UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

10-12-2014 17:15:00

SLUTTIDSPUNKT

10-12-2014 22:00:00


PUNKTER

204. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 10. december 2014
205. Holbæk i Fællesskab - Beslutning om emner for omstillinger i 2015
206. Beslutning om ændringer i styrelsesvedtægten for folkeskolen
207. Beslutning - Flytning af SFO2 i Jyderup
208. Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup
209. Beslutning om kommissorium og medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd
210. Godkendelse af sundhedsaftalen for 2015 - 2018
211. Godkende det endelige byggeregnskab for renovering af Lejerbos afdeling 166-0 Agervang/Engvang
212. Godkende låneoptagelse og kommunegaranti i Vestsjællands Almene Boligselkabs afdeling 161 Nytorv, Tølløse
213. Beslutning - Talentstrategi i Holbæk Kommune
214. Beslutning om vedtægter for eventfond og samarbejdsaftale hermed
215. Beslutning om længere planlægningshorisont
216. Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse 2014
217. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner mv.
218. Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S
219. Beslutning - Frigivelse af midler til vejanlæg ved de nye plejeboliger Fjordstjernen
220. Beslutning - Godkendelse af reviderede takstregulativer for Holbæk Havnevæsen
221. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
222. Beslutning om muligt salg af fast ejendom - Lukket punkt204. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 10. december 2014

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet d. 10. december 2014 bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling205. Holbæk i Fællesskab - Beslutning om emner for omstillinger i 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet:

 1. træffer beslutning om hvilke emner for omstillinger, der skal arbejdes med under Holbæk i Fællesskab i 2015.

 2. udpeger de byrådsmedlemmer, der skal deltage i de enkelte omstillinger.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrunden for Holbæk i Fællesskab er en ny økonomisk virkelighed for kommunen, hvor der er færre penge til at løse kommunens opgaver. Dette betyder, at der skal udvikles nye løsninger, hvor borgere og virksomheder har en mere aktiv rolle i forhold til at udvikle og implementere de nye løsninger. Baggrunden er også en tro på og en erfaring om, at vi løser opgaverne bedre i fælleskab.

 

Som en del af Holbæk i Fællesskab blev der i 2014 nedsat fire omstillingsgrupper med borgere, virksomheder, foreninger, medarbejdere og organisationer til at finde gode ideer og nye måder, der kan omstille Holbæk Kommune til fremtiden. De fire grupper var:

Omstillingsgrupperne leverede en række anbefalinger til byrådet, som er implementeret i byrådets budget for 2015. Så den økonomiske udfordring er håndteret for 2015, men i 2016-18 er der nye udfordringer:

Dette betyder, at der fortsat er behov for, at Holbæk i Fællesskab har sigte på både at udvikle nye løsninger og sigte på at løse kerneopgaverne billigere for færre økonomiske ressourcer.

 

Byrådet har på efterårsseminaret d. 22. oktober og temamødet d. 12. november drøftet erfaringerne fra den første runde af Holbæk i Fællesskab samt emner for omstillinger, der skal igangsættes i 2015. Byrådet har på temamødet d. 3. december drøftet den endelige prioritering af emnerne. Det er på baggrund af denne drøftelse, at byrådet nu skal beslutte hvilke omstillinger, der skal arbejdes med under Holbæk i Fællesskab i 2015.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
ad 1) Økonomiudvalget indstiller, at byrådet beslutter følgende emner for omstillinger, der skal arbejdes med under Holbæk i Fællesskab i første halvår af 2015:
ad 2) Økonomiudvalget indstiller, at byrådet udpeger de byrådsmedlemmer, der skal deltage i de enkelte omstillinger.
 
Endelig indstiller Økonomiudvalget, at byrådet inden sommerferien 2015 beslutter, hvilke omstillinger der skal arbejdes med i andet halvår af 2015.
 
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Ad 1 – Godkendt.
 
Ad 2 – De stående udvalg, hvor omstillingsprojekterne er forankret, anmodes om at drøfte udpegningen af medlemmer til de fire omstillingsgrupper med henblik på at Byrådet træffer beslutning om dette på byrådets næste møde.
 

Referat
Sagsfremstilling206. Beslutning om ændringer i styrelsesvedtægten for folkeskolen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 1. godkender ændring af bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune. Ændringen betyder en ændring af proceduren for sammenlægning af skoleafdelinger.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Børn besluttede på udvalgsmødet i september 2014 at sende forslag til ændring i styrelsesvedtægten for folkeskolerne i høring i skolebestyrelserne. Der foreligger nu høringssvar.

 

Baggrund


Byrådet vedtog i forbindelse med byrådets beslutning om ny skolestruktur i november 2011 samtidig en procedure for, hvordan en eventuel lukning af en skoleafdeling skal ske.

 

Beslutningen betyder, at lukning af en skoleafdeling (dvs. en selvstændig matrikel) skal betragtes som en skolelukning, og at der følges de samme procedurer, som hvis der var tale om en skolelukning. Procedurer for en skolelukning er fastsat i folkeskoleloven. Procedurerne indebærer bl.a. 8 ugers offentlig høring, og at beslutning om lukning skal ske senest 1. marts i det år, som en skole påtænkes lukket fra 1. august. Endvidere at det er byrådet, som træffer beslutningen.

 

Udvalget for Børn drøftede på udvalgsmødet i april 2014 den procedure for lukning af en skoleafdeling, som er beskrevet i bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune.

 

Som opfølgning på udvalgets drøftelse formulerede administrationen et konkret forslag. Her foreslås, at procedureren ændres sådan, at en eventuel sammenlægning af skoleafdelinger inden for samme skole sker på samme måde, som når børnehuse lægges sammen. Beslutningsprocessen er her, at forslag om sammenlægning høres i bestyrelse og Med-organisation forud for beslutning i Udvalget for Børn. Dog anbefales det, at det er byrådet, som træffer beslutning om sammenlægning af skoleafdelinger på baggrund af indstilling fra Udvalget for Børn.

