes til finansiering af ændringer på kommunale ejendomme, som anvendes til boligplacering af flygtninge.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Et flertal bestående af B, V, A og C tiltræder hovedindstillingen.
 
Inge Langseth (O) undlader at stemme.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
For stemte 22 – V, A, B, Ø, C, Christian Ahlefeldt-Laurvig, løsgænger, Søren Stavnskær, løsgænger og Solvej Pedersen, løsgænger. 5 undlod at stemme – O og Steen Klink, løsgænger.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-35992_#3402432_v1_notat - kommunalt ejede ejendomme.pdf
caseno15-35992_#3425625_v1_grafisk visning af behov og løsningsmuligheder.pdf

Bilag

Notat - kommunalt ejede ejendomme
Grafisk visning af behov og løsningsmuligheder


172. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2016 i kommuner og regionsråd

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1. indstiller til byrådet, at byrådet godkender Rammaftalen for 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.
 
Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.
 
Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.
 
Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.
 
Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.
 
Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til.
 
De foreslåede fokusområder er:

· Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
· Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
· Psykiatriområdet
· Kommunikationsområdet
· Økonomi - effektiviseringsundersøgelser
 
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.
 
Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.
 
Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales, at fastholde disse principper.
 
Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL’s nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.
 
I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
Anbefales godkendt

Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Det anbefales at byrådet godkender Rammaftalen for 2016, idet det bemærkes at KKR bør have særligt fokus på at sikre, at de mest specialiserede tilbud sikres at bestå ved f.eks. at ændre betalingsform fra takster til abonnementsbetaling!

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt, jf. indstilling fra Udvalget for Børn.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-39829_#3391964_v1_notat om børnehus.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391960_v1_lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger_ udviklingsstrategi 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391956_v1_kontrakt_voksen.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391948_v1_kontrak_børn.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391939_v1_brev fra kkr sjælland om rammeaftale 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391935_v1_appendiks til rammeaftale 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391933_v1_allonge specialundervisning i folkeskolen 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391930_v1_vejledning standardkontrakt.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391929_v1_takstaftale 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391921_v1_rs17 - tilbudsoversigt rammeaftale 2016 juli 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391920_v1_resume rammeaftale 2016.pdf.pdf
caseno15-39829_#3391914_v1_rammeaftale 2016 - udviklingsstrategi 2016 og styringsaftale 2016 til kommuner og regionsråd juni 20.pdf
caseno15-39829_#3391910_v1_paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.pdf
caseno15-39829_#3391908_v1_rammeaftale 2016 - det specialiserede social- og undervisningsområde .pdf

Bilag

Notat om Børnehus.pdf
Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger_ Udviklingsstrategi 2016.pdf
kontrakt_voksen.pdf
kontrak_børn.pdf
Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016.pdf
Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf
Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf
Vejledning standardkontrakt.pdf
Takstaftale 2016.pdf
RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 juli 2016.pdf
Resume Rammeaftale 2016.pdf
Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf
Paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf
Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde


173. Beslutning om anlægsbevilling til flytning af SFO2 i Jyderup

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til flytning af SFO2 i Jyderup. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Som del af Holbæk i Fælleskab har byrådet besluttet, at der skal realiseres en reduktion af kommunens udgifter til drift på ejendomme (arealoptimering).
 
På den baggrund traf byrådet d. 10. december 2014 beslutning om at flytte SFO2, Tornved skole, afdeling Jyderup fra Elmegården 56 til skoleafdelingens lokaler på Holbækvej 108.
 
På grunden Elmegården 56 skal der bygges et nyt børnehus i Jyderup.
I forbindelse med behandlingen af anlægsbevillingen til det nye børnehus blev det af Økonomiudvalget præciseret, at genplaceringen af SFO’en finansieres af de samlede anlægsmidler, ikke af midlerne til byggeprojektet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til flytning af SFO2 i Jyderup. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 25-08-2015
 
Det indstilles at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til flytning af SFO2 i Jyderup.
Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling174. Endelig vedtagelse af planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
Følgende dokumenter vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, der er nævnt i bilag 5:
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.
 2. Lokalplanforslag nr. 6.15 for et solcelleanlæg på Lammefjorden.
 3. Sammenfattende miljøredegørelse til Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 6.15.
 4. VVM-tilladelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på mødet den 13. maj 2015 (sag nr. 103) at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg 15 og lokalplanforslag 6.15 for et solcelleanlæg på Lammefjorden samt den tilhørende miljørapport. Miljørapporten udgør både en miljøvurdering af planforslagene og en VVM-redegørelse af det konkrete projekt.
 
Forslag til kommuneplantillæg 15, lokalplanforslag 6.15 og den tilhørende miljørapport kan ses her.
 
Planforslagenes indhold
Planområdet ligger på Lammefjorden, i den nordlige del af kommunen og har en størrelse på ca. 22 ha. Området anvendes i dag til landbrugsdrift.
 
I Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og Forslag til lokalplan 6.15 bliver området udlagt til tekniske anlæg, solcelleanlæg. Planområdet fremgår af planforslagene.
 
Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg i området samt bestemmelser om afskærmende beplantning. Vejadgang til planområdet skal ske fra Grevingevej via den eksisterende teknikvej til vindmøllerne ved Hagesholm.
 
Konklusionen på miljøvurderingerne
Hovedkonklusionen i miljørapporten er, at hverken planforslagene eller det konkrete projekt medfører væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Særligt ikke fordi planforslagene er med til at sikre et hensyn til omgivelserne.
 
Den sammenfattende miljøredegørelse redegør blandt andet for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne og hvordan der er taget højde for de indsendte høringssvar. Udkastet til den sammenfattende miljøredegørelse fremgår af bilag 1.
 
VVM-tilladelsen samler op på miljørapportens VVM-del og er med til at sikre, at solcelleanlægget etableres i overensstemmelse med planlægningen. Udkast til VVM-tilladelsen fremgår af bilag 2.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden i perioden 6. februar til den 6. marts 2015. Både borgerere og Naturstyrelsen som berørt myndighed blev hørt. 
 
Ligeledes blev der afholdt en fordebat om indholdet i miljørapporten (VVM-redegørelsen) i perioden 20. februar til den 6. marts 2015. Både borgerere og Naturstyrelsen som berørt myndighed blev hørt.  
 
