UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

13-05-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-05-2015 22:00:00


PUNKTER

93. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 13. maj 2015
94. Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk
95. Beslutning om vækstpolitik
96. Beslutning om nytteindsats målrettet unge
97. Godkendelse af kriterier i forbindelse med udbud af Østre Skole, Tidemandsvej 1, Holbæk
98. Godkende Lejerbos projekt "Plads til alle - en port mellem by og fælled" overfor Landsbyggefonden
99. Godkendelse af anlægsbevilling til servicearealer på plejecenter Elmelunden i Jyderup
100. Beslutte indgåelse af aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger
101. Beslutning vedr. generalforsamling i Holbæk Forsyning
102. Godkende påbegyndelsen af 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse
103. Beslutning vedrørende planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden
104. Endelig beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo
105. Beslutning om salg af kommunale grunde
106. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - maj 2015
107. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - maj 2015 - Lukket punkt93. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 13. maj 2015

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 13. maj 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling94. Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Der igangsættes rådgiverundersøgelser for Ny Hage for afklaring af geotekniske jordbundsforhold og forurening samt heraf afledt vurdering af økonomiske konsekvenser ved nybyggeri.
 2. Der arbejdes for, at arealet ved Filmtorvet/ Ny Hage kan anvendes til en midlertidig vestvendt havnepark med en række aktiviteter som angivet i sagsbeskrivelsen. I tilknytning hertil etablering af offentligt tilgængelige toiletfaciliteter. 
  Parallelt hermed arbejdes for en langsigtet udvikling, der indplacerer et publikumsorienteret projekt – vandkulturhus på selve hagen. Havnegruppen indhenter referencer, gennemfører studieture inddrager borgere og rådgivere m.v.
 3. For aktivering af havnebassinet muliggøres indplacering af flere lystbådepladser. Der indhentes tilbud / gennemføres udbud af opgave om anlæg / etablering af 150 -200 m fast træbro langs kajkanten i erhvervshavnebassinet, samt flydepontonbroer i tilknytning hertil. Rådgivervurdering af behov for nødvendige vedligeholdelsesarbejder ved eksisterende kajkant.
 4. Der arbejdes for placering af 3-4 husbåde ved kajkanten af Ny Hage – inkl. mulighed for placering af nybyggede husbåde. Parkering, skure etc. hørende til husbåde skal placeres samlet ved adgangsvej til Hagen, så kajarealet friholdes.
 5. Der arbejdes for etablering af wakeboardbane ved Ny Hage
 6. Der frigives de 1 mio. kr. afsat i budgettet til havneudviklingsarbejde og vandkulturhus til gennemførelse af midlertidige tiltag, rådgiverydelser, studieture m.v. som beskrevet i sagsfremstillingen.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
De i indstillingen angivne beslutningspunkter er anbefalinger fra den af byrådet nedsatte havnegruppe, efter afholdt havnegruppemøde den 23.4.2015.

Geotekniske undersøgelser Ny hage
Et af de indsatsområder, som havnegruppen skal arbejde med, er indplacering af et publikumsorienteret projekt /vandkulturhus i havneområdet. Ny Hage er en oplagt placeringsmulighed, men det er væsentligt for den videre afklaring af projektmulighederne på denne lokation, at der gennemføres de fornødne geotekniske undersøgelser af arealet, for vurdering af fremtidige bebyggelsesmuligheder og evt. afledte økonomiske konsekvenser.
 
Midlertidige aktiviteter i havneområdet
I forlængelse af byrådets beslutning om at nedsætte en havnegruppe, blev udpeget et indsatsområde omkring skabelse af mere liv i havneområdet ved midlertidige aktiviteter.
På havnegruppemøde den 23.4.2015 blev præsenteret forslag til, at arealet ved Filmtorvet/ Ny Hage kan anvendes til en midlertidig vestvendt havnepark, der udnytter stedets beliggenhed ved vandet og vestvendte orientering, til at opnå mere byliv i havnen. Arealet aktiveres ved funjump-udspring i havnebassinet, sandareal til beachvolley/ fodbold, liggestole og parasoller, græsareal til ophold / trampoliner m.v., markedsplads med containerboder, skaterareal og open air bio. I tilknytning til øget aktivering vil være behov for toiletfaciliteter. Faciliteter der allerede ved eksisterende forhold er en mangelvare, og som også efterspørges af sejlsportsforeninger ved Finsings Plads.
Parallelt med de midlertidige tiltag arbejdes for en langsigtet udvikling, der indplacerer et publikumsorienteret projekt – vandkulturhus på selve hagen, jf. ovenstående. Den fremadrettede placering af byggefelter skal friholde en fortsat bred vestvendt havnefront med parkkarakter v. Filmtorvet.
For kvalificering af projekt- og programindhold for vandkulturhuset gennemføres studieture, indhentes referencer og indkaldes idéer, der samles i et idékatalog.
 