 

Ændringen vil betyde, at sammenlægning af skoleafdelinger inden for samme skole kan iværksættes, når behov og ønske opstår. Det vil give en større fleksibilitet og give mulighed for iværksættelse af beslutnings- og høringsproces uafhængigt at den tidsfrist og høringsperiode, som lovgivningsmæssigt er fastsat i forhold til nedlæggelse af skoler. Sammenlægning af skoleafdelinger indenfor samme skole er lovgivningsmæssigt ikke at betragte som nedlæggelse af en skole.

 

Forslag til ændring i styrelsesvedtægten

Eksisterende procedure i styrelsesvedtægten er følgende:

”Hvert år inden den endelig klassedannelse er fastlagt, orienteres Udvalget for Børn om, hvilke klasser der oprettes i hvilke afdelinger. Såfremt det giver anledning til overvejelser om nedlæggelse af en matrikel som undervisningssted, følges samme procedure som ved en skolenedlæggelse, og Udvalget for Børn udarbejder en indstilling til Byrådet”.

 

Nedenfor er skrevet forslag til ændring af procedure i styrelsesvedtægten:

”Hvert år inden den endelig klassedannelse er fastlagt, orienteres Udvalget for Børn om, hvilke klasser der oprettes i hvilke afdelinger. Såfremt det giver anledning til overvejelser om nedlæggelse af en matrikel som undervisningssted igangsætter Udvalget for Børn en høringsproces i skolebestyrelse og MED-organisationen samt i forældrebestyrelsen i dagtilbudsdistriktet og lokalfora i distriktet. Udvalget for Børn udarbejder herefter en indstilling til byrådet”. 

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Forslaget har været til høring i skolebestyrelserne. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

Høringssvar

I et af høringssvarene foreslås det, at man forud for en høringsproces i skolebestyrelse og MED-organisation tager en indledende snak med skolebestyrelsen med henblik på afklaring af faktuelle forhold såsom prognoser for elevtal, kommuneplaner etc. I et andet høringssvar ønskes en præcisering af tidsplanen for en evt. høring og lukning af en skoleafdeling, men størstedelen af høringssvarene tager ændringen til efterretning og har ikke yderligere bemærkninger til forslaget.

 
 
 

Lovgrundlag – link

Folkeskoleloven § 24.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-11-2014
 
Et flertal fra udvalget anbefaler at byrådet:
 1. godkender ændring af bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune. Ændringen betyder en ændring af proceduren for sammenlægning af skoleafdelinger.
 
Karen Thestrup Clausen kan ikke anbefale at styrelsesvedtægten ændres.
 
 
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
For indstillingen stemte 28. Imod stemte 2 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø).
1 medlem undlod at stemme (Steen Klink)
 
Indstillingen godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3787599e1.pdf

Bilag

Bilag, Høringssvar fra høring af ændringer i styrelsesvedtægten for skolerne


207. Beslutning - Flytning af SFO2 i Jyderup

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg og Byråd

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. SFO2, Tornved skole, afdeling Jyderup flyttes fra Elmegården 56 til skoleafdelingens lokaler på Holbækvej 108.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Arealoptimering – en del af Holbæk i Fællesskab

Som del af Holbæk i Fælleskab har byrådet besluttet, at der skal realiseres en reduktion af kommunens udgifter til drift på ejendomme (arealoptimering) på 20 mio. kr. inden udgangen af 2018. Allerede i 2015 skal der realiseres en reduktion af udgifter til drift på 10 mio. kr. Arealoptimering udgør således et væsentligt bidrag til at bringe kommunens budget i balance og skabe mulighed for udvikling af kommunen.

 

På byrådets budgetcamp i august 2014 behandledes – som del budgetmaterialet – en række principper for, hvordan der skal ske arealoptimering. Af principperne fremgår det, at kommunens lokaler dels skal kunne anvendes til forskellige funktioner på forskellige tidspunkter. Dels at funktioner der skal flyttes, skal flyttes til bygninger, hvor der er mulighed for at øge kvadratmeterudnyttelse og belægningsgrad.

 

Administrationen gennemgår i forbindelse med arealoptimering kontinuerligt alle kommunens ejendomme for at analysere, hvor der kan optimeres på kvadratmeterudnyttelsen. Som en del af dette gennemgik rådgivningsfirmaet Bascon i foråret 2014 en række af kommunens skoleafdelinger herunder Tornved skolens, afdeling Jyderup for at kortlægge potentialet for arealoptimering. Bascon peger på, at afdeling Jyderup har potentiale til at frigøre betydelige arealer.

 

SFO 2

Afdeling Jyderups SFO 2, er i modsætning til de fleste andre skoleafdelingers SFOer placeret på en selvstændig matrikel. Det er derfor nærliggende at opnå bedre arealudnyttelse ved at samle skolens funktioner på færre matrikler. Dette kan ske ved at flytte SFO 2 til lokaler på skolens matrikel.

 

Aktiviteter i forbindelse med en flytning

I forbindelse med flytningen er det vigtigt at afdække, hvordan SFO 2 funktionens flytning kan medvirke til at optimere anvendelsen af skolens øvrige arealer til glæde for brugerne. Herunder sikre den bedst mulige udnyttelse, som også kan være med til at understøtte intentionerne i folkeskolereformen om en mere varieret skoledag og ønsket om at sikre en tæt sammenhæng mellem læringsaktiviteter i skole og SFO (jf. pejlemærkerne i Holbæk Danner Skole). Det anbefales derfor, at CFE sammen med skolens ledelse igangsætter en analyse af, hvordan lokale tilpasninger i forbindelse med flytningen af SFO 2 funktionen bedst bidrager til disse formål i fremtiden.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Driftsbesparelsen på Bygningen er 147.224 kr. pr. år. Besparelsen er beregnet på nøgletal.  

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 
Finn Martensen, A, deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Udsat.
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
For indstillingen stemte 23. Imod indstillingen stemte 7 (John Harpøth, Inge Langseth, Finn Nielsen, Peter Hansen, O, Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø, samt Steen Klink.
 
