UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

19-08-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-08-2015 22:00:00


PUNKTER

148. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 19. august 2015
149. Beslutning om forbud mod, at administrationen rekvirerer ekstern konsulentbistand uden byrådets forudgående godkendelse
150. Beslutning om igangsættelse af omstillinger
151. Beslutning om etablering af et fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner
152. Beslutning om udpegning af medlemmer til bestyrelsen for det fælles forsyningsselskab i Holbæk, Lejre og Roskilde komuner
153. Godkendelse af regnskab og beretning for 2014
154. Bevilling til oprensning af olieforurening
155. Beslutning om principper for kommunens indgåelse af sponsoraftaler
156. Beslutning om fortsættelse af eksisterende sponsor- og reklameaftaler med HB&I til og med 2016
157. Beslutning - Ændring af status fra plejeboliger ved center til ældreboliger
158. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - august 2015
159. Beslutning om tilsagn til opførelse af almene boliger på Vølunden, Holbæk
160. Beslutning om køb af en del af en grund - Lukket punkt
161. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - august 2015 - Lukket punkt148. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 19. august 2015

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 19. august 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 19-08-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling149. Beslutning om forbud mod, at administrationen rekvirerer ekstern konsulentbistand uden byrådets forudgående godkendelse

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Byrådsmedlemmerne Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, begge liste Ø, indstiller, at byrådet beslutter, at:
 1. administrationen kan ikke uden byrådets forudgående godkendelse rekvirere nogen form for ekstern konsulentbistand, hvis bistanden koster kommunen mere end 25.000 kr.

 2. Økonomiudvalget og byrådet skal efterfølgende orienteres om al ekstern konsulentbistand, kommunen har modtaget 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrunden for Enhedslistens forslag er sommerens debat om kommunens brug af eksterne konsulenter til medierådgivning i forbindelse med ”Tornhøj-sagen” sommeren 2014.
 
Enhedslisten finder det meget betænkeligt, at der administrativt kan bruges beløb i størrelsesordenen 500.000 - 600.000 kr. til medierådgivning, hvor administrationen efter Enhedslistens opfattelse blot kunne gå ud til borgerne via pressen og sige undskyld.
 
Det bør efter Enhedslistens mening være det politiske niveau, der har ansvaret – og dermed også beslutningskompetencen – når der bestilles ekstern konsulentbistand for mere end 25.000 kr.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 19-08-2015
For følgende ændringsforslag stemte 29. Imod stemte 2 (Ø):
 
Holbæk Byråd har modtaget en redegørelse for brugen af eksterne kommunikationsrådgivere sidste sommer i forbindelse med mediestormen på Tornhøj.
 
Byrådet noterer sig, at der ikke er blevet forholdt pressen eller offentligheden oplysninger.
 
Efter en drøftelse i Byrådet er vi sikre på, at direktionen har forstået situationens alvor, og at sager af en sådan karakter ikke vil opstå i fremtiden.
 
Der udarbejdes klare retningslinier for, hvordan man i fremtiden håndterer sådanne sager.
 
Retningslinierne skal udarbejdes og fremlægges for Økonomiudvalget på førstkommende møde.
 
Enhedslistens forslag er dermed bortfaldet.
 
Enhedslisten protesterede imod, at de efter at have motiveret deres forslag ikke fik lejlighed til at kommentere det ændringsforslag, der blev fremsat efter motiveringen.

Referat
Sagsfremstilling150. Beslutning om igangsættelse af omstillinger

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. Oplæg til omstillingerne  ”Familieindsats og forebyggelse”, ”Fælles indsats på det specialiserede socialområde for unge og voksne”, ”Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i egen bolig” samt ”Ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen” bliver godkendt.
 2. den økonomiske ambition for omstillingerne er, at ”Familieindsats og forebyggelse” skal bidrage med 9 mio. kr., ”Fælles indsats på det specialiserede socialområde for unge og voksne” med 10,5 mio. kr.  og ”Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i egen bolig” med 10,5 mio. kr.
 3. Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Børn og Udvalget for Voksne skal vedtage kommissorierne, herunder deltagerkreds og tidsplan, for de enkelte omstillinger.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Som et element i Holbæk i Fællesskab har byrådet besluttet at arbejde med politiske omstillinger.
 
De politiske omstillinger har to formål. Dels skal omstillingerne arbejde på nye måder med inddragelse af borgere, virksomheder og øvrige aktører. Dels skal omstillingerne bidrage til den økonomiske udfordring i budget 2016 – 2019. Holbæk i Fællesskab skal samlet set pege på mulige budgetreduktioner på 50 millioner i 2016.
 