Aktivering af vandfladen
Et andet af de indsatsområder, som havnegruppen har fået til opgave at arbejde med, er øget aktivering af vandfladen. I dialog med Holbæk Marina stilles forslag om, at der indhentes tilbud / gennemføres udbud af opgave om anlæg / etablering af 150 -200 m fast træbro i 3 m bredde centralt placeret langs kajkanten i erhvervshavnebassinet, samt flydepontonbroer i tilknytning hertil. Inden realisering af træbro skal foretages en vurdering af behov for renovering af den eksisterende kajkant
Der er afholdt møde med husbådsinteressenter, der tilkendegiver ønske om placering ved Ny Hage, langs den vestlige kajkant mod havnebassinet. Naboskabet til en aktiv havneplads med midlertidige aktiviteter ser interessenterne som et aktiv. Interessenterne ønsker mulighed for indplacering af husbåde, der er bygget til formålet, - og ikke kun tidligere ombyggede både. Det blev i havnegruppen tilkendegivet, at et mindre antal nybyggede husbåde 3-4 stk. vil kunne tillades, så længe det ikke får karakter af en lang kant af villabebyggelse.
Der er fra havnegruppen ligeledes opbakning til projekt for en ny wakeboardbane, som kulturafd. har arbejdet med, og som vurderes ligeledes at ville kunne medvirke til en øget aktivering af vandfladen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er indhentet tilbud på gennemførelse af geotekniske undersøgelser og jordforureningsundersøgelser på Ny Hage. Tilbuddet andrager 255.000 kr. eks. Moms. Udgifterne hertil afholdes af anlægskontoen.
 
Gennemførelse af midlertidige tiltag på Ny Hage indbefatter bl.a. udlæg af højbede med græsareal, sandareal og asfalt areal, samt etablering af toiletfaciliteter og udgifter til inventar eksempelvis skaterramper, trampoliner m.v.
Det anbefales, at der frigives 750.000 kr. af de afsatte 1 mio. kr. på budgettet til havnegruppen i 2015, til gennemførelse af de midlertidige aktiviteter. Ikke alle aktiviteter vil kunne gennemføres for dette beløb, da alene belægningsarbejderne blev anslået til ca. 1. mio. kr. og toiletfaciliteter til ca. 150.000 kr., i henhold til estimat givet på havnegruppemøde.
 
Det anbefales endvidere, at der bevilges 100.000 kr. til havnegruppens arbejde med indhentning af referencer til havneomdannelser, vandkulturhuse m.v., studieture og inddragelse af eksterne interessenter ved oplæg og lign., herunder studietur for den samlede havnegruppe den 20.5 og studietur for arb.grp. den 28.4 og 29.4.
 
Der er indhentet prisoverslag på en fast træbro langs havnekajen. Overslaget angiver en pris på ca. 12-15.000,- ekskl. moms pr. lbm. afhængig af bredde og tømmerets kvalitet., inkl. trappenedgange fra eksisterende kaj, azobé- tømmer, fortøjningsbøjler, Stiger og redningsliner.)
Der gennemføres rådgivervurdering af behov for nødvendige vedligeholdelsesarbejder ved eksisterende kajkant. Inden anmodning om frigivelse af midler til det konkrete anlæg af træbro skal denne rådgivervurdering være gennemført, og økonomi ved evt. nødvendig vedligehold være prissat.

Økonomi vedr. etablering af wakeboardbane er ikke prissat endeligt. Det forventes, at de i budgettet afsatte midler til havneomdannelse i 2016 vil kunne afholde udgifter hertil.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling95. Beslutning om vækstpolitik

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, byrådet

Beslutningssag


Indstilling

Vækstudvalget indstiller,
 
 1. at vækstpolitikken bliver godkendtAlternativ indstilling
Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede med vedtagelsen af Holbæk i Fællesskab, at der i den denne byrådsperiode skulle nedsættes et projektudvalg om vækst.
Kommissoriet blev godkendt af byrådet i starten af 2014 og derudover har vækst været drøftet på et temamøde i byrådet i juni måned 2014 samt i april 2015.
 
Målet for arbejdet i Vækstudvalget er at skaffe flere jobs og flere borgere i Holbæk Kommune.
 
Vækst er ikke noget Holbæk Kommune kan skabe alene, og en af udfordringerne er derfor, at finde ud af, hvem vi skal samarbejde med. Ved at lave partnerskaber og samarbejder med de aktører, som byder ind med gode konstruktive forslag, skabes de bedste og mest bæredygtige løsninger i forhold til at skabe vækst. Derfor arbejder vækstudvalget sammen med alle dem, der ved noget, dem der kan noget, og dem der vil noget.
 