Indstillingen godkendt.
Finn Martensen, A, deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Referat
Sagsfremstilling208. Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 1. godkender, at det nye børnehus i Jyderup etableres på Elmegården 56.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Byrådet har truffet beslutning om at etablere et nyt børnehus i Jyderup. Udvalget for Børn har i august 2014 besluttet, at det er børnehuset Mariendal og børnehuset Troldhøjen, som skal lægges sammen i den nye institution.

 

Direktionen bad efterfølgende om at få belyst konsekvenserne af placering af børnehuset på henholdsvis Stokkebjergvej 54 og Elmegården 56.

 

Herudover blev placeringsmulighederne drøftet på et dialogmøde afholdt i samarbejde med Lokalforum Jyderup d. 13. november 2014. Hovedargumentationen fra aftenens dialog fremgår af vedlagte notat fra mødet. Menighedsrådet foreslog på mødet, at børnehuset alternativt kan placeres på Holbækvej 122.

 

På dialogmødet var der stor diskussion om specielt de trafikale konsekvenser af placeringerne. De trafikale konsekvenser er belyst i vedlagte notat udarbejdet af Trafik og Infrastruktur.

 

Det nye børnehus skal rumme 9 grupperum med plads til ca. 24 børn i hver. Det er et grupperum mere end forudsat ved prioritering af anlægsbudget til huset. Antallet af grupperum svarer til et bebygget areal på 1.348 m2. Tallet er anslået ud fra arealerne i Midgård i Tølløse, som har tilsvarende størrelse. Til sammenligning har Undløse børnehus et areal på 1.174 m2 til syv børnegrupper.

 

Placeringsmuligheder

Belysning af de tre placeringsmuligheder er uddybet i den analyse, som er vedlagt sagen. Analysens konklusioner er kort gengivet nedenfor.

 

Elmegården 56 (nuværende SFO grund)

Analysen viser, at der er mulighed for at placere et børnehus af denne størrelse på Elmegården 56, men at der ikke samtidigt er plads til at bevare de nuværende SFO faciliteter på grunden.

 

Benyttelsesgraden af skolens arealer viser, at det er muligt at placere SFO aktiviteter i Tornvedskolen afd. Jyderups lokaler. Derved understøttes såvel folkeskolereformens intention om mere afvekslende undervisningsfaciliteter som byrådets mål for arealoptimering.

 

Placering af det nye børnehus på Elmegården vil på grund af den korte afstand til skolen forbedre muligheden for at skabe et sammenhængende læringsforløb mellem dagtilbud og skole.

 

På dialogmødet var der stor usikkerhed om, hvordan parkeringsforholdene konkret ville kunne forbedres. Der er udarbejdet en skitse, som vedlægges sagen.

 

Stokkebjergvej 54 (ved spejdergården)

Analysen viser, at der ikke er plads til det nye børnehus på den del af Stokkebjergvej 54, der i dag anvendes af spejderne. Forudsætningen for placeringen på Stokkebjergvej er derfor, at én af boldklubbens fodboldbaner helt eller delvis inddrages. Inddragelse af fodboldbanerne åbner til gengæld mulighed for, at spejderne kan forblive på grunden.

Boldbanerne ved Stokkebjergvej bliver brugt af Jyderup Boldklub som træningsbaner. Banerne på Stokkebjergvej er højere beliggende end banerne på Jyderup Stadion og anvendes derfor, når stadionbanerne er ude af drift på grund af vejrliget. Boldklubben har i forbindelse med drøftelse af muligheden foreslået at den nedlagte bane erstattes af en opgradering af grusbanen til kunststofbane.

 

Placering af børnehuset på Stokkebjergvej 54 vil endvidere betyde, at byggeriet forsinkes mindst et år grundet udarbejdelse af ny lokalplan. Ligesom det er usikkert, om der efterfølgende vil kunne opnås tilladelse til at se bort fra skovbyggelinjen.

 

Holbækvej 122 (præstegården)

Analysen viser, at der her vil være store trafikale ulemper ved placeringen. Samtidig skal der også her udarbejdes ny lokalplan, hvorefter Kirkeministeriet skal tage stilling til om fredningen af matriklen kan ophæves.

 

Kommunens bygningsmyndigheder kan ikke anbefale denne placering, ligesom de ikke garanterer for, at det er muligt at ophæve bygningernes bevaringsværdi.

 

Konklusion

Administrationen anbefaler ud fra ovenstående, at det nye børnehus placeres på Elmegården 56.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-11-2014
 
Et flertal af udvalget anbefaler, at det nye børnehus i Jyderup etableres på Elmegården 56.
 
 
Karen Thestrup Clausen og Peter Hansen ønsker børnehuset placeret på Stokkebjergvej 54
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Et flertal bestående af V, S, B og C indstiller, at børnehuset etableres på Elmegården 56, jf. beslutning i Udvalget for Børn.
 
Et mindretal bestående af O indstiller, at børnehuset placeres på Stokkebjergvej 54.
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
For indstillingen stemte 24. Imod indstillingen stemte 7 (John Harpøth, Inge Langseth, Finn Nielsen, Peter Hansen, O, Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø, samt Steen Klink.
 
Indstillingen godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3794155e5.pdf
3792683e2.docx
3793178e3.docx
3793340e4.docx

Bilag

Skitser til ændring af parkeringsplads
Notat fra dialogmøde
Analyse af placeringsmuligheder
Trafiknotat


209. Beslutning om kommissorium og medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 
 1. godkender det fremlagte Kommissorium for Integrationsråd i Holbæk Kommune.

 2. udpeger de indstillede medlemmer til Integrationsrådet.

 3. træffer beslutning om hvilke personer, der skal repræsentere byrådet i Integrationsrådet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 11. juni 2014 at etablere et Integrationsråd i Holbæk kommune.

 

Integrationsrådet vil politisk referere til Udvalget for Arbejdsmarkedet.

 

Kommissoriet for Integrationsrådet forelægges nu til politisk drøftelse. Kommissoriet beskriver Integrationsrådets formål, sammensætning, ansvarsområder og økonomi.