I ovennævnte høringsperioder blev der indsendt 4 høringssvar. Høringssvarene vedrører hovedsageligt placeringen af solcelleanlægget og hensynet til omgivelserne. Høringssvarene er behandlet i et bilag til den udarbejdede miljørapport. Naturstyrelsen indsendte ikke høringssvar i høringsperioderne.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag 6.15 for et solcelleanlæg på Lammefjorden var i offentlig høring i perioden fra den 4. juni til den 30. juli 2015. Under den offentlige høring blev der indsendt 5 høringssvar. Derudover er vedlagt 2 høringssvar fra fordebatten samt yderligere et høringssvar fra den mellemliggende periode forud for den offentlige høring. Disse høringssvar fremgår af bilag 4 og behandlingen af dem fremgår af bilag 5.
 
Alle høringssvar fra både fordebat og offentlig høring samt behandlingen af dem fremgår desuden af den sammenfattende miljøredegørelse. 

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Sagshistorik er vedlagt som særskilt bilag til sagen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-29362_#3396055_v1_sammenfattende miljøredegørelse.pdf.pdf
caseno15-29362_#3396058_v1_udkast til vvm-tilladelse til et solcelleanlæg på lammefjorden.pdf.pdf
caseno15-29362_#3396730_v1_høringssvar fra fordebat.pdf.pdf
caseno15-29362_#3396062_v1_samlede høringssvar fra den offentlige høring inkl. specifikt fastholdte høringssvar fra fordebat.pd.pdf
caseno15-29362_#3396724_v1_behandling af høringssvar fra offentlig høring.pdf.pdf
caseno15-29362_#3401356_v1_bilag med sagshistorik.docx

Bilag

Sammenfattende miljøredegørelse.pdf
Udkast til VVM-tilladelse til et solcelleanlæg på Lammefjorden.pdf
Høringssvar fra fordebat.pdf
Samlede høringssvar fra den offentlige høring inkl. specifikt fastholdte høringssvar fra fordebat.pdf
Behandling af høringssvar fra offentlig høring.pdf
Bilag med sagshistorik


175. Beslutning om ekspropriation for etablering af sti på Stenhusvej i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstillet, at byrådet
 1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af sti, som beskrevet på ekspropriationsplan (bilag 1), arealfortegnelse, (bilag 2), indvarslingsbrev (bilag 3) og den førte åstedsprotokol (bilag 4) med protokolbilag (bilag 5),
 2. tiltræder det af administrationen udfærdigede erstatningsforslag – jævnfør sagsfremstillingen,
 3. bemyndiger administrationen til at indbringe spørgsmålet om ekspropriationens lovlighed for Vejdirektoratet,
 4. bemyndiger administrationen til i givet fald at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen, og
 5. bemyndiger administrationen til at forestå udbetaling af erstatningsbeløb i henhold til tiltrådt erstatningsforslag eller afsagt taksationskendelse.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 2.60, Erhvervsområde Megacenter II, den 14. november 2012 vedtog byrådet samtidig en udbygningsaftale med lokalplanområdets projektudvikler om etablering af infrastrukturanlæg i tilknytning til lokalplanområdet.
 
Et af punkterne i udbygningsaftalen handler om etablering af ca. 110 m cykelsti og fortov langs Stenhusvejs vestlige side frem til Omfartsvejen, som projektudvikleren forpligter sig til at etablere, jf. sagshistorikken, byrådsmødet den 14. november 2012, pkt. 192
 
For at etablere stien er det nødvendigt at erhverve et areal på ca. 260 m² fra matr. nr. 2e Langerød, Holbæk Jorder. Se bilag 6, oversigtkort.
 
Byrådet traf på sit møde den 20. august 2014 beslutning om at igangsætte ekspropriation af arealet, såfremt arealet ikke kunne erhverves ved frivillig aftale.
 
Muligheden for at erhverve arealet ved frivillig aftale har været forsøgt af projektudvikleren, herunder ved et enkelt møde med administrationens deltagelse. Projektudvikleren har meddelt kommunen, at det ikke har været muligt at indgå aftale om erhvervelse af arealet og har derfor anmodet kommunen om at indlede en ekspropriationssag. Det er også administrationens vurdering, at synspunkterne har stået så langt fra hinanden, at der ikke har været grundlag for en frivillig aftale.
 
Der har været afholdt åstedsforretning den 4. juni 2015 under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff.
 
Ved åstedsforretningen gjorde ejeren indsigelse mod lovligheden af at ekspropriere, jf. bilag 4. Byrådets ekspropriationsbeslutning vil derfor blive forelagt for Vejdirektoratet, som er klagemyndighed.
 
I henhold til referatet fra åstedsforretning, bilag 5, havde ejeren ingen bemærkninger til projektets udformning.
 
Ejer har fremsendt sine bemærkninger til referatet fra åstedsforretningen. Heri gør han opmærksom på, at der er dele af referatet, som han er uenig i eller finder mangelfuldt. Han gentager endvidere, at han uenig i ekspropriationen og protesterer mod den.
 
Det var administrationens vurdering, at der under åstedsforretningen hos ejeren var forventning om erstatning af en størrelse, som ligger væsentlig over, hvad ejendommen påføres af tab og ulemper. Derfor fremsattes under åstedsforretningen ikke forslag til erstatning.
 
Administrationen har gjort sig overvejelser over erstatningens omfang og har udarbejdet vedlagte overslag, jf. bilag 8, til byrådets godkendelse. Overslaget vil ved byrådets tiltrædelse af indstillingen blive fremsendt til ejer som kommunens forslag til erstatning.
 
Når Vejdirektoratet som forventet har afgjort, at der lovligt kan eksproprieres, sendes spørgsmålet om erstatningen til afgørelse hos Taksationskommissionen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
I henhold til den indgåede udbygningsaftale skal alle omkostninger i forbindelse med stiens etablering afholdes af projektudvikleren.
 
Kommunen godkender og fører tilsyn med arbejdets udførelse.

Øvrige konsekvenser
Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene i krydset Stenhusvej / Omfartsvejen, herunder forbedret trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

Høring
Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretning fandt sted den 5. maj 2015.
Den berørte lodsejer blev skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 4. juni 2015.
 
Byrådets ekspropriationsbeslutning offentliggøres ved annoncering og skriftlig meddelelse herom til lodsejer med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.
 