Med vækstpolitikken bliver den overordnede ramme for arbejdet med vækst sat. Vækstpolitikken følges op af en handlingsplan, hvori de konkrete indsatser bliver beskrevet og prioriteret. Handlingsplanen er et dynamisk dokument der løbende udvikles og justeres i forhold til de konkrete indsatser som Vækstudvalget arbejder med.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt, idet bæredygtighed skal indgå i vækstpolitikken.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-4378_#3268989_v1_indsatser (handleplan).pdf.pdf
caseno14-4378_#3255011_v2_vækstpolitik_print.pdf.pdf
caseno14-4378_#3255040_v1_ensidet_politik_.pdf.pdf

Bilag

Indsatser (Handleplan).pdf
Vækstpolitik_print.pdf
Ensidet_politik_.pdf


96. Beslutning om nytteindsats målrettet unge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet.

BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. beslutter at igangsætte nytteindsats målrettet unge - med forbehold for godkendelse i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Jf. beslutning i marts 2015 i Udvalget for Arbejdsmarkedet har Uddannelse til alle unge forberedt etablering af en projektorganiseret nytteindsats til unge i form af to projekter i samarbejde med hhv. Kommunal Drift og Andelslandsbyen.

Uddannelse til alle unge har været i dialog med arbejdsmarkedets lokale parter (LO) i forbindelse med forberedelsen af projekterne.

Den nye indsats kan igangsættes fra foråret 2015 og frem forudsat godkendelse i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Baggrund
Kontanthjælpsreformen havde bl.a. fokus på at job- eller uddannelsesparate skal arbejde for deres ydelse. Til det formål, indførte reformen nytteindsats. For målgruppen af de unge åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate er det vurderingen, at der vil være behov for mellem 15-20 løbende pladser i en nytteindsats. Nytteindsatsen må ikke fortrænge ordinære arbejdspladser, opgaverne skal være til nytte for samfundet og samtidig give den unge mulighed for et arbejdsfællesskab.

Nytteindsats skal ses som et supplerende tilbud til den indsats, som anvendes i forvejen; uddannelsesrådgivning- og vejledning og virksomhedspraktik. En nytteindsats må højst vare 13 uger, hvorefter en anden relevant aktivering skal findes.

Ungeindsatsen har ikke tidligere søgt dispensation til at fravige forholdstalskravet i en nytteindsats. Antallet at unge i indsatsen har været så lavt, at der ikke har været behov for at søge særlig dispensation (mellem 3-5 unge om ugen i gennemsnit). De øvrige unge i målgruppen har for en stor del været tilbudt virksomhedspraktik og rådgivning og vejledning fremfor nytteindsats.
 
Den foreløbige effekt af indsatsen viser, at de unge går i uddannelse og / eller selvforsørgelse efter et gennemsnit på 2-3 uger i indsatsen. Altså de unge motiveres af indsatsen til at komme videre i uddannelse og selvforsørgelse. De unge bliver ikke hængende i indsatsen og klientgjorte.
 
Nytteindsatsen skal adskilles fra den almindelige kommunale serviceopgave og vil derfor blive tilrettelagt som nyttejob-projekter med klart definerede opgaver, fremfor etablering af enkeltvise nyttejob på institutionerne.

Den videre proces
Forudsat beslutning i udvalget vil forslag til projektbeskrivelse af de to nyttejob-projekter målrettet unge blive forelagt Det Regionale Arbejdsmarkedsråd med henblik på dispensation for rimelighedskravet forud for opstart af projekterne.

Der tages i samarbejde med de faglige organisationer stilling fra nytteprojekt til nytteprojekt om indhold og ansøgning om dispensation for rimelighedskravet.

Supplerende sagsfremstilling
Da et medlem af Udvalget for Arbejdsmarkedet har udøvet standsningsret jf. styrelseslovens § 23, skal sagen afgøres af byrådet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-04-2015
Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen. Et mindretal ved Radikale Venstre (Henrik Mosbæk) ønsker sagen forelagt Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt med 26 stemmer for (V, A, O, C, Christian Ahlefeldt, Søren Stavnskær og Steen Klink). Imod stemte 4 (B og Ø).
 
Enhedslisten stemte imod, fordi de ikke mener, at det er et relevant tilbud til uddannelsesparate unge.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-7687_#3265910_v1_bilag 1_nytteindsats_projekter april 2015.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_Nytteindsats_projekter april 2015.pdf


97. Godkendelse af kriterier i forbindelse med udbud af Østre Skole, Tidemandsvej 1, Holbæk

Sagsgang og sagstype
 
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Kriterierne i forbindelse med projektudbud ved salg af Østre skole godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet har på et møde den 15. april 2015 besluttet, at Østre Skole udbydes til salg gennem et projektudbud, og at byrådet efterfølgende skal godkende vinderforslaget.
 
Udbuddet gennemføres af Holbæk Kommune som en projektkonkurrence. De indkomne tilbud vil blive bedømt af et internt sammensat udvalg fra Holbæk Kommunes administration. Udvalget bedømmer de indkomne tilbud i forhold til nedenstående, ikke prioriterede kriterier:
 
 
En efterfølgende konkretisering af bedømmelseskriterierne foretages i forbindelse med udarbejdelsen af konkurrencematerialet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
15. april 2015: referat fra byrådsmøde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt, idet processen justeres ved at der afholdes et borgermøde, hvor forslag til anvendelse af Østre Skole kan fremføres. Endelige bedømmelseskriterier præsenteres herefter for Økonomiudvalget.
 
På et kommende møde i Økonomiudvalget drøftes andre udbudsformer med henblik på at undersøge om byrådet kan inddrages mere i udvælgelsen af projektforslag.

Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling98. Godkende Lejerbos projekt "Plads til alle - en port mellem by og fælled" overfor Landsbyggefonden

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Lejerbo Holbæks projekt ”Plads til Alle – en port mellem by og fælled” godkendes overfor Landsbyggefonden.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Lejerbo Holbæks projekt ”Plads til alle – en port mellem by og fælled” godkendes overfor Landsbyggefonden.
 
Landsbyggefonden kan yde tilskud til infrastrukturændringer, der gennemføres i ghettoområder, og har i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fået godkendt, at der ydes et tilskud på 6.211.000 kr. til Lejerbos projekt.
 
Før Landsbyggefonden endeligt godkender projektet og tilskuddet, skal byrådet godkende skema A for projektet.
 
Lejerbo har med succes gennemført en fysisk renovering af afdeling 166-0 Agervang/Engvang. Renoveringen indeholder mange positive fællesskabsmæssige tiltag i og omkring det nye fælleshus, som samler Lejerbos boligafdelinger i området, samt åbner området for de omkringliggende boligområder.
 
I fortsættelse heraf har Lejerbo udarbejdet et projekt med infrastrukturændringer, som åbner muligheden for at knytte Fælledens og boligområdets grønne infrastrukturer sammen. I krydsningsfeltet, hvor stierne mødes, vil Lejerbo etablere en række aktiviteter for mennesker i alle aldre. Aktiviteterne vil både føje sig til boligområdernes eksisterende aktivitetssti og fælledens kommende nye tiltag.
 
Pladsens aktiviteter er: boldbane, parkour, skate, ophold, legeplads, festplads og scene.
 
Projektet er beliggende på Lejerbos ejendommen og ligger dermed udenfor naturbeskyttede arealer og fredningen omkring Fælleden.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Projektet finansieres med tilskud fra Landsbyggefonden og har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboligloven § 92b.
 

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-6933_#3259283_v1_plads til alle - en port mellem by og fælled.pdf

Bilag

Plads til alle - en port mellem by og fælled


99. Godkendelse af anlægsbevilling til servicearealer på plejecenter Elmelunden i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. der frigives anlægsbevilling på 14.563.200 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 til betaling af servicearealer på det nye plejecenter Elmelunden, Lunderosevej 5, 4450 Jyderup.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 29,8 mio. kr. til boligstrategi på ældreområdet.
 
Byrådet godkendte den 23. oktober 2013 skema B for opførelse af ældreboliger med tilhørende servicearealer til plejecenter i Elmelunden.
 
Servicearealernes anskaffelsessum er i skema B opgjort til 14.563.200 kr. ekskl. moms.
 
Domea har været forretningsordfører på byggeriet og det er aftalt mellem parterne, at Holbæk Kommune afregner den i skema B opgjorte anlæggelsessum for servicearealerne, når disse står færdige.
 
Bygningen står nu færdigt og plejecenteret tages i drift i maj 2015.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
20-02-2013: Holbæk Ældreboligselskab v/Domea – Tilsagn til opførelse af 70 ældreboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter i Elmelunden i Jyderup.
 
23-10-2013: Godkende skema B for opførelse af ældreboliger med tilhørende servicearealer til plejecenter i Elmelunden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling100. Beslutte indgåelse af aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Der bliver indgået aftale med Lejerbo om opførelse af 40-70 små og billige boliger i Holbæk i overensstemmelse med Lejerbos ”Startbo”-koncept
 2. En del af matr. nr. 14 ab, Holbæk Markjorder på Samsøvej i Holbæk bliver solgt til Lejerbo

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte på mødet den 10. september 2014, at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af 40 små og billige almene boliger på en del af matr. nr. 1 nz, Ladegården på adressen Slotshaven 3P, 4300 Holbæk.
 
Det har efterfølgende vist sig, at de trafikale forhold på Slotshaven ikke er optimale. En forbedring af disse vil minimum koste 3 mio. kr. Der arbejdes derfor ikke videre med boliger på Slotshaven.
 
Det foreslås i stedet, at Holbæk Kommune indgår en aftale med Lejerbo om, at boligerne opføres på en del af matr. nr. 14 ab, Holbæk Markjorder på Samsøvej, 4300 Holbæk (se kortbilag).
 
Samtidig ændres antallet af boliger fra 40 til det største antal boliger, der kan opføres på arealet (dog højst 70). Heraf tænkes de 40 primært udlejet til uddannelsesparate unge under 30, som modtager uddannelseshjælp.
 
Et øget antal boliger giver byggeprojektet en bedre økonomi. Det er en temmelig stor økonomisk udfordring at bygge små boliger med lav husleje.
 
Det aftales med Lejerbo, at der i en nærmere fastsat årrække er fuld kommunal anvisning til de 40 boliger, som forventes udlejet til uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp. De øvrige boliger udlejer Lejerbo på almindelige vilkår – eventuelt med fortrinsret til boligsøgende med fast arbejde. Det sidstnævnte tiltag vil bidrage til at fastholde en nuanceret beboersammensætning i boligerne.
 