 

Byrådet udpeger medlemmerne af Integrationsrådet. Sammen med kommissoriet er en liste af indstillede medlemmer. Der lægges op til, at byrådet har to direkte udpegede repræsentanter i Integrationsrådet. Disse kan være politikere såvel som borgere.

 

Integrationsrådet og Udvalget for Arbejdsmarkedet skal indgå i en dialog om en integrationsstrategi for Holbæk Kommune.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er i både 2014 og 2015 afsat 65.000 kr. årligt til drift af Integrationsrådet. Disse midler skal dække rådets virksomhed (herunder transportudgifter for rådets medlemmer samt mødeforplejning).

 

Medio 2015 skal det besluttes, om Integrationsrådet skal videreføres i årene frem.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-11-2014
Indstillingen anbefales godkendt, med den bemærkning, at det anbefales, at der først ved udgangen af 2015 tages stilling til, om Integrationsrådet skal videreføres i årerne frem.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt med den bemærkning, at der først ved udgangen af 2015 tages stilling til, om Integrationsrådet skal videreføres i årerne frem.
 
Som repræsentanter for Byrådet udpeges Christina Krzyrosiak Hansen, A, samt Rasmus Brandstrup Larsen valgt efter den D"Hondts metode.
 

Sagsfremstilling
Referat

3791776e6.pdf
3791800e7.pdf

Bilag

Kommissorium for Holbæk Kommunes kommende integrationsråd
Indstillede medlemmer til Holbæk Kommunes kommende integrationsråd


210. Godkendelse af sundhedsaftalen for 2015 - 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Godkendelsessag

 
 

Indstilling

 

Direktør, Kenn Thomsen, indstiller at:

 
 1. Sundhedsaftalen for perioden 2015-2018 godkendes

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sundhedsaftalen regulerer samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, der består af 5 regionsrådsmedlemmer og 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer samt repræsentanter fra praktiserende læger.

 

Denne aftale er den tredje siden strukturreformen, og er resultatet af et arbejde mellem politikere, embedsmænd og borgere. I følge lovgivningen skal den godkendes inden 31/12 2014.

 

Aftalens overordnede vision er ”Fælles om bedre sundhed” og konkretiseres i følgende 4 mål, der evalueres i 2018:

 

1. Mere sundhed til flere

Vi (sygehuse, kommune og læger i fællesskab) målretter indsatserne så vi når flere sårbare og udsatte borgere. Vi samarbejder mere om de borgere som vi er fælles om – fx kronisk syge og borgere med mange sygehuskontakter

 

2. Borgeren som partner

Vi skal sikrer, at borgeren skal kunne tage ansvar for egen sundhed. Kommunikationen skal være klar og forståelig, ligesom borgere og patientforeninger inddrages i udvikling af tilbud.

 

3. En borger – én plan

Der skal samarbejdes med udgangspunkt i én fælles plan. Alle forløb skal være velkoordineret. Ansvaret hertil placeres hvor det er relevant – kan være både kommune, sygehus og læger. Praktiserende læger får en nøglerolle i koordinationen.

 

4. Integreret og borgernært sundhedsvæsen

Vi skal vælge løsninger, der giver den optimale samlede udnyttelse af ressourcerne og modvirker kassetænkning. Sektorerne skal derfor lade egne interesser vige til fordel for borgerne. Det mere specialiserede sygehusvæsen stiller nye krav til at kommuner og praktiserende læger. Samtidig kan mere komplekse opgaver løses tættere på borgeren.

 

Konsekvenser af sundhedsaftalen for kommunen

Holbæk Kommune påvirkes naturligvis af Sundhedsaftalen. Som eksempel kan nævnes genoptræningsområdet: Sygehuset udskriver patienten med en genoptræningsplan, som skal udføres af kommunen. Genoptræningen kan være på specialiseret niveau, som defineres af sygehuset, men det er kommunen der skal levere og betale. Her skal kommunen fremover være opmærksom på udvikling i udgifter til genoptræning.

 

Der findes ikke noget overblik over de samlede økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen, men Kommunerne i Regionen Sjælland har valgt den tilgang, at som udgangspunkt forudsættes det at den er udgiftsneutral. Området hænger dog tæt sammen med medfinansieringen af aktiviteten hos læger og sygehuse, som udgør over 250 mio. kr. årligt i Holbæk Kommune.

 

Sundhedsaftalen indebærer, at der arbejdes mere med fælles analyser af aktivitetsudvikling og konsekvensberegninger af opgaveflytninger mellem sektorerne. Det ses som et stort skridt fremad for at styre udgifterne i medfinansieringen og planlægge når patienter udskrives tidligere og dermed kræver mere pleje, og mere kompliceret pleje i kommunen.

 

Holbæk Kommune er allerede i fuld gang med at geare sig til nye typer opgaver, som bl.a. besluttet i Sundhedspolitikken. Holbæk Kommune har derfor sat følgende ting i gang:


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ved økonomiaftalen for 2015 blev afsat 350 mio. kr. til understøttelse af de nye sundhedsaftaler, ”det nære sundhedsvæsen” samt aftalen om ekstra aktiviteter hos praktiserende læger. Holbæk kommunes andel heraf er 4,2 mio. kr.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Sundhedsaftalen har været til høring i Ældre- og Handicaprådet.

 

Lovgrundlag – link

 

Sundhedsloven

 

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Orienteringssag i udvalget for Voksne den 28. april 2014 – Sundhedsaftale 2015 – 2018.

 

Høringssvar til Sundhedsaftale 2015 – 2018, udvalget for Voksne den 25. august 2104.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-11-2014
Udvalget indstiller Sundhedsaftalen for perioden 2015-2018 godkendes
 
 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3783156e8.pdf

Bilag

Fælles om bedre sundhed - Sundhedsaftalen 2015 - 2018.pdf


211. Godkende det endelige byggeregnskab for renovering af Lejerbos afdeling 166-0 Agervang/Engvang

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Byrådet godkender det endelige byggeregnskab for helhedsplanen i Lejerbos afdeling 166-0 Agervang/Engvang med i alt 245,129 mio. kr., samt at kommunen stiller den nødvendige kommunegaranti.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Lejerbo har fremsendt det endelige byggeregnskab (skema C), for renovering af afdeling 166-0 Agervang/Engvang, Holbæk.

