UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

18-02-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-02-2015 22:00:00


PUNKTER

28. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 18. februar 2015
29. Beslutning om sammenlægning af skoleafdelinger
30. Beslutning om sponsorat og underskudsgaranti til koncert i Østre Anlæg
31. Beslutning om harmonisering af kommunale tilskud til Museum Vestsjælland
32. Beslutning om frigivelse af midler til maritimt skibsværft
33. Beslutning - Godkendelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse
34. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplan
35. Beslutning vedrørende godkendelse af brug af byfornyelsesmidler til nedrivning af Kildebo
36. Byggemodning til Plejecenter Elmelunden i Jyderup
37. Beslutning vedrørende ekspropriation for etablering af kloakledning
38. Orientering om prioritering af midler i renoveringspulje 2015 og energimidler
39. Beslutning vedrørende ophævelse af deklaration for ejendommen Torvestræde 2-4, 4300 Holbæk
40. Beslutning om bevilling af midler til informationsskærme
41. Beslutning - Budgetrevision 1 201528. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 18. februar 2015

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet d. 18. februar 2015 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling29. Beslutning om sammenlægning af skoleafdelinger

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. skoleafdeling Østre lægges sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015.

 1. skoleafdeling Hagested lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at lukke skoleafdeling Hagested og skoleafdeling Østre fra skoleåret 2015-16.

 

Efter beslutning i byrådet den 12. november har forslag om sammenlægning af skoleafdelinger været i offentlig høring fra torsdag den 13. november 2014 til mandag den 12. januar 2015.

 

Byrådet skal nu på baggrund af høringssvarene træffe en beslutning.

 

Forslagene indebærer, at de to skoleafdelinger i Sofielundskolen, Østre og Bjergmarken, sammenlægges til én afdeling på afdeling Bjergmarken, samt at to ud af de tre af skoleafdelinger i Skolen ved Tuse Næs, Tuse og Hagested, ligeledes sammenlægges til én afdeling i afdeling Tuse.

 

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 har byrådet besluttet, at omstillingsprojektet ”læring og trivsel for børn og unge” i løbet af de næste fire år skal reducere budgettet med 21 mio. kr. på børne- og ungeområdet. Det er en forudsætning for omstillingsarbejdet, at pengene skal findes uden at gå på kompromis med byrådets mål om at øge børn og unges læring og trivsel. Et af de temaer, byrådet har besluttet at arbejde videre med, er at skabe bæredygtige skoler og børnehuse – fagligt og økonomisk. De to foreslåede sammenlægninger er ét af de første skridt til at sikre bæredygtigheden samt budgetmålet på de 21 mio. kr.

 

Forslag om at lægge skoleafdeling Østre sammen med afdeling Bjergmarken

Sofielundskolens afdeling Østre har de senere år oplevet en vigende indskrivning. Skolens bestyrelse har derfor været optaget af, hvordan skolen fremover kan sikre det bedst mulige undervisningsmiljø for alle børn i skoledistriktet og tog på den baggrund i 2014 initiativ til at drøfte skolens fremtid med Udvalget for Børn. Dels i forbindelse med udvalgets besøg på afdeling Østre og dels på et bestyrelsesmøde i august 2014, hvor formand og næstformand fra udvalget deltog.

 

Forslag om at lægge skoleafdeling Hagested sammen med afdeling Tuse

Initiativ til at lægge afdeling Hagested sammen med afdeling Tuse er taget af byrådet. Dialog med skolebestyrelsen blev sat i gang af Udvalget for Børn efter byrådets 1. behandling af budget 2015.

 

Byrådets initiativ skal ses i lyset af, at elevgrundlaget på afdeling Hagested pt. er på i alt 40 elever fra 0. klasse – 3. klasse. Der er ikke noget, der tyder på, at søgningsmønstreret ændres og klasserne i afdeling Hagested kan rummes på Tuse skoleafdeling. Der gøres et anerkendt arbejde på afdeling Hagested, hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt ved at undervise i hold på tværs af klasser. Afdelingen er dog udfordret af de rammevilkår, afdelingen har, og indførelsen af ny skolereform kan også være med til at udfordre afdelingen rent fagligt.

 

Hvad er konsekvensen for den samlede skolestruktur?

Forslaget ændrer ikke på antallet af folkeskoler i kommunen. Skoleområdet vil fortsat bestå af otte skoler og UngHolbæk med 10. klassecentret. Udgangspunktet for den nuværende skolestruktur er, at der tilbydes undervisning i alle lokalområder. Såfremt afdeling Hagested lægges sammen med afdeling Tuse, vil der ikke tilbydes undervisning i Hagested lokalområde.

 

Høringssvar

Der er kommet ni høringssvar, og der er i høringsperioden afholdt et MED-dialogmøde (møde mellem ledere- og medarbejderrepræsentanter) om forslaget. Høringssvarene er vedlagt som bilag.


Sofielundskolen:


Skolebestyrelsen giver udtryk for, at en sammenlægning overordnet set giver god mening af hensyn til at skabe gode fremtidige læringsmiljøer for eleverne. Dog forudsættes, at de undervisningsmæssige rammer ikke forringes ved en sammenlægning. Her peges på behov for at oprette flere undervisningslokaler, faglokaler mm. Endvidere fremhæver bestyrelsen og MED-udvalg behov for ekstra SFO2 faciliteter samt gode trafikale forhold for elever og forældre om morgen. I øvrige høringssvar (fire svar) bliver der fremhævet særlig bekymring for de fysiske rammer, tidspunktet for sammenlægning og et ønske om at fastholde en mindre afdeling i Sofielundskolen.

 

Skolen ved Tuse Næs:


Skolebestyrelsen og MED-udvalg udtrykker forståelse for kommunens økonomiske situation og forståelse for en beslutning om en sammenlægning. Bestyrelsen og MED-udvalg har stor opmærksomhed på, at de fysiske rammer skal være på plads for at kunne sikre en god sammenlægning af de to afdelinger. I høringssvar fra Tuse Næs lokalforum fremhæves vigtigheden af et godt børnepasning- og skoletilbud for udviklingen af lokalområdet ved Tuse Næs. Såfremt afdeling Hagested og afdeling Tuse bliver lagt sammen opfordrer Lokalforum til, at Skolen ved Tuse Næs fredes i de kommende års arbejde med en ny skolestruktur.