Boligerne i Lejerbos ”Startbo”-koncept er 1-rumsboliger med et nettoareal på 32 m2 med eget køkken og bad. Huslejen vil inkl. forbrug udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til grundkapitallånet på 10 % af anskaffelsessummen modsvares af salgsprisen for grunden ekskl. moms.
 
Alle udgifter i forbindelse med byggemodningen af grunden dækkes af Holbæk Kommunes salgsindtægter.

Øvrige konsekvenser
En anvendelse af grunden på Samsøvej til billige boliger fordrer, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.
 
Det forventes, at denne proces vil tage 8-12 måneder.

Høring
Kommuneplantillægget er af en sådan karakter, at det vurderes nødvendigt med en foroffentlighedsfase såvel som en almindelig offentlig høring.

Lovgrundlag – link
Almenboligloven

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, 10. september 2014; punkt 138: Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt af et flertal bestående af A, V, C og B med forbehold for godkendelse af Udvalget for Voksne.
 
O kan ikke tiltræde indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling
Det bemærkes, at indstillingen fra Udvalget for Voksne først udsendes den 13. maj 2015.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 13-05-2015
Udvalget er enig i, at der bygges boliger. 4 ud af 5 er enige i placering. DF ønsker placering ved Ladegårdsjordene.
Udvalget ønsker, at der skal være fokus på at området ikke udvikler sig negativt

Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt med stemmerne 25 for (V, A, B, Ø, Christian Ahlefeldt-Laurvig og Søren Stavnskær). Imod stemte 5. (O og Steen Klink).

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-39690_#3272405_v1_kortbilag - samsøvej.pdf

Bilag

Kortbilag - Samsøvej


101. Beslutning vedr. generalforsamling i Holbæk Forsyning

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Borgmester Søren Kjærsgaard bemyndiges til at gennemføre generalforsamlingen i Holbæk Forsyning Holding A/S og stemme i overensstemmelse med det forslag til beslutningsprotokol, som er vedhæftet denne sagsfremstilling.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet repræsenterer som udgangspunkt kommunen som ejer på generalforsamlingen i Holbæk Forsyning Holding A/S (fremover benævnt Holding). Som aktionær taler kommunen imidlertid med én stemme. Det betyder, at byrådet på et byrådsmøde forud for generalforsamlingen skal have truffet beslutning om, hvorledes kommunen skal stemme på generalforsamlingen. Det er således alene en formel vedtagelse af byrådets beslutninger, som gennemføres på generalforsamlingen, når kommunen er eneaktionær. Derfor kan generalforsamlingen hensigtsmæssigt gennemføres som en såkaldt "skrivebordsgeneralforsamling", hvor borgmesteren repræsenterer kommunen som aktionær, og stemmer i overensstemmelse med sin bemyndigelse fra byrådet.
 
For så vidt angår datterselskaberne i Holbæk Forsyning-koncernen, er det bestyrelsen i Holding, som repræsenterer Holding som eneaktionær på datterselskabernes generalforsamlinger. Byrådet har således som udgangspunkt ikke indflydelse på beslutningerne, som træffes på generalforsamlingen i datterselskaberne. Der kan dog være tale om væsentlige beslutninger, som bestyrelsen i Holding ifølge Holdings vedtægter er forpligtet til at forelægge Holdings generalforsamling (kommunen). Dette er dog alene væsentlige beslutninger, fx om salg af hele eller dele af et datterselskabs virksomhed, om fusioner eller lignende.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-22899_#3281497_v1_dagsorden til generalforsamling.pdf
caseno15-22899_#3281492_v1_ledelsens beretning.pdf
caseno15-22899_#3282359_v1_webårsberetning 2014.pdf
caseno15-22899_#3282362_v1_årsrapport 2014 for holbæk forsyning holding as.pdf
caseno15-22899_#3281480_v1_udkast til protokollat af generalforsamling i holbæk forsyning holding as.pdf

Bilag

Dagsorden til generalforsamling
Ledelsens beretning
Webårsberetning 2014
Årsrapport 2014 for Holbæk Forsyning Holding A/S
Udkast til protokollat af generalforsamling i Holbæk Forsyning Holding A/S


102. Godkende påbegyndelsen af 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 
 1. Byrådet godkender, at Vestsjællands Almene Boligselskab påbegynder opførelsen af 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26A, 4340 Tølløse med en samlet anskaffelsessum af 30.360.000 kr.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet gav i mødet den 12. november 2014 Vestsjællands Almene Boligskab tilsagn til, at bygge 20 almene familieboliger på adressen Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse. Boligernes anskaffelsessum udgjorde 29 mio. kr.
 
Boligerne er 3-rums boliger på 75 m2. Heraf udgør 2,6 m2 boligens andel af et fællesrum til boligerne på 54 m2.
 
Efter byggeriet har været i sendt i udbud viser det sig, at den budgetterede anskaffelsessum er for lav.
 
Vestsjællands Almene Boligselskab fremsender med skema B, en ansøgning om en anskaffelsessum på 30.360.000 kr.
 