Byrådet besluttede på byrådsmødet 17. juni emnerne for de omstillinger, der skal være i efteråret 2015, nemlig:
 
Byrådet har efterfølgende på byrådets sommerseminar evalueret omstillingerne, som kørte i foråret, og på baggrund af denne evaluering har administrationen udarbejdet forslag til nye omstillinger. Forslagene blev drøftet på byrådets budgetcamp, hvorefter byrådet har anmodet om, at forslagene til de nye omstillinger forelægges til godkendelse af byrådet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 19-08-2015
For forslaget stemte 23 (A, B, V, Inge Langseth, O, samt løsgængerne Christian Ahlefeldt Laurvig og Søren Stavnskær).
 
Imod stemte 2 (Ø). 5 (John Harpøth, Finn Nielsen og Peter Hansen, O, samt løsgængerne Steen Klink Pedersen og Solvej Pedersen, undlod at stemme).
 
Enhedslisten stemmer imod beslutningen vedr. de 4 nye omstillingsgrupper, idet vi ikke kan tilslutte os de økonomiske ambitioner. Derudover finder vi det ikke demokratisk i orden, at byrådet vedtager besparelser i denne størrelsesorden umiddelbart inden forhandlingerne om det kommende års budget skal igang.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-21562_#3403668_v1_familieindsats og forebyggelse.pdf
caseno15-21562_#3403669_v1_fælles indsats på det specialiserede socialområde for unge og voksne.pdf
caseno15-21562_#3403671_v1_ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen.pdf
caseno15-21562_#3403670_v2_fælles indsats på plejecentre, boenheder og i eget hjem.pdf

Bilag

Familieindsats og forebyggelse
Fælles indsats på det specialiserede socialområde for unge og voksne
Ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen
Fælles indsats på plejecentre, boenheder og i eget hjem


151. Beslutning om etablering af et fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget – byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at byrådet:
 
 1. beslutter endeligt, at Holbæk Kommune ønsker at deltage i en fælles forsyningskoncern, jf. byrådet principbeslutning af 10. september 2014, og at Holbæk Kommune i den forbindelse tiltræder den vedlagte ejeraftale med bilag, herunder vedtægter til koncernens selskaber

 2. bemyndiger administrationen til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Holbæk Forsyning Holding A/S i den fælles forsyningskoncern, herunder ved at træffe de fornødne beslutninger på generalforsamlingen for Holbæk Forsyning Holding A/S

 3. beslutter, at der nedsættes en interimbestyrelse, som skal deltage i planlægningen af den fælles forsyningskoncern, med virkning fra udpegning af medlemmerne til 1. januar 2016, hvor den fælles forsyningskoncern etableres.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner igangsatte i efteråret 2014 en proces om mulig fusion af kommunernes forsyningsselskaber fra 1. januar 2016. Den politiske styregruppe har forhandlet en ejeraftale for den fælles forsyningskoncern. Der er gennemført en due diligence, som viser, at der ikke er juridiske, økonomiske eller tekniske forhold, som bør afholde kommunerne fra at fusionere de tre forsyningsselskaber. Ejeraftalen med bilag udgør det væsentlige grundlag for byrådets endelige beslutning om deltagelse i en fusion.
 
Ejeraftale
Den politiske styregruppe har forhandlet et udkast til ejeraftale, som fastlægger Ejerkommunernes vision for den fælles forsyningskoncern og den overordnede ramme for Ejerkommunernes samarbejde om koncernen. Ejeraftalen regulerer koncernens aktiviteter og håndtering af nye kommuner, som ønsker at indtræde i den fælles forsyningskoncern. Ejeraftalen beskriver også bestyrelsessammensætning, jf. nedenfor.
 
Udkast til vedtægter for holding-, service- og forsyningsselskaberne er vedlagt som bilag til ejeraftalen.
 
Ejeraftalen med bilag vedlægges i endeligt udkast som bilag 1. Oversigt over hovedpunkter i ejeraftalen vedlægges som bilag 2.
 
I dokumenterne er navneforslaget "FORS-koncernen" anvendt. Der er dog ikke truffet endelig beslutning om navnet.
 
Bestyrelsesmodel og –sammensætning
Den politiske styregruppe anbefaler, at den fælles forsyningskoncern etableres med en flerstrenget bestyrelsesmodel, der fx kendes fra HOFOR. Bestyrelsen for holding- og serviceselskabet består af politiske og eksterne repræsentanter sammen med medarbejderrepræsentanter. Bestyrelserne i driftsselskaberne består af ledende medarbejdere fra koncernen (direktører og andre ledende medarbejdere) samt to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i hvert vandselskab.
 
