UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

22-10-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-10-2014 22:00:00


PUNKTER

162. Godkendelse af dagsorden til mødet 22. oktober 2014
163. Beslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber i Vestsjælland
164. Beslutning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 1.38 for dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej
165. Beslutning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for Sophienholm Grusgrav samt Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen
166. Beslutning - Status på lokalplaner samt prioritering af nye lokalplaner
167. Beslutning - Vinterregulativ 2014/2015
168. Beslutning - Godkendelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse
169. Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri
170. Vedtagelse af BeskæftigelsesPlan 2015
171. Orientering - Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 3. kvartal 2014
172. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, august 2014
173. Godkendelse af mødeplan for 2015
174. Beslutning - Udbud af grunde Ridebanevej, Udby, 4300 Holbæk - Lukket punkt
175. Beslutning - Udbud Ridebanevej 48, Udby, 4300 Holbæk - Lukket punkt
176. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
177. Beslutning - Køb/salg af ejendomme - Lukket punkt162. Godkendelse af dagsorden til mødet 22. oktober 2014

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet 22. oktober 2014 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Byrådet besluttede at tage sag nr. 168 om parkeringsbekendtgørelse af dagsordenen med henblik på yderligere behandling i Udvalget for Klima og Miljø.
 

Referat
Sagsfremstilling163. Beslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber i Vestsjælland

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller at:

 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Formål

På baggrund af blandt andet økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening skal der i Byrådet/Kommunalbestyrelsen træffes beslutning om etablering af et fælleskommunalt Beredskab for de vestsjællandske kommuner. Nærværende sag rummer således et forslag til et overordnet og principielt beslutningsgrundlag som afsæt for iværksættelse af det administrative forarbejde, som skal gennemføres forud for den endelige politiske beslutning om etablering af det fælles Beredskab.

 

I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der i sagens natur vil være en lang række forhold, der vanskeligt vil kunne træffes beslutning om på nuværende tidspunkt, idet det beror på nærmere analyser og undersøgelser, som netop skal gennemføres i den kommende tid og forud for den endelige politiske stillingtagen til grundlaget for sammenlægningen af de 6 kommuners Beredskaber.

 

Baggrund

Det følger af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale enheder senest den 1. januar 2016. Allerede tidligere på året har der været gennemført drøftelser mellem de vestsjællandske kommuner om mulighederne for etablering af et fælles Beredskab, og der er i den forbindelse blandt andet gennemført en kortlægning af beredskabsområdet i de respektive kommuner.

 

Det følger desuden af økonomiaftalen, at de nye større kommunale beredskabsenheder kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der optages derfor drøftelser mellem KL og Forsvarsministeriet om hvilke funktioner i staten, der kan flyttes til de kommunale beredskaber med tilhørende økonomisk kompensation. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret hvad dette kommer til at betyde for de fremtidige fælleskommunale beredskaber.

 

KKR Sjælland har på både juni- og september-møderne drøftet de opgaver, der flyder af økonomiaftalen, jf. ovenfor. Dette blandt andet med henblik på at sikre, at alle kommunerne i Region Sjælland bliver en del af et fælleskommunalt Beredskab og derved ikke lades alene tilbage. På den baggrund drøftede KKR Sjælland på sit møde den 9. september 2014, to forskellige modeller for hvordan kommunerne i Region Sjælland kan etablere beredskabsområder indenfor de rammer, der er givet i aftalen mellem regeringen og KL. I den ene model (B1) arbejdes der med tre beredskabsområder - og i den anden (B2) med fire beredskabsområder. Forskellen på de to modeller består primært i, om det allerede etablerede beredskabsfællesskab, der er etableret mellem Lolland og Guldborgsund kommuner, skal fortsætte uændret, eller om de skal slås sammen med de sydsjællandske kommuner. Konklusionen på KKR mødet blev følgende;

 

"KKR Sjælland drøftede sagen og pegede på model B2 som udgangspunkt for det videre arbejde. Arbejdet påbegyndes inden for klyngerne, og samtidig holdes muligheden åben for de kommuner, der endnu ikke er politisk afklaret i forhold til hvilke klynger de vil indgå i. I den forbindelse blev det påpeget, at det er vigtigt, at klyngerne holder de relevante kommuner orienteret om arbejdet i klyngerne.

 

I forhold til den østlige klynge blev der på mødet, af flere kommuner, givet udtryk for, at de sonderer muligheden for også at samarbejde med kommuner i hovedstadsområdet. Der var på mødet en fælles forståelse for, at der skal findes en samlet model, der sikrer, at alle kommuner indgår i en løsning og at ingen lades tilbage.

På KKR Sjællands møde i november 2014, vil der blive givet en orientering om status for politisk stillingtagen og fremdriften i de enkelte klynger. K17 blev anmodet om at iværksætte en kortlægning af kommunernes vagt- og alarmcentraler."

 

Det følger således af den af KKR anbefalede model, at der lægges op til etablering af et beredskabsområde, bestående af Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Lejre og Slagelse kommuner, hvilket giver mulighed for at arbejdet med at etablere det fornødne beslutningsgrundlag for etablering af det fælleskommunale beredskab i de vestsjællandske kommuner nu kan igangsættes.

 

Det skal bemærkes, at Lejre Kommune tager endelig stilling til om kommunen søger ind i et samarbejde med de øst- eller de vestsjællandske kommuner den 27. oktober. Lejre Kommune har tidligere orienteret sig mod et samarbejde med de vestsjællandske kommuner, hvilket også er oplyst i sagsfremstillingen til KKR, og bekræftes af foreløbige tilbagemeldinger fra Lejre Kommune. Det forudsættes derfor i denne sagsfremstilling, at Lejre Kommune deltager i samarbejdet mellem de vestsjællandske kommuner.  