Anskaffelsessummen kan ikke stige yderligere, da anskaffelsessummen ved skema B er bindende. Samtidig svarer anskaffelsessummen til det bindende maksimumsbeløb for almene familieboliger.
 
Boligerne forventes færdige 1. maj 2016.
 
Den foreløbige leje er beregnet til 917 kr. pr. m2, svarende til ca. 5.731 kr. pr. måned.
 
Forbrugsudgifter samt udgifter til IT er skønsmæssigt sat til 1.500 kr. pr. måned.
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune finansierer grundkapitallånet på 3.036.000 kr. ved salg af matr. nr. 4 r Kvarmløse By, Tølløse til Vestsjællands Almene Boligselskab.
 
Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.
 
Når der gives tilsagn til at opføre almene familieboliger, giver kommunen samtidig kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.
 
Den kommunale garanti vil ikke belaste kommunens økonomi.
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.
 
 

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet beslutning af 12. november 2014. Punkt 181.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling103. Beslutning vedrørende planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Følgende dokumenter sendes i offentlig høring:
a. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15
b. Lokalplanforslag nr. 6.15 for et solcelleanlæg ved Lammefjorden.
c. Miljørapport, miljøvurdering af planforslagene og VVM-redegørelse (Vurdering af virkninger på Miljøet) for det konkrete projekt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13. januar (sag nr. 16) at igangsætte en ny planlægning for et større solcelleanlæg på Lammefjorden. Baggrunden var en konkret ansøgning om etablering af det pågældende solcelleanlæg.
 
Ansøger ønsker at etablere et solcelleanlæg på en del af Lammefjorden, der aktuelt ikke er omfattet af den gældende kommuneplan. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter derfor, at der både vedtages et kommuneplantillæg en ny lokalplan for området. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport, der både er en miljøvurdering af planforslagene og en VVM-redegørelse af det konkrete projekt.
 
Administrationen har udarbejdet udkast til Forslag til kommuneplantillæg nr. 15, udkast til lokalplanforslag nr. 6.15 samt den omtalte miljørapport. Dokumenterne kan ses her.
 
Planforslagenes indhold
Planområdet ligger på Lammefjorden, i den nordlige del af kommunen og har en størrelse på ca. 56 ha. Området anvendes i dag til landbrugsdrift.
 
I Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og Forslag til lokalplan 6.15 bliver området udlagt til tekniske anlæg, solcelleanlæg. Planområdet fremgår af planforslagene.
 
Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg i området samt bestemmelser om afskærmende beplantning. Vejadgang til den vestlige del af planområdet fra Grevingevej skal ske via den eksisterende teknikvej til vindmøllerne ved Hagesholm. Vejadgangen til den østlige del af planområdet skal ske direkte fra Grevingevej.
 
Hovedkonklusionen i miljørapporten er, at hverken planforslagene eller det konkrete projekt medfører væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Særligt ikke fordi planforslagene er med til at sikre et hensyn til omgivelserne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden i perioden 6. februar – 6. marts 2015. Både borgerere og Naturstyrelsen som berørt myndighed blev hørt.
 
Ligeledes blev der afholdt en fordebat om indholdet i miljørapporten (VVM-redegørelsen) i perioden 20. februar – 6. marts 2015. Både borgerere og Naturstyrelsen som berørt myndighed blev hørt.
 
I ovennævnte høringsperioder blev der indsendt 4 høringssvar, der fremgår af bilag 1. Høringssvarene vedrører hovedsageligt placeringen af solcelleanlægget og hensynet til omgivelserne. Høringssvarene er desuden behandlet i et bilag til den udarbejdede miljørapport. Naturstyrelsen indsendte ikke høringssvar i høringsperioderne.
 
Den offentlige høring af den nye planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden kommer til at vare 8 uger, og der vil blive planlagt et borgermøde under den offentlige høring. Datoen vil blive annonceret i annoncen for den offentlige høring.

Lovgrundlag – link
 

Sagshistorik, henvisninger
Ansøger søgte om en ny lokalplan d. 2. maj 2014. Efterfølgende havde Administrationen en længere dialog med Naturstyrelsen om, hvor vidt det er muligt at planlægge for det ansøgte i overensstemmelse med de statslige interesser. Økonomiudvalget besluttede at igangsætte planlægningen på mødet den 13. januar 2015 (sag nr. 16).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Et flertal bestående af Ole Brockdorff, John Harpøth, Christian Ahlefeldt og Søren Stavnskær kan ikke tiltræde indstillingen.
 
Flertallet finder ikke de støjmæssige og visuelle konsekvenser tilstrækkeligt belyst.
 
Ole Hansen kan tiltræde indstillingen, og ønsker sagen behandlet i byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Dagsordenspunktet sendes tilbage til KMU til fornyet drøftelse.

Supplerende sagsfremstilling
En supplerende indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø og indstillingen fra Økonomiudvalget udsendes først den 13. maj 2015.
 
Økonomiudvalget besluttede den 6. maj 2015 at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Klima og Miljø, da det ønskede projekt efter en dialog er tilpasset, så det kun vedrører lokalplanforslagets delområde I.
 