Bestyrelserne foreslås sammensat på følgende måde:
 
Holdingselskab
Serviceselskab
Forsynings-selskaber
Politiske repræsentanter, som er medlem af kommunalbestyrelserne
6
* 2 fra hver kommune
2
* medlemmerne af forretningsudvalget i holdingselskabets bestyrelse
-
Eksterne medlemmer med professionel bestyrelseserfaring, der udpeges af kommunerne i fællesskab og vælges af generalforsamlingen
2
* én af disse er formand
1
* formanden fra holding, der også er formand i Service
-
Interne medlemmer, der er ledende medarbejdere i koncernen
-
-
3
Medarbejdervalgte repræsentanter, jf. selskabslovens bestemmelser
4
2
-
Forbrugervalgte medlemmer, jf. vandsektorlovens regler
-
-
2
* kun i vand- og spildevands-selskaberne
I alt
12
5
5
 
To af de seks politiske repræsentanter i holdingselskabet indtræder sammen med formanden i et forretningsudvalg under holdingselskabets bestyrelse.
 
Forretningsudvalgets opgave er at sikre integrationen af de eksisterende forsyningsselskaber samt at sikre realisering af synergier og effektiviseringer. Forretningsudvalget fungerer som et forberedende udvalg. Alle centrale beslutninger træffes af den samlede bestyrelse.
 
Forretningsudvalget foreslås i forbindelse med fusionen sammensat af bestyrelsesformændene i de eksisterende forsyningskoncerner. Formanden honoreres ikke ekstra for sin deltagelse i forretningsudvalget.
 
De to politiske medlemmer af forretningsudvalget danner sammen med holdingselskabets eksterne formand den generalforsamlingsvalgte bestyrelse i serviceselskabet.
 
De øvrige medlemmer i holdingselskabets bestyrelse tilbydes observatørstatus i bestyrelsen i serviceselskabet.
 
Grafisk oversigt over den foreslåede bestyrelsesmodel og -sammensætning udgør bilag 3.
 
Bestyrelseshonorar
Bestyrelsesmedlemmerne i den fælles forsyningskoncern vil blive honoreret på følgende måde (2015-tal):
 
Holding-selskab
Service-selskab
Forsynings-selskaberne
I alt
Formanden
200.000 kr.
-
-
200.000 kr.
Menige medlemmer, der deltager i forretningsudvalget
100.000 kr.
 
-
-
200.000 kr.
Menige medlemmer, herunder medarbejdervalgte medlemmer
35.000 kr.
-
-
315.000 kr.
Forbrugervalgte medlemmer
-
-
15.000 kr.
* kun i vand- og spildevands-selskaberne
90.000 kr.
 
* nedsættes til 30.000 kr., når der kan vælges to fælles forbruger-repræsentanter
I alt
715.000 kr.
0 kr.
90.000 kr.
805.000 kr.
 
Det samlede honorar for medarbejdervalgte medlemmer forudsætter, at det er de samme medlemmer, som vælges til bestyrelserne i Holding og Service.
 
Bestyrelsesmedlemmer i serviceselskabet modtager ikke honorar, da disse bliver honoreret gennem deres arbejde i holdingselskabets bestyrelse.
 
Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i forsyningsselskaberne honoreres ikke, da disse er ansatte medarbejdere i forsyningskoncernen.
 
De tre eksisterende forsyningsselskaber har i dag en samlet udgift på 1.152.275 kr. årligt til bestyrelseshonorarer. Forsyningsselskaberne vil således opnå en samlet besparelse på 347.275 kr. årligt til bestyrelseshonorarer i den fælles forsyningskoncern. Beløbet vil falde med yderligere 60.000 kr., når der kan vælges de samme to forbrugerrepræsentanter.
 
Oversigt over udgifter til bestyrelseshonorarer i de eksisterende selskaber er vedlagt som bilag 4.
 
Interimbestyrelse
For at sikre en effektiv forberedelse af etableringen af den fælles forsyningskoncern anbefaler den politiske styregruppe, at den fremtidige bestyrelse i holdingselskabet indtræder som interimbestyrelse, hvis kommunerne træffer beslutning om at gennemføre fusionen. Interimbestyrelsens opgaver er centreret om strategiske og principielle spørgsmål til forberedelsen af forsyningskoncernens etablering og vil være følgende:
Medlemmerne af interimbestyrelsen er som udgangspunkt medlemmerne i den fremtidige bestyrelse i holdingselskabet. Medlemmerne vælges dog først formelt til bestyrelsen på den stiftende generalforsamling. Medarbejdervalgte repræsentanter deltager ikke i interimbestyrelsen. Frem til stiftelsen af den fælles forsyningskoncern vil de siddende medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen for Holbæk Forsyning Holding A/S blive inddraget i fusionen gennem bestyrelsesarbejdet.
 