 

Opfølgning på høringsvar:

Administrationen har i samarbejde med bestyrelsen for Sofielundskolen peget på en løsningsmodel, hvor eleverne fra 8. og 9. årgang har klasselokaler på Holbæk Seminarium, som ligger tæt op ad afdeling Bjergmarken. Administrationen vil sammen med Sofielundskolen sikre, at denne løsning kan iværksættes fra kommende skoleår, herunder også at eleverne fortsat har adgang til det nødvendige antal faglokaler. Der er allerede taget skridt til et samarbejde med de øvrige brugere af seminariet om fordeling og brug af faciliteter. I forhold til SFO2 faciliteter på afdeling Bjergmarken iværksættes i samarbejde med skolens ledelse en særskilt proces, hvor der vil blive taget stilling til SFO2-lokaler på skolen. Desuden forudsættes det, at der i det videre arbejde med sammenlægningen sker en konkret vurdering af de trafikale forhold med henblik på eventuelle nødvendige tilpasninger, sådan at der sikres gode trafikale forhold om morgen ved afdeling Bjergmarken.

 

På afdeling Tuse er der tale om etablering af plads til tre nye klasser, herunder omplacering af nogle af de nuværende SFO-faciliteter, jf. høringssvar fra Skolen ved Tuse Næs. Dette arbejde igangsættes, såfremt byrådet vedtager forslaget. 

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Forslagene betyder tilsammen en budgetreduktion på i alt 3,4 mio. kr. på skoleområdet i år 2016 og frem. Budgetreduktionen opnås ved, at budgettet til hver af de to skoler reduceres med det grundbeløb, som skolerne tildeles pr. skole- og SFO afdeling. Det forudsættes i den sammenhæng, at brugen af lokaler på seminariet til de ældste elever ikke udløser et grundbeløb, da lokalerne er beliggende i umiddelbar nærhed af afdeling Bjergmarken.

 

Dertil kommer, at forslagene også vil bidrage til byrådets mål om at reducere udgifter til bygningsdrift (arealoptimering). Sammenlægning af afdeling Østre og afdeling Bjergmarken vil frigøre bygninger til anden drift eller salg. Den økonomiske effekt her vil afhænge af den fremtidige brug for de frigjorte lokaler.

 

I 2015 vil en del af den samlede budgetreduktion skulle anvendes til engangsudgifter i forbindelse med sammenlægningerne.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-01-2015
 
Et flertal i udvalget indstiller
 1. Skoleafdeling Østre lægges sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015.
 2. Skoleafdeling Hagested lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015.
Karen Thestrup Clausen kan ikke anbefale indstillingen godkendt. Foreslår i stedet beslutningen udskudt til efter omstillingsgruppernes arbejde med skolestrukturen er afsluttet.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2015
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Børn.
 

Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
Et flertal bestående af B, C, O, V samt løsgænger Søren Stavnskær, godkendte indstillingerne, idet børneudvalget på mødet i marts måned arbejder videre med og behandler forslag til lokaleløsningen for 8. og 9. klasserne for det kommende skoleår.
 
Et mindretal bestående af S samt løsgænger Steen Klink stemte imod, idet de ikke kan acceptere en lokaleløsning på seminariet for 8./9. Klasserne. S støtter sammenlægningen af de to skoleafdelinger i hovedindstillingen og at børneudvalget på mødet i marts måned arbejder videre med og behandler forslag til lokaleløsningen for eleverne på Afdeling Østre for det kommende skoleår. S ønsker, at arbejdet inddrager Isefjordskolen i løsningen, således at eleverne på afdeling Østre kan placeres på både Isefjordsskolen og Sofielundskolen.
 
Et andet mindretal bestående af Ø stemte imod, idet Ø ønsker beslutningerne udskudt til efter afslutningen af omstillingsgrupperne.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3752271e1.pdf
3877898e2.pdf
3864651e3.pdf

Bilag

Bilag, beslutningspunkt om at lægge skoleafdelinger sammen, d. 22.10.2014.pdf
Høringssvar - forslag om sammenlægning af skoleafdelinger, 13. januar 2015.pdf
Referat MED-dialogmøde den 11. december 2014.pdf


30. Beslutning om sponsorat og underskudsgaranti til koncert i Østre Anlæg

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

 
 1. at der fra vækstudvalgets budget overføres 400.000 kr. til Udvalget for Kultur og Fritids budget med henblik på at kunne finansiere 2 koncerter i regi af foreningen Dynamo Holbæk i Østre anlæg i 2015.

 1. at der konkret tildeles et sponsorat på 100.000 kr. samt gives en underskudsgaranti på 100.000 kr. til gennemførsel af koncert den 20. juni 2015 i Østre Anlæg i regi af foreningen Dynamo Holbæk.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Foreningen Dynamo Holbæk arbejder for at få et koncertkoncept realiseret i Holbæk. På den baggrund har Vækstudvalget på møde den 14. januar 2015 drøftet muligheden for at bistå Dynamo Holbæk med at komme yderligere i gang med udvikling af konceptet. Det sker konkret ved at overføre 400.000 kr. fra Vækstudvalget budget til Udvalget for Kultur og Fritids budget således, at der i løbet af 2015 kan ydes tilskud og gives underskudsgaranti til to koncerter. Den første koncert er der allerede modtagen en ansøgning på og denne frigives i nærværende sag.

 

Når/hvis der foreligger en ny ansøgning til den anden koncert, som planlægges til at blive afholdt den 29. august 2015, kan denne efterfølgende behandles alene i Udvalget for Kultur og Fritid, idet Vækstudvalget med denne sag har givet det fornødne handlerum til Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Koncerterne skal ses som led i konceptudviklingen for unikke koncerter i Holbæk, som blev behandlet i Udvalget for Kultur og Fritid den henholdsvis den 26. maj 2014 og den 27. oktober 2014. (se sagshistorik) Formålet med koncerterne er bl.a. at sætte øget fokus på Holbæk som et kulturelt omdrejningspunkt, der kan understøtte kerneopgaven Ansvar for fremtiden: Vækst og bæredygtighed.

 

Første koncert den 20. juni 2015

Foreningen Dynamo Holbæk har konkret ansøget om et sponsorat på 100.000 kr. samt en underskudsgaranti på 100.000 kr. til koncert i Østre Anlæg i Holbæk den 20. juni 2015.

 

To bands spiller til koncerten; dels et dansk topnavn og dels et opvarmningsband.