På baggrund heraf ændres indstillingen, således at koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen nu indstiller, at:
 1. Forslag til kommuneplantillæg 15, lokalplanforslag 6.15 og miljørapporten offentliggøres udelukkende for lokalplanforslagets delområde I, og at der samtidig igangsættes en ny planlægning for en ændret afgrænsning af lokalplanforslagets delområde II.
 
Dokumenterne, der er vedlagt dagsordenspunktet, ændres inden offentliggørelsen, så de kun vedrører lokalplanforslagets delområde I.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-05-2015
Det indstilles, at forslag til kommuneplantillæg 15, lokalplanforslag 6.15 og miljørapporten offentliggøres for lokalplanforslagets delområde I, og at der samtidig igangsættes en ny planlægning for en ændret afgrænsning af lokalplanforslagets delområde II.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2015
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-86373_#3251263_v1_bilag 1 - høringssvar fra fordebatten til ny planlægning for et solcelleanlæg på lammefjorden.pdf.pdf
caseno14-86373_#3278773_v1_solenergianlæg - lammefjorden - bemærkninger til projekt og vvm-undersøgelse i fordebat - 02.03.2015.pdf

Bilag

Høringssvar fra fordebatten til ny planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden.pdf
Solenergianlæg - Lammefjorden - bemærkninger til projekt og VVM-undersøgelse i fordebat - 02.03.2015 - Indsigelse - solcelleanlæg


104. Endelig beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Følgende dokumenter vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, der er nævnt i bilag 5:
  1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3.
  2. Lokalplanforslag nr. 6.13 for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo.
  3. Sammenfattende miljøredegørelse til Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 6.13.
  4. VVM-tilladelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet)
  5. Miljøgodkendelse for udvidelse af det eksisterende biogasanlæg.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede på mødet den 15. januar 2015 (sag nr. 19) at offentliggøre et Forslag til kommuneplantillæg 3 og lokalplanforslag 6.13 for det eksisterende affaldshåndteringsanlæg ved Audebo. Baggrunden var en konkret ansøgning om en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg i området.
 
I tilknytning til planforslagene blev der offentliggjort en miljøvurdering af planforslagene samt en VVM-redegørelse for det konkrete projekt for biogasanlægget. De forskellige dokumenter kan ses her.
 
Den nye planlægning muliggør udover et affaldshåndteringsanlæg også et solenergianlæg i området. Det er vurderet, at affaldshåndteringsanlægget på sigt kan drage særlig nytte af solenergi - for eksempel til levering af strøm til anlæggene i området.
 
Lokalplanforslaget sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg, bestemmelser om afskærmende beplantning samt bestemmelser om omfanget og udformningen på jord- og affaldsdeponi i området. Desuden muliggør lokalplanforslaget, at området udnyttes til landbrugsdrift og at der etableres rekreative faciliteter i området, herunder stier, samt indhegninger til græssende dyr.
 
Den sammenfattende miljøredegørelse redegør blandt andet for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne og hvordan der er taget højde for de indsendte høringssvar. Udkastet til den sammenfattende miljøredegørelse fremgår af bilag 1.
 
Miljøgodkendelsen fastlægger krav om etablering og drift af biogasanlægget i området. VVM-tilladelsen supplerer miljøgodkendelsen med bestemmelser om, at biogasanlægget skal fjernes, når det ikke længere er i drift. Udkast til VVM-tilladelsen og udkast til den endelige Miljøgodkendelse fremgår af henholdsvis bilag 2 og 3.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning i foråret 2014. I perioden blev der indsendt ét høringssvar fra Hagested Lokalforum, som blev behandlet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af planforslagene til offentlig høring d. 15. januar 2015 (sag nr. 19).
 
I forbindelse med fordebatten blev de berørte, eksterne myndigheder hørt om at komme med inputs til den nye planlægning, og dette blev fulgt op af en nærmere dialog med Naturstyrelsen og Vejdirektoratet.
 
På baggrund af Byrådets beslutning d. 15. januar 2015 (sag nr. 19) blev Forslag til kommuneplantillæg 3 med tilhørende VVM-redegørelse, lokalplanforslag 6.13 og miljøvurdering af planforslagene sendt i offentlig høring fra den 22. januar 2015 til den 19. marts 2015. I høringsperioden blev der indsendt i alt 4 høringssvar. Høringssvarene omhandler hovedsageligt planforslagenes mulighed for at etablere et solenergianlæg samt konsekvenserne ved at muliggøre en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg i området.
Høringssvarene fremgår af bilag 4 og er behandlet i bilag 5.
 
På baggrund af den offentlige høring indstiller administrationen, at det i lokalplanen understreges, at der kan etableres rekreative faciliteter i området. Ændringsforslagene, der fremgår af bilag 5, har jf. planloven været sendt i høring hos grundejeren og ansøgeren om den nye planlægning. Hverken grundejer eller ansøger har haft bemærkninger til ændringerne.
 