Etablering af stien langs Stenhusvej indgår som et led i virkeliggørelsen af planen om at etablere sti fra Megacentret til Søstrup, som det er beskrevet i Stiplan 2009, der blev vedtaget som tillæg nr. 7 til Holbæk Kommuneplan 2007-2018.

Lovgrundlag – link
Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets møde den 14. november 2012, punkt 192.
Byrådets møde den 20. august 2014, punkt 114.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-14692_#3378258_v1_bilag 8, erstatningsoverslag.docx
caseno15-14692_#3335432_v1_bilag 1, ekspropriationsplan.pdf
caseno15-14692_#3335438_v1_bilag 2, arealfortegnelse.pdf
caseno15-14692_#3335442_v1_bilag 3, indvarsling.pdf
caseno15-14692_#3335445_v1_bilag 4, åstedsprotokol.pdf
caseno15-14692_#3335555_v1_bilag 6, oversigtskort.pdf
caseno15-14692_#3378254_v1_bilag 7, bemærkninger fra ejer.msg
caseno15-14692_#3385004_v1_bilag 5, protokolbilag med bilag.pdf

Bilag

Bilag 8, erstatningsoverslag
Bilag 1, Ekspropriationsplan
Bilag 2, Arealfortegnelse
Bilag 3, Indvarsling
Bilag 4, Åstedsprotokol
Bilag 6, oversigtskort
Bilag 7, Bemærkninger fra ejer
Bilag 5, Protokolbilag med bilag


176. Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2.73 for boligbebyggelse ved Rishøjgård

Sagsgang og sagstype
KMU, ØU og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 2.73 for boligbebyggelse ved Rishøjgård i Holbæk vest godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke gennemføres en egentlig miljørapport

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrunden for at udarbejde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Forslag til Lokalplan 2.73 er at muliggøre en boligudbygning ved afrunding af Holbæk bys vestlige afgrænsning.
I forbindelse med udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2013 blev oprindeligt udlagt et væsentligt større rammeområde. Under hensyntagen til kystnærhedszonen og efter aftale med Naturstyrelsen blev rammeområdet imidlertid udtaget ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013, med hensigtserklæring om, at fastlægge et mindre arealudlæg efterfølgende. Med nærværende forslag til kommuneplantillæg er arealet således i dialog med Naturstyrelsen reduceret fra det oprindelige ønske på ca. 100 ha til 14 ha.

Formålet med planlægningen er at udlægge området til boligformål og at skabe en ny grøn kile, der sikrer visuel kontakt fra Kalundborgvej til fjorden.

Kommuneplanrammens område afgrænses mod nord af Nykøbingvej og Odsherredsbanen, mod syd af Nordvestbanen og mod øst af en eksisterende matrikelgrænse, mens den vestlige matrikelgrænse er defineret af en skitseret afgrænsende linje som afrunding af bygrænsen i sammenhæng med eksisterende bebyggelse. Lokalplanområdet omfatter ikke hele kommuneplanrammens areal, men friholder nogle arealer til efterfølgende etaper, efter aftale med de pågældende grundejere

Lokalplanområdet anvendes i dag til landbrugsdrift, herunder frugtplantage. Der er ikke eksisterende bebyggelse inden for området.
Mod Kalundborgvej afskærmes arealet af en stor, høj hækplantning, der afskærer visuel kontakt til fjorden gennem området. Terrænet falder fra Kalundborgvej i syd mod fjorden i nord.

Med planlægningen gives mulighed for etablering af parcelhusbebyggelse, rækkehuse og klyngehuse. Bebyggelsen placeres omkring en gennemgående grøn kile centralt i området, der skaber visuel kontakt fra Kalundborgvej til fjorden. Bebyggelsen må maksimalt opføres i en højde af 8,5 m af hensyn til den landskabelige sammenhæng til kystlandskabet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Forud for udarbejdelsen af planforslagene har der været fremlagt et debatoplæg i relation til det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 17 for boligudbygning i Holbæk vest, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at fremsætte forslag og ideer til planlægningen.
 
I høringsperioden blev der indsendt to høringssvar.
Høringssvarene omhandlede i det væsentligste bemærkninger om at sikre grønt fællesareal med mulighed for kig til fjorden, samt forslag om at samle ny bebyggelse i grupper.

Endvidere var udlæg af arealet til ny boligbebyggelse i offentlig høring tidligere i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013. Ved den endelige vedtagelse af KP 2013 blev rammeområdet taget ud, og det er efterfølgende reduceret betragteligt i omfang, til den nuværende afgrænsning.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplanforslag nr. 2.73 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-39328_#3397032_v1_forslag til lokalplan 2_73 med kommuneplantillæg nr. 17_ 10.8(5).pdf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 2_73 med kommuneplantillæg nr. 17_ 10.8(5).pdf


177. Godkendelse af vinterregulativ

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt Byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.

Alternativ indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper som alternativ forslag A og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.
 2. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper som alternativ forslag B og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune skal i henhold til ”Lov om offentlige veje" sørge for, at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse.
 
I december 2014 blev der vedtaget en ny lov, som skal implementeres.
Den nye lov vil blandt andet betyde, at :
 
 
De væsentligste ændringer og deres konsekvenser af denne lov er beskrevet i bilag vedr. væsentlige ændringer.
 
Forudsætninger for hovedindstilling er, at alle tidligere C-veje indgår i vejklasse 3. Dette betyder, at:
 
Konsekvensen af denne nedklassificering kan blive, at især landområder og industriveje kan blive svært fremkommelige ved større snefald. Kapaciteten muliggør ikke at snerydningen kan foretages indenfor tidsrammen og i værste fald kan snerydning bliveforsinket i flere dage. Konsekvensen kan blive, at veje bliver sammenkørt med sne, som bliver problematisk at få ryddet i bund.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternativ indstilling A
:
Tidligere C-veje til nye vejklasser:
Konsekvensen for især landområder ved denne nedklassificering er beskrevet i hovedindstillingen.

Alternativ indstilling B:
Tidligere C-veje til nye vejklasser:

Økonomiske konsekvenser
Hovedindstillingen vurderes at være udgiftsneutral i forhold til det nuværende budget (i en normal situation). Baggrunden for dette er, at besparelsen på nedklassificeringen opvejes af de udvidede fortovsforpligtelser for Holbæk Kommune.