 

Foreningen Dynamo Holbæk udbyder 2.000 koncertbilletter til salg. Arrangøren vil tage initiativ til at etablere et samarbejde med lokale foreninger samt handels- og erhvervsdrivende for at skabe maksimalt udbytte for alle i forbindelse med koncerten.

 

Foreningen Dynamo Holbæk

Formålet med foreningen er at være dynamo for afholdelse af musikkoncerter og kulturelle arrangementer i Holbæk Kommune. Foreningens overskud har til formål at støtte nye talenters muligheder og udvikling inden for rytmisk musik.

 

Bemærkning til bilag

I ansøgningen fra foreningen Dynamo Holbæk, som er bilag til sagen, er navn på det optrædende topnavn ved koncerten udeladt. Dette af konkurrencehensyn efter ønske fra arrangøren.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

27. oktober 2014: Drøftelse af konceptudvikling af unikke koncerter

26. maj 2014: Beslutning om støtte til koncertudvikling i Holbæk Kommune


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
Godkendt, idet koncerten den 20. juni 2015 ikke nødvendigvis skal afholdes den 20. juni, men blot i juni 2015.
 

Referat
Sagsfremstilling

3865109e4.pdf

Bilag

Bilag ansøgning Dynamo Holbæk XX.pdf


31. Beslutning om harmonisering af kommunale tilskud til Museum Vestsjælland

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

1. at godkende den harmoniseringsmodel for kommunale driftstilskud, som er foreslået af Museum Vestsjællands bestyrelse, med virkning fra budgetår 2016.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Museer fra seks vestsjællandske kommuner, herunder Holbæk, blev fusioneret til Museum Vestsjælland pr. 1. januar 2013. Byrådet godkendte i december 2012 en 2-årig overgangsordning, som fastholdt de hidtidige kommunale tilskudsniveau, indtil en harmoniseringsmodel kunne blive realiseret.

 

Byrådet besluttede i maj, 2014 at forlænge overgangsordningen frem til og med 31.december 2015.

 

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har fremsendt et forslag til harmonisering af de kommunale tilskud, som byrådet skal behandle.

 

Indhold af harmoniseringsmodel

Harmoniseringsmodellen er baseret på et grundbeløb fra hver kommune, der dækker basisudgifterne til driften af et fælles museumsvæsen. Derudover er, at museets resterende økonomi blevet fordelt mellem kommunerne i forhold til antal udstillingssteder i hver kommune samt de kommunale befolkningstal.

 

Den fulde harmoniseringsmodel og konsekvenser for de øvrige kommuner i museumssamarbejdet fremgår af vedlagte bilag.

 

Ifølge modellen vil Holbæks driftstilskud blive nedsat med 90.000 kr. på følgende måde:

 

Eksisterende tilskud i 2014: 2.997.158 kr.

Harmoniseret tilskud i 2016: 2.907.158 kr.

 

Summen af de samlede kommunale driftstilskud vil forblive uændret og var i 2014 14.924.568 kr.

 

Harmoniseringsmodellens ikrafttræden

Museum Vestsjællands bestyrelse har indstillet, at harmoniseringsmodellen kan træde i kraft fra budgetår 2016.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Harmoniseringsmodellen medfører, at Holbæk kommunes driftstilskud til Museum Vestsjælland vil blive nedsat med 90.000 kr. fra 2016.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet, december 2012: Principbeslutning om fusion af museumsdrift

Byrådet, maj 2014, punkt 78: Beslutning om forlængelse af overgangsordning frem til og med 2015.

 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3870111e5.pdf
3870112e6.docx

Bilag

Museums Vestsjællands forslag til harmoniseringsmodel
Bilag 1, Baggrund mål og resultater


32. Beslutning om frigivelse af midler til maritimt skibsværft

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag

 

Indstilling

 

 

 

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af skibsværftet.

 2. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 2,0 mio. kr. til færdiggørelse af skibsværftet.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Historik

Formålet er at restaurere Holbæks gamle skibsværft og omdanne det omkringliggende område til et attraktivt og rekreativt maritimt byrum.

 

Projektet er finansieret ved eksterne midler og af Holbæk Kommune med:

A.P. Møller fonden 10,9 mio. kr.

Realdania 6,0 mio. kr.

Midler fra nedlagte HE-kollegium 2,6 mio. kr

Holbæk Kommune, anlægsmidler 1,4 mio. kr

I alt 20,9 mio. kr.

 

Beslutning om renovering af skibsværftet i Holbæk blev godkendt i Økonomiudvalget den 05-03-2014 og i byrådet den 12-03-2014.

 

Arbejderne blev igangsat i juli 2014.

 

Ved udgangen af 2014 er iskiosk ombygget og den gamle bedding istandsat, mens arbejder til renovering af værftsbygningen, nye værksteder til Beddingforeningen og udenomsarealer pågår.

 

Projektet, undtaget klatrefaciliteter, vil nu være færdiggjort primo marts 2015, og der er planlagt åbning den 20. marts.

 

Klatrefaciliteter bliver først installeret ultimo april 2015.

 
 

Frigivelse af budgetsatte midler

I Anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 3,0 mio. kr. til Skibsværftet.

Disse er planlagt til at dække gavemomsen i forbindelse med projektet.

 
 

Tillægsbevilling til færdiggørelse af projektet

I projektet har det også været planlagt at istandsætte iskiosken, bedding samt lave faciliteter til klatreklubben. Disse var der ikke afsat egentlige midler til, men hørte under gruppen ikke disponerede/uforudsete udgifter på i alt 2,1 mio. kr.

 

Det har dog vist sig ikke at være tilstrækkeligt til at dække samtlige posteringer, endvidere var det forudsat, at klatrerummet kunne opbygges ved genanvendelse af klatreklubbens eksisterende klatrepaneler. Men de har vist sig, at være i så dårlig stand, at det ikke er muligt.

 
 

En tillægsbevilling på ialt 2,0 mio. kr. er nødvendig for at færdiggøre projektet.