 

Som en del af principbeslutningen om igangsætning af det forberedende arbejde med at etablere et fælles beredskab for de vestsjællandske kommuner vedlægges som bilag et forslag til grundlæggende principper for arbejdet. Det anbefales tillige, at disse tiltrædes af de 6 Byråd/Kommunalbestyrelser, som grundlag for det videre arbejde med at udforme et egentligt beslutningsgrundlag for etablering af det fælles Beredskab på Vestsjælland. Der forelægges tillige en overordnet tidsplan for det videre arbejde.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i økonomiaftalen forudsat besparelser på 50 mio. kr. i 2015, stigende til 75 mio. kr. i 2016 og årene frem. Disse beløb er omfattet af det normale DUT-princip og udmøntes ved en nedregulering af de kommunale bloktilskud. Herudover er det aftalt, at der er et yderligere potentiale i 2015 og årene frem på 100 mio. kr. Denne post tilhører moderniseringspuljen, hvilket betyder at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne hjemtager gevinsten.

 

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beskrive hvilke konsekvenser det har for Beredskabet i de enkelte kommuner.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Indstillingen godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3722108e1.pdf
3744149e2.pdf

Bilag

Bilag. Forslag_til_principper_fælleskommunalt_Beredskab_p.pdf
Bilag - Forslag til faseplan - politisk behandling


164. Beslutning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 1.38 for dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplanforslag 1.38 vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen beskrevne mindre rettelser og ændringer.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret projektønske fra ejer af den eksisterende dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej 3, Holbæk. Udvidelse af dagligvarebutikken ligger inden for detailhandelsrammerne såvel i Kommuneplan 2007 som Kommuneplan 2013. Udvidelsesmuligheden er beskrevet i den eksisterende Lokalplan 1.27, der dog foreskriver, at der skal udarbejdes ny lokalplan for denne udvidelse. Da udvidelsen af butikken samtidig indebærer inddragelse af et naboareal til udvidelse af butikkens parkeringskapacitet, er der udarbejdet et kommuneplantillæg til kommuneplanen, der overfører dette mindre delareal fra boligområde til centerområde.

 

Der er i den offentlige høring indkommet 5 høringssvar, heriblandt høringssvar fra 3 bolignaboer, samt fra Dansk Supermarked og fra rådgiver bag centerprojekt Rosen. Høringssvarene omhandler i det væsentligste parkerings- og trafikforhold, samt de afledte gener herfra. 2 af bolignaboerne ønsker parkeringen flyttet længere væk fra deres bolighaver, og foreslår, at der i stedet etableres p-kælder under butikken, som det er tilfældet ved Føtex. Dansk Supermarked foreslår ligeledes en p-kælder, under henvisning til at manglende p-pladser vil betyde, at Aldi´s kunder vil benytte eksisterende p-pladser ved Føtex.


Projektudvikler bag Aldi tilkendegiver, at krav om p-kælder vil fordyre projektet i en grad, så dette ikke vil være rentabelt, samt at kunderne foretrækker fladeparkering fremfor parkering i p-kælder.


Administrativt vurderes, at der med det foreliggende planforslag er tilstræbt en afvejning af de modstridende interesser, der forsøger at tilgodese såvel udviklerinteresser som de eksisterende boliger. Boligerne får med planforslaget lidt ekstra haverum, samt bedre afskærmning. Ideelt set var bolighaverne tillagt større areal og større afstand til ny parkering, men dette ville indebære at det samlede antal p-pladser ville blive uforholdsmæssigt lavt.


Til sagen er vedlagt et bilag med indkomne høringssvar og administrationens vurdering heraf. Administrationen anbefaler på baggrund af de indkomne bemærkninger, at der gøres følgende mindre rettelser og tilføjelser:

- det tilføjes i § 11.4, at træ i skel mod Skolegade 26 kan nedtages

- der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelse, ”Lokalplanens gennemførelse”, hvori det fastsættes, ”at der ikke under byggeperioden må ske oplag eller lign. der blokerer adgangsvejen helt eller delvis til p-areal og p-kælder ved Føtex.”


Lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg kan ses på planportalen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Der er gennemført en offentlig høring og afholdt et borgermøde på Holbæk Bibliotek. Ved borgermødet blev fremsat bemærkninger fra de nærmeste naboer, der er bekymrede for de afledte miljømæssige gener, herunder primært støj, fra den med planen muliggjorte p-plads mod deres bolighaver. Behandling af de indkomne bemærkninger i den offentlige høring fremgår af vedlagte bilag, jf. endvidere ovenstående sagsfremstilling.

 

Lovgrundlag – link

Planloven

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Anbefalet
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Et flertal bestående af V, S og O indstiller forslaget godkendt. B er imod.
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
25 stemte for indstillingen (Bjarne Kongsted, Chr. Ahlefeldt Laurvig, Christina Krzyrosiak Hansen, Finn Martensen, Finn Nielsen, Inge Riis Langseth, Jens Kristiansen, John Harpøth, Jørgen Jensen, Kurt Næsted, Lars Dinesen, Maria Friis, Michael Suhr, Morten Bjørn Nielsen, Ole Brockdorff, Ole Hansen, Pernille Kruse, Peter Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen, Solvej Pedersen, Søren Kjærsgaard, Søren Harboe Rasmussen, Søren Stavnskær, Willy Lisby).
 
3 stemte imod (Emrah Tuncer, B, samt Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø).
 

Referat
Sagsfremstilling

3691573e3.doc

Bilag

Skema med behandling af indkomne høringssvar


165. Beslutning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for Sophienholm Grusgrav samt Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og Forslag til tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen vedtages endeligt med hovedforslaget uden ændringer.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sophienholm Grusgrav søgte i 2012 om tilladelse til indvinding af ca. 1,6 millioner m³ sand og grus over en 10-årig periode. Ansøgningen omhandler det af Vestsjællands Amt tilladte areal, samt et tilknyttet areal mod nord og vest. Ansøgningen er begrundet i udnyttelse af restressourcen.