Proces efter beslutning
Hvis byrådet godkender etablering af den fælles forsyningskoncern, vil fusionen skulle godkendes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, inden implementeringen kan påbegyndes.
 
Derudover vil fusionen skulle anmeldes til Erhvervsstyrelsen med henblik på forudgående offentliggørelse. I forlængelse heraf skal ske en række selskabsretlige skidt til at gennemføre fusionen – både i forhold til de eksisterende forsyningskoncerner og den fremtidige fælles forsyningskoncern. Dette omfatter blandt andet udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, tilpasning af vedtægter, registrering af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og andre lignende formelle handlinger. Det er disse fornødne skridt, som administrationen indstilles til at få bemyndigelse til at gennemføre uden at skulle anmode byrådet om godkendelse på ny.


Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Sag nr. 147 på byrådets møde den 10. september 2014

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2015
Indstilles godkendt.
 
Emrah Tuncer (B) kan ikke godkende indstillingen.

Beslutning i Byrådet den 19-08-2015
For indstillingen stemte 19 (Finn Martensen, Jens Kristiansen, Lars Dinesen, Ole Hansen, Sine Agerholm, A, Michael Suhr, C, O, Bjarne Kongsted, Kurt Næsted, Marie Friis, Morten Bjørn Nielsen, Pernille Kruse, Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen, Søren Kjærsgaard og Willy Lisby, V).
 
Imod indstillingen stemte 12 (Jørgen Jensen, Ole Brockdorff og Christina Krzyrosiak Hansen, A, Emrah Tuncer og Henrik Mosbæk, B,  Ø, løsgængerne Christian Ahlefeldt Laurvig, Solvej Pedersen, Søren Stavnskær og Steen Klink Pedersen, samt Søren Harboe Rasmussen, V).
 
Indstillingen er således godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-37107_#3382487_v1_endeligt udkast til ejeraftale med bilag.pdf
caseno15-37107_#3370077_v1_hovedpunkter i ejeraftale.pdf
caseno15-37107_#3370081_v1_oversigt over bestyrelsesmodel og -sammensætning.pdf
caseno15-37107_#3370093_v1_oversigt over udgifter til bestyrelseshonorarer i de eksisterende selskaber.pdf

Bilag

Endeligt udkast til ejeraftale med bilag
Hovedpunkter i ejeraftale
Oversigt over bestyrelsesmodel og -sammensætning
Oversigt over udgifter til bestyrelseshonorarer i de eksisterende selskaber


152. Beslutning om udpegning af medlemmer til bestyrelsen for det fælles forsyningsselskab i Holbæk, Lejre og Roskilde komuner

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget – byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at byrådet:
 1. indstiller to medlemmer af byrådet til bestyrelsen for holdingselskabet i den fælles forsyningskoncern i forbindelse med etableringen den fælles forsyningskoncern den 1. januar 2015

 2. indstiller Asger Kej, Skovskellet 41 B, 2840 Holte, og Søren Jensen, Brostræde 13, 4. tv., 4300 Holbæk, der er udpeget af ejerkommunerne i fællesskab, som eksterne medlemmer af bestyrelsen for holdingselskabet i den fælles forsyningskoncern

 3. godkender, at ovennævnte personer også bliver medlemmer af interimbestyrelsen for den fælles forsyningskoncern og har mandat til at repræsentere kommunen i planlægningen af fusionen inden for interimbestyrelsens rammer

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner igangsatte i efteråret 2014 en proces om mulig fusion af kommunernes forsyningsselskaber fra 1. januar 2016. Det foreliggende udkast til ejeraftale mellem kommunerne indeholder bestemmelse om bestyrelsessammensætning.
 
Herudover har den politiske styregruppe foreslået, at der nedsættes en interimbestyrelse, som skal deltage i planlægningen af den fælles forsyningskoncern, med virkning fra udpegning af medlemmerne til 1. januar 2016, hvor den fælles forsyningskoncern etableres.
 
Den politiske styregruppe anbefaler, at den fælles forsyningskoncern etableres med en flerstrenget bestyrelsesmodel, der f.eks. kendes fra HOFOR. Der er overlap mellem bestyrelsesmedlemmerne i Holding og Service. Bestyrelser og direktion for forsyningsselskaberne vil bestå af medlemmer af serviceselskabets ledelse (direktører og andre ledende medarbejdere).
 