 

Byrådet godkendte i møderne den 12. september 2012 og 5. december 2012 skema B for gennemførelse af nødvendige byggeskadearbejder og forbedringsarbejder i afdelingen og de tilhørende kommunegarantier.

 
 

Skema B godkendt

Skema C

Byggeskadearbejder m.v.

194,752 mio. kr.

194,962 mio. kr.

Forbedringsarbejder

44,589 mio. kr.

50.167 mio. kr.

I alt

239,341 mio. kr.

245,129 mio. kr.

 

Der har været betydelige ekstraudgifter til håndtering af omfattende PCB og asbest i bygningerne. Det forklarer forskellen mellem det godkendte projekt (skema B) og det endelige byggeregnskab (skema C).

 

Kommunen skal stille yderligere kommunegaranti for lån til finansiering af ændringerne mellem skema B og skema C.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Byrådet godkendte i mødet den 12. september 2012 at stille 100 % kommunegaranti for byggeskadearbejderne med 194,752 mio. kr.

 

Med godkendelse af skema C skal der stilles en yderligere kommunegaranti på 0,210 mio. kr. så den samlede kommunegaranti for byggeskadearbejderne udgør 194,962 mio. kr.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunes garantiforpligtelse på byggeskadelånet.

 

Byrådet godkendte i mødet den 5. december 2012 at stille kommunegaranti for lån til forbedringsarbejder på 44,589 kr., med 19,075 mio. kr. svarende til 44,79 %.

 

Med godkendelse af skema C er der behov for yderligere kommunegaranti for den del af lånet til forbedringsarbejderne, som ligger ud over 60 % af ejendommens handelsværdi.

 

Den kommunale garanti kan først opgøres, når byggeregnskabet er godkendt, og kreditforening har vurderet ejendommens handelsværdi. Kommunegarantien for forbedringslånet kan maks. udgøre 50,167 mio. kr.

 

Kommunegaranti for lån til almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboliglovens §§ 29, 91, 98 og 127.

 

Sagshistorik, henvisninger

Byrådets møde 12. september 2012.

Byrådets møde 5. december 2012.

 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling212. Godkende låneoptagelse og kommunegaranti i Vestsjællands Almene Boligselkabs afdeling 161 Nytorv, Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at:

 
 1. Byrådet godkender at Vestsjællands Almene Boligselskab optager et 30-årigt realkreditlån på 700.000 kr. til udbedring af byggeskader på svale- og altangange i afdeling 161, Nytorv Tølløse.

 2. Der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab søger om godkendelse til at optage et 30-årigt realkreditlån på 700.000 kr. med 100 % kommunegaranti i afdeling 161, Nytorv Tølløse. Kommunen skal dels godkende lånoptagelse og stille garanti for lånet ifølge Almenboliglovens §§ 29 og 98.

 

Afdelingen er beliggende på adresserne Nytorv 1-12 og Solparken 1-11, Tølløse og består af 26 almene ældreboliger fra 1. februar 2003.

 

Der er konstateret skader på ældreboligernes svale- og altangange. Projektet omfatter nedtagning af eksisterende stål- og betonkonstruktioner, efterfølgende brandsikring af ståkonstruktionerne og oplægning af nye betonelementer for adgangsvejene til boligerne.

 

Skaderne er anmeldt til Byggeskadefonden som har vurderet at skaden er delvist dækningsberettiget.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift er budgetteret til

2.705.000 kr.

Landsbyggefonden dækker i forhold til estimeret levetid

1.705.000 kr.

Afdelingens henlæggelser dækker

300.000 kr.

Låneoptagelse – 30-årigt realkreditlån

700.000 kr.

 

Da afdelingen er forholdsvis ny er der ikke friværdi i ejendommen og der er behov for en kommunegaranti på 700.000 kr.

 

Kommunen kan stille garanti for lånet, da der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder.

 

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboligloven § 29 og § 98.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-11-2014
Indstillingen anbefales godkendt
 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling213. Beslutning - Talentstrategi i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at der træffes beslutning om:

 1. Godkendelse af talentstrategi i Holbæk Kommune.

 2. Delegation til Kultur- og Fritidssekretariatet til at udpege medlemmer af Talentrådet.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kultur- og Fritidspolitikken har der i en 3-årig periode fra 2012 til 2014 været nedsat et Talentråd. Talentrådet har arbejdet med støtte til talentudvikling i Holbæk Kommune med henblik på at udarbejde en talentstrategi.

 

Talentrådet anbefaler, at der sættes mere fokus på talentmiljøer i forhold til enkelt individer og der fortsat afsættes en pulje til at yde individuelt talentstøtte.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 22. september 2014 på baggrund af Talentrådets anbefalinger besluttet, at der udarbejdes et oplæg til ”Talentstrategi for Holbæk Kommune”.

 

Indhold

 

Talentstrategien bygger på

- mere fokus på talentmiljøer

- forsat mulighed for pulje til individuel talentstøtte

- fortsættelse af Talentråd (armslængdeprincippet).

 

Kultur- og Fritidssekretariatet delegeres kompetence til at udpege et nyt Talentråd med repræsentanter fra følgende områder:

- Skole/gymnasium

- Kultur/idrætsmiljøer

- Erhvervsliv

 

Talentstrategi i Holbæk Kommune er udarbejdet i en kort og en lang udgave. Begge udgaver ligger som bilag på sagen.

 

Proces

 

Kultur- og Fritidssekretariatet tager initiativ til at invitere talentmiljøerne til at beskrive deres miljøer. Talentmiljøerne kontaktes i 1. halvår 2015.

 

Beskrivelser af talentmiljøerne vil blive behandlet af Talentrådet, som efterfølgende udarbejder en anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til talentmiljøer.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

På kultur og fritidsbudgettet er der afsat 400.000 kr. til talentudvikling.