 

Den nuværende grusgrav ligger uden for de af Region Sjælland udpegede gravområder og interesseområder og grusgravens samlede aktivitetsperiode er mere end 10 år. Det ansøgte forudsætter derfor bla., at der vedtages et kommuneplantillæg og et tilhørende tillæg til Redegørelsen om Byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser. Sidstnævnte skyldes, at Sophienholm Grusgrav ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

 

Kommuneplantillæg nr. 1 og Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen

På baggrund af ovenstående besluttede Byrådet på mødet den 14. maj 2014 (sag nr. 77) at sende Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og det tilhørende Forslag til tillæg nr. 1 til Redegørelsen for byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-redegørelse) i offentlig høring. Planforslagene, der fremgår af bilagene til den ovennævnte dagsorden, muliggør udnyttelse af restressourcen af sten og grus i Sophienholm Grusgrav.

 

Planforslagene indeholder både et hovedforslag og et alternativ, der kun adskiller sig fra hinanden i forhold til størrelsen på det fremtidige graveområde i Sophienholm Grusgrav. Hovedforslaget udlægger et graveområde på ca. 19,9 ha., mens alternativet udlægger et graveområde på ca. 22,8 ha., se bilag nr. 1.

 

Det er afgørende, at planforslagene bliver vedtaget endeligt med enten hovedforslaget eller alternativet. Ellers bliver det tvetydigt i de vedtagne planer, hvad der er det fremtidige graveområde i Sophienholm Grusgrav.

 

Administrationen anbefaler, at de to planforslag bliver vedtaget endeligt med hovedforslaget, dvs. det mindste graveområde. Dette skyldes en vurdering om, at alternativet i modsætning til hovedforslaget vil medføre betydelige landskabsmæssige konsekvenser.

 

Administrationen vurderer desuden, at der ikke skal ske yderligere, indholdsmæssige ændringer af de to planforslag i forbindelse med den endelige vedtagelse.

 

Sammenfattende miljøredegørelse

I overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse til Kommuneplantillæg nr. 1. Redegørelsen, der fremgår af bilag nr. 2, vil blive offentliggjort sammen med det endeligt vedtagne Kommuneplantillæg nr. 1.

 

Færdigbehandling af VVM-redegørelse og råstoftilladelse

Regionerne har fra den 1. juli 2014 overtaget myndighedsrollen på råstofindvinding. Det er således Region Sjælland, der skal færdigbehandle den VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet) og det udkast til råstoftilladelse, som Byrådet også besluttede at sende i offentlig høring på mødet den 14. maj 2014 (sag nr. 77).

 

Region Sjælland har skriftligt bekræftet, at regionen er indstillet på at udstede råstoftilladelse til graveområdet for hovedforslaget i Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og Forslag til tillæg nr. 1 til Redegørelsen for byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

Fortsat råstofindvinding i planområdet vil medføre landskabelige forandringer. Det vil derfor fremgå af efterbehandlingsplanen, der er et bilag til råstoftilladelsen, at grusgraven efter endt råstofindvinding skal tilpasses omgivelserne.


Høring

Under den offentlige høring blev der d. 16. juni afholdt borgermøde på Maglesø Traktørsted med deltagelse af ca. 15 personer. Der var interesse for det fortsatte gravearbejde i området. Væsentligste betænkeligheder var omkring trafikale forhold og vejvedligeholdelse.

 

Under den offentlige høring blev der indsendt ét høringssvar til det offentliggjorte udkast til råstoftilladelse. Høringssvaret vedrørte ikke nogen af de øvrige, offentliggjorte dokumenter. Høringssvaret og administrationens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovgrundlag – link

LBK 587 af 27. maj 2013. Lov om Planlægning

LBK 939 af 3. juli 2013. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

BEK 1654 af 27. december 2013. Bekentgørelse af visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

LBK 657 af 27. maj 2013. Lov om råstoffer.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Anbefalet
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3690364e4.pdf
3682786e5.pdf
3682794e6.pdf

Bilag

Hovedforslag og alternativ
Sammenfattende miljøredegørelse til Kommuneplantillæg nr. 1.pdf
Behandling af høringssvar til den nye planlægning for Sophienholm Grusgrav samt redaktionelle ændringer ved endelig vedtagelse.pdf


166. Beslutning - Status på lokalplaner samt prioritering af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag i Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag i Økonomiudvalget og byrådet

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Udvalget for Klima og Miljø tager statusoversigt (jf. bilag 1) til efterretning

2. Økonomiudvalget beslutter at igangsætte nye lokalplaner (jf. bilag 1)

3. Byrådet beslutter at delegere beslutningskompetencen til administrationen i følgende planer:

a) Lokalplan for boligområde i Mørkøv (revision af gældende plangrundlag)

b) Lokalplan for campingplads i Holbæk by

c) Lokalplan for Kalvemosevej 1 i Holbæk

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Klima og Miljø får løbende forelagt en status på igangsatte lokalplaner.

 

Nye lokalplaner prioriteres på førstkommende møde i Økonomiudvalget.

 

Da kun byrådet kan træffe afgørelse om at delegere beslutningen om høring samt endeligvedtagelse af planerne, behandles sagen også af byrådet.