Alternativ indstilling A vurderes at have et øget udgiftsniveau i forhold til det nuværende budget (i en normal situation) på mellem 5-15 pct.

Alternativ indstilling B vurderes at have et øget udgiftsniveau i forhold til det nuværende budget (i en normal situation) på mellem 10-20 pct.
 
Det øgede udgiftsniveau på alternativ indstilling A og B kan ikke finansieres inden for den nuværende driftsramme.
Hvis alternativ A vælges skal driftsbudgettet for vintertjeneste forøges med op til 15 pct. for 2016 og frem.
Hvis alternativ B vælges skal driftsbudgettet for vintertjeneste forøges med op til 20 pct. for 2016 og frem.

Øvrige konsekvenser
Den trafikale infrastruktur i kommunen kan blive presset af det driftsmæssige serviceniveau på vinterberedskabet.

Høring
Lovgrundlag – link
LBK nr. 1520 af 27. december 2014 ”Lov om offentlige veje mv.” kap. 8
Regulativet sendes til politiets orientering/godkendelse.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt. Udvalget ønsker her ud over belyst hvordan særligt afhængige virksomheder kan tilgodeses.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Udsat

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-29230_#3391104_v1_sådan ryddes veje og stier.docx
caseno15-29230_#3396156_v1_vinter vejklasser.pdf
caseno15-29230_#3396416_v1_vinter stiklasser.pdf
caseno15-29230_#3396160_v1_fortov, regstrup - eksempel.pdf
caseno15-29230_#3396164_v1_fortov, jyderup - eksempel.pdf
caseno15-29230_#3396193_v1_fortov, holbæk - eksempel.pdf
caseno15-29230_#3404625_v1_væsentlige ændringer.pdf.pdf
caseno15-29230_#3411376_v1_vinterregulativ 2015_2016.pdf.pdf
caseno15-29230_#3419113_v1_forskellen mellem det nuværende og det foreslåede vinterregulativ - version 2.pdf.pdf

Bilag

Sådan ryddes veje og stier
Vinter vejklasser
Vinter stiklasser
Fortov, Regstrup - eksempel
Fortov, Jyderup - eksempel
Fortov, Holbæk - eksempel
Væsentlige ændringer.pdf
Vinterregulativ 2015_2016.pdf
Forskellen mellem det nuværende og det foreslåede vinterregulativ - version 2.pdf


178. Godkendelse af strategisk Varmeplan

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Byrådet
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 
1. forslag til Strategisk Varmeplan bliver godkendt og udsendt i 4 ugers høring

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har i samarbejde med Holbæk Forsyning A/S udarbejdet et forslag til en ny Strategisk Varmeplan for Holbæk Kommune. Varmeplanen redegør for de forskellige opvarmningsmuligheder i Holbæk Kommune, og bygger videre på informationer fra rapporten Strategi for Varmeforsyning Holbæk Kommune 2013. 
 
Den Strategiske Varmeplan er ikke et juridisk bindende dokument, men er vejledende og giver en rettesnor for varmeudviklingen i Holbæk Kommune, med det nuværende videns- og rammegrundlag. GrøntMij har været konsulent på opgaven.
 
Under udarbejdelsen af den Strategiske Varmeplan har politikere, erhvervsliv, energiseleskaber, nabokommuner og – forsyninger samt andre interessenter været involveret gennem to workshops.
 
Den Strategiske Varmeplan undersøger varmepotentialet i Holbæk Kommune ud fra en opdeling i 4 hovedområder: Holbæk by, Øvrige byer, Det åbne land og Nye udstykninger.
 
For Holbæk by er muligheden for at oprette et fjernvarmeområde der forsynes af vedvarende energikilder undersøgt. På nuværende tidspunkt er det ikke den mest optimale samfundsøkonomiske løsning. Dette udelukker dog ikke at der senere kan være en fremtid for fjernvarme i Holbæk by.
Derfor er konklusionen for Holbæk by indtil videre, at boligejerne med gasfyr kan få en økonomisk fordel ved at installere en individuel varmepumpe, f.eks. en gas hybridvarmepumpe.
 
Området ”de øvrige byer” er primært forsynet med naturgas, mens 3 af byerne også har fjernvarme, herunder Mørkøv, Jyderup og St. Merløse.
Den Strategiske Varmeplan anbefaler, at der kobles flere forbrugere til de eksisterende naturgas- og fjernvarmenet for at udfase oliefyr. Alternativt til gasfyret er en varmepumpe eller en gas hybridvarmepumpe.
I områder uden naturgas, de såkaldte olielandsbyer, kan det være samfundsøkonomisk fordelagtigt at lave små kollektive forsyningsanlæg enten baseret på jordvarmeanlæg eller biomassefyr. En anden mulighed er individuelle opvarmningsformer som varmepumper eller træpillefyr.
 
Til området ”det åbne land ” henvises til individuelle opvarmningsformer som varmepumper eller træpillefyr.
 
Som udgangspunkt ses nye udstykninger som et individuelt område, da der gælder særlige regler for nye udstykninger og nybyggeri. Fra 2013 er det ikke tilladt at installere olie eller gasfyr. Den eneste undtagelse er blokvarme baseret på naturgas. Ved nye udstykninger uden for det eksisterende gas- eller fjernvarmenet skal Kommunen vurdere, om der skal udarbejdes et projekt for områdets varmeforsyning, og om det skal udlægges til kollektivforsyning eller individuelforsyning.
 
Endelig er der igangsat et undersøgelsesprojekt omkring mulighederne for et biogasanlæg.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Planen udsendes i høring i 4 uger.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163524
 
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165652

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-31574_#3400577_v1_strategisk varmeplan.pdf

Bilag

Strategisk varmeplan


179. Godkendelse af tillæg til husholdningsaffaldsregulativ

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. tillæg til Holbæk Kommunes eksisterende husholdningsaffaldsregulativ bliver godkendt, idet at Holbæk Forsyning A/S fra efteråret 2015 og frem iværksætter sortering af metal- og plastaffald ved samtlige husstande i Holbæk Kommune. 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I følge EU samt regeringens ressourceplan skal kommunerne medvirke til at sikre at genanvendelsesprocenten af husholdningsaffald når 50% i 2020.
 