 

Færdiggørelse af projektet omfatter følgende væsentlige arbejder:

· Færdiggørelse af indvendige arbejder

· Udførelse af klatrerum

· Færdiggørelse af udenomsarealer

 

Det samlede reviderede budget for projektet kan ses i Bilag 1


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Bevillingsskema:

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år

Frigivelse af budgetsatte midler

Anlæg

3.000.000 kr

Tillægsbevilling til færdiggørelse af projekt

Anlæg

2.000.000 kr

I alt

 

5.000.000 kr

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3850945e7.pdf

Bilag

Værftet, bilag 1, økonomisk oversigt.pdf


33. Beslutning - Godkendelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. nyt forslag til ”Bekendtgørelse – Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune” bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Byrådet besluttede på temamøde den 22. oktober 2014 at byrådet skulle gå i front med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Efterfølgende blev alle udvalg bedt om at lave en ambitiøs og kritisk gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv. Udvalget for Klima og Miljø udpegede på mødet den 27. november 2014 blandt andet parkeringsregulativet som emne til forenkling.

 

Historik

Byrådet vedtog i 2011 en bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune.

 

Færdselsloven er blevet ændret med virkning fra 1. marts 2014, så der nu er indsat en generel regel om, at standsning og parkering på fortov er forbudt i tættere bebygget område. Det svarer til det som byrådet vedtog i 2011, og som har været gældende i kommunen indtil lovændringen.

 

Med lovændringen bortfalder de eksisterende lokale bekendtgørelser, og kommunerne skal derfor udstede en ny og/eller revidere den lokale bekendtgørelse, hvis kommunerne fortsat ønsker at fastsætte lokale regler.

 

Byrådet behandlede forslag til revideret parkeringsbekendtgørelse 23. september 2014, hvor et flertal i Udvalget indstillede parkeringsbekendtgørelsen til godkendelse i byrådet. Sagen blev efterfølgende udsat i byrådet.

 

Ny lokal parkeringsbekendtgørelse

Som følge af ændringerne i færdselsloven indstilles det, at der vedtages en ny lokal bekendtgørelse. Forslag til ny parkeringsbekendtgørelse er blot en konsekvensrettet udgave af den parkeringsbekendtgørelse, som byrådet vedtog i 2011. Det vil derfor fortsat ikke være tilladt at standse og parkere på fortov. De tidligere udpegede natparkeringssteder for tunge køretøjer (lastbiler, busser, autocampere mv.) og påhængskøretøjer (campingvogne mv.) fortsætter ligeledes uændret. Forslag til ny bekendtgørelse er vedlagt i bilag.

 

Formålet med ændringen i færdselsloven er bl.a. at forbedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet. Retssikkerhedsmæssige grunde taler for, at der så vidt muligt etableres ensartede regler i hele landet om standsning og parkering, der som udgangspunkt kun kan fraviges ved afmærkning lokalt. Justitsministeriets arbejdsgruppe har anbefalet, at der bliver indsat en generel regel om, at standsning og parkering på fortov er forbudt.

 

En konsekvensrettelse af parkeringsbekendtgørelsen vil ligeledes være i tråd med Byrådets ønske om regelforenkling og mindre administration.

 

Tilgængelighed

Hvis der indføres en generel tilladelse til at standse og parkere på fortovet med en del af køretøjet vil det være en væsentlig og mærkbar forringelse af tilgængeligheden for alle på kommunens fortove, og vil være i strid med handlingsplanen i ”Tilgængelighedsplan 2010”. Det fremgår heraf, at kommunen skal indføre et generelt forbud mod parkering på fortov. Tilgængelighedsplanen fungerer som grundlag for de fremtidige beslutninger og som en langsigtet plan for implementering af gode tilgængelighedsløsninger i Holbæk Kommune. Hvis tilgængeligheden nedsættes på kommunens fortove, vil det visse på visse fortove give udfordringer for borgere med eks. barnevogn, kørestol og flere fodgængere vil formentlig derfor vælge at gå på kørebanen.

 

Mere administration

Hvis der i stedet kun gives en mulighed for dispensation fra parkeringsbekendtgørelsen vil administrationen skulle bruge ressourcer på at administrerer dispensationsmuligheden. Der vil således i hvert enkelt tilfælde skulle foretages en konkret trafiksikkerhedsvurdering og der vil efterfølgende skulle markeres med skilte, at der på det konkrete fortov er givet dispensation til parkering på fortov.

 

Øgede udgifter

Uanset om der gives en generel tilladelse til parkering på fortov eller en mulighed for dispensation, så vil det være forbundet med en række øgede udgifter til istandsættelse og vedligeholdelse af kommunens kantsten og fortove. Det er vanskeligt at give et estimat på de samlede udgifter som i øvrigt skal afholdes indenfor rammerne af den nuværende vejdrift.

 

Andre kommuner

Kommunen vil være forpligtet til at offentliggøre sin lokale parkeringsbekendtgørelse på kommunens hjemmeside og på en hjemmeside som drives af Justitsministeriet. 1. januar 2015 var der ca. 43 kommuner med lokale bekendtgørelser på denne side.

 

Følgende er gældende i nabokommunerne for køretøjer hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg:

 

Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted og Sorø kommuner har valgt ikke at tillade at standsning eller parkering på fortov (færdselslovens generelle bestemmelser)

 

Roskilde Kommune og Slagelse Kommune har valgt generelt at tillade standsning og parkering med en del af køretøjet på fortov.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

En ny lokal bekendtgørelse kræver samtykke fra politiet.


Lovgrundlag – link

 
 

Sagshistorik, henvisninger

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø den 24. juni 2014 og 23. september 2014 og i Byrådet den 20. august 2014 og 22. oktober 2014.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Det indstilles, at regulativet tilrettes sådan, at der for køretøjer under 3.500 kg kan etableres parkeringsafmærkning på fortovet eller skiltning efter ansøgning til og godkendelse i Udvalget for Klima og Miljø.
 

Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
Godkendt, idet regulativet tilrettes sådan, at der for køretøjer under 3.500 kg kan etableres parkeringsafmærkning på fortovet eller skiltning, idet der foretages en administrativ gennemgang af de ca. 15 -20 veje hvor det giver udfordring med fremkommeligheden.
Klima & Miljø bliver orienteret om hvordan en parkeringsmærkning / skiltning på fortov sikres.
 