 

På bilag 1 fremgår det, at der kun er en ny lokalplan som skal prioriteres. Herudover er der to lokalplaner (lokalplan for campingplads i Holbæk, samt lokalplan for Kalvemosevej 1 i Holbæk) som indstilles til delegation idet, administrationen vurderer at planerne ikke er principielle.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Pkt. 1 og 2 anbefales.
Pkt. 3; kun pkt. 3a tiltrædes. Pkt. 3b og 3c tiltrædes således ikke.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Hovedindstillingen indstilles godkendt, idet Vølundsvej, Rishøjgaard og Havnen/konkurrence prioriteres, mens lokalplaner for 12 parkeringspladser ved Rema 1000, Vipperød Bakker, Kalvemosevej 1 og Platanvej 1 udskydes til igangsættelse primo 2015.
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Økonomiudvalgets indstilling om pkt. 1, 2 og 3 a godkendt.
 
For pkt. 3 b og c stemte 16 (Bjarne Kongsted, Chr. Ahlefeldt Laurvig, Emrah Tuncer, Inge Riis Langseth, Kurt Næsted, Lars Dinesen, Maria Friis, Michael Suhr, Morten Bjørn Nielsen, Pernille Kruse, Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen, Søren Kjærsgaard, Søren Harboe Rasmussen, Søren Stavnskær, Willy Lisby).
 
Imod pkt. 3 b og c stemte 12 (Christina Krzyrosiak Hansen, Finn Martensen, Finn Nielsen, Jens Kristiansen, John Harpøth, Jørgen Jensen, Karen Thestrup Clausen, Leif Juhl, Ole Brockdorff, Ole Hansen, Peter Hansen, Solvej Pedersen).
 

Referat
Sagsfremstilling

3687522e7.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu sep 2014.pdf


167. Beslutning - Vinterregulativ 2014/2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt Byrådet

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold 2014/2015 bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper.

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal i henhold til "bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" sørge for, at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse. Vinterregulativet er forsættelse af principper vedtaget i tidligere regulativ 2013/2014 godkendt i byrådet den 11. september 2013.

 

Veje:

· Klasse A veje holdes farbare alle ugens dage hele døgnet

· Klasse B veje holdes farbare alle ugens dage mellem kl. 04.00 og 22.00

· Klasse C veje holdes farbare mellem kl. 09.00 og 22.00 på betingelse af, at klasse A og B veje er farbare. Ryddes dog ikke i weekender og på helligdage. Det må forventes, at der kan forekomme forsinkelser ved snefald på klasse C veje

· Klasse D veje holdes farbare inden for normal arbejdstid man-tors. kl. 7.00 og kl. 15.00, fredag mellem kl. 7.00 og kl. 12.00 og ikke i weekenden, på betingelse af at klasse A, B og C-veje er farbare. Der må forventes en del forsinkelse efter snefald

· Klasse E veje - offentlige veje uden kommunal saltning/snerydning

· Klasse F veje private fællesveje – grundejerforpligtelse

 

Stier:

· Klasse 1 stier holdes farbare alle ugens dage mellem kl. 04.00 og 22.00

· Klasse 2 stier holdes farbare inden for normal arbejdstid man-tors. kl. 7.00 og kl. 15.00, fredag mellem kl. 7.00 og kl. 12.00 og ikke i weekenden, på betingelse af at klasse 1 stier er farbare

· Klasse 3 stier offentlige interne stier uden kommunal saltning/snerydning (ofte grundejerforpligtelser)

· Klasse 4 stier offentlige grusstier stier uden kommunal saltning/snerydning

 

Kriterierne for busplanens indarbejdelse i vinterplanen sker på følgende principper:

Ordinære busruter og skolebusser placeres minimum i klasse B.

 

Nye veje/stier:

· Stationsvej, Vipperød – forlængelsen indplaceres som klasse B

· Asmindrupvej, Vipperød – Stitunnel under banen indplaceres som klasse 1

· Tølløsevej, Tølløse – Gangtunnel under banen indplaceres som klasse 2

· Hjortholmvej, Tølløse – Pendlerparkering indplaceres som klasse B

 

Ovennævnte ændringer giver følgende samlede antal km på de enkelte vinterklasser:

· Klasse A – ca. 138 km

· Klasse B – ca. 346 km

· Klasse C – ca. 217 km

· Klasse D – ca. 108 km

· Klasse E – ca. 63 km

 
 

Stier:

· Klasse 1 – ca. 88 km

· Klasse 2 – ca. 17 km

 
 

Udførelse

Rydning af sne i Holbæk Kommune foretages traditionelt af Vej og Park. Udvalget for Klima og Miljø har tidligere ønsket at private udbydere på forsøgsbasis får mulighed for at stå for snerydningen i St. Merløse, Mørkøv og Tuse Næs. Der fremlægges på møde i oktober forslag til proces herfor.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Funktion 2.28.14 Vintertjeneste

 

Forbrug pr. 21. august 2014 er 5,087 mio. kr. svarende til 41% af budgettet

 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

LBK nr. 1103 af 16. september 2010 ”Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”

 

Regulativet er sendt til politiets orientering.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Anbefalet
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt, idet C veje ryddes fra kl. 7.00 og D veje fra kl. 9.00.
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3673914e9.pdf
3604398e8.doc
3673857e10.pdf
3673874e11.pdf
3673875e12.pdf
3673876e13.pdf
3673877e14.pdf
3673878e15.pdf
3673879e16.pdf
3673880e17.pdf
3673881e18.pdf
3673882e19.pdf
3673883e20.pdf
3673884e21.pdf
3673873e22.pdf
3673872e23.pdf
3673866e24.pdf

Bilag

Kommuneveje - Holbæk kommune
Regulativ 2014/2015
Stikort - Holbæk kommune
Stikort Kirke Eskilstrup
Stikort Mørkøv
Stikort Sdr Jernløse
Stikort Store Merløse
Stikort Svinninge
Stikort Tuse-Gl Hagested
Stikort Tølløse
Stikort Udby
Stikort Ugerløse
Stikort Undløse
Stikort Vipperød og Ågerup
Stikort Jyderup
Stikort Holbæk
Stikort Gislinge og Kundby


168. Beslutning - Godkendelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. ”Bekendtgørelse – Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune” konsekvensrettes som følge af revideret færdselslov.