I Holbæk Kommunes affaldsplan 2014-2019 fremgår det således, at sortering af materialer til genanvendelse skal øges fremover.
 
Holbæk Forsyning A/S vil i efteråret 2015 derfor stille krav til husstandene i Holbæk Kommune om at udsortere plast og metal fra restaffaldet, så det kan genanvendes. Udsortering af plast og metal medfører ikke ekstra udgifter for borgerne.
De nye krav gælder ligeledes for Holbæk Kommunes egne ejendomme og institutioner.
 
Tillægget til husholdningsaffaldsregulativet har været offentliggjort i 4 uger på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommunes egne bygninger og institutioner er også omfattet af husholdningsaffaldsregulativet og dermed også af tillægget.
Det har følgende økonomiske konsekvenser:
 
 
Der vil blive fremlagt særskilt dagsordenspunkt til finansiering af ovenstående engangsudgifter.
 
Administrationen vurderer, at den nye sorteringsordning på sigt vil være driftsmæssigt udgiftsneutral, da mængden af betalingsaffald vil være faldende.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Husholdningsaffaldsregulativet for Holbæk Kommune

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-48580_#3309546_v1_pdf_tillæg til husholdningsaffaldsregulativ juni 2015(2).pdf.pdf

Bilag

PDF_Tillæg til husholdningsaffaldsregulativ juni 2015(2).pdf


180. Beslutning - 'Resultater gennem forenkling og tillid' - Afskaffelse af regulativ om brændeovne

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Regulativ for brug af brændeovne i Holbæk Kommune af 1. juni 2010 bliver afskaffet

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har siden den 1. juni 2010 haft et regulativ for brug af brændeovne.
 
I januar 2015 er der kommet en ny bekendtgørelse på området. Den nye bekendtgørelse er gjort mere specifik og enkel end tidligere. F.eks. er højden på skorstene nu medtaget i den nye bekendtgørelse, hvilket tidligere var omfattet af Holbæk Kommunes regulativ.
 
Da den nye bekendtgørelse er mere omfattende end tidligere er der på nuværende tidspunkt ikke behov for et særskilt regulativ på området, og som følge af arbejdet med forenkling af kommunens regulativer indstiller administrationen, at regulativet bliver afskaffet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om brændeovne, BEK nr. 46 af 22.01.2015

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling181. Beslutning om finansiering af kunstgræsplæne i Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget samt i byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. kunstgræsbanen i Mørkøv finansieres via at kassetræk på 1.400.000 kr.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
D. 7. marts 2014 fik kommunen et tilsagn fra Energinet på 1.400.000 kr. til en kunstgræsbane i Mørkøv under Den Grønne Ordning (de såkaldte vindmøllepenge).
 
En af præmisserne for tilsagnet er, at projekterne, der søges tilsagn til, ikke må være påbegyndt inden tilsagnet er givet. Projekt har overholdt budget og anlægget er udført som ansøgt, men eftersom regnskab og fakturaer viser, at projektet allerede er påbegyndt i efteråret 2013, altså før tilsagnet er givet, har Energinet i en mail d. 24. april besluttet, at tilsagnet bortfalder. Dermed skal de 1.400.000 kr. findes andetsteds.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Et kassetræk på 1.400.000 kr.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-08-2015
Indstilles godkendt
 
Dog indskærpes det, at man fremadrettet er særdeles opmærksom på de tidsfrister og vilkår som opstilles af fonde/organisationer i forbindelse med modtagelse af tilsagn.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling182. Beslutning om vilkår for aftale med Holbæk Tennisklub

Sagsgang og sagstype
Kultur- & Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune overtager ejerskabet af tennisanlægget og indfrier Tennisklubbens restgæld ved ibrugtagningsdatoen for nyt anlæg i Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter. Finansiering sker via Køb og Salg kontoen.
 2. Indtægter fra sponsorer målrettet tennisklubbens facilitet tilfalder tennisklubben.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrunden
Holbæk Tennisklub har henvendt sig for at få afklaret hvilke vilkår de vil blive stillet, hvis de vælger at træde ud af den nuværende aftale for i stedet, at være en del Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscentret.
 
Holbæk Tennisklub er i dag placeret på Højen 38 og råder over 9 udendørsbaner, 2 minitennisbaner og 3 indendørsbaner samt klubfaciliteter, 2 omklædningsrum, køkken og toilet mm. Bygningsanlægget blev opført for 25 år siden og blev ved opførelsen finansieret af et obligationslån, som tennisklubben nu har nedbragt til 4 mio. kr. De har fuld råderet over anlægget dvs. selv kan afgøre hvad faciliteterne skal bruges til og hvornår samtidig med at de selv står for en stor del af driften og vedligeholdelse af bygningerne. De råder dermed over en række faciliteter hvor placeringen, driften og selve anlægget er kendt for medlemmerne.
 
Byrådet har den 26. marts 2015 truffet beslutning om at udbyde opgaven om etablering og drift af Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter med en lang række idrætsfaciliteter herunder etablering af et nyt tennisanlæg med minimum samme forhold som klubben har i dag. Der er dermed tale om en ny placering og nye vilkår og muligheder og det er disse forhold som tennisklubben har ønsket, at få afklaret og belyst.
 
Holbæk tennisklub har endnu ikke taget endelig stilling til hvorvidt klubbens medlemmer ønsker, at indgå en ny aftale med Holbæk Kommune eller hvorvidt de ønsker at fastholde nuværende gældende kontrakt. Forventningen er, at Holbæk Tennisklub afholder ekstra ordinær generalforsamling den 17. september hvor medlemmerne skal tage stilling til hvorvidt de ønsker, at overgå til Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter på de i udbudsmaterialet angivne forhold.
 
Aftalen med tennisklubben er derfor, at de som udgangspunkt er med i udbudsmaterialet med en lang række krav til fysiske-, brugs- og driftsmæssige forhold. Kravene er præciseret i Udbudsmaterialet. Såfremt de ikke ønsker at være en del af Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter vil dette blive meddelt OPP byderne.
 
Faciliteten stilles vederlagsfrit til rådighed for Holbæk Tennisklub, dvs. at klubben ikke fremover vil skulle betale for drift af bygninger, inventar, renhold og service som de gør i dag, men vil fremover forsat skulle afholde udgifter der knytter sig til tennisfaciliteterne til fx trænere mm.
 