De fire personer, byrådet indstiller til bestyrelsen for det fælles holdingselskab vil som udgangspunkt også være medlemmer af interimbestyrelsen sammen med de øvrige medlemmer i den fremtidige bestyrelse i holdingselskabet. Medlemmerne vælges dog først formelt til bestyrelsen på den stiftende generalforsamling.
 
Medarbejdervalgte repræsentanter deltager ikke i interimbestyrelsen. Frem til stiftelsen af den fælles forsyningskoncern vil de siddende medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen for Holbæk Forsyning Holding A/S blive inddraget i fusionen gennem bestyrelsesarbejdet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2015
Pkt. 1. Fra Holbæk Kommune indstilles John Harpøth (O). Det indstilles endvidere, at S udpeger det andet medlem til bestyrelsen for holdingselskabet.
 
John Harpøth udpeges også til forretningsudvalget.
 
Pkt. 2 og pkt. 3 indstilles godkendt
 
Emrah Tuncer undlader at stemme om medlemmer til bestyrelsen.

Beslutning i Byrådet den 19-08-2015
Indstillingen godkendt, idet John Harpøth, O, udpeges til medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget, og Ole Brockdorff, A, udpeges til medlem af bestyrelsen.

Referat
Sagsfremstilling153. Godkendelse af regnskab og beretning for 2014

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg og byråd

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommunes regnskab for 2014 godkendes
 2. Revisionens beretning for 2014 tages til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Iflg. styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis.
Revisionens bemærkninger til årsregnskabet meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender beretningen m/tilhørende bemærkninger til byrådet, der skal orienteres om fremkomne revisionsbemærkninger og godkende kommunens regnskab for 2014.
 
BDO Kommunernes Revision har den 10. juni 2015 afgivet den afsluttende beretning for 2014. Beretningen er, via mail, fremsendt til byrådets medlemmer 12. juni 2015.
 
Revisionens årsberetning for 2014 vedhæftes i sin helhed.
 
I beretningens afsnit 2 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 
Jfr. afsnit 2.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Regnskabsafdelingen vil foretage tilretning af de ikke-korrigerede forhold samt følge op på revisionens anbefalinger.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
§ 45 i lov om kommunernes styrelse

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2015
Punkt 1 indstilles godkendt.
 
Punkt 2 indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 19-08-2015
For indstillingen stemte 29. Imod stemte 2 (Ø). Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-8186_#3321516_v1_afsluttende beretning - påtegning på årsregnskabet 2014.pdf.pdf
caseno14-8186_#3321513_v1_afsluttende beretning holbæk 2014.pdf.pdf
caseno14-8186_#3321510_v1_afsluttende beretning 2014 underskrift.pdf.pdf

Bilag

Afsluttende beretning - Påtegning på årsregnskabet 2014.pdf
Afsluttende beretning Holbæk 2014.pdf
Afsluttende beretning 2014 UNDERSKRIFT.pdf


154. Bevilling til oprensning af olieforurening

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærsgaard indstiller, at
 
 1. oprensningsscenarie 2B inkl. efterfølgende monitorering til oprensning af olieforurening på ejendommen Nøkkentved 18, Mørkøv igangsættes. Beløbet på 2,5 mio. kr. indgår i budget 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har overtaget forurening fra villaolietanksforsikringspuljen ved Top Danmark. Der er tale om forurening fra utætte villaolietanke.
 
Holbæk Kommune har modtaget statusrapporter for sagen, som beskriver forureningssituationen på adressen samt hvilke fremtidige afværgetiltag som vurderes nødvendige og/eller tilstrækkelige på arealerne.
 
I 2004 konstateres et større spild fra 2 overjordiske tanke på hver 1.500 liter. Forureningen blev forsøgt fjernet ved at skimme den fri oliefase samtidig med at man forsøgte, at dokumentere effekten af naturlig nedbrydning.  I oktober 2013 vurderede Orbicon (tidligere Hedeselskabet) at forureningen var stabil og anbefalede at sagen lukkes, på trods af restforureningen udgjorde omkring 1400 liter fyringsolie. Region Sjælland svarede i februar 2014 at de vurderede at påbuddet ikke er opfyldt og bør fastholdes som minimum med et krav om skimning/fjernelse af fri fase.
 
Holbæk Kommune beder på denne baggrund Rambøll om at komme med en vurdering af det udførte arbejde og hvad der eventuelt skal til for at kunne lukke sagen.
 