 

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. ”Bekendtgørelse – Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune” konsekvensrettes som følge af revideret færdselslov med den tilføjelse, at Trafik og Ejendomme – efter en konkret vurdering – lokalt kan etablere afmærkning og tillade standsning og parkering med en del af køretøjet på kommunens fortove.

 

Beskrivelse af sagen

Færdselsloven er blevet ændret med virkning fra 1. marts 2014, så der nu er indsat en generel regel om, at standsning og parkering på fortov er forbudt i tættere bebygget område. Det svarer til det som byrådet vedtog i 2011, og som har været gældende i kommunen indtil lovændringen.

Med lovændringen bortfalder de eksisterende lokale bekendtgørelse, og kommunerne skal derfor udstede en ny og/eller revidere den lokale bekendtgørelse, hvis kommunerne fortsat ønsker at fastsætte lokale regler.

 

Byrådet vedtog i 2011 en bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune.

 

Ny lokal parkeringsbekendtgørelse

Som følge af ændringerne i færdselsloven indstilles det, at der vedtages en ny lokal bekendtgørelse. Forslag til ny parkeringsbekendtgørelse er blot en konsekvensrettet udgave af den parkeringsbekendtgørelse, som byrådet vedtog i 2011.  Det vil derfor fortsat ikke være tilladt at standse og parkere på fortov, og de tidligere udpegede natparkeringssteder for tunge køretøjer (lastbiler, busser, autocampere mv.) og påhængskøretøjer (campingvogne mv.) fortsætter uændret.

 

Kommunen vil være forpligtet til at offentliggøre sin lokale parkeringsbekendtgørelse dels på kommunens hjemmeside og dels på en hjemmeside som drives af Justitsministeriet. 1. september 2014 var der 25 kommuner med lokale bekendtgørelser på denne side.

 

Følgende er gældende i nabokommunerne for køretøjer hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg:

 

Odsherred: Ikke tilladt at standse eller parkere på fortov (færdselslovens generelle bestemmelser).

Kalundborg: Ikke tilladt at standse eller parkere på fortov (færdselslovens generelle bestemmelser).

Lejre: Ikke tilladt at standse eller parkere på fortov (færdselslovens generelle bestemmelser).

Sorø: Ikke tilladt at standse eller parkere på fortov (færdselslovens generelle bestemmelser).

Ringsted: Ikke tilladt at standse eller parkere på fortov (færdselslovens generelle bestemmelser).

 

Slagelse Kommune og Roskilde Kommune har valgt generelt at tillade standsning og parkering med en del af køretøjet på fortov.

 

.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Formålet med ændringen i færdselsloven er bl.a. at forbedre forbrugerbeskyttelsen på parkeringsområdet. Retssikkerhedsmæssige grunde taler for, at der så vidt muligt etableres ensartede regler i hele landet om standsning og parkering, der som udgangspunkt kun kan fraviges ved afmærkning lokalt. Justitsministeriets arbejdsgruppe har anbefalet, at der bliver indsat en generel regel om, at standsning og parkering på fortov er forbudt.

 

Som udgangspunkt vil der ikke kunne standses eller parkeres med en del af køretøjet på fortovet, medmindre dette generelt er tilladt ved en lokal bekendtgørelse eller konkret ved skiltning. Kommunen vil altså ved en konkret vurdering kunne beslutte, at afmærke med fx færdselstavler og/eller afmærkning på fortovet lokalt, at det er tilladt at standse og parkere med en del af køretøjet på fortovet.

 

Beslutningen vil formentlig medføre, at der bliver bedre fremkommelighed og parkeringsmuligheder for motorkøretøjer på kommunens veje. Til gengæld vil en tilladelse til at standse og parkere på fortovet med en del af køretøjet være en væsentlig og mærkbar forringelse af tilgængeligheden for alle på kommunens fortove og i strid med handlingsplanen i kommunens ”Tilgængelighedsplan 2010”. Det fremgår heraf, at kommunen skal indføre et generelt forbud mod parkering på fortov. Tilgængelighedsplanen fungerer som grundlag for de fremtidige beslutninger og som en langsigtet plan for implementering af gode tilgængelighedsløsninger i Holbæk Kommune. Hvis tilgængeligheden nedsættes på kommunens fortove, vil flere fodgængere formentlig vælge at benytte kørebanen, og der vil således være en risiko for en ringere trafiksikkerhed.

 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt den alternative indstilling vedtages, medfører det øgede udgifter til afmærkning og istandsættelse og løbende vedligeholdelse af kommunens kantstene og fortove som vil blive ekstra belastet af de parkerede køretøjer.

 

Da omfanget af tilladelser ikke kendes på nuværende tidspunkt, er det vanskeligt at give et estimat på de samlede udgifter. Men det vurderes, at omkostningerne til at etablere afmærkning på 50 m typisk vej med overkørsler udgør ca. 10.000 kr. Hertil kommer den løbende vedligeholdelse af færdselstavler og afmærkning på kørebanen. Udgifterne vil kunne afholdes indenfor den nuværende vejdrift, men det vil være på bekostning af andre udskiftninger af skilte og vejafmærkninger.

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser

Hvis der skal etableres lokal afmærkning hvor det tillades at standse eller parkere på kommunens fortove, er det på nuværende tidspunkt svært at afmærke korrekt. Der kan derfor opstå tvivl om afmærkningen. Trafik og Ejendomme skal desuden bruge ekstra ressourcer på at behandle ønsker om afmærkning og foretage konkrete vurderinger af hvilke steder der må standses og parkeres på fortovet.


Høring

En ny lokal bekendtgørelse kræver samtykke fra Politiet.