Referat
Sagsfremstilling

3863541e8.pdf

Bilag

Ny P-Bekendtgørelse 2015.pdf


34. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplan

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Økonomiudvalget beslutter at igangsætte følgende lokalplaner:

  1. Lokalplan for boligformål på Smutvej i Mårsø.

  2. Lokalplan for Herregårdspension på Aggersvold Gods.

 1. Byrådet beslutter, at delegere beslutningskompetencer vedrørende udsendelse til høring samt endelig vedtagelse af lokalplanerne til administrationen for følgende lokalplaner:

  1. Lokalplan for boligformål på Smutvej i Mårsø.

  2. Lokalplan for Herregårdspension på Aggersvold Gods.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kort beskrivelse af lokalplaner

Lokalplan for boligformål på Smutvej i Mårsø (jf. bilag 1). Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at drive bedemandsvirksomhed fra ejendommen uden at have bopæl på ejendommen. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 3. kvartal 2015.

 

Lokalplan for Herregårdspension mv. - Aggersvold Gods (jf. bilag 2). Formålet med lokalplanen er at muliggøre en udvidelse af Herregårdspensionen, hvilket kræver opførelse af yderligere byggeri. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 3. kvartal 2015.

 
 

Delegering

Da kun byrådet kan træffe afgørelse om, at delegere beslutningskompetencen om høring samt endelig vedtagelse af planerne, behandles sagen også af byrådet.

 

For at fremme sagsgangen indstilles det, at beslutning om høring samt endelig vedtagelse af lokalplan for boligformål på Smutvej i Mårsø og lokalplan for Herregårdspension – Aggersvold Gods delegeres til administrationen. Det vurderes, at lokalplanerne ikke har principiel karakter, da der ikke foretages væsentlige ændringer i forhold til gældende planlægning for områderne. En delegering vil derfor lette sagsgangen betydeligt.

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3852385e9.doc
3852378e10.doc

Bilag

Bilag 1 Indstillingsnotat Smutvej 5 Mårsø.doc
Bilag 2 Indstillingsnotat Aggersvold Gods.doc


35. Beslutning vedrørende godkendelse af brug af byfornyelsesmidler til nedrivning af Kildebo

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:1. Administrationen igangsætter en byfornyelsessag med henblik på at give Soderup Bylav økonomisk støtte til nedrivningen af Kildebo.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Soderup Bylav har siden 2013 arbejdet for at forskønne landsbyens fællesareal ved huset Kildebo, Kilden 14. Kildebo er udpeget som bevaringsværdigt i Lokalplan 18.03. Nedrivning af huset kræver derfor byrådets tilladelse jf. lokalplanens § 5.1. (Behandles under særskilt dagsordenspunkt).

Administrationen har, bl.a. sammen med Museum Vestsjælland, besigtiget huset af flere omgange med det formål at vurdere, om de værdier, der ligger til grund for udpegningen som bevaringsværdigt, fortsat er gældende. På baggrund af disse besigtigelser er det administrationens betragtning, at huset ikke længere bør klassificeres som ”bevaringsværdigt” eftersom mange af de originale dele er udskiftet og tilstanden generelt vurderes at være i meget dårlig stand. Huset vurderes ikke at være egnet til beboelse. Denne betragtning understøttes af en arkitektfaglig vurdering foretaget af medlemmer af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i november 2012 (se bilag 2, side 1, 3. punkt).

 

På baggrund af ovenstående gav Administrationen i maj 2013 Soderup Bylav en positiv tilkendegivelse i forhold til det samlede projekt, inkl. nedrivningen af Kildebo og opførelsen af et nyt hus på fundamentet af det gamle.

 

Initiativgruppens projektforslag

Initiativgruppen i Soderup Bylav ønsker at omdanne fællesarealet omkring Kildebo til en æblelund med mulighed for ophold, at opføre et åbent aktivitetshus i bindingsværk på samme sted og med samme størrelse som det oprindelige Kildebo og at oprense gadekæret og retablere gadekærets brinke.

Bylavet har rejst 1,2 mio. kr. i fondsmidler til det samlede projekt, men mangler 45.000 kr. ekskl. moms til nedrivningen af Kildebo.

 

Administrationens vurdering af projektet

Området er udlagt som kulturmiljø i kommuneplanen og er omfattet af bevarende lokalplan 18.03.

Administrationen vurderer, at det samlede projekt understøtter kommuneplanens retningslinjer for nybyggeri i kulturmiljøer, da det er med til at understrege forståelsen og oplevelsen af kulturmiljøet. Samtidig vurderer administrationen, at projektet opfylder lokalplanens formål om at ”bevare og understøtte landsbyens værdier” (§ 2.1).

Projektet er derudover i tråd med byrådets overordnede formål for Demokratieksperimentariet om ”understøttelse af det lokale initiativ” jf. kommissoriet herfor.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Soderup Bylav har ansøgt kommunen om et tilskud på 45.000 kr. ekskl. moms til nedrivningen af Kildebo.

Nedrivningen kan støttes med byfornyelsesmidler fra ”Pulje til landsbyfornyelse”. Støtten ydes som kontant tilskud til bylavet og Holbæk Kommune kan opnå 60 % statsrefusion af støttebeløbet ekskl. moms (kommunen løfter selv moms-udgiften, når støtten gives som kontant tilskud).

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lokalplan 18.03, § 5.1: De på kortbilag 3 registrerede bygninger er udpeget som bevaringsværdige med henholdsvis høj og middel bevaringsværdi. Bygningerne skal derfor søges bevaret. Bygningerne må ikke nedrives uden en nærmere vurdering og en tilladelse fra Byrådet. (Der henvises til sagsnr. 14/67610)

 

Ifølge Byfornyelseslovens § 8 kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, som er opført før 1950 og er væsentlig nedslidte og kan bl.a. omfatte følgende foranstaltninger:

- Nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand …

 
 

Sagshistorik, henvisninger

Det blev i efteråret besluttet i Økonomiudvalget (6. august 2014) og i Byrådet (20. august 2014) at yde mellemfinansiering til ”Kildebo-projektet”.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3724260e11.pdf
3854609e12.pdf

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Det ny Kildebo.pdf
Re: Tilladelse til nedrivning af Kildebo Matrikel 35 i Soderup By - Billag Eksterne Konsulenter.pdf


36. Byggemodning til Plejecenter Elmelunden i Jyderup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Der frigives 600.000 kr. til afholdelse af byggemodningsomkostninger i forbindelse med opførelse af ældreboliger ved Elmelunden i Jyderup.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Ældreboligselskab opfører i samarbejde med Domea 70 moderne og tidssvarende plejeboliger, med fokus på trivsel for kommende beboere og medarbejdere.