 

Kultur- og Fritidssekretariatet anbefaler, at de afsatte midler anvendes med 100.000 kr. til individuel talentstøtte og 300.000 kr. til støtte af talentmiljøerne.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20-11-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3776132e9.pdf
3776128e10.pdf

Bilag

Talentstrategi i Holbæk Kommune - KORT-07112014
Talentstrategi i Holbæk Kommune - LANG-07112014


214. Beslutning om vedtægter for eventfond og samarbejdsaftale hermed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. godkendelse af vedtægter for Fonden – Holbæk i Pinsen

 2. godkendelse af samarbejdsaftale mellem Holbæk kommune og Fonden – Holbæk i Pinsen

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog i juni 2014 en eventstrategi for den årlige begivenhed ”Holbæk i Pinsen”. På den baggrund skal der nu etableres en selvstændig fond, som kan forestå den videre realisering af ”Holbæk i Pinsen”.

 

Eventstrategi

Det foreslås i eventstrategien, at ”Holbæk i Pinsen” udvikles, styres og afvikles af en selvstændig organisation (en fond), som gennem en samarbejdskontrakt med Holbæk Kommune sikrer, at der årligt afvikles en kulturbegivenhed som skitseret i strategien.

 

Eventstrategien lægger vægt på, at årstemaet for begivenheden skal hvile på 5 delelementer, som tilsammen kan udgøre en så stærk form, at de kan definere, rumme og identificere en pinsebegivenhed – også på lang sigt. De 5 delelementer er:

 
 • Kunst, teater, performance og dramaturgi

 • Deltagelse af professionelle aktører

 • De lokale aktører – summen af helheden

 • Inddragelse af havnen og fjorden

 • Indtryk udefra til Holbæk – det internationale aspekt

 

Fondsvedtægter og samarbejdsaftale

Holbæk Byråd afsatte i budgetaftalen for 2015-2018 midler til udmøntning af eventstrategien. Budgetaftalen blev godkendt i byrådet den 8. oktober 2014.

 

Med dette budget bliver det muligt at geare satsningen, både indholdsmæssigt og professionelt, ved at stifte en selvstændig fond, som med styrket kraft og knowhow skal understøtte og virkeliggøre byrådets ambitiøse eventstrategi.

 

På den baggrund har Kultur og Fritid udarbejdet følgende dokumenter, som skal godkendes af Holbæk Byråd:

 • Vedtægter for fonden

 • Samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og fonden.

Den videre proces

Holbæk Byråd vil blive forelagt en særskilt sag primo 2015 om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden – Holbæk i Pinsen, samt frigivelse af midler til stiftelse af fonden.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Byråd besluttede den 8. oktober 2014 at afsætte følgende beløb til udmøntning af eventstrategi:

 

2015                1.840.000 kr.

2016                2.540.000 kr.

2017                2.790.000 kr.

2018                2.790.000 kr.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet, 11. juni 2014, punkt 89: Eventstrategi

Byrådet, 8. oktober 2014, punkt 159: Budget 2015+

 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20-11-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt med følgende ændringer:
 
ad 1) godkendt – dog således at punkt 4.1 i vedtægter for fonden ændres til ”Bestyrelsen består af 5 personer, hvoraf mindst 2 skal have bopæl uden for Holbæk Kommune og 3 mindst skal have bopæl inden for Holbæk Kommune” - og punkt 4.4 slettes. Desuden foretages enkelte omformuleringer på steder, hvor der jævnfør byrådets debat er tale om hele Holbæk Kommune.
 
ad 2) godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3783393e11.pdf
3783654e12.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale, Holbæk i Pinsen 2015-2018
Vedtægter for Fonden - Holbæk i Pinsen


215. Beslutning om længere planlægningshorisont

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at planlægningshorisonten udvides og det undersøges, hvordan forskellige scenarier for udviklingen i Holbæk Kommunens befolkningssammensætning og størrelse kan påvirke kommunens økonomi.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For at understøtte og kvalificere byrådets vækstdagsorden anbefaler administrationen, at begynde at arbejde med en planlægningshorisont, som rækker længere ud end de obligatoriske 4 år.

 

Et længere tidsperspektiv, med fokus på forskellige mulige scenarier, vil forbedre grundlaget for de strategiske beslutninger.

 

Det er nødvendigt med en længere planlægningshorisont, fordi de overvejelser og beslutninger der træffes i regi, af blandt andet Projektudvalget for Vækst, har et længere perspektiv end kommunens nuværende budgetperiode. Ved at sætte det lange lys på, kan vi kvalificere den debat, som udspringer af byrådets ønske om at arbejde med omstillingsprojekter, som vedrører kommunens struktur - eksempelvis skolestrukturen. Endelig vil vi bedre kunne indfange konsekvensen af de demografiske forskydninger og udviklingen i antallet af borgere i kommunen, fordi disse ændringer først rigtigt viser sig på længere sigt.

 

Vi forestiller os et tidsperspektiv på omkring 10 år. Vi vil operere med forskellige forventninger til fremtiden og undersøge, hvad det vil betyde for Holbæk Kommunes økonomi. Fokus vil blandt andet være på, hvordan forskellige scenarier for den demografiske udvikling og struktur kan påvirke kommunens økonomi.

 

Arbejdet vil ligge i forlængelse af den befolkningsanalyse som COWI har udført for Holbæk Kommune i 2014.

 

Vi forestiller os, at kunne præsentere Økonomiudvalg og byråd for forskellige scenarier i foråret 2015.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling216. Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. restlåneoptagelsen for regnskabsåret 2014 for i alt 89 mio.kr. i KommuneKredit godkendes

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har i forbindelse med budgetrevision 3 for 2014 taget til efterretning, at der bliver foretaget anlægsinvesteringer for brutto 181 mio.kr. Tilhørende låneoptagelse til de forventede anlægsudgifter er opgjort til 118 mio.kr.