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø den 24. juni 2014 og i Byrådet den 20. august 2014.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Anbefalet. For stemte S og O. Imod stemte V.
V ønsker protokolleret at der ønskes en generel undtagelse.
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Udsat.
 

Referat
Sagsfremstilling

3569903e25.pdf

Bilag

Ny P-Bekendtgørelse 2014.pdf


169. Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet. Økonomiudvalget. Byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

1) Drøfter perspektiverne og indholdet af partnerskabsaftalen

2) Indstiller partnerskabsaftalen til vedtagelse i Byrådet

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Der er under betingelse af Byrådets godkendelse indgået en forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Holbæk Kommune.

 

Partnerskabsaftalen skal generelt bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene, og at der som grundlag for dette tilvejebringes flere lære- og praktikpladser. En lignende aftale er under udarbejdelse i samarbejde med bl.a. Dansk Erhverv. Aftalen skal med kommunale briller i særlig grad medvirke til, at unge i Holbæk gennemfører en kompetencegivende uddannelse og dermed sænke antallet af unge på uddannelseshjælp.

 

Alle partnerne spiller en rolle i forhold til at sikre, at flere gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.

 
 • Holbæk Kommune har gennem folkeskolen ansvaret for at kvalificere, motivere og forberede de unge til en ungdomsuddannelse.

 • Ungdoms- og Uddannelsesvejledningen (UU) ansvaret for at sikre høj kvalitet i vejledningen.

 • Arbejdsmarkedscenteret har ansvaret for at motivere, klargøre og opkvalificere ledige til job og uddannelse.

 • EUC Nordvestsjælland har ansvaret for at tilrettelægge erhvervsuddannelserne således, at flest muligt søger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

 • Virksomhederne under Dansk Byggeri har ansvaret for at stille det fornødne antal praktikpladser til rådighed, og i øvrigt indgå som partner i aktiviteter som kan understøtte rekrutteringen til bygge- og anlægsfagene.

 

Styrket uddannelsesvalg og bedre vejledning

Aftalen ønsker at styrke og fremme samarbejdet mellem folkeskole, UU, forældre, unge og lærere, så unge får en bedre indsigt i byggefagenes uddannelses- og jobmuligheder. Dette skal styrke både den generelle søgning mod de tekniske uddannelser, men også den unges motivation for sit uddannelsesvalg.

Gennemførsel af uddannelse

Aftalen ønsker at styrke det daglige samarbejde mellem de mange forskellige parter der er involveret i unges vej gennem uddannelse. Folkeskolen og UU styrker den unges kompetencer og motivation på vej i uddannelse, EUC Nordvestsjælland styrker fastholdelsen i grundforløbet, Dansk Byggeri styrker fastholdelsesinitiativer for unge i hovedforløb, og Arbejdsmarkedscenteret styrker mentorindsatsen overfor unge igennem hele uddannelsen.

 

Flere elev- og praktikpladser i byggefagene

Aftalen arbejder på at sikre praktikpladser til alle unge der har gennemført et grundforløb inden for bygge og anlæg. Dette gennem et forpligtende samarbejde, hvor Dansk Byggeri og EUC Nordvestsjælland intensiverer samarbejdet for at øge antallet af elev- og praktikpladser i byggefagene.

 

Styrket efter- og videreuddannelse

Virksomhederne og Arbejdsmarkedscenteret skal i fællesskab styrke mulighederne for efter- og videreuddannelse. Dette gennem løbende opkvalificering af medarbejdere gennem bl.a. jobrotation og AMU-kurser og af de ledige gennem beskæftigelsesindsatsen og den virksomhedsrettede indsats.

 

Ændrede betingelser for udbud

Indgåelse af partnerskabsaftalen vil betyde, at Holbæk Kommunes generelle retningslinjer for sociale klausuler ved udbudspligtige anlægsopgaver ændres. Holbæk Kommune vil i aftaleperioden forudsætte, at Dansk Byggeri gennem den forpligtende partnerskabsaftale bidrager til oprettelsen af de nødvendige elev- og praktikstillinger i byggefagene. Denne forpligtelse erstatter altså de bestemmelser om uddannelsesklausuler, der ellers er beskrevet i den politisk vedtagne udbudsstrategi. Det er derfor nødvendigt at forlægge særligt dette forhold for Byrådet.

 

Partnerskabsaftalen er vedlagt sagen.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Aftalen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser

 

Øvrige konsekvenser

Indgåelse af partnerskabsaftalen vil betyde, at Holbæk Kommunes generelle retningslinjer for sociale klausuler ved udbudspligtige anlægsopgaver ændres som beskrevet i sagsfremstillingen

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
 1. Drøftet perspektiverne og indholdet af partnerskabsaftalen.
 2. Udvalget indstiller partnerskabsaftalen til vedtagelse i Byrådet.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles tiltrådt
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Indstillingen godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3699662e26.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale DB final.pdf


170. Vedtagelse af BeskæftigelsesPlan 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet. Økonomiudvalget. Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter BeskæftigelsesPlan 2015 og tager de indkomne høringssvar til efterretning

 2. Anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 til vedtagelse i byrådet.

 3. Indstiller til byrådet, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til at vedtage måltal indenfor rammen af budget 2015

 4. Indstiller til byrådet, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til løbende at justere måltallene indenfor rammen af budget 2015, hvis prognosen for udviklingen i ledigheden ændrer sig.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen (BP) udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. Planen udarbejdes i perioden marts til august i et tæt samarbejde mellem bl.a. Udvalget for Arbejdsmarkedet, Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) og administrationen, herunder Arbejdsmarkedscenteret. BP skal bl.a. forholde sig til de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer og de beskæftigelsespolitiske målsætninger.

 

Den overordnede beskæftigelsesstrategi


Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats baserer sig på viden om, hvad der virker og fokuserer derfor altid på en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. Dette fordi forskningen viser, at:

 • Ledighedsperiodens længde er afgørende for at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor skal ledige borgere sikres en tidlig indsats.