I november 2014 modtages rapport fra Rambøll, der konkluderer:
· at der ikke er foretaget en tilstrækkelig afgrænsning af forureningen,
· at det ikke er vurderet om der kan være sket spredning til dybereliggende grundvandsmagasiner samt
· at risikoen overfor vandindvindingen i området ikke er tilstrækkelig belyst
 
Rapporten opstiller 3 mulige oprensningsscenarier:
 
Model
Varighed
% fjernelse af fri fase olie
Pris (excl moms)
 
1A - Udgravning indenfor indfatningsvæg
Ca. 9 måneder
Op til 90 %
8.860.000 kr
1B - Fri udgravning
Ca. 9 måneder
Op til 90 %
9.900.000 kr
2A -Storformationsboringer
Ca. 7½ måneder
Op til 70 %
1.200.000 kr
2B -Storformationsboringer inkl termisk assistance
Ca. 13½ måneder
Op til 85 %
1.830.000 kr
Efterfølgende monitering ved storformationsboringer
3 år
 
675.000 kr
                                   
           
 
Det vurderes at gennemførelse af afværgeforanstaltningerne 2B samt efterfølgende monitering med stor sandsynlighed vil fjerne risikoen for grundvandressourcen. Holbæk Kommuens udgift til oprensningen og efterfølgende monitering vil dermed lyde på i alt 2.505.000 kr. excl moms, hvilket svarer til ca. 1800 kr. pr liter fyringsolie der skal fjernes. Denne udgift vurderes at være i overensstemmelse med Natur & Miljøklagenævnet generelle retningslinier for rimelige omkostninger til beskyttelses af grundvandsressourcer.    
 
 
 
             

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Økonomisk overblik:
 
Adresse
Yderste konsekvens
Administrationens foreslåede model
Nøkkentved 18
10.575.000
2.505.000
 
Det skal bemærkes at forsikringspuljen på 2.0 mio kr. er opbrugt. Ovenstående er derfor yderligere omkostninger som alene skal dækkes af Holbæk Kommune, jf § 49, stk. 5. Da puljen på de 28 mio. kr. er fuldt disponeret er det ikke længere muligt at søge om refusion.

Øvrige konsekvenser
Udover Nøkkentved 18 er der to lignende sager, der forsøges afsluttet uden udgifter for kommunen.
Dette kan påklages Natur og Miljøklagenævnet.

Høring
Lovgrundlag – link
Forureningerne er sket før 2010, hvilket betyder at den nye forsikringssum fra 2010 på 4 mio. kr. ikke er gældende. Dette betyder, at Holbæk Kommune skal dække alle udgifter for forureningerne der overstiger den daværende forsikringssum på i alt 2.0 mio. kr. inkl. moms.
 
Kravet om at kommunen skal dække alle udgifter, der overstiger forsikringsdækningen fremgår af § 49, stk. 5 i Lov om forurenet jord:
 
”Forsikringen skal dække udgifterne som nævnt i stk. 1. Viser udgiften til opfyldelse af et påbud, jf. § 48, stk. 1, sig at ville overstige 2.0 (nu 4.162) mio. kr. inkl. moms. Udgifter der overstiger 2.0 (nu 4.162) mio. kr. inkl. moms, skal betales af miljømyndigheden. Miljømyndigheden skal forlods på forlangende stille garanti herfor.”
 
I forbindelse med at forsikringssummen blev hævet til 4.0 mio. kr. blev der oprettet en refusionspulje på i alt 28 mio. kr. til dækning af kommunernes udgifter optil 4,162 mio. kr. Miljøstyrelsen meddelte i april måned, at puljen nu var opbrugt og der dermed ikke længere kunne søges om refusion.

Sagshistorik, henvisninger
Supplerende sagsfremstilling
Siden behandlingen i Udvalget for Klima og Miljø er der tilføjet et notat, der i korte træk redegør for sagen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-06-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2015
Indstilles godkendt, idet arbejdet igangsættes i 2016, hvor der er budget til det.

Beslutning i Byrådet den 19-08-2015
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-67224_#3393691_v1_baggrundsnotat.doc

Bilag

Baggrundsnotat


155. Beslutning om principper for kommunens indgåelse af sponsoraftaler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. principper for kommunens indgåelse af sponsor- og reklameaftaler.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med behandling af sag om forlængelse af sponsor- og reklameaftale med HB&I, har Økonomiudvalget på møde den 10.06.2015 bedt om, at der fastlægges principper for kommunens indgåelse af sponsoraftaler inden der kan træffes beslutning om forlængelse af aftaler med HB&I.
 