 

Låneadgangen for regnskabsåret 2014 på 118 mio.kr. er til finansiering af følgende udgifter:

 • 36 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger

 • 50 mio.kr. til vejbelysning

 • 20 mio.kr. til udgifter under kvalitetsfonden (skoler, daginstitutioner og ældre)

 • 3 mio.kr. til renovering af ejendomme, Socialtilsyn Øst

 • 9 mio.kr. til styrkelse af likviditeten

 

I den samlede låneadgang for 2014 på 118 mio.kr., skal der dog fratrækkes for meget hjemtaget lån i 2013 på 28,9 mio.kr., hvorved der resterer en manglende låneoptagelse for 2014 på 89,1 mio.kr. Det indstilles derfor, at vi hjemtager et lån på afrundet 89 mio.kr.

 

Eventuelt for meget eller for lidt hjemtaget lån i 2014 vil blive reguleret i forbindelse med låneoptagelsen for 2015.

 

Af låneoptagelsen på 89 mio.kr. kan:

 • 80 mio.kr. hjemtages som et 25 årigt lån. KommuneKredit har blandt andet tilbudt kommunen et tre måneders variabelt forrentet lån med en rente på 0,29% p.a. Det sidste afdrag er ultimo 2039.

 • 9 mio.kr. (styrkelse af likviditeten) hjemtages som et 10 årigt lån jfr. godkendelsesskrivelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor det er anført, at løbetiden er på max 10 år. KommuneKredit har tilbudt kommunen et tre måneders variabelt forrentet lån med en rente på 0,29% p.a.. Det sidste afdrag er ultimo 2024.

 

Det bemærkes, at lånene med 10 bankdages varsel til en rentetermin kan omlægges eller opsiges til fuld indfrielse.

 

Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 51/52.

 

Afdraget i 2015 bliver på 3,4 mio.kr. og renten 1,4 mio.kr. eller en samlet ydelse på 4,8 mio.kr.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2014 og efterfølgende år er der budgetteret med denne låneoptagelse.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17.12.2013 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling217. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner mv.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget beslutter, at igangsætte lokalplan for boliger på Marievej og lokalplan for omdannelse af institutionen Kernehuset til boligformål

 2. Byrådet beslutter, at delegere beslutningskompetencer vedrørende udsendelse til høring samt endelig vedtagelse af lokalplanerne for boliger på Marievej og omdannelse af institutionen Kernehuset til bolig formål til administrationen.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kort beskrivelse af lokalplaner

Lokalplan for boligområde på Marievej (jf. bilag 1) muliggør etablering af fem boliger, åben-lav byggeri. Det indstilles at planen igangsættes i 1. kvartal 2015.

 

Lokalplanen for omdannelse af institutionen Kernehuset til boligformål (jf. bilag 2) muliggør at ejendommen fremadrettet kan anvendes til boligformål. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 4. kvartal 2014.

 

Delegering

Da kun byrådet kan træffe afgørelse om at delegere beslutningen om høring samt endelig vedtagelse af planerne, behandles sagen også af byrådet.

 

For at fremme sagsgangen indstilles det, at beslutning om høring samt endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde på Marievej og lokalplan for omdannelse af institutionen Kernehuset til boligformål delegeres til administrationen i Holbæk Kommune. Det vurderes, at det i disse lokalplaner ikke foretages væsentlige ændringer i forhold til gældende planlægning for områderne og en delegering vil derfor lette sagsgangen betydeligt.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3771562e13.pdf
3771556e14.pdf
3771584e15.pdf

Bilag

Indstillingsnotat_Marievej Holbæk.pdf
Indstillingsnotat_Kernehuset Tølløse.pdf
Status på lokalplaner til kmu nov 2014.pdf


218. Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byråd

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. den reviderede betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S vedtages med virkning fra 1/1 2015.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Byråd er godkendelsesmyndighed på betalingsvedtægterne for Holbæk Spildevand A/S. Det vil sige, at byrådet godkender, at taksterne ikke er i strid med vandsektorloven og gældende betalingsregler for spildevandsanlæg (legalitetsgodkendelse).

 

Byrådets legalitetsgodkendelse af betalingsvedtægterne for Holbæk Spildevand sker årligt og skal sikre at betalingsvedtægterne er i overensstemmelse med de gældende betalingsregler for spildevandsanlæg (bilag 2).

 

Holbæk Forsyning A/S ønsker Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S (2015) legalitetsgodkendt af byrådet i Holbæk Kommune. Vedtægterne er i overensstemmelse med den gældende lovgivning for spildevandsanlæg, og indstilles derfor til godkendelse.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

Ingen høring, jf. bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

 
 
 

Lovgrundlag – link

Lovgrundlag: § 3 stk. 2 i LBK nr. 633 af 07/06/2010 – Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.*

* §3, Stk. 2. De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen. Den godkendte vedtægt offentliggøres i lokale medier

 

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold:

 

Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand:

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3750687e16.pdf

Bilag

Betalingsvedtægter for Holbæk Spildevand A/S - Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand AS_udgave gældende for 2015_inkl særbidrag.pdf


219. Beslutning - Frigivelse af midler til vejanlæg ved de nye plejeboliger Fjordstjernen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Det prioriteres, at Isefjords Allé, Domhusstræde nord og Brostræde nord bliver anlagt i 2015.

 2. Der bliver frigivet 5,4 mio. kr. i 2015 til de i indstillingens punkt 1 omtalte vejanlæg.

 3. Der henstår ca. 9 mio. kr. til yderligere oprensning af forurening på matrikel 356-ac.

 4. Skipperstræde ikke anlægges foreløbig.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Holbæk Kommune solgte i 2013 matrikelnummer 356-ac ved Holbæk Havn til Fjordstjernen A/S, som nu er i gang med at bygge friplejeboliger på grunden.

For at vejanlæggene omkring friplejeboligerne kan være færdige når boligerne er klar til indflytning skal disse anlægges og ombygges henover forår, sommer og efterår 2015. Det drejer sig om vejene Isefjords Allé, Domhusstræde nord og Brostræde nord.

 

Matrikelnummer 356-ac er forurenet, og Holbæk Kommune er forpligtet til at betale for oprensning af grunden. Byrådet frigav i august 2014 6 mio. kr. til oprensning af den første del af grunden.