 

I forbindelse med overdragelse af arealer til opførelse af plejecenter aftaltes det at byggemodningen skulle afholdes af Holbæk Kommune.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

På møde mellem byggeriets rådgivere og Holbæk Kommune er det aftalt at Holbæk Kommune betaler 600.000 kr. til modningsarbejderne i henhold til salgsaftalen.

Beløbet financierers over køb og salg af ejendomme.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling37. Beslutning vedrørende ekspropriation for etablering af kloakledning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet

 1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af spildevandsledning, som beskrevet i ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4),

 2. tiltræder de forligstilbud, som er accepteret – jævnfør sagsfremstilling,

 3. fastholder de fremsendte forligstilbud til ejendommene, som ikke har acceptereret forligstilbud – jævnfør sagsfremstilling,

 4. bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen,

 5. bemyndiger administrationen til at sikre udbetaling af erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagte taksationskendelser.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Som et led i opfyldelsen af ”Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2010-2018” skal renseanlæggene i Undløse, Østrup, Ugerløse og St. Merløse nedlægges og spildevandet fra disse områder skal føres til Tysinge Renseanlæg ved Tølløse. Derfor er det nødvendigt at etablere en ny ledning for at føre spildevandet frem til Tysinge, se oversigtskort i bilag 8.

 

Holbæk Forsyning har anmodet Holbæk Kommune om at bistå med erhvervelse af de nødvendige rettigheder til anlæggelse af ledningen ved at gennemføre en ekspropriationsproces.

 

Derfor har administrationen under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 5. og 6. november 2014, hvor der er forhandlet med de pågældende lodsejere. Parterne var indvarslet iht. udsendte indkaldelsesbreve (bilag 3) og i henhold til annonce offentliggjort den 30. september 2014 (bilag 5).

 

De berørte lodsejere skal efter ekspropriationen tåle beliggenheden af ledningen over deres ejendom. Ledningen sikres ved tinglysning af en deklaration på hver enkelt ejendom, jævnfør bilag 6 (eksempel på deklarationstekst).

 

Projektet er ved åstedsforretningerne søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol, bilag 7.

Herefter har ingen af de berørte lodsejere gjort indsigelse mod projektet.

 

Status primo januar 2015 er, at løbenumre 1, 2, 6, 6A, 7, 8+9+10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23 og 24 tiltrådt det fremsatte forligstilbud, jævnfør bilag 9, mens løbenumre 3+4, 7, 19+20 har taget forbehold overfor det fremsatte forligstilbud, jævnfør bilag 10, samt at løbenumre 13, 18, 21+22 ikke har accepteret forligstilbuddet.

 

Anlægsarbejderne forventes at finde sted fra april til august 2015.

 

Løbenummer 25 er ikke direkte berørt i forbindelse med anlæggelse af ovenstående trykledning, men er alligevel taget med i nærværende sag. Det skyldes, at Holbæk Forsyning i forbindelse med tidligere anlægsarbejder har indgået frivillig aftale med ejerne, jævnfør bilag 11, om at nedlægge en kloakledning over ejendommen. Uheldigvis er den ene ejer i mellemtiden død og den tilbageværende ejer sidder i uskiftet bo. Aftalen om ledningen kan derfor ikke tinglyses på ejendommen uden betydelige omkostninger. Med byrådets beslutning om ekspropriation vil aftalen kunne tinglyses uden ejernes underskrifter. Den tilbageværende ejer er helt indforstået med denne fremgangsmåde.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter til det samlede kloakeringsprojekt, herunder udgifter til ekspropriation og anlæg som omfatter administration, forarbejder, opmålings- og afsætningsarbejder, rådighedserhvervelser, erstatninger, anlægsarbejder m.m. afholdes af Holbæk Forsyning A/S.

 

Udgifterne alene til rådighedserhvervelser og erstatninger omfattet af ekspropriationen må ud fra de fremsatte forligstilbud forventes at blive på ca. 340.000 kr. med forbehold for eventuel omgørelse ved taksationskommissionen. Hertil kommer erstatninger for tab af afgrøde, strukturskade m.m., som først kan gøres op, når anlægsarbejderne er afsluttet. Alle udgifter hertil afholdes af Holbæk Forsyning A/S.

 

Holbæk Kommune indestår som ekspropriationsmyndighed for, at erstatninger bliver betalt til de berørte lodsejere.

 
 
 

Øvrige konsekvenser

Administrationen indbringer eventuelle klager over projektet til Natur- og Miljøklagenævnet samt indbringer eventuelle klager over erstatningen til taksationskommissionen.

 

Administrationen viderefører ekspropriationssagen ved at sikre, at Holbæk Forsyning udbetaler erstatningerne, som besluttet af byrådet eller som afgjort af taksationsmyndighederne.

 
 
 

Høring

Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretning fandt sted den 30. september 2014 og berørte ejere og brugere blev skriftligt indvarslet til åstedsforretningen i brev af 26. september, som blev afholdt den 5. og 6. november 2014.

 

Byrådets ekspropriationsbeslutning meddeles skriftligt til de berørte ejere og brugere med klagefrist på 4 uger til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage har opsættende virkning medmindre nævnet bestemmer andet.

 
 
 

Lovgrundlag – link

Ekspropriation til kloakledningen sker med hjemmel i Lov om miljøbeskyttelse, § 58.

 

Proceduren for gennemførelse af ekspropriationen sker efter reglerne i Lov om offentlige veje, kap. 5.

 

Kloakledningens etablering sker i medfør ”Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2010-2018”

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3842856e13.pdf
3842869e14.pdf
3842884e15.pdf
3842886e16.pdf
3842902e17.pdf
3842909e18.pdf
3842913e19.pdf
3843035e20.pdf
3853189e21.pdf
3852415e22.pdf
3853306e23.pdf

Bilag

Bilag 1, Ekspropriationsplan nr. 1-7
Bilag 2, Arealfortegnelser
Bilag 3, Indvarslingsbreve
Bilag 4, Protokol med protokolbilag
Bilag 5, Annonce By og Land
Bilag 6, Deklarationstekst eksempel
Bilag 7, Protokolbilag med aftaler og forligstilbud
Bilag 8, Oversigtskort
Bilag 9, Underskrevne aftaler til 08.01.2015
Bilag 10, Forbehold overfor forligstilbud
Bilag 11, Frivillig aftale m m - lb. nr. 25


38. Orientering om prioritering af midler i renoveringspulje 2015 og energimidler

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. prioritering af midler i renoveringspuljen og energimidler bliver taget til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Byrådet har den 15. januar 2014 frigivet anlægsmidler for 11,5 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger og 10 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Ved frigivelsen blev det samtidige besluttet, at igangsætning af projekterne vedrørende skoler og børnehuse afventer arbejdet i omstillingsgruppen henover foråret.