 • En aktiv indsats giver en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Derfor skal alle borgere modtage en aktiv indsats.

 • Jo mere den aktive indsats ligner virkeligheden, jo højere effekt har den. Derfor skal alle borgere – i det omfang det er muligt – sikres virksomhedsnære tilbud.

 

Den overordnede strategi er altså en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. Dette også for de borgermålgrupper, der ikke er omfattet af de nationale eller lokale målsætninger. Nedenfor er BP’s nationale og lokale beskæftigelsespolitiske målsætninger gengivet:

 

Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse.

 

Antallet af borgere på uddannelseshjælp skal begrænses til højest x personer i december 2015, svt. et fald på x pct. fra januar 2014 (539 personer).

 

Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Antallet af aktivitetsparate borgere på kontanthjælp over 30 år, med en varighed over 52 uger begrænses til højest x personer i december 2015, svt. et fald på x pct. fra januar 2014 (507 borgere).

 

Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes.

 

Antallet af langtidsledige skal begrænses til x personer i december 2015, svt. et fald på y pct. fra december 2013 (391 personer).

 

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

 

Den lokale samarbejdsgrad skal stige fra 35,2 i december 2013 til 42,0 i december 2015, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 i december 2013 til 50,0 i december 2015.

 

Lokalt mål 1: Ungeledigheden skal bekæmpes

 

Antallet af borgere på kontanthjælp eller a-dagpenge under 30 år skal begrænses til højest x personer i december 2015, svt. et fald på x pct. fra januar 2014 (267 personer).

 

Lokalt mål 2: Der skal skabes flere fleksjob

 

Der skal i 2015 etableres mindst 175 fleksjobforløb

 

Lokalt mål 3: Arbejdsstyrken skal øges

 

Jobcenteret skal skabe jobs til mindst 70 førtidspensionister og styrke arbejdet med at udvikle socio-økonomiske arbejdspladser. Herunder konkret sikre, at kantinedriften på Jernbanevej 6 og Kanalstræde 2 etableres som selvstændig socioøkonomisk virksomhed.

 

Det er endnu ikke muligt at fastsætte måltallene for flere af planens mål, da dette sker på baggrund af det kommunale budget og en teknisk fordeling af rammen på de enkelte ydelser og borgermålgrupper. Dette arbejde er i gang med ikke afsluttet. Målfastsættelsen sker også på baggrund af beregninger fra Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt administrationen - og vil derfor blive behandlet politisk af Udvalget for Arbejdsmarkedet, når disse beregninger har været mulige at foretage.

 

BP2015 er vedlagt sagen i hele sin længde. I planen er strategien for hvert enkelt mål nærmere beskrevet.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

BeskæftigelsesPlanen medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Beskæftigelsesplanens budget vedtages som en del af det samlede kommunale budget i oktober. Budgettet for beskæftigelsesindsatsen bliver tilrettet i overensstemmelse hermed samt muligvis korrigeret, når Finansministeriets finanspolitiske redegørelse offentliggøres i december.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

Beskæftigelsesplanen har været til kommentering i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i planen.

 
 
 
 
 

Lovgrundlag – link

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=130598)

 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Arbejdsmarkedet, sag 39 af 24. juni 2014

 
 
 

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
 1. Udvalget drøftede BeskæftigelsesPlan 2015 og tog de indkomne høringssvar til efterretning.
 2. Udvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 til vedtagelse i byrådet.
 3. Udvalget indstiller til byrådet, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til at vedtage måltal indenfor rammen af budget 2015
 4. Udvalget indstiller til byrådet, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til løbende at justere måltallene indenfor rammen af budget 2015, hvis prognosen for udviklingen i ledigheden ændrer sig.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3687642e27.pdf
3696659e28.docx
3687637e29.pdf

Bilag

Beskæftigelsesplan 2015 - høringsudgave.pdf
LBRs høringssvar til BP2015
BRHS kommentarer til BP15


171. Orientering - Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 3. kvartal 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det tages til efterretning:

 1. at der i 3. kvartal 2014 er solgt arealer til en samlet indtægt på 4.116.000 kr. eks. moms samt 2.401.000 kr. som er momsfrit. I alt 6.517.000 kr.

 2. at der i 3. kvartal 2014 ikke er købt arealer eller ejendomme

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Køb og salg 3. kvartal 2014

Center for Ejendomme foretager via ejendomsmæglere salg af parcelhusgrunde, erhvervsgrunde og ejendomme. Salgene sker efter byrådets bemyndigelse på de fastsatte udbudsvilkår inden for de gældende lokalplaner.

 

I perioden 1. juli til 30. september 2014 er der solgt følgende:

Torpet, Holbæk – 1 parcelhusgrund

Guldhalevej, Holbæk – 1 areal til rækkehuse

Auroravej, Holbæk – 2 parcelhusgrunde

Industrivej 12, Tølløse – 1 ejendom

Platanvej 4a & b, Holbæk – 1 ejendom

Åvej 1, St. Merløse – 1 ejendom

 
 

Der er pr. 30. september 2014 følgende salgsmuligheder:

 • 13 ejendomme sat til salg for i alt 23.906.000 kr.

 • 56 parcelhusgrunde til salg for i alt 15.524.000 kr. eks. moms

 • 28.077 m2 erhvervsarealer til salg for i alt 4.465.525 kr.

 • 2 storparcel til boligformål til salg for i alt 7.500.000 kr.

 • 4 erhvervsarealer til salg for i alt 17.249.530 kr.