Holbæk Kommune har i det ny Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter den fulde råderet over tennisfaciliteten og udgangspunktet er at foreningen har samme banetid, som de har i dag.
 
For at kunne afdække hvilke forhold medlemmerne tilbydes ønskes der derfor en afklaring i forhold til overtagelse af eksisterende gæld samt sponsorater.
 
 
 
Eksisterende aftale
Holbæk Kommune ejer grunden, mens bygningen med indendørs tennisbaner (Tennishallen) ejes af Holbæk Tennisklub.
 
Holbæk Kommune har i 1987 indgået en benyttelsesaftale med Holbæk Tennisklub vedrørende benyttelsesret til arealet. Aftalen er flere gange blevet forlænget – senest i 2013, hvor Udvalget for Kultur og Fritid godkendte, at aftalen forlænges til udgangen af 2034. Det var en forudsætning for dialogen i 2013 om forlængelse af kontrakten at Tennisklubben ville spille konstruktivt med i det videre forløb om Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter.
 
Der er ikke mulighed for opsigelse af kontrakten og Holbæk Kommune er dermed bundet af aftalen indtil udgangen af 2034.
 
Holbæk Kommune kan dermed kun komme ud af aftalen ved at indgå en ny aftale med Holbæk Tennisklub, hvor tennisklubben indvilliger i at aftalen om benyttelsesret frem til 2034 ophører tidligere.
 
Eftergivelse af gæld og overtagelse af tennisanlægget
Som et led i at finde en brugbar løsning på at ophæve benyttelsesretten til Holbæk tennisanlæg før 2034 foreligger muligheden for at kunne tilbyde at den nuværende gæld indfries ved ibrugtagningsdatoen for det ny Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter. Holbæk tennisklub vil således fortsat skulle varetage driften af anlægget som hidtil frem til ibrugtagningstidspunktet.
 
Holbæk tennisklub har lavet en omprioritering for at nedbringe den årlige ydelse som følge af den gunstige renteudvikling i forår 2015, hvor de har indfriet deres lån på 3,7 mio. kr. jf. skrivelse af 26. juni 2015. Som erstatning af lånet har de optaget et nyt kontant annuitetslån med en obligationshovedstol på 4 mio. kr. Hvis Holbæk Kommune skal indfri dette, vil det være afhængig af kursen på indfrielsestidspunktet og i slutningen af 2015 er det svarende til mellem 3,8-4,0 mio. kr. Beløbet vil være reduceret, når overtagelsen sker.
 
Sponsoraftaler
Holbæk tennisklub modtager hvert år sponsorindtægter for ca. 100.000 kr. Disse midler er afgørende for at klubben forsat kan tilbyde honorering af f. eks trænere. I udbudsmaterialet er det angivet at sponsorindtægterne tilfalder Holbæk Kommune. Det er derfor afgørende for tennisklubben, at vide om de fremover til blive tildelt de midler, som er målrettet tennisfaciliteten.
 
Princippet vil derfor fremover være at de reklamer der opsættes på f.eks. fodboldstadion, tennisanlægget og lignende faciliteter tilfalder de pågældende klubber hvorimod reklamer på fællesarealerne tilfalder Holbæk Kommune. Tilsvarende vil også de sponsorindtægter, der målrettes klubberne tilfalde klubberne som hidtil.
 
Fremtiden i det eksisterende anlæg
Tennisklubben har endvidere ønsket at få klarhed over om det er muligt at udvide den eksisterende tennishal med en ekstra bane, hvis klubbens medlemmer ikke ønsker at være en del af Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter.
 
Tennisanlægget er omfattet af Lokalplan 3.78 For bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have – delområde A. Delområde A udlægges til offentligt formål i form af offentlig tilgængelig bypark, med mulighed etablering af helårsboliger, institutioner og rekreative anlæg til nærområdets betjening. Bestemmelsen udelukker ikke fastholdelse af eksisterende sportsanlæg, men muliggør ikke en udvidelse. Dette vil kræve en ny lokalplan.
 
Administrationen anbefaler, at der først tages stilling til hvorvidt der skal udarbejdes en ny lokalplan hvis tennisklubben skulle vælge at blive på Højen og de fremsender en konkret projektansøgning.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Gælden udgør i december 2015 3,8-4 mio. kr. Holbæk tennisklub betaler renter og afdrag frem til ibrugtagningsdatoen. Og gælden vil dermed udgøre et mindre beløb, som vil afhænge af kursen på det pågældende tidspunkt.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-08-2015
Emrah Tuncer (B), Bjarne Kongsted (V) og Morten Bjørn (V) indstiller indstilling 1 og 2 til godkendelse.
 
Steen Klink (løsgænger) og Solvej Pedersen (løsgænger) stemmer imod indstilling 1 og 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Et flertal bestående af V, A og B tiltræder indstillingen
 
Inge Langseth (O) og Michael Suhr (C) kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
For stemte 18 – V, A, B, Christian Ahlefeldt-Laurvig, løsgænger, Søren Stavnskær, løsgænger. Imod stemte 9 – O, Ø, C, Solvej Pedersen, løsgænger og Steen Klink, løsgænger.

Referat
Sagsfremstilling183. Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller,
 
 1. At der gives en anlægsbevilling på i alt 141,7 mio. kr. (ældreboliger 122,1, servicearealer 12,6 og dagcenter 7) til opførelse af det nye plejecenter i Tølløse,
 2. At der gives et tillægs-rådighedsbeløb på 11,8 mio.kr. i 2015 til finansiering af kommunens nettoudgift i 2015,
 3. At der optages en midlertidig byggekredit hos KommuneKredit på 107,4 mio.kr. til delvis finansiering af anlægsudgifterne til ældreboligerne. Når byggeriet er færdigt, vil byggekreditten blive indfriet af et endeligt lån,
 4. At der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 afsættes 19,6 mio.kr.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog i 2012 at etablere det nye plejecenter i Tølløse som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP), og i april 2015 blev byrådet orienteret om, at Danske Diakonhjem havde afgivet det bedste tilbud, hvorefter kontrakten blev indgået.
 
Projektet er på nuværende tidspunkt under projektering. Byggeperioden påbegyndes i efteråret 2015 og løber frem til primo 2017.
 