 
 

Isefjords Allé, Domhusstræde nord og Brostræde nord

Parallelvej skal hæves ca. 80 cm og omdannes til Isefjords Allé. Domhusstræde nord skal etableres (dog udelades det vestlige fortov indtil byggeri er gennemført her). Brostræde nord skal have nyt kørebaneareal (østlige fortov udelades indtil byggeri er gennemført her).

Til disse formål bør der afsættes rådighedsbeløb på 5,4 mio. kr. fordelt således:

 

Isefjords Allé 3.600.000 kr.

Domhusstræde nord 1.600.000 kr.

Brostræde nord 200.000 kr.

 

På den baggrund søges der om frigivelse af 5,4 mio. kr. i 2015 til anlæg af Isefjords Allé, Domhusstræde nord og Brostræde nord.

 

Oprensning af forurening på matrikel 356-ac

På byrådets møde den 20. august 2014 blev det godkendt, at der blev frigivet 6,0 mio.kr. til håndtering af forurening i det første byggefelt på matrikel nummer 356-ac. Oprensningen er allerede i gang.

 

Det anslås at det resterende provenu fra grundsalget vil dække den resterende oprensning af forureningen på den øvrige del af matrikel 356-ac.

 

Skipperstræde

I købsaftalen med Fjordstjernen A/S fremgår det, at Skipperstræde som minimum skal anlægges som en brandvej af Fjordstjernen A/S.

Hvis Skipperstræde skal anlægges i stil med de øvrige stræder, skal der afsættes yderligere 1,6 mio. kr. i budgettet.

 

Da Holbæk Kommune er forpligtiget til at betale for forureningen på den øvrige del af matrikel 356-ac anbefales det at udskyde etableringen af Skipperstræde. 

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Indtægten fra grundsalget var 20,8 mio. kr. I august 2014 blev der frigivet 6 mio. kr. til oprensning af den første del af grunden. Ved frigivelse af 5,4 mio. kr. til anlæg af veje i 2015, vil der være ca. 9 mio. kr. tilbage til oprensning af den øvrige del af grunden.

 

Indtægt fra grundsalg

20,8 mio. kr.

Oprensning af forurenet jord, allerede frigivet

-6,0 mio. kr.

Vejanlæg, der ansøges frigivet

-5,4 mio. kr.

Beløb der henstår til oprensning af den resterende del af grunden

9 mio. kr.

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Der henvises til ”Beslutning – Byggemodning Parallelvej anlægsbevilling – Sag nr. 14/35139” som blev behandlet på byrådets møde den 20. august 2014.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling220. Beslutning - Godkendelse af reviderede takstregulativer for Holbæk Havnevæsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. ”Takstregulativ m.m. for fritidssejlere 2015” bliver godkendt.

 2. ”Takstregulativ for erhvervsfartøjer m.m. 2015” bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Byrådet besluttede den 14. maj 2014, at der i 2014 ikke skulle opkræves depositum/indskud for lystfartøjer og for joller i Holbæk Havn. Det blev også besluttet, at størrelsen på et eventuelt fremtidigt depositum/indskud skulle afklares i forbindelse med revideringen af taksterne i efteråret 2014.

 

Som følge af, at Holbæk Havn ikke længere er en international erhvervshavn og for at lette overblikket, foreslås ”Takster for havneområdet” opdelt i ”Takster m.m. for fritidssejlere” og i ”Takster for erhvervsfartøjer m.m.”

 

Holbæk Havnevæsen er ”selvfinansierende”, således at de hidtil har skulle dække løbende udgifter ved det indtægtsgrundlag, som havnen kan oppebærer. Holbæk Havnevæsen har, som følge af nedlæggelsen af havnen som international erhvervshavn, mistet en stor del af indtægtsgrundlaget. Derudover har Holbæk Gl. Havn med fripladsordningen for træskibe også givet anledning til mistede indtægter.

 

Takster for fritidssejlere – herunder depositum

Priserne i ”Takstregulativet for fritidssejlere” er generelt justeret, således at de svarer til prislejet i de omkringliggende havne i fjorden. Derudover er det foreslået fastholdt, at der fra den 1. januar 2015 igen skal betales depositum/indskud for bådplads og jolleplads, dog med en lidt mindre takst end tidligere, således at bådplads fremadrettet koster 25.000 kr. og jolleplads koster 5.000 kr.

Depositum skal bruges til de eventuelle skader, som den enkelt båd- og jolleejer må forvolde på havnens ejendom. Erfaringerne viser, at der som følge af de store klimaændringer oftere end før, sker skader på moler, bygningsværker m.v. og at skadernes omfang er større end tidligere.

 

Takster for erhvervsfartøjer

Med hensyn til ”Takster for erhvervsfartøjer m.m.” gælder det primært, at alt hvad der omhandler international skibsfart er fjernet, og taksterne er således væsentligt mere overskuelige. Taksterne er reguleret med en mindre stigning.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

På grund af de manglende indtægtsgrundlag må det forventes, at Holbæk Havnevæsen fremadrettet vil have svært ved at dække de løbende udgifter.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Der henvises til sagen om ”Beslutning om dispensation for indskuddets størrelse, for tildeling af havneplads for lystfartøjer og for joller i Holbæk Havn – Sag nr. 14/26452”, som blev behandlet på byrådets møde den 14. maj 2015.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3796161e17.pdf
3796155e18.pdf

Bilag

Takstblad lystsejlere 2015
Takstregulativ 2015 erhverv


221. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Indstilles godkendt. Fremover opdeles disse sager i en åben sag, hvor der tages stilling til salget, og en lukket sag, hvor prisen fastsættes.
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
Godkendt.
 
222. Beslutning om muligt salg af fast ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2014
Et flertal bestående af V, O, B og C indstiller, at indstillingen tiltrædes. Et mindretal bestående af A kan ikke tiltræde indstillingen.
 

Beslutning i Byrådet den 10-12-2014
For indstillingen stemte 18. Imod stemte 12 (A, Ø samt Steen Klink Pedersen)
 
Indstillingen godkendt.
 
Søren Stavnskjær deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.