 
 

Køb og salg i alt 2014

  

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Total 2014

Solgt

7.876.000

13.193.488

6.517.000

27.586.488

Købt

0

0

0

 
 

Sammenligning af salgssummer mellem år

Efter ønske fra ØU ændredes opgørelsen af salgssummer ved årsskiftet. Salgssummerne blev tidligere opgjort uden moms. Fra årsskiftet 2014 er salgssummerne opgjort som nettobeløb idet, der skal afregnes moms af de fleste salgsindtægter. Det betyder, at det ikke er muligt at sammenligne salgssummerne før/efter årsskiftet 2013/2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles taget til efterretning
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling172. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, august 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2014 tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ledigheden for de forsikrede ledige er yderligere faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 21 mio. kr.

 

Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio. kr., er forbedret med ca. 20 mio. kr. i forhold til budgetrevision 2.

 

I forhold til det korrigerede budget er der tale om forbedring på ca. 58 mio. kr.

 

Forventningen til regnskabsresultatet bærer fortsat præg af sikker drift.

 

Anlæg

Anlægsudgifterne er estimeret til 186 mio. kr., hvilket er ca. 65 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt overførsel af restbudget fra 2013 på ca. 115 mio. kr.

 

I tabel 1 vises forventningen til det samlede regnskabsresultat med udgangspunkt i estimaterne ved udgangen af august måned.

 

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget pr. 31.8.2014

Forventet regnskab pr. 31.8.2014

Forventet afvigelse pr. 31.8.2014

 

A

B

C

D=C-B

Indtægter

-4.081,3

-4.085,4

-4.071,2

14,2

Skatter

-2.901,1

-2.901,1

-2.896,5

4,6

Tilskud og udligning

-1.180,2

-1.184,3

-1.174,6

9,7

Driftsudgifter

3.908,4

3.954,4

3.933,3

-21,2

- Økonomiudvalget

453,0

479,9

476,6

-3,2

- Udvalget for Børn

1.172,9

1.190,8

1.186,6

-4,2

- Udvalget for Voksne

1.150,5

1.153,1

1.160,5

7,4

- Udvalget for Klima og Miljø

139,2

145,1

153,8

8,7

- Udvalget for Arbejdsmarked

881,8

870,1

840,3

-29,8

- Udvalget for Kultur og Fritid

111,0

115,4

115,4

0,0

Renter

27,7

27,7

23,7

-4,0

Strukturel balance

-145,2

-103,3

-114,2

-10,9

Anlæg

143,8

251,1

186,4

-64,7

Forsyningsvirksomhed

-0,1

7,3

7,3

0,0

Resultat

-1,4

155,1

79,5

-75,6

Finansiering

-63,8

-84,0

-65,8

18,2

- Låneoptagelse

-131,4

-153,7

-122,4

31,3

- Afdrag på lån

60,4

60,4

48,0

-12,4

- Balanceforskydninger

7,2

9,3

8,5

-0,7

Resultat i alt

-65,2

71,1

13,7

-57,5

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles taget til efterretning
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3715471e30.pdf
3698410e31.pdf
3700639e32.pdf
3703325e33.pdf
3698638e34.pdf
3699411e35.pdf
3698644e36.pdf

Bilag

Notat ØA-08 til Økonomiudvalget- august 2014
ØA_08_2014-10_ØU-UDV.pdf
ØA_08_2014-20_UB-UDV
ØA_08_2014-30_UV-UDV
ØA_08_2014-40_UKM-UDV.pdf
ØA_08_2014-50_UAM-UDV.pdf
ØA_08_2014-60_UKF-UDV.pdf


173. Godkendelse af mødeplan for 2015

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet godkender mødeplan for 2015.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at byrådet afholder ordinære møder i byrådssalen kl. 18 på følgende datoer:

 • Torsdag d. 15. januar 2015

 • Onsdag d. 18. februar 2015

 • Onsdag d. 18. marts 2015

 • Onsdag d. 15. april 2015

 • Onsdag d. 13. maj 2015

 • Onsdag d. 17. juni 2015

 • Onsdag d. 19. august 2015

 • Onsdag d. 2. september 2015 (1. behandling af budget)

 • Onsdag d. 9. september 2015

 • Onsdag d. 7. oktober 2015 (2. behandling af budget)

 • Onsdag d. 21. oktober 2015

 • Onsdag d. 11. november 2015

 • Onsdag d. 9. december 2015

Derudover foreslår administrationen, at byrådet afholder temamøder og seminarer på følgende datoer:

 • Byrådsseminar: Torsdag d. 15. januar 2015

 • Temamøde: Onsdag d. 18. februar 2015

 • Temamøde: Onsdag d. 18. marts 2015

 • Temamøde: Onsdag d. 15. april 2015

 • Temamøde: Onsdag d. 13. maj 2015

 • Byrådsseminar: Torsdag d. 25. juni 2015

 • Budgetcamp: Torsdag d. 13. – fredag d. 14. august 2015

 • Temamøde: Onsdag d. 19. august 2015

 • Temamøde: Onsdag d. 9. september 2015

 • Byrådsseminar: Onsdag d. 21. oktober 2015

 • Temamøde: Onsdag d. 11. november 2015

 • Temamøde: Onsdag d. 9. december 2015

Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3694542e37.pdf

Bilag

Forslag til politisk kalender 2015


174. Beslutning - Udbud af grunde Ridebanevej, Udby, 4300 Holbæk - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Godkendt.
 
175. Beslutning - Udbud Ridebanevej 48, Udby, 4300 Holbæk - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Godkendt.
 
176. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Indstillingen godkendt, idet Agrovej, 4340 Tølløse – matr.nr. 3a Skimmede By, Tølløse, p.t. ikke sættes til salg, således at Byrådet afventer, at miniracerklubben får rejst kapital til at komme i gang med etableringen af byggeriet eller en potentiel køber henvender sig. Derefter må byrådet tage stilling til et eventuelt salg.
 
177. Beslutning - Køb/salg af ejendomme - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 22-10-2014
Godkendt.