Med baggrund i ovenstående foreslås følgende principper, som alene er gældende for aftaler med direkte økonomisk engagement mellem kommunen og en idrætsaktør.
 
Fastlæggelse af overordnede principper for direkte økonomisk støtte fra Kommunen:
 
a) Der skal være tale om eliteniveau.
 
For at der kan blive tale om at kunne indgå en sponsoraftale forudsættes det, at der udøves en aktivitet, som har reel eksponeringsværdi for kommunen. Det betyder, at der dels skal være tale om et udøvende miljø på et vist sportsligt niveau – dels at der samtidig må kunne forventes interesse for miljøet fra presse og borgere – også ud over egen kommunegrænse
 
b) Der skal være et reelt talentmiljø.
 
Der lægges vægt på, at der arbejdes aktivt og professionelt med talentudvikling. I relation hertil ses der samtidig på, hvorvidt området støtte/bakkes op fra talentrådets side
 
c) Andel af børn og unge som involveres.
 
Der lægges vægt på, at de områder, der eventuelt måttes støttes, har en betydelig andel af børn og unge engageret, således at et sponsorat samtidig kan virke til at udvikle forbilleder for unge og dermed styrke deres lyst til at udøve sports og foreningsaktiviteter.
 
 
d) Øvrige forhold.
 
Endelig kan der være særlige forhold som i den konkrete sag kan gøre sig gældende. Et sponsorat kan eksempelvis medvirke til at stille en forening bedre i forhold til selv at kunne indgå øvrige sponsoraftaler med andre private aktører.
 
 
 
.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Ud over at kunne yde direkte økonomisk støtte via sponsoraftaler kan kommunen også mere indirekte støtte foreningslivet. Dette sker blandt andet ved, at foreninger og/eller halbestyrelser har mulighed for at opsætte reklamer i kommunens sports- og svømmehaller.
Disse indirekte støtteformer er ikke medtager i forhold ovenstående principper og fortsætter derfor uændret som hidtil.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 19-08-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling156. Beslutning om fortsættelse af eksisterende sponsor- og reklameaftaler med HB&I til og med 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. at fortsætte den hidtidige sponsoraftale samt reklameaftale med HB & I til og med 31.december 2016. Aftalerne indebærer, at der fortsat ydes et årligt netto sponsorart på 100.000 kr. til HB & I’s eliteafdeling.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede den 9. november 2011 at indgå en reklameaftale samt en sponsoraftale med det daværende Nordvest FC (eliteafdelingen i HB & I). Formålet med aftalerne var – og er fortsat at skabe grundlag for at styrke aktiviteterne i eliteafdelingen til gavn for klubben som helhed (dvs. både bredde og elite).
 
Aftalerne udløb 31.december 2014 og derfor skal der nu træffes beslutning om at indgå nye aftaler for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2016. Aftalerne vil have det samme indholdsmæssige indhold, som de hidtidige aftaler.
 
Indhold af reklameaftale
 
 
Indhold af Sponsoraftale
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Sponsoratet er i 2016 og 2015 en fortsættelse af hidtidig praksis og er derfor udgiftsneutralt i forhold til budgetåret 2014. Sponsoratet finansieres indenfor den eksisterende ramme for politikområde 15.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 9. november 2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles godkendt
Morten Bjørn Nielsen, V kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Sagen tilbagesendes til Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på at fastlægge principper for kommunens indgåelse af sponsoraftaler.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 19-08-2015
28 stemte for indstillingen. 1 (C) stemte imod og 2 (Ø) undlod at stemme

Supplerende sagsfremstilling
Da byrådet den 9. november 2011 valgte at indgå en sponsoraftale med HB&I, skulle det på daværende tidspunkt ses i sammenhæng med, at HB&I samtidig indgik en reklameaftale med Holbæk Kommune, hvorved boldklubben købte sig til rettighederne for at kunne sælge stadionavnet på Holbæk Stadion. Formålet hermed var fra byrådets side at give HB&I forbedrede muligheder for at indhente yderligere eksterne sponsorater til brug for støtte og udvikling af klubbens økonomi.
 
Efter denne aftales indgåelse, er det lykkedes HB&I at indgå en aftale med en lokal virksomhed omkring køb af stadionnavn. Ifald reklame og sponsoraftale ikke forlænges, miste HB& I muligheden for at kunne fastholde og udnytte denne aftale.
 