Den samlede bygge- og anlægssum:
Ældreboliger 122, 1 mio. kr. inkl. moms
Servicearealer   12,6 mio. kr. ekskl. moms
Dagcenter     7,0 mio. kr. ekskl. Moms
 
Udgifterne til ældreboliger finansieres via lån (88%), beboerindskud (2%), resten skal finansieres af Holbæk Kommune. Holbæk Kommune får dog indtægten fra salget af grunden, som indgår i udgifterne til ældreboligerne.
Udgifterne til servicearealer og dagcenter skal afholdes af Holbæk Kommune, dog modtager Holbæk Kommune 40.000 kr. pr. bolig fra staten (2,6 mio.kr.).
 
Oversigt over udgifter/indtægter for Holbæk Kommune:
 
 
2015
2016
2017
2018
I alt i mio. kr.
Ældreboliger
 
38,5
79,4
4,2
0,0
122,1
Lån KommuneKredit
88 %
-33,9
-69,9
-3,7
0,0
-107,4
Beboerindskud
2/3 af 2 %
0,0
0,0
-1,6
0,0
-1,6
Servicearealer
 
4,3
7,0
1,3
0,0
12,6
Tilskud fra staten
40.000 kr. pr. bolig
0,0
0,0
0,0
-2,6
-2,6
Dagcenter
 
2,9
3,1
1,0
0,0
7,0
Salg af grund
 
0,0
0,0
-4,8
0,0
-4,8
Inventar
 
0,0
0,0
2,6
0,0
2,6
 
 
11,8
19,6
-1,0
-2,6
27,8
En mere detaljeret likviditetspåvirkning fremgår af bilaget.  

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
I budgettet for 2015 og overslagsårene 2016 – 2018 var der i 2017 afsat en forventet nettoudgift på 28,6 mio.kr. under forudsætning, at det var et OPP-projekt.
 
Holbæk Kommunes budget likviditetspåvirkes allerede i perioden 2015 til 2018. Der er derfor behov for en fremrykning og frigivelse m.m. af de budgetsatte midler, og samtidig må der i budgettet for 2016 m.v. indarbejdes nedenstående beløb til finansiering af anlægsudgifterne.
 
Opgave
Bevillingstype
2015
2016
2017
2018
I alt i mio. kr.
Frigivelse og fremrykning af budgetsatte midler
Anlæg
11,8
19,6
-1,0
-2,6
27,8
 
I budgettet for 2015 var der i 2017 til anlæg af OPP-projektet afsat 28,6 mio.kr., nu forventes udgiften at blive 27,8 mio.kr., eller en mindreudgift på 0,8 mio.kr.
 
Udgiften til renter og afdrag på lånet må sammenholdes med den forventede driftsramme for OPP Plejecenter i Tølløse.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
27. juni 2012: Egnethedsvurdering – Samarbejdsmodel for nyt plejecenter som Offentlig-Privat-Samarbejde
30. april 2013: Ny struktur på aktivitetscenterområdet
14. august 2013: Placering af nyt plejecenter i Tølløse
18. december 2013: Samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Tølløse
22. september 2014: Orientering om OPP i Tølløse
15. april 2015: Orientering om valg af leverandør af nyt plejecenter i Tølløse

Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
Indstillingen anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-42099_#3408657_v1_oversigt over likviditetspåvirkningen .docx

Bilag

Oversigt over likviditetspåvirkningen


184. Beslutning vedr. kapacitet på voksenspecialområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. byggeriet ved Abildgården ikke gennemføres.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der er nu udarbejdet en kapacitetsanalyse, der skal give et bud på det fremtidige behov for boliger med henblik på at vurdere behovet for de allerede planlagte og projekterede om- og nybygninger.
 
Helhedsplanen for boliger og aktivitetstilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne indebærer, at der bliver opført 40 nye boliger i Jyderup og 13 nye boliger i Holbæk. Boligerne opføres efter Lov om Almene boliger. Alle boliger er erstatningsboliger for nogle utidssvarende boliger.
 
 
Det er nu kendt, at Friplejehjemmet Fjordstjernen forventer at etablere 24 boliger målrettet voksenspecialområdet i det nye byggeri på havnefronten.
 
Kapacitetsanalysen viser, at:
 
På baggrund af kapacitetsanalysen anbefales det, at byggeriet ved Abildgården ikke gennemføres.
 
Indstillingen har været til høring i Handicaprådet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der har været et samlet forbrug på kr. 1 mio. kr. til byggeriet ved Abildgården til blandt andet lokalplan, diverse undersøgelser, byggeprogram mv.
 
Derudover kan komme yderligere udgifter, hvis størrelse ikke kendes.

Øvrige konsekvenser
Abildgården bliver udfaset i takt med at beboerne fraflytter. Der vil hen over sommeren og i efteråret være en dialog med Socialtilsyn Hovedstaden, sektion Voksen Handicap, om ændringen - og med beboere og pårørende på Abildgården om deres ønske om eventuelt at flytte til Fjordstjernen eller Jyderup.

Høring
Handicaprådet har på møde den 11.august 2015 afgivet følgende høringssvar:
 

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
Det indstilles at byggeriet ved Abildgården ikke gennemføres!

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-29689_#3326338_v1_kapacitetsanalyse voksenspecialområdet, 2015.docx

Bilag

Kapacitetsanalyse voksenspecialområdet, 2015


185. Mulige anvendelser af Elmelunden og Rosenvænget indtil ombygningen til ældreboliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Beboerne i Holbæk Ældreboligselskabs 1-rumsplejeboliger på Elmelunden i Jyderup og på Rosenvænget i Mørkøv er i maj 2015 flyttet over i Holbæk Ældreboligselskabs nybyggede plejeboliger på Lunderosevej i Jyderup.
 
De fraflyttede plejeboliger er begge steder placeret i umiddelbar nærhed til ældreboliger, som fortsat er beboede. Bygningerne rummer ligeledes beboer- og fællesfaciliteter (f. eks. fælleslokalet på Elmelunden), som ligger i tilknytning til plejeboligerne. Disse anvendes af beboerne i de omkringliggende boliger og frivillige brugere fra lokalområdet.
 
Plejeboligerne på Elmelunden og på Rosenvænget skal ombygges til tidssvarende 2-rumsældreboliger på baggrund af en helhedsplan støttet af Landsbyggefonden.
 