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
VVM-bekendtgørelsen
 

Sagshistorik, henvisninger
Ansøger søgte om en ny lokalplan d. 11. november 2013, og efterfølgende besluttede Økonomiudvalget at igangsætte planlægningen på mødet den 12. november (sag nr. 218). Efterfølgende var der en fordebat om den nye planlægning, som forløb fra den 15. april 2014 til den 13. maj 2014.
 
Byrådet besluttede på mødet den 15. januar 2015 (sag nr. 19) at offentliggøre Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 6.13 med tilhørende dokumenter til offentlig høring.
 
Planforslagene med tilhørende dokumenter var i offentlig høring fra den 22. januar 2015 til den 19. marts 2015.
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Et flertal bestående af O og de to løsgængere indstiller, at indstillingen tiltrædes. Et mindretal bestående af S indstiller, at der ikke indgår et solenergianlæg på det pågældende område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Dagsordenspunktet sendes tilbage til KMU til fornyet drøftelse.

Supplerende sagsfremstilling
Høringssvar fra grundejeren i forhold til de nedenfor nævnte ændringer, en supplerende indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø og indstillingen fra Økonomiudvalget udsendes først den 13. maj 2015.
 
Økonomiudvalget besluttede den 6. maj 2015 at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Klima og Miljø, med henblik på en gennemførelse af projektet uden mulighed for at etablere et solenergianlæg i lokalplanforslagets delområde II.
 
På baggrund heraf ændres indstillingen, således at koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen nu indstiller, at:
 1. Forslag til kommuneplantillæg 3, lokalplanforslag 6.13 og den tilhørende sammenfattende miljøredegørelse vedtages endeligt med ændringerne nævnt i bilag 5, dog uden mulighed for at etablere et solenergianlæg i lokalplanforslagets delområde II.
 2. VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen for udvidelse af det eksisterende biogasanlæg vedtages endeligt og offentliggøres.
 
Kommuneplantillæg 3, lokalplanforslag 6.13 og den sammenfattende miljøredegørelse ændres inden offentliggørelsen, så de ikke længere muliggør etablering af et solenergianlæg og tilhørende anlæg og beplantninger i delområde II. Bestemmelserne om byggefelt, solenergipaneler, akkumuleringstank, teknikbygning og afskærmende beplantningsbælte i delområde II fjernes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-05-2015
Indstilles godkendt med forbehold for KARA/NOVERENs accept af, at muligheden for at etablere et solenergianlæg i lokalplanforslagets delområde II udgår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-05-2015
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-16315_#3258374_v1_bilag 1 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258377_v1_bilag 2 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258381_v1_bilag 3 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258383_v1_bilag 4 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258384_v1_bilag 5 til endelig vedtagelse.pdf

Bilag

Udkast til sammenfattende miljøredegørelse
Udkast til VVM-tilladelse
Udkast til endelig miljøgodkendelse
Høringssvar
Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen


105. Beslutning om salg af kommunale grunde

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. Alle kommunalt udlagt områder til boliger uden for Holbæk by sættes til salg.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Alle kommunalt egnede områder til boliger uden for Holbæk by sættes til salg gennem mægler.
 
Når de forskellige mæglere er kommet med udbuds- og minimumspris på de enkelte arealer, vil disse efterfølgende blive godkendt i byrådet.
 
På de arealer hvor der ikke er gældende lokalplan, afholdes udgiften til denne gennem salgsindtægterne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt med stemmerne 26 for (V, A, O, B og Christian Ahlefeldt-Laurvig) og 3 imod (Ø og Søren Stavnskær), mens 1 undlod at stemme (Steen Klink).

Referat
Sagsfremstilling106. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - maj 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde.
 2. Administrationen bemyndiges til fremover at gennemføre projektudbud uden brug af mægler

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.

Del af matr.nr. 581a Holbæk Bygrunde – Kasernevej/Artellerivej- i alt ca. 77 m2. Se bilag.
Ejer af Kasernevej 12, Holbæk bruger ovennævnte areal som indkørsel og har passet/vedligeholdt arealet. Arealet er i kommuneplanen en del af Østre Anlæg, men ligger helt i yderkanten af arealet og indgår som en del af indkørsel i forvejen. Da arealet er under 2.000 m2 kan det sælges uden offentligt udbud.
Køber afholder alle udgifter i forbindelse med handlen.

Del af matr.nr. 11d Jyderup By, Jyderup – Rådbjergvej 1a – i alt ca. 1.995 m2. Se bilag.
Ejer af Rådbjergvej 3, Jyderup vil gerne købe ovennævnte areal. Arealet er i lokalplanen udlagt til industriformål, og køber vil sammenlægge arealet med hans tømrer og murervirksomhed.
Køber afholder alle udgifter i forbindelse med handlen.
Da arealet er under 2.000 m2 kan det sælges uden offentligt udbud.


Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno13-50002_#3268665_v1_rådbjergvej 3.pdf.pdf
caseno13-50002_#3268648_v1_giskort kasernevejartellerivej.pdf.pdf

Bilag

Rådbjergvej 3.pdf
giskort KasernevejArtellerivej.pdf


107. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - maj 2015 - Lukket punkt