Samtidig har Økonomiudvalget bedt Udvalget for Kultur og Fritid om at udarbejdet generelle forslag til sponsoraftaler med direkte økonomisk støtte. Disse forslag er nu udarbejdet og behandlet i Udvalget for Kultur og Fritid på møde 22.06.15

Referat
Sagsfremstilling157. Beslutning - Ændring af status fra plejeboliger ved center til ældreboliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 1. plejeboligerne ved center på Carl Reffsvej og Stenhusvej ændrer status til ældreboliger i frit valg.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Det anbefales, at Holbæk Kommunes plejeboliger ved center får status af ældreboliger i frit valg. Der er i dag 85 plejeboliger ved center. Der er 40 boliger på Stenhusvej og 45 boliger på Carl Reffsvej.
 
Der er tale om en teknisk ændring, som ikke vil have konsekvenser for de borgere, der bor i boligerne.
 
Baggrunden for at ændre plejeboliger ved center til ældreboliger er, at Stenhusbakken fra 2016 skal indrettes til midlertidige ophold. Samtidig udfases Holbækhus som plejecenter i forbindelse med det nye plejecenter på Samsøvej.
 
I dag er det personale fra hhv. Stenhusbakken og Holbækhus, som dækker plejeboliger ved center.
 
Hvis boliger ændrer status til ældreboliger, vil det være personale i hjemmeplejen, der dækker boligerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at omlægningen af plejeboliger ved center til ældreboliger i frit valg kan ske indenfor budgettet for Aktiv hele livet.

Øvrige konsekvenser
Høring
Ældrerådet har på deres møde den 17. juni 2015 drøftet indstillingen om at omlægge plejeboliger ved center til ældreboliger.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-06-2015
Godkendt at plejeboligerne ved center på Carl Reffsvej og Stenhusvej ændrer status til ældreboliger i frit valg.

Beslutning i Byrådet den 19-08-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling158. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - august 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.
 
Sønderstrupvej 22, 4340 Tølløse
Ejendommen har tidligere været daginstitution, men denne er flyttet i forbindelse med nyt byggeri. Ejendommen står nu tom.
 
Matr.nr. 7000m Kr. Eskilstrup By, Kr. Eskilstrup.
Arealet er på 124 m2 og ligger som p-plads der ikke bliver brugt eller vedligeholdt.
Nabo til arealet tilbyder at overtage arealet mod at afholde alle udgifter til overdragelsen.
 
Tjebberupvej 75, 4300 Holbæk, matr.nr. 11c, 17b og 6a Tjebberup By, Grandløse
Grunden er ubebygget men indgår i lokalplan nr. 3.21 og kan udstykkes som parcelhusgrund.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 19-08-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling159. Beslutning om tilsagn til opførelse af almene boliger på Vølunden, Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 60 almene familieboliger og 29 almene ældreboliger på Vølunden, 4300 Holbæk.

 2. Der gives en tillægsbevilling på 789.000 kr. til finansiering af det resterende beløb til Landsbyggefonden. Beløbet finansieres af kassen.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Vestsjællands Almene Boligselskab søger om tilsagn til at bygge 60 almene familieboliger og 29 almene ældreboliger på Vølunden, 4300 Holbæk.
 
Tilsagn til opførelse af almene boliger betyder samtidig, at:
- der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10 % af byggeriets samlede anskaffelsessum.
- der stilles den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån.
- kommunen udøver anvisningsretten til ældreboligerne, samt betaler boligafgiften for ledige ældreboliger.
 
Der er tale om etagebyggeri som består af 60 almene familieboliger, 29 almene ældreboliger samt fællesarealer.
 
Den samlede anskaffelsessum udgør 157,885 mio. kr.
 
Den foreløbige gennemsnitlige leje er beregnet til 884 kr. pr. m2 pr. år plus forbrugsudgifter.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune finansierer grundkapitallånet på 15,789 mio. kr. med midler fra Boligstrategien på ældreområdet i perioden 2016-2018.
 
Der er i budgettet afsat 15 mio. kr. i perioden 2016-2018 til etablering af støttet boligbyggeri (ældreboliger mv.) i Holbæk By.
 
De resterende 789.000 kr. bliver finansieret ved kassetræk i 2018.
 
Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.
 
Når der gives tilsagn til at opføre almene boliger, giver kommunen samtidig garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.
 
Den kommunale garanti belaster ikke kommunens økonomi.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 19-08-2015
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-28365_#3310897_v1_situationsplan.pdf
caseno15-28365_#3310895_v1_indre gade.pdf
caseno15-28365_#3310899_v1_gadeview.pdf

Bilag

Situationsplan
Indre gade
Gadeview


160. Beslutning om køb af en del af en grund - Lukket punkt
161. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - august 2015 - Lukket punkt