Helhedsplanen forventes godkendt af Landsbyggefonden med udgangen af december 2015. Ombygningen vil i dette tilfælde kunne iværksættes i slutningen af 2016.
 
Det betyder, at Holbæk Kommune betaler tomgangsleje for de i alt 58 fraflyttede plejeboliger frem til ombygningens opstart. Tomgangslejen indebærer en månedlig omkostning for kommunen på cirka 260.000 kr.
 
Muligheder for midlertidig anvendelse af plejeboligerne frem til ombygningen
Holbæk Kommune har et underskud af mindre, økonomisk overkommelige lejligheder. Det er derfor yderst vanskeligt at finde egnede boliger, som særligt enlige på overførselsindkomst har råd til at betale.
 
Udfordringen er ikke blevet mindre i lyset af det forøgede antal enlige flygtninge i de seneste 3-4 år. Kommunen har en lovbestemt forpligtelse til at tilbyde disse nytilkomne en passende bolig. Er dette ikke muligt, skal de enkelte flygtninge huses i midlertidige indkvarteringsløsninger, indtil en passende bolig kan findes.
 
Holbæk Kommune står således med et stort antal ubeboede mindre plejeboliger indtil formentlig udgangen af 2016, en betragtelig lejeomkostning forbundet hermed og et underskud af indkvarteringsløsninger til særligt enlige flygtninge.
 
Administrationen har derfor overvejet, om plejeboligerne frem til ombygningen kunne anvendes til midlertidig indkvartering af enlige flygtninge. Anvendes boligerne til netop dette formål, vil det kunne bidrage til løsning af boligudfordringen og mindske omkostningerne til tomgangsleje uden at forsinke helhedsplanen og ombygningen. 
 
Der fordres en særligt nænsom proces, såfremt plejeboligerne midlertidigt anvendes til enlige flygtninge. Det skyldes de fortsat beboede ældreboliger og de fælles faciliteter i bebyggelserne.
 
På denne baggrund har administrationen allerede nu været i indledende dialog med Holbæk Ældreboligselskab, Ældrerådet samt beboere, brugere og frivillige i de to lokalområder. Denne dialog har inkluderet deltagelse i møder på Elmelunden og Rosenvænget.
 
Administrationen har på baggrund af drøftelserne afdækket følgende forhold, som kræver ekstra opmærksomhed:
· Enhver midlertidig anvendelse af plejeboligerne skal ske i et tæt samarbejde med de involverede beboere, frivillige og medarbejdere, så der skabes mest mulig tryghed.
· Dette samarbejde fordrer dialog, inddragelse og medindflydelse undervejs i processen.
· Det skal sikres, at de eksisterende bruger- og beboeraktiviteter kan fortsætte uforandret.
· Det skal overvejes, hvorvidt mindre fysiske ændringer i bebyggelserne (f. eks. afskærmning mellem plejeboliger og fælleslokaler) kan understøtte tryghed og fastholdelse af de lokale aktiviteter.
· Der skal lægges vægt på at informere de midlertidigt boligplacerede flygtninge om plejeboligernes særlige karakter.
· Der skal afsættes ressourcer til en social vicevært eller en koordinatorfunktion, som kan assistere flygtningene og bistå, hvis der skulle opstå vanskeligheder. 
 
Administrationen vil gerne have mandat til at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for en midlertidig anvendelse af de fraflyttede plejeboliger; herunder de økonomiske konsekvenser og inddragelsen af alle relevante parter.
 
En endelig vedtagelse af en midlertidig anvendelse af plejeboligerne fordrer en fornyet politisk behandling.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
Det indstilles at administrationen bemyndiges til at undersøge mulighederne for at anvende Elmelunden og Rosenvænget til midlertidige boligløsninger.
Det anbefales at der afholdes lokale dialogmøder med deltagelse af politikere, integrationsråd og repræsentanter fra målgruppen!

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Det indstilles at administrationen bemyndiges til at undersøge mulighederne for at anvende Elmelunden og Rosenvænget til midlertidige boligløsninger. Endvidere indstilles det, at der afholdes lokale dialogmøder med deltagelse af politikere, integrationsråd og repræsentanter fra målgruppen! Og at Østergården i Undløse også bringes i anvendelse til midlertidige boligløsninger.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
For stemte 22 – V, A, Ø, B, C, Solvej Pedersen, løsgænger, Christian Ahlefeldt-Laurvig, løsgænger og Søren Stavnskær, løsgænger. 3 undlod at stemme – John Harpøth, O, Inge Riis Langseth, O og Steen Klink, løsgænger. Imod stemte Finn Nielsen, O og Peter Hansen, O.

Referat
Sagsfremstilling186. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - september 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.
 
Kejserkåbevej 3, 4, 8, 21, 30, 32 og 34,4300 Holbæk,
Ejendomsmægler Nybolig Holbæk anbefaler at priserne på grundene nedsættes, på grund af blød bund.
 
Hjulmagervej 8, 4300 Holbæk
Offentlig vurdering 465.500 kr.
Erhvervsgrund på 3.448.m2.
Ejendomsmægler Home, Holbæk anbefaler at grunden nedsættes, da køber selv skal herudover selv afholde tilslutningsbidrag.
 
Arealer der kan komme i udbud
Vedhæftede bilag viser en opgørelse over alle arealer i kommunen, der kan komme i udbud, for at skabe vækstmuligheder.
 
Der er 8 af arealerne, der ikke synes oplagte at udbyde til salg, eksempelvis arealer udlagt til offentlige formål, grønne friarealer m.v. Her er det en mulighed at se, hvad der måtte indkomme af købstilbud, og så herefter forholde sig til, hvorvidt tilbuddene kan imødekommes - evt. ved gennemførelse af ny planlægning.
 
Når det er vedtaget hvilke arealer der skal sælges, vil disse blive markedsvurderet og sat til salg.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.
 
Sagen oversendes til KMU med henblik på at præcisere hvilke af de 8 arealer, der ikke udbydes til salg, der kan anvendes til boligformål og hvilke former for boliger, der kan etableres på grundene.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Godkendt, jf. beslutning i Økonomiudvalget.

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-50002_#3419281_v1_arealer til udbud rev. 20.7.2015.docx.docx

Bilag

arealer til udbud rev. 20.7.2015.docx


187. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - september 2015 - Lukket punkt