 

Revideret og prioriteret liste

Til sagen om frigivelse af anlægsmidlerne var vedhæftet en oversigt over, hvilke bygninger der skal renoveres og/eller hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger. Denne oversigt er nu revideret og prioriteret, så den viser vigtigheden af de individuellet projekter.

 

Den er opdelt i tre grupper:

 
 1. Prioriteret liste over projekter uden skoler og daginstitutionerne

 2. Prioriteret liste over projekter på skole og daginstitutionsområdet, som IKKE kan standses. Bemærkningskolonne med forklaring på, hvorfor de ikke kan standses.

 3. Liste med projekter på skole- og daginstitutionsområdet, som afventer arbejdet i omstillingsgruppen.

 

Prioritering af projekter på skole og daginstitutionsområdet vil blive fremsendt når resultatet af omstillingsgrupperne foreligger. Hvis resultater betyder, at der er projektet, som ikke skal gennemføres, så vil der blive fremsendt yderligere projekter til prioritering.

 

Bemærkninger til listen

Selvom finansieringen af nogle af projekterne er opdelt i både en renoveringsdel og en energidel, så skal de stadig ses som et samlet projekt. Det er ikke muligt at tage henholdsvis renoveringsdelen eller energidelen ud af projektet.

 

Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu.

Oversigten kan også ændre sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.

 

Opfølgning

I juni 2015 vil Udvalget for Klima og Miljø få en orientering om status på renoveringsprojekterne.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Idet projekterne på skole- og daginstitutionsområdet skal afvente arbejdet i omstillingsgruppen, er der en stor risiko for at projekterne ikke bliver færdiggjort i 2015. Derfor er det muligt, at de ikke forbrugte midler skal overføres til 2016.

Derudover må der forventes øgede udgifter på driften, som er afledt af den manglende renovering.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådets behandling af dagsordenspunktet omkring frigivelse af anlægsmidler til renoverings- og energipuljen for år 2015. 15. januar 2015

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Indstilles taget til efterretning
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2015
Indstilles taget til efterretning
 

Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
Til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3877413e24.pdf

Bilag

Bilag 1 - Budget og prioritering Kommunalt anlæg.pdf


39. Beslutning vedrørende ophævelse af deklaration for ejendommen Torvestræde 2-4, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Tinglyste deklaration af 28. september af 1971 på ejendommen Torvestræde 2-4 i Holbæk aflyses og forbud ophæves.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På grund af utilfredsstillende sundhedsmæssige og brandmæssige forhold blev ejendommen Torvestræde 2-4 i Holbæk erklæret uegnet for menneskers ophold. En deklaration blev derfor tinglyst på ejendommen (Bilag, side 2), som forbød ophold og beboelse i ejendommen.

 

Ejendommen er siden blevet renoveret og boligtilsynet ophævede i 1980 forbuddet om beboelse og ophold – kælderen undtaget. Nu skal ejendommen sælges og en henvendelse fra bobestyrer anmoder i den forbindelse om at deklarationen ophæves.

 

De fysiske forhold, der gav anledning til forbuddet og deklarationen er ikke længere til stede. På den baggrund vurderer administrationen, at forbuddet kan ophæves og deklarationen aflyses i tingbogen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Ejer bliver orienteret undervejs i processen.

 

Lovgrundlag – link

Lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven), § 80, stk. 1 og § 75, stk. 2-4.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2015
Indstilles godkendt.
 
Økonomiudvalget indstiller endvidere, at denne type af sager delegeres til administrationen.
 

Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3772020e25.pdf

Bilag

Aflysning af deklaration ønskes


40. Beslutning om bevilling af midler til informationsskærme

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. byrådet bevilger 200.000 kr. til opsætning af informationsskærme i alle lokalområder, der finansieres via midler til lokalområder og lokaldemokrati samt administrative midler og fonde.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Demokratieksperimentariet har på udvalgsmøderne d. 6. og 27. januar 2015 drøftet muligheden for at støtte opsætning af infoskærme i alle lokalområder i dagligvarebutikker, sportshaller, forsamlingshuse, skoler mv.

 

Initiativet kommer fra Mørkøv lokalforum, der har opsat informationsskærme i lokalområdet. På baggrund af positive erfaringer med infoskærmene, har lokalforum nedsat en erfa-gruppe, der har udarbejdet et forslag til at udbrede infoskærme til alle 18 lokalområder. Forslaget indebærer en kommunal medfinansiering, der dækker opsætning af en infoskærm i alle lokalområder. Demokratieksperimentariet har på mødet d. 27. januar drøftet forslaget og besluttet at indstille til Byrådet, at midler fra lokalområdernes udviklingspulje anvendes til opsætning af infoskærme.

 

Fordele ved infoskærme

Infoskærme giver lokalområdet et kommunikationsværktøj, der på en nem og hurtig måde gør det muligt at informere borgere om begivenheder, arrangementer, mm.

Hvis infoskærme udbredes til alle lokalområder, kan Holbæk Kommune bruge skærmene som .informationskanal. Forslaget indebærer, at Holbæk Kommune får et felt, som kommunen frit kan anvende. Dette værktøj adskiller sig fra de kanaler kommunen anvender i dag (hjemmeside, Facebook, annoncer) ved, at borgerne ikke skal være opsøgende. Borgere kan se informationen, der hvor de handler eller dyrker sport, og kræver ikke, at de åbner en hjemmeside eller finder en annonce i avisen. På den måde kan infoskærmene supplere de eksisterende kanaler, og nå borgere, som ikke ellers ser informationer fra kommunen.

Infoskærmene giver desuden mulighed for, at udveksle information mellem de forskelle lokalområder..

 

Etablering og drift af infoskærme

Levering og installering af 18 infoskærme inkl. licensoprettelser koster ca. 200.000 kr. inkl. moms. Yderligere skærme i lokalområderne kan tilkøbes af lokalområderne selv, enten finansieret af virksomheder der får annonceplads eller af lokalfora.

Der er nedsat en styregruppe, som vil stå for drift af infoskærmsprojektet, og sørge for drift i de lokalområder, som ikke selv kan eller ønsker at drive infoskærmene.

 

Der skal betales licenser for brugen af skærmene. Der betales en licens pr. opsat skærm, der udgør 720 kr. pr år. Kommunens lokalfora er via Erfagruppen oplyst om denne udgift.

Vedligehold af information og skærme kræver ca. 4 timer pr. uge. Håndtering af annoncer kræver yderligere ca. 4 timer pr. uge. Betaling for dette finansieres af Lokalfora og/eller annonceindtægter fra skærmene.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte beløb på 200.000 kr. forslås finansieret på følgende måde:

 

Anvendelse af ubrugte midler til lokalområder og lokaldemokrati fra tidligere år:

 • Ubrugte midler fra Lokalområdernes Udviklingspulje i 2013: 40.700 kr.

 • Ubrugte midler til lokaldemokrati i Holbæk by for 2014: 31.800 kr.

Derudover findes der administrativt 27.500 kr.

 

Det resterende beløb på 100.000 foreslås finansieret ved:

 • Op til 100.000 kr. fra efterårets uddeling af Lokalområderes Udviklingspulje

 • Ubrugte midler til lokaldemokrati og dialog med lokalområder, i 2015

 • Ekstern finansiering, se nedenfor

Hvis der skaffes tilstrækkelig ekstern finansiering, bliver der ikke behov for at bruge midler fra udviklingspuljen til projektet. Der vil dog være mindst 100.000 kr. til uddeling i Lokalområderes Udviklingspulje i efteråret 2015.

 

Ekstern finansiering

Demokratieksperimentariet har iværksat udarbejdelsen af en projektansøgning med henblik på fondsstøtte. Det vurderes, at der eksisterer muligheder for at støtte projektet, især hvis der er kommunal medfinansiering.

Såfremt der bliver indhentet ekstern finansiering tilbageføres dette beløb til lokalområdernes udviklingspulje.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling41. Beslutning - Budgetrevision 1 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. budgetrevision 1 2015 tages til efterretning.

 2. driftsbudgettet forhøjes med 4,2 mio. kr. i 2015, som beskrevet i sagen.

 3. der gives anlægsbevilling på samlet set 4,5 mio. kr. som beskrevet i sagen.

 4. anlægsbevillingen finansieres, som beskrevet i sagen.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I budgetrevision 1 2015 er formålet, at tilrette budgettet for 2015 med den information og viden som er tilgået kommunen siden budgettet blev vedtaget i oktober 2014, og som har konsekvenser for budgettet. Det kan være lovændringer, demografiske ændringer, nye strukturer og ændrede konjunkturer. Desuden er det i budgetrevision 1, at der bliver rettet op på fejl og mangler i budgettet.

 

Resultatet af budgetrevision 1 er et samlet forventet merforbrug på 8,7 mio. kr. Det fordeler sig med; driftsbudgettet 4,2 mio. kr. og anlægsbudgettet 4,5 mio. kr.

 

Tabel 1. Mer-/mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Forventet regnskab

januar 2015

Forventet

Afvigelse

januar 2015

Omplacering

Tillægs-bevilling

 

A

C

D=C-B

E

G

Indtægter

-4.062,7

-4.062,7

0,0

0,0

0,0

Skatter

-2.934,6

-2.934,6

0,0

0,0

0,0

Tilskud og udligning

-1.128,1

-1.128,1

0,0

0,0

0,0

Driftsudgifter

3.885,8

3.890,1

4,2

0,0

4,2

- Økonomiudvalget

441,0

426,8

-14,2

-0,6

-13,6

- Udvalget for Børn

1.163,0

1.182,7

19,7

1,8

17,9

- Udvalget for Voksne

1.192,3

1.190,3

-1,9

-1,7

-0,2

- Udvalget for Klima og Miljø

143,4

143,4

0,0

0,0

0,0

- Udvalget for Arbejdsmarked

832,0

832,2

0,2

0,5

-0,3

- Udvalget for Kultur og Fritid

114,2

114,6

0,5

0,0

0,5

Renter

18,3

18,3

0,0

0,0

0,0

Resultat af primær drift

-158,6

-154,4

4,2

0,0

4,2

Anlæg

170,2

174,7

4,5

0,0

4,5

Forsyningsvirksomhed

-5,8

-5,8

0,0

0,0

0,0

Resultat

5,8

14,6

8,7

0,0

8,7

Finansiering

68,7

68,7

0,0

0,0

0,0

- Låneoptagelse

-38,5

-38,5

0,0

0,0

0,0

- Afdrag på lån

70,9

70,9

0,0

0,0

0,0

- Balanceforskydninger

36,3

36,3

0,0

0,0

0,0

Resultat i alt

74,5

83,3

8,7

0,0

8,7

Anm.: Eventuelle differencer skyldes afrundinger

 

På driftsbudgettet er de væsentligste ændringer:

 
 • Befordring på skoleområdet - ny kontrakt er dyrere end den vi opsagde (+17,2 mio. kr.)

 • Familiecentret - overholde beslutning om antal sager pr. sagsbehandler (+1,5 mio. kr.)

 • Bufferpuljen – dækker delvis merudgifterne til befordring (-15,9 mio. kr.)

 

Udfordringen vedrørende befordring på skoleområdet er beskrevet nærmere i sagsnotat.

 

På anlægsbudgettet bringes formalia på plads vedrørende daginstitutionen Midgård i Tølløse. I henhold til formandsafgørelse fra juni 2014, som byrådet blev orienteret om på mødet den 20. august 2014 pkt. 122., skulle anlægsbudgettet for 2015 have været forhøjet med 4,5 mio. kr., men det blev ikke indarbejdet. Årsagen til forhøjelse af anlægsbevillingen er, at den oprindelige valgte hovedentreprenør gik konkurs og at arbejdet efterfølgende blev udbudt i fagentrepriser. Der er ingen ændringer i den samlede udgift til anlægsprojektet som oplyst i sagen fra januar måned 2015.

Der søges om anlægsbevilling på 4,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2015
 1. Indstilles taget til efterretning
 2. Indstilles godkendt
 3. Indstilles godkendt
 4. Indstilles godkendt
 
 

Beslutning i Byrådet den 18-02-2015
1: Taget til efterretning.
 
2, 3 og 4: Godkendt.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3875413e26.pdf
3894278e27.pdf

Bilag

Notat BR1 til Økonomiudvalget - januar 2015
Notat vedr. befordring 03